EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0889

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

OJ L 250, 18.9.2008, p. 1–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 173 - 256

In force. Latest consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj

18.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 250/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 889/2008

af 5. september 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 9, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 14, stk. 2, artikel 16, stk. 3, litra c), artikel 17, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 3, andet afsnit, artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 1, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 3, artikel 26, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 3, og artikel 38, litra a), b), c) og e), og artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig afsnit III, IV og V, indeholder grundlæggende forskrifter om produktion, mærkning og kontrol af økologiske vegetabilske og animalske produkter. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for disse forskrifter.

(2)

Det vil tage længere tid at udarbejde detaljerede produktionsregler på EF-plan for visse dyrearter, økologisk akvakultur, tangplanter og gær til konsum og foder, hvorfor disse regler bør udarbejdes i en efterfølgende procedure. De nævnte produkter bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde. For visse husdyrarter, akvakulturprodukter og tangplanter bør EF-reglerne om produktion, kontrol og mærkning imidlertid finde tilsvarende anvendelse, jf. artikel 42 i forordning (EF) nr. 834/2007.

(3)

Visse begreber bør defineres nærmere med henblik på at undgå uklarheder og til sikring af, at reglerne for økologisk produktion anvendes ensartet.

(4)

Økologisk vegetabilsk produktion er baseret på, at planterne hovedsagelig næres via jordbundens økosystem. Hydrokultur, hvor planterne vokser med rødderne i et inert vækstmedium med opløselige mineraler og næringsstoffer, bør derfor ikke tillades.

(5)

Ved økologisk vegetabilsk produktion anvendes forskellige dyrkningsmetoder og begrænsede mængder af tungt opløselige gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler. Disse metoder bør beskrives nærmere. Der bør navnlig fastsættes betingelser for anvendelsen af visse ikke-syntetiske produkter.

(6)

Anvendelsen af pesticider, som kan have en skadelig indvirkning på miljøet eller medføre restkoncentrationer i landbrugsprodukterne, bør begrænses væsentligt. Der bør fortrinsvis anvendes forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere, plantesygdomme og ukrudt. Desuden bør der fastsættes betingelser for anvendelsen af visse plantebeskyttelsesmidler.

(7)

I medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (2) var det i forbindelse med økologisk landbrug tilladt at anvende visse plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordbehandlingsmidler og visse ikke-økologiske fodermidler, fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer samt visse midler til rengøring og desinficering, forudsat at det skete på nøje fastlagte betingelser. For at kunne sikre kontinuitet i økologisk landbrug bør de pågældende produkter og stoffer fortsat være tilladt, jf. artikel 16, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007. Af klarhedshensyn bør de produkter og stoffer, som var tilladt under forordning (EØF) nr. 2092/91, endvidere opføres i bilagene til nærværende forordning. Andre produkter og stoffer kan føjes til disse lister på et andet retsgrundlag, nemlig artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007. De enkelte produkt- og stofkategoriers særlige status bør derfor tilkendegives med et symbol i listen.

(8)

Da økologisk landbrug er en helhedsorienteret produktionsform, skal animalsk produktion være knyttet til den jord, hvor den frembragte husdyrgødning anvendes som næring til afgrøderne. Da husdyrbrug altid indebærer forvaltning af landbrugsjord, bør jordløs husdyrproduktion forbydes. Ved valg af racer i forbindelse med økologisk husdyrproduktion bør der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, til deres levedygtighed og modstandsdygtighed over for sygdomme, og der bør tilskyndes til stor biologisk alsidighed.

(9)

Under visse omstændigheder kan landbrugerne have svært ved at skaffe sig økologiske avlsdyr fra en begrænset genpulje, hvilket vil hæmme sektorens udvikling. Til avlsformål bør det derfor være muligt at indsætte et begrænset antal ikke-økologiske dyr på en bedrift.

(10)

Ved økologisk husdyrbrug bør det sikres, at dyrenes adfærdsmæssige behov opfyldes. I denne henseende bør staldforholdene for alle dyrearterne svare til dyrenes behov, hvad angår ventilation, lys, plads og bekvemmelighed, og der bør være så rigelig plads til rådighed, at det enkelte dyr har passende bevægelsesfrihed, og dets naturlige sociale adfærd kan udvikles. Der bør fastsættes særlige regler for opstaldningsforhold og opdrætsmetoder for visse dyr, herunder bier. Med disse særlige opstaldningsforhold bør der tilstræbes et højt niveau for dyrevelfærd, der er en prioritet inden for økologisk husdyrbrug, og som derfor kan gå ud over de EF-velfærdsnormer, der gælder for landbruget i almindelighed. Ved økologiske husdyrbrugsmetoder bør det undgås, at fjerkræ opdrættes for hurtigt. Der bør derfor fastlægges særlige bestemmelser med sigte på at undgå intensive opdrætsmetoder. Fjerkræ skal således enten opdrættes, indtil de når en given mindstealder, eller komme fra langsomt voksende fjerkræracer, så der ikke i nogen af tilfældene er incitament til at anvende intensive opdrætsmetoder.

(11)

I de fleste tilfælde bør husdyrene have permanent adgang til udendørs arealer til græsning, når vejret tillader det, og disse åbne arealer bør principielt indgå i en hensigtsmæssig omdriftsplan.

(12)

For at undgå næringsstofforurening af miljøet, f.eks. af jord og vand, bør der fastsættes en øvre grænse for anvendelse af gødning pr. hektar og for antallet af husdyr pr. hektar. Denne grænse bør fastsættes i forhold til gødningens nitrogenindhold.

(13)

Lemlæstelser, der fører til stress, skade, sygdom eller lidelse for dyrene, bør forbydes. Særlige indgreb, der har væsentlig betydning for visse produktionstyper, eller som foretages af hensyn til dyrs og menneskers sikkerhed, kan imidlertid tillades på særlige betingelser.

(14)

Dyrene bør fodres med græsfoder og foderstoffer, der er fremstillet ifølge reglerne for økologisk landbrug, og som fortrinsvist kommer fra egen bedrift, idet der tages hensyn til dyrenes fysiologiske behov. For at opfylde dyrenes grundlæggende ernæringsbehov kan det endvidere være nødvendigt at anvende visse mineraler, sporstoffer og vitaminer på nøje fastlagte betingelser.

(15)

Da de regionale forskelle i klimaforhold og fødekilder og dermed drøvtyggernes muligheder for at skaffe sig de nødvendige vitaminer A, D og E gennem deres foderrationer ventes at vare ved, bør det tillades at anvende sådanne vitaminer til drøvtyggere.

(16)

Forvaltningen af dyrenes sundhed bør hovedsagelig være baseret på sygdomsforebyggelse. Derudover bør der træffes særlige foranstaltninger til rengøring og desinficering.

(17)

Forebyggende anvendelse af kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler er ikke tilladt i økologisk landbrug. Ved sygdom eller skader, der kræver øjeblikkelig behandling af dyret, bør anvendelse af kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler begrænses til et absolut minimum. For at sikre den økologiske produktions integritet for forbrugerne bør det endvidere være muligt at træffe restriktive foranstaltninger, såsom fordobling af tilbageholdelsesperioden, efter anvendelse af kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler.

(18)

Der bør fastsættes særlige regler for sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling inden for biavl.

(19)

De erhvervsdrivende i foder- og fødevaresektoren bør forpligtes til at følge passende procedurer baseret på en systematisk identifikation af kritiske forarbejdningstrin for at sikre, at de forarbejdede produkter er i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion.

(20)

Nogle ikke-økologiske produkter og stoffer er nødvendige til at sikre produktionen af visse forarbejdede økologiske fødevarer og foderstoffer. Det vil tage længere tid at harmonisere reglerne om vinforarbejdning på EF-plan. De nævnte produkter bør derfor udelukkes til vinfremstilling, indtil der fastsættes særlige regler herom i en efterfølgende procedure.

(21)

I medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 var det i forbindelse med forarbejdning af økologiske fødevarer tilladt at anvende visse ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse, visse tekniske hjælpestoffer og visse ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse på nøje fastlagte betingelser. For at kunne sikre kontinuitet i økologisk landbrug bør de pågældende produkter og stoffer fortsat være tilladt, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007. Af klarhedshensyn bør de produkter og stoffer, som var tilladt under forordning (EØF) nr. 2092/91, endvidere opføres i bilagene til nærværende forordning. Andre produkter og stoffer kan senere føjes til disse lister på et andet retsgrundlag, nemlig artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007. De enkelte produkt- og stofkategoriers særlige status bør derfor tilkendegives med et symbol i listen.

(22)

Økologiske produkter og ikke-økologiske produkter kan på visse betingelser indsamles og transporteres samtidig. Der bør fastsættes særlige bestemmelser til sikring af, at økologiske produkter holdes tilbørligt adskilt fra ikke-økologiske produkter i forbindelse med håndtering, og at sammenblanding undgås.

(23)

Ved omlægning til den økologiske produktionsmetode kræves der et vist tidsrum til tilpasning af de forskellige produktionsmidler. Alt efter den tidligere landbrugsproduktion bør der fastlægges specifikke tidsfrister for de forskellige produktionssektorer.

(24)

Der bør i medfør af artikel 22 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsættes særlige betingelser for anvendelse af dispensationer som omhandlet i nævnte artikel. Der bør fastsættes sådanne betingelser i tilfælde, hvor der ikke kan skaffes økologiske dyr, økologisk foder, økologisk bivoks, økologiske frø og læggekartofler og økologiske ingredienser, samt i tilfælde af særlige problemer i tilknytning til husdyrproduktion og i tilfælde af en katastrofesituation.

(25)

Geografiske og strukturelle forskelle i de landbrugsmæssige og klimatiske forhold kan hæmme udviklingen af økologisk produktion i visse regioner og derfor gøre det påkrævet at indføre dispensation for visse former for praksis, for så vidt angår kravene til bygninger og anlæg til husdyr. Det bør derfor, på nøje fastlagte betingelser, tillades at opbinde dyr på bedrifter, der er små som følge af deres geografiske beliggenhed eller ugunstige strukturelle forhold, navnlig i bjergområder, men kun hvis det ikke er muligt at holde kvæget i grupper passende til deres adfærdsmæssige behov.

(26)

For at sikre udviklingen af en fremspirende økologisk husdyrsektor blev der under forordning (EØF) nr. 2092/91 givet flere midlertidige undtagelser med hensyn til opbinding af dyr, opstaldningsforhold og belægningsgrad. Disses undtagelser bør bevares indtil deres udløbsdato, så der ikke gribes forstyrrende ind i den økologiske husdyrproduktion.

(27)

I betragtning af den store betydning, bestøvningen har i den økologiske biavlssektor, skulle det være muligt at give dispensation til, at der på samme bedrift sideløbende holdes økologiske og ikke-økologiske biavlsenheder.

(28)

Landbrugerne kan under visse omstændigheder have vanskeligt ved at skaffe sig leverancer af økologisk opdrættede husdyr og økologiske foderstoffer, hvorfor der bør gives tilladelse til, at et begrænset antal ikke-økologiske produkter fra bedriften anvendes i begrænsede mængder.

(29)

Producenter, der beskæftiger sig med økologisk produktion, har gjort en stor indsats for at udvikle produktionen af økologiske frø og økologisk planteformeringsmateriale for dermed at skabe et bredt udvalg af sorter af plantearter, for hvilke der er adgang til frø og formeringsmateriale af økologisk oprindelse. For mange arter er der imidlertid stadig ikke adgang til tilstrækkelige mængder frø og planteformeringsmateriale af økologisk oprindelse, og i disse tilfælde bør det tillades at anvende frø og planteformeringsmateriale af ikke-økologisk oprindelse.

(30)

For at hjælpe landbrugerne med at finde økologiske frø og læggekartofler bør de enkelte medlemsstaterne sørge for, at der oprettes en database over de sorter, for hvilke der er økologiske frø og læggekartofler til rådighed på markedet.

(31)

Ved håndtering af voksent kvæg kan opdrætteren eller andre personer komme til skade. Der bør derfor kunne gives undtagelser under den sidste opfedning af pattedyr, navnlig for kvæg.

(32)

Katastrofesituationer eller udbredte dyre- eller plantesygdomme kan have alvorlige konsekvenser for den økologiske produktion i de berørte regioner. Der må træffes passende foranstaltninger til at bevare og endog genoprette landbruget. I de ramte områder bør der derfor gives mulighed for, at der i et begrænset tidsrum kan anvendes ikke-økologiske dyr eller ikke-økologiske foderstoffer.

(33)

Der bør fastsættes specifikke kriterier for udformning, sammensætning, størrelse og formgivning af EF-logoet og for udformning og sammensætning af kontrolmyndighedens eller kontrolorganets kodenummer samt for angivelse af det sted, hvor et givet landbrugsprodukt er produceret, jf. artikel 24, stk. 3, og artikel 25, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007.

(34)

Der bør fastsættes særlige mærkningsbestemmelser for økologisk foder under hensyntagen til foderets beskaffenhed og sammensætning og de horisontale mærkningsbestemmelser for foder, jf. artikel 26 i forordning (EF) nr. 834/2007,

(35)

Der bør fastlægges specifikke kontrolforanstaltninger ud over den kontrolordning, der er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), herunder navnlig nærmere krav vedrørende alle de forskellige faser af produktionen, tilberedningen og distributionen af økologiske produkter.

(36)

Kommissionen bør kunne anvende de oplysninger, medlemsstaterne sender den, direkte og så effektivt som muligt til forvaltningen af statistiske oplysninger og referencedata. I dette øjemed bør al udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregå elektronisk eller i digital form.

(37)

Udvekslingen af oplysninger og dokumenter mellem Kommissionen og medlemsstaterne foregår normalt elektronisk eller i digital form, og det samme gælder, når medlemsstaterne sender Kommissionen oplysninger eller stiller oplysninger til rådighed for den. For at få bedre hold på udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af de økologiske produktionsregler og udvide brugen heraf bør de eksisterende edb-systemer tilpasses, eller der bør indføres nye. Det bør fastsættes, at Kommissionen skal træffe disse foranstaltninger, og at de skal gennemføres, når medlemsstaterne er blevet underrettet herom via Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion.

(38)

Det er nødvendigt at foretage hyppige tilpasninger af disse edb-systemers databehandling og af den form og det indhold, som de dokumenter, der skal indsendes i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007, skal have, for at følge med udviklingen i de gældende retsforskrifter eller forvaltningskravene. De dokumenter, som medlemsstaterne skal indsende, bør også præsenteres ensartet. For at nå disse mål og forenkle procedurerne, og for at edb-systemerne kan blive operationelle med det samme, bør dokumenternes form og indehold fastsættes på grundlag af forlæg eller spørgeskemaer, og det bør fastsættes, at Kommissionen tilpasser og ajourfører dem efter at have underrettet Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion.

(39)

Der bør fastsættes overgangsbestemmelser for visse bestemmelser under forordning (EØF) nr. 2092/91, således at kontinuiteten i den økologiske produktion ikke afbrydes.

(40)

Kommissionens forordning (EØF) Nr. 207/93 af 29. januar 1993 om fastlæggelse af indholdet af bilag VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler og om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5, stk. 4, til nævnte forordning (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003 af 14. august 2003 om videreførelse af undtagelsen i artikel 6, stk. 3, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for bestemte arter af frø og vegetativt formeringsmateriale og om fastlæggelse af procedureregler og kriterier for denne undtagelse (5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 om kravene til mærkning ved økologisk produktion af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (6) bør ophæves og udskiftes med en ny forordning

(41)

Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves ved forordning (EF) nr. 834/2007 fra den 1. januar 2009. Mange af førstnævnte forordnings bestemmelser bør imidlertid, med visse tilpasninger, forsat finde anvendelse og bør derfor vedtages som led i nærværende forordning. Af klarhedshensyn bør der opstilles en sammenligningstabel mellem de pågældende bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2092/91 og bestemmelserne i nærværende forordning.

(42)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Indhold

Afsnit I

Indledende bestemmelser

Afsnit II

Regler for produktion, forarbejdning, emballering, transport og opbevaring af økologiske produkter

Kapitel 1

Vegetabilsk produktion

Kapitel 2

Animalsk produktion

Afdeling 1

Dyrenes oprindelse

Afdeling 2

Staldforhold og opdrætsmetoder

Afdeling 3

Foder

Afdeling 4

Sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling

Kapitel 3

Forarbejdede produkter

Kapitel 4

Indsamling, emballering, transport og opbevaring af produkter

Kapitel 5

Omlægningsregler

Kapitel 6

Særlige produktionsregler

Afdeling 1

Ugunstige klimatiske, geografiske eller strukturelle forhold

Afdeling 2

Manglende adgang til økologiske rå- og hjælpestoffer

Afdeling 3

Specifikke problemer i forbindelse med økologisk husdyrbrug

Afdeling 4

Katastrofesituationer

Kapitel 7

Frødatabase

Afsnit III

Mærkning

Kapitel 1

EF-logo

Kapitel 2

Særlige mærkningsbestemmelser for foder

Kapitel 3

Andre særlige mærkningsbestemmelser

Afsnit IV

Kontrol

Kapitel 1

Minimumskontrolkrav

Kapitel 2

Særlige kontrolkrav for planter og vegetabilske produkter

Kapitel 3

Kontrolkrav for husdyr og animalske produkter

Kapitel 4

Kontrolkrav for tilberedning af produkter

Kapitel 5

Kontrolkrav for import

Kapitel 6

Kontrolkrav for enheder, der lader tredjepart udføre arbejde på kontraktbasis

Kapitel 7

Kontrolkrav for enheder, som tilbereder foderstoffer

Kapitel 8

Overtrædelser og udveksling af oplysninger

Afsnit V

Fremsendelse af oplysninger, overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Kapitel 1

Fremsendelse af oplysninger til Kommissionen

Kapitel 2

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

AFSNIT I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter særlige regler for økologisk produktion, mærkning og kontrol af produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende produkter:

a)

akvakulturprodukter

b)

tangplanter

c)

husdyrarter, bortset fra de i artikel 7 nævnte

d)

gær til konsum eller til foder.

Afsnit II, III og IV finder imidlertid tilsvarende anvendelse på de i første afsnit, litra a), b) og c), nævnte produkter, indtil der er fastsat detaljerede produktionsregler for disse produkter på grundlag af forordning (EF) nr. 834/2007.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

a)

»ikke-økologisk«: stammer ikke fra eller vedrører ikke produktion i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og nærværende forordning

b)

»veterinærlægemidler«: produkter som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (7) om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler

c)

»importør«: fysisk eller juridisk person i EF, der enten selv eller gennem en repræsentant frembyder en sending til overgang til fri omsætning i EF

d)

»første modtager«: fysisk eller juridisk person, til hvem den importerede sending leveres, og som modtager den med henblik på yderligere tilberedning og/eller markedsføring

e)

»bedrift«: samtlige produktionsenheder, der ledes under ét med henblik på fremstilling af landbrugsprodukter

f)

»produktionsenhed«: alle aktiver, der finder anvendelse i en produktionssektor, såsom produktionssteder, parceller, græsarealer, udendørs arealer, bygninger til husdyr, lokaler til opbevaring af planter, vegetabilske produkter, animalske produkter, råmaterialer og andre produkter af relevans for den pågældende produktionssektor

g)

»hydrokultur«: dyrkningsmetode, hvor planterne vokser med rødderne i en opløsning af mineralske næringsstoffer eller i et inert medium, såsom perlit, grus eller mineraluld, som tilsættes en næringsstofopløsning

h)

»dyrlægebehandling«: alle helbredende eller forebyggende behandlinger af en given sygdom

i)

»foderstoffer fra omlægning«: foderstoffer, der er produceret i perioden for omlægning til økologisk produktion, bortset fra foderstoffer, der er høstet inden for de første 12 måneder efter omlægningens begyndelse, jf. artikel 17, stk. 1, litra a) i forordning (EF) nr. 834/2007.

AFSNIT II

REGLER FOR PRODUKTION, FORARBEJDNING, EMBALLERING, TRANSPORT OG OPBEVARING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER

KAPITEL I

Vegetabilsk produktion

Artikel 3

Jordforvaltning og gødskning

1.   Kan planternes næringsbehov ikke dækkes gennem foranstaltninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 834/2007, må kun gødningsstoffer og jordforbedringsmidler som omhandlet i bilag I til denne forordning anvendes i økologisk produktion og kun i nødvendigt omfang. De erhvervsdrivende opbevarer dokumentation til påvisning af behovet for at anvende det pågældende produkt.

2.   Den samlede gødningsmængde som defineret i Rådets direktiv 91/676/EØF (8) om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, som anvendes på bedriften, må ikke overstige 170 kg N/år/ha udnyttet landbrugsareal. Denne grænse gælder kun for anvendelsen af fast husdyrgødning, tørret fast husdyrgødning og tørret fjerkrægødning, kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning, komposteret fast husdyrgødning og flydende husdyrgødning.

3.   Med henblik på spredning af overskydende gødning fra økologisk landbrug kan økologiske landbrugsbedrifter indgå skriftlige samarbejdsaftaler med andre bedrifter og virksomheder, forudsat at disse opfylder reglerne for økologisk produktion. Maksimumsgrænsen i stk. 2 beregnes på grundlag af det samlede antal økologiske produktionsenheder, der indgår i et sådant samarbejde.

4.   Egnede mikroorganismepræparater kan anvendes til at forbedre jordens almindelige tilstand eller forekomsten af næringsstoffer i jorden eller afgrøderne.

5.   Til aktivering af kompost kan der anvendes egnede plantebaserede præparater eller mikroorganismepræparater.

Artikel 4

Forbud mod hydrokultur

Hydrokultur er forbudt.

Artikel 5

Håndtering af skadegørere, plantesygdomme og ukrudt

1.   Kan planter ikke beskyttes passende mod skadegørere og sygdomme gennem foranstaltninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), b), c) og g), i forordning (EF) nr. 834/2007, kan kun produkter omhandlet i bilag II til nærværende forordning anvendes i økologisk produktion. De erhvervsdrivende opbevarer dokumentation til påvisning af behovet for at anvende det pågældende produkt.

2.   For produkter, der anvendes i fælder og dispensere, bortset fra feromon-dispensere, forhindrer fælderne og/eller dispenserne, at stofferne frigives i miljøet, og at de kommer i kontakt med dyrkede afgrøder. Fælderne indsamles efter brug og bortskaffes/opbevares sikkert.

Artikel 6

Særlige regler om produktion af svampe

Til produktion af svampe kan der anvendes vækstmedier, hvis de kun er sammensat af følgende bestanddele:

a)

fast husdyrgødning og husdyrgødning:

i)

der enten kommer fra bedrifter, som producerer efter den økologiske produktionsmetode

ii)

eller som er omhandlet i bilag I, dog kun, hvis det i nr. i) nævnte produkt ikke er til rådighed, og hvis de ikke overskrider 25 % af den samlede vægt af vækstmediets bestanddele (dækmaterialet og tilsat vand ikke medregnet) før kompostering

b)

andre produkter af landbrugsoprindelse end de i litra a) nævnte fra bedrifter, der producerer efter den økologiske produktionsmetode

c)

tørv, ikke kemisk behandlet

d)

træ, ikke behandlet med kemiske produkter efter fældning

e)

mineralske produkter som nævnt i bilag I, vand og jord.

KAPITEL 2

Animalsk produktion

Artikel 7

Anvendelsesområde

Dette kapitel indeholder detaljerede produktionsregler for følgende dyrearter: kvæg, herunder bubalus og bison, hovdyr, svin, får, geder, fjerkræ (arter omhandlet i bilag III) og bier.

Afdeling 1

Dyrenes oprindelse

Artikel 8

De økologiske dyrs oprindelse

1.   Ved valg af racer eller stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Derudover vælges racer og stamdyr med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller stamdyr i intensive driftssystemer, såsom porcint stress-syndrom, PSE-syndrom (pale-soft-exudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og stamdyr.

2.   Der skal fortrinsvis anvendes europæiske racer af Apis mellifera og lokale økotyper heraf.

Artikel 9

De ikke-økologiske dyrs oprindelse

1.   Ikke-økologiske dyr kan kun indsættes på en bedrift til avlsformål, hvis der ikke er økologiske dyr til rådighed i tilstrækkeligt antal, og på betingelserne i stk. 2 og 5 nedenfor, jf. artikel 14, stk. 1, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007.

2.   Når en besætning eller flok etableres for første gang, opdrættes ikke-økologiske unge pattedyr efter reglerne for økologisk produktion, så snart de er vænnet fra. På datoen for dyrenes indsætning i flokken gælder endvidere følgende begrænsninger:

a)

bøfler, kalve og føl skal være under seks måneder gamle

b)

lam og gedekid skal være under 60 dage gamle

c)

smågrise skal veje under 35 kg.

3.   Ikke-økologiske voksne hanpattedyr og hunpattedyr, der endnu ikke har født, som indsættes til fornyelse af en besætning eller flok, opdrættes derefter efter reglerne for økologisk produktion. Antallet af hunpattedyr er endvidere underkastet følgende begrænsninger pr. år:

a)

for hundyr: op til højst 10 % af de voksne heste eller kreaturer, herunder bubalus- og bisonarter, og 20 % af de voksne svin, får og geder

b)

for bedrifter med mindre end ti heste eller kreaturer eller mindre end fem svin, får eller geder, kan der til fornyelse af besætningen som nævnt overfor højst indsættes ét dyr pr. år.

Bestemmelsen i dette stykke vil blive genovervejet i 2012 med henblik på udfasning.

4.   Efter godkendelse fra den kompetente myndighed kan procentsatserne i stk. 3 forhøjes op til 40 % i følgende særlige tilfælde:

a)

ved en betydelig udvidelse af bedriften

b)

ved udskiftning af race

c)

ved udvikling af en ny husdyrproduktionsgren

d)

hvis de pågældende racer er i fare for at forsvinde fra landbruget, jf. bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (9); i dette tilfælde skal hundyrene af de pågældende racer ikke nødvendigvis være dyr, der endnu ikke har født.

5.   Ved fornyelse af bigårde kan 10 % pr. år af bidronningerne og sværmene udskiftes med ikke-økologiske bidronninger og sværme i den økologiske produktionsenhed, forudsat at bidronningerne og sværmene anbringes i stader med honningtavler eller kunsttavler, der stammer fra økologiske produktionsenheder.

Afdeling 2

Staldforhold og opdrætsmetoder

Artikel 10

Regler for opstaldningsforhold

1.   Bygningens isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulationen, støvindholdet, temperaturen, den relative luftfugtighed og koncentrationen af luftarter holdes på et niveau, der ikke er skadeligt for dyrene. Der skal være rigelig naturlig ventilation og naturligt lys i bygningen.

2.   I områder, hvor de klimatiske forhold tillader, at dyrene lever udendørs, er staldbygninger ikke obligatoriske.

3.   Belægningsgraden i bygningen skal sikre dyrenes komfort, velvære og artsspecifikke behov, som navnlig afhænger af dyrenes art, race og alder. Endvidere skal der ved belægningsgraden tages hensyn til dyrenes adfærdsmæssige behov, som navnlig afhænger af flokkens størrelse og dyrenes køn. Belægningsgraden skal sikre dyrenes velfærd ved at give dem et areal, der er så stort, at de kan stå naturligt, lægge sig uhindret, vende sig, soignere sig, indtage alle naturlige stillinger og foretage sig alle naturlige bevægelser såsom strække sig og baske med vingerne.

4.   Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for de forskellige arter og kategorier af dyr findes i bilag III.

Artikel 11

Særlige regler for opstaldningsforhold og opdrætsmetoder for pattedyr

1.   Staldbygninger skal have jævne, men ikke glatte gulve. Mindst halvdelen af indendørsarealet som angivet i bilag III skal være fast, dvs. ikke fuldspaltegulv eller drænet gulv.

2.   Staldbygninger skal indeholde bekvem, ren og tør ligge/hvileplads af tilstrækkelig størrelse, bestående af en solid konstruktion, der dog ikke må have fuldspaltegulv. Hvileområdet skal have tilstrækkelig tør strøelse. Strøelsen skal indeholde strå eller andet egnet naturmateriale. Strøelsen kan være forbedret og beriget med de i bilag I anførte mineralske produkter.

3.   Uanset artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 91/629/EØF (10) er opstaldning i enkeltbokse af kalve, der er over en uge gamle, forbudt.

4.   Uanset artikel 3, stk. 8, i Rådets direktiv 91/630/EØF (11) skal søer holdes i grupper undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden og i ammeperioden.

5.   Smågrise må ikke holdes i flat-deck-stier eller i smågrisebokse.

6.   Grise skal kunne gøde og rode på løbearealerne. Som rodemateriale kan der anvendes forskellige substrater.

Artikel 12

Særlige regler for opstaldningsforhold og opdrætsmetoder for fjerkræ

1.   Fjerkræ må ikke holdes i bure.

2.   Vandfugle skal have adgang til et vandløb, en dam eller en sø, når vejrforholdene og de hygiejniske forhold tillader det, således at deres artsspecifikke behov kan dækkes og dyrevelfærdskravene kan overholdes.

3.   Bygninger til alt fjerkræ skal opfylde følgende krav:

a)

mindst en tredjedel af gulvarealet skal være fast, dvs. ikke fuldspaltegulv eller drænet gulv, og være dækket med strøelse såsom halm, høvlspåner, sand eller tørv

b)

i hønsehuse til læggehøns skal en tilstrækkelig stor del af det gulvareal, hønsene har adgang til, være beregnet til opsamling af deres ekskrementer

c)

de skal have siddepinde, der i antal og størrelse svarer til flokkens omfang og dyrenes størrelse som fastsat i bilag III

d)

de skal have indgangs- og udgangshuller af en størrelse, som passer til fuglene, og disse huller skal tilsammen være mindst 4 m pr. 100 m2 af det husareal, der er til rådighed for fuglene

e)

det enkelte fjerkræhus må højst rumme

i)

4 800 kyllinger

ii)

3 000 læggehøns

iii)

5 200 perlehøns

iv)

4 000 berberænder eller pekingænder (hundyr) eller 3 200 berberænder eller pekingænder (handyr) eller andre ænder

v)

2 500 kapuner, gæs eller kalkuner

f)

det samlede fjerkræhusareal til kødproduktion i en enkelt enhed må ikke være på over 1 600 m.

g)

fjerkræhuse skal bygges på en sådan måde, at alle fuglene har let adgang til udendørs arealer.

4.   Dagslys suppleres med kunstig belysning, så der dagligt er lys i indtil 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer.

5.   For at undgå anvendelse af intensive opdrætsmetoder skal fjerkræ enten opdrættes, indtil de når en given mindstealder, eller komme fra langsomtvoksende fjerkræracer. Anvender den erhvervsdrivende ikke langsomtvoksende fjerkræracer, er mindstealderen for slagtning:

a)

81 dage for kyllinger

b)

150 dage for kapuner

c)

49 dage for pekingænder

d)

70 dage for berberænder (hundyr)

e)

84 dage for berberænder (handyr)

f)

92 dage for gråænder

g)

94 dage for perlehøns

h)

140 dage for kalkuner (handyr) og gæs

i)

100 dage for kalkuner (hundyr).

Den kompetente myndighed fastsætter kriterierne for langsomtvoksende racer eller opstiller en liste over sådanne racer og stiller disse oplysninger til rådighed for de erhvervsdrivende, andre medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 13

Særlige krav til biavl og regler for bigårde

1.   Ved placering af bigårde sikres det, at nektar- og pollenkilderne i en radius på 3 km fra bigården i det væsentlige består af økologiske afgrøder og vild bevoksning og/eller afgrøder, der behandles efter miljøskånsomme metoder, jf. artikel 36 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (12) eller artikel 22 i Rådets forordning 1257/1999 (13), der ikke kan påvirke biavlens økologiske status. Ovennævnte krav gælder ikke for områder, hvor der ingen blomstring finder sted, eller når bistaderne er i dvale.

2.   Medlemsstaterne kan udpege regioner eller områder, hvor der ikke kan drives biavl i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion.

3.   Bistaderne skal hovedsageligt være bygget af naturlige materialer, der ikke giver nogen risiko for forurening af miljøet og biavlsprodukterne.

4.   Voks til fremstilling af nye rammer skal stamme fra økologiske produktionsenheder.

5.   I staderne må der kun anvendes naturlige stoffer såsom propolis, voks og vegetabilske olier, jf. dog artikel 25.

6.   Det er ikke tilladt at anvende kemiske syntetiske afskrækningsmidler under udslyngningen af honningen.

7.   Det er ikke tilladt at anvende yngeltavler ved udslyngning af honning.

Artikel 14

Adgang til udendørs arealer

1.   Udearealer kan være delvist overdækkede.

2.   Planteædere skal have permanent adgang til græsningsarealer, når vejrforholdene tillader det, jf. artikel 14, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EF) nr. 834/2007.

3.   Når planteædere har adgang til græsarealer i græsningsperioden, og når vinteropstaldningsordningerne giver dyrene mulighed for at bevæge sig frit, kan kravet om adgang til udearealer i vintermånederne fraviges.

4.   Uanset stk. 2, skal tyre på over et år have adgang til græsarealer eller udeareal.

5.   Fjerkræ skal have adgang til udeareal i mindst en tredjedel af deres liv.

6.   Udearealer til høns skal for størstedelen være dækket af vegetation, give rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til et tilstrækkeligt antal drikke- og spisekar.

7.   Holdes fjerkræ indendørs som følge af restriktioner eller forpligtelser, der er pålagt i medfør af fællesskabslovgivningen, skal de have permanent adgang til tilstrækkelige mængder grovfoder og passende materiale, der kan opfylde deres adfærdsmæssige behov.

Artikel 15

Belægningsgrad

1.   Den samlede belægningsgrad må ikke overskride grænsen på 170 kg N/år/ha landbrugsareal, jf. artikel 3, stk. 2.

2.   Med henblik på beregningen af den rette belægningsgrad, som omhandlet ovenfor, fastsætter den kompetente myndighed det antal husdyr, der svarer til ovennævnte grænse, idet den som retningslinje tager hensyn til tallene i bilag IV eller de relevante nationale bestemmelser vedtaget i medfør af direktiv 91/676/EØF.

Artikel 16

Forbud mod jordløs animalsk produktion

Jordløs animalsk produktion, hvor den erhvervsdrivende ikke forvalter landbrugsjorden og/eller ikke har indgået en skriftlig samarbejdsaftale med en anden erhvervsdrivende, jf. artikel 3, stk. 3, er forbudt.

Artikel 17

Samtidig produktion af økologiske og ikke-økologiske husdyr

1.   Det kan accepteres, at der er ikke-økologiske dyr på bedriften, såfremt deres opdræt sker i en enhed, hvis bygninger og marker er klart adskilte fra de enheder, der producerer efter reglerne for økologisk produktion, og forudsat at det er dyr af andre arter.

2.   Ikke-økologiske husdyr kan benytte økologiske græsarealer i en begrænset periode hvert år, forudsat at dyrene kommer fra et landbrugssystem som defineret i stk. 3, litra b), og at der ikke samtidig er økologiske dyr til stede på det pågældende græsareal.

3.   Økologiske dyr kan benytte fælles græsningsarealer, forudsat at:

a)

græsningsarealet i mindst tre år ikke er blevet behandlet med produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion

b)

ikke-økologiske dyr, som benytter det pågældende græsningsareal, kommer fra et landbrugssystem som beskrevet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller i artikel 22 i forordning 1257/1999

c)

animalske produkter fra økologiske dyr ikke, mens dyrene benytter sådanne græsningsarealer, betragtes som kommende fra økologisk produktion, medmindre det på tilfredsstillende vis kan godtgøres, at dyrene holdes passende adskilt fra ikke-økologiske dyr.

4.   Dyrene kan i græsningsskifteperioden græsse på ikke-økologiske arealer, når de vandrer fra et græsningsareal til et andet. Indtaget af ikke-økologisk foder i form af græs eller andre foderplanter i denne periode må ikke overstige 10 % af den samlede årlige foderration. Dette tal beregnes som en procentdel af tørstoffet i foder af landbrugsoprindelse.

5.   De erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for anvendelsen af bestemmelserne omhandlet i denne artikel.

Artikel 18

Håndtering af dyr

1.   I økologisk landbrug må der ikke rutinemæssigt foretages indgreb som f.eks. anbringelse af gummibånd på fårenes haler, kupering af hale, klipning af tænder, næbtrimning og afhorning. Den kompetente myndighed kan dog fra sag til sag tillade visse af disse indgreb, hvis det sker af sikkerhedshensyn eller for at forbedre dyrenes sundhed, velfærd eller hygiejne.

Dyrenes lidelser begrænses mest muligt, ved at der anvendes passende bedøvelse og/eller smertestillende midler, eller ved at indgrebet foretages i den mest hensigtsmæssige alder af kvalificeret personale.

2.   For at bevare produkternes kvalitet og de traditionelle produktionsformer er fysisk kastrering tilladt, men kun på betingelserne i stk. 1, andet afsnit.

3.   Lemlæstelse i form af klipning af bidronningernes vinger er forbudt.

4.   Indladning og losning af dyr skal ske uden anvendelse af nogen form for elektriske impulser til at tvinge dyrene. Der må ikke anvendes allopatiske beroligende midler før eller under transporten.

Afdeling 3

Foder

Artikel 19

Foder fra egen bedrift eller fra andre økologiske bedrifter

1.   Hvad planteædere angår, skal mindst 50 % af foderet, undtagen i perioden hvert år, hvor dyrene er på sæsonbestemt græsningsskifte, jf. artikel 17, stk. 4, komme fra bedriften selv eller, hvis dette ikke er muligt, være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter i det samme område.

2.   Hvad bier angår, skal staderne ved afslutningen af produktionsperioden efterlades med tilstrækkelig honning og pollen, til at bierne kan overvintre.

3.   Fodring af kolonierne er kun tilladt, hvis det på grund af de klimatiske forhold er nødvendigt for deres overlevelse, og kun mellem sidste honninghøst og 15 dage før, der igen begynder at dannes nektar eller honningdug. Til fodring anvendes økologisk honning, økologisk sukkeropløsning eller økologisk sukker.

Artikel 20

Foder, der opfylder dyrenes ernæringsmæssige behov

1.   Alle unge pattedyr skal fodres med modermælk frem for naturlig mælk i en minimumsperiode på tre måneder for kvæg (herunder bubalus- og bisonarter) og heste, 45 dage for får og geder og 40 dage for svin.

2.   For planteædende dyr skal opdrættet være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration for planteædere, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage. Denne procentdel kan nedsættes til 50 % for dyr i mælkeproduktion i højst tre måneder i begyndelsen af malkeperioden.

3.   Grovfoder, friskt eller tørret foder eller ensilage skal indgå i den daglige foderration til svin og fjerkræ.

4.   Det er forbudt at holde kvæg under forhold, eller på en diæt, der kan forårsage anæmi.

5.   Opfedningsmetoder skal kunne omlægges på ethvert stade i opdrættet. Tvangsfodring er forbudt.

Artikel 21

Foder fra omlægning

1.   Foder fra omlægning må gennemsnitligt udgøre højst 30 % af foderplanen. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne enheder, kan denne andel forhøjes til 60 %.

2.   Højst 20 % af det samlede gennemsnitlige foderforbrug må stamme fra græsning på eller høst af permanente græsarealer eller parceller med flerårige foderplanter, der er i det første år for omlægning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er en del af bedriften og ikke i de foregående fem år har været en del af en økologisk produktionsenhed på denne bedrift. Hvis der anvendes foder fra omlægning såvel som foder fra parceller, der er i det første omlægningsår, må foderplanens samlede andel af sådanne foderstoffer ikke overstige de maksimale procentsatser, der er fastsat i stk. 1.

3.   Andelene i stk. 1 og 2 beregnes årligt i procent af tørstofindholdet i foderstoffer af vegetabilsk oprindelse.

Artikel 22

Produkter og stoffer omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d), nr. iv), i forordning (EF) nr. 834/2007

1.   Ikke-økologiske fodermidler af vegetabilsk og animalsk oprindelse kan anvendes i økologisk produktion, dog med forbehold af restriktionerne i artikel 43, og kun hvis de er opført i bilag V og de her fastsatte betingelser er opfyldt.

2.   Økologiske fodermidler af animalsk oprindelse og fodermidler af mineralsk oprindelse kan kun anvendes i økologisk produktion, hvis de er opført i bilag V, og de heri fastsatte betingelser er opfyldt.

3.   Produkter og biprodukter fra fiskeriet kan kun anvendes i økologisk produktion, hvis de er opført i bilag V, og de heri fastsatte betingelser er opfyldt.

4.   Fodertilsætningsstoffer, visse produkter, der anvendes i foderstoffer, og tekniske hjælpestoffer kan kun anvendes i økologisk produktion, hvis de er opført i bilag VI, og de heri fastsatte betingelser er opfyldt.

Afdeling 4

Sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling

Artikel 23

Sygdomsforebyggelse

1.   Anvendelse af kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler eller antibiotika til forebyggende behandling er forbudt, jf. dog artikel 24, stk. 3.

2.   Anvendelse af vækstfremmende stoffer (herunder antibiotika, coccidiostatika og andre kunstige vækstfremmende hjælpemidler) samt anvendelse af hormoner eller lignende stoffer til at styre formeringen eller til andre formål (f.eks. fremkaldelse eller synkronisering af brunst) er forbudt.

3.   Hvis dyrene kommer fra ikke-økologiske bedrifter, kan der, afhængigt af de lokale forhold, kræves særlige foranstaltninger, f.eks. kontrolundersøgelser og karantæneperioder.

4.   Stalde, folde, udstyr og redskaber skal renses og desinficeres for at undgå krydsinfektion og udvikling af sygdomsbærende organismer. Fæces, urin og levnet eller spredt foder fjernes så ofte som fornødent for at mindske lugten og at undgå, at der tiltrækkes insekter og gnavere.

Ved anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 834/2007 kan kun produkterne i bilag VII anvendes til rensning og desinfektion af bygninger, anlæg og redskaber til husdyr. Rodenticider (må kun anvendes i fælder) og produkterne i bilag II må anvendes til udryddelse af insekter og andre skadedyr i bygninger og andre anlæg, hvor der holdes husdyr.

5.   Der skal være en tomgangsperiode mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne periode rengøres og desinficeres bygningen og dens udstyr. Ligeledes skal hønsegården hvile efter opdræt af en fjerkræflok, så vegetationen kan gro frem igen og der kan overholdes en tomgangsperiode. Medlemsstaterne fastsætter tomgangsperiodens længde. Den erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for overholdelse af denne periode. Disse krav gælder ikke for fjerkræ, som ikke opdrættes i flokke, som ikke holdes i hønsegårde, og som kan bevæge sig frit hele dagen.

Artikel 24

Dyrlægebehandling

1.   Hvis et dyr på trods af sygdomsforebyggende foranstaltninger som fastlagt i artikel 14, stk. 1, litra e), nr. i), i forordning (EF) nr. 834/2007 bliver sygt eller kommer til skade, skal det straks behandles, om fornødent ved isolering og i relevante lokaler.

2.   Fytoterapeutiske produkter, homøopatiske opløsninger, sporstoffer og produkter, der er anført i bilag V, del 3, og i bilag VI, del 1.1, skal anvendes frem for kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler eller antibiotika, forudsat at de har en effektiv terapeutisk virkning for den pågældende dyreart og den tilstand, behandlingen er beregnet på.

3.   Hvis anvendelsen af foranstaltningerne i stk. 1 og 2 ikke er effektiv til bekæmpelse af sygdommen eller lindring af skaden, kan kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler eller antibiotika anvendes under en dyrlæges ansvar.

4.   Hvis et dyr eller en gruppe af dyr underkastes mere end tre behandlinger med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler eller antibiotika inden for tolv måneder, eller mere end én behandling, hvis deres produktive livscyklus er på mindre end et år — bortset fra vaccinationer og behandlinger mod parasitter og obligatoriske udryddelsesprogrammer — må de pågældende dyr eller heraf afledte produkter ikke sælges som økologiske produkter, og dyrene skal gennemgå omlægningsperioderne fastlagt i artikel 38, stk. 1.

Optegnelser med dokumentation for tilstedeværelsen af sådanne omstændigheder skal opbevares til brug for kontrolorganet eller -myndigheden.

5.   Tilbageholdelsesperioden mellem den sidste indgift af et allopatisk veterinærlægemiddel til et dyr under normale anvendelsesbetingelser og produktion af økologisk producerede fødevarer fra sådanne dyr skal være dobbelt så lang som den lovbestemte tilbageholdelsesperiode omhandlet i artikel 11 i direktiv 2001/82/EF eller, hvis en sådan periode ikke er fastsat, 48 timer.

Artikel 25

Særlige regler for sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling inden for biavl

1.   Til beskyttelse af rammer, stader og tavler, herunder navnlig mod skadedyr, er det kun tilladt at anvende rodenticider (må kun anvendes i fælder) og egnede produkter anført i bilag II.

2.   Det er tilladt at anvende fysiske behandlinger til desinfektion af bigårde, såsom damp eller direkte ild.

3.   Det er kun tilladt at tilintetgøre droneyngel som led i bekæmpelsen af Varroa destructor.

4.   Hvis kolonierne på trods af alle forebyggende foranstaltninger bliver syge eller kontamineres, skal de behandles omgående; om nødvendigt kan kolonierne anbringes i isolerede bigårde.

5.   Veterinærlægemidler kan anvendes inden for økologisk biavl, hvis en tilsvarende anvendelse er tilladt i medlemsstaten i overensstemmelse med de relevante fællesskabsregler eller med nationale regler i overensstemmelse med fællesskabsretten.

6.   Myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre såvel som mentol, thymol, eukalyptol eller kamfer kan anvendes til at bekæmpe tilfælde af Varroa destructor.

7.   Behandles der i denne periode med kemisk fremstillede allopatiske produkter, skal de behandlede kolonier anbringes i en isoleret bigård, og alt vokset skal udskiftes med voks fra økologisk biavl. I dette tilfælde gælder omlægningsperioden på et år fastlagt i artikel 38, stk. 3, for disse kolonier.

8.   Kravene i stk. 7 gælder ikke for produkterne nævnt i stk. 6.

KAPITEL 3

Forarbejdede produkter

Artikel 26

Regler for produktion af forarbejdede foderstoffer og fødevarer

1.   Tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og andre stoffer og ingredienser til forarbejdning af fødevarer og foder samt eventuel forarbejdningspraksis, som f.eks. røgning, skal være i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.

2.   Erhvervsdrivende i foder- og fødevaresektoren skal etablere og ajourføre passende procedurer baseret på en systematisk identifikation af kritiske forarbejdningstrin.

3.   Anvendelse af procedurerne i stk. 2 skal sikre, at de forarbejdede produkter altid er i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion.

4.   De erhvervsdrivende skal overholde og gennemføre procedurerne i stk. 2. De skal navnlig:

a)

træffe forholdsregler for at undgå risikoen for forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer

b)

træffe passende rengøringsforanstaltninger, kontrollere effektiviteten heraf og registrere dem

c)

sikre, at ikke-økologiske produkter ikke markedsføres med en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

5.   I forlængelse af bestemmelserne i stk. 2 og 4 skal den erhvervsdrivende, hvis der i tilberedningsenheden også tilberedes eller opbevares ikke-økologiske produkter:

a)

udføre aktiviteterne som en fuldstændig serie på et andet sted eller et andet tidspunkt end tilsvarende aktiviteter for ikke-økologiske produkter

b)

opbevare økologiske produkter på et andet sted eller et andet tidspunkt, før og efter aktiviteterne

c)

underrette kontrolmyndigheden eller kontrolorganet herom og give den/det adgang til et ajourført register over alle aktiviteter og forarbejdede mængder

d)

træffe forholdsregler til at sikre, at partierne kan identificeres, og til at undgå sammenblanding eller ombytning med ikke-økologiske produkter

e)

først håndtere økologiske produkter efter passende rengøring af produktionsudstyret.

Artikel 27

Brug af visse produkter og stoffer til forarbejdning af fødevarer

1.   Ved anvendelse af artikel 19, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007, kan kun følgende stoffer anvendes til forarbejdning af økologiske fødevarer, bortset fra vin:

a)

stoffer opført i bilag VIII til denne forordning

b)

mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer

c)

stoffer og produkter, som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 88/388/EØF (14) og mærket som naturlige aromastoffer eller naturlige aromapræparater i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra d), og artikel 9, stk. 2, i nævnte direktiv

d)

farvestoffer til stempling af kød og æggeskaller i overensstemmelse med henholdsvis artikel 2, stk. 8, og artikel 2, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF (15)

e)

drikkevand og salt (med natriumchlorid eller kaliumchlorid som basisstoffer), der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer

f)

mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer er kun tilladt, såfremt der foreligger et lovmæssigt krav om at anvende dem i de pågældende fødevarer.

2.   Ved beregningen omhandlet i artikel 23, stk. 4, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007

a)

beregnes tilsætningsstoffer, der er opført i bilag VIII og mærket med en asterisk i kolonnen med tilsætningsstoffets kodenummer, som ingredienser af landbrugsoprindelse

b)

beregnes præparater og stoffer omhandlet i stk. 1, litra b), c), d), e) og f), i denne artikel og stoffer, der ikke er mærket med en asterisk i kolonnen med tilsætningsstoffets kodenummer, ikke som ingredienser af landbrugsoprindelse.

3.   Anvendelsen af følgende stoffer opført i bilag VIII revurderes inden den 31. december 2010:

a)

natriumnitrit og kaliumnitrat i del A med henblik på at fjerne muligheden for at anvende disse tilsætningsstoffer

b)

svovldioxid og kaliummetabisulfit i del A

c)

saltsyre i del B til forarbejdning af Gouda, Edam og Maasdammer oste, Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas.

Ved revurderingen, jf. litra a), tages der hensyn til medlemsstaternes indsats for at finde sikre alternativer til nitritter/nitrater og opstille uddannelsesprogrammer i alternative forarbejdningsmetoder og hygiejne stilet til forarbejdere/producenter af økologisk kød.

Artikel 28

Brug af visse ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse til forarbejdning af fødevarer

Ved anvendelse af artikel 19, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007, kan ikke-økologiske landbrugsingredienser opført i bilag IX til nærværende forordning anvendes til forarbejdning af økologiske fødevarer.

Artikel 29

Medlemsstaternes tilladelse til brug af ikke-økologiske fødevareingredienser af landbrugsoprindelse

1.   Er en ingrediens af landbrugsoprindelse ikke opført i bilag IX til denne forordning, kan den kun anvendes på følgende betingelser:

a)

den erhvervsdrivende har givet medlemsstatens kompetente myndighed fornøden dokumentation for, at den pågældende ingrediens ikke produceres i tilstrækkeligt omfang i Fællesskabet efter reglerne for økologisk produktion eller ikke kan indføres fra tredjelande

b)

medlemsstatens kompetente myndighed har givet midlertidig tilladelse til, at ingrediensen kan anvendes i en periode på højst tolv måneder, efter at have kontrolleret, at den erhvervsdrivende har taget de nødvendige kontakter med leverandører i Fællesskabet for at forvisse sig om, at den pågældende ingrediens af den påkrævede kvalitet ikke er tilgængelig

c)

der er ikke, i overensstemmelse med stk. 3 eller 4, truffet beslutning om, at en tilladelse til den pågældende ingrediens skal inddrages.

Hver tilladelse som omhandlet i litra b) kan af medlemsstaten forlænges højst tre gange i tolv måneder.

2.   Er der givet en tilladelse som omhandlet i stk. 1, meddeler medlemsstaten straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen følgende oplysninger:

a)

datoen for tilladelsen og datoen for den første tilladelse, hvis der er tale om en forlænget tilladelse

b)

navn, adresse, telefonnummer og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse for indehaveren af tilladelsen; navn og adresse på kontaktpunktet for den myndighed, som har givet tilladelsen

c)

navnet på og om nødvendigt en nøjagtig beskrivelse af og kvalitetskravene til den pågældende ingrediens af landbrugsoprindelse

d)

den type produkter, hvori den ønskede ingrediens er en nødvendig bestanddel

e)

de mængder, der er nødvendige, og en begrundelse herfor

f)

årsagerne til knapheden og dennes forventede varighed

g)

datoen for medlemsstatens fremsendelse af denne meddelelse til de andre medlemsstater og til Kommissionen. Kommissionen og/eller medlemsstaterne kan stille disse oplysninger til rådighed for offentligheden.

3.   Hvis en medlemsstat sender Kommissionen og den medlemsstat, der har givet tilladelsen, bemærkninger, hvoraf det fremgår, at der i knaphedsperioden er tilstrækkelige mængder af den pågældende ingrediens, skal medlemsstaten overveje at trække tilladelsen tilbage eller forkorte dens gyldighedsperiode og underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, den har eller vil træffe, senest femten arbejdsdage efter at have modtaget oplysningerne.

4.   Efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ forelægges sagen til behandling for det i medfør af artikel 37 i forordning (EF) nr. 834/2007 nedsatte udvalg. Det kan efter proceduren i stk. 2 i nævnte artikel besluttes, at en tidligere givet tilladelse skal trækkes tilbage eller dens gyldighedsperiode ændres, eller, i givet fald, at den pågældende ingrediens opføres i bilag IX til nærværende forordning.

5.   I tilfælde af en forlængelse som omhandlet i stk. 1, andet afsnit, finder procedurerne i stk. 2 og 3 anvendelse.

KAPITEL 4

Indsamling, emballering, transport og opbevaring af produkter

Artikel 30

Indsamling og transport af produkter til tilberedningsenheder

De erhvervsdrivende kan kun foretage samtidig indsamling af økologiske og ikke-økologiske produkter, hvis der træffes passende forholdsregler for at undgå enhver sammenblanding eller ombytning med ikke-økologiske produkter og for at sikre, at de økologiske produkter kan identificeres. Den erhvervsdrivende skal sørge for, at kontrolorganet eller -myndigheden har adgang til alle oplysninger om indsamlingsdage, -tidspunkter og -rute samt tid og sted for modtagelsen af produkterne.

Artikel 31

Emballering og transport af produkter til andre erhvervsdrivende eller enheder

1.   Den erhvervsdrivende skal sikre, at økologiske produkter kun transporteres til andre enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i egnede emballager, containere eller køretøjer, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud uden manipulation eller beskadigelse af forseglingen, og som er forsynet med en mærkning, der — foruden eventuelle andre lovbestemte angivelser — omfatter:

a)

navn og adresse på den erhvervsdrivende og — hvis forskellig — på ejeren eller sælgeren af produktet

b)

produktets navn eller, hvis det drejer sig om en foderblanding, en deklaration, inklusive en henvisning til den økologiske produktionsmetode

c)

navn og/eller kodenummer på det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, som den erhvervsdrivende hører under, og

d)

hvis det er relevant, varepartiets identifikationsmærke ifølge en mærkningsordning, som enten er godkendt på nationalt plan eller af kontrolorganet eller -myndigheden, og som gør det muligt at relatere varepartiet til det i artikel 66 nævnte regnskab.

De i litra a) til d) i første afsnit nævnte oplysninger kan også anføres i et ledsagedokument, hvis dette dokument kan relateres entydigt til den emballage, den container eller det transportmiddel, produktet befinder sig i. Ledsagedokumentet skal indeholde oplysninger om leverandøren og/eller transportvirksomheden.

2.   Det er ikke nødvendigt at lukke emballager, containere eller køretøjer:

a)

hvis transporten foregår direkte mellem en erhvervsdrivende og en anden erhvervsdrivende, og de begge er underlagt den økologiske kontrolordning, og

b)

hvis produkterne ledsages af et dokument, som indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, og

c)

hvis både den afsendende og modtagende erhvervsdrivende fører registre over disse transportoperationer og stiller dem til rådighed for kontrolorganet eller -myndigheden for sådanne transportoperationer.

Artikel 32

Særlige regler for transport af foder til andre produktions-/tilberedningsenheder eller opbevaringslokaler

Ud over bestemmelserne i artikel 31 skal de erhvervsdrivende ved transport af foder til andre produktions- eller tilberedningsenheder eller opbevaringslokaler sikre, at følgende betingelser er til stede:

a)

økologisk producerede foderstoffer, foderstoffer fra omlægning og ikke-økologiske foderstoffer skal være effektivt fysisk adskilt fra hinanden under transport

b)

køretøjer og/eller containere, som har transporteret ikke-økologiske produkter, kan bruges til transport af økologiske produkter, hvis:

i)

der er foretaget passende rengøring, hvis effektivitet er blevet kontrolleret, inden der påbegyndes transport af økologiske produkter; den erhvervsdrivende skal dokumentere disse aktiviteter

ii)

der på baggrund af de vurderede risici, jf. artikel 88, stk. 3, træffes alle nødvendige foranstaltninger, og den erhvervsdrivende i givet fald sikrer, at ikke-økologiske produkter ikke markedsføres med en henvisning til den økologiske produktionsmetode

iii)

den erhvervsdrivende fører registre over disse transportoperationer og stiller dem til rådighed for kontrolorganet eller –myndigheden

c)

transporten af færdige økologiske foderstoffer foregår fysisk eller tidsmæssigt adskilt fra transporten af andre færdigvarer

d)

produktmængden ved transportens begyndelse og de mængder, der er afleveret i forbindelse med hver leverance på leveringsrunden, skal registreres.

Artikel 33

Modtagelse af produkter fra andre enheder og andre erhvervsdrivende

Ved modtagelsen af et økologisk produkt skal den erhvervsdrivende kontrollere lukningen af emballagen eller containeren i de tilfælde, hvor det er påbudt, samt tilstedeværelsen af de angivelser, der er nævnt i artikel 31.

Den erhvervsdrivende skal krydstjekke oplysningerne i den i artikel 31 omhandlede mærkning med oplysningerne i ledsagedokumenterne. Resultatet af disse kontroller skal udtrykkeligt anføres i det regnskab, der er omhandlet i artikel 66.

Artikel 34

Særlige regler for modtagelse af produkter fra et tredjeland

Økologiske produkter skal importeres fra et tredjeland i emballager eller containere, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en eksportøridentifikation og de nødvendige mærker og numre til at fastslå overensstemmelse mellem partiet og kontrolattesten for import fra tredjelande.

Ved modtagelsen af et økologisk produkt, der importeres fra et tredjeland, skal den første modtager kontrollere, at emballagen eller containeren er lukket på rette måde, og, når det drejer sig om produkter, der importeres i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EF) nr. 834/2007, at den i samme artikel nævnte kontrolattest omfatter den produkttype, der er indeholdt i sendingen. Resultatet af denne kontrol skal udtrykkeligt anføres i det regnskab, der er omhandlet i artikel 66 i nærværende forordning.

Artikel 35

Opbevaring af produkter

1.   Steder, der benyttes til opbevaring af produkter, skal forvaltes på en sådan måde, at partierne kan identificeres, og at sammenblanding eller forurening med produkter og/eller stoffer, som ikke er i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion, undgås. Økologiske produkter skal til enhver tid kunne identificeres klart.

2.   Drejer det sig om enheder for økologisk vegetabilsk og animalsk produktion, er det på sådanne enheder forbudt at opbevare andre råvarer end dem, der er tilladt efter denne forordning.

3.   Der kan opbevares allopatiske veterinærlægemidler og antibiotika på bedriften, hvis de er foreskrevet af en dyrlæge som led i behandlinger, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007, og såfremt de opbevares på et sted under tilsyn, og der føres en logbog over dem, jf. artikel 76 i denne forordning.

4.   Hvis de erhvervsdrivende håndterer både ikke-økologiske produkter og økologiske produkter, og sidstnævnte opbevares i opbevaringsanlæg, hvor også andre landbrugsprodukter eller fødevarer opbevares:

a)

skal de økologiske produkter holdes adskilt fra de øvrige landbrugsprodukter og/eller fødevarer

b)

skal der træffes forholdsregler til at sikre, at sendingerne kan identificeres, og til at undgå sammenblanding eller ombytning med ikke-økologiske produkter.

c)

skal der være foretaget passende rengøring, hvis effektivitet er blevet kontrolleret, inden lagringen af økologiske produkter; den erhvervsdrivende skal registrere disse aktiviteter.

KAPITEL 5

Omlægningsregler

Artikel 36

Planter og planteprodukter

1.   Planter og planteprodukter kan kun anses for at være økologiske, hvis produktionsreglerne i artikel 9, 10, 11 og 12 i forordning (EF) nr. 834/2007 og i kapitel 1 i nærværende forordning og i givet fald de særlige produktionsregler i kapitel 6 i denne forordning har været anvendt på parcellerne i en omlægningsperiode på mindst to år inden udsåningen eller, i tilfælde af enge eller flerårige foderplanter, på mindst to år inden anvendelse som økologisk foder, eller i tilfælde af flerårige kulturer, bortset fra foderplanter, på mindst tre år inden første høst af de økologiske produkter.

2.   Den kompetente myndighed kan med tilbagevirkende kraft beslutte at anerkende, at omlægningsperioden også omfatter en tidligere periode, i hvilken:

a)

parcellerne har været omfattet af foranstaltninger defineret i et program iværksat i henhold til forordning (FF) nr. 1257/1999, forordning (EF) nr. 1698/2005 eller i et andet officielt program, forudsat at de pågældende foranstaltninger sikrer, at produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion, ikke er blevet anvendt på parcellerne, eller i hvilken

b)

parcellerne har været natur- eller landbrugsarealer, som ikke er blevet behandlet med produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion.

Den i litra b) i første afsnit omhandlede periode kan kun tages i betragtning med tilbagevirkende kraft, hvis den kompetente myndighed har fået forelagt så tilfredsstillende dokumentation, at den kan forvisse sig om, at betingelserne har været opfyldt i en periode på mindst tre år.

3.   Den kompetente myndighed kan i visse tilfælde, hvor det pågældende areal har været forurenet med produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion, beslutte at forlænge omlægningsperioden ud over den i stk. 1 omhandlede periode.

4.   For parceller, der allerede er omlagt eller er ved at blive omlagt til økologisk landbrug, og som behandles med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, kan medlemsstaten forkorte den i stk. 1 omhandlede omlægningsperiode i følgende to tilfælde:

a)

parceller, der er behandlet med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, når dette er sket for at bekæmpe en sygdom eller en parasit som led i en obligatorisk foranstaltning, som medlemsstatens kompetente myndighed har foreskrevet

b)

parceller, der er behandlet med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, som led i videnskabelige forsøg, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

I de i litra a) og b) i første afsnit omhandlede tilfælde fastlægges omlægningsperiodens varighed under iagttagelse af følgende forhold:

a)

nedbrydningen af det pågældende produkt skal sikre, at der ved omlægningsperiodens afslutning kun er et ubetydeligt indhold af restkoncentrationer i jordbunden og, hvis der er tale om flerårige afgrøder, i planten

b)

den første høst efter behandlingen må ikke sælges med en henvisning til økologisk produktionsmetode.

Den pågældende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning vedrørende obligatoriske foranstaltninger.

Artikel 37

Særlige regler for omlægning af landbrugsarealer, der har tilknytning til økologisk husdyrproduktion

1.   Omlægningsreglerne, jf. artikel 36, skal anvendes på hele produktionsenhedens foderareal.

2.   Uanset stk. 1, kan omlægningsperioden nedsættes til et år for græsarealer og udearealer, der benyttes af ikke-planteædende arter. Denne periode kan nedsættes til seks måneder, hvis det berørte areal ikke i det forgangne år er blevet behandlet med produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion.

Artikel 38

Husdyr og animalske produkter

1.   Hvis der er indsat ikke-økologiske dyr på en bedrift, jf. artikel 14, stk. 1, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007 og artikel 9 og/eller artikel 42 i nærværende forordning, og hvis animalske produkter skal sælges som økologiske produkter, skal produktionsreglerne i artikel 9, 10, 11 og 14 i forordning (EF) nr. 834/2007 og i afsnit II, kapitel 2, og i givet fald artikel 42 i denne forordning have været anvendt i mindst:

a)

tolv måneder for enhovede dyr og kvæg, herunder bubalus- og bisonarter, der er bestemt til kødproduktion, og altid mindst 3/4 af deres levetid

b)

seks måneder for mindre drøvtyggere og svin og for dyr, der opdrættes til produktion af mælk

c)

ti uger for fjerkræ, der er indsat, inden det er tre dage gammelt, og som er bestemt til kødproduktion

d)

seks uger for fjerkræ til produktion af æg.

2.   Hvis der befinder sig ikke-økologiske dyr på en bedrift ved omlægningsperiodens begyndelse, jf. artikel 14, stk. 1, litra a), nr. iii), i forordning (EF) nr. 834/2007, kan produkterne heraf anses for økologiske, hvis der på én gang sker en omlægning af hele produktionsenheden, omfattende besætning, græsarealer og/eller jordarealer, der anvendes til dyrkning af foder. Den samlede omlægningsperiode for de dyr og deres afkom, der allerede findes på bedriften, og for græsarealer og/eller jordarealer, der anvendes til dyrkning af foder, kan nedsættes til 24 måneder, hvis dyrene hovedsageligt fodres med produkter fra produktionsenheden.

3.   Biavlsprodukter må kun sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis reglerne for økologisk produktion har været overholdt i mindst et år.

4.   Omlægningsperioden for bigårde gælder ikke, hvis artikel 9, stk. 5, i denne forordning finder anvendelse.

5.   I omlægningsperioden skal vokset udskiftes med voks fra økologisk biavl.

KAPITEL 6

Særlige produktionsregler

Afdeling 1

Særlige produktionsregler som følge af ugunstige klimatiske, geografiske eller strukturelle forhold, jf. artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 39

Opbinding af dyr

Hvor bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007 finder anvendelse, kan de kompetente myndigheder tillade, at kvæg på små bedrifter opbindes, hvis det ikke er muligt at holde kvæget i grupper, der passer til deres adfærd, forudsat at de har adgang til græsarealer i græsningsperioden i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, og mindst to gange om ugen har adgang til udearealer, når græsning ikke er mulig.

Artikel 40

Parallelproduktion

1.   Hvor bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007 finder anvendelse, kan en producent drive økologisk og ikke-økologisk produktion i det samme område:

a)

i forbindelse med produktion af flerårige afgrøder, som kræver en produktionsperiode på mindst tre år, og hvor sorterne ikke let kan skelnes fra hinanden, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

produktionen skal indgå i en omlægningsplan, som producenten officielt forpligter sig til at følge, og som foreskriver, at den sidste del af omlægningen af de pågældende arealer til økologisk landbrug skal påbegyndes hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for fem år

ii)

der skal være truffet relevante foranstaltninger for at sikre, at produkterne fra hver af de berørte enheder hele tiden holdes adskilt

iii)

kontrolmyndigheden eller -organet skal mindst 48 timer før hver høst af et af de berørte produkter underrettes herom

iv)

efter høstens afslutning skal producenten underrette kontrolmyndigheden eller -organet om den nøjagtige størrelse af høsten på de berørte enheder og om foranstaltningerne til at holde produkterne adskilt

v)

omlægningsplanen og kontrolforanstaltningerne omhandlet i kapitel 1 og 2 i afsnit IV er godkendt af den kompetente myndighed; denne godkendelse skal bekræftes hvert år efter omlægningsplanens ikrafttræden.

b)

i forbindelse med arealer til landbrugsforskning eller formel landbrugsundervisning udvalgt af medlemsstaternes myndigheder, og forudsat at betingelserne i litra a), nr. ii), iii) og iv), og den relevante del af nr. v) er opfyldt

c)

i forbindelse med produktion af frø og planteformeringsmateriale, forudsat at betingelserne i litra a), nr. ii), iii) og iv), og den relevante del af nr. v) er opfyldt

d)

i forbindelse med græsarealer, som udelukkende anvendes til græsning.

2.   Den kompetente myndighed kan give bedrifter, der driver landbrugsforskning eller formel landbrugsundervisning, tilladelse til at opdrætte økologiske og ikke-økologiske husdyr af samme art, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

der skal være truffet relevante foranstaltninger, som i forvejen er meddelt kontrolmyndigheden eller -organet, for at sikre, at dyr, animalske produkter, husdyrgødning og foder fra hver af de berørte enheder hele tiden holdes adskilt

b)

producenten skal i forvejen underrette kontrolmyndigheden eller -organet om eventuelle leverancer eller salg af dyr eller animalske produkter

c)

den erhvervsdrivende skal give kontrolmyndigheden eller -organet præcise oplysninger om de mængder, der er produceret på enhederne, og om alle særlige kendetegn, der gør det muligt at identificere produkterne, og skal bekræfte, at foranstaltningerne til sikring af en adskillelse af produkterne er gennemført.

Artikel 41

Forvaltning af biavlsenheder i bestøvningsøjemed

Hvor bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007 finder anvendelse, kan en erhvervsdrivende i bestøvningsøjemed drive økologiske og ikke-økologiske biavlsenheder på den samme bedrift, forudsat at alle kravene i reglerne for økologisk produktion er opfyldt, bortset fra reglerne om bigårdenes placering. I så fald kan produktet ikke sælges som økologisk produkt.

Den erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for anvendelse af denne bestemmelse.

Afdeling 2

Særlige produktionsregler i tilfælde af manglende adgang til økologiske rå- og hjælpestoffer, jf. artikel 22, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 42

Anvendelse af ikke-økologiske dyr

Hvor bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 finder anvendelse, og efter forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed,

a)

kan ikke-økologisk opdrættet fjerkræ indsættes i en økologisk produktionsenhed, når en flok førstegangsetableres, fornyes eller genetableres, og der ikke er økologisk opdrættede dyr til rådighed i tilstrækkeligt antal, og forudsat at kyllinger til æglægning og fjerkræ til kødproduktion er under tre dage gamle

b)

kan højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, indsættes i økologiske produktionsenheder indtil den 31. december 2011, hvis der ikke er adgang til økologisk opdrættede kyllinger, og forudsat at de relevante bestemmelser i afdeling 3 og 4 i kapitel 2 opfyldes.

Artikel 43

Anvendelse af ikke-økologiske foderstoffer af landbrugsoprindelse

Hvor bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 finder anvendelse, er brug af ikke-økologisk foder af vegetabilsk og animalsk oprindelse tilladt i begrænset omfang, når landbrugerne ikke er i stand til at fremskaffe udelukkende økologisk produceret foder. Den højst tilladte procentdel ikke-økologisk foder pr. tolvmånedersperiode for ikke-planteædende arter er:

a)

10 % i perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2009

b)

5 % i perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2011.

Disse tal beregnes på årsbasis som en procentdel af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse. Den højst tilladte procentdel af ikke-økologisk foder i den daglige foderration er 25 % beregnet som procentdel af tørstofindholdet.

Den erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for behovet for at anvende denne bestemmelse.

Artikel 44

Anvendelse af ikke-økologisk bivoks

Til nye anlæg eller i omlægningsperioden kan ikke-økologisk bivoks kun anvendes,

a)

hvis der ikke er voks fra økologisk biavl til rådighed på markedet

b)

hvis det er godtgjort, at det ikke er forurenet af stoffer, der ikke er tilladt til økologisk produktion, og

c)

hvis det stammer fra cellelåg.

Artikel 45

Anvendelse af frø eller vegetativt formeringsmateriale, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode

1.   Hvor bestemmelserne i artikel 22, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 finder anvendelse,

a)

kan der anvendes frø eller vegetativt formeringsmateriale fra en produktionsenhed, der er under omlægning til økologisk landbrug

b)

hvis litra a) ikke finder anvendelse, kan medlemsstaterne tillade brug af frø og vegetativt formeringsmateriale fra ikke-økologisk produktion, hvis det pågældende materiale ikke kan fås fra økologisk produktion. Hvad brugen af ikke-økologiske frø og læggekartofler angår, finder følgende stk. 2-9 imidlertid anvendelse.

2.   Ikke-økologiske frø og læggekartofler kan anvendes, forudsat at frøene og læggekartoflerne ikke er behandlet med andre plantebeskyttelsesmidler end dem, der er godkendt til behandling af frø i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, medmindre medlemsstatens kompetente myndighed af hensyn til plantesundheden og i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/29/EF (16) har foreskrevet kemisk behandling af alle sorter af en bestemt art i det område, hvor frøene eller læggekartoflerne skal anvendes.

3.   Bilag X anfører de arter, for hvilke det er godtgjort, at der er tilstrækkeligt store mængder økologisk producerede frø eller læggekartofler af et betydeligt antal sorter til rådighed i alle dele af Fællesskabet.

Der kan ikke gives tilladelse til at anvende arterne i bilag X i medfør af stk. 1, litra b), medmindre det er begrundet i et af de formål, der er nævnt i stk. 5, litra d).

4.   Medlemsstaterne kan overdrage ansvaret for at give de i stk. 1, litra b), nævnte tilladelser til en anden offentlig administration under deres tilsyn eller til kontrolmyndighederne og -organerne nævnt i artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007.

5.   Der kan kun gives tilladelse til at anvende frø eller læggekartofler, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, i følgende tilfælde:

a)

hvis ingen sort af de arter, som brugeren ønsker at anvende, er registreret i databasen, jf. artikel 48

b)

hvis ingen leverandør, hvorved forstås en erhvervsdrivende, som afsætter frø eller læggekartofler til andre erhvervsdrivende, kan levere frøene eller læggekartoflerne inden såning og plantning, når brugeren har bestilt frøene eller læggekartoflerne i rimelig tid

c)

hvis den sort, som brugeren ønsker at anvende, ikke er registreret i databasen, jf. artikel 48, og brugeren kan godtgøre, at ingen af de registrerede alternativer inden for samme art er egnede, og at tilladelsen derfor er af afgørende betydning for hans produktion

d)

hvis det kan begrundes med, at materialet skal anvendes i forbindelse med forskning, test som led i små markforsøg eller sortsbevarelse godkendt af den kompetente myndighed i medlemsstaten.

6.   Tilladelsen skal gives, inden afgrøden sås.

7.   Tilladelsen gives kun til individuelle brugere for én sæson ad gangen, og den myndighed eller det organ, som er ansvarlig for tilladelserne, skal registrere de tilladte mængder frø eller læggekartofler.

8.   Uanset stk. 7, kan den kompetente myndighed i medlemsstaten give alle brugere en generel tilladelse

a)

for en bestemt art, hvis og så længe betingelsen i stk. 5, litra a), er opfyldt

b)

for en bestemt sort, hvis og så længe betingelserne i stk. 5, litra c), er opfyldt.

De i første afsnit omhandlede tilladelser skal anføres klart i databasen, jf. artikel 48.

9.   Der må kun gives tilladelser i de perioder, hvor databasen opdateres, jf. artikel 49, stk. 3.

Afdeling 3

Særlige produktionsregler i forbindelse med specifikke problemer i forbindelse med økologisk husdyrbrug, jf. artikel 22, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 46

Specifikke problemer i forbindelse med økologisk husdyrbrug

Den sidste opfedning af voksent kvæg til kødproduktion kan foregå inde, hvis denne periode ikke overstiger 1/5 af deres levetid, og altid højst tre måneder.

Afdeling 4

Særlige produktionsregler i tilfælde af en katastrofesituation, jf. artikel 22, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 47

Katastrofesituationer

Den kompetente myndighed kan midlertidigt tillade:

a)

i tilfælde af høj dødelighed blandt dyrene som følge af sundhedsmæssige forhold eller en katastrofesituation: fornyelse eller genetablering af en besætning eller en flok, hvis der ikke findes økologisk opdrættede dyr

b)

i tilfælde af høj dødelighed blandt bierne som følge af sundhedsmæssige forhold eller en katastrofesituation: genoprettelse af bigårdene, når der ikke kan tilvejebringes økologiske bigårde

c)

anvendelse, for en begrænset periode og for et særligt område, af ikke-økologiske foderstoffer for individuelle erhvervsdrivende, hvis foderproduktionen går tabt, eller hvis der pålægges restriktioner som følge af usædvanlige vejrforhold, udbrud af smitsomme sygdomme, forurening med giftige stoffer eller som følge af brand

d)

fodring af bier med økologisk honning, økologisk sukker eller økologisk sukkeropløsning i tilfælde af langvarige usædvanlige vejrforhold eller en katastrofesituation, som hæmmer dannelsen af nektar eller honningdug.

Når myndighederne har givet en sådan tilladelse, opbevarer de individuelle erhvervsdrivende dokumentation for anvendelsen af ovennævnte undtagelser. Medlemsstaterne skal underrette hinanden og Kommissionen om undtagelser, de har meddelt efter første afsnit, litra c), senest en måned efter godkendelsen.

KAPITEL 7

Frødatabase

Artikel 48

Database

1.   Hver medlemsstat sørger for, at der oprettes en elektronisk database til registrering af de sorter af frø eller læggekartofler produceret efter den økologiske produktionsmetode, der er til rådighed på dens område.

2.   Databasen administreres enten af den kompetente myndighed i medlemsstaten eller af en myndighed eller et organ udpeget hertil af medlemsstaten, i det følgende benævnt »databaseadministrator«. Medlemsstaten kan også udpege en myndighed eller et privat organ i en anden medlemsstat.

3.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilken myndighed eller hvilket organ der er udpeget til at administrere databasen.

Artikel 49

Registrering

1.   Sorter, hvoraf der er økologisk producerede frø eller læggekartofler til rådighed, registreres i databasen, jf. artikel 48, efter anmodning fra leverandøren.

2.   En sort, som ikke er registreret i databasen, anses for ikke at være til rådighed i forbindelse med anvendelsen af artikel 45, stk. 5.

3.   Hver medlemsstat beslutter for hver art eller artsgruppe, der dyrkes på dens område, i hvilken periode i løbet af året der skal foretages en regelmæssig opdatering af databasen. Oplysninger om denne beslutning skal være registreret i databasen.

Artikel 50

Betingelser for registrering

1.   For at der kan foretages en registrering, skal leverandøren:

a)

dokumentere, at han selv eller, hvis leverandøren udelukkende handler med færdigpakkede frø eller læggekartofler, den foregående erhvervsdrivende har været omfattet af kontrolordningen i artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007

b)

dokumentere, at de frø eller læggekartofler, der skal bringes på markedet, opfylder de generelle krav til frø og læggekartofler

c)

stille alle de oplysninger til rådighed, som kræves ifølge artikel 51 i nærværende forordning, og opdatere disse oplysninger efter anmodning fra databaseadministratoren, eller så snart en opdatering er nødvendig, for at sikre, at oplysningerne fortsat er pålidelige.

2.   Databaseadministratoren kan efter aftale med medlemsstatens kompetente myndighed afvise en leverandørs ansøgning om registrering eller slette en tidligere godkendt registrering, hvis leverandøren ikke opfylder kravene i stk. 1.

Artikel 51

Registrerede oplysninger

1.   Databasen, jf. artikel 48, skal for hver registreret sort og hver leverandør mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

artens videnskabelige navn og sortsbetegnelsen

b)

navn og andre oplysninger, der er relevante for at få kontakt med leverandøren eller dennes repræsentant

c)

i hvilket område leverandøren kan levere frøene eller læggekartoflerne til brugeren inden for den normale leveringstid

d)

i hvilket land eller hvilken region sorten er afprøvet og godkendt til optagelse i de fælles sortslister over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter som defineret i Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (17) og Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (18)

e)

fra hvilken dato frøene eller læggekartoflerne vil være til rådighed

f)

navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der har til opgave at kontrollere den erhvervsdrivende, jf. artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007.

2.   Hvis nogen af de registrerede sorter ikke længere er til rådighed, skal leverandøren straks underrette databaseadministratoren. Ændringerne skal registreres i databasen.

3.   Ud over oplysningerne i stk. 1 skal databasen indeholde en liste over de arter, der er anført i bilag X.

Artikel 52

Adgang til oplysninger

1.   Der skal være gratis internetadgang til oplysningerne i databasen, jf. artikel 48, for brugerne af frø eller læggekartofler og for offentligheden. De enkelte medlemsstater kan beslutte, at brugere, der har givet meddelelse om deres virksomhed efter artikel 28, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007, på anmodning kan få en dataudskrift vedrørende en eller flere artsgrupper fra databaseadministratoren.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at alle brugere som omhandlet i stk. 1 mindst en gang om året informeres om systemet og om, hvordan de finder oplysninger i databasen.

Artikel 53

Registreringsgebyr

For hver registrering kan der opkræves et gebyr, som skal svare til omkostningerne ved indlæsning og ajourføring af oplysningerne i databasen, jf. artikel 48. Den kompetente myndighed i medlemsstaten skal godkende størrelsen af det gebyr, som opkræves af databaseadministratoren.

Artikel 54

Årlig rapport

1.   De myndigheder eller organer, som er udpeget til at give tilladelser efter artikel 45, skal registrere alle tilladelser og videreformidle disse oplysninger i en rapport til medlemsstatens kompetente myndighed og til databaseadministratoren.

Rapporten skal for hver art, som der er givet tilladelse for efter artikel 45, stk. 5, indeholde følgende oplysninger:

a)

artens videnskabelige navn og sortsbetegnelsen

b)

begrundelsen for tilladelsen angivet ved en henvisning til artikel 45, stk. 5, litra a), b), c) eller d)

c)

det samlede antal tilladelser

d)

den samlede mængde frø eller læggekartofler

e)

kemisk behandling af hensyn til plantesundheden, jf. artikel 45, stk. 2.

2.   For tilladelser efter artikel 45, stk. 8, skal rapporten indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, andet afsnit, litra a), og oplysning om, hvilken periode tilladelserne gjaldt.

Artikel 55

Sammenfattende rapport

Hvert år inden den 31. marts skal medlemsstatens kompetente myndighed samle rapporterne og sende Kommissionen og de øvrige medlemsstater en sammenfattende rapport med oplysninger om alle de tilladelser, som medlemsstaten gav det foregående kalenderår. Rapporten skal indeholde de i artikel 54 specificerede oplysninger. Oplysningerne offentliggøres i databasen, jf. artikel 48. Den kompetente myndighed kan uddelegere arbejdet med at samle rapporterne til databaseadministratoren.

Artikel 56

Oplysninger efter anmodning

Efter anmodning fra en medlemsstat eller Kommissionen skal andre medlemsstater eller Kommissionen have adgang til nærmere oplysninger om de enkelte tilladelser, der er givet.

AFSNIT III

MÆRKNING

KAPITEL 1

EF-logo

Artikel 57

EF-logo

EF-logoet skal følge modellen i bilag XI til nærværende forordning, jf. artikel 25, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007.

EF-logoet skal anvendes efter de tekniske reproduktionsforskrifter, der er fastlagt i bilag XI til denne forordning.

Artikel 58

Betingelser for anvendelse af kodenummer og oprindelsessted

1.   Angivelsen af kodenummeret på kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007, skal

a)

begynde med den forkortelse, der identificerer medlemsstaten eller tredjelandet, som anført i den internationale standard for landekoder på to bogstaver i ISO 3166 (koder til betegnelse af lande og landsdele)

b)

indeholde en angivelse, der henviser til den økologiske produktionsmetode, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007

c)

indeholde et referencenummer, der skal afgøres af den kompetente myndighed og

d)

anbringes umiddelbart under EF-logoet, når dette anvendes i mærkningen.

2.   Angivelsen af, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret, jf. artikel 24, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007, skal anbringes umiddelbart under kodenummeret, jf. stk. 1.

KAPITEL 2

Særlige mærkningsbestemmelser for foder

Artikel 59

Anvendelsesområde, anvendelse af varemærker og varebetegnelser

Dette kapitel gælder ikke for foder til selskabsdyr, pelsdyr og akvakulturdyr.

Varemærker og varebetegnelser, der indeholder en angivelse som omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007, må kun anvendes, hvis mindst 95 % af produktets tørstof består af et eller flere fodermidler fra økologisk landbrug.

Artikel 60

Angivelser på forarbejdet foder

1.   Uden at dette berører artikel 61 og 59, andet afsnit, i nærværende forordning, kan betegnelserne omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 anvendes på forarbejdet foder, forudsat at:

a)

det forarbejdede foder er i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikel 14, stk. 1), litra d), nr. iv) og v), og artikel 18

b)

det forarbejdede foder er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende forordning, særlig artikel 22 og 26

c)

mindst 95 % af produktets tørstof er økologisk.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i litra a) og b) i stk. 1, er følgende erklæring tilladt, hvis det drejer sig om produkter, der indeholder forskellige andele af fodermidler fra økologisk landbrug, og/eller fodermidler fra omlægningsprodukter, og/eller ikke-økologiske fodermidler:

»kan anvendes i økologisk produktion i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008«

Artikel 61

Betingelser for anvendelse af angivelser på forarbejdet foder

1.   Den i artikel 60 omhandlede angivelse:

a)

skal være adskilt fra de angivelser, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets direktiv 79/373/EØF (19) og i artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 96/25/EF (20)

b)

skal være trykt i en farve, størrelse eller med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end beskrivelsen af eller navnet på foderstoffet i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 79/373/EØF eller artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv (EF) nr. 96/25/EF

c)

skal i samme synsfelt indeholde en oplysning om vægtprocenten i tørstof af:

i)

indholdet af fodermidler fra økologisk landbrug

ii)

indholdet af fodermidler fra omlægningsprodukter

iii)

indholdet af fodermidler, der ikke er omfattet af nr. i) og ii)

iv)

det samlede indhold af foder af landbrugsoprindelse.

d)

skal ledsages af en oversigt over fodermidlerne fra økologisk landbrug

e)

skal ledsages af en oversigt over fodermidlerne fra omlægningsprodukter.

2.   Den i artikel 60 omhandlede angivelse kan også ledsages af en henvisning til kravet om anvendelse af foderstoffer i overensstemmelse med artikel 21 og 22.

KAPITEL 3

Andre særlige mærkningsbestemmelser

Artikel 62

Omlægningsprodukter af vegetabilsk oprindelse

Omlægningsprodukter af vegetabilsk oprindelse kan forsynes med angivelsen »produceret under omlægning til økologisk landbrug«, forudsat at:

a)

en omlægningsperiode på mindst tolv måneder inden høsten er respekteret

b)

angivelsen er trykt i en farve, størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets varebetegnelse, og hele angivelsen er trykt med typer af samme størrelse

c)

produktet kun består af en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse

d)

angivelsen er koblet til kodenummeret på kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, jf. artikel 27, stk. 10, i forordning (EF) nr. 834/2007.

AFSNIT IV

KONTROL

KAPITEL 1

Minimumskontrolkrav

Artikel 63

Kontrolordninger og tilsagn fra den erhvervsdrivende

1.   Når kontrolordningen iværksættes, skal den erhvervsdrivende opstille og dernæst ajourføre:

a)

en fuldstændig beskrivelse af enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten

b)

alle de konkrete foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten for at sikre, at reglerne for økologisk produktion overholdes

c)

de forholdsregler, der skal træffes for at reducere risikoen for forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer, og de rengøringsforanstaltninger, der skal træffes på opbevaringsstederne og i hele den erhvervsdrivendes produktionskæde.

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan beskrivelsen og foranstaltningerne i første afsnit være led i et kvalitetssikringssystem, der er tilrettelagt af den erhvervsdrivende.

2.   Beskrivelsen og foranstaltningerne i stk. 1 skal anføres i en erklæring, som underskrives af den ansvarlige erhvervsdrivende. Erklæringen skal desuden indeholde et tilsagn fra den erhvervsdrivende om:

a)

at udføre de pågældende aktiviteter i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion

b)

i tilfælde af overtrædelser eller uregelmæssigheder at acceptere, at foranstaltningerne i reglerne for økologisk produktion anvendes

c)

at forpligte sig til at informere køberne af produktet skriftligt for at sikre, at angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, fjernes fra produktet.

Erklæringen i første afsnit skal verificeres af kontrolorganet eller -myndigheden, som udarbejder en rapport, hvori eventuelle mangler og manglende overholdelse af reglerne for økologisk produktion anføres. Den erhvervsdrivende skal medunderskrive denne rapport og træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

3.   Ved anvendelse af artikel 28, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 skal den erhvervsdrivende meddele den kompetente myndighed følgende oplysninger:

a)

den erhvervsdrivendes navn og adresse

b)

beliggenheden af de steder og i givet fald af de parceller (ifølge matriklen), hvor de pågældende former for virksomhed udøves

c)

arten af de pågældende former for virksomhed og af produkterne

d)

den erhvervsdrivendes tilsagn om at gennemføre de pågældende former for virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007 og i nærværende forordning

e)

hvis det drejer sig om en landbrugsbedrift, den dato, på hvilken producenten for de pågældende parceller er ophørt med at bruge produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion

f)

navnet på det godkendte organ, som den erhvervsdrivende har anmodet om at kontrollere bedriften, når kontrolordningen er blevet iværksat i den pågældende medlemsstat ved godkendelse af sådanne organer.

Artikel 64

Ændring af kontrolforanstaltninger

Den ansvarlige erhvervsdrivende skal i god tid underrette kontrolorganet eller -myndigheden om enhver ændring i beskrivelsen eller i foranstaltningerne nævnt i artikel 63 og i bestemmelserne om indledende kontrol i artikel 70, 74, 80, 82, 86 og 88.

Artikel 65

Kontrolbesøg

1.   Kontrolmyndigheden eller -organet skal mindst en gang om året foretage en fysisk kontrol hos alle erhvervsdrivende.

2.   Kontrolmyndigheden eller -organet kan udtage prøver for at undersøge, om der findes produkter eller anvendes produktionsmetoder, som ikke er tilladt efter reglerne for økologisk produktion. Prøver kan også udtages og analyseres for at finde frem til eventuel forurening med produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion. En sådan analyse skal dog foretages, når der er mistanke om, at der er anvendt produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion.

3.   Efter hvert besøg skal der udarbejdes en kontrolrapport, som medunderskrives af den erhvervsdrivende for enheden eller dennes stedfortræder.

4.   Desuden skal kontrolmyndigheden eller -organet aflægge overvejende uanmeldte kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende, baseret på en generel vurdering af risikoen for manglende overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion, hvor der som minimum tages hensyn til resultaterne af tidligere kontrolbesøg, mængden af de pågældende produkter og risikoen for ombytning af produkter.

Artikel 66

Regnskab

1.   Der skal føres lager- og finansbogholderi for enheden eller lokalerne, så den erhvervsdrivende kan fremlægge nedenstående oplysninger, og kontrolmyndigheden eller -organet kan kontrollere disse:

a)

leverandøren og — hvis forskellig — sælgeren eller eksportøren af produkterne

b)

arten og mængden af de økologiske produkter, som er blevet leveret til enheden, og, hvis det er relevant, af alle indkøbte materialer og anvendelsen af disse materialer, samt hvis det er relevant, foderblandingens sammensætning

c)

arten og mængden af de økologiske produkter, som opbevares i lokalerne

d)

arten, mængden og modtagerne og — hvis forskellige — køberne, bortset fra de endelige forbrugere, af produkter, som har forladt enheden eller den første modtagers lokaler eller opbevaringsanlæg

e)

for erhvervsdrivende, som ikke opbevarer eller fysisk håndterer sådanne produkter: arten og mængden af økologiske produkter, der er blevet indkøbt og solgt, og leverandørerne og — hvis forskellige — sælgerne eller eksportørerne samt køberne og — hvis forskellige — modtagerne.

2.   Regnskabet skal også omfatte resultaterne af kontrollen ved modtagelsen af økologiske produkter samt alle andre oplysninger, som kontrolmyndigheden eller -organet skal bruge for at kunne føre en effektiv kontrol. Regnskabsoplysningerne skal dokumenteres ved hjælp af relevante regnskabsbilag. Regnskaberne skal vise balance mellem input og output.

3.   Når en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder i samme område, er enhederne for ikke-økologiske produkter samt opbevaringsstederne for råvarer og hjælpestoffer ligeledes underkastet minimumskontrolkravene.

Artikel 67

Adgang

1.   Den erhvervsdrivende skal:

a)

give kontrolmyndigheden eller -organet adgang til at kontrollere alle dele af enheden og alle lokaler samt regnskabet og relevant dokumentation

b)

give kontrolmyndigheden eller -organet alle oplysninger, som med rimelighed kan anses for nødvendige for kontrollen

c)

efter anmodning fra kontrolmyndigheden eller -organet fremlægge resultaterne af sine egne kvalitetssikringsprogrammer.

2.   Ud over kravene i stk. 1 skal importører og første modtagere fremlægge information om importerede sendinger, jf. artikel 84.

Artikel 68

Dokumentation

Ved anvendelse af artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 skal kontrolmyndighederne eller -organerne anvende den dokumentationsmodel, der er anført i bilag XII til nærværende forordning.

Artikel 69

Sælgers erklæring

Ved anvendelse af artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 kan sælgers erklæring om, at de leverede produkter ikke er fremstillet af eller ved hjælp af gmo'er, følge modellen i bilag XIII til nærværende forordning.

KAPITEL 2

Særlige kontrolkrav for planter og vegetabilske produkter fra landbrugsproduktion eller indsamling

Artikel 70

Kontrolforanstaltninger

1.   Den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), skal:

a)

udarbejdes, selvom den erhvervsdrivendes aktivitet udelukkende består i indsamling af vilde planter

b)

angive opbevarings- og produktionsstederne, parcellerne og/eller indsamlingsområderne og eventuelt de steder, hvor visse former for forarbejdning og/eller emballering finder sted, og

c)

anføre den dato, på hvilken der på de pågældende parceller og/eller indsamlingsområder sidst er brugt produkter, hvis anvendelse ikke er tilladt efter reglerne for økologisk produktion.

2.   Hvis det drejer sig om indsamling af vilde planter, skal de konkrete foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 63, stk. 1, litra b), omfatte eventuelle garantier fra tredjemand, som producenten kan give for at sikre, at bestemmelserne i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 overholdes.

Artikel 71

Meddelelser

Hvert år inden den af kontrolmyndigheden eller -organet angivne dato skal producenten give myndigheden eller organet meddelelse om sin markplan, som skal være detaljeret på parcelniveau.

Artikel 72

Logbøger over vegetabilsk produktion

Der etableres logbøger over vegetabilsk produktion i form af registre, som til stadighed skal være til rådighed på bedriften for kontrolmyndighederne eller -organerne. Ud over oplysningerne i artikel 71 skal disse logbøger mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

vedrørende anvendelse af gødningsstoffer: dato for udbringning, type og mængde gødningsstof, berørte parceller

b)

vedrørende anvendelse af plantebeskyttelsesmidler: årsag til og dato for behandling, type produkt, behandlingsmetode

c)

vedrørende indkøb af rå- og hjælpestoffer: dato, type og mængde indkøbte produkter

d)

vedrørende høst: dato, type og mængde afgrødeproduktion, økologisk eller fra omlægning.

Artikel 73

Flere produktionsenheder drevet af samme erhvervsdrivende

Når en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder i samme område, er de enheder, som producerer ikke-økologiske afgrøder, samt opbevaringsstederne for råvarer og hjælpestoffer ligeledes underkastes de generelle og særlige kontrolkrav i kapitel 1 og i nærværende kapitel.

KAPITEL 3

Kontrolkrav for dyr og animalske produkter fra husdyrproduktion

Artikel 74

Kontrolforanstaltninger

1.   Når den specifikke kontrolordning for animalsk produktion iværksættes, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), omfatte:

a)

en fuldstændig beskrivelse af staldbygninger, græsarealer, udearealer osv. og, hvis relevant, lokaler til opbevaring, emballering og forarbejdning af dyr, animalske produkter, råmaterialer og input

b)

en fuldstændig beskrivelse af anlæggene til opbevaring af husdyrgødning

2.   De konkrete foranstaltninger omhandlet i artikel 63, stk. 1, litra b), skal omfatte:

a)

en plan for spredning af husdyrgødning, der er aftalt med kontrolorganet eller -myndigheden, samt en fuldstændig beskrivelse af de arealer, der anvendes til planteavl

b)

eventuelle skriftlige aftaler om spredning af husdyrgødning indgået med andre bedrifter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, der opfylder reglerne for økologisk produktion

c)

en forvaltningsplan for den økologiske husdyrproduktionsenhed.

Artikel 75

Identifikation af dyr

Husdyrene skal til stadighed være identificeret ved brug af teknikker, der er afpasset efter de forskellige dyrearter, enkeltvis for store pattedyr, enkeltvis eller pr. flok for fjerkræ og for mindre pattedyr.

Artikel 76

Logbøger

Der etableres logbøger i form af et register, som til stadighed skal være til rådighed på bedriften for kontrolmyndighederne eller -organerne. Disse bøger skal give en fuldstændig beskrivelse af besætningens drift og mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

dyr, der ankommer til bedriften: oprindelse og ankomstdato, omlægningsperiode, identifikationsmærke og tidligere veterinærforhold

b)

dyr, der forlader bedriften: alder, antal og vægt i tilfælde af slagtning, identifikationsmærke og bestemmelse

c)

eventuelle tab af dyr og årsagerne hertil

d)

foder: fodertype, herunder tilsætningsstoffer, andelene af foderrationens forskellige bestanddele, perioder for adgang til udearealer, perioder med græsningsskifte, hvis der er begrænsninger

e)

forebyggelse og behandling af sygdomme og dyrlægebehandling: dato for behandling, oplysninger om diagnose og dosering; behandlingsmidlets art, angivelse af de involverede virksomme farmakologiske stoffer, behandlingsmetode og dyrlægerecept for dyrlægebehandlinger med tilhørende begrundelse og de foreskrevne tilbageholdelsesperioder, inden de animalske produkter kan markedsføres mærket som økologiske.

Artikel 77

Kontrolforanstaltninger for veterinærlægemidler til husdyr

Når der anvendes veterinærlægemidler, skal oplysningerne i artikel 76, litra e), anmeldes til kontrolmyndigheden eller -organet, inden dyrene eller de animalske produkter markedsføres som økologiske. De behandlede dyr skal være klart identificeret, enkeltvis for store dyr, enkeltvis eller pr. flok for fjerkræ og mindre husdyr og pr. bistade for bier.

Artikel 78

Særlige kontrolforanstaltninger for biavl

1.   Biavleren forelægger kontrolmyndigheden eller -organet et kort i passende målestok over bistadernes placering. Er der ikke foretaget en sådan udpegning i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, skal biavleren over for kontrolmyndigheden eller -organet forelægge relevant dokumentation og belæg, herunder om nødvendigt relevante analyser, for, at trækområderne for hans kolonier opfylder kravene til økologisk biavl i denne forordning.

2.   Følgende oplysninger om brug af fodring indføres i bigårdens register: produkttype, datoer, mængder og de stader, hvor det bruges.

3.   Når der anvendes veterinærlægemidler, skal produktets art, med angivelse af det farmakologisk aktive stof, og den nøjagtige diagnose, doseringen, indgiftsmetoden, behandlingens varighed og den ved lov foreskrevne tilbageholdelsesperiode registreres omhyggeligt og anmeldes til kontrolmyndigheden eller -organet, inden produkterne markedsføres som økologiske.

4.   Det område, hvor bigården er placeret, skal registreres tillige med stadernes identifikation. Kontrolmyndigheden eller -organet skal underrettes om flytning af bigårdene inden for en frist, der er aftalt med kontrolmyndigheden eller -organet.

5.   Der skal sørges specielt for at sikre passende udslyngning, forarbejdning og oplagring af biavlsprodukter. Alle foranstaltninger, der træffes for at efterkomme dette krav, skal registreres.

6.   Datoerne for fjernelse af honningmagasiner og for udslyngning skal bogføres i bigårdens register.

Artikel 79

Flere produktionsenheder drevet af samme erhvervsdrivende

Hvis en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder, jf. artikel 17, stk. 1, artikel 40 og artikel 41, er også de enheder, der producerer ikke-økologiske dyr eller ikke-økologiske animalske produkter, underkastet kontrolordningen i kapitel 1 og i nærværende kapitel.

KAPITEL 4

Kontrolkrav for enheder til tilberedning af vegetabilske og animalske produkter og fødevarer, som indeholder vegetabilske og animalske produkter

Artikel 80

Kontrolforanstaltninger

Drejer det sig om enheder, der beskæftiger sig med tilberedning, på egne vegne eller på vegne af en tredjepart, herunder navnlig enheder, der beskæftiger sig med emballering og/eller omemballering af sådanne produkter, eller enheder, der beskæftiger sig med mærkning og/eller ommærkning af sådanne produkter, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), indeholde oplysninger om de anlæg, som anvendes til modtagelse, forarbejdning, emballering, mærkning og opbevaring af landbrugsprodukterne før og efter disse aktiviteter, samt om procedurerne i forbindelse med transport af produkterne.

KAPITEL 5

Kontrolkrav for import af planter, vegetabilske produkter, dyr, animalske produkter og fødevarer, som indeholder vegetabilske og/eller animalske produkter, af foderstoffer, foderblandinger og fodermidler fra tredjelande

Artikel 81

Anvendelsesområde

Dette kapitel gælder for enhver erhvervsdrivende, der som importør og/eller første modtager beskæftiger sig med import og/eller modtagelse af økologiske produkter, på egne vegne eller på vegne af en anden erhvervsdrivende.

Artikel 82

Kontrolforanstaltninger

1.   Drejer det sig om importøren, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), omfatte importørens lokaler og hans importaktiviteter med angivelse af, hvor produkterne indføres til Fællesskabet, og hvilke andre anlæg importøren vil anvende til opbevaring af de indførte produkter, indtil de leveres til den første modtager.

Desuden skal den erklæring, der er omhandlet i artikel 63, stk. 2, indeholde importørens tilsagn om at ville sørge for, at alle anlæg, som importøren vil anvende til opbevaring af produkterne, kontrolleres af kontrolorganet eller -myndigheden eller, hvis disse anlæg ligger i en anden medlemsstat eller et andet område, af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er godkendt til at føre kontrol i denne medlemsstat eller dette område.

2.   Drejer det sig om den første modtager, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), indeholde oplysninger om de anlæg, som anvendes til modtagelse og opbevaring.

3.   Hvis importøren og den første modtager er samme juridiske person og driver en og samme enhed, kan rapporterne i artikel 63, stk. 2, andet afsnit, sammenfattes i én rapport.

Artikel 83

Regnskab

Importøren og den første modtager skal føre separat lager- og finansbogholderi, medmindre de driver en og samme enhed.

Hvis kontrolmyndigheden eller -organet anmoder om det, skal der fremlægges oplysninger om transporten fra eksportøren i tredjelandet til den første modtager og fra sidstnævntes lokaler eller opbevaringsanlæg til modtagerne i Fællesskabet.

Artikel 84

Information om importerede sendinger

Importøren skal i god tid underrette kontrolorganet eller -myndigheden om alle sendinger, der skal importeres til Fællesskabet, og meddele:

a)

navn og adresse på den første modtager

b)

alle oplysninger, som kontrolorganet eller -myndigheden med rimelighed måtte kræve,

i)

for produkter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007: den dokumentation, der er omhandlet i nævnte artikel

ii)

for produkter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EF) nr. 834/2007: en kopi af den kontrolattest, der er omhandlet i nævnte artikel.

Efter anmodning fra importørens kontrolorgan eller -myndighed skal importøren videregive oplysningerne i stk. 1 til den første modtagers kontrolorgan eller -myndighed.

Artikel 85

Kontrolbesøg

Kontrolmyndigheden eller -organet skal kontrollere regnskabet, jf. artikel 83 i nærværende forordning, og kontrolattesten, jf. artikel 33, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 834/2007, eller dokumentationen, jf. artikel 32, stk. 1, litra c), i sidstnævnte forordning.

Hvis importøren gennemfører importforretningerne i forskellige enheder eller lokaler, skal han på anmodning fremlægge de rapporter, der er foreskrevet i artikel 63, stk. 2, i denne forordning, for hvert af disse anlæg.

KAPITEL 6

Kontrolkrav for enheder, der beskæftiger sig med produktion, tilberedning eller import af økologiske produkter, og som helt eller delvist lader en tredjepart udføre de pågældende aktiviteter på kontraktbasis

Artikel 86

Kontrolforanstaltninger

Drejer det sig om aktiviteter, som udføres af tredjemand på kontraktbasis, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), omfatte:

a)

en liste over underleverandører med en beskrivelse af deres aktiviteter og angivelse af de kontrolorganer eller -myndigheder, de hører under

b)

underleverandørernes skriftlige samtykke til, at deres bedrift underkastes kontrolordningen i afsnit V i forordning (EF) nr. 834/2007

c)

alle de konkrete foranstaltninger, herunder bl.a. anvendelse af et passende regnskabssystem, der skal træffes af enheden for at sikre, at de produkter, de erhvervsdrivende bringer i handelen, kan spores til de pågældende leverandører, sælgere, modtagere eller købere.

KAPITEL 7

Kontrolkrav for enheder, som tilbereder foder

Artikel 87

Anvendelsesområde

Dette kapitel gælder for alle enheder, der beskæftiger sig med tilberedning af produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007 på egne vegne eller på vegne af en tredjepart.

Artikel 88

Kontrolforanstaltninger

1.   Den fuldstændige beskrivelse af enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), skal indeholde følgende:

a)

oplysninger om de anlæg, som anvendes til modtagelse, tilberedning og opbevaring af produkter beregnet til foderstoffer, både før og efter disse aktiviteter

b)

oplysninger om de anlæg, som anvendes til opbevaring af andre produkter, der anvendes ved tilberedning af foderstoffer

c)

oplysninger om de faciliteter, som anvendes til opbevaring af produkter til rengøring og desinficering

d)

hvis relevant, en beskrivelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 79/373/EØF af de foderblandinger, som den erhvervsdrivende har i sinde at tilberede, samt oplysninger om den dyreart eller dyrekategori, som foderblandingen er beregnet til

e)

i givet fald navnet på de fodermidler, som den erhvervsdrivende har i sinde at tilberede.

2.   De foranstaltninger, som den erhvervsdrivende skal træffe, jf. artikel 63, stk. 1, litra b), for at sikre, at reglerne for økologisk produktion overholdes, skal også omfatte foranstaltningerne i artikel 26.

3.   Kontrolmyndigheden eller -organet foretager med udgangspunkt i disse foranstaltninger en generel vurdering af de risici, der er forbundet med hver enkelt tilberedningsenhed, og opstiller en kontrolplan. I kontrolplanen skal der foreskrives et minimum af stikprøver til brug for analyse alt efter de potentielle risici.

Artikel 89

Regnskab

For at der skal kunne foretages en hensigtsmæssig kontrol af aktiviteterne, skal regnskabet, jf. artikel 66, indeholde oplysninger om oprindelse, art og mængder for fodermidler, tilsætningsstoffer, salg og færdigvarerne.

Artikel 90

Kontrolbesøg

Kontrolbesøg, jf. artikel 65, skal omfatte en fuldstændig fysisk kontrol af alle lokaler. Desuden skal kontrolmyndigheden eller -organet aflægge målrettede besøg baseret på en generel vurdering af risikoen for manglende overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion.

Kontrolorganet eller -myndigheden skal være særligt opmærksomme på de kritiske kontrolpunkter, som den erhvervsdrivende har identificeret, for at vurdere, om dennes overvågning og kontrol gennemføres korrekt.

Alle de steder, den erhvervsdrivende benytter til sine aktiviteter, kan kontrolleres med en hyppighed, der står i rimeligt forhold til de pågældende risici.

KAPITEL 8

Overtrædelser og udveksling af oplysninger

Artikel 91

Foranstaltninger ved mistanke om overtrædelser og uregelmæssigheder

1.   Hvis en erhvervsdrivende mener eller har mistanke om, at et produkt, som han har produceret, tilberedt, importeret eller modtaget fra en anden erhvervsdrivende, ikke opfylder reglerne for økologisk produktion, skal han tage skridt til enten at fjerne enhver henvisning til den økologiske produktionsmetode fra dette produkt eller til at udskille og identificere produktet. Den erhvervsdrivende må først forarbejde eller emballere produktet eller bringe det i handelen, når denne tvivl er fjernet, medmindre det bringes i handelen uden nogen henvisning til den økologiske produktionsmetode. I sådanne tvivlstilfælde skal den erhvervsdrivende omgående underrette kontrolorganet eller -myndigheden. Kontrolorganet eller -myndigheden kan kræve, at produktet først må bringes i handelen med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når det gennem oplysninger fra den erhvervsdrivende eller fra andre kilder er godtgjort, at tvivlen er fjernet.

2.   Hvis en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan har begrundet mistanke om, at en erhvervsdrivende har i sinde at bringe et produkt i handelen, som ikke opfylder reglerne for økologisk produktion, men som er mærket med en henvisning til den økologiske produktionsmetode, kan kontrolmyndigheden eller -organet foreløbigt forbyde den erhvervsdrivende at markedsføre produktet med denne henvisning for et tidsrum, der skal fastsættes af kontrolmyndigheden eller -organet. Kontrolmyndigheden eller -organet giver den erhvervsdrivende lejlighed til at udtale sig, inden den/det træffer en sådan beslutning. Herudover må det kræves, at enhver henvisning til den økologiske produktionsmetode fjernes fra produktet, hvis kontrolmyndigheden eller -organet med sikkerhed kan fastslå, at det ikke opfylder kravene til økologisk produktion.

Hvis mistanken ikke bekræftes inden for den nævnte frist, ophæves den i første afsnit nævnte beslutning dog senest ved fristens udløb. Under arbejdet med at bekræfte eller afkræfte mistanken skal den erhvervsdrivende samarbejde fuldt ud med kontrolorganet eller -myndigheden.

3.   Medlemsstaterne indfører de fornødne foranstaltninger og sanktioner for at undgå svigagtig anvendelse af angivelserne omhandlet i afsnit IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og i nærværende forordnings afsnit III og/eller bilag XI.

Artikel 92

Udveksling af oplysninger

1.   Hvis den erhvervsdrivende og hans underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolorganer eller -myndigheder, skal den erhvervsdrivende i den i artikel 63, stk. 2, nævnte erklæring på egne og underleverandørernes vegne indvillige i, at de forskellige kontrolorganer eller -myndigheder kan udveksle oplysninger om de aktiviteter, som er underlagt deres kontrol, og om, hvordan denne informationsudveksling kan foregå.

2.   Hvis en medlemsstat i forbindelse med et produkt, som kommer fra en anden medlemsstat, og som bærer en af angivelserne omhandlet i afsnit IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og i nærværende forordnings afsnit III og/eller bilag XI, konstaterer uregelmæssigheder eller overtrædelser vedrørende anvendelsen af denne forordning, skal den underrette den medlemsstat, der har udpeget kontrolorganet eller -myndigheden, samt Kommissionen herom.

AFSNIT V

FREMSENDELSE AF OPLYSNINGER TIL KOMMISSIONEN, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Fremsendelse af oplysninger til Kommissionen

Artikel 93

Statistiske oplysninger

1.   Medlemsstaterne sender inden den 1. juli hvert år Kommissionen årlige statistiske oplysninger om økologisk produktion, jf. artikel 36 i forordning (EF) nr. 834/2007, ved hjælp af det edb-system for elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger, som Kommissionen (Eurostat) stiller til rådighed.

2.   De statistiske oplysninger omhandlet i stk. 1 skal navnlig omfatte følgende data:

a)

antal økologiske producenter, forarbejdere, importører og eksportører

b)

økologisk afgrødeproduktion og afgrødeareal, som er under omlægning, og som anvendes til økologisk produktion

c)

antal økologiske husdyr og mængde økologiske animalske produkter

d)

data om økologisk industriel produktion, fordelt på virksomhedstype.

3.   Til fremsendelse af de statistiske oplysninger omhandlet i stk. 1 og 2 skal medlemsstaterne anvende Kommissionens (Eurostat) centrale dataportal.

4.   Den nærmere udformning af statistiske data og metadata fastlægges inden for rammerne af Fællesskabets statistiske program på grundlag af modeller eller spørgeskemaer, der stilles til rådighed via det i stk. 1 omhandlede system.

Artikel 94

Andre oplysninger

1.   For andre oplysninger end statistiske oplysninger sender medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger ved hjælp af det edb-system for elektronisk udveksling af dokumenter og oplysninger, som stilles til rådighed af Kommissionen (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter):

a)

inden den 1. januar 2009, oplysningerne i artikel 35, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007 og derefter ved hver ændring i disse oplysninger

b)

inden den 31. marts hvert år, oplysningerne i artikel 35, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 vedrørende kontrolmyndigheder og -organer godkendt den 31. december det foregående år

c)

inden den 1. juli hvert år, alle andre oplysninger, der er foreskrevet i eller kræves i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Dataene meddeles, indlæses og ajourføres i det i stk. 1 nævnte system under ansvar af den kompetente myndighed omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 834/2007 af myndigheden selv eller af det organ, hvortil denne opgave er delegeret.

3.   Den nærmere udformning af statistiske data og metadata fastlægges på grundlag af modeller eller spørgeskemaer, der stilles til rådighed via det i stk. 1 omhandlede system.

KAPITEL 2

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 95

Overgangsforanstaltninger

1.   I en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2010, kan kvæg opbindes i bygninger, der allerede fandtes inden den 24. august 2000, hvis det får mulighed for regelmæssig motion, og opdrættet sker i overensstemmelse med dyrevelfærdskravene i områder med god strøelse og individuel pasning, og forudsat at den kompetente myndighed har godkendt denne foranstaltning. Den kompetente myndighed kan på anmodning af individuelle erhvervsdrivende fortsat give godkendelse til denne foranstaltning for en begrænset periode, der udløber senest den 31. december 2013, med den yderligere betingelse, at kontrolbesøg som omhandlet i artikel 65, stk. 1, finder sted mindst to gange om året.

2.   Den kompetente myndighed kan i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2010, godkende undtagelser vedrørende opstaldningsforhold og belægningsgrad, der er meddelt bedrifter med animalsk produktion på grundlag af undtagelsesbestemmelsen i del B, punkt 8.5.1, i bilag I til forordning (EØF) nr. 2092/91. Erhvervsdrivende, der er omfattet af denne forlængelse, skal forelægge kontrolmyndigheden eller -organet en plan med en beskrivelse af de ordninger, som skal sikre, at reglerne for økologisk produktion overholdes inden overgangsperiodens udløb. Den kompetente myndighed kan på anmodning af individuelle erhvervsdrivende fortsat give godkendelse til denne foranstaltning for en begrænset periode, der udløber senest den 31. december 2013, med den yderligere betingelse, at kontrolbesøg som omhandlet i artikel 65, stk. 1, finder sted mindst to gange om året.

3.   I en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2010, kan den sidste opfedning af får og svin til kødproduktion, jf. punkt 8.3.4 i bilag I.B til forordning (EØF) nr. 2092/91, foregå inde, på betingelse af at kontrolbesøg som omhandlet i artikel 65, stk. 1, finder sted mindst to gange om året.

4.   Kastrering af smågrise uden brug af bedøvelse og/eller smertestillende midler kan finde sted i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2011.

5.   Indtil detaljerede forarbejdningsregler for foder til selskabsdyr er optaget finder nationale regler eller, hvis sådanne ikke findes, private normer, der er accepteret eller anerkendt af medlemsstaterne, anvendelse.

6.   Ved anvendelse af artikel 12, stk. 1, litra j), i forordning (EF) nr. 834/2007 og indtil optagelsen af specifikke stoffer i overensstemmelse med samme forordnings artikel 16, litra f), må kun produkter, der er tilladt af de kompetente myndigheder, anvendes.

7.   Tilladelser til ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse, som er givet af medlemsstaterne i medfør af forordning (EØF) nr. 207/93, kan anses for at være givet i medfør af nærværende forordning. Tilladelser, som er givet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i førstnævnte forordning, udløber imidlertid den 31. december 2009.

8.   De erhvervsdrivende kan i en overgangsperiode, der udløber den 1. juli 2010, fortsat ved mærkningen anvende bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2092/91 vedrørende:

i)

systemet til beregning af procentdelen af økologiske ingredienser i fødevarer

ii)

kontrolorganets eller -myndighedens kodenummer og/eller navn.

9.   Lagre af produkter, der er produceret, emballeret og mærket inden den 1. januar 2009 i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91, kan fortsat bringes på markedet forsynet med angivelser, som henviser til økologisk produktion, indtil lagrene er udtømt.

10.   Emballager, der er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91, kan fortsat anvendes til produkter, der bringes på markedet forsynet med angivelser, som henviser til økologisk produktion, indtil den 1. januar 2012, forudsat at produktet i øvrigt opfylder kravene i forordning (EF) nr. 834/2007.

Artikel 96

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 207/93, (EF) nr. 223/2003 og (EF) nr. 1452/2003 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger og forordning (EØF) nr. 2092/91 gælder som henvisning til nærværende forordning og læses i henhold til den i bilag XIV anførte sammenligningstabel.

Artikel 97

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Artikel 27, stk. 2, litra a), og artikel 58 anvendes dog fra den 1. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EFT L 25 af 2.2.1993, s. 5.

(5)  EUT L 206 af 15.8.2003, s. 17.

(6)  EUT L 31 af 6.2.2003, s. 3.

(7)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

(8)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(9)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(10)  EFT L 340 af 11.12.1991, s. 28.

(11)  EFT L 340 af 11.12.1991, s. 33.

(12)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(13)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(14)  EFT L 184 af 15.7.1988, s. 61.

(15)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.

(16)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(17)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(18)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(19)  EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30.

(20)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35.


BILAG I

Gødningsstoffer og jordforbedringsmidler omhandlet i artikel 3, stk. 1

Noter:

A

:

tilladt i medfør af forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikel 16, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007

B

:

tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Produkter, der er sammensat af eller kun indeholder de nedenfor anførte stoffer:

Fast husdyrgødning

Produkt bestående af en blanding af husdyrgødning og vegetabilsk materiale (strøelse).

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Tørret fast husdyrgødning, herunder tørret fjerkrægødning

Ikke fra jordløst husdyrbrug.

A

Kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning og komposteret fast husdyrgødning

Ikke fra jordløst husdyrbrug.

A

Flydende husdyrgødning

Anvendes efter kontrolleret gæring og/eller passende opblanding

Ikke fra jordløst husdyrbrug

A

Komposteret eller forgæret husholdningsaffald

Produkt fremstillet af kildesorteret husholdningsaffald, der er blevet underkastet kompostering, eller der er sket en anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

Kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald

Skal være produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt af medlemsstaten

Maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof: cadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; zink: 200; kviksølv: 0,4; chrom (i alt): 70; chrom (VI): 0

A

Tørv

Må kun anvendes i forbindelse med havebrug (gartnerier, blomster- og trædyrkning, planteskoler).

A

Kompost fra svampedyrkning

Det oprindelige vækstmedium må kun være fremstillet af produkter i dette bilag

A

Ekskrementer fra orme (ormekompost) og fra insekter

 

A

Guano

 

A

Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk materiale

Produkt fremstillet af blandinger af vegetabilsk materiale, der er blevet underkastet kompostering, eller der er sket en anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas

A

Følgende produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse:

 

blodmel

 

hovmel

 

hornmel

 

benmel eller aflimet benmel

 

fiskemel

 

kødmel

 

fjermel

 

uld

 

stykker af kaninskind

 

hår, børster osv.

 

mælkeprodukter

Maksimal koncentration af chrom (VI) i tørstoffet på 0 mg pr. kg

A

Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning

F.eks. mel af oliekager/-skrå, kakaoskaller, maltspirer

A

Alger og algeprodukter

Når de er fremkommet direkte ved:

i)

fysisk behandling, herunder tørring, frysning og formaling

ii)

ekstraktion med vand eller syre og/eller basiske vandige opløsninger

iii)

gæring

A

Savsmuld og træflis

Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Komposteret bark

Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Træaske

Fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning

A

Blødt råphosphat

Produkt defineret i punkt 7 i bilag IA.2.til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (1) om gødninger, 7

Cadmiumindhold på højst 90 mg/kg P2O5

A

Aluminium-calciumphosphat

Produkt defineret i punkt 6 i bilag IA:2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

Cadmiumindhold på højst 90 mg/kg P2O5

Må kun anvendes på basisk jord (pH > 7,5)

A

Thomasphosphat

Produkter defineret i punkt 1 i bilag IA.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Kainit eller kaliumråsalt

Produkter defineret i punkt 1 i bilag IA.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Kaliumsulfat, muligvis indeholdende magnesiumsalt

Produkt, der er fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces, og som muligvis også indeholder magnesiumsalte

A

Vinasse og vinasseekstrakt

Undtagen vinasse fra salmiakproduktion

A

Calciumcarbonat

(kridt, mergel, pulveriseret kalksten, algekalk, fosfatholdigt kridt)

Kun naturligt forekommende

A

Calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

Kun naturligt forekommende

F.eks. dolomitkalk. pulveriseret magnesiumholdig kalksten

A

Magnesiumsulfat (kiserit)

Kun naturligt forekommende

A

Calciumchloridopløsning

Behandling af blade på æbletræer efter påvist calciummangel

A

Calciumsulfat (gips)

Produkter defineret i punkt 1 i bilag ID til forordning (EF) nr. 2003/2003

Kun naturligt forekommende

A

Kalkslam fra sukkerfabrikker

Biprodukt fra sukkerproduktion af sukkerroer

A

Kalkslam fra vakuumsaltproduktion

Biprodukt fra vakuumsaltproduktionen fra saltlage, der findes i bjergene

A

Rent svovl

Produkter defineret i punkt 3 i bilag ID til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Sporstoffer

Uorganiske mikronæringsstoffer opført i del E i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003

A

Natriumchlorid

Kun stensalt.

A

Stenmel og ler

 


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG II

Pesticider — plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 5, stk. 1

Noter:

A

:

tilladt i medfør af forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikel 16, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 834/2007

B

:

tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007

1.   Stoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Azadirachtin udvundet af Azadirachta indica

Insekticid

A

Bivoks

Middel til beskyttelse af sår på træer

A

Gelatine

Insekticid

A

Hydrolyserede proteiner

Lokkemiddel. Kun til godkendt brug sammen med andre egnede produkter fra denne liste

A

Lecithin

Fungicid

A

Planteolier (f.eks. olie af mynte, fyr og kommen)

Insekticid, acaricid (midemiddel), fungicid og spiringshæmmende middel

A

Pyrethriner udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium

Insekticid

A

Kvassia udvundet af Quassia amara

Insekticid, afskrækkende middel

A

Rotenon udvundet af Derris spp, Lonchocarpus spp og Therphrosia spp

Insekticid

2.   Mikroorganismer, der anvendes til biologisk bekæmpelse af skadegørere og sygdomme

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Mikroorganismer (bakterier, virus og svampe)

 

3.   Stoffer, der produceres af mikroorganismer

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Spinosad

Insekticid

Kun hvis der træffes foranstaltninger til begrænsning af risikoen for vigtige parasitoider og risikoen for udvikling af resistens

4.   Stoffer, som kun må anvendes i fælder og/eller dispensere

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Diammoniumfosfat

Lokkemiddel, kun til brug i fælder

A

Feromoner

Lokkemiddel; forstyrrelse af seksuel adfærd; kun i fælder og dispensere

A

Pyrethroider (kun Deltamethrin og Lambdacyhalothrin)

Insekticid; kun i fælder med specifikke lokkemidler; kun mod Batrocera oleae og Ceratitis capitata Wied.

5.   Præparater til overfladespredning mellem dyrkede planter

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Jernphosphat (jern(III)orthophosphat)

Molluskicid

6.   Andre stoffer, som traditionelt anvendes i økologisk landbrug

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Kobber i form af kobberhydroxid, kobberoxychlorid, (tribasisk) kobbersulfat, kobberoxid og kobberoctanoat

Fungicid

højst 6 kg kobber pr. ha pr. år

For flerårige afgrøder kan medlemsstaterne som en undtagelse fra ovenstående bestemmelse beslutte, at grænsen på 6 kg kobber kan overskrides i et givet år, forudsat at den gennemsnitlige mængde, der faktisk er anvendt i en femårig periode bestående af det pågældende år og de fire foregående år, ikke overskrider 6 kg

A

Ethylen

Middel til eftermodning af bananer, kiwifrugter og kakifrugter; eftermodning af citrusfrugt kun som led i en strategi til forebyggelse af skader på citrusfrugt forårsaget af bananfluer; Blomsterinduktion af ananas; hindring af spiring i kartofler og løg

A

Kaliumsalt af fedtsyrer (blød sæbe)

Insekticid

A

Kalialun (aluminiumsulfat)

Middel, som forhindrer modning af bananer

A

Svovlkalk (Calciumpolysulfid)

Fungicid, insekticid, acaricid (midemiddel)

A

Paraffinolie

Insekticid, acaricid (midemiddel)

A

Mineralske olier

Insekticid, fungicid

kun til frugttræer, vinstokke, oliventræer og tropiske afgrøder (f.eks. bananer)

A

Kaliumpermanganat

Fungicid, baktericid. Kun til frugttræer, oliventræer og vinstokke

A

Kvartssand

Afskrækkende middel

A

Svovl

Fungicid, acaricid (midemiddel), afskrækkende middel

7.   Andre stoffer

Tilladelse

Navn

Beskrivelse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser

A

Calciumhydroxid

Fungicid

Kun til frugttræer, herunder planteskoler, for bekæmpelse af Nectria galligena

A

Kaliumbicarbonat

Fungicid


BILAG III

Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for de forskellige dyrearter og produktionstyper, jf. artikel 10, stk. 4

1.   Kvæg, hovdyr, får, geder og svin

 

Indendørs areal

(det nettoareal, som dyrene skal have til rådighed)

Udendørs areal

(løbegårde, ikke græsarealer)

 

Mindste levendevægt (kg)

M2/dyr

M2/dyr

Avls- og fedekvæg og avls- og fedehovdyr

indtil 100

1,5

1,1

indtil 200

2,5

1,9

indtil 350

4,0

3

over 350

5 med et minimum på 1 m2/100 kg

3,7 med et minimum på 0,75 m2/100 kg

Malkekøer

 

6

4,5

Avlstyre

 

10

30

Får og geder

 

1,5 får/ged

2,5

 

0,35 lam/kid

0,5

Diegivende søer med smågrise på indtil 40 dage

 

7,5 søer

2,5

Fedesvin

indtil 50

0,8

0,6

indtil 85

1,1

0,8

indtil 110

1,3

1

Smågrise

over 40 dage og indtil 30 kg

0,6

0,4

Avlssvin

 

2,5 (hundyr)

1,9

 

6 (handyr)

Hvis stier anvendes til naturlig bedækning: 10 m2/orne

8,0

2.   Fjerkræ

 

Indendørs areal

(det nettoareal, som dyrene skal have til rådighed)

Udendørs areal

(m2 areal, der er til rådighed på skift/dyr)

 

Antal dyr/m2

cm siddepind/dyr

rede

Læggehøns

6

18

7 læggehøns pr. rede eller i tilfælde af fælles rede 120 cm2/fugl

4, forudsat at grænsen på 170 kg N/ha/år ikke overskrides

Fjerkræ til slagtning (i faste huse)

10 med højst 21 kg levendevægt/m2

20 (kun for perlehøns)

 

4 slagtekyllinger og perlehøns

4,5 ænder

10 kalkuner

15 gæs

For alle ovennævnte arter overskrides grænsen på 170 kg N/ha/år ikke

Fjerkræ til slagtning (i mobile huse)

16 (1) i mobile kyllingehuse med højst 30 kg levendevægt/m2

 

 

2,5, forudsat at grænsen på 170 kg N/ha/år ikke overskrides


(1)  Kun når der er tale om mobile huse på under 150 m2 grundareal.


BILAG IV

Det maksimale antal dyr pr. ha, jf. artikel 15, stk. 2

Kategori eller art

Det maksimale antal dyr pr. ha

(svarende til 170 kg N/ha/år)

Hovdyr på over seks måneder

2

Fedekalve

5

Andet kvæg på under et år

5

Kvæg på et år og indtil to år, handyr

3,3

Kvæg på et år og indtil to år, hundyr

3,3

Kvæg på to år og derover, handyr

2

Avlskvier

2,5

Slagtekvier

2,5

Malkekøer

2

Udsætterkøer

2

Andre køer

2,5

Avlskaniner

100

Får

13,3

Geder

13,3

Smågrise

74

Avlssøer

6,5

Fedesvin

14

Andre svin

14

Slagtekyllinger

580

Læggehøns

230


BILAG V

Fodermaterialer, jf. artikel 22, stk. 1, 2 og 3

1.   IKKE-ØKOLOGISKE VEGETABILSKE FODERMIDLER

1.1.   Korn samt produkter og biprodukter heraf:

Havre som korn, flager, fodermel, skaller og klid

Byg som korn, protein og fodermel

Riskimkage

Hirse som korn

Rug som korn, protein og fodermel

Milokorn

Hvede som korn, fodermel, klid, glutenklid, gluten og kim

Spelt som korn

Triticale som korn

Majs som korn, klid, fodermel, kimkage og gluten

Maltspirer

Mask

1.2.   Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf:

Raps som før, kage og skaller

Soja som bønner, ristede, kage og skaller

Solsikke som frø og kage

Bomuld som frø og kage

Hør som frø og kage

Sesamfrø som kage

Palmekerner som kage

Græskarfrø som kage

Oliven, olivenkvas

Vegetabilske olier (fra fysisk ekstraktion).

1.3.   Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf:

Kikærter som frø, fodermel og klid

Perlebælgvikke som frø, fodermel og klid

Fladbælg som frø, der har været underkastet varmebehandling, fodermel og klid

Ærter som frø, fodermel og klid

Bønner som frø, fodermel og klid

Hestebønner som frø, fodermel og klid

Vikker som frø, fodermel og klid

Lupiner som frø, fodermel og klid.

1.4.   Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf:

Sukkerroesnitter

Kartofler

Søde kartofler som knold

Kartoffelkvas (biprodukt ved ekstraktion af kartoffelstivelse)

Kartoffelstivelse

Kartoffelprotein

Maniok.

1.5.   Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf:

Johannesbrød

Johannesbrødbælge og mel heraf

Græskar

Citruskvas

Æbler, kvæder, pærer, ferskner, figner, druer og kvas heraf

Kastanjer

Valnøddekage

Hasselnødkage

Kakaoskaller og -kage

Agern.

1.6.   Tørrede planteprodukter og grovfoder:

Lucerne

Lucernemel

Kløver

Kløvermel

Græs (fra foderplanter)

Græsgrønmel

Ensilage

Halm af korn

Rodgrøntsager til foder.

1.7.   Andre planter samt produkter og biprodukter heraf:

Melasse

Algemel (fremkommet ved tørring og knusning af havalger, der vaskes for at reducere jodindholdet)

Pulvere og udtræk af planter

Vegetabilsk proteinudtræk (udelukkende til unge dyr)

Krydderier

Krydderurter.

2.   ANIMALSKE FODERMIDLER

2.1.   Mælk og mejeriprodukter:

Rå mælk

Mælkepulver

Skummetmælk, skummetmælkspulver

Kærnemælk, kærnemælkspulver

Valle, vallepulver, vallepulver (delvis afsukret), valleproteinpulver (fysisk ekstraktion)

Kaseinpulver

Lactosepulver

Ostemasse og surmælk

2.2.   Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf:

På følgende betingelser: Produkterne kommer kun fra bæredygtigt fiskeri og anvendes kun til ikke-planteædende arter

Fisk

Fiskeolie og ikke-raffineret torskelevertran

Autolysater fra fisk, bløddyr og skaldyr

Hydrolysater og proteolysater fremstillet ved enzymproces, også i opløselig form, udelukkende til unge dyr

Fiskemel

2.3.   Æg og ægprodukter

Æg og ægprodukter til anvendelse som fjerkræfoder, fortrinsvis fra samme bedrift.

3.   MINERALSKE FODERMIDLER

3.1.   Natrium:

ikke raffineret havsalt

ubehandlet stensalt

natriumsulfat

natriumcarbonat

natriumbicarbonat

natriumchlorid

3.2.   Kalium:

kaliumchlorid

3.3.   Calcium:

lithoamnion og mergel

skaller af vanddyr (herunder sepiaskaller)

calciumcarbonat

calciumlactat

calciumgluconat

3.4.   Fosfor:

defluoriseret dicalciumphosphat

defluoriseret monocalciumphosphat

mononatriumphosphat

calciummagnesiumphosphat

calciumnatriumphosphat

3.5.   Magnesium:

magnesiumoxid (vandfrit magnesium)

magnesiumsulfat

magnesiumchlorid

magnesiumcarbonat

magnesiumphosphat

3.6.   Svovl:

natriumsulfat


BILAG VI

Tilsætningsstoffer til foderstoffer og visse produkter, der anvendes i foderstoffer, jf. artikel 22, stk. 4

1.   FODERTILSÆTNINGSSTOFFER

De anførte tilsætningsstoffer skal være godkendt efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (1) om fodertilsætningsstoffer.

1.1.   Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber

a)   Vitaminer

Vitaminer fremstillet på grundlag af råvarer, som indgår naturligt i foderstoffer

Syntetiske vitaminer, der er identiske med naturlige vitaminer, til enmavede dyr

Syntetiske vitaminer af type A, D og E, der er identiske med naturlige vitaminer, til drøvtyggere, efter forudgående tilladelse fra medlemsstaterne baseret på en vurdering af drøvtyggernes muligheder for at skaffe sig de nødvendige mængder af de pågældende vitaminer gennem deres foderrationer.

b)   Sporstoffer

E1

Jern:

 

jern-(II)-carbonat

 

jern-(II)-sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat

 

jern-(III)-oxid

E2

Jod:

 

calciumjodat, vandfrit

 

calciumjodat, hexahydrat

 

natriumjodid

E3

Kobolt:

 

kobolt-(II)-sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat

 

basisk kobolt-(II)-carbonat, monohydrat

E4

Kobber:

 

kobber-(II)-oxid

 

basisk kobber-(II)-carbonat, monohydrat

 

kobber-(II)-sulfat, pentahydrat

E5

Mangan:

 

mangan-(II)-carbonat

 

mangan-(II og III)-oxid

 

mangan-(II)-sulfat, mono- og/eller tetrahydrat

E6

Zink:

 

zinkcarbonat

 

zinkoxid

 

zinksulfat, mono- og/eller heptahydrat

E7

Molybdæn:

 

ammoniummolybdat, natriummolybdat

E8

Selen:

 

natriumselenat

 

natriumselenit.

1.2.   Zootekniske tilsætningsstoffer

enzymer og mikroorganismer

1.3.   Teknologiske tilsætningsstoffer

a)   Konserveringsmidler

E 200

Sorbinsyre

E 236

Myresyre (2)

E 260

Eddikesyre (2)

E 270

Mælkesyre (2)

E 280

Propionsyre (2)

E 330

Citronsyre

b)   Antioxidanter

E 306 — Tokopherolrige ekstrakter af naturlig oprindelse, anvendt som antioxidant

c)   Bindemidler, antiklumpningsmidler

E 470

Calciumstearat af naturlig oprindelse

E 551b

Kolloidal kiselsyre

E 551c

Kieselgur

E 558

Bentonit

E 559

Kaolin

E 560

Naturlig blanding af steatit og chlorit

E 561

Vermiculit

E 562

Sepiolit

E 599

Perlit

d)   Tilsætningsstoffer til ensilage

Enzymer, gær og bakterier kan anvendes som tilsætningsstoffer til ensilage

Brugen af mælke-, myre-, propion- og eddikesyre ved produktion af ensilage er kun tilladt, hvis vejrforholdene ikke tillader en passende gæring.

2.   VISSE STOFFER, DER ANVENDES I FODERSTOFFER

De anførte stoffer skal være godkendt efter Rådets direktiv 82/471/EØF (3) om visse produkter, der anvendes i foderstoffer

Ølgær:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   STOFFER TIL FREMSTILLING AF ENSILAGE

havsalt

ubehandlet stensalt

valle

sukker

sukkerroesnitter

kornmel

melasse


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Til ensilage: kun hvis vejrforholdene ikke tillader en passende gæring.

(3)  EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8.


BILAG VII

Produkter til rengøring og desinficering, jf. artikel 23, stk. 4

Produkter til rengøring og desinficering af bygninger og anlæg til animalsk produktion:

Kalium-natriumsæbe

Vand og damp

Læsket kalk

Kalk

Ulæsket kalk

Natriumhypoklorid (f.eks. blegevand)

Kaustisk soda

Kaliumhydroxid

Hydrogenperoxid

Naturlige planteekstrakter

Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre

Alkohol

Salpetersyre (mælke- og mejeriudstyr)

Phosphorsyre (mælke- og mejeriudstyr)

Formalin

Produkter til rengøring og desinficering af yver og malkeudstyr

Natriumcarbonat


BILAG VIII

Visse produkter og stoffer, der anvendes ved produktion af forarbejdede økologiske fødevarer, jf. artikel 27, stk. 1, litra a)

Noter:

A

:

tilladt i medfør af forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007

B

:

tilladt i medfør af forordning (EF) nr. 834/2007

DEL A — FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER, HERUNDER BÆRESTOFFER

Ved beregningen omhandlet i artikel 23, stk. 4, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007, beregnes tilsætningsstoffer, der er mærket med en asterisk i kolonnen med kodenummeret, som ingredienser af landbrugsoprindelse.

Tilladelse

Kode

Navn

Forarbejdning af foderstoffer af

Særlige betingelser

vegetabilsk oprindelse

animalsk oprindelse

A

E 153

Vegetabilsk kul

 

X

Asket gedeost

Morbier-ost

A

E 160b*

Annatto, Bixin, Norbixin

 

X

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Cheddar

Mimolette-ost

A

E 170

Calciumcarbonat

X

X

Må ikke anvendes til farvning eller tilsætning af calcium til produkter

A

E 220

eller

Svovldioxid

X

X

I frugtvin (4), ikke tilsat sukker (inkl. cider og pæremost), eller i mjød: 50 mg (5)

 

E 224

Kaliummetabisulfit

X

X

For cider og pæremost med tilsætning af sukker eller saftkoncentrat efter gæring: 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

eller

Natriumnitrit

 

X

Til kødprodukter (1):

 

E 252

Kaliumnitrat

 

X

For E 250: Vejledende tilsat mængde udtrykt som NaNO2: 80 mg/kg

For E 252: Vejledende tilsat mængde udtrykt som NaNO3: 80 mg/kg

For E 250: Maksimal restmængde udtrykt som NaNO2: 50 mg/kg

For E 252: Maksimal restmængde udtrykt som NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Mælkesyre

X

X

 

A

E 290

Kuldioxid

X

X

 

A

E 296

Æblesyre

X

 

 

A

E 300

Ascorbinsyre

X

X

Kødprodukter (2)

A

E 301

Natriumascorbat

 

X

Kødprodukter (2) i forbindelse med nitrater og nitritter

A

E 306*

Tocopherolholdigt ekstrakt

X

X

Antioxidant til fedtstoffer og olier

A

E 322*

Lecithiner

X

X

Mælkeprodukter (2)

A

E 325

Natriumlactat

 

X

Mælkebaserede produkter og kødprodukter

A

E 330

Citronsyre

X

 

 

A

E 331

Natriumcitrater

 

X

 

A

E 333

Calciumcitrater

X

 

 

A

E 334

Vinsyre (L(+)–)

X

 

 

A

E 335

Natriumtartrater

X

 

 

A

E 336

Kaliumtartrater

X

 

 

A

E 341 (i)

Monocalciumphosphat

X

 

Hævemiddel til selvhævende mel

A

E 400

Alginsyre

X

X

Mælkebaserede produkter (2)

A

E 401

Natriumalginat

X

X

Mælkebaserede produkter (2)

A

E 402

Kaliumalginat

X

X

Mælkebaserede produkter (2)

A

E 406

Agar

X

X

Mælkebaserede produkter og kødprodukter (2)

A

E 407

Carrageenan

X

X

Mælkebaserede produkter (2)

A

E 410*

Johannesbrødkernemel

X

X

 

A

E 412*

Guargummi

X

X

 

A

E 414*

Arabisk gummi

X

X

 

A

E 415

Xanthangummi

X

X

 

A

E 422

Glycerol

X

 

Til planteekstrakter

A

E 440 (i)*

Pektin

X

X

Mælkebaserede produkter (2)

A

E 464

Hydroxypropyl-methylcellulose

X

X

Kapslingsmateriale til kapsler

A

E 500

Natriumcarbonater

X

X

»Dulce de leche« (3) og smør af syrnet fløde og surmælksost (2)

A

E 501

Kalciumcarbonater

X

 

 

A

E 503

Ammoniumcarbonater

X

 

 

A

E 504

Magnesiumcarbonater

X

 

 

A

E 509

Calciumchlorid

 

X

Koagulering af mælk

A

E 516

Calciumsulfat

X

 

Bærestof

A

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Overfladebehandling af »Laugengebäck«

A

E 551

Siliciumdioxid

X

 

Antiklumpningsmiddel til urter og krydderier

A

E 553b

Talkum

X

X

Overfladebehandlingsmiddel til kødprodukter

A

E 938

Argon

X

X

 

A

E 939

Helium

X

X

 

A

E 941

Nitrogen

X

X

 

A

E 948

Oxygen

X

X

 

DEL B — TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER, SOM MÅ ANVENDES VED FORARBEJDNING AF ØKOLOGISK FREMSTILLEDE INGREDIENSER AF LANDBRUGSOPRINDELSE

Noter:

A

:

tilladt i medfør af forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007

B

:

tilladt i medfør af forordning (EF) nr. 834/2007

Tilladelse

Navn

Tilberedning af fødevarer af vegetabilsk oprindelse

Tilberedning af fødevarer af animalsk oprindelse

Særlige betingelser

A

Vand

X

X

Drikkevand som omhandlet i Rådets direktiv 98/83/EF (8)

A

Calciumchlorid

X

 

Koaguleringsmiddel

A

Calciumcarbonat

X

 

 

A

Calciumhydroxid

X

 

 

A

Calciumsulfat

X

 

Koaguleringsmiddel

A

Magnesiumchlorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmiddel

A

Kaliumcarbonat

X

 

Tørring af druer

A

Natriumcarbonat

X

 

Sukkerfremstilling

A

Mælkesyre

 

X

Til regulering af pH-værdien i saltlage ved ostefremstilling (6)

A

Citronsyre

X

X

Til regulering af pH-værdien i saltlage ved ostefremstilling (6)

Olieproduktion og hydrolyse af stivelse (7)

A

Natriumhydroxid

X

 

Sukkerfremstilling Oliefremstilling af rapsfrø (Brassica spp.)

A

Svovlsyre

X

X

Gelatinefremstilling (6)

Sukkerfremstilling (7)

A

Saltsyre

 

X

Gelatinefremstilling

Til regulering af pH-værdien i saltlage ved forarbejdning af Gouda, Edam og Maasdammer oste, Boerenkaas, Friese og Leidse Nagelkaas.

A

Ammoniumhydroxid

 

X

Gelatinefremstilling

A

Hydrogenperoxid

 

X

Gelatinefremstilling

A

Kuldioxid

X

X

 

A

Nitrogen

X

X

 

A

Ethanol

X

X

Opløsningsmiddel

A

Garvesyre

X

 

Filtreringsmiddel

A

Æggehvidealbumin

X

 

 

A

Kasein

X

 

 

A

Gelatine

X

 

 

A

Husblas

X

 

 

A

Vegetabilske olier

X

X

Indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel

A

Siliciumdioxid i form af gel eller kolloid opløsning

X

 

 

A

Aktivt kul

X

 

 

A

Talkum

X

 

I overensstemmelse med de specifikke renhedskriterier for fødevaretilsætningsstof E 553b

A

Bentonit

X

X

Klæbemiddel til mjød (6)

I overensstemmelse med de specifikke renhedskriterier for fødevaretilsætningsstof E 558

A

Kaolin

X

X

Propolis (6)

I overensstemmelse med de specifikke renhedskriterier for fødevaretilsætningsstof E 559

A

Cellulose

X

X

Gelatinefremstilling (6)

A

Diatoméjord

X

X

Gelatinefremstilling (6)

A

Perlit

X

X

Gelatinefremstilling (6)

A

Hasselnøddeskaller

X

 

 

A

Rismel

X

 

 

A

Bivoks

X

 

Slipmiddel

A

Carnaubavoks

X

 

Slipmiddel


(1)  Dette tilsætningsstof må kun benyttes, hvis det over for myndighederne er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme garanti og/eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.

(2)  Begrænsningen gælder kun for animalske produkter.

(3)  »Dulce de leche« eller »Confiture de lait« henviser til blød, sødlig, brun fløde, der er fremstillet af sødet, fortykket mælk.

(4)  I denne sammenhæng er »frugtvin« defineret som vin fremstillet af anden frugt end druer

(5)  Maximalt indhold uanset oprindelse, udtrykt som SO2 i mg/l

(6)  Begrænsningen gælder kun for animalske produkter.

(7)  Begrænsningen gælder kun for vegetabilske produkter.

(8)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.


BILAG IX

Ingredienser af landbrugsoprindelse, som ikke er økologisk fremstillet, jf. artikel 28

1.   UFORARBEJDEDE VEGETABILSKE PRODUKTER SAMT PRODUKTER FREMSTILLET HERAF VED PROCESSER

1.1.   Spiselige frugter, nødder og frø:

Agern

Quercus spp.

Kolanødder

Cola acuminata

Stikkelsbær

Ribes uva-crispa

Passionsfrugt

Passiflora edulis

Hindbær (tørrede)

Rubus idaeus

Ribs (tørrede)

Ribes rubrum

1.2.   Spiselige krydderier og krydderurter:

Peber (peruviansk)

Schinus molle L.

Peberrodsfrø

Armoracia rusticana

Lille galanga

Alpinia officinarum

Saflorblomster

Carthamus tinctorius

Brøndkarse

Nasturtium officinale

1.3.   Diverse:

Alger, herunder tang, som det er tilladt at anvende i ikke-økologiske fødevaretilberedninger

2.   VEGETABILSKE PRODUKTER

2.1.   Fedtstoffer og olier, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, fremstillet af andre planter end:

Kakao

Theobroma cacao

Kokos

Cocos nucifera

Oliven

Olea europaea

Solsikke

Helianthus annuus

Palme

Elaeis guineensis

Raps

Brassica napus, rapa

Saflor

Carthamus tinctorius

Sesam

Sesamum indicum

Soja

Glycine max

2.2.   Følgende former for sukker, stivelse og andre korn- og rodfrugtprodukter:

Fructose

Rispapir

Tyndt usyret brød

Risstivelse og voksmajsstivelse, ikke kemisk modificeret

2.3.   Diverse:

Protein fra ærteplanter Pisum spp.

Rom, udelukkende fremstillet af saft af sukkerrør

Kirsch, fremstillet på basis af frugter og aromastoffer, der henvises til i artikel 27, stk. 1, litra c).

3.   ANIMALSKE PRODUKTER

Vandorganismer, der ikke stammer fra akvakultur, og som det er tilladt at anvende i ikke-økologiske fødevaretilberedninger

Gelatine

Vallepulver »herasuola«

Tarme


BILAG X

Arter, for hvilke der er tilstrækkeligt store mængder økologisk producerede frø eller læggekartofler af et betydeligt antal sorter til rådighed i alle dele af Fællesskabet, jf. artikel 45, stk. 3

 


BILAG XI

EF-logo, jf. artikel 57

A. EF-LOGO

1.   Betingelser vedrørende EF-logoets fremtræden og anvendelse

1.1.

Ovennævnte EF-logo skal omfatte modellerne i del B.2 i dette bilag.

1.2.

De angivelser, der skal indgå i logoet, er anført i del B.3 i dette bilag. Det er muligt at anvende logoet sammen med den angivelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 834/2007.

1.3.

Ved anvendelse af EF-logoet og de angivelser, der er nævnt i del B.3 i dette bilag, skal de tekniske reproduktionsforskrifter, der er fastlagt i den grafiske vejledning i del B.4 i dette bilag, følges.

B.2.   Modeller

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλαδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

Български

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

B.3.   Angivelser til indsættelse i EF-logoet

B.3.1.   Enkeltangivelser:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.   Kombination af to angivelser:

Kombinationer af to angivelser på de sprog, der er anført under B.3.1, er tilladte, såfremt de anføres som følgende eksempler:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4.   Grafisk vejledning

INDHOLD

1.

Indledning

2.

Almindelig anvendelse af logoet

2.1.

Logo i farver (referencefarver)

2.2.

Logo i én farve: sort/hvidt logo

2.3.

Kontrast mod baggrundsfarver

2.4.

Typografi

2.5.

Sprog

2.6.

Mindstemål

2.7.

Særlige betingelser ved anvendelse af logoet

3.

Original film

3.1.

Logo i to farver

3.2.

Logoets konturer

3.3.

Logo i én farve: sort/hvidt logo

3.4.

Farveprøver

1.   INDLEDNING

Denne grafiske vejledning er tænkt som et hjælpemiddel ved trykning af logoet.

2.   ALMINDELIG IG ANVENDELSE AF LOGOET

2.1.   Logo i farver (referencefarver)

Når logoet i farver benyttes, skal der enten anvendes staffagefarver (Pantone) eller firfarvetryk. Referencefarverne er anført nedenfor.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2.   Logo i én farve: sort/hvidt logo

Det sort/hvide logo kan anvendes som vist nedenfor.

Image

2.3.   Kontrast mod baggrundsfarver

Hvis det vælges at anvende et logo i farver på en farvet baggrund, som gør det vanskeligt at læse teksten, anbringes logoet i en afgrænsende cirkel, så det kontrasterer bedre med baggrundsfarven som vist nedenfor.

Logo på farvet baggrund

Image

2.4.   Typografi

Teksten sættes i Frutiger eller Myriad bold condensed med versaler.

Skriftstørrelsen reduceres som angivet i punkt 2.6.

2.5.   Sprog

Logoet kan anvendes i den eller de sprogversioner, der ønskes, i overensstemmelse med specifikationerne i punkt B.3.

2.6.   Mindstemål

Det vil undertiden være nødvendigt at reducere logoets størrelse for at kunne anvende det til forskellige typer etiketter. Mindstemålet er i så fald:

a)

For et logo med en enkelt angivelse: mindstemål 20 mm diameter.

Image

b)

For et logo med en kombination af to angivelser: mindstemål 40 mm diameter.

Image

2.7.   Særlige betingelser ved anvendelse af logoet

Formålet med at anvende logoet er at understrege, at det drejer sig om et særligt produkt. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at forsyne logoet med farver. Herved bliver det mere iøjnefaldende og vil lettere og hurtigere blive genkendt af forbrugeren.

Logoet i én farve (sort/hvidt) som vist under punkt 2.2 bør kun anvendes, hvor det er upraktisk at anvende et logo i farver.

3.   ORIGINAL FILM

3.1.   Logo i to farver

Enkelt angivelse på alle sprog

Eksempler på sprogkombinationer som anført under B.3.2.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Eksempler på sprogkombinationer som anført under B.3.2.

Image

Image

Image

3.2.   Logoets konturer

Image

3.3.   Logo i én farve: sort/hvidt logo

Image

3.4.   Farveprøver

PANTONE REFLEX BLUE

Image

PANTONE 367

Image


BILAG XII

Model til dokumentation, jf. artikel 68 i nærværende forordning, der skal udstedes til den erhvervsdrivende, jf. artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007

Dokumentation, der skal udstedes til den erhvervsdrivende, jf. artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007

Dokumentnummer:

Den erhvervsdrivendes navn og adresse:

Hovedvirksomhed (producent, forarbejder, importør osv.):

Kontrolorganets/myndighedens navn, adresse og kodenummer:

Produktgrupper/Virksomhed:

Planter og vegetabilske produkter:

Husdyr og animalske produkter:

Forarbejdede produkter:

angivet som:

økologisk produktion, omlægningsprodukter, og også ikke-økologisk produktion med parallel produktion/forarbejdning, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 834/2007

Gyldighedsperiode:

Vegetabilske produkter fra …til…

Animalske produkter fra …til…

Forarbejdede produkter fra …til…

Kontroldato:

Dette dokument er udstedt på grundlag af artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008. Den anførte erhvervsdrivende har undergivet sine aktiviteter myndighedernes kontrol og opfylder kravene i de nævnte forordninger.

Dato, sted:

Underskrift på vegne af det/den udstedende kontrolorgan/myndighed:


BILAG XIII

Model til sælgers erklæring, jf. artikel 69

Sælgers erklæring, jf. artikel 9, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

Sælgers navn og adresse:

 

Identifikation (f.eks. nummer på vareparti):

Produktets betegnelse:

Bestanddele:

(Angiv alle de bestanddele, der indgår i produktet/sidst er anvendt i produktionsprocessen)

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Jeg erklærer, at dette produkt hverken er fremstillet »af« eller »ved hjælp af« gmo'er, jf. artikel 2 og 9 i forordning (EF) nr. 834/2007. Jeg har ingen oplysninger, der lader formode, at denne erklæring er urigtig.

Jeg erklærer derfor, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår forbuddet mod anvendelse af gmo'er.

Jeg forpligter mig til straks at informere vores kunde og dennes kontrolorgan/myndighed, hvis denne erklæring trækkes tilbage eller ændres, eller hvis der fremkommer oplysninger, som undergraver dens rigtighed.

Jeg bemyndiger det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, som vores kunde hører under, til at undersøge rigtigheden af denne erklæring og om nødvendigt til at tage prøver til analysebevis. Jeg accepterer, at denne opgave kan udføres af en uafhængig institution, som er udpeget skriftligt af kontrolorganet.

Undertegnede er ansvarlig for rigtigheden af denne erklæring.

Land, sted, dato, sælgers underskrift:

Sælgers firmastempel (hvis relevant):


BILAG XIV

Sammenligningstabel, jf. artikel 96

Forordning (EØF) nr. 2092/91

(1)

Forordning (EF) nr. 207/93

(2)

Forordning (EF) nr. 223/2003

(3)

Forordning (EF) nr. 1452/2003

Nærværende forordning

 

Artikel 1

 

Artikel 2, litra a)

Artikel 4, stk. 15

 

Artikel 2, litra b)

Bilag III.C (første led)

 

Artikel 2, litra c)

Bilag III.C (andet led)

 

Artikel 2, litra d)

 

Artikel 2, litra e)

 

Artikel 2, litra f)

 

Artikel 2, litra g)

 

Artikel 2, litra h)

Artikel 4, stk. 24

 

Artikel 2, nr. i)

 

Artikel 3, stk. 1

Bilag I.B, punkt 7.1 og 7.2

 

Artikel 3, stk. 2

Bilag I.B, punkt 7.4

 

Artikel 3, stk. 3

Bilag I.A, punkt 2.4

 

Artikel 3, stk. 4

Bilag I.A, punkt 2.3

 

Artikel 3, stk. 5

 

Artikel 4

Artikel 6, stk. 1, bilag I.A, punkt 3

 

Artikel 5

Bilag I.A, punkt 5

 

Artikel 6

Bilag I.B og C (overskrifter)

 

Artikel 7

Bilag I.B, punkt 3.1

 

Artikel 8, stk. 1

Bilag I.C, punkt 3.1

 

Artikel 8, stk. 2

Bilag I.B, punkt 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

Artikel 9, stk. 1-4

Bilag I.C, punkt 3.6

 

Artikel 9, stk. 5

Bilag I.B, punkt 8.1.1

 

Artikel 10, stk. 1

Bilag I.B, punkt 8.2.1

 

Artikel 10, stk. 2

Bilag I.B, punkt 8.2.2

 

Artikel 10, stk. 3

Bilag I.B, punkt 8.2.3

 

Artikel 10, stk. 4

Bilag I.B, punkt 8.3.5

 

Artikel 11, stk. 1

Bilag I.B, punkt 8.3.6

 

Artikel 11, stk. 2

Bilag I.B, punkt 8.3.7

 

Artikel 11, stk. 3

Bilag I.B, punkt 8.3.8

 

Artikel 11, stk. 4 og 5

Bilag I.B, punkt 6.1.9, 8.4.1 til 8.4.5

 

Artikel 12, stk. 1-4

Bilag I.B, punkt 6.1.9

 

Artikel 12, stk. 5

Bilag I.C, punkt 4, 8.1 til 8.5

 

Artikel 13

Bilag I.B, punkt 8.1.2

 

Artikel 14

Bilag I.B, punkt 7.1 og 7.2

 

Artikel 15

Bilag I.B, punkt 1.2

 

Artikel 16

Bilag I.B, punkt 1.6

 

Artikel 17, stk. 1

Bilag I.B, punkt 1.7

 

Artikel 17, stk. 2

Bilag I.B, punkt 1.8

 

Artikel 17, stk. 3

Bilag I.B, punkt 4.10

 

Artikel 17, stk. 4

Bilag I.B, punkt 6.1.2

 

Artikel 18, stk. 1

Bilag I.B, punkt 6.1.3

 

Artikel 18, stk. 2

Bilag I.C, punkt 7.2

 

Artikel 18, stk. 3

Bilag I.B, punkt 6.2.1

 

Artikel 18, stk. 4

Bilag I.B, punkt 4.3

 

Artikel 19, stk. 1

Bilag I.C, punkt 5.1 og 5.2

 

Artikel 19, stk. 2-4

Bilag I.B, punkt 4.1, 4.5, 4.7, og 4.11

 

Artikel 20

Bilag I.B, punkt 4.4

 

Artikel 21

Artikel 7

 

Artikel 22

Bilag I.B, punkt 3.13, 5.4, 8.2.5 og 8.4.6

 

Artikel 23

Bilag I.B, punkt 5.3, 5.4, 5.7, og 5.8

 

Artikel 24

Bilag I.C, punkt 6

 

Artikel 25

Bilag III.E, punkt 3, og B

 

Artikel 26

Artikel 5, stk. 3, og bilag VI, del A og B

 

Artikel 27

Artikel 5, stk. 3

 

Artikel 28

Artikel 5, stk. 3

(1): Artikel 3

Artikel 29

Bilag IIIB, punkt 3

 

Artikel 30

BILAG III, punkt 7

 

Artikel 31

Bilag III.E, punkt 5

 

Artikel 32

Bilag III, punkt 7a

 

Artikel 33

Bilag III.C, punkt 6

 

Artikel 34

Bilag III, punkt 8, og A.2.5

 

Artikel 35

Bilag I.A, punkt 1.1 til 1.4

 

Artikel 36

Bilag I.B, punkt 2.1.2

 

Artikel 37

Bilag I.B, punkt 2.1.1, 2.2.1,2.3, og bilag I.C, punkt 2.1, 2.3

 

Artikel 38

Bilag I.B, punkt 6.1.6

 

Artikel 39

Bilag III, A1.3 og b

 

Artikel 40

Bilag I.C, punkt 1.3

 

Artikel 41

Bilag I.B, punkt 3.4 (første led, og punkt 3.6(b))

 

Artikel 42

Bilag I.B, punkt 4.8

 

Artikel 43

Bilag I.C, punkt 8.3

 

Artikel 44

Artikel 6, stk. 3

 

Artikel 45

 

(3): Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 45, stk. 1 og 2

 

(3): Artikel 3, litra a)

Artikel 45, stk. 1

 

(3): Artikel 4

Artikel 45, stk. 3

 

(3): Artikel 5, stk. 1

Artikel 45, stk. 4

 

(3): Artikel 5, stk. 2

Artikel 45, stk. 5

 

(3): Artikel 5, stk. 3

Artikel 45, stk. 6

 

(3): Artikel 5, stk. 4

Artikel 45, stk. 7

 

(3): Artikel 5, stk. 5

Artikel 45, stk. 8

Bilag I.B, punkt 8.3.4

 

Artikel 46

Bilag I.B, punkt 3.6(a)

 

Artikel 47, stk. 1

Bilag I.B, punkt 4.9

 

Artikel 47, stk. 2

Bilag I.C, punkt 3.5

 

Artikel 47, stk. 3

 

(3): Artikel 6

Artikel 48

 

(3): Artikel 7

Artikel 49

 

(3): Artikel 8, stk. 1

Artikel 50, stk. 1

 

(3): Artikel 8, stk. 2

Artikel 50, stk. 2

 

(3): Artikel 9, stk. 1

Artikel 51, stk. 1

 

(3): Artikel 9, stk. 2 og 3

Artikel 51, stk. 2

 

 

Artikel 51, stk. 3

 

(3): Artikel 10

Artikel 52

 

(3): Artikel 11

Artikel 53

 

(3): Artikel 12, stk. 1

Artikel 54, stk. 1

 

(3): Artikel 12, stk. 2

Artikel 54, stk. 2

 

(3): Artikel 13

Artikel 55

 

(3): Artikel 14

Artikel 56

 

 

Artikel 57

 

 

Artikel 58

 

(2): Artikel 1 og 5

Artikel 59

 

(2): Artikel 5 og 3

Artikel 60

 

(2): Artikel 4

Artikel 61

Artikel 5, stk. 5

 

Artikel 62

Bilag III.3

 

Artikel 63

Bilag III.4

 

Artikel 64

Bilag III.5

 

Artikel 65

Bilag III.6

 

Artikel 66

Bilag III.10

 

Artikel 67

 

Artikel 68

 

Artikel 69

Bilag III.A.1.

 

Artikel 70

Bilag III.A.1.2.

 

Artikel 71

 

Artikel 72

Bilag III.A.1.3.

 

Artikel 73

Bilag III.A.2.1

 

Artikel 74

Bilag III.A.2.2

 

Artikel 75

Bilag III.A.2.3

 

Artikel 76

Bilag I.B.5.6

 

Artikel 77

Bilag I.C.5.5,6.7,7.7,7.8

 

Artikel 78

Bilag III.A.2.4

 

Artikel 79

Bilag III.B.1

 

Artikel 80

Bilag III.C

 

Artikel 81

Bilag III.C.1

 

Artikel 82

Bilag III.C.2

 

Artikel 83

Bilag III.C.3

 

Artikel 84

Bilag III.C.5

 

Artikel 85

Bilag III.D

 

Artikel 86

Bilag III.E

 

Artikel 87

Bilag III.E.1

 

Artikel 88

Bilag III.E.2

 

Artikel 89

Bilag III.E.4

 

Artikel 90

Bilag III.9

 

Artikel 91

Bilag III.11

 

Artikel 92

 

 

Artikel 93

 

Artikel 94

Bilag I.B, punkt 6.1.5

 

Artikel 95, stk. 1

Bilag I.B, punkt 8.5.1

 

Artikel 95, stk. 2

 

Artikel 95, stk. 3-8

 

Artikel 95

 

Artikel 96

 

Artikel 97

Bilag II, del A

 

Bilag I

Bilag II, del B

 

Bilag II

Bilag VIII

 

Bilag III

Bilag VII

 

Bilag IV

Bilag II, del C

 

Bilag V

Bilag II, del D

 

Bilag VI

Bilag II, del E

 

Bilag VII

Bilag VI, del A og B

 

Bilag VIII

Bilag VI, del C

 

Bilag IX

 

Bilag X

 

Bilag XI

 

Bilag XII

 

Bilag XIII

 

Bilag XIV


Top