EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1987

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

UL L 381, 28.12.2006, p. 4–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2023; razveljavil 32018R1861

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1987/oj

28.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 381/4


UREDBA (ES) št. 1987/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. decembra 2006

o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 62(2)(a), 63(3)(b) in 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Schengenski informacijski sistem („SIS“), vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (2) („Schengenska konvencija“), in njegov razvoj (SIS 1+) predstavljata pomembno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v okvir Evropske unije.

(2)

Razvoj druge generacije SIS („SIS II“) je bil zaupan Komisiji v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2424/2001 (3) in Sklepom Sveta 2001/886/PNZ (4) z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II). SIS II bo nadomestil SIS, kakor je bil vzpostavljen s Schengensko konvencijo.

(3)

Ta uredba predstavlja potrebno pravno podlago za urejanje SIS II glede zadev, ki spadajo v področje uporabe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti („Pogodba“). Sklep Sveta 2006/000/PNZ z dne … o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (5) predstavlja potrebno pravno podlago za urejanje SIS II glede zadev, ki spadajo v področje uporabe Pogodbe o Evropski uniji.

(4)

Dejstvo, da je pravna podlaga, potrebna za urejanje SIS II, sestavljena iz ločenih instrumentov, ne vpliva na načelo, da SIS II predstavlja enoten informacijski sistem, ki bi moral delovati kot tak. Zato bi morale biti nekatere določbe teh instrumentov identične.

(5)

SIS II bi moral predstavljati izravnalni ukrep za vzdrževanje visoke stopnje varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Evropske unije, saj zagotavlja lažje izvajanje ukrepov v zvezi s tistim delom schengenskega pravnega reda, ki ureja gibanje oseb, kakor je bil vključen v naslov IV tretjega dela Pogodbe.

(6)

Treba je opredeliti cilje SIS II, njegovo tehnično zgradbo in financiranje, da bi se določilo pravila glede njegovega delovanja in uporabe ter opredelilo pristojnosti, kategorije podatkov, ki jih je treba vnesti v sistem, namen vnosa podatkov, merila za njihov vnos, organe, pooblaščene za dostop do podatkov, medsebojne povezave med razpisi ukrepov in dodatne predpise o obdelavi podatkov in varstvu osebnih podatkov.

(7)

SIS II bo vključeval centralni sistem (Centralni SIS II) in nacionalne aplikacije. Izdatki, povezani z delovanjem centralnega SIS II in z njim povezane komunikacijske infrastrukture, bi morali bremeniti splošni proračun Evropske unije.

(8)

Treba je oblikovati priročnik s podrobnimi predpisi za izmenjavo nekaterih dopolnilnih podatkov v zvezi z razpisanim ukrepom. Nacionalni organi v vsaki državi članici bi morali zagotoviti izmenjavo teh podatkov.

(9)

V prehodnem obdobju bi morala biti za operativno upravljanje centralnega SIS II in delov komunikacijske infrastrukture odgovorna Komisija. Da se zagotovi nemoten prehod na SIS II, pa Komisija lahko to pristojnost deloma ali v celoti prenese na dva nacionalna organa javnega sektorja. Na podlagi presoje vpliva, ki vsebuje podrobno analizo alternativnih možnosti s finančnega, operativnega in organizacijskega vidika, ter zakonodajnih predlogov Komisije bi bilo treba dolgoročno gledano vzpostaviti organ za upravljanje, ki bo odgovoren za te naloge. Prehodno obdobje ne bi smelo trajati več kot pet let od datuma začetka uporabe te uredbe.

(10)

SIS II bi moral vsebovati razpise ukrepov zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi bivanja. Treba je nadalje preučiti uskladitev določb o razlogih za izdajo razpisov ukrepov v zvezi z državljani tretjih držav zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi bivanja in razjasniti njihovo uporabo v okviru politik azila, priseljevanja in vračanja. Zato bi morala Komisija v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe pregledati določbe o ciljih in pogojih za izdajo razpisov ukrepov zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi bivanja.

(11)

Razpisi ukrepov, katerih cilj je zavrnitev vstopa ali prepoved bivanja, bi se morali v SIS II hraniti le toliko časa, kot je to potrebno za izpolnitev njihovega namena, za katerega so bili zagotovljeni. Načeloma bi jih bilo treba iz SIS II samodejno izbrisati po treh letih. Odločitev o ohranitvi razpisa za daljši čas bi morala temeljiti na celoviti posamični oceni. Države članice bi morale v teh treh letih pregledati te razpise ukrepov in hraniti statistične podatke o številu razpisov, katerih obdobje hranjenja je bilo podaljšano.

(12)

SIS II bi moral omogočati obdelavo biometričnih podatkov, ki naj bi pripomogli k zanesljivi identifikaciji zadevnih oseb. V istem kontekstu bi moral SIS II omogočati tudi obdelavo podatkov oseb, katerih identiteta je bila zlorabljena, da se prepreči neprijetnosti zaradi napačne identifikacije, pri tem je treba upoštevati ustrezne zaščitne ukrepe, zlasti soglasje zadevnih oseb in strogo omejitev namenov, v katere se take podatke lahko zakonito obdeluje.

(13)

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da v SIS II razpise ukrepov med seboj povežejo. Vzpostavitev povezav med dvema ali več razpisi ukrepov s strani države članice ne bi smela vplivati na ukrep, ki ga je treba izvesti, obdobje hranjenja ali pravice dostopa do razpisov ukrepov.

(14)

Podatki, obdelani v SIS II v okviru uporabe te uredbe, se ne bi smeli posredovati ali dati na razpolago tretji državi ali mednarodnim organizacijam.

(15)

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6) se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v okviru uporabe te uredbe. To vključuje imenovanje nadzornika ter možnost držav članic, da določijo izjeme in omejitve glede nekaterih določenih pravic in obveznosti iz navedene direktive, vključno kar zadeva pravice zadevnih posameznikov do dostopa in obveščanja. Kjer je potrebno, je treba načela iz Direktive 95/46/ES v tej uredbi dopolniti ali podrobneje pojasniti.

(16)

Kadar institucije ali organi Skupnosti izvajajo svoje naloge kot odgovorni organ za operativno upravljanje SIS II, se za obdelavo osebnih podatkov uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (7), zlasti določbe o zaupnosti in varnosti obdelave. Kjer je potrebno, je treba načela iz Uredbe (ES) št. 45/2001 v tej uredbi dopolniti ali podrobneje pojasniti.

(17)

Kar zadeva zaupnost, bi se morale za zaposlene uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti, ki delajo na področju SIS II, uporabljati ustrezne določbe Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

(18)

Primerno bi bilo, da bi nacionalni nadzorni organi spremljali zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki jih izvajajo države članice, Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov, imenovan v skladu s Sklepom 2004/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 o imenovanju neodvisnega nadzornega organa, kakor je določeno v členu 286 Pogodbe ES (8), pa bi moral spremljati dejavnosti institucij in organov Skupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru omejenih nalog institucij in organov Skupnosti v zvezi s samimi podatki.

(19)

Države članice in Komisija bi morale pripraviti varnostni načrt, ki bo omogočil lažje praktično izvajanje obveznosti glede varnosti, ter sodelovati, da bi se reševanja vprašanj glede varnosti lotevali usklajeno.

(20)

Zaradi zagotovitve preglednosti bi morala Komisija oziroma, v primeru, da je ustanovljen, organ za upravljanje vsake dve leti pripraviti poročilo o tehničnem delovanju centralnega SIS II in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o izmenjavi dopolnilnih podatkov. Komisija bi morala vsake štiri leta podati celovito oceno.

(21)

Nekaterih vidikov SIS II, kot so tehnična pravila o vnašanju podatkov, vključno s podatki, potrebnimi za vnos razpisa ukrepa, posodabljanju, brisanju in iskanju podatkov, pravila o skladnosti in prednostni obravnavi razpisanih ukrepov, povezavi med razpisanimi ukrepi in izmenjavi dopolnilnih podatkov, določbe te uredbe ne morejo izčrpno pokriti zaradi njihove tehnične narave, stopnje podrobnosti in potrebe po rednem posodabljanju. Zato bi bilo v zvezi s temi vidiki Komisiji treba podeliti izvedbena pooblastila. Pri tehničnih pravilih za preverjanje razpisov ukrepov bi bilo treba upoštevati nemoteno delovanje nacionalnih uporabniških programov. Po presoji vpliva, ki jo bo opravila Komisija, bi bilo treba sprejeti odločitev o tem, v kolikšni meri bi lahko izvedbene ukrepe prenesli na organ za upravljanje takoj po njegovi vzpostavitvi.

(22)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (9).

(23)

Primerno je določiti prehodne določbe glede razpisov ukrepov, izdanih v SIS 1+, ki se jih bo preneslo v SIS II. Nekatere določbe schengenskega pravnega reda bi se morale določen čas uporabljati še naprej, dokler države članice ne bi preverile skladnosti navedenih razpisov ukrepov z novim pravnim okvirom. Preučitev skladnosti razpisov ukrepov za osebe bi morala biti prednostna naloga. Poleg tega je treba ob kakršni koli spremembi, dodajanju, popravljanju ali posodabljanju razpisa, ki je bil prenesen iz SIS 1+ v SIS II, pa tudi pri vsakem zadetku za takšen razpis takoj pregledati njihovo skladnost z določbami te uredbe.

(24)

Treba je določiti posebne določbe glede neporabljenih sredstev, namenjenih za dejavnosti SIS, ki niso del splošnega proračuna Evropske unije.

(25)

Ker ciljev predlaganega ukrepa, in sicer vzpostavitve skupnega informacijskega sistema in njegove pravne ureditve, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa laže doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje teh ciljev.

(26)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva sprejeta načela, zlasti tista, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.

(27)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Glede na to, da ta uredba temelji na schengenskem pravnem redu po določbah naslova IV tretjega dela Pogodbe, se mora Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v roku šestih mesecev po datumu sprejetja te uredbe odločiti, ali jo bo prenesla v svojo nacionalno zakonodajo.

(28)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri izvajanju katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (10). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri njenem sprejetju, zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.

(29)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri izvajanju katerih Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (11). Irska zato ne sodeluje pri njenem sprejetju te, zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja.

(30)

Ta uredba ne posega v dogovor o delnem sodelovanju Združenega kraljestva in Irske pri izvajanju schengenskega pravnega reda, kakor je določen v Sklepu 2000/365/ES oziroma Sklepu 2002/192/ES.

(31)

Ta uredba za Islandijo in Norveško pomeni nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (12), ki sodijo v področje iz točke G člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 (13) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma.

(32)

Treba bi se bilo dogovoriti o ureditvi, ki bo predstavnikom Islandije in Norveške omogočila sodelovanje v odborih, ki Komisiji pomagajo pri izvajanju izvedbenih pooblastil. Tak dogovor je bil predviden v izmenjavi pisem med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o odborih, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju izvedbenih pooblastil (14), ki so priložena k zgoraj navedenemu sporazumu.

(33)

Ta uredba za Švico predstavlja nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje iz točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 4(1) sklepov Sveta 2004/849/ES (15) in 2004/860/ES (16).

(34)

Treba bi se bilo dogovoriti o ureditvi, ki bo predstavnikom Švice omogočila sodelovanje v odborih, ki Komisiji pomagajo pri izvajanju izvedbenih pooblastil. Tak dogovor je bil predviden v izmenjavi pisem med Skupnostjo in Švico, ki so priložena zgoraj navedenemu sporazumu.

(35)

Ta uredba predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(36)

Ta uredba bi se morala v Združenem kraljestvu in Irski začeti uporabljati na dan, določen v skladu s postopki iz ustreznih instrumentov o uporabi schengenskega pravnega reda v teh državah,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vzpostavitev in splošni namen SIS II

1.   Vzpostavi se druga generacija schengenskega informacijskega sistema („SIS II“).

2.   V skladu s to uredbo je namen SIS II zagotoviti visoko stopnjo varnosti na območju svobode, varnosti in pravice Evropske unije, kar vključuje vzdrževanje javnega reda in varnosti ter varovanje varnosti na ozemljih držav članic, in uporabiti določbe iz naslova IV tretjega dela Pogodbe v zvezi s pretokom oseb na njihovih ozemljih, in sicer s pomočjo informacij, ki se sporočajo prek tega sistema.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa pogoje in postopke za vnos in obdelavo razpisov ukrepov v SIS II v zvezi z državljani tretjih držav ter izmenjavo dopolnilnih in dodatnih podatkov zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi bivanja na ozemlju držav članic.

2.   Ta uredba tudi posebej opredeljuje določbe o tehnični zgradbi SIS II, pristojnostih držav članic in organa za upravljanje iz člena 15, splošni obdelavi podatkov, pravicah zadevnih oseb in odgovornosti.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„razpis ukrepa“ pomeni niz podatkov, vnesenih v SIS II, ki pristojnim organom omogoča identifikacijo osebe za namene sprejetja posebnega ukrepa;

(b)

„dopolnilni podatki“ pomenijo podatke, ki niso shranjeni v SIS II, so pa povezani z razpisi ukrepov v SIS II, ki se izmenjajo v naslednjih primerih:

(i)

da se države članice lahko medsebojno posvetujejo ali obvestijo ob vnosu razpisa ukrepa;

(ii)

ob zadetku, da se lahko sprejme ustrezen ukrep;

(iii)

če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti;

(iv)

ko gre za kakovost podatkov v SIS II;

(v)

ko gre za skladnost in prednostno obravnavo razpisov ukrepov;

(vi)

ko gre za uveljavljanje pravice do dostopa;

(c)

„dodatni podatki“ pomenijo podatke, shranjene v SIS II in povezane z razpisi ukrepov v SIS II, ki so nemudoma na voljo pristojnim organom, če so osebe, v zvezi s katerimi so bili vneseni podatki v SIS II, najdene na podlagi iskanja v SIS II;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsakega posameznika, ki ni:

(i)

državljan Evropske unije v smislu člena 17(1) Pogodbe; niti ni

(ii)

državljan tretje države, ki v skladu s sporazumi med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in zadevnimi tretjimi državami na drugi strani uživa pravico do prostega gibanja, enakovredno pravici, ki jo uživajo državljani Evropske unije;

(e)

„osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo v zvezi z osebo, na katero se nanašajo podatki, ki je določena ali določljiva („oseba, na katero se nanašajo podatki“); določljiva oseba je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira;

(f)

„obdelava osebnih podatkov“ („obdelava“) pomeni kakršen koli postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kakršno je zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s pošiljanjem, širjenje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, zamrznitev, izbris ali uničenje.

Člen 4

Tehnična zgradba in delovanje SIS II

1.   SIS II je sestavljen iz:

(a)

centralnega sistema („centralni SIS II“), ki je sestavljen iz:

tehničnega podpornega dela („CS-SIS“), ki vsebuje podatkovno zbirko („podatkovna zbirka SIS II“);

enotnega nacionalnega vmesnika („NI-SIS“);

(b)

nacionalnega sistema („N. SIS II“) v vsaki državi članici, ki ga predstavljajo nacionalni podatkovni sistemi, ki komunicirajo s centralnim SIS II. N. SIS II lahko vsebuje podatkovno zbirko („nacionalna kopija“), ki vsebuje popolno ali delno kopijo iz podatkovne zbirke SIS II;

(c)

komunikacijske infrastrukture med CS-SIS in NI-SIS („komunikacijska infrastruktura“), ki zagotavlja šifrirano navidezno omrežje, namenjeno podatkom v SIS II in izmenjavi podatkov med uradi SIRENE iz člena 7(2).

2.   Podatki v SIS II se vnašajo, posodabljajo, brišejo in iščejo prek različnih sistemov N. SIS II. Nacionalna kopija je dostopna za namen avtomatiziranega iskanja na ozemlju vsake države članice, ki uporablja tako kopijo. Podatkovnih zbirk drugih držav članic N. SIS II ni mogoče preiskovati.

3.   CS-SIS, ki zagotavlja tehnični nadzor in upravljanje, je v Strasbourgu (Francija), varnostna kopija CS-SIS, ki lahko zagotavlja vse funkcije glavnega CS-SIS v primeru, da slednji odpove, pa je v kraju Sankt Johann im Pongau (Avstrija).

4.   CS-SIS zagotavlja storitve, ki so potrebne za vnos in obdelavo podatkov SIS II, vključno z izvedbo iskanj v podatkovni zbirki SIS II. Za države članice, ki uporabljajo nacionalno kopijo, CS-SIS zagotavlja:

(a)

posodabljanje nacionalnih kopij s povezavo;

(b)

usklajenost in povezanost nacionalnih kopij in podatkovne zbirke SIS II;

(c)

postopek za zagon in obnovitev nacionalnih kopij.

Člen 5

Stroški

1.   Stroški vzpostavitve, delovanja in vzdrževanja centralnega SIS II in komunikacijske infrastrukture bremenijo splošni proračun Evropske unije.

2.   Ti stroški zajemajo dejavnosti v zvezi s CS-SIS, s katerimi se zagotavlja storitve iz člena 4(4).

3.   Stroške vzpostavitve, delovanja in vzdrževanja vsakega N. SIS II krije zadevna država članica.

POGLAVJE II

PRISTOJNOSTI DRŽAV ČLANIC

Člen 6

Nacionalni sistemi

Vsaka država članica je odgovorna za vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje N. SIS II in povezavo svojega N. SIS II z NI-SIS.

Člen 7

Urad N. SIS II in urad SIRENE

1.   Vsaka država članica imenuje organ („urad N. SIS II“) z osrednjo odgovornostjo za njen N. SIS II. Ta organ je odgovoren za nemoteno delovanje in varnost N. SIS II, pristojnim organom zagotavlja dostop do SIS II in sprejema potrebne ukrepe za zagotovitev upoštevanja določb te uredbe. Vsaka država članica posreduje svoje razpise ukrepov prek urada N. SIS II.

2.   Vsaka država članica določi organ, ki zagotavlja izmenjavo vseh dopolnilnih podatkov („urad SIRENE“) v skladu z določbami priročnika SIRENE, kakor je opredeljeno v členu 8.

Ti uradi usklajuje tudi nadzor kakovosti podatkov, vnesenih v SIS II. V te namene imajo dostop do podatkov, obdelanih v SIS II.

3.   Države članice obvestijo organ za upravljanje o svojem uradu N. SIS II in uradu SIRENE. Organ za upravljanje objavi seznam uradov in organov skupaj s seznamom iz člena 31(8).

Člen 8

Izmenjava dopolnilnih podatkov

1.   Dopolnilni podatki se izmenjujejo prek komunikacijske strukture v skladu z določbami „priročnika SIRENE“. Če komunikacijska infrastruktura ni na voljo, lahko posamezna država članica uporabi druga ustrezno zavarovana tehnična sredstva za izmenjavo dopolnilnih podatkov.

2.   Dopolnilni podatki se uporabijo le za namen, za katerega so bili posredovani.

3.   Na zahtevo drugih držav članic po dopolnilnih podatkih se odgovori v najkrajšem možnem času.

4.   Podrobna določila glede izmenjave dopolnilnih podatkov se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 51(2) v obliki priročnika SIRENE brez poseganja v določbe instrumenta, s katerim se vzpostavi organ za upravljanje.

Člen 9

Tehnična skladnost

1.   Za zagotovitev hitrega in učinkovitega prenosa podatkov vsaka država članica pri vzpostavljanju svojega N. SIS II upošteva protokole in tehnične postopke, ki so bili določeni zato, da se zagotovi skladnost njihovega N. SIS II s CS-SIS. Ti protokoli in tehnični postopki se določijo v skladu s postopkom iz člena 51(2), brez poseganja v določbe instrumenta, s katerim se vzpostavi organ za upravljanje.

2.   Če država članica uporablja nacionalno kopijo, prek storitev CS-SIS s pomočjo samodejnih posodobitev iz člena 4(4) zagotovi, da so podatki, shranjeni v nacionalni kopiji, identični in skladni s podatkovno zbirko SIS II in da iskanje v njeni nacionalni kopiji da enakovredne rezultate kot iskanje v podatkovni zbirki SIS II.

Člen 10

Varnost - države članice

1.   Vsaka država članica v zvezi s svojim N. SIS II sprejme potrebne ukrepe, vključno z varnostnim načrtom, za:

(a)

fizično zaščito podatkov, med drugim z izdelavo načrtov ukrepov za zaščito ključne infrastrukture ob nepredvidljivih dogodkih;

(b)

preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do objektov in opreme za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (nadzor dostopa do objektov in opreme);

(c)

preprečitev nepooblaščenega branja, prepisovanja, spreminjanja ali odnašanja nosilcev podatkov (nadzor nosilcev podatkov);

(d)

preprečitev nepooblaščenega vnašanja podatkov v podatkovne zbirke in nepooblaščenega pregledovanja, spreminjanja ali brisanja shranjenih osebnih podatkov (nadzor shranjevanja);

(e)

preprečitev, da bi nepooblaščene osebe prek opreme za prenos podatkov uporabljale sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov (nadzor uporabe);

(f)

zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za uporabo sistema za avtomatsko obdelavo podatkov, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer na podlagi individualne in nezamenljive uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa (nadzor dostopa);

(g)

zagotovitev, da bodo vsi organi s pravico do dostopa do SIS II ali objektov in opreme za obdelavo podatkov vzpostavili profile z opisi funkcij in pristojnosti oseb s pravico do dostopa, vnašanja, posodabljanja, brisanja in iskanja podatkov ter jih na zahtevo nemudoma dali na razpolago nacionalnim nadzornim organom (profili zaposlenih);

(h)

zagotovitev, da se lahko preveri in ugotovi, katerim organom se lahko prek opreme za prenos podatkov pošiljajo osebni podatki (nadzor prenosa);

(i)

zagotovitev, da se lahko naknadno preveri in ugotovi, kateri osebni podatki so bili vneseni v sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov ter kdaj in s kakšnim namenom so bili podatki vneseni in kdo jih je vnesel (nadzor vnosa);

(j)

preprečitev nepooblaščenega branja, prepisovanja, spreminjanja ali brisanja osebnih podatkov med prenosom osebnih podatkov ali med pošiljanjem nosilcev podatkov, zlasti z ustreznimi metodami šifriranja (nadzor pošiljanja);

(k)

spremljanje učinkovitosti varnostnih ukrepov iz tega odstavka in vzpostavitev potrebnih organizacijskih ukrepov v zvezi z notranjim spremljanjem, da se zagotovi skladnost s to uredbo (notranja revizija).

2.   Glede izmenjave dopolnilnih podatkov prek komunikacijske infrastrukture države članice sprejmejo ukrepe v zvezi z varnostjo, enakovredne tistim iz odstavka 1.

Člen 11

Zaupnost - države članice

Vsaka država članica uporablja svoja pravila o poslovni skrivnosti ali druge enakovredne obveze zaupnosti za vse osebe in organe, ki delajo s podatki SIS II in dopolnilnimi podatki, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Ta obveza velja tudi po tem, ko te osebe zapustijo urad ali prekinejo delovno razmerje ali po prenehanju dejavnosti teh organov.

Člen 12

Vodenje evidenc na nacionalni ravni

1.   Države članice, ki ne uporabljajo nacionalnih kopij, zagotovijo, da se zaradi nadzora, ali je iskanje zakonito, spremljanja zakonitosti obdelave podatkov ter notranjega spremljanja vsak dostop do osebnih podatkov in izmenjava le-teh v okviru CS-SIS evidentira v N. SIS II in tako zagotovijo pravilno delovanje N. SIS II, neoporečnost in varstvo podatkov.

2.   Države članice, ki uporabljajo nacionalne kopije, zagotovijo, da se vsak dostop do podatkov iz SIS II in izmenjava le-teh evidentira za namen iz odstavka 1. To se ne uporablja za obdelave iz člena 4(4).

3.   Zapisi vsebujejo zlasti zgodovino razpisov ukrepov, datum in čas prenosa podatkov, podatke, ki so bili uporabljeni za izvedbo iskanja, sklicevanje na prenos podatkov in ime pristojnega organa ter osebe, odgovorne za obdelavo podatkov.

4.   Zapisi se lahko uporabljajo samo za namen iz odstavkov 1 in 2 ter se izbrišejo ne prej kot po enem letu in najpozneje po treh letih od njihovega nastanka. Zapisi, ki vsebujejo zgodovino razpisov ukrepov, se izbrišejo po enem do treh let po izbrisu razpisov ukrepov.

5.   Zapisi se lahko hranijo dalj časa, če so potrebni za nadzorne postopke, ki so že v teku.

6.   Pristojni nacionalni organi, odgovorni za nadzor, ali je iskanje zakonito ali ne, imajo zaradi spremljanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja, zagotavljanja pravilnega delovanja N. SIS II ter neoporečnosti in varnosti podatkov v mejah svojih pristojnosti in na zahtevo dostop do teh evidenc, da lahko opravljajo svoje naloge.

Člen 13

Notranje spremljanje

Države članice zagotovijo, da vsak organ s pravico dostopa do podatkov v SIS II sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo in po potrebi sodeluje z nacionalnim nadzornim organom.

Člen 14

Usposabljanje osebja

Preden osebje s pravico dostopa do SIS II prejme pooblastilo za obdelavo podatkov, shranjenih v SIS II, opravi ustrezno usposabljanje o predpisih glede varnosti in zaščite podatkov ter se seznani z vsemi ustreznimi kaznivimi dejanji in kaznimi.

POGLAVJE III

PRISTOJNOSTI ORGANA ZA UPRAVLJANJE

Člen 15

Operativno upravljanje

1.   Po prehodnem obdobju je za operativno upravljanje centralnega SIS II odgovoren organ za upravljanje („organ za upravljanje“), ki se financira iz splošnega proračuna Evropske unije. Organ za upravljanje v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se za Centralni SIS II pod pogojem analize stroškov in koristi zmeraj uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija.

2.   Organ za upravljanje je odgovoren tudi za naslednje naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo:

(a)

nadzor;

(b)

varnost;

(c)

usklajevanje odnosov med državami članicami in ponudnikom.

3.   Komisija je odgovorna za vse druge naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, zlasti za:

(a)

naloge v zvezi z izvrševanjem proračuna;

(b)

nabavo in posodabljanje;

(c)

pogodbena vprašanja.

4.   Komisija je v prehodnem obdobju, dokler organ za upravljanje ne prevzame svojih nalog, odgovorna za operativno upravljanje centralnega SIS II. V skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (17), lahko Komisija upravljanje in naloge za izvrševanja proračuna zaupa nacionalnim organom javnega sektorja iz dveh različnih držav.

5.   Vsak nacionalni organ javnega sektorja iz odstavka 4 izpolnjuje zlasti naslednja merila izbora:

(a)

izkazati mora, da ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem velikega informacijskega sistema s funkcionalnostmi, navedenimi v členu 4(4);

(b)

imeti mora znatno strokovno znanje o delovanju in varnostnih zahtevah informacijskega sistema s funkcionalnostmi, primerljivimi s tistimi iz člena 4(4);

(c)

imeti mora dovolj številčno in izkušeno osebje z ustreznim strokovnim in jezikovnim znanjem za delo na področju mednarodnega sodelovanja, kakor je tisto, ki ga zahteva SIS II;

(d)

razpolagati mora z varno in posebej prilagojeno opremo, ki zlasti lahko podpira in zagotavlja neprekinjeno delovanje obsežnih informacijskih sistemov;

in

(e)

njegovo upravno okolje mu mora zagotoviti, da lahko zadovoljivo opravlja naloge in se izogiba navzkrižju interesov.

6.   Komisija pred kakršnim koli takšnim prenosom pristojnosti iz odstavka 4, kasneje pa redno, obvesti Evropski parlament in Svet o pogojih prenosa, natančnem obsegu prenosa in organih, na katere je prenesla svoje naloge.

7.   Če Komisija v prehodnem obdobju v skladu z odstavkom 4 prenese svojo pristojnost, zagotovi, da se pri prenosu v celoti upošteva omejitve institucionalnega sistema, določenega v Pogodbi. Zlasti zagotovi, da ta prenos ne vpliva škodljivo na noben veljavni nadzorni mehanizem v okviru zakonodaje Skupnosti, naj bo to mehanizem Evropskega sodišča, Računskega sodišča ali Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

8.   Operativno upravljanje centralnega SIS II obsega vse naloge, ki so potrebne, da centralni SIS II deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu v skladu s to uredbo, zlasti vzdrževalna dela in tehnični razvoj, potreben za nemoteno delovanje sistema.

Člen 16

Varnost

1.   Organ za upravljanje v zvezi s centralnim SIS II, Komisija pa v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo sprejmeta potrebne ukrepe, vključno z varnostnim načrtom, za:

(a)

fizično zaščito podatkov, med drugim z izdelavo načrtov ukrepov za zaščito ključne infrastrukture ob nepredvidljivih dogodkih;

(b)

preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do objektov in opreme za obdelavo podatkov, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov (nadzor dostopa do objektov in opreme);

(c)

preprečitev nepooblaščenega branja, prepisovanja, spreminjanja ali odnašanja nosilcev podatkov (nadzor nosilcev podatkov);

(d)

preprečitev nepooblaščenega vnašanja podatkov v podatkovne zbirke in nepooblaščenega pregledovanja, spreminjanja ali brisanja shranjenih osebnih podatkov (nadzor shranjevanja);

(e)

preprečitev, da bi nepooblaščene osebe prek opreme za prenos podatkov uporabljale sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov (nadzor uporabe);

(f)

zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za uporabo sistema za avtomatsko obdelavo podatkov, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer na podlagi individualne in nezamenljive uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa (nadzor dostopa);

(g)

vzpostavitev profilov z opisi funkcij in pristojnosti oseb s pooblastilom za dostop do podatkov ali objektov in opreme za obdelavo podatkov in na zahtevo takojšnja zagotovitev teh profilov Evropskemu nadzorniku za varnost podatkov iz člena 45 (profili zaposlenih);

(h)

zagotovitev, da se lahko preveri in ugotovi, katerim organom se lahko prek opreme za prenos podatkov pošiljajo osebni podatki (nadzor prenosa);

(i)

zagotovitev, da se lahko naknadno preveri in ugotovi, kateri osebni podatki so bili vneseni v sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov ter kdaj in kdo jih je vnesel (nadzor vnosa);

(j)

preprečitev nepooblaščenega branja, prepisovanja, spreminjanja ali brisanja osebnih podatkov med prenosom osebnih podatkov ali med pošiljanjem nosilcev podatkov, zlasti z ustreznimi metodami šifriranja (nadzor pošiljanja).

(k)

spremljanje učinkovitosti varnostnih ukrepov iz tega odstavka in vzpostavitev potrebnih organizacijskih ukrepov v zvezi z notranjim spremljanjem, da se zagotovi skladnost s to uredbo (notranja revizija).

2.   Organ za upravljanje sprejme ukrepe, enakovredne tistim iz odstavka 1, v zvezi z varnostjo glede izmenjave dopolnilnih podatkov prek komunikacijske infrastrukture.

Člen 17

Zaupnost - Organ za upravljanje

1.   Brez poseganja v člen 17 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti organ za upravljanje za vse osebje, ki dela s podatki SIS II, uporablja ustrezna pravila glede poslovne skrivnosti ali druge enakovredne obveze zaupnosti, ki ustrezajo standardom, primerljivim s tistimi iz člena 11 te uredbe. Ta obveza velja tudi po tem, ko te osebe zapustijo urad ali prekinejo delovno razmerje ali po prenehanju njihovih dejavnosti.

2.   Organ za upravljanje sprejme ukrepe, enakovredne tistim iz odstavka 1, v zvezi z zaupnostjo glede izmenjave dopolnilnih podatkov prek komunikacijske infrastrukture.

Člen 18

Vodenje evidenc na centralni ravni

1.   Organ za upravljanje zagotovi, da se vsak dostop do osebnih podatkov, ki se nahajajo v CS-SIS, ali izmenjava le-teh v okviru CS-SIS evidentira za namene iz člena 12(1) in (2).

2.   Zapisi vsebujejo zlasti zgodovino razpisov ukrepov, datum in čas prenosa podatkov, podatke, ki so bili uporabljeni za izvedbo iskanja, sklicevanje na prenos podatkov in ime pristojnega organa, odgovornega za obdelavo podatkov.

3.   Zapisi se lahko uporabljajo samo za namen iz odstavka 1 in se izbrišejo ne prej kot po enem letu in najpozneje po treh letih od njihovega nastanka. Zapisi, ki vsebujejo zgodovino razpisov ukrepov, se izbrišejo po enem do treh let po izbrisu razpisov ukrepov.

4.   Zapisi se lahko hranijo dalj časa, če so potrebni za nadzorne postopke, ki so že v teku.

5.   Pristojni organi, odgovorni za nadzor zakonitosti iskanja, zakonitosti obdelave podatkov, za notranje spremljanje in zagotavljanje pravilnega delovanja CS-SIS II ter neoporečnost in varnost podatkov, imajo v mejah svojih pristojnosti in na zahtevo dostop do teh evidenc, da lahko opravljajo svoje naloge.

Člen 19

Akcija obveščanja javnosti

Komisija v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov hkrati z zagonom SIS II sproži akcijo obveščanja javnosti, v kateri javnost seznani s cilji, shranjenimi podatki, organi, ki imajo dostop do SIS II, in pravicami posameznikov. Po svoji vzpostavitvi organ za upravljanje v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov redno izvaja tovrstne akcije. Države članice v sodelovanju s svojimi nacionalnimi nadzornimi organi pripravijo in izvajajo ustrezne politike, potrebne za splošno informiranje državljanov o SIS II.

POGLAVJE IV

RAZPISI UKREPOV, IZDANI V ZVEZI Z DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV ZARADI ZAVRNITVE VSTOPA IN PREPOVEDI PREBIVANJA

Člen 20

Kategorije podatkov

1.   Brez poseganja v člen 8(1) ali v določbe te uredbe, ki urejajo shranjevanje dodatnih podatkov, SIS II vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih zagotovijo posamezne države članice, kot se zahteva za namene iz člena 24.

2.   Za osebe, za katere je bil izdan razpis ukrepa, se navedejo samo naslednji podatki:

(a)

priimek(-ki) in ime(-na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;

(b)

morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;

(c)

kraj in datum rojstva;

(d)

spol;

(e)

fotografije;

(f)

prstni odtisi;

(g)

državljanstvo(-a);

(h)

ali je zadevna oseba oborožena, nasilna ali na begu;

(i)

razlog za razpis ukrepa;

(j)

organ, ki je izdal razpis ukrepa;

(k)

sklic na odločitev, na podlagi katere je bil izdan razpis ukrepa;

(l)

predlagani ukrep;

(m)

povezava(-e) z drugimi razpisi ukrepov, izdanimi v SIS II v skladu s členom 37.

3.   Tehnični predpisi, potrebni za vnos, posodabljanje, brisanje in iskanje podatkov iz odstavka 2, se določijo v skladu s postopkom iz člena 51(2) brez poseganja v določbe instrumenta, s katerim se vzpostavi organ za upravljanje.

4.   Tehnični predpisi za iskanje podatkov iz odstavka 2 so podobni predpisom za iskanje v CS-SIS, nacionalnih in v tehničnih kopijah, kakor je opredeljeno v členu 31(2).

Člen 21

Sorazmernost

Preden država članica izda razpis ukrepa, določi, ali je zadeva primerna, relevantna in dovolj pomembna, da se v SIS II vnese razpis ukrepa.

Člen 22

Posebni predpisi glede fotografij in prstnih odtisov

Uporaba fotografij in prstnih odtisov iz člena 20(2)(e) in (f) je pogojena z upoštevanjem naslednjih določb:

(a)

fotografije in prstni odtisi se vnesejo šele po posebnem pregledu kakovosti, s katerim se ugotovi izpolnjevanje osnovnih standardov glede kakovosti podatkov. Specifikacije glede posebnega pregleda kakovosti se določijo v skladu s postopkom iz člena 51(2), brez poseganja v določbe instrumenta, s katerim se vzpostavi organ za upravljanje;

(b)

fotografije in prstni odtisi se uporabljajo le za potrditev identitete državljana tretje države, ki je bil odkrit na podlagi alfanumeričnega iskanja v SIS II;

(c)

prstni odtisi se lahko takoj, ko je to tehnično mogoče, uporabljajo tudi za identifikacijo državljana tretje države na podlagi njegovega biometričnega identifikatorja. Preden se ta funkcija uporabi v SIS II, Komisija predstavi poročilo o razpoložljivosti in pripravljenosti potrebne tehnologije, pri čemer se posvetuje z Evropskim parlamentom.

Člen 23

Zahteve za vnos razpisa ukrepa

1.   Razpisa ukrepa ni mogoče vnesti brez podatkov iz člena 20(2)(a), (d), (k) in (1).

2.   Ko so na voljo, se vnesejo tudi vsi ostali podatki, našteti v členu 20(2).

Člen 24

Pogoji za izdajo razpisa ukrepa zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja

1.   Podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepovedi prebivanja, se vnesejo na podlagi nacionalnega razpisa, ki temelji na odločitvi pristojnih upravnih organov ali sodišč v skladu s poslovnikom, ki je določen v okviru nacionalne zakonodaje. Ta odločitev se lahko sprejme samo na podlagi individualne ocene. Postopek za pritožbo zoper tako odločitev se izvede v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Razpis ukrepa se vnese, kadar odločitev iz odstavka 1 temelji na nevarnosti za javni red in varnost ali za nacionalno varnost, ki jo predstavlja prisotnost državljana tretje države na ozemlju države članice. To je zlasti mogoče:

(a)

pri državljanu tretje države, ki je bil v državi članici obsojen za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen odvzema prostosti najmanj eno leto;

(b)

pri državljanu tretje države, za katerega se utemeljeno sumi, da je storil huda kazniva dejanja ali zoper katerega obstajajo konkretni dokazi, da načrtuje taka dejanja na ozemlju države članice.

3.   Razpis ukrepa se lahko vnese tudi, kadar odločitev iz odstavka 1 temelji na dejstvu, da je bil za državljana tretje države sprejet ukrep izgona, zavrnitve vstopa ali prisilne odstranitve, pri čemer ukrep ne sme biti razveljavljen ali zadržan in mora vsebovati ali biti dopolnjen s prepovedjo vstopa ali po potrebi prebivanja in mora temeljiti na neupoštevanju nacionalnih predpisov o vstopu ali prebivanju državljanov tretjih držav.

4.   Ta člen se ne uporablja v zvezi z osebami iz člena 26.

5.   Komisija pregleda uporabo tega člena tri leta po datumu iz člena 55(2). Na podlagi tega pregleda Komisija v skladu s Pogodbo uporabi pravico do pobude in pripravi predloge, potrebne za spremembo tega člena, da se zagotovi večja usklajenost meril za vnašanje razpisov ukrepov.

Člen 25

Pogoji za vnos razpisa ukrepa v zvezi z državljani tretjih držav, ki uživajo pravico do prostega gibanja v Skupnosti

1.   Razpis ukrepa glede državljana tretje države, ki uživa pravico do prostega gibanja v Skupnosti v smislu Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (18), temelji na predpisih, sprejetih pri izvajanju navedene direktive.

2.   V primeru zadetka za razpis ukrepa v skladu s členom 24 glede državljana tretje države, ki uživa pravico do prostega gibanja v Skupnosti, se država članica, ki razpis ukrepa izvršuje, s pomočjo svojega urada SIRENE in v skladu z določbami priročnika SIRENE takoj posvetuje z državo članico, ki je razpis ukrepa izdala, da bi se lahko nemudoma odločila o potrebnem postopanju.

Člen 26

Pogoji za vnos razpisa ukrepa v zvezi z državljani tretjih držav, za katere velja omejevalni ukrep, sprejet v skladu s členom 15 Pogodbe o Evropski uniji

1.   Brez poseganja v člen 25, če so izpolnjene zahteve glede kakovosti podatkov, se razpisi ukrepa za državljane tretjih držav, za katere velja omejevalni ukrep, s katerim se jim namerava preprečiti vstop ali tranzit preko ozemlja držav članic, sprejet v skladu s členom 15 Pogodbe o Evropski uniji, vključno z ukrepom prepovedi potovanja, ki ga je razpisal Varnostni svet Združenih narodov, vnesejo v SIS II z namenom zavrnitve vstopa ali prepovedi bivanja.

2.   Člen 23 se ne uporablja za razpise ukrepov, vnesene na podlagi odstavka 1 tega člena.

3.   Državo članico, odgovorno za vnos, posodobitev in izbris teh razpisanih ukrepov v imenu vseh držav članic, se določi ob sprejetju ustreznega ukrepa na podlagi člena 15 Pogodbe o Evropski uniji.

Člen 27

Organi s pravico dostopa do razpisov ukrepov

1.   Dostop do podatkov, vnesenih v SIS II in pravico do neposrednega iskanja le-teh ali iskanja v kopiji podatkov SIS II imajo izključno organi, pristojni za ugotavljanje identitete državljanov tretjih držav za namene:

(a)

mejne kontrole v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (19);

(b)

drugih policijskih in carinskih preverjanj v zadevni državi članici in za usklajevanje takih preverjanj s strani za to določenih organov.

2.   Hkrati imajo pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS II, in pravico neposrednega iskanja teh podatkov tudi nacionalni sodni organi, vključno s tistimi, ki so v okviru izvajanja svojih nalog v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za uvedbo javnega pregona v kazenskem postopku in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice, ter njihovi usklajevalni organi.

3.   Poleg tega imajo pravico do dostopa do podatkov, vnesenih v SIS II, in podatkov o dokumentih v zvezi z osebami, vnesenimi v skladu s členom 38(2)(d) in (e) Sklepa 2006/000/PNZ, ter pravico neposrednega iskanja teh podatkov organi, pristojni za izdajo vizumov, centralni organi, pristojni za obravnavanje prošenj za vizume, in tudi organi, pristojni za izdajanje dovoljenj za prebivanje in izvajanje predpisov o državljanih tretjih držav v okviru uporabe določb pravnega reda Skupnosti v zvezi z gibanjem oseb. Dostop teh organov do podatkov ureja zakonodaja vsake države članice.

4.   Organi iz tega člena se uvrstijo na seznam iz člena 31(8).

Člen 28

Obseg dostopa

Uporabniki smejo dostopati samo do tistih podatkov, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog.

Člen 29

Obdobje hranjenja razpisov ukrepov

1.   Razpisi ukrepov, vneseni v SIS II na podlagi te uredbe, se lahko hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili vnešeni.

2.   Država članica, ki je izdala razpis ukrepa, v roku treh let po vnosu takšnega razpisa ukrepa v SIS II preveri, ali je razpis ukrepa še treba hraniti.

3.   Vsaka država članica, kadar je to ustrezno, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo določi krajše roke za preverjanje.

4.   Država članica, ki izda razpis ukrepa, se lahko v roku za preverjanje na podlagi celostne posamične ocene, ki se zabeleži, odloči obdržati razpis ukrepa, če se to izkaže kot potrebno za namene, za katere je bil razpis ukrepa izdan. V tem primeru se smiselno uporabi odstavek 2 tudi za podaljšanje. Vsako podaljšanje razpisa ukrepa je treba sporočiti CS-SIS.

5.   Razpisi ukrepov se avtomatično izbrišejo po preteku roka za preverjanje iz odstavka 2, razen če je država članica, ki je izdala razpis ukrepa, v CS-SIS sporočila podaljšanje razpisa ukrepa v skladu z odstavkom 4. CS-SIS štiri mesece vnaprej avtomatično obvesti države članice o predvidenem času izbrisa podatkov iz sistema.

6.   Države članice hranijo statistične podatke o številu razpisov ukrepov, katerih obdobje hranjenja je bilo podaljšano v skladu z odstavkom 4.

Člen 30

Pridobitev državljanstva in razpisi ukrepov

Razpisi ukrepov v zvezi z osebami, ki so pridobili državljanstvo katere koli države, katerih državljani uživajo pravico do prostega gibanja v Skupnosti, se izbrišejo takoj, ko država članica, ki je izdala razpis ukrepa, ugotovi ali je obveščena v skladu s členom 34, da je ta oseba pridobila tako državljanstvo.

POGLAVJE V

SPLOŠNA PRAVILA ZA OBDELAVO PODATKOV

Člen 31

Obdelava podatkov v SIS II

1.   Države članice lahko obdelujejo podatke iz člena 20 zaradi zavrnitve vstopa ali prepovedi bivanja na njihovem ozemlju.

2.   Podatki se lahko prepisujejo samo iz tehničnih razlogov, pod pogojem, da je tako prepisovanje potrebno, da lahko organi iz člena 27 izvedejo neposredno iskanje. Za te kopije se uporabljajo določbe te uredbe. Razpisi ukrepov, ki jih izda ena država članica, se iz N. SIS II ne smejo prepisovati v druge nacionalne podatkovne zbirke.

3.   Tehnične kopije iz odstavka 2, s katerimi se ustvarjajo nepovezane podatkovne zbirke, se lahko ustvarijo le za obdobje, ki ne presega 48 ur. To obdobje se lahko podaljša v izrednih razmerah do konca izrednih razmer.

Ne glede na prvi pododstavek tehnične kopije, s katerimi se ustvarjajo nepovezane zbirke podatkov, ki jih uporabljajo organi za izdajo vizumov, niso več dovoljene eno leto po uspešni vzpostavitvi povezave teh organov s komunikacijsko infrastrukturo za vizumski informacijski sistem, kakor bo to določala bodoča uredba o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov o vizumih za kratkoročno prebivanje med državami članicami, razen kopij, narejenih za uporabo v izrednih razmerah, ko mreža ni razpoložljiva več kot 24 ur.

Države članice vzdržujejo posodobljen seznam teh kopij, ki je na voljo njihovim nacionalnim nadzornim organom, in zagotovijo, da se v zvezi s temi kopijami uporabljajo določbe te uredbe, zlasti tiste iz člena 10.

4.   Dostop do podatkov se dovoli samo v okviru pristojnosti nacionalnih organov iz člena 27 in osebju z ustreznimi pooblastili.

5.   Podatki se ne smejo uporabljati v upravne namene. Z odstopanjem lahko podatke, vnesene v skladu s to uredbo, uporabijo organi iz člena 27(3) za izvedbo svojih nalog v skladu z zakonodajo vsake države članice.

6.   Podatki, vneseni v skladu s členom 24 te uredbe, in podatki v zvezi z osebnimi dokumenti, vnesenimi v skladu s členom 38(2)(d) in (e) Sklepa 2006/000/PNZ, se v skladu z zakonodajo posamezne države članice lahko uporabijo za namene iz člena 27(3) te uredbe.

7.   Vsaka uporaba podatkov, ki ni v skladu z odstavki 1 do 6, se šteje za zlorabo po nacionalni zakonodaji vsake države članice.

8.   Vsaka država članica organu za upravljanje pošlje seznam njenih pristojnih organov, ki so pooblaščeni za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SIS II v skladu s to uredbo, in vse spremembe seznama. Ta seznam za vsak organ določa, katere podatke lahko išče in za katere namene. Organ za upravljanje zagotovi, da se seznam vsako leto objavi v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Če v zakonodaji Skupnosti ni posebnih določb, se za podatke, ki so vnešeni v N. SIS II, uporablja zakonodaja posamezne države članice.

Člen 32

Podatki v SIS II in nacionalne zbirke

1.   Člen 31(2) ne posega v pravico države članice, da v svoji nacionalni zbirki hrani podatke iz SIS II, v povezavi s katerimi so bili na njenem ozemlju izvedeni ukrepi. Te podatke se hrani v nacionalnih zbirkah največ tri leta, razen če posebne določbe nacionalne zakonodaje določajo daljše obdobje hranjenja.

2.   Člen 31(2) ne posega v pravico države članice, da v svojih nacionalnih zbirkah hrani podatke o določenem razpisu ukrepa, ki ga je ta država članica izdala v SIS II.

Člen 33

Podatki v primeru, da ukrep razpisa ni izvršen

Če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti, zaprošena država članica o tem takoj obvesti državo članico, ki je izdala razpis ukrepa.

Člen 34

Kakovost podatkov, obdelanih v SIS II

1.   Država članica, ki izda razpis ukrepa, je odgovorna za točnost in ažurnost podatkov ter zakonitost vnašanja podatkov v SIS II.

2.   Samo država članica, ki izda razpis ukrepa, sme spreminjati, dodajati, popravljati, posodabljati ali brisati podatke, ki jih je vnesla.

3.   Če ima država članica, ki ni izdala razpisa ukrepa, dokaze, ki kažejo, da so nekateri podatki netočni ali so bili nezakonito shranjeni, o tem s pomočjo izmenjave dopolnilnih podatkov ob prvi priložnosti, vendar ne kasneje kot v desetih dneh potem, ko se je seznanila s temi dokazi, obvesti državo članico, ki je izdala razpis ukrepa. Država članica, ki je izdala razpis ukrepa, preveri sporočilo in, če je potrebno, nemudoma popravi ali izbriše sporni podatek.

4.   Če države članice v dveh mesecih ne morejo doseči soglasja, država članica, ki ni izdala razpisa ukrepa, predloži zadevo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, ki skupaj z zadevnimi nacionalnimi nadzornimi organi deluje kot posrednik.

5.   Države članice izmenjajo dopolnilne podatke, če se oseba pritoži, da ni oseba, za katero je bil razpisan ukrep. Če se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, se osebo, ki se je pritožila, obvesti o določbah člena 36.

6.   Če je bil za osebo v SIS II že vnesen razpis ukrepa, se država članica, ki vnese nov razpis ukrepa, z državo članico, ki je vnesla prvi razpis ukrepa, dogovori glede vnosa razpisa ukrepa. Dogovor o tem se doseže na podlagi izmenjave dopolnilnih podatkov.

Člen 35

Razlikovanje med osebami s podobnimi značilnostmi

Če je pri vnosu novega razpisa ukrepa očitno, da je v SIS II že vnesena oseba z enakimi elementi opisa identitete, se uporabi naslednji postopek:

(a)

urad SIRENE naveže stik z organom, ki je zahteval vnos, da se pojasni, ali je ukrep razpisan za isto osebo ali ne;

(b)

če se z navzkrižnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, na katero se podatki nanašajo v novem razpisu ukrepa v resnici ista osebo, ki je že vpisana v SIS II, urad SIRENE uporabi postopek za vnos večkratnih razpisov ukrepa iz člena 34(6). Če se s preverjanjem ugotovi, da gre v resnici za dve različni osebi, urad SIRENE odobri prošnjo za vnos novega razpisa ukrepa in doda potrebne elemente, da ne bi prišlo do napačnih identifikacij.

Člen 36

Dodatni podatki za ravnanje v primeru zlorabe identitete

1.   Kadar lahko pride do zamenjave med osebo, ki je bila z razpisom ukrepa dejansko mišljena, in osebo, katere identiteta je bila zlorabljena, država članica, ki je razpis ukrepa vnesla, razpisu ukrepa doda podatke o slednji, pod pogojem izrecne privolitve te osebe, da se preprečijo negativne posledice napačne identifikacije.

2.   Podatki o osebi, katere identiteta je bila zlorabljena, se uporabljajo samo v naslednje namene:

(a)

da se pristojnemu organu omogoči razlikovanje med osebo, katere identiteta je bila zlorabljena, in osebo, ki je bila z razpisom ukrepa dejansko mišljena;

(b)

da se osebi, katere identiteta je bila zlorabljena, omogoči, da izkaže svojo identiteto in dokaže, da je bila njena identiteta zlorabljena.

3.   Za namen tega člena se lahko v SIS II vnesejo in dodatno obdelajo samo naslednji osebni podatki:

(a)

priimek(-ki) in ime(na), ime(-na) ob rojstvu, prej uporabljana imena in morebitna privzeta imena, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;

(b)

morebitne objektivne in fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;

(c)

kraj in datum rojstva;

(d)

spol;

(e)

fotografije;

(f)

prstni odtisi;

(g)

državljanstvo(-a);

(h)

številka(-e) osebnega dokumenta (osebnih dokumentov) in datum izdaje.

4.   Tehnični predpisi iz odstavka 3, potrebni za vnašanje in nadaljnjo obdelavo, se določijo v skladu s postopkom iz člena 51(2) brez poseganja v določbe instrumenta, s katerim se vzpostavi organ za upravljanje.

5.   Podatki iz odstavka 3 se izbrišejo istočasno z ustreznim razpisom ukrepa ali prej, če zadevna oseba tako želi.

6.   Dostop do podatkov iz odstavka 3 imajo samo organi, ki imajo pravico dostopa do ustreznega razpisa ukrepa, in to v izključni namen preprečevanja napačne identifikacije.

Člen 37

Povezave med razpisi ukrepov

1.   Država članica lahko vzpostavi povezavo med razpisi ukrepov, ki jih vnese v SIS II. Učinek take povezave je vzpostavitev razmerja med dvema ali več razpisi ukrepov.

2.   Vzpostavitev povezave ne vpliva na določen ukrep, ki ga je treba izvesti na podlagi posameznega povezanega razpisa ukrepa, ali na obdobje hranjenja posameznega povezanega razpisa ukrepa.

3.   Vzpostavitev povezave ne vpliva na pravice do dostopa, določene s to uredbo. Organi, ki nimajo pravice dostopa do določenih kategorij razpisov ukrepov, ne smejo videti povezave z razpisom ukrepa, do katerega nimajo dostopa.

4.   Država članica vzpostavi povezavo med razpisi ukrepov samo, če za to obstaja jasna operativna potreba.

5.   Država članica lahko vzpostavi povezave v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, vendar mora pri tem upoštevati načela, opredeljena v tem členu.

6.   Če država članica meni, da vzpostavitev povezave med razpisi ukrepov s strani druge države članice ni združljiva z njeno nacionalno zakonodajo ali njenimi mednarodnimi obveznostmi, lahko sprejme potrebne ukrepe za preprečitev dostopa do povezave z njenega nacionalnega ozemlja ali s strani organov, ki niso na njenem ozemlju.

7.   Tehnične predpise za povezovanje razpisov ukrepov se sprejme v skladu s postopkom iz člena 51(2), brez poseganja v določbe instrumenta, s katerim se vzpostavi organ za upravljanje.

Člen 38

Namen in obdobje hranjenja dopolnilnih podatkov

1.   Države članice v uradu SIRENE hranijo sklicevanje na odločitve, na podlagi katerih je bil izdan razpis ukrepa, da bi olajšali izmenjavo dopolnilnih podatkov.

2.   Osebni podatki, ki jih urad SIRENE hrani v zbirkah na podlagi izmenjave informacij, se lahko hranijo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili zagotovljeni. V vsakem primeru se izbrišejo najpozneje leto dni po tem, ko se iz SIS II izbriše razpis ukrepa.

3.   Odstavek 2 ne posega v pravico države članice, da v svojih nacionalnih zbirkah hrani podatke o določenem razpisu ukrepa, ki ga je razpisala ta država članica, ali o razpisu ukrepa, v zvezi s katerim so bili na njenem ozemlju izvedeni ukrepi. Obdobje, v katerem se takšni podatki lahko hranijo v teh zbirkah, ureja nacionalna zakonodaja.

Člen 39

Prenos osebnih podatkov tretjim strankam

Podatki, obdelani v SIS II v skladu s to uredbo, se ne posredujejo ali dajejo na razpolago tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.

POGLAVJE VI

VARSTVO PODATKOV

Člen 40

Obdelava občutljivih kategorij podatkov

Obdelava kategorij podatkov, ki so naštete v členu 8(1) Direktive 95/46/ES, je prepovedana.

Člen 41

Pravica do dostopa, popravka netočnih podatkov in izbrisa nezakonito shranjenih podatkov

1.   Pravica oseb do vpogleda v podatke, ki se nanašajo nanje in so v skladu s to uredbo vneseni v SIS II, se izvaja v skladu z zakonodajo države članice, pri kateri uveljavljajo to pravico.

2.   Če nacionalna zakonodaja tako določa, nacionalni nadzorni organ določi, ali se informacija lahko posreduje in po kakšnih postopkih.

3.   Država članica, ki ni izdala razpisa ukrepa, lahko posreduje informacije o takih podatkih samo, če je najprej dala državi članici, ki je izdala razpis ukrepa, možnost, da izrazi svoje stališče. To se stori z izmenjavo dopolnilnih podatkov.

4.   Informacije se ne posredujejo osebi, na katero se podatki nanašajo, če je to nujno zaradi izvedbe zakonite naloge v zvezi z razpisom ukrepa ali zaradi varstva pravic in svoboščin tretjih oseb.

5.   Vsaka oseba ima pravico zahtevati, da se netočni podatki v zvezi z njo popravijo ali da se nezakonito shranjeni podatki v zvezi z njo izbrišejo.

6.   Zadevno osebo se obvesti v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v roku 60 dni od datuma, ko zaprosi za dostop, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča.

7.   Osebo se v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa najpozneje v roku treh mesecev od dneva, ko zaprosi za popravek ali izbris, obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi z uveljavljanjem njenih pravic do popravka in izbrisa, lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča.

Člen 42

Pravica do obveščenosti

1.   Državljane tretjih držav, za katere je bil v skladu s to uredbo izdan razpis ukrepa, se obvesti v skladu s členoma 10 in 11 Direktive 95/46/ES. To obvestilo je pisno, priložena mu je kopija ali sklicevanje na nacionalno odločitev, na podlagi katere je bil izdan razpis ukrepa, kakor je določeno v členu 24(1).

2.   Informacij se ne posreduje:

(a)

če:

(i)

osebni podatki niso bili pridobljeni od zadevnega državljana tretje države;

in

(ii)

se izkaže, da informacij ni mogoče posredovati ali bi to zahtevalo nesorazmeren napor;

(b)

če zadevni državljan tretje države že ima te informacije;

(c)

če nacionalna zakonodaja dovoljuje omejitev pravice do obveščenosti, zlasti z namenom varovanja nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti in preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

Člen 43

Pravna sredstva

1.   Vsaka oseba lahko na sodišču ali pri organu, pristojnem po zakonodaji katere koli države članice, vloži tožbo, s katero lahko zahteva dostop do, popravek, izbris, ali pridobitev podatka ali odškodnine v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.

2.   Države članice se zavezujejo, da bodo vzajemno izvršile pravnomočne odločbe sodišč ali organov iz odstavka 1, brez poseganja v določbe člena 48.

3.   Komisija do 17. januarja 2009 ovrednoti predpise glede pravnih sredstev, ki jih določa ta člen.

Člen 44

Nadzor nad N. SIS II

1.   Organ ali organi, določen(i) v posamezni državi članici, ki mu (jim) je bila podeljena pristojnost iz člena 28 Direktive 95/46/ES („nacionalni nadzorni organi“), nadzira(jo) zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS II na svojem ozemlju in pri prenosu iz njihovega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov.

2.   Nacionalni nadzorni organ zagotovi, da se vsaj na štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov v njegovem N. SIS II v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi.

3.   Države članice svojemu nacionalnemu nadzornemu organu zagotovijo zadostna sredstva za izvajanje nalog, ki mu jih nalaga ta uredba.

Člen 45

Nadzor nad organom za upravljanje

1.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov spremlja, da so dejavnosti obdelave osebnih podatkov organa za upravljanje izvedene v skladu s to uredbo. Uporabljajo se dolžnosti in pooblastila iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

2.   Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj na štiri leta izvede revizija dejavnosti organa za upravljanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijsko poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, organu za upravljanje, Komisiji in nacionalnim nadzornim organom. Organ za upravljanje ima možnost podati pripombe pred sprejetjem poročila.

Člen 46

Sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi organi in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov

1.   Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v skladu s svojimi nalogami in zagotavljajo usklajen nadzor nad SIS II.

2.   V okviru svojih pristojnosti si izmenjujejo informacije, si pomagajo pri izvajanju revizij in pregledov, preučujejo težave pri razlagi ali uporabi te uredbe, preučujejo težave, ki nastanejo pri neodvisnem nadzoru ali uveljavljanju pravic oseb, na katere se podatki nanašajo, pripravijo usklajene predloge za skupno rešitev vseh težav in spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov, kolikor je to potrebno.

3.   Nacionalni nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov se v ta namen sestanejo najmanj dvakrat na leto. Stroške in organizacijo teh sestankov prevzame Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Na prvem sestanku se sprejme poslovnik. Po potrebi skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode. Skupno poročilo o dejavnostih se vsaki dve leti pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in organu za upravljanje.

Člen 47

Varstvo podatkov v prehodnem obdobju

Če Komisija v skladu s členom 15(4) v prehodnem obdobju prenese svojo pristojnost telesu ali telesom, zagotovi, da ima Evropski nadzornik za varstvo podatkov pravico in možnost polno izvajati svoje naloge, vključno z izvedbo pregledov na kraju samem in izvajanjem vseh drugih pristojnosti, ki so mu podeljene v skladu s členom 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

POGLAVJE VII

ODGOVORNOST IN KAZNI

Člen 48

Odgovornost

1.   Vsaka država članica je odgovorna v skladu s svojo nacionalno zakonodajo za vsako škodo, ki jo povzroči osebi z uporabo N. SIS II. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči država članica, ki je izdala razpis ukrepa, če je vnesla netočne podatke ali je podatke nezakonito shranjevala.

2.   Če država članica, proti kateri je bila vložena tožba, ni država članica, ki je izdala razpis ukrepa, mora slednja na zahtevo povrniti zneske, ki so bili izplačani kot odškodnina, razen če bi uporaba podatkov s strani države članice, ki zahteva povrnitev zneskov, pomenila kršitev te uredbe.

3.   Če država članica ne izpolni katere koli od svojih obveznosti po tej uredbi in s tem povzroči škodo SIS II, ta država članica odgovarja za to škodo, razen in v kolikor organ za upravljanje ali druga država članica, ki sodeluje v SIS II, ni sprejel primernih ukrepov za preprečitev škode ali zmanjšanje njenega vpliva.

Člen 49

Kazni

Države članice zagotovijo, da se za vsakršno zlorabo podatkov, vnesenih v SIS II, ali vsako izmenjavo dopolnilnih podatkov, ki je v nasprotju s to uredbo, predvidijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni v skladu z nacionalno zakonodajo.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 50

Spremljanje in statistika

1.   Organ za upravljanje zagotovi, da so vzpostavljeni postopki za spremljanje delovanja SIS II glede na zastavljene cilje, povezane z rezultati, stroškovno učinkovitostjo, varnostjo in kakovostjo storitev.

2.   Za namen tehničnega vzdrževanja, poročanja in statistik ima organ za upravljanje dostop do potrebnih podatkov o postopkih obdelave podatkov, ki se izvajajo v centralnem SIS II.

3.   Organ za upravljanje vsako leto objavi statistične podatke, ki kažejo število evidenc na kategorijo razpisa ukrepa, število zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa in število vseh dostopov do SIS II skupaj in za vsako državo članico.

4.   Organ za upravljanje Evropskemu parlamentu in Svetu dve leti po začetku delovanja SIS II in nato vsaki dve leti predloži poročilo o tehničnem delovanju Centralnega SIS II in komunikacijske infrastrukture, vključno z varnostjo, ter o dvostranski in večstranski izmenjavi dopolnilnih podatkov med državami članicami.

5.   Komisija tri leta po začetku delovanja SIS II in nato vsake štiri leta pripravi celovito oceno Centralnega SIS II ter dvostranske in večstranske izmenjave dopolnilnih podatkov med državami članicami. V okviru te skupne ocene se preučijo rezultati glede na zastavljene cilje, presodi se, ali so temeljna načela še naprej veljavna, in ovrednotijo se uporaba te uredbe glede na Centralni SIS II, varnost Centralnega SIS II, in morebitne posledice prihodnjih dejavnosti. Komisija oceno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

6.   Države članice zagotovijo organu za opravljanje in Komisiji podatke, potrebne za pripravo poročil iz odstavkov 3, 4 in 5.

7.   Organ za upravljanje zagotovi Komisiji vse podatke, potrebne za celovito oceno iz odstavka 5.

8.   Komisija je v prehodnem obdobju, dokler organ za upravljanje ne prevzame svojih nalog, odgovorna za pripravo in predložitev poročil iz odstavkov 3 in 4.

Člen 51

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   V primeru sklicevanja na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor začne opravljati svojo funkcijo z dnevom začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 52

Spremembe določb schengenskega pravnega reda

1.   Za namene zadev, ki spadajo v področje uporabe Pogodbe, ta uredba z dnem, določenim v členu 55(2), nadomesti določbe členov 92 do 119 Schengenske konvencije, razen člena 102 A Konvencije.

2.   Z dnem, določenim v členu 55(2), nadomesti tudi naslednje določbe schengenskega pravnega reda za izvajanje navedenih členov (20):

(a)

Sklep Izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 glede finančne uredbe o stroških postavitve in delovanja schengenskega informacijskega sistema (C. SIS) (SCH/Com-ex (93) 16),

(b)

Sklep Izvršnega odbora z dne 7. oktobra 1997 o razvoju SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

(c)

Sklep Izvršnega odbora z dne 15. decembra 1997 o spremembah finančne uredbe o C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

(d)

Sklep Izvršnega odbora z dne 21. aprila 1998 o C. SIS s povezavami 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

(e)

Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o stroških postavitve C. SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

(f)

Sklep Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o posodobitvi priročnika SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

(g)

Izjava Izvršnega odbora z dne 18. aprila 1996 o opredelitvi pojma tujca (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

(h)

Izjava Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o strukturi SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev 2);

(i)

Sklep Izvršnega odbora z dne 7. oktobra 1997 o prispevkih Norveške in Islandije k stroškom postavitve in delovanja C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Za namene zadev, ki spadajo v področje uporabe Pogodbe, se navajanja nadomeščenih členov Schengenske konvencije in ustreznih določb schengenskega pravnega reda za izvajanje navedenih členov razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 53

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 378/2004, Uredba (ES) št. 871/2004, Sklep 2005/451/PNZ, Sklep 2005/728/PNZ in Sklep 2006/628/ES se razveljavijo z dnem, določenim v členu 55(2).

Člen 54

Prehodno obdobje in proračun

1.   Razpisi ukrepov se prenesejo iz SIS 1+ v SIS II. Države članice v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku treh let po dnevu, določenem v členu 55(2), zagotovijo, da bo vsebina razpisov ukrepov, ki se prenesejo iz SIS 1+ v SIS II, usklajena z določbami te uredbe, pri tem prednostno obravnavajo razpise ukrepov za osebe. V tem prehodnem obdobju države članice za vsebino razpisov ukrepov, ki se jih prenese iz SIS 1+ v SIS II, lahko še naprej uporabljajo določbe členov iz 94 in 96 Schengenske konvencije v skladu z naslednjimi predpisi:

(a)

v primeru spremembe, dopolnitve, popravka ali posodobitve vsebine razpisa ukrepa, prenesenega iz SIS 1+ v SIS II, države članice zagotovijo, da je razpis ukrepa od dneva vnosa te spremembe, dopolnitve, popravka ali posodobitve v skladu z določbami te uredbe;

(b)

v primeru zadetka za razpis, ki se ga prenese iz SIS1+ v SIS II, države članice takoj preverijo skladnost tega razpisa z določbami te uredbe, vendar to ne sme odložiti izvedbe predvidenega ukrepa.

2.   V sladu s členom 119 Schengenske konvencije odobrena proračunska sredstva, ki niso bila porabljena do dneva, določenega v skladu z določbami člena 55(2), se vrne državam članicam. Zneske, ki jih je treba povrniti, se izračuna na podlagi prispevkov držav članic, kot je določeno v Sklepu Izvršnega odbora z dne 14. decembra 1993 glede finančne uredbe o stroških postavitve in delovanja schengenskega informacijskega sistema.

3.   V prehodnem obdobju iz člena 15(4) se sklicevanje na organ za upravljanje v tej uredbi razume kot sklicevanje na Komisijo.

Člen 55

Začetek veljavnosti, uporaba in prehod

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Za države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, se uporablja z dnem, ki ga v Svetu soglasno določijo člani, predstavniki držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+.

3.   Datumi iz odstavka 2 se določijo, potem ko:

(a)

se sprejmejo potrebni izvedbeni ukrepi;

(b)

vse države članice, ki v celoti sodelujejo v SIS 1+, uradno obvestijo Komisijo, da so sprejele potrebne tehnične in pravne ureditve za obdelavo podatkov SIS II in izmenjavo dopolnilnih podatkov;

(c)

Komisija sporoči, da je bil uspešno opravljen celovit preskus sistema, ki ga Komisija izvede skupaj z državami članicami, in pripravljalna telesa Sveta potrdijo predlagani izid preskusa, kar potrjuje, da je raven uspešnosti delovanja SIS II enakovredna SIS 1+;

(d)

Komisija sprejme potrebne tehnične ureditve, da se dovoli povezava centralnega SIS II z N. SIS II zadevnih držav članic.

4.   Komisija obvesti Evropski parlament o rezultatih preskusa, opravljenega v skladu z odstavkom 3(c).

5.   Vsak sklep Sveta, sprejet v skladu z odstavkom 2, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, z dne 20. decembra 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1160/2005 (UL L 191, 22.7.2005, str. 18).

(3)  UL L 328, 13.12.2001, str. 4.

(4)  UL L 328, 13.12.2001, str. 1.

(5)  UL L

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(8)  UL L 12, 17.1.2004, str. 47.

(9)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(10)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(11)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(12)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(13)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(14)  UL L 176, 10.7.1999, str. 53.

(15)  Sklep Sveta 2004/849/ES z dne 25. oktobra 2004o podpisu in o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije (UL L 368, 15.12.2004, str. 26).

(16)  Sklep Sveta 2004/860/ES z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 370, 17.12.2004, str. 78).

(17)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(18)  UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

(19)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

(20)  UL L 239, 22.9.2000, str. 439.


Top