EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Uradni list Evropske unije, C 067, 6. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2014.067.slv

Uradni list

Evropske unije

C 67

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
6. marec 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

493. plenarno zasedanje 16. in 17. oktobra 2013

2014/C 067/01

Mnenje strokovne skupine za zunanje odnose o udeležbi zasebnega sektorja v razvojnem okviru po letu 2015 (raziskovalno mnenje)

1

2014/C 067/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o trajnostnih spremembah v tranzicijskih družbah (raziskovalno mnenje)

6

2014/C 067/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Evropski prostovoljski enoti za humanitarno pomoč: omogočanje in spodbujanje sodelovanja državljanov vseh držav članic Unije (raziskovalno mnenje na zahtevo litovskega predsedstva)

11

2014/C 067/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o bolj vključujočem in priseljencem odprtem državljanstvu (mnenje na lastno pobudo)

16

2014/C 067/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Za trajnejšo potrošnjo: življenjska doba industrijskih proizvodov in obveščanje potrošnikov za ponovno pridobitev zaupanja (mnenje na lastno pobudo)

23

2014/C 067/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju potenciala rasti v evropskem pivovarstvu (mnenje na lastno pobudo)

27

2014/C 067/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o nedovoljenem priseljevanju po morju v evro-sredozemski regiji (mnenje na lastno pobudo)

32

2014/C 067/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zagotavljanju uvoza pomembnih dobrin za EU v okviru obstoječe trgovinske politike in sorodnih politik EU

47

2014/C 067/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Aktu za enotni trg – določitev manjkajočih ukrepov (dodatno mnenje)

53


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

493. plenarno zasedanje 16. in 17. oktobra 2013

2014/C 067/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD))

58

2014/C 067/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poročilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o dodani vrednosti makroregionalnih strategij (COM(2013) 468 final)

63

2014/C 067/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja (COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS))

68

2014/C 067/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (COM(2013) 462 – 2013/0214 (COD))

71

2014/C 067/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o poročilu o politiki konkurence za leto 2012 (COM(2013) 257 final)

74

2014/C 067/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih (COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD))

79

2014/C 067/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije (COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD)) in o Sporočilu Komisije o ocenjevanju škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitev člena 101 ali 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (C(2013) 3440)

83

2014/C 067/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD))

88

2014/C 067/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila za izvajanje dejavnosti farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini (COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD))

92

2014/C 067/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Popolnoma elektronski postopki oddaje javnih naročil za posodobitev javne uprave (COM(2013) 453 final)

96

2014/C 067/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dajanjem tlačne opreme na trg (prenovitev) (COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD))

101

2014/C 067/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD)) in predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD))

104

2014/C 067/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE))

110

2014/C 067/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD))

116

2014/C 067/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije (COM(2013) 690 final)

122

2014/C 067/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Za konkurenčnejši in učinkovitejši obrambni in varnostni sektor (COM(2013) 542 final)

125

2014/C 067/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Energijske tehnologije in inovacije (COM(2013) 253 final)

132

2014/C 067/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska omrežja in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD))

137

2014/C 067/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije „Modri pas, enotni prometni prostor za ladijski prevoz“(COM(2013) 510 final)

141

2014/C 067/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Mednarodni sporazum o podnebnih spremembah iz leta 2015: oblikovanje mednarodne podnebne politike po letu 2020 (COM(2013) 167 final)

145

2014/C 067/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strateške smernice za trajnostni razvoj akvakulture EU (COM(2013) 229 final)

150

2014/C 067/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Zelena infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala (COM(2013) 249 final)

153

2014/C 067/32

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD))

157

2014/C 067/33

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013) 216 final)

160

2014/C 067/34

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 in 1107/2009, uredb (EU) št. 1151/2012 in […]/2013 ter direktiv 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES in 2009/128/ES (uredba o uradnem nadzoru) (COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD)) in o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005, Direktive 2009/128/ES in Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD))

166

2014/C 067/35

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD))

170

2014/C 067/36

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska strategija za mikro in nanoelektronske komponente in sisteme (COM(2013) 298 final)

175

2014/C 067/37

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS))

181

2014/C 067/38

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede finančnih sredstev za nekatere države članice iz Evropskega socialnega sklada (COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD))

182

2014/C 067/39

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o osnutku predloga uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti – Osnutek, ki je bil v skladu s členom 31 Pogodbe Euratom predložen Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, da o njem poda mnenje (COM(2013) 576 DRAFT)

183

2014/C 067/40

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 (COM(2013) 552 final – 2013/0266 (CNS))

184


SL

 

Top