Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1106

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1106 z dne 8. avgusta 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za izjavo o skladnosti, ki jo morajo objaviti in hraniti upravljavci pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/4995

OJ L 202, 9.8.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj

9.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1106

z dne 8. avgusta 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za izjavo o skladnosti, ki jo morajo objaviti in hraniti upravljavci pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 25(8) in člena 26(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 25(7) Uredbe (EU) 2016/1011 morajo upravljavci pomembnih referenčnih vrednosti, ki se odločijo, da ne bodo izpolnjevali ene ali več določenih zahtev iz navedene uredbe, objaviti in hraniti izjavo o skladnosti, v kateri navedejo, zakaj je za njih primerno, da teh določb ne izpolnjujejo. Člen 26(3) navedene uredbe upravljavcem nepomembnih referenčnih vrednosti nalaga podobno obveznost, vendar v zvezi s širšim razponom zahtev.

(2)

Izjava o skladnosti mora vsakomur, ki jo bere, omogočati, da jasno prepozna določbe iz Uredbe (EU) 2016/1011, za katere se je upravljavec referenčne vrednosti odločil, da jih ne bo uporabljal, in razloge, zakaj je zanj primerno, da navedenih določb ne izpolnjuje.

(3)

V skladu s členoma 25(7) in 26(3) Uredbe (EU) 2016/1011 mora biti v izjavi o skladnosti jasno navedeno, zakaj upravljavec meni, da zanj primerno, da zadevnih določb ne izpolnjuje. V predlogi bi se zato moralo zahtevati ločeno pojasnilo za vsako od določb, ki jih upravljavec ne uporablja.

(4)

Izbirne izjeme za pomembne referenčne vrednosti iz člena 25(1) Uredbe (EU) 2016/1011 so podskupina možnih izjem za nepomembne referenčne vrednosti iz člena 26(1) iste uredbe. Za zagotovitev skladnosti med dvema izvedbenima tehničnima standardoma, ki se zahtevata s členoma 25(8) in 26(5) za navedene izjeme, in da se prepreči morebitno nepotrebno upravno breme za upravljavce referenčnih vrednosti, je zaželeno, da se ta izvedbena tehnična standarda vključita v eno uredbo.

(5)

Upravljavci se lahko odločijo, da za skupino referenčnih vrednosti uporabijo eno samo izjavo o skladnosti, če omogoča jasno opredelitev določb, za katere se je upravljavec odločil, da jih ne bo uporabljal, za vsako referenčno vrednost, ki je zajeta v izjavi o skladnosti. Ena sama izjava o skladnosti ne bi smela zajemati pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti. Če skupina referenčnih vrednosti zajema pomembne in nepomembne referenčne vrednosti, bi bilo treba pripraviti vsaj dve izjavi o skladnosti.

(6)

Upravljavci bi morali imeti na voljo dovolj časa za zagotovitev skladnosti z zahtevami te uredbe. Ta uredba bi se zato morala začeti uporabljati dva meseca po njenem začetku veljavnosti.

(7)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(8)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predloge za izjavo o skladnost

1.   Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 25(7) Uredbe (EU) 2016/1011 je določena v Prilogi I k tej uredbi.

2.   Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 26(3) Uredbe (EU) 2016/1011 je določena v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. oktobra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA I

Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 25(7) Uredbe (EU) 2016/1011

Točka

Besedilno polje

A.   Splošne informacije

1.

Datum nastanka tega dokumenta in, kjer je primerno, njegove zadnje posodobitve

1.

Nastal: [dd/mm/ll]

Nazadnje posodobljen: [dd/mm/ll]

2.

Ime upravljavca

2.

[Kot je navedeno v registru upravljavcev in referenčnih vrednosti, ki ga je objavila ESMA.]

3.

Ustrezni nacionalni pristojni organ

3.

[Pristojni organ, ki je izdal dovoljenje ali registriral upravljavca v skladu s členom 34(1) Uredbe (EU) 2016/1011.]

V naslednjem razdelku:

so opredeljene pomembna referenčna vrednost ali pomembne referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo,

so opredeljene določbe, za katere se je upravljavec odločil, da jih ne bo uporabljal, in

je pojasnjeno, zakaj je zanj primerno, da vsake takšne določbe ne izpolnjuje.

Če se ta dokument nanaša na več pomembnih referenčnih vrednosti, ki jih zagotavlja upravljavec, je treba izpolniti ločen razdelek za vsak sklop referenčnih vrednosti, za katere:

so določbe, za katere se upravljavec odloči, da jih ne bo uporabljal, enake za vse navedene referenčne vrednosti in

za vsako določbo je razlaga, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje, enaka za vse navedene referenčne vrednosti.

B.    [Vstavite ime upravljavca, kot je določeno v točki 2 razdelka A] se odloči, da ne bo uporabljal naslednjih določb Uredbe (EU) 2016/1011 za pomembno referenčno vrednost ali pomembne referenčne vrednosti, opredeljene v nadaljevanju

1.

Referenčna vrednost ali referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo

1.

[Vstavite ime referenčne vrednosti ali vsake od referenčnih vrednosti, vključno z njeno mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN), ali, če ta ni na voljo, katerim koli drugim identifikatorjem, ki je na voljo.]

2.

Navedba, kje je objavljena izjava o referenčni vrednosti za zadevno referenčno vrednost ali vsako od zadevnih referenčnih vrednosti

2.

[Npr. povezava na spletno stran]

3.

(i)

Določba ali določbe Uredbe (EU) 2016/1011, ki se ne uporabljajo

(ii)

Za vsako določbo razlogi, zakaj je za upravljavca primerno, da navedene določbe ne izpolnjuje

3(i)

[Za vsako določbo vstavite številko člena, odstavek in, kjer je primerno, določeno točko Uredbe (EU) 2016/1011 in celotno besedilo določbe.]

3(ii)

[Za vsako določbo vstavite posebno, podrobno in jasno razlago, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje, ob upoštevanju narave in učinka referenčne vrednosti ali referenčnih vrednosti in velikosti upravljavca.]

PRILOGA II

Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 26(3) Uredbe (EU) 2016/1011

Točka

Besedilno polje

A.   Splošne informacije

1.

Datum nastanka tega dokumenta in, kjer je primerno, njegove zadnje posodobitve

1.

Nastal: [dd/mm/ll]

Nazadnje posodobljen: [dd/mm/ll]

2.

Ime upravljavca

2.

[Kot je navedeno v registru upravljavcev in referenčnih vrednosti, ki ga je objavila ESMA.]

V naslednjem razdelku:

so opredeljene nepomembna referenčna vrednost ali nepomembne referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo,

so opredeljene določbe, za katere se je upravljavec odločil, da jih ne bo uporabljal, in

je pojasnjeno, zakaj je zanj primerno, da vsake takšne določbe ne izpolnjuje.

Če se ta dokument nanaša na skupino referenčnih vrednosti, ki jih zagotavlja upravljavec, je treba izpolniti ločen razdelek za vsak sklop referenčnih vrednosti, za katere:

so določbe, za katere se upravljavec odloči, da jih ne bo uporabljal, enake za vse navedene referenčne vrednosti in

za vsako določbo je razlaga, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje, enaka za vse navedene referenčne vrednosti.

B.    [Vstavite ime upravljavca, kot je določeno v točki 2 razdelka A] se odloči, da ne bo uporabljal naslednjih določb Uredbe (EU) 2016/1011 za nepomembno referenčno vrednost ali nepomembne referenčne vrednosti, opredeljene v nadaljevanju

1.

Referenčna vrednost ali referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo

1.

[Vstavite ime referenčne vrednosti ali vsake od referenčnih vrednosti, vključno z njeno mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN), ali, če ta ni na voljo, katerim koli drugim identifikatorjem, ki je na voljo.]

2.

(i)

Določba ali določbe Uredbe (EU) 2016/1011, ki se ne uporabljajo

(ii)

Za vsako določbo razlogi, zakaj je za upravljavca primerno, da navedene določbe ne izpolnjuje

2(i)

[Za vsako določbo vstavite številko člena, odstavek in, kjer je primerno, določeno točko Uredbe (EU) 2016/1011 in celotno besedilo določbe.]

2(ii)

[Za vsako določbo vstavite natančno, podrobno in jasno razlago, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje.]

Top