Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1106

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1106 z 8. augusta 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory vyhlásenia o súlade, ktoré majú uverejňovať a zdôvodňovať správcovia významných a nevýznamných referenčných hodnôt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 (Text s významom pre EHP)

C/2018/4995

OJ L 202, 9.8.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj

9.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1106

z 8. augusta 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory vyhlásenia o súlade, ktoré majú uverejňovať a zdôvodňovať správcovia významných a nevýznamných referenčných hodnôt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 8 tretí pododsek a článok 26 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa správcom významných referenčných hodnôt, ktorí sa rozhodnú nespĺňať jednu alebo viaceré konkrétne požiadavky uvedeného nariadenia, ukladá povinnosť uverejniť a zdôvodniť vyhlásenie o súlade, v ktorom uvedú, prečo pre nich nie je vhodné spĺňať uvedené požiadavky. V článku 26 ods. 3 uvedeného nariadenia sa podobná povinnosť ukladá správcom nevýznamných referenčných hodnôt, ale v súvislosti so širším rozsahom požiadaviek.

(2)

Na základe vyhlásenia o súlade by mal každý, kto ho číta, vedieť jasne identifikovať ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa správca referenčnej hodnoty rozhodol neuplatňovať, ako aj dôvody, pre ktoré správca považuje za vhodné, aby uvedené ustanovenia nedodržiaval.

(3)

V článku 25 ods. 7 a v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa vyžaduje, aby sa vo vyhlásení o súlade jasne uvádzalo, prečo správca považuje za vhodné nedodržiavať dotknuté ustanovenia. Vo vzore by sa preto malo vyžadovať samostatné vysvetlenie pre každé z ustanovení, ktoré správca neuplatňuje.

(4)

Voliteľné výnimky pre významné referenčné hodnoty uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sú podmnožinou možných výnimiek pre nevýznamné referenčné hodnoty uvedených v článku 26 ods. 1 uvedeného nariadenia. V záujme toho, aby sa zabezpečil súlad medzi dvomi vykonávacími technickými normami (ďalej aj „vykonávacie technické predpisy“) vyžadovanými článkom 25 ods. 8 a článkom 26 ods. 5 pre uvedené výnimky a zabránilo sa možnému zbytočnému administratívnemu zaťaženiu pre správcov referenčných hodnôt, je žiaduce mať tieto vykonávacie technické predpisy v jednom nariadení.

(5)

Správcovia sa môžu rozhodnúť, že pre skupinu referenčných hodnôt použijú jedno vyhlásenie o súlade, ak takéto vyhlásenie umožňuje jasnú identifikáciu ustanovení, ktoré sa správca rozhodol neuplatňovať na jednotlivé referenčné hodnoty zahrnuté do vyhlásenia o súlade. Významné a nevýznamné referenčné hodnoty by sa nemali zahŕňať do jedného vyhlásenia o súlade. Ak skupina referenčných hodnôt zahŕňa významné a nevýznamné referenčné hodnoty, mali by sa vypracovať aspoň dve vyhlásenia o súlade.

(6)

Správcom by sa mal poskytnúť dostatok času na to, aby zabezpečili súlad s požiadavkami tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa preto malo začať uplatňovať dva mesiace po tom, ako nadobudne účinnosť.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(8)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzory vyhlásenia o súlade

1.   Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 29. októbra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2018.

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011

Položka

Textové pole

A.   Všeobecné informácie

1.

Dátum vytvorenia tohto dokumentu a v uplatniteľných prípadoch aj dátum jeho poslednej aktualizácie

1.

Vytvorený: [dd/mm/rr]

Posledná aktualizácia: [dd/mm/rr]

2.

Meno/názov správcu

2.

[Ako sa uvádza v „registri správcov a referenčných hodnôt“ uverejnenom orgánom ESMA]

3.

Príslušný vnútroštátny orgán

3.

[Príslušný orgán, ktorý správcovi udelil povolenie alebo ho zaregistroval podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011]

V nasledujúcom oddiele:

sa identifikuje významná referenčná hodnota alebo významné referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňujú ustanovenia,

sa identifikujú ustanovenia, ktoré sa správca rozhodol neuplatňovať,

sa vysvetľuje, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať jednotlivé ustanovenia.

Ak sa tento dokument vzťahuje na viac ako jednu významnú referenčnú hodnotu, ktorú poskytuje správca, samostatný oddiel sa musí vyplniť za každý súbor referenčných hodnôt, pre ktoré platí, že:

pri všetkých uvedených referenčných hodnotách sa správca rozhodne neuplatňovať rovnaké ustanovenia a

vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať konkrétne ustanovenie, je pri jednotlivých ustanoveniach pre všetky uvedené referenčné hodnoty rovnaké.

B.    [Vložte meno/názov správcu, ako sa uvádza v položke 2 oddielu A] sa rozhodol neuplatňovať tieto ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o významnú referenčnú hodnotu alebo významné referenčné hodnoty uvedené nižšie

1.

Referenčná hodnota alebo referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňuje ustanovenie (ustanovenia)

1.

[Vložte názov referenčnej hodnoty alebo jednotlivých referenčných hodnôt vrátane príslušného medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov (ISIN) alebo, ak ISIN nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný identifikátor]

2.

Údaj o tom, kde je uverejnené vyhlásenie o referenčnej hodnote pre príslušnú referenčnú hodnotu alebo pre jednotlivé príslušné referenčné hodnoty

2.

[napr. odkaz na webovú stránku]

3.

i)

Ustanovenie alebo ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa neuplatňujú

ii)

Pri každom ustanovení uveďte dôvody, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho

3. i)

[Pri každom ustanovení uveďte číslo článku, odsek a v uplatniteľných prípadoch aj konkrétny bod nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako aj celé znenie ustanovenia]

3. ii)

[Pri každom ustanovení uveďte konkrétne, podrobné a jasné vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho, s prihliadnutím na povahu a vplyv referenčnej hodnoty alebo referenčných hodnôt a veľkosť správcu.]

PRÍLOHA II

Vzor vyhlásenia o súlade uvedeného v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011

Položka

Textové pole

A.   Všeobecné informácie

1.

Dátum vytvorenia tohto dokumentu a v uplatniteľných prípadoch aj dátum jeho poslednej aktualizácie

1.

Vytvorený: [dd/mm/rr]

Posledná aktualizácia: [dd/mm/rr]

2.

Meno/názov správcu

2.

[Ako sa uvádza v „registri správcov a referenčných hodnôt“ uverejnenom orgánom ESMA]

V nasledujúcom oddiele:

sa identifikuje nevýznamná referenčná hodnota alebo nevýznamné referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňujú ustanovenia,

sa identifikujú ustanovenia, ktoré sa správca rozhodol neuplatňovať,

sa vysvetľuje, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať jednotlivé ustanovenia.

Ak sa tento dokument vzťahuje na skupinu nevýznamných referenčných hodnôt, ktoré poskytuje správca, samostatný oddiel sa musí vyplniť za každý súbor referenčných hodnôt, pre ktoré platí, že:

pri všetkých uvedených referenčných hodnotách sa správca rozhodne neuplatňovať rovnaké ustanovenia a

vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať konkrétne ustanovenie, je pri jednotlivých ustanoveniach pre všetky uvedené referenčné hodnoty rovnaké.

B.    [Vložte meno/názov správcu, ako sa uvádza v položke 2 oddielu A] sa rozhodol neuplatňovať tieto ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nevýznamnú referenčnú hodnotu alebo nevýznamné referenčné hodnoty uvedené nižšie

1.

Referenčná hodnota alebo referenčné hodnoty, v súvislosti s ktorými sa neuplatňuje ustanovenie (ustanovenia)

1.

[Vložte názov referenčnej hodnoty alebo jednotlivých referenčných hodnôt vrátane príslušného medzinárodného identifikačného čísla cenných papierov (ISIN) alebo, ak ISIN nie je k dispozícii, akýkoľvek iný dostupný identifikátor]

2.

i)

Ustanovenie alebo ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sa neuplatňujú

ii)

Pri každom ustanovení uveďte dôvody, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho

2. i)

[Pri každom ustanovení uveďte číslo článku, odsek a v uplatniteľných prípadoch aj konkrétny bod nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako aj celé znenie ustanovenia]

2. ii)

[Pri každom ustanovení uveďte konkrétne, podrobné a jasné vysvetlenie, prečo je pre správcu vhodné nedodržiavať ho.]

Top