EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1966

Uredba Sveta (ES) št. 1966/2006 z dne 21. decembra 2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanja

OJ L 409, 30.12.2006, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, LV, LT, HU, MT, PL, PT, SK, FI, SV)
OJ L 409, 30.12.2006, p. 1–8 (FR, IT, NL, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 160 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 160 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; razveljavil 32009R1224

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1966/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

04/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

160


32006R1966


L 409/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1966/2006 НА СЪВЕТА

от 21 декември 2006 година

относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (1) установява рамка, предназначена да гарантира съхранението и устойчивата за експлоатация на рибните ресурси съгласно общата политика в областта на рибарството.

(2)

Целите при съхраняването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси се постигат посредством условията, ръководещи достъпа до водите и ресурсите, а именно чрез ограничаване на улова и риболовното усилие и чрез приемане на технически мерки, свързани с техниките и съоръженията за риболов, както и с размера на уловите.

(3)

Следователно, за да се постигне стабилно управление на възможностите за риболов и за достигането на тези цели, е необходимо да се наблюдават риболовните дейности посредством най-подходящите средства. Контролът върху уловените количества основно се осъществява чрез събиране на информация относно уловите, разтоварванията, прехвърлянията, транспорта и продажбите, докато контролът върху риболовните дейности се осъществява основно чрез събиране на информация относно характеристиките на плавателния съд, времето, отделено за риболов, и използваните съоръжения. Освен това технологиите за дистанционен контрол позволяват на органите по контрола на риболова да наблюдават наличието на плавателни съдове в дадена област. Комбинирането на всички тези средства повишава прецизността на информацията.

(4)

Член 22, параграф 1 и член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 предвиждат през 2004 г. Съветът да вземе решение относно задължителното осъществяване на електронен запис и предаване на релевантна информация, свързана с риболовната дейност, включително разтоварване и прехвърляне на улови и данни за продажбите, както и по отношение на задължението за въвеждане на средства за дистанционно наблюдение.

(5)

През последните години държавите-членки и други страни проведоха пилотни проекти по отношение на електронното записване и отчитане, както и по отношение на дистанционното наблюдение. Беше доказана тяхната обоснованост и рентабилност.

(6)

Член 6 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2) предвижда капитаните на риболовни кораби на Общността да поддържат корабен дневник по време на своите дейности.

(7)

Член 22 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 предвижда рибните продукти да се продават само от риболовен кораб на регистрирани купувачи или при регистрирани търгове.

(8)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда тръжните центрове или други органи или лица, упълномощени от държавите-членки, отговорни за първоначалната търговия с рибни продукти, по време на първата продажба да предоставят бележка за продажба на компетентните органи, на чиято територия се осъществява първоначалната търговия.

(9)

Член 8 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда капитанът на всеки риболовен кораб на Общността с обща дължина, равна на или по-голяма от 10 m, или негов представител, след всеки рейс и в рамките на 48 часа от акостирането да представи декларация на компетентните органи на държавата-членка, където е извършено акостирането.

(10)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда също, че ако първоначалната търговия с рибни продукти не се извърши в държавата-членка, в която са разтоварени продуктите, държавата-членка, отговаряща за наблюдението върху първоначалната търговия, гарантира предоставяне при първа възможност на копие от бележката за продажба на органите, отговарящи за наблюдението върху разтоварването на съответните продукти.

(11)

Член 19 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 изисква от държавите-членки да създадат компютризирана база данни и да въведат система за утвърждаване, включваща по-специално кръстосани проверки и проверка на данните.

(12)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета предвижда също и че когато продуктите не са пуснати за продажба или не са предназначени за продажба на по-късна дата, на компетентните органи се предава декларация за приемане, като притежателят на тази декларация носи отговорност за нея.

(13)

Дистанционно наблюдение следва да се прилага само когато е налице безспорно доказателство за по-голяма рентабилност при локализирането на риболовни кораби, извършващи незаконна дейност, отколкото използването само на традиционни контролни средства, като патрулни кораби и самолети за наблюдение върху риболова.

(14)

Следва да бъдат определени условията, при които за контролни цели се използва електронното записване и отчитане, както и средствата за дистанционно наблюдение.

(15)

Форматите, които националните компетентни органи ще използват за обмен на информация за целите на контрола и инспекцията, следва да се определят в подробни правила за прилагане.

(16)

Една държава-членка следва да има свобода да определи формата за предаване на данни, използван от кораби, плаващи под нейния флаг.

(17)

Инвестициите, свързани с прилагането на технологиите за контрол, се определят съгласно рамката на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за определяне на финансови мерки на Общността за прилагането на общата политика в областта на рибарството и при условията на Закона за морското право (3).

(18)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Електронно записване и отчитане

1.   Капитанът на риболовен кораб на Общността прави електронен запис на информацията, свързана с риболовните дейности, които той е длъжен да описва в корабен дневник и в декларация за прехвърлянията, както е определено в съответното законодателство на Общността, и по електронен път го изпраща до компетентния орган на държавата на флага.

2.   Капитанът на риболовен кораб на Общността или негов представител прави електронен запис на информацията, свързана с риболовните дейности, която задължително се описва в декларация за разтоварването, както е определено в съответното законодателство на Общността, и по електронен път се изпраща до компетентния орган на държавата на флага.

3.   Бележката за първата продажба и, когато е подходящо, декларация за приемане се описват с електронни средства и се изпращат до компетентните органи, на чиято територия е извършена първоначалната търговия от регистриран купувач, регистриран търг или друго юридическо или физическо лице, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти.

4.   Държавите-членки разполагат с необходимите административни и технически структури, които им позволяват по електронен път да получават, обработват, да извършват кръстосани проверки и да изпращат най-малко информацията, включена в корабния дневник, декларацията за прехвърлянията, декларацията за разтоварванията, бележката за продажбите и декларацията за приемане, посочени в параграфи 1, 2 и 3.

Член 2

Периодичност и автентичност на данните

1.   Капитанът на риболовния кораб изпраща съответните данни от корабния дневник най-малко един път дневно. Той също така изпраща такива данни по искане на компетентния орган на държавата на флага. При всички случаи той изпраща съответните данни от корабния дневник след края на последната приключена риболовна операция и преди влизането в пристанището.

2.   Данните в корабния дневник, декларацията за прехвърлянията и декларацията за разтоварванията, вписани от компетентния орган на държавата на флага, се считат за автентични при условията, установени съгласно националното право.

3.   Информацията и данните, описани в бележката за първите продажби, и декларацията за приемане от компетентния орган на държава-членка се считат за автентични при условията, установени съгласно националното право.

Член 3

Постепенно установяване

1.   Задължението за електронно записване и изпращане на данните, упоменати в член 1, параграфи 1 и 2, се прилага спрямо капитани на риболовни кораби, надвишаващи дължина от 24 m, общо в рамките на 24 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане, посочени в член 5, и спрямо капитани на риболовни кораби, надвишаващи дължина от 15 m, общо в рамките на 42 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, една държава-членка може да задължи или упълномощи, считано от датата, настъпваща 12 месеца след влизането в сила на правилата за прилагане, посочени в член 5, капитаните на риболовни кораби, посочени в параграф 1, и тези с обща дължина от 15 m или по-малко, плаващи под неин флаг, да извършват електронен запис и да изпращат данните, упоменати в член 1, параграфи 1 и 2.

3.   Компетентните органи на крайбрежна държава-членка приемат електронните отчети, получени от държавата-членка на флага, съдържаща данните от риболовните кораби, посочени в параграф 2.

4.   Задължението за електронен запис и изпращането на бележки за продажбите, а когато е подходящо, и декларации за приемане се прилага от 1 януари 2009 г. спрямо регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот при първите продажби на рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR.

Член 4

Дистанционно наблюдение

Считано от 1 януари 2009 г. и когато е налице безспорно доказателство за по-голяма рентабилност при локализирането на риболовни кораби, извършващи незаконна дейност, отколкото използването на традиционните контролни средства, държавите-членки гарантират, че техните центрове за наблюдение на риболова притежават техническия капацитет, който им позволява да съпоставят позициите, получени от изображенията при дистанционното наблюдение, изпратени от сателити или други еквивалентни системи, с данните, получени от системите за наблюдение на корабите, за да се определи наличието на риболовни кораби в дадена област.

Член 5

Подробни правила

В съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, се приемат подробни правила за прилагането на настоящия регламент. Тези правила определят по-специално:

1.

условията, според които националните компетентни органи ще обменят информация за целите на контрола и инспекцията, като гарантират поверителността и гарантират, че крайбрежните държави-членки могат да получат достъп до тази информация;

2.

съдържанието на съобщенията, които се изпращат;

3.

форматите, които националните компетентни органи ще използват при обмена на информация за целите на контрола и инспекцията;

4.

условията за записване и предоставяне на бележка за продажбите и данни от декларацията за приемане;

5.

разпоредби, позволяващи на една държава-членка да разшири задължението за електронно записване върху риболовни кораби, както е предвидено в член 3, параграф 2;

6.

изключения от изискванията за предоставяне на електронни декларации за разтоварванията и условия и изисквания за нотифициране с цел информиране на крайбрежната държава за тези изключения;

7.

изключения с цел намаляване на административната тежест при служителите от някои контролни разпоредби в правилата на Общността за риболовните кораби, осъществяващи електронен запис, и изпращане на информацията, посочена в член 1, параграфи 1 и 2;

8.

разпоредби за данните, които се записват и изпращат, упоменати в член 1, в случай на техническа неизправност.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 768/2005 (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


Top