EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2014

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2014 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES (Text s významom pre EHP)

C/2019/1804

Ú. v. EÚ L 315, 5.12.2019, p. 29–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/oj

5.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/29


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014

z 11. marca 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 5 a článok 16,

keďže:

(1)

Na základe nariadenia (EÚ) 2017/1369 je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o označovanie alebo zmenu stupnice v rámci označovania skupín výrobkov s významným potenciálom úspor energie a prípadne aj iných zdrojov.

(2)

Ustanovenia o energetickom označovaní práčok pre domácnosť boli stanovené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1061/2010 (2).

(3)

Ustanovenia o označovaní práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami boli zavedené smernicou Komisie 96/60/ES (3).

(4)

V oznámení Komisie COM(2016) 773 final (4) (pracovný plán v oblasti ekodizajnu), ktorý Komisia zaviedla na základe článku 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (5), sa stanovujú pracovné priority v rámci ekodizajnu a energetického označovania na obdobie 2016 – 2019. V pracovnom pláne v oblasti ekodizajnu sa identifikujú skupiny energeticky významných výrobkov, ktoré sa majú považovať za prioritné z hľadiska vypracovania prípravných štúdií a konečného prijatia vykonávacích opatrení, ako aj preskúmania nariadenia Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (6), delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1061/2010 a smernice 96/60/ES.

(5)

Odhaduje sa, že vďaka opatreniam z pracovného plánu v oblasti ekodizajnu bude v roku 2030 možné dosiahnuť celkovo viac ako 260 TWh ročných úspor koncovej energie, čo zodpovedá zníženiu emisií skleníkových plynov o približne 100 miliónov ton ročne v roku 2030. Práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť sú jednou zo skupín výrobkov uvedených v pracovnom pláne a ich ročná úspora elektriny sa odhaduje na 2,5 TWh, čo by viedlo k zníženiu emisií skleníkových plynov o 0,8 Mt ekvivalentu CO2 ročne, ako aj k odhadovaným úsporám vody v objeme 711 miliónov m3 v roku 2030.

(6)

Práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť patria medzi skupiny výrobkov spomínané v článku 11 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1369, pri ktorých by Komisia mala prijať delegovaný akt s cieľom zaviesť štítok so zmenenou stupnicou od A po G.

(7)

Komisia preskúmala delegované nariadenie (EÚ) č. 1061/2010 v súlade s jeho článkom 7, ako aj smernicu 96/60/ES, pričom analyzovala technické, environmentálne aj ekonomické aspekty, ako aj skutočné správanie používateľov. Preskúmanie prebehlo v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami z Únie aj tretích krajín. Výsledky preskúmania boli zverejnené a predložené Konzultačnému fóru zriadenému článkom 14 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(8)

Z preskúmania vyplynul záver, že je potrebné zaviesť revidované požiadavky na energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť a že obe kategórie možno zahrnúť do jedného nariadenia o energetickom označovaní. Do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by preto mali patriť práčky pre domácnosť aj práčky so sušičkou pre domácnosť.

(9)

Práčky a práčky so sušičkou, ktoré nie sú určené pre domácnosť, majú osobitné charakteristiky aj použitia. Sú pokryté v pôsobnosti iných predpisov, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (7), a teda by sa nemali zahŕňať do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie o práčkach a práčkach so sušičkou pre domácnosť by sa malo vzťahovať na práčky a práčky so sušičkou s rovnakými technickými charakteristikami bez ohľadu na to, v akom prostredí sa používajú.

(10)

Environmentálnymi aspektmi práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, ktoré boli na účely tohto nariadenia vyhodnotené ako dôležité, sú spotreba energie a vody vo fáze používania, vznik odpadu na konci životnosti, emisie do ovzdušia a vody vo výrobnej fáze (vzhľadom na ťažbu a spracovanie surovín) a vo fáze používania (vzhľadom na spotrebu elektriny).

(11)

Z preskúmania vyplýva, že spotrebu elektrickej energie a vody výrobkami, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, možno ďalej znížiť zavedením opatrení energetického označovania zameraných na lepšie rozlišovanie výrobkov s cieľom stimulovať dodávateľov k ďalšiemu zvyšovaniu energetickej účinnosti a zefektívňovaniu využívania zdrojov pri práčkach a práčkach so sušičkou pre domácnosť, ako aj lepším zohľadnením očakávaní spotrebiteľov pri používaní pracích programov alebo úplných programov prania a sušenia, najmä z hľadiska trvania.

(12)

Energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť umožňuje spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia a vyberať si spotrebiče, ktoré sú energeticky účinnejšie a ktoré efektívnejšie využívajú zdroje. Chápanie a relevantnosť informácií na štítku potvrdil osobitný spotrebiteľský prieskum v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(13)

Práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť vystavované na obchodných veľtrhoch by mali byť opatrené energetickým štítkom, ak už bol prvý kus daného modelu uvedený na trh alebo ak sa na trh uvádza v rámci daného veľtrhu.

(14)

Príslušné parametre výrobkov by sa mali merať spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami. V daných metódach by sa mali zohľadniť uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane prípadných harmonizovaných noriem, ktoré prijali európske normalizačné organizácie uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (8).

(15)

Vzhľadom na nárast predaja energeticky významných výrobkov prostredníctvom internetových obchodov a platforiem internetového predaja a nie priamo od dodávateľov by sa malo ozrejmiť, že poskytovatelia hostingových služieb internetových obchodov a platforiem internetového predaja by mali byť zodpovední za zobrazenie štítku, ktorý poskytol dodávateľ, v blízkosti ceny. Mali by o tejto povinnosti informovať dodávateľa, ale nemali by byť zodpovední za presnosť alebo obsah poskytnutého štítku a informačného listu výrobku. V rámci uplatňovania článku 14 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (9) o elektronickom obchode by však takéto internetové hostingové platformy mali promptne konať, aby odstránili alebo znemožnili prístup k informáciám o predmetnom výrobku, ak vedia o nesúlade (napr. chýbajúci, neúplný alebo nesprávny štítok či informačný list výrobku), napríklad ak ich o tom informuje orgán dohľadu nad trhom. Na dodávateľa, ktorý predáva priamo koncovým používateľom prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky, sa vzťahujú povinnosti predávajúceho týkajúce sa predaja na diaľku uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení prerokovalo konzultačné fórum a odborníci z členských štátov v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(17)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica 96/60/ES by sa mali zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku v prípade práčok pre domácnosť napájaných z elektrickej siete a práčok so sušičkou pre domácnosť napájaných z elektrickej siete vrátane tých, ktoré môžu byť napájané aj z batérií, a vrátane vstavaných práčok pre domácnosť a vstavaných práčok so sušičkou pre domácnosť.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a)

práčky a práčky so sušičkou v rozsahu pôsobnosti smernice 2006/42/ES;

b)

práčky pre domácnosť na batérie a práčky so sušičkou pre domácnosť na batérie, ktoré možno pripojiť do elektrickej siete pomocou AC/DC transformátora zakúpeného osobitne;

c)

práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou nižšou ako 2 kg a práčky so sušičkou pre domácnosť s menovitou pracou kapacitou nižšou ako 2 kg.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„sieť“ alebo „elektrická sieť“ je prívod elektrickej energie zo siete s napätím 230 (± 10 %) voltov striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz;

2.

„automatická práčka“ je práčka, kde obsah práčky kompletne ošetrí samotná práčka bez toho, aby bol kedykoľvek v priebehu programu potrebný zásah používateľa;

3.

„práčka pre domácnosť“ je automatická práčka, v ktorej sa na pranie a pláchanie domácej bielizne používa voda, chemické prostriedky, mechanické a tepelné procesy, ktorá má aj funkciu odstreďovania a výrobca ju vo vyhlásení o zhode vyhlásil za vyhovujúcu ustanoveniam smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ (10) alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (11);

4.

„práčka so sušičkou pre domácnosť“ je práčka pre domácnosť, ktorá okrem funkcií automatickej práčky v rovnakom bubne zahŕňa možnosť sušiť textílie ohrevom a otáčaním a ktorú výrobca vo vyhlásení o zhode vyhlásil za vyhovujúcu ustanoveniam smernice 2014/35/EÚ alebo smernice 2014/53/EÚ;

5.

„vstavaná práčka pre domácnosť“ je práčka pre domácnosť, ktorá je navrhnutá, odskúšaná a predávaná výlučne na tieto účely:

a)

zabudovanie do nábytku alebo obloženie panelmi (zvrchu a/alebo zospodu a zo strán);

b)

bezpečné upevnenie k stranám, vrchnej alebo spodnej časti nábytku alebo panelov a

c)

vybavenie celistvou prefabrikovanou prednou časťou alebo predným panelom podľa špecifikácií zákazníka;

6.

„vstavaná práčka so sušičkou pre domácnosť“ je práčka so sušičkou pre domácnosť, ktorá je navrhnutá, odskúšaná a predávaná výlučne na tieto účely:

a)

zabudovanie do nábytku alebo obloženie panelmi (zvrchu a/alebo zospodu a zo strán);

b)

bezpečné upevnenie k stranám, vrchnej alebo spodnej časti nábytku alebo panelov a

c)

vybavenie celistvou prefabrikovanou prednou časťou alebo predným panelom podľa špecifikácií zákazníka;

7.

„viacbubnová práčka pre domácnosť“ je práčka pre domácnosť s viac než jedným bubnom – či už v samostatných jednotkách alebo v jednom kryte;

8.

„viacbubnová práčka so sušičkou pre domácnosť“ je práčka so sušičkou pre domácnosť s viac než jedným bubnom – či už v samostatných jednotkách alebo v jednom kryte;

9.

„miesto predaja“ je miesto, kde sa práčky pre domácnosť alebo práčky so sušičkou pre domácnosť, alebo oboje, vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Na účely príloh sa v prílohe I vymedzujú ďalšie pojmy.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia zabezpečia, aby:

a)

každá práčka a práčka so sušičkou pre domácnosť bola dodaná s vytlačeným štítkom vo formáte stanovenom v prílohe III a v prípade viacbubnových práčok alebo práčok so sušičkou pre domácnosť v súlade s prílohou X;

b)

parametre informačného listu výrobku, ktoré sú uvedené v prílohe V, boli zapísané do databázy výrobkov;

c)

bol na osobitnú žiadosť predajcu práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť sprístupnený informačný list výrobku v tlačenej podobe;

d)

obsah technickej dokumentácie stanovený v prílohe VI bol nahratý do databázy výrobkov;

e)

každá vizuálna reklama konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohami VII a VIII;

f)

všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;

g)

predajcovia mali k dispozícii elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III pre každý model práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť;

h)

predajcovia mali k dispozícii elektronický informačný list výrobku podľa prílohy V pre každý model práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť.

2.   Trieda energetickej účinnosti a trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom sú vymedzené v prílohe II a vypočítajú sa v súlade s prílohou IV.

Článok 4

Povinnosti predajcov

Predajcovia zabezpečia, aby:

a)

bola každá práčka alebo práčka so sušičkou pre domácnosť v mieste predaja vrátane obchodných veľtrhov označená štítkom, ktorý poskytol dodávateľ v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a), pričom štítok musí byť na vstavaných spotrebičoch jasne viditeľný, a pri všetkých ostatných spotrebičoch musí byť viditeľný zvonka na prednej strane práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť alebo na nej;

b)

štítok a informačný list výrobku boli v prípade predaja na diaľku alebo cez internet poskytnuté v súlade s prílohami VII a VIII;

c)

každá vizuálna reklama konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť obsahovala triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII;

d)

všetky technické propagačné materiály konkrétneho modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť vrátane internetových, v ktorých sú opísané jeho konkrétne technické parametre, zahŕňali triedu energetickej účinnosti daného modelu a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku v súlade s prílohou VII.

Článok 5

Povinnosti internetových hostingových platforiem

Ak poskytovateľ hostingových služieb podľa článku 14 smernice 2000/31/ES umožňuje priamy predaj práčok alebo práčok so sušičkou pre domácnosť prostredníctvom svojej internetovej stránky, poskytovateľ služieb musí umožniť zobrazovanie elektronického štítka a elektronického informačného listu výrobku, ktoré poskytol predajca, v zobrazovacom mechanizme v súlade s ustanoveniami prílohy VIII, a informovať predajcu o povinnosti ich zobrazovať.

Článok 6

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 3 a 4, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami merania a výpočtu, pri ktorých sa zohľadňujú uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe IV.

Článok 7

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom uvedených v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1369 členské štáty použijú postup stanovený v prílohe IX.

Článok 8

Preskúmanie

Komisia toto nariadenie preskúma vzhľadom na technologický pokrok a výsledky preskúmania vrátane prípadného návrhu revízie poskytne konzultačnému fóru najneskôr do 25. decembra 2025.

Preskúmanie sa zameria predovšetkým na tieto aspekty:

a)

potenciál na zlepšenie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť z hľadiska spotreby energie, funkčných a environmentálnych vlastností;

b)

či je vhodné zachovávať dve stupnice energetickej účinnosti v prípade práčok so sušičkou pre domácnosť;

c)

účinnosť existujúcich opatrení pri zmene správania koncových používateľov z hľadiska nákupu energeticky a zdrojovo efektívnejších spotrebičov a využívania energeticky a zdrojovo úspornejších programov;

d)

možnosť venovať sa cieľom obehového hospodárstva.

Článok 9

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 1061/2010 sa zrušuje k 1. marcu 2021.

Smernica 96/60/ES sa zrušuje k 1. marcu 2021.

Článok 10

Prechodné ustanovenia

Od 25. decembra 2019 do 28. februára 2021 možno opis výrobku požadovaný v článku 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1061/2010 miesto tlačenej formy sprístupňovať v databáze výrobkov zriadenej podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/1369. V takomto prípade dodávateľ zabezpečí, aby sa opis výrobku (informačný list) na osobitnú žiadosť predajcu sprístupnil v tlačenej podobe.

Od 25. decembra 2019 do 28. februára 2021 možno katalógový list požadovaný v článku 2 ods. 3 smernice 96/60/ES miesto tlačenej podoby sprístupňovať v databáze výrobkov zriadenej podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/1369. V takomto prípade dodávateľ zabezpečí, aby sa katalógový list na osobitnú žiadosť predajcu sprístupnil v tlačenej podobe.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2021. článok 10 sa však uplatňuje od 25. decembra 2019 a článok 3 ods. 1 písm. a) a b) sa uplatňujú od 1. novembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 47).

(3)  Smernica Komisie 96/60/ES z 19. septembra 1996, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. ES L 266, 18.10.1996, s. 1).

(4)  Oznámenie Komisie – Pracovný plán v oblasti ekodizajnu na obdobie rokov 2016 – 2019 [COM(2016) 773 final, 30.11.2016].

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 21).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov platné pre prílohy

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

1.

„koeficient energetickej účinnosti“ (EEI) je pomer váženej spotreby energie k štandardnej spotrebe energie v cykle;

2.

„program“ je súbor vopred definovaných úkonov, ktoré dodávateľ vyhlásil za vhodné na pranie, sušenie alebo kontinuálne pranie a sušenie určitých typov textílií;

3.

„prací cyklus“ je úplný prací proces vymedzený zvoleným programom, ktorý pozostáva zo súboru rôznych úkonov vrátane prania, pláchania a odstreďovania;

4.

„sušiaci cyklus“ je úplný sušiaci proces vymedzený požadovaným programom, ktorý pozostáva zo súboru rôznych úkonov vrátane ohrievania a točenia;

5.

„celý cyklus“ je proces prania a sušenia, ktorý zahŕňa prací cyklus a sušiaci cyklus;

6.

„kontinuálny cyklus“ je celý cyklus bez prerušenia procesu a bez potreby zásahu používateľa kedykoľvek počas programu;

7.

„QR (quick response) kód“ je maticový čiarový kód uvedený na energetickom štítku modelu výrobku, ktorý je prepojený s údajmi o danom modeli výrobku vo verejnej časti databázy výrobkov;

8.

„menovitá kapacita“ je maximálna hmotnosť suchých textílií určitého typu, ktoré možno pri zvolenom programe ošetriť v jednom pracom cykle práčky pre domácnosť, resp. v jednom celom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť pri naplnení podľa pokynov dodávateľa; udáva ju dodávateľ v kilogramoch v intervaloch 0,5 kg;

9.

„menovitá pracia kapacita“ je maximálna hmotnosť suchých textílií určitého typu, ktoré možno pri zvolenom programe ošetriť v jednom pracom cykle práčky pre domácnosť, resp. v jednom pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť pri naplnení podľa pokynov dodávateľa; udáva ju dodávateľ v kilogramoch v intervaloch 0,5 kg;

10.

„menovitá sušiaca kapacita“ je maximálna hmotnosť suchých textílií určitého typu, ktoré možno pri zvolenom programe ošetriť v jednom sušiacom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť pri naplnení podľa pokynov dodávateľa; udáva ju dodávateľ v kilogramoch v intervaloch 0,5 kg;

11.

„eco 40-60“ je názov programu, ktorý výrobca vyhlasuje za program schopný vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, na ktorej sa uvádza možnosť prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom pracom cykle, a na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na energetickom štítku a v informačnom liste výrobku;

12.

„účinnosť pláchania“ je koncentrácia zvyškového obsahu lineárneho alkylbenzénsulfonátu (LAS) v praných textíliách po skončení pracieho cyklu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť (IR) alebo celého cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť (JR) vyjadrená v gramoch na kilogram suchých textílií;

13.

„vážená spotreba energie EW)“ je vážený priemer spotrieb energie v pracom cykle práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite, polovici a štvrtine menovitej pracej kapacity vyjadrený v kilowatthodinách na cyklus;

14.

„vážená spotreba energie EWD)“ je vážený priemer spotrieb energie práčky so sušičkou pre domácnosť v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite a pri polovici menovitej kapacity vyjadrený v kilowatthodinách na cyklus;

15.

„štandardná spotreba energie v cykle“ (SCE) je spotreba energie považovaná za referenčnú ako funkcia menovitej kapacity práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť, vyjadrená v kilowatthodinách na cyklus;

16.

„vážená spotreba vody WW)“ je vážený priemer spotrieb vody v pracom cykle práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite, polovici a štvrtine menovitej pracej kapacity vyjadrený v litroch na cyklus;

17.

„vážená spotreba vody WWD)“ je vážený priemer spotrieb vody práčky so sušičkou pre domácnosť v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite a pri polovici menovitej kapacity vyjadrený v litroch na cyklus;

18.

„zvyšková vlhkosť“ je v prípade práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť vlhkosť obsiahnutá v náplni po skončení pracieho cyklu;

19.

„konečná vlhkosť“ je v prípade práčok so sušičkou pre domácnosť vlhkosť obsiahnutá v náplni po skončení sušiaceho cyklu;

20.

„suché na uloženie“ je stav vysušenia textílií v sušiacom cykle na konečnú vlhkosť 0 %;

21.

„trvanie programu“ (tW) je čas od spustenia zvoleného programu (vynímajúc prípadný odložený štart nastavený používateľom) do indikácie ukončenia programu, keď má používateľ prístup k náplni;

22.

„trvanie cyklu“ (tWD) je v prípade celého cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť čas od spustenia zvoleného programu v pracom cykle (vynímajúc prípadné odloženie štartu nastavené používateľom) po okamih, keď spotrebič signalizuje skončenie sušiaceho cyklu a používateľ má prístup k náplni;

23.

„režim vypnutia“ je stav, v ktorom je práčka alebo práčka so sušičkou pre domácnosť pripojená do elektrickej siete a neposkytuje žiadnu funkciu; za režim vypnutia sa považuje aj:

a)

stav, v ktorom sa zobrazuje iba ukazovateľ režimu vypnutia;

b)

stav, keď sa poskytujú iba funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (1);

24.

„režim pohotovosti“ je stav, keď je práčka alebo práčka so sušičkou pre domácnosť pripojená na elektrickú sieť a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas:

a)

funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo

b)

funkciu opätovnej aktivácie prostredníctvom pripojenia na sieť a/alebo

c)

zobrazenie informácií alebo stavový displej a/alebo

d)

detekčnú funkciu pre núdzové opatrenia;

25.

„sieť“ je komunikačná infraštruktúra s topológiou spojení, architektúrou vrátane fyzických komponentov, organizačnými princípmi, komunikačnými procedúrami a formátmi (protokoly);

26.

„funkcia ochrany pred pokrčením“ je činnosť práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť po skončení programu na zabránenie nadmernému pokrčeniu bielizne;

27.

„odložený štart“ je stav, keď používateľ zvolil konkrétne oneskorenie začatia alebo skončenia cyklu na zvolenom programe;

28.

„záruka“ je akýkoľvek záväzok maloobchodníka alebo dodávateľa voči spotrebiteľovi:

a)

vrátiť zaplatenú cenu alebo

b)

vymeniť alebo opraviť práčku alebo práčku so sušičkou pre domácnosť, či akokoľvek s nimi naložiť, ak nezodpovedajú špecifikáciám uvedeným vo vyhlásení o záruke alebo v príslušnej reklame;

29.

„mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;

30.

„vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

31.

„dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

32.

„alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu zobraziť obrázok, alebo ako pomôcka na zlepšenie prístupnosti, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).


PRÍLOHA II

A)   Triedy energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti práčky pre domácnosť a pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa určuje podľa jej koeficientu energetickej účinnosti (EEIW) uvedeného v tabuľke 1.

EEIW práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť sa vypočíta v súlade s prílohou IV.

Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť

Trieda energetickej účinnosti

Koeficient energetickej účinnosti (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Trieda energetickej účinnosti celého cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa určuje podľa jej koeficientu energetickej účinnosti (EEIWD) uvedeného v tabuľke 2.

EEIWD celého cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa vypočíta v súlade s prílohou IV.

Tabuľka 2

Triedy energetickej účinnosti celého cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť

Trieda energetickej účinnosti

Koeficient energetickej účinnosti (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B)   Triedy účinnosti odstreďovania

Trieda účinnosti odstreďovania práčky pre domácnosť a pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa určuje podľa zvyškovej vlhkosti (D) uvedenej v tabuľke 3.

D práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť sa vypočíta v súlade s prílohou IV.

Tabuľka 3

Triedy účinnosti odstreďovania

Trieda účinnosti odstreďovania

Zvyšková vlhkosť (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C)   Triedy úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom práčky pre domácnosť a pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa určuje podľa úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom uvedenej v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Triedy úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Fáza

Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Hluk (dB)

Odstreďovanie

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


PRÍLOHA III

A)   Štítok práčok pre domácnosť

1.   ŠTÍTOK PRÁČOK PRE DOMÁCNOSŤ

1.1.   Štítok

Image 1

1.2.   Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

QR kód;

II.

názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

III.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

IV.

rozsah tried energetickej účinnosti od A po G;

V.

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s prílohou II;

VI.

vážená spotreba energie na 100 cyklov v kWh zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou IV;

VII.

menovitá kapacita programu „eco 40-60“ v kg;

VIII.

vážená spotreba vody na cyklus v litroch zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou IV;

IX.

trvanie programu „eco 40-60“ pri menovitej kapacite v h:min zaokrúhlené na najbližšiu minútu;

X.

trieda účinnosti odstreďovania určená v súlade s bodom B prílohy II;

XI.

úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania vyjadrená v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, ako aj trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom určená podľa bodu C prílohy II;

XII.

číslo tohto nariadenia, t. j. „2019/2014“.

2.   VZOR ŠTÍTKA PRÁČOK PRE DOMÁCNOSŤ

Vzor štítka musí zodpovedať tomuto obrázku:

Image 2

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 96 mm a výšku aspoň 192 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho jednotlivé prvky musia aj tak proporcionálne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie štítku je 100 % biele.

c)

Typ písma je Verdana a Calibri.

d)

Rozmery a špecifikácia prvkov na štítku musia zodpovedať prvkom vzoru štítka práčok pre domácnosť.

e)

Farby sú CMYK – azúrová, purpurová, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 0, 70, 100, 0: 0 % azúrová, 70 % purpurová, 100 % žltá, 0 % čierna.

f)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na obrázok vyššie):

Image 3

farby loga EÚ musia byť:

pozadie: 100, 80, 0, 0;

hviezdy: 0, 0, 100, 0;

Image 4

farba loga Energia musí byť: 100, 80, 0, 0;

Image 5

QR kód musí byť uvedený v 100 % čiernej farbe;

Image 6

názov dodávateľa musí byť uvedený tučným písmom Verdana a v 100 % čiernej farbe, 9 pt;

Image 7

identifikačný kód modelu musí byť uvedený obyčajným písmom Verdana a v 100 % čiernej farbe, 9 pt;

Image 8

stupnica od A po G musí byť zobrazená takto:

stupnica tried energetickej účinnosti musí byť uvedená tučným písmom Calibri a v 100 % bielej farbe, 19 pt; písmená musia byť zarovnané na os vo vzdialenosti 4,5 mm od ľavého okraja šípok;

farby šípok na stupnici od A po G musia byť takéto:

Trieda A: 100, 0, 100, 0;

Trieda B: 70, 0, 100, 0;

Trieda C: 30, 0, 100, 0;

Trieda D: 0, 0, 100, 0;

Trieda E: 0, 30, 100, 0;

Trieda F: 0, 70, 100, 0;

Trieda G: 0, 100, 100, 0;

Image 9

vnútorné deliace čiary musia byť 0,5 pt hrubé a 100 % čiernej farby;

Image 10

písmeno označujúce triedu energetickej účinnosti musí byť uvedené v 100 % bielej farbe tučným písmom Calibri, 33 pt. Šípka triedy energetickej účinnosti a zodpovedajúca šípka stupnice od A po G musia byť umiestnené tak, aby ich konce boli zarovnané. Písmeno uvedené na šípke triedy energetickej účinnosti musí byť umiestnené v strede obdĺžnikovej časti šípky, ktorá musí byť uvedená v 100 % čiernej farbe;

Image 11

hodnota váženej spotreby energie na 100 cyklov musí byť uvedená tučným písmom Verdana, 28 pt; údaj „kWh“ musí byť uvedený obyčajným písmom Verdana, 18 pt; údaj „100“ na symbole znázorňujúcom 100 cyklov musí byť uvedený obyčajným písmom Verdana, 14 pt. Hodnota a jednotka musia byť zarovnané na stred a uvedené v 100 % čiernej farbe;

Image 12

symboly musia byť zobrazené tak, ako na vzore štítka:

čiary symbolov musia byť 1,2 pt hrubé a spolu s textom (čísla a jednotky) musia byť uvedené v 100 % čiernej farbe;

texty pod tromi vrchnými symbolmi musia byť uvedené tučným písmom Verdana, 16 pt s jednotkami uvedenými obyčajným písmom Verdana, 12 pt a musia byť zarovnané na stred pod symbolmi;

symbol energetickej účinnosti odstreďovania: rozsah tried energetickej účinnosti odstreďovania (A až G) musí byť zarovnaný na stred pod symbolom s písmenom príslušnej triedy energetickej účinnosti odstreďovania uvedeným tučným písmom Verdana, 16 pt a ostatnými písmenami tried energetickej účinnosti odstreďovania obyčajným písmom Verdana, 10 pt;

symbol úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom: počet decibelov v reproduktore musí byť uvedený tučným písmom Verdana, 12 pt s jednotkou „dB“ obyčajným písmom Verdana, 9 pt; rozsah tried hluku (A až D) musí byť zarovnaný na stred pod symbolom s písmenom príslušnej triedy hluku uvedeným tučným písmom Verdana, 16 pt a ostatnými písmenami tried hluku obyčajným písmom Verdana, 10 pt;

Image 13

číslo nariadenia musí byť uvedené v 100 % čiernej farbe obyčajným písmom Verdana, 6 pt.

B)   Štítok práčok so sušičkou pre domácnosť

1.   ŠTÍTOK PRÁČOK SO SUŠIČKOU PRE DOMÁCNOSŤ

1.1.   Štítok:

Image 14

1.2.   Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

QR kód;

II.

názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

III.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

IV.

stupnice tried energetickej účinnosti celého cyklu (na ľavej strane) a pracieho cyklu (na pravej strane) od A po G;

V.

trieda energetickej účinnosti celého cyklu (na ľavej strane) určená v súlade s prílohou II a pracieho cyklu (na pravej strane) určená v súlade s prílohou II;

VI.

vážená spotreba energie na 100 cyklov v kWh zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou IV v prípade celého cyklu (na ľavej strane)

VII.

vážená spotreba energie na 100 cyklov v kWh zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou IV v prípade pracieho cyklu (na pravej strane);

VIII.

menovitá kapacita celého cyklu (na ľavej strane) a pracieho cyklu (na pravej strane);

IX.

vážená spotreba vody na cyklus v litroch zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v súlade s prílohou IV v prípade celého cyklu (na ľavej strane) a pracieho cyklu (na pravej strane);

X.

trvanie cyklu pri menovitej kapacite v prípade celého cyklu (na ľavej strane) a pracieho cyklu (na pravej strane);

XI.

trieda účinnosti odstreďovania určená v súlade s bodom B prílohy II;

XII.

trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania programu „eco 40-60“ a hodnota v dB(A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

XIII.

číslo tohto nariadenia, t. j. „2019/2014“.

2.   VZOR ŠTÍTKA PRÁČOK SO SUŠIČKOU PRE DOMÁCNOSŤ

Image 15

Pričom:

a)

Štítok musí mať šírku aspoň 96 mm a výšku aspoň 192 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho jednotlivé prvky musia aj tak proporcionálne zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

b)

Pozadie štítku je 100 % biele.

c)

Typ písma je Verdana a Calibri.

d)

Rozmery a špecifikácia prvkov na štítku musia zodpovedať prvkom vzoru štítka práčok so sušičkou pre domácnosť.

e)

Farby sú CMYK – azúrová, purpurová, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 0, 70, 100, 0: 0 % azúrová, 70 % purpurová, 100 % žltá, 0 % čierna.

f)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na obrázok vyššie):

Image 16

farby loga EÚ musia byť:

pozadie: 100, 80, 0, 0;

hviezdy: 0, 0, 100, 0;

Image 17

farba loga Energia musí byť: 100, 80, 0, 0;

Image 18

QR kód musí byť uvedený v 100 % čiernej farbe;

Image 19

názov dodávateľa musí byť uvedený tučným písmom Verdana a v 100 % čiernej farbe, 9 pt;

Image 20

identifikačný kód modelu musí byť uvedený obyčajným písmom Verdana a v 100 % čiernej farbe, 9 pt;

Image 21

stupnice od A po G musia byť zobrazené takto:

stupnice tried energetickej účinnosti musia byť uvedené tučným písmom Calibri a v 100 % bielej farbe, 19 pt; písmená musia byť zarovnané na os vo vzdialenosti 4 mm od ľavého okraja šípok;

farby šípok na stupnici od A po G musia byť takéto:

Trieda A: 100, 0, 100, 0;

Trieda B: 70, 0, 100, 0;

Trieda C: 30, 0, 100, 0;

Trieda D: 0, 0, 100, 0;

Trieda E: 0, 30, 100, 0;

Trieda F: 0, 70, 100, 0;

Trieda G: 0, 100, 100, 0;

Image 22

vnútorné deliace čiary musia byť 0,5 pt hrubé a 100 % čiernej farby;

Image 23

písmeno označujúce triedu energetickej účinnosti musí byť uvedené v 100 % bielej farbe tučným písmom Calibri, 26 pt. Šípka triedy energetickej účinnosti a zodpovedajúca šípka stupnice od A po G musia byť umiestnené tak, aby ich konce boli zarovnané. Písmeno uvedené na šípke triedy energetickej účinnosti musí byť umiestnené v strede obdĺžnikovej časti šípky, ktorá musí byť uvedená v 100 % čiernej farbe;

Image 24

hodnota váženej spotreby energie na 100 cyklov musí byť uvedená tučným písmom Verdana, 16 pt; údaj „kWh“ musí byť uvedený obyčajným písmom Verdana, 10 pt; údaj „100“ na symbole znázorňujúcom 100 cyklov musí byť uvedený obyčajným písmom Verdana, 6 pt. Text musí byť zarovnaný na stred a uvedený v 100 % čiernej farbe;

Image 25

symboly musia byť zobrazené tak, ako na vzoroch štítka:

čiary symbolov musia byť 1,2 pt hrubé a spolu s textom (čísla a jednotky) musia byť uvedené v 100 % čiernej farbe;

text napravo a naľavo od symbolov musí byť uvedený tučným písmom Verdana, 14 pt s jednotkou obyčajným písmom Verdana, 10 pt;

symbol energetickej účinnosti odstreďovania: rozsah tried energetickej účinnosti odstreďovania (A až G) musí byť zarovnaný na stred pod symbolom s písmenom príslušnej triedy energetickej účinnosti odstreďovania uvedeným tučným písmom Verdana, 16 pt a ostatnými písmenami tried energetickej účinnosti odstreďovania obyčajným písmom Verdana, 10 pt;

symbol úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom: počet decibelov v reproduktore musí byť uvedený tučným písmom Verdana, 9 pt s jednotkou „dB“ obyčajným písmom Verdana, 7 pt; rozsah tried hluku (A až D) musí byť zarovnaný na stred pod symbolom s písmenom príslušnej triedy hluku uvedeným tučným písmom Verdana, 16 pt a ostatnými písmenami tried hluku obyčajným písmom Verdana, 10 pt;

Image 26

číslo nariadenia musí byť uvedené v 100 % čiernej farbe obyčajným písmom Verdana, 6 pt.


PRÍLOHA IV

Metódy merania a výpočty

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie poznatky, ako aj v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Program „eco 40-60“ sa použije na merania a výpočet spotreby energie, koeficientu energetickej účinnosti (EEIW), maximálnej teploty, spotreby vody, zvyškovej vlhkosti, trvania programu, účinnosti prania, účinnosti pláchania, účinnosti odstreďovania a úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť. Spotreba energie, maximálna teplota, spotreba vody, zvyšková vlhkosť, trvanie programu, účinnosť prania a účinnosť pláchania sa merajú súbežne.

Cyklus „pranie a sušenie“ sa použije na merania a výpočet spotreby energie, koeficientu energetickej účinnosti (EEIWD), maximálnej teploty v pracej fáze, spotreby vody, konečnej vlhkosti, trvania cyklu, účinnosti prania a účinnosti pláchania práčok so sušičkou pre domácnosť. Spotreba energie, maximálna teplota, spotreba vody, konečná vlhkosť, trvanie cyklu, účinnosť prania a účinnosť pláchania sa merajú súbežne.

Pri meraní parametrov podľa tejto prílohy pre program „eco 40-60“ a cyklus „pranie a sušenie“ sa použije najvyššia rýchlosť odstreďovania programu „eco 40-60“ pri menovitej kapacite, polovici menovitej kapacity a podľa potreby pri štvrtine menovitej kapacity.

Pri práčkach pre domácnosť s menovitou kapacitou do 3 kg vrátane a pri práčkach so sušičkou pre domácnosť s menovitou pracou kapacitou do 3 kg vrátane sa parametre pre program „eco 40-60“ a cyklus „pranie a sušenie“ merajú iba pri menovitej kapacite.

Trvanie programu „eco 40-60“ (tW) pri menovitej pracej kapacite, polovici menovitej pracej kapacity a štvrtine menovitej pracej kapacity, ako aj trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (tWD) pri menovitej kapacite a polovici menovitej kapacity sa vyjadria v hodinách a minútach a zaokrúhlia na najbližšiu minútu.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom sa meria v dB (A) re 1 pW a je zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

1.   MENOVITÁ KAPACITA PRÁČOK SO SUŠIČKOU PRE DOMÁCNOSŤ

Menovitá kapacita práčok so sušičkou pre domácnosť sa meria pri použití cyklu „pranie a sušenie“.

Ak daná práčka so sušičkou pre domácnosť umožňuje kontinuálny cyklus, menovitou kapacitou cyklu „pranie a sušenie“ je menovitá kapacita pre tento cyklus.

Ak daná práčka so sušičkou pre domácnosť neumožňuje kontinuálny cyklus, menovitou kapacitou cyklu „pranie a sušenie“ je menovitá pracia kapacita programu „eco 40-60“ alebo menovitá sušiaca kapacita sušiaceho cyklu, ktorým sa dosiahne stav „suché na uloženie“ podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.

2.   KOEFICIENT ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

2.1.   Koeficient energetickej účinnosti (EEIW) práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť

Na výpočet EEIW sa vážená spotreba energie programu „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite, polovici menovitej pracej kapacity a štvrtine menovitej pracej kapacity porovná so štandardnou spotrebou energie.

a)

EEIW sa vypočíta nasledovne a zaokrúhli na jedno desatinné miesto:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

kde:

Et je vážená spotreba energie práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť;

SCEW je štandardná spotreba energie cyklu práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť.

b)

SCEW sa vypočíta v kWh na cyklus a zaokrúhli na tri desatinné miesta takto:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

kde c je menovitá kapacita práčky pre domácnosť alebo menovitá pracia kapacita práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“.

c)

EW sa vypočíta v kWh na cyklus nasledovne a zaokrúhli na tri desatinné miesta:

Formula

kde:

EW,full je spotreba energie práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite zaokrúhlená na tri desatinné miesta;

EW,½ je spotreba energie práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity zaokrúhlená na tri desatinné miesta;

EW,1/4 je spotreba energie práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity zaokrúhlená na tri desatinné miesta;

A je váhový koeficient menovitej pracej kapacity zaokrúhlený na tri desatinné miesta;

B je váhový koeficient polovice menovitej pracej kapacity zaokrúhlený na tri desatinné miesta;

C je váhový koeficient štvrtiny menovitej pracej kapacity zaokrúhlený na tri desatinné miesta.

Pri práčkach pre domácnosť s menovitou kapacitou do 3 kg vrátane a pri práčkach so sušičkou pre domácnosť s menovitou pracou kapacitou do 3 kg vrátane sa A rovná 1; B a C sa rovnajú 0.

Pri ostatných práčkach a práčkach so sušičkou pre domácnosť závisí hodnota váhových koeficientov od menovitej kapacity takto:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

kde c je menovitá kapacita práčky pre domácnosť alebo menovitá pracia kapacita práčky so sušičkou pre domácnosť.

d)

Vážená spotreba energie na 100 cyklov v prípade práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa vypočíta nasledovne a zaokrúhli na najbližšie celé číslo:

EW × 100

2.2.   Koeficient energetickej účinnosti (EEIWD) celého cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť

Na výpočet EEIWD modelu práčky so sušičkou pre domácnosť sa vážená spotreba energie cyklu „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite a polovici menovitej kapacity porovná s jej štandardnou spotrebou v cykle.

a)

EEIWD sa vypočíta nasledovne a zaokrúhli na jedno desatinné miesto:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

kde:

EWD je vážená spotreba energie celého cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť;

SCEWD je štandardná spotreba energie v celom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť.

b)

SCEWD sa vypočíta v kWh na cyklus a zaokrúhli na tri desatinné miesta takto:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

kde d je menovitá kapacita práčky so sušičkou pre domácnosť v cykle „pranie a sušenie“.

c)

Pri práčkach so sušičkou pre domácnosť s menovitou pracou kapacitou do 3 kg vrátane je EWD spotreba energie pri menovitej kapacite zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

Pri ostatných práčkach so sušičkou pre domácnosť sa EWD vypočíta v kWh na cyklus nasledovne a zaokrúhli na tri desatinné miesta:

Formula

kde:

EWD,full je spotreba energie práčky so sušičkou pre domácnosť v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite zaokrúhlená na tri desatinné miesta;

EWD,½ je spotreba energie práčky so sušičkou pre domácnosť v cykle „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

d)

Vážená spotreba energie na 100 cyklov v prípade celého cyklu práčky so sušičkou sa vypočíta nasledovne a zaokrúhli na najbližšie celé číslo:

EWD × 100

3.   KOEFICIENT ÚČINNOSTI PRANIA

Koeficient účinnosti prania práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť (Iw), ako aj koeficient účinnosti prania celého cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť (Jw) sa vypočíta pomocou harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie poznatky, a zaokrúhli sa na dve desatinné miesta.

4.   ÚČINNOSŤ PLÁCHANIA

Účinnosť pláchania práčok pre domácnosť a pracieho cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť (IR), ako aj účinnosť pláchania celého cyklu práčok so sušičkou pre domácnosť (JR) sa vypočíta pomocou harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov založených na detekcii markera lineárneho alkylbenzénsulfonátu (LAS), a zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto.

5.   MAXIMÁLNA TEPLOTA

Maximálna teplota, ktorá sa na 5 minút dosiahne vnútri bielizne pranej v práčkach pre domácnosť a v pracom cykle práčok so sušičkou pre domácnosť sa určí pomocou harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov a zaokrúhli sa na najbližšie celé číslo.

6.   VÁŽENÁ SPOTREBA VODY

(1)

Vážená spotreba vody (WW) práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa vypočíta v litroch a zaokrúhli na najbližšie celé číslo:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

kde:

WW,full je spotreba vody práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite v litroch zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

WW,½ je spotreba vody práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity v litroch zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

WW,1/4 je spotreba vody práčky pre domácnosť alebo pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity v litroch zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

A, B a C sú váhové koeficienty opísané v bode 2 podbode 1 písm. c).

(2)

Pri práčkach so sušičkou pre domácnosť s menovitou pracou kapacitou do 3 kg vrátane je váženou spotrebou vody spotreba vody pri menovitej kapacite zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Pri ostatných práčkach so sušičkou pre domácnosť sa vážená spotreba vody (WWD) cyklu „pranie a sušenie“ vypočíta nasledovne a zaokrúhli na najbližšie celé číslo:

Formula

kde:

WWD,full je spotreba vody v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri menovitej kapacite v litroch zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

WWD,½ je spotreba vody v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri polovici menovitej kapacity v litroch zaokrúhlená na jedno desatinné miesto.

7.   ZVYŠKOVÁ VLHKOSŤ

Vážená zvyšková vlhkosť po praní (D) práčky pre domácnosť a pracieho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť sa vypočíta v percentách nasledovne a zaokrúhli na najbližšie celé percento:

Formula

kde:

Dfull je zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite v percentách zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

D1/2 je zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity v percentách zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

D1/4 je zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity v percentách zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

A, B a C sú váhové koeficienty opísané v bode 2 podbode 1 písm. c).

8.   KONEČNÁ VLHKOSŤ

V prípade sušiaceho cyklu práčky so sušičkou pre domácnosť zodpovedá stav „suché na uloženie“ konečnej vlhkosti 0 %, čo je termodynamická rovnováha náplne s podmienkami okolitého vzduchu z hľadiska teploty (skúšané pri 20 ± 2 °C) a relatívnej vlhkosti (skúšané pri 65 ± 5 %).

Konečná vlhkosť sa vypočíta v súlade s harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, a zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto.

9.   NÍZKOENERGETICKÉ REŽIMY

Meria sa spotreba elektriny v režime vypnutia (Po), režime pohotovosti (Psm) a prípadne pri odloženom štarte (Pds). Namerané hodnoty sú vyjadrené vo wattoch (W) a zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Pri meraní spotreby elektriny v nízkoenergetických režimoch sa skontroluje a zaznamená:

či sa zobrazujú alebo nezobrazujú informácie,

či je alebo nie je aktivované sieťové pripojenie.

Ak má daná práčka alebo práčka so sušičkou pre domácnosť funkciu ochrany pred pokrčením, jej chod sa preruší otvorením dverí práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť alebo akýmkoľvek iným primeraným zásahom 15 minút pred meraním spotreby energie.

10.   ÚROVEŇ VYDÁVANÉHO HLUKU PRENÁŠANÉHO VZDUCHOM

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom pri práčkach a práčkach so sušičkou pre domácnosť vo fáze odstreďovania sa vypočíta pre program „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite pomocou harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie poznatky, a zaokrúhli sa na najbližšie celé číslo.


PRÍLOHA V

Informačný list výrobku

1.   Práčky pre domácnosť

V zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) dodávateľ zapíše do databázy výrobkov informácie stanovené v tabuľke 5.

V používateľskej príručke alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku musí byť jasne uvedený odkaz na model v databáze výrobkov vo forme adresy URL (Uniform Resource Locator) čitateľnej ľudským okom alebo QR kódu, alebo registračné číslo výrobku.

Tabuľka 5

Obsah informačného listu výrobku, poradie a formát tohto listu

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:

Adresa dodávateľa  (2) :

Identifikačný kód modelu:

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter

Hodnota

Parameter

Hodnota

Menovitá kapacita (1) (kg)

x,x

Rozmery v cm

Výška

x

Šírka

x

Hĺbka

x

EEIW  (1)

x,x

Trieda energetickej účinnosti (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Koeficient účinnosti prania (1)

x,xx

Účinnosť pláchania (g/kg) (1)

x,x

Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.

x,xxx

Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.

x

Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (1) (°C)

Menovitá kapacita

x

Zvyšková vlhkosť (1) (%)

Menovitá kapacita

x

Polovica

x

Polovica

x

Štvrtina

x

Štvrtina

x

Rýchlosť odstreďovania (1) (ot/min)

Menovitá kapacita

x

Trieda účinnosti odstreďovania (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Polovica

x

Štvrtina

x

Trvanie programu (1) (h:min)

Menovitá kapacita

x:xx

Typ

[vstavaná/voľne stojaca]

Polovica

x:xx

Štvrtina

x:xx

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania (1) [dB(A) re 1 pW]

x

Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (1) (odstreďovanie)

[A/B/C/D] (3)

Režim vypnutia (W)

x,xx

Režim pohotovosti (W)

x,xx

Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)

x,xx

Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)

x,xx

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ  (2):

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny

[ÁNO/NIE]

 

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023 (1)  (2):

2.   Práčky so sušičkou pre domácnosť

V zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) dodávateľ zapíše do databázy výrobkov informácie stanovené v tabuľke 6.

V používateľskej príručke alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku musí byť jasne uvedený odkaz na model v databáze výrobkov vo forme adresy URL (Uniform Resource Locator) čitateľnej ľudským okom alebo QR kódu, alebo registračné číslo výrobku.

Tabuľka 6

Obsah informačného listu výrobku, poradie a formát tohto listu

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:

Adresa dodávateľa  (6) :

Identifikačný kód modelu:

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter

Hodnota

Parameter

Hodnota

Menovitá kapacita (kg)

Menovitá kapacita (5)

x,x

Rozmery v cm

Výška

x

Menovitá pracia kapacita (4)

x,x

Šírka

x

Hĺbka

x

Koeficient energetickej účinnosti

EEIW  (4)

x,x

Trieda energetickej účinnosti

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Koeficient účinnosti prania

IW  (4)

x,xx

Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.

x,xxx

Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.

x,xxx

Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.

x

Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.

x

Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) (4)

Menovitá pracia kapacita

x

Zvyšková vlhkosť (%) (4)

Menovitá pracia kapacita

x

Polovica

x

Polovica

x

Štvrtina

x

Štvrtina

x

Rýchlosť odstreďovania (ot/min) (4)

Menovitá pracia kapacita

x

Trieda účinnosti odstreďovania (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Polovica

x

Štvrtina

x

Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)

Menovitá pracia kapacita

x:xx

Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)

Menovitá kapacita

x:xx

Polovica

x:xx

Polovica

x:xx

Štvrtina

x:xx

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v pracom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite [dB(A) re 1 pW]

x

Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite

[A/B/C/D] (7)

Typ

[vstavaná/voľne stojaca]

 

Režim vypnutia (W)

x,xx

Režim pohotovosti (W)

x,xx

Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)

x,xx

Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)

x,xx

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ  (6):

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny

[ÁNO/NIE]

 

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2023 (5):


(1)  pre program „eco 40-60“.

(2)  zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(3)  ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať tieto údaje.

(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (pozri stranu 285 tohto úradného vestníka).

(4)  pre program eco 40-60

(5)  pre cyklus „pranie a sušenie“

(6)  zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

(7)  ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať tieto údaje.


PRÍLOHA VI

Technická dokumentácia

1.   

Technická dokumentácia práčok pre domácnosť uvedená v článku 3 ods. 1 písm. d) obsahuje:

a)

informácie uvedené v bode 1 prílohy V;

b)

informácie uvedené v tabuľke 7: tieto hodnoty sa na účely postupu overovania podľa prílohy IX považujú za deklarované hodnoty;

Tabuľka 7

Informácie na uvedenie v technickej dokumentácii práčok pre domácnosť

PARAMETER

JEDNOTKA

HODNOTA

Menovitá kapacita programu „eco 40-60“ v intervaloch 0,5 kg c)

kg

X,X

Spotreba energie v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (EW,full)

kWh/cyklus

X,XXX

Spotreba energie v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (EW,½)

kWh/cyklus

X,XXX

Spotreba energie v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (EW,1/4)

kWh/cyklus

X,XXX

Vážená spotreba energie v programe „eco 40-60“ (EW)

kWh/cyklus

X,XXX

Štandardná spotreba energie v programe „eco 40-60“ (SCEW)

kWh/cyklus

X,XXX

Koeficient energetickej účinnosti (EEIW)

X,X

Spotreba vody v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (WW,full)

L/cyklus

X,X

Spotreba vody v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (WW,½)

L/cyklus

X,X

Spotreba vody v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (WW,1/4)

L/cyklus

X,X

Vážená spotreba vody (WW)

L/cyklus

X

Koeficient účinnosti prania v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (Iw)

X,XX

Koeficient účinnosti prania v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (Iw)

X,XX

Koeficient účinnosti prania v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (Iw)

X,XX

Účinnosť pláchania v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (IR)

g/kg

X,X

Účinnosť pláchania v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (IR)

g/kg

X,X

Účinnosť pláchania v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (IR)

g/kg

X,X

Trvanie programu „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (tw)

h:min

X:XX

Trvanie programu „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (tw)

h:min

X:XX

Trvanie programu „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (tw)

h:min

X:XX

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (T)

°C

X

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (T)

°C

X

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (T)

°C

X

Otáčky vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (S)

ot/min

X

Otáčky vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (S)

ot/min

X

Otáčky vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (S)

ot/min

X

Zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej kapacite (Dfull)

%

X

Zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej kapacity (D1/2)

%

X

Zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej kapacity (D1/4)

%

X

Vážená zvyšková vlhkosť (D)

%

X

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v programe „eco 40-60“ (fáza odstreďovania)

dB(A) re 1 pW

X

Spotreba elektriny v režime vypnutia (Po)

W

X,XX

Spotreba elektriny v režime pohotovosti (Psm)

W

X,XX

Zahŕňa režim pohotovosti zobrazovanie informácií?

Áno/nie

Spotreba elektriny v režime pohotovosti (Psm) pri zapojení v sieti (ak je k dispozícii)

W

X,XX

Spotreba elektriny pri odloženom štarte (Pds) (ak je k dispozícii)

W

X,XX

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtov uskutočnených v súlade s prílohou IV;

f)

zoznam všetkých ekvivalentných modelov vrátane ich identifikačných kódov.

2.   

Technická dokumentácia práčok so sušičkou pre domácnosť uvedená v článku 3 ods. 1 písm. d) obsahuje:

a)

informácie uvedené v bode 2 prílohy V;

b)

informácie uvedené v tabuľke 8: tieto hodnoty sa na účely postupu overovania podľa prílohy IX považujú za deklarované hodnoty;

Tabuľka 8

Informácie na uvedenie v technickej dokumentácii práčok so sušičkou pre domácnosť

PARAMETER

JEDNOTKA

HODNOTA

Menovitá kapacita pracieho cyklu v intervaloch 0,5 kg c)

kg

X,X

Menovitá kapacita cyklu „pranie a sušenie“ v intervaloch 0,5 kg d)

kg

X,X

Spotreba energie v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (EW,full)

kWh/cyklus

X,XXX

Spotreba energie v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (EW,½)

kWh/cyklus

X,XXX

Spotreba energie v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (EW,1/4)

kWh/cyklus

X,XXX

Vážená spotreba energie v programe „eco 40-60“ (EW)

kWh/cyklus

X,XXX

Štandardná spotreba energie v programe „eco 40-60“ (SCEW)

kWh/cyklus

X,XXX

Koeficient energetickej účinnosti pracieho cyklu (EEIW)

X,X

Spotreba energie v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite (EWD,full)

kWh/cyklus

X,XXX

Spotreba energie v cykle „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity (EWD,½)

kWh/cyklus

X,XXX

Vážená spotreba energie v cykle „pranie a sušenie“ (EWD)

kWh/cyklus

X,XXX

Štandardná spotreba energie v cykle „pranie a sušenie“ (SCEWD)

kWh/cyklus

X,XXX

Koeficient energetickej účinnosti cyklu „pranie a sušenie“ (EEIWD)

X,X

Spotreba vody v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (WW,full)

L/cyklus

X,X

Spotreba vody v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (WW,½)

L/cyklus

X,X

Spotreba vody v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (WW,1/4)

L/cyklus

X,X

Vážená spotreba vody v pracom cykle (WW)

L/cyklus

X

Spotreba vody v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite (WWD,full)

L/cyklus

X,X

Spotreba vody v cykle „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity (WWD,½)

L/cyklus

X,X

Vážená spotreba vody v cykle „pranie a sušenie“ (WWD)

L/cyklus

X

Koeficient účinnosti prania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (Iw)

X,XX

Koeficient účinnosti prania v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (Iw)

X,XX

Koeficient účinnosti prania v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (Iw)

X,XX

Koeficient účinnosti prania v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite (Jw)

X,XX

Koeficient účinnosti prania v cykle „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity (Jw)

X,XX

Účinnosť pláchania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (IR)

g/kg

X,X

Účinnosť pláchania v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (IR)

g/kg

X,X

Účinnosť pláchania v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (IR)

g/kg

X,X

Účinnosť pláchania v cykle „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite (JR)

g/kg

X,X

Účinnosť pláchania v cykle „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity (JR)

g/kg

X,X

Trvanie programu „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (tw)

h:min

X:XX

Trvanie programu „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (tw)

h:min

X:XX

Trvanie programu „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (tw)

h:min

X:XX

Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite (tWD)

h:min

X:XX

Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity (tWD)

h:min

X:XX

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (T)

°C

X

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (T)

°C

X

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (T)

°C

X

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v pracom cykle v rámci cyklu „pranie a sušenie“ pri menovitej kapacite (T)

°C

X

Teplota dosiahnutá aspoň na 5 min. vo vnútri náplne v pracom cykle v rámci cyklu „pranie a sušenie“ pri polovici menovitej kapacity (T)

°C

X

Otáčky vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (S)

ot/min

X

Otáčky vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (S)

ot/min

X

Otáčky vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (S)

ot/min

X

Zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracej kapacite (Dfull)

%

X

Zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri polovici menovitej pracej kapacity (D1/2)

%

X

Zvyšková vlhkosť v programe „eco 40-60“ pri štvrtine menovitej pracej kapacity (D1/4)

%

X

Vážená zvyšková vlhkosť po praní (D)

%

X

Konečná vlhkosť po sušení

%

X,X

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v programe „eco 40-60“ (fáza odstreďovania)

dB(A) re 1 pW

X

Spotreba elektriny v režime vypnutia (Po)

W

X,XX

Spotreba elektriny v režime pohotovosti (Psm)

W

X,XX

Zahŕňa režim pohotovosti zobrazovanie informácií?

Áno/nie

Spotreba elektriny v režime pohotovosti (Psm) pri zapojení v sieti (ak je k dispozícii)

W

X,XX

Spotreba elektriny pri odloženom štarte (Pds) (ak je k dispozícii)

W

X,XX

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby ďalšie použité technické normy a špecifikácie;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtov uskutočnených v súlade s prílohou IV;

f)

zoznam všetkých ekvivalentných modelov vrátane ich identifikačných kódov.

3.   

Ak boli informácie zahrnuté v technickej dokumentácii určitého modelu práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť získané ktoroukoľvek (prípadne oboma) z týchto metód:

z modelu s rovnakými technickými charakteristikami relevantnými z hľadiska technických informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ale od iného dodávateľa,

výpočtom na základe konštrukčného riešenia alebo extrapoláciou z iného modelu od toho istého alebo iného dodávateľa,

technická dokumentácia musí zahŕňať podrobnosti o tomto výpočte, posúdenie, ktoré dodávateľ vykonal na overenie presnosti daného výpočtu, a podľa potreby vyhlásenie o totožnosti modelov odlišných dodávateľov.


PRÍLOHA VII

Informácie, ktoré sa majú poskytovať vo vizuálnych reklamách, technických propagačných materiáloch, pri predaji na diaľku a telemarketingu okrem predaja na diaľku cez internet

1.   

Vo vizuálnych reklamách na práčky alebo práčky so sušičkou pre domácnosť sa na účely zabezpečenia súladu s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1 písm. e) a článku 4 písm. c) trieda energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti dostupné na štítku zobrazia tak, ako sa stanovuje v bode 4 tejto prílohy.

2.   

V technických propagačných materiáloch k práčkam alebo práčkam so sušičkou pre domácnosť sa na účely zabezpečenia súladu s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1 písm. f) a článku 4 písm. d) trieda energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti dostupné na štítku zobrazia tak, ako sa stanovuje v bode 4 tejto prílohy.

3.   

Pri akomkoľvek predaji práčok alebo práčok so sušičkou pre domácnosť na diaľku na základe papierových materiálov sa trieda energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti dostupné na štítku zobrazia tak, ako sa stanovuje v bode 4 tejto prílohy.

4.   

V súlade s obrázkom 1 sa trieda energetickej účinnosti a rozsah tried energetickej účinnosti zobrazia takto:

a)

pri práčkach pre domácnosť: so šípkou obsahujúcou písmeno triedy energetickej účinnosti v 100 % bielej farbe tučným písmom Calibri a aspoň v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je prípadne uvedená cena;

b)

pri práčkach so sušičkou pre domácnosť: so šípkou obsahujúcou písmeno triedy energetickej účinnosti celého cyklu v 100 % bielej farbe tučným písmom Calibri a aspoň v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je prípadne uvedená cena;

c)

s farbou šípky, ktorá zodpovedá farbe triedy energetickej účinnosti;

d)

s rozsahom dostupných tried energetickej účinnosti v 100 % čiernej farbe a

e)

šípka musí byť taká veľká, aby bola zreteľne viditeľná a čitateľná. Písmeno uvedené na šípke triedy energetickej účinnosti musí byť umiestnené v strede obdĺžnikovej časti a ohraničenie s hrúbkou 0,5 pt v 100 % čiernej farbe musí byť umiestnené okolo šípky a písmena triedy energetickej účinnosti.

Odchylne od uvedeného, ak sú vizuálne reklamy, technické propagačné materiály či papierové materiály pre predaj na diaľku vytlačené monochromaticky, farba šípky v uvedených vizuálnych reklamách, technických propagačných materiáloch alebo papierových materiáloch pre predaj na diaľku môže byť monochromatická.

Obrázok 1

Ľavá/pravá farebná/monochromatická šípka s uvedeným rozsahom tried energetickej účinnosti

Image 27

5.   

Pri predaji na diaľku prostredníctvom telemarketingu musí byť zákazník špecificky informovaný o triedach energetickej účinnosti výrobku a rozsahu tried energetickej účinnosti, ktoré sú k dispozícii na štítku, a o tom, že má prístup ku štítku a k informačnému listu výrobku cez webovú databázu výrobkov alebo na požiadanie k tlačenej kópii.

6.   

Vo všetkých prípadoch uvedených v bodoch 1 až 3 a v bode 5 musí mať zákazník možnosť na požiadanie získať tlačenú kópiu štítku a informačného listu výrobku.


PRÍLOHA VIII

Informácie poskytované v prípade predaja na diaľku cez internet

1.   

Príslušný štítok, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. g), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť taký veľký, aby bol jasne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti stanovenej v prílohe IV. Štítok môže byť zobrazený použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí obrázok použitý na prístup k štítku spĺňať špecifikácie stanovené v bode 2 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.

2.   

Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia (ako je znázornené na obrázku 2) musí:

a)

pri práčkach pre domácnosť: byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b)

pri práčkach so sušičkou pre domácnosť: byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti celého cyklu na štítku;

c)

označovať na šípke triedu energetickej účinnosti výrobku 100 % bielou farbou tučným písmom Calibri, a to v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena;

d)

zahŕňať rozsah dostupných tried energetickej účinnosti v 100 % čiernej farbe a

e)

mať jeden z týchto dvoch formátov a musí byť taký veľký, aby bola šípka jasne viditeľná a čitateľná. Písmeno uvedené na šípke triedy energetickej účinnosti musí byť umiestnené v strede obdĺžnikovej časti a viditeľné ohraničenie v 100 % čiernej farbe musí byť umiestnené okolo šípky a písmena triedy energetickej účinnosti:

Obrázok 2

Ľavá/pravá farebná šípka s uvedeným rozsahom tried energetickej účinnosti

Image 28

3.   

V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka takáto:

a)

obrázky uvedené v bode 2 tejto prílohy sa musia zobraziť na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;

b)

obrázky musia mať formu prepojenia na štítok, ako sa stanovuje v prílohe III;

c)

štítok sa musí zobraziť po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke;

d)

štítok sa musí zobraziť ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená (inset) obrazovka;

e)

na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obrazovke;

f)

štítok sa prestane zobrazovať prostredníctvom možnosti „zatvoriť“ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;

g)

alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, musí obsahovať triedy energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, v akej je cena.

4.   

Elektronický informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. h), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol jasne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku možno zobraziť s použitím vnoreného zobrazenia alebo odkazom na databázu výrobkov a v takom prípade musí byť na odkaze používanom na prístup k informačnému listu výrobku zreteľne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list výrobku sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.


PRÍLOHA IX

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie nameraných parametrov orgánmi členských štátov a dodávateľ ich nesmie použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii. Hodnoty a triedy uvedené na štítku alebo v informačnom liste výrobku nesmú byť pre dodávateľa priaznivejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.

Ak bol model navrhnutý tak, aby rozpoznal podrobenie skúšaniu (napr. rozpoznaním skúšobných podmienok alebo skúšobného cyklu) a aby konkrétne reagoval automatickou zmenou výkonu počas skúšky s cieľom dosiahnuť priaznivejšiu hodnotu ktoréhokoľvek parametra stanoveného v tomto nariadení alebo zahrnutého v technickej dokumentácii či akejkoľvek poskytnutej dokumentácii, daný model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce požiadavkám.

Pri overovaní súladu modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení orgány členských štátov uplatňujú tento postup:

1.

Orgány členských štátov overujú iba jeden kus modelu.

2.

Model sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám, ak:

a)

hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1369 (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty používané na výpočet týchto hodnôt nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než zodpovedajúce hodnoty uvedené v skúšobných protokoloch a

b)

hodnoty uvedené na štítku a v informačnom liste výrobku nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než deklarované hodnoty a uvedená trieda energetickej účinnosti, trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom a trieda účinnosti odstreďovania nie sú pre dodávateľa priaznivejšie než trieda určená na základe deklarovaných hodnôt a

c)

keď orgány členských štátov skúšajú daný kus daného modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri skúšaní a hodnoty vypočítané na základe týchto meraní) sú v súlade s príslušnými toleranciami overovania uvedenými v tabuľke 9.

3.

Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahnu, tento model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu.

4.

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v bode 2 písm. c), orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri kusy rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať tri ďalšie kusy jedného alebo viacerých ekvivalentných modelov.

5.

Model je v súlade s platnými požiadavkami, ak je pri týchto troch kusoch aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami uvedenými v tabuľke 9.

6.

Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, daný model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce požiadavkám tohto nariadenia.

7.

Orgány členských štátov poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3 a 6.

Orgány členských štátov použijú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe IV.

Orgány členských štátov použijú na účely požiadaviek tejto prílohy iba tolerancie overovania uvedené v tabuľke 9 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Pri parametroch v tabuľke 9 sa nepoužijú žiadne iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.

Tabuľka 9

Tolerancie overovania

Parameter

Tolerancie overovania

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, resp. EWD,½ o viac ako 10 %.

Vážená spotreba energie (EW a EWD)

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu EW, resp. EWD o viac ako 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, resp. WWD,½ o viac ako 10 %.

Vážená spotreba vody (WW a WWD)

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarované hodnoty WW, resp. WWD o viac ako 10 %.

Koeficient účinnosti prania (IW a JW)

Určená hodnota (*1) nesmie byť nižšia než deklarovaná hodnota IW, resp. Jw o viac ako 8 %.

Účinnosť pláchania (IR a JR)

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarované hodnoty IR, resp. JR o viac ako 1,0 g/kg.

Trvanie programu alebo cyklu

Určená hodnota (*1) trvania programu alebo cyklu nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu o viac ako 5 % alebo o viac ako 10 minút podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

Maximálna teplota vnútri bielizne (T)

Určená hodnota (*1) nesmie byť nižšia než deklarované hodnoty T o viac ako 5 K a nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu T o viac ako 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarované hodnoty Dfull, D½, resp. D1/4 o viac ako 10 %.

Zvyšková vlhkosť po praní (D)

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu D o viac ako 10 %.

Konečná vlhkosť po sušení

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť 3,0 %.

Rýchlosť odstreďovania (S)

Určená hodnota (*1) nesmie byť nižšia ako deklarovaná hodnota S o viac ako 10 %.

Spotreba elektriny v režime vypnutia (Po)

Určená hodnota (*1) spotreby elektriny Po nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu o viac ako 0,10 W.

Spotreba elektriny v režime pohotovosti (Psm)

Určená hodnota (*1) spotreby elektriny Psm nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu o viac než 10 %, ak je deklarovaná hodnota vyššia ako 1,00 W, alebo o viac než 0,10 W, ak je deklarovaná hodnota nižšia alebo rovná 1,00 W.

Spotreba elektriny pri odloženom štarte (Pds)

Určená hodnota (*1) spotreby elektriny Pds nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu o viac než 10 %, ak je deklarovaná hodnota vyššia ako 1,00 W, alebo o viac než 0,10 W, ak je deklarovaná hodnota nižšia alebo rovná 1,00 W.

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Určená hodnota (*1) nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu o viac ako 2 dB re 1 pW.


(*1)  Pri ďalších troch kusoch skúšaných podľa bodu 4 je určená hodnota aritmetickým priemerom hodnôt určených pre tieto tri ďalšie kusy.


PRÍLOHA X

Viacbubnové práčky pre domácnosť a viacbubnové práčky so sušičkou pre domácnosť

Ustanovenia príloh II a III pri použití metód merania a výpočtov stanovených v prílohe IV sa uplatňujú na každý bubon s menovitou kapacitou 2 kg alebo viac v prípade viacbubnových práčok pre domácnosť a na každý bubon s menovitou pracou kapacitou 2 kg alebo viac v prípade viacbubnových práčok so sušičkou pre domácnosť.

Ustanovenia príloh II a III platia pre každý bubon osobitne s výnimkou prípadov, keď sú bubny uložené v jednom kryte a pri programe „eco 40-60“ alebo cykle „pranie a sušenie“ môžu fungovať len súbežne. V týchto prípadoch sa dané ustanovenia uplatňujú na viacbubnovú práčku pre domácnosť alebo viacbubnovú práčku so sušičkou pre domácnosť ako celok takto:

a)

menovitá pracia kapacita je súčtom menovitých pracích kapacít každého z bubnov; pri viacbubnových práčkach so sušičkou pre domácnosť je menovitá kapacita súčtom menovitých kapacít každého z bubnov;

b)

spotreba energie a vody viacbubnovej práčky pre domácnosť a pracieho cyklu viacbubnovej práčky so sušičkou pre domácnosť je súčtom spotrieb energie, resp. vody v každom z bubnov;

c)

spotreba energie a vody v celom cykle viacbubnovej práčky so sušičkou pre domácnosť je súčtom spotrieb energie, resp. vody v každom z bubnov;

d)

koeficient energetickej účinnosti (EEIW) sa vypočíta s použitím menovitej pracej kapacity a spotreby energie; pri viacbubnových práčkach so sušičkou pre domácnosť sa koeficient energetickej účinnosti (EEIWD) vypočíta s použitím menovitej kapacity a spotreby energie;

e)

za trvanie sa považuje trvanie najdlhšieho programu „eco 40-60“ alebo cyklu „pranie a sušenie“ prebiehajúceho v každom bubne;

f)

zvyšková vlhkosť po praní sa vypočíta ako vážený priemer v závislosti od menovitej kapacity každého bubna;

g)

pri viacbubnových práčkach so sušičkou pre domácnosť sa konečná vlhkosť po sušení meria pre každý bubon osobitne;

h)

meranie nízkoenergetických režimov, úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom a triedy úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom sa uplatňuje na celú práčku pre domácnosť.

Informačný list výrobku a technická dokumentácia musí zahŕňať a spoločne prezentovať informácie vyžadované podľa prílohy V, resp. prílohy VI za všetky bubny, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto prílohy.

Ustanovenia príloh VII a VIII sa uplatňujú na každý z bubnov, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia tejto prílohy.

Postup overovania podľa prílohy IX sa uplatňuje na viacbubnovú práčku pre domácnosť a viacbubnovú práčku so sušičkou pre domácnosť ako celok, pričom tolerancie overovania sa uplatňujú na každý z parametrov určených pri uplatňovaní tejto prílohy.


Top