EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2014

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2014 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/1804

OJ L 315, 5.12.2019, p. 29–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/oj

5.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/29


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014

(2019. gada 11. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Komisijas Direktīvu 96/60/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (1), un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu un 16. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/1369 pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz marķējumu vai marķējuma skalas atjaunināšanu tādām ražojumu grupām, kam piemīt ievērojams enerģijas un attiecīgā gadījumā citu resursu ietaupījuma potenciāls.

(2)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējuma noteikumi noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1061/2010 (2).

(3)

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējuma noteikumi noteikti Komisijas Direktīvā 96/60/EK (3).

(4)

Komisijas paziņojumā COM(2016)773 final (4) (ekodizaina darba plāns), ko Komisija sagatavojusi, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK (5) 16. panta 1. punktu, ir noteiktas ekodizaina un energomarķējuma satvara darba prioritātes 2016.–2019. gada periodam. Ekodizaina darba plānā ir apzinātas energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupas, kuras uzskatāmas par prioritārām nolūkā veikt priekšizpēti un, iespējams, pieņemt īstenošanas pasākumus, kā arī pārskatīt Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010 (6), Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010 un Direktīvu 96/60/EK.

(5)

Tiek lēsts, ka ekodizaina darba plāna pasākumi 2030. gadā potenciāli spēs nodrošināt papildu 260 TWh ikgadēju enerģijas galaietaupījumu, kas ir ekvivalents siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam 2030. gadā par aptuveni 100 miljoniem tonnu gadā. Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ir viena no darba plānā norādītajām ražojumu grupām, un attiecībā uz tām līdz 2030. gadam pēc aplēsēm paredzēts panākt ikgadējo elektroenerģijas ietaupījumu 2,5 TWh apmērā, tādējādi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinot par 0,8 Mt CO2 ekv. gadā, kā arī panākt ūdens ietaupījumu 711 miljonu m3 apmērā.

(6)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ir to Regulas (ES) 2017/1369 11. panta 5. punkta b) apakšpunktā minēto ražojumu grupu vidū, par kurām Komisijai būtu jāpieņem deleģētais akts, kas ieviestu marķējumu ar atjauninātu A līdz G klases skalu.

(7)

Komisija ir pārskatījusi Deleģēto regulu (ES) Nr. 1061/2010, kā prasīts tās 7. pantā, un Direktīvu 96/60/EK un ir veikusi tehnisko, vidisko un ekonomisko aspektu analīzi, kā arī reālo lietotāju uzvedības analīzi. Pārskatīšana veikta ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām un pusēm no Savienības un trešām valstīm. Pārskatīšanas rezultāti tika darīti publiski pieejami un iesniegti Apspriežu forumam, kas izveidots ar Regulas (ES) 2017/1369 14. pantu.

(8)

Pārskatīšanā secināts, ka nepieciešams ieviest pārskatītus sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējuma noteikumus un ka šos noteikumus varētu noteikt vienā energomarķējuma regulā. Tāpēc šīs regulas darbības jomai būtu jāaptver gan sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas, gan sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas.

(9)

Sadzīvē neizmantojamām veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīvē neizmantojamām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ir atšķirīgas īpašības un pielietojums. Uz tām attiecas citi normatīvie akti, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (7), un tās nebūtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā. Šī regula, kas attiecas uz veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, būtu jāpiemēro veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar tādiem pašiem tehniskajiem raksturlielumiem, neatkarīgi no to izmantošanas apstākļiem.

(10)

Ar sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām saistītie vidiskie aspekti, kas ir identificēti kā nozīmīgi šīs regulas piemērošanas vajadzībām, ir enerģijas un ūdens patēriņš lietošanas laikā, radušos atkritumu apjoms darbmūža beigās, emisijas gaisā un ūdenī ražošanas posmā (izejvielu ekstrahēšanas un pārstrādes procesos) un lietošanas laikā (elektroenerģijas patēriņa dēļ).

(11)

No pārskatīšanas var secināt, ka šīs regulas darbības jomā esošo ražojumu elektroenerģijas un ūdens patēriņu var vēl vairāk samazināt, ieviešot energomarķējuma pasākumus, kas vērsti uz ražojumu labāku diferencēšanu ar mērķi stimulēt piegādātājus vēl vairāk uzlabot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitāti un resursefektivitāti, kā arī nodrošināt lielāku atbilstību patērētāju gaidām attiecībā uz mazgāšanas vai pilnas mazgāšanas un žāvēšanas programmām un jo īpaši attiecībā uz šo programmu ilgumu.

(12)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarķējums ļauj patērētājiem informēti izvēlēties energoefektīvāku un resursefektīvāku sadzīves tehniku. Energomarķējumā norādītās informācijas saprotamība un relevantums ir pārbaudīts un apstiprināts īpašā patērētāju aptaujā atbilstoši Regulas (ES) 2017/1369 14. panta 2. punktam.

(13)

Energomarķējums būtu jāizvieto uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ko izstāda tirdzniecības izstādēs, ja modeļa pirmā vienība jau laista tirgū vai tā tiek laista tirgū konkrētajā tirdzniecības izstādē.

(14)

Relevantie ražojumu parametri būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes. Šajās metodēs būtu jāņem vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, t. sk., ja ir pieejami, harmonizētie standarti, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, kuras uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (8) I pielikumā.

(15)

Atzīstot, ka energopatēriņu ietekmējoši ražojumi arvien biežāk tiek pirkti interneta veikalos un tiešsaistes pārdošanas platformās, nevis tieši no piegādātājiem, būtu jāprecizē, ka par to, lai piegādātāja norādītais energomarķējums tiktu attēlots netālu no preces cenas, atbild personas, kas sniedz mitināšanas pakalpojumus interneta veikaliem un tiešsaistes pārdošanas platformām. Šīm personām par minēto pienākumu būtu jāinformē piegādātājs, taču tām nebūtu jāatbild par nodrošinātā marķējuma un ražojuma informācijas lapas precizitāti vai saturu. Tomēr, kā izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK (9) par elektronisko tirdzniecību 14. panta 1. punkta b) apakšpunkta, ja šādas tiešsaistes mitināšanas platformas uzzina par neatbilstību (piem., trūkstošs, nepilnīgs vai nepareizs marķējums vai ražojuma informācijas lapa), piemēram, no tirgus uzraudzības iestādes, tām būtu ātri jārīkojas un informācija par attiecīgo ražojumu jāizņem vai jāliedz piekļuve šādai informācijai. Uz piegādātāju, kas savā tīmekļvietnē preces pārdod tieši galalietotājiem, attiecas tirgotājiem piemērojamie tālpārdošanas pienākumi, kas minēti Regulas (ES) 2017/1369 5. pantā.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 17. pantu ir apspriesti Apspriežu forumā un ar dalībvalstu ekspertiem.

(17)

Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010 un Direktīva 96/60/EK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula nosaka prasības attiecībā uz marķējumu un papildu informācijas sniegšanu par sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām, kuras darbināmas no elektrotīkla, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras darbināmas no elektrotīkla, tostarp tādām, kuras ir iespējams darbināt arī ar akumulatoru, un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un iebūvējamām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.

2.   Šo regulu nepiemēro:

a)

veļas mazgāšanas mašīnām un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kas ietilpst Direktīvas 2006/42/EK darbības jomā;

b)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, kuras ir darbināmas ar akumulatoru un kuras var pieslēgt elektrotīklam, izmantojot atsevišķi iegādātu maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju;

c)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas mazāka par 2 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību 2 kg vai mazāku.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“elektrotīkls” ir elektroapgāde no maiņstrāvas tīkla ar 230 (± 10 %) voltu sprieguma un 50 Hz maiņstrāvas frekvenci;

2)

“automātiska veļas mazgāšanas mašīna” ir veļas mazgāšanas mašīna, kura veļu pilnībā apstrādā pati, lietotājam neiesaistoties nevienā programmas izpildes brīdī;

3)

“sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir automātiska veļas mazgāšanas mašīna, kura mazgā un skalo mājsaimniecības veļu, izmantojot ūdeni, ķīmiskus, mehāniskus un termiskus līdzekļus, kura ir aprīkota arī ar centrifugēšanas funkciju un kuru tās ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/35/ES (10) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/53/ES (11);

4)

“sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kurā papildus automātiskās veļas mazgāšanas mašīnas funkcijām tajā pašā cilindrā ir iekļauta arī tekstilizstrādājumu žāvēšana ar karsēšanu un izgriešanu un kuru tās ražotājs atbilstības deklarācijā ir deklarējis kā atbilstīgu Direktīvai 2014/35/ES vai Direktīvai 2014/53/ES;

5)

“iebūvējama sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kas projektēta, testēta un tiek tirgota tikai un vienīgi:

a)

uzstādīšanai skapītī vai apdarināšanai (no augšas, apakšas un sāniem) ar paneļiem;

b)

ciešai piestiprināšanai pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c)

aprīkošanai ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai individuāla projekta priekšējā paneļa piemontēšanai;

6)

“iebūvējama sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, kas projektēta, testēta un tiek tirgota tikai un vienīgi:

a)

uzstādīšanai skapītī vai apdarināšanai (no augšas, apakšas un sāniem) ar paneļiem;

b)

ciešai piestiprināšanai pie skapīša sāniem, augšējās virsmas vai grīdas vai pie paneļiem; un

c)

aprīkošanai ar integrētu rūpnieciska ražojuma priekšējo virsmu vai individuāla projekta priekšējā paneļa piemontēšanai;

7)

“vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīna, kas aprīkota ar vairāk nekā vienu cilindru, kuri atrodas atsevišķos blokos vai vienā korpusā;

8)

“vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, kas aprīkota ar vairāk nekā vienu cilindru, kuri atrodas atsevišķos blokos vai vienā korpusā;

9)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas tiek izstādītas vai kurā tās piedāvā iegādāties, nomāt vai iegādāties uz nomaksu.

Pielikumos piemērojamās papildu definīcijas ir norādītas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

1.   Piegādātāji nodrošina, ka:

a)

katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīna un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir aprīkota ar drukātu marķējumu III pielikumā noteiktajā formātā, bet vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas gadījumā – X pielikumā noteiktajā formātā;

b)

V pielikumā noteiktajā ražojuma informācijas lapā norādītie parametri ir ievadīti ražojumu datubāzē;

c)

ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tirgotāji to īpaši pieprasa – ražojuma informācijas lapa ir pieejama drukātā formā;

d)

ražojumu datubāzē ir ievadīts VI pielikumā noteiktās tehniskās dokumentācijas saturs;

e)

katrā konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII un VIII pielikuma prasībām ir norādīta marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

f)

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

g)

tirgotājiem ir pieejams katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa elektroniskais marķējums III pielikumā norādītajā formātā un ar tur prasīto informāciju;

h)

tirgotājiem ir pieejama katra sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa elektroniskā informācijas lapa, kas atbilst V pielikuma prasībām.

2.   Energoefektivitātes klase un gaisvadītā trokšņa emisiju klase ir definētas II pielikumā, un tās aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

4. pants

Tirgotāju pienākumi

Tirgotāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietā, tai skaitā tirdzniecības izstādēs, uz katras sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ir marķējums, ko piegādātāji nodrošina atbilstoši 3. panta 1. punkta a) apakšpunktam; iebūvējamām iekārtām marķējumu izvieto tā, lai tas būtu skaidri saredzams, bet visām pārējām iekārtām to izvieto sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas priekšpusē vai augšpusē uz ārējās virsmas;

b)

tālpārdošanas un tiešsaistes pārdošanas gadījumā marķējums un ražojuma informācijas lapa ir nodrošināti saskaņā ar VII un VIII pielikuma prasībām;

c)

katrā konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa vizuālajā reklāmā atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons;

d)

visos tehniska rakstura reklāmas materiālos par konkrētu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeli, tostarp publicētos internetā, kuros aprakstīti konkrētā modeļa tehniskie parametri, atbilstoši VII pielikuma prasībām ir norādīta konkrētā modeļa marķējumā redzamā energoefektivitātes klase un energoefektivitātes klašu diapazons.

5. pants

Tiešsaistes mitināšanas platformu pienākumi

Ja Direktīvas 2000/31/EK 14. pantā minētais mitināšanas [Direktīvā 2000/31/EK: “glabāšana”] pakalpojumu sniedzējs dod iespēju sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas tieši pārdot savā interneta vietnē, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tirgotāja sniegtā elektroniskā marķējuma un elektroniskās ražojuma informācijas lapas attēlošanu vizualizācijas mehānismā saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem un tirgotāju informē par pienākumu attēlot minēto informāciju.

6. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot uzticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas un aprēķinu veikšanas metodes, ņemot vērā IV pielikumā noteiktās atzītās vismodernākās mērīšanas un aprēķinu metodes.

7. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības vajadzībām

Veicot Regulas (ES) 2017/1369 8. panta 3. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, dalībvalstis piemēro šī regulas IX pielikumā izklāstīto procedūru.

8. pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2025. gada 25. decembrī pārskata šo regulu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, un pārskatīšanas rezultātus, tostarp vajadzības gadījumā pārskatītas regulas priekšlikuma projektu, iesniedz Apspriežu forumam.

Veicot pārskatīšanu, it sevišķi jāizvērtē šādi jautājumi:

a)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu enerģijas patēriņa un funkcionālā un vidiskā snieguma uzlabošanas iespējas;

b)

tas, vai ir lietderīgi saglabāt divas sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes skalas;

c)

esošo pasākumu spēja panākt izmaiņas galalietotāju uzvedībā, proti, tos mudināt iegādāties energoefektīvāku un resursefektīvāku sadzīves tehniku un izmantot energoefektīvākas un resursefektīvākas programmas;

d)

iespēja sekmēt aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu.

9. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 1061/2010 atceļ no 2021. gada 1. marta.

Direktīvu 96/60/EK atceļ no 2021. gada 1. marta.

10. pants

Pārejas pasākumi

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim ražojuma informācijas lapu, ko prasa Regulas (ES) Nr. 1061/2010 3. panta b) punkts, var nevis sagatavot drukātā formā, bet gan darīt pieejamu ar Regulas (ES) 2017/1369 12. pantu izveidotajā ražojumu datubāzē. Šādā gadījumā piegādātājs nodrošina, ka pēc īpaša tirgotāja pieprasījuma ražojuma informācijas lapu dara pieejamu drukātā veidā.

No 2019. gada 25. decembra līdz 2021. gada 28. februārim zīmi, ko prasa Direktīvas 96/60/EK 2. panta 3. punkts, var nevis sagatavot drukātā formā, bet gan darīt pieejamu ar Regulas (ES) 2017/1369 12. pantu izveidotajā ražojumu datubāzē. Šādā gadījumā piegādātājs nodrošina, ka pēc īpaša tirgotāja pieprasījuma zīmi dara pieejamu drukātā veidā.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. marta. Tomēr 10. pantu piemēro no 2019. gada 25. decembra un 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 47. lpp.).

(3)  Komisijas 1996. gada 19. septembra Direktīva 96/60/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām (OV L 266, 18.10.1996., 1. lpp.).

(4)  Komisijas paziņojums “Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam” (COM(2016)773 final, 30.11.2016.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1015/2010, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010., 21. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/35/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).


I PIELIKUMS

Pielikumos piemērojamās definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

1)

“energoefektivitātes indekss” (EEI) ir svērtā enerģijas patēriņa un standarta cikla enerģijas patēriņa attiecība;

2)

“programma” ir iepriekš noteiktu darbību virkne, ko piegādātājs ir deklarējis kā piemērotu konkrēta veida tekstilizstrādājumu mazgāšanai, žāvēšanai vai nepārtrauktai mazgāšanai un žāvēšanai;

3)

“mazgāšanas cikls” ir pilns mazgāšanas process, kas definēts izvēlētajā programmā un kas ietver virkni dažādu darbību, to vidū mazgāšanu, skalošanu un centrifugēšanu;

4)

“žāvēšanas cikls” ir pilns žāvēšanas process, kas definēts prasītajā programmā un ietver virkni dažādu darbību, to vidū sildīšanu un izgriešanu;

5)

“pilns cikls” ir mazgāšanas un žāvēšanas process, kas sastāv no mazgāšanas cikla un žāvēšanas cikla;

6)

“nepārtraukts cikls” ir pilns cikls, kurā process norit bez pārtraukuma un bez nepieciešamības lietotājam iejaukties kādā programmas posmā;

7)

“kvadrātkods” ir matricas svītrkods, kas iekļauts ražojuma modeļa energomarķējumā un kas satur saiti uz informāciju par šo modeli, kura ir pieejama ražojumu datubāzes publiskajā daļā;

8)

“nominālā ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko piegādātājs norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt, attiecīgi, vienā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas ciklā vai vienā pilnā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ciklā, ja veļa ielādēta atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

9)

“nominālā mazgāšanas ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko piegādātājs norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt, attiecīgi, vienā sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas ciklā vai vienā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas ciklā, ja veļa ielādēta atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

10)

“nominālā žāvēšanas ietilpība” ir sausu konkrēta veida tekstilizstrādājumu maksimālā masa kilogramos, ko piegādātājs norādījis ar 0,5 kg intervālu un ko izvēlētajā programmā var apstrādāt vienā sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas žāvēšanas ciklā, ja veļa ielādēta atbilstoši piegādātāja norādījumiem;

11)

“eco 40-60” apzīmē programmu, kuru piegādātājs deklarējis kā spējīgu izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kas saskaņā ar kopšanas norādēm mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, kopā tajā pašā ciklā un uz kuru attiecas energomarķējumā un ražojuma informācijas lapā norādītā informācija;

12)

“skalošanas efektivitāte” ir lineārā alkilbenzola sulfonāta (LAS) atlieku satura koncentrācija apstrādātajos tekstilmateriālos pēc sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla (IR) vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnā cikla (JR), kas izteikta gramos uz kilogramu sausu tekstilizstrādājumu;

13)

“svērtais enerģijas patēriņš (EW)” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla vidējais svērtais enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības;

14)

“svērtais enerģijas patēriņš (EWD)” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas un žāvēšanas cikla vidējais svērtais enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības;

15)

“standarta cikla enerģijas patēriņš” (SCE) ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš kilovatstundās uz ciklu, ko izmanto par referenci un kas atkarīgs no nominālās ietilpības;

16)

“svērtais ūdens patēriņš (WW)” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla vidējais svērtais ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības;

17)

“svērtais ūdens patēriņš (WWD)” ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas un žāvēšanas cikla vidējais svērtais ūdens patēriņš litros uz ciklu pie nominālās mazgāšanas ietilpības un pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības;

18)

“atlikušais mitruma saturs” attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklu ir mitruma daudzums, ko mašīnā ievietotā veļa satur mazgāšanas cikla beigās;

19)

“galīgais mitruma saturs” attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ir mitruma daudzums, ko mašīnā ievietotā veļa satur žāvēšanas cikla beigās;

20)

“gatavs ievietošanai skapī” ir stāvoklis, kādu sasniedz apstrādātie tekstilmateriāli, kuri žāvēšanas ciklā izžāvēti, līdz sasniegts galīgā mitruma saturs 0 %;

21)

“programmas ilgums” (tW) ir laiks no izvēlētās programmas darbības sākšanas, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka programma ir beigusies, un lietotājs var piekļūt ievietotajiem priekšmetiem;

22)

“cikla ilgums” (tWD) attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilnu ciklu ir laiks no mazgāšanas ciklam izvēlētās programmas darbības sākuma, izņemot lietotāja iestatītu palaides atlikšanu, līdz brīdim, kad indikators ziņo, ka žāvēšanas cikls ir beidzies, un lietotājs var piekļūt ievietotajai veļai;

23)

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nenodrošina nekādas funkcijas; par izslēgto režīmu uzskata arī šādus režīmus:

a)

stāvoklis, kas tikai norāda uz izslēgtā režīma stāvokli;

b)

stāvoklis, kurā tiek nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES (1);

24)

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna ir pieslēgta elektrotīklam un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku:

a)

reaktivācijas funkciju vai reaktivācijas funkciju un tikai iespējotas reaktivācijas funkcijas indikāciju; un/vai

b)

reaktivācijas funkciju caur savienojumu ar tīklu; un/vai

c)

informācijas vai statusa rādījumus; un/vai

d)

detektēšanas funkciju ārkārtas pasākumu ierosināšanai;

25)

“tīkls” ir komunikācijas infrastruktūra, kam piemīt saišu topoloģija, arhitektūra, ieskaitot fiziskos komponentus, organizatoriski principi, komunikācijas procedūras un formāti (protokoli);

26)

“pretburzīšanās funkcija” ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas darbība, ko izpilda pēc programmas beigām, lai novērstu pārmērīgu veļas saburzīšanos;

27)

“palaides atlikšanas režīms” ir stāvoklis, kad lietotājs ir atlasījis izvēlētās programmas cikla sākuma vai beigu atlikšanu uz konkrētu laiku;

28)

“garantija” ir jebkādas mazumtirgotāja vai piegādātāja saistības pret patērētāju:

a)

atlīdzināt samaksāto cenu; vai

b)

jebkādā veidā nomainīt vai saremontēt sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu vai rīkoties ar tām, ja tās neatbilst garantijas paziņojumā vai attiecīgajā reklāmā norādītajām specifikācijām;

29)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkurš ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuāla tehnoloģija, ko izmanto interneta satura attēlošanai lietotājiem;

30)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kurā attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi vai peles uzvirzīšanu uz cita attēla vai datu kopas vai cita attēla vai datu kopas izpletes uz skārienekrāna;

31)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem, piemēram, planšetdatora, ievadvirsmas datora vai viedtālruņa ekrāns;

32)

“alternatīvais teksts” ir teksts, ko piedāvā kā alternatīvu grafiskai informācijai, kas ļauj sniegt informāciju negrafiskā formā, ja vizualizācijas ierīces nevar attēlot grafiskas formas informāciju, vai kā palīglīdzekli pieejamībai, piemēram, ievadi balss sintēzes lietojumprogrammās.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp.).


II PIELIKUMS

A.   Energoefektivitātes klases

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz tās energoefektivitātes indeksu (EEIW), kā norādīts 1. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla EEIW aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

1. tabula

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz tās energoefektivitātes indeksu (EEIWD), kā norādīts 2. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla EEIWD aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

2. tabula

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Centrifugēšanas efektivitātes klases

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla centrifugēšanas efektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz atlikušo mitruma saturu (D), kā norādīts 3. tabulā.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla D aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

3. tabula

Centrifugēšanas efektivitātes klases

Centrifugēšanas efektivitātes klase

Atlikušais mitruma saturs (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla gaisvadītā trokšņa emisiju klasi nosaka, pamatojoties uz gaisvadītā trokšņa emisijām, kā norādīts 4. tabulā.

4. tabula

Gaisvadītā trokšņa emisiju klases

Fāze

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase

Troksnis (dB)

Centrifugēšana

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


III PIELIKUMS

A.   Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu marķējums

1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMS

1.1.   Marķējums

Image 1

1.2.   Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I.

Kvadrātkods

II.

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III.

Piegādātāja modeļa identifikators

IV.

Energoefektivitātes klašu skala no A līdz G

V.

Energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu

VI.

Svērtais enerģijas patēriņš 100 ciklos, izteikts kWh un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, saskaņā ar IV pielikumu

VII.

Programmas “eco 40-60” nominālā ietilpība kg

VIII.

Svērtais ūdens patēriņš ciklā litros uz ciklu, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim saskaņā ar IV pielikumu

IX.

Programmas “eco 40-60” ilgums pie nominālās ietilpības, izteikts h:min un noapaļots līdz tuvākajai veselajai minūtei

X.

Centrifugēšanas efektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma B punktu

XI.

Centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas, izteiktas dB(A) re 1 pW, noapaļotas līdz tuvākajam veselajam skaitlim, un gaisvadītā trokšņa emisiju klase, kura noteikta saskaņā ar II pielikuma C punktu

XII.

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2014”

2.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Marķējuma noformējums atbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image 2

Kur:

a)

Marķējuma platums ir vismaz 96 mm, un augstums ir vismaz 192 mm. Ja marķējums tiek drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām.

b)

Marķējuma fons ir 100 % balts.

c)

Izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri.

d)

Marķējuma elementu izmēri un specifikācijas atbilst sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu marķējuma noformējumam norādītajai informācijai.

e)

Krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim pēc šāda parauga: 0,70,100,0: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna.

f)

Marķējums atbilst visām šīm prasībām (numuri attiecas uz augstāk redzamo attēlu):

Image 3

ES logotipa krāsas ir šādas:

fons: 100,80,0,0,

zvaigznes: 0,0,100,0;

Image 4

enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0;

Image 5

kvadrātkods ir 100 % melns;

Image 6

piegādātāja nosaukums ir 100 % melns un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt;

Image 7

modeļa identifikators ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt;

Image 8

A–G skalu atveido šādi:

energoefektivitātes skalas burti ir 100 % balti un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burti ir centrēti uz ass 4,5 mm atstatumā no bultu kreisās malas,

A līdz G skalas bultu krāsas ir šādas:

A klase: 100,0,100,0,

B klase: 70,0,100,0,

C klase: 30,0,100,0,

D klase: 0,0,100,0,

E klase: 0,30,100,0,

F klase: 0,70,100,0,

G klase: 0,100,100,0;

Image 9

iekšējo sadalošo līniju biezums ir 0,5 pt, un tās ir 100 % melnas;

Image 10

energoefektivitātes klases burts ir 100 % balts un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 33 pt. Energoefektivitātes klases bulta un atbilstošā bulta A–G skalā ir izvietotas tā, ka to smailes ir vienādā augstumā. Energoefektivitātes klases bultā burts ir izvietots bultas taisnstūra daļas centrā, un bulta ir 100 % melna;

Image 11

svērtā enerģijas patēriņa uz 100 cikliem vērtība ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 28 pt; “kWh” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 18 pt; skaitlis “100”, kas ikonā reprezentē 100 ciklus, ir Verdana parastā fontā, fonta izmērs 14 pt. Vērtība un mērvienība ir centrētas un 100 % melnas;

Image 12

piktogrammas attēlo, kā redzams marķējuma noformējumā, ievērojot šādus nosacījumus:

piktogrammu līnijas ir 1,2 pt biezas, un tās un teksti (skaitļi un mērvienības) ir 100 % melni,

teksti zem trīs augšējām piktogrammām ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 16 pt, savukārt mērvienības norāda Verdana parastā fontā, fonta izmērs 12 pt, un viss ir centrēts zem piktogrammām,

centrifugēšanas energoefektivitātes piktogramma: centrifugēšanas energoefektivitātes klašu diapazonu (A līdz G) centrē zem piktogrammas, kur piemērojamās centrifugēšanas energoefektivitātes klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt pārējie centrifugēšanas energoefektivitātes klašu burti ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt,

gaisvadītā trokšņa emisijas piktogramma: decibelu skaitu skaļrunī attēlo Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 12 pt, savukārt mērvienību “dB” attēlo Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 9 pt; trokšņa klašu diapazonu (A līdz D) centrē zem piktogrammas, kur piemērojamās trokšņa klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt pārējie trokšņa klašu burti ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt;

Image 13

regulas numurs ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt.

B.   Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķējums

1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMS

1.1.   Marķējums

Image 14

1.2.   Marķējumā iekļauj šādu informāciju:

I.

Kvadrātkods

II.

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

III.

Piegādātāja modeļa identifikators

IV.

A–G energoefektivitātes klašu skalas pilnam ciklam (kreisajā pusē) un mazgāšanas ciklam (labajā pusē)

V.

Pilnā cikla energoefektivitātes klase (kreisajā pusē), kas noteikta saskaņā ar II pielikumu; mazgāšanas cikla energoefektivitātes klase (labajā pusē), kas noteikta saskaņā ar II pielikumu

VI.

Svērtais enerģijas patēriņš 100 ciklos, izteikts kWh un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, saskaņā ar IV pielikumu, pilnam ciklam (kreisajā pusē)

VII.

Svērtais enerģijas patēriņš 100 ciklos, izteikts kWh un noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, saskaņā ar IV pielikumu, mazgāšanas ciklam (labajā pusē)

VIII.

Nominālā ietilpība pilnam ciklam (kreisajā pusē) un mazgāšanas ciklam (labajā pusē)

IX.

Svērtais ūdens patēriņš uz ciklu litros, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, saskaņā ar IV pielikumu, pilnam ciklam (kreisajā pusē) un mazgāšanas ciklam (labajā pusē)

X.

Cikla ilgums pie nominālās ietilpības pilnam ciklam (kreisajā pusē) un mazgāšanas ciklam (labajā pusē)

XI.

Centrifugēšanas efektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma B punktu

XII.

Programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisiju klase un vērtība, kas izteikta dB(A) re 1 pW un noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim

XIII.

Šīs regulas numurs, proti, “2019/2014”

2.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNU MARĶĒJUMA NOFORMĒJUMS

Image 15

Kur:

a)

Marķējuma platums ir vismaz 96 mm, un augstums ir vismaz 192 mm. Ja marķējums tiek drukāts lielākā formātā, tā saturs ir jāsaglabā proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām.

b)

Marķējuma fons ir 100 % balts.

c)

Izmantojamie burtveidoli: Verdana un Calibri.

d)

Marķējuma elementu izmēri un specifikācijas atbilst sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķējuma noformējumam norādītajai informācijai.

e)

Krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim pēc šāda parauga: 0,70,100,0: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna.

f)

Marķējums atbilst visām šīm prasībām (numuri attiecas uz augstāk redzamo attēlu):

Image 16

ES logotipa krāsas ir šādas:

fons: 100,80,0,0,

zvaigznes: 0,0,100,0;

Image 17

enerģijas logotipa krāsa: 100,80,0,0;

Image 18

kvadrātkods ir 100 % melns;

Image 19

piegādātāja nosaukums ir 100 % melns un Verdana treknrakstā, fonta izmērs 9 pt;

Image 20

modeļa identifikators ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 9 pt;

Image 21

A–G skalas atveido šādi:

energoefektivitātes skalu burti ir 100 % balti un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 19 pt; burti ir centrēti uz ass 4 mm atstatumā no bultu kreisās malas,

A līdz G skalas bultu krāsas ir šādas:

A klase: 100,0,100,0,

B klase: 70,0,100,0,

C klase: 30,0,100,0,

D klase: 0,0,100,0,

E klase: 0,30,100,0,

F klase: 0,70,100,0,

G klase: 0,100,100,0;

Image 22

iekšējo sadalošo līniju biezums ir 0,5 pt, un tās ir 100 % melnas;

Image 23

energoefektivitātes klases burts ir 100 % balts un Calibri treknrakstā, fonta izmērs 26 pt. Energoefektivitātes klases bulta un atbilstošā bulta A–G skalā ir izvietotas tā, ka to smailes ir vienādā augstumā. Energoefektivitātes klases bultā burts ir izvietots bultas taisnstūra daļas centrā, un bulta ir 100 % melna;

Image 24

svērtā enerģijas patēriņa uz 100 cikliem vērtība ir Verdana treknrakstā, fonta izmērs 16 pt; “kWh” atveido Verdana parastā fontā, fonta izmērs 10 pt; skaitlis “100”, kas piktogrammā reprezentē 100 ciklus, ir Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt. Teksts ir centrēts un 100 % melns;

Image 25

piktogrammas attēlo, kā redzams marķējuma noformējumā, ievērojot šādus nosacījumus:

piktogrammu līnijas ir 1,2 pt biezas, un tās un teksti (skaitļi un mērvienības) ir 100 % melni,

teksti piktogrammu labajā un kreisajā pusē ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 14 pt, savukārt mērvienības ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt,

centrifugēšanas energoefektivitātes piktogramma: centrifugēšanas energoefektivitātes klašu diapazonu (A līdz G) centrē zem piktogrammas, kur piemērojamās centrifugēšanas energoefektivitātes klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt pārējie centrifugēšanas energoefektivitātes klašu burti ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt,

gaisvadītā trokšņa emisijas piktogramma: decibelu skaitu skaļrunī attēlo Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 9 pt, savukārt mērvienību “dB” attēlo Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 7 pt; trokšņa klašu diapazonu (A līdz D) centrē zem piktogrammas, kur piemērojamās trokšņa klases burts ir Verdana treknrakstā ar fonta izmēru 16 pt, savukārt pārējie trokšņa klašu burti ir Verdana parastā fontā ar fonta izmēru 10 pt;

Image 26

regulas numurs ir 100 % melns un Verdana parastā fontā, fonta izmērs 6 pt.


IV PIELIKUMS

Mērīšanas metodes un aprēķini

Lai nodrošinātu un verificētu atbilstību šīs regulas prasībām, mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

Lai izmērītu un aprēķinātu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla enerģijas patēriņu, energoefektivitātes indeksu (EEIW), maksimālo temperatūru, ūdens patēriņu, atlikušo mitruma saturu, programmas ilgumu, mazgāšanas efektivitāti, skalošanas efektivitāti, centrifugēšanas efektivitāti un gaisvadītā trokšņa emisijas centrifugēšanas fāzē, izmanto programmu “eco 40-60”. Enerģijas patēriņu, maksimālo temperatūru, ūdens patēriņu, atlikušo mitruma saturu, programmas ilgumu, mazgāšanas efektivitāti un skalošanas efektivitāti mēra vienlaikus.

Lai izmērītu un aprēķinātu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu enerģijas patēriņu, energoefektivitātes indeksu (EEIWD), maksimālo temperatūru mazgāšanas fāzē, ūdens patēriņu, galīgo mitruma saturu, cikla ilgumu, mazgāšanas efektivitāti un skalošanas efektivitāti, izmanto ciklu “mazgāšana un žāvēšana”. Enerģijas patēriņu, maksimālo temperatūru, ūdens patēriņu, galīgo mitruma saturu, cikla ilgumu, mazgāšanas efektivitāti un skalošanas efektivitāti mēra vienlaikus.

Mērot šajā pielikumā minētos programmas “eco 40-60” un cikla “mazgāšana un žāvēšana” parametrus, pie nominālās ietilpības, pie puses no nominālās ietilpības un attiecīgā gadījumā pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības izmanto lielāko centrifugēšanas ātrumu, ko piedāvā programma “eco 40-60”.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, programmas “eco 40-60” un cikla “mazgāšana un žāvēšana” parametrus mēra tikai pie nominālās ietilpības.

Programmas “eco 40-60” ilgumu (tW) pie nominālās mazgāšanas ietilpības, pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības un pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības un cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgumu (tWD) pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības izsaka stundās un minūtēs un noapaļo līdz tuvākajai pilnajai minūtei.

Gaisvadītā trokšņa emisijas mēra dB(A) re 1 pW un noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

1.   SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS MAŠĪNU NOMINĀLĀ IETILPĪBA

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu nominālo ietilpību mēra, izmantojot ciklu “mazgāšana un žāvēšana”.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina nepārtrauktu ciklu, šā cikla nominālā ietilpība ir cikla “mazgāšana un žāvēšana” nominālā ietilpība.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nepārtrauktu ciklu nenodrošina, cikla “mazgāšana un žāvēšana” nominālā ietilpība ir zemākā no šādām divām vērtībām: programmas “eco 40-60” nominālā mazgāšanas ietilpība un tāda žāvēšanas cikla nominālā žāvēšanas ietilpība, kurā tiek sasniegts stāvoklis “gatavs ievietošanai skapī”.

2.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSS

2.1.   Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla energoefektivitātes indekss (EEIW)

Lai aprēķinātu EEIW, programmas “eco 40-60” svērto enerģijas patēriņu pie nominālās mazgāšanas ietilpības, puses no nominālās mazgāšanas ietilpības un ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības salīdzina ar standarta enerģijas patēriņu.

a)

EEIW aprēķina (noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata) šādi:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

kur:

EW ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērtais enerģijas patēriņš;

SCEW ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla standarta cikla enerģijas patēriņš.

b)

SCEW aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

kur c ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā mazgāšanas ietilpība programmā “eco 40-60”.

c)

EW aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

Formula

kur:

EW,full ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

EW,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

EW,1/4 ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

A ir nominālās mazgāšanas ietilpības svēruma koeficients, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

B ir puses no nominālās mazgāšanas ietilpības svēruma koeficients, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

C ir ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības svēruma koeficients, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, A ir 1. B un C ir 0.

Citām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām svēruma koeficientu vērtības ir atkarīgas no nominālās ietilpības saskaņā ar šādiem vienādojumiem:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

kur c ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas nominālā ietilpība vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā mazgāšanas ietilpība.

d)

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērto enerģijas patēriņu uz 100 cikliem aprēķina (noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim) šādi:

EW × 100

2.2.   Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla energoefektivitātes indekss (EEIWD)

Lai aprēķinātu sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa EEIWD, cikla “mazgāšana un žāvēšana” svērto enerģijas patēriņu pie nominālās ietilpības un pie puses no nominālās ietilpības salīdzina ar standarta cikla enerģijas patēriņu.

a)

EEIWD aprēķina (noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata) šādi:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

kur:

EWD ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla svērtais enerģijas patēriņš;

SCEWD ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla standarta cikla enerģijas patēriņš.

b)

SCEWD aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

kur d ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas nominālā ietilpība ciklā “mazgāšana un žāvēšana”.

c)

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, EWD ir enerģijas patēriņš pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

Citām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām EWD aprēķina kWh uz ciklu (noapaļojot līdz trim zīmēm aiz komata) šādi:

Formula

kur:

EWD,full ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata;

EWD,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības, noapaļots līdz trim zīmēm aiz komata.

d)

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla svērto enerģijas patēriņu uz 100 cikliem aprēķina (noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim) šādi:

EWD × 100

3.   MAZGĀŠANAS EFEKTIVITĀTES INDEKSS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla mazgāšanas efektivitātes indeksu (Iw) un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla mazgāšanas efektivitātes indeksu (Jw) aprēķina, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un rezultātu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

4.   SKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas cikla skalošanas efektivitāti (IR) un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu pilna cikla skalošanas efektivitāti (JR) aprēķina, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citu ticamu, precīzu un reproducējamu metodi, kuras pamatā ir lineārā alkilbenzola sulfonāta (LAS) marķiera detektēšana, un rezultātu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

5.   MAKSIMĀLĀ TEMPERATŪRA

Maksimālo temperatūru, ko sadzīves veļas mazgāšanas mašīnās un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas ciklā apstrādātajā veļā sasniedz vismaz 5 minūtes, nosaka, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citu ticamu, precīzu un reproducējamu metodi, un rezultātu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

6.   SVĒRTAIS ŪDENS PATĒRIŅŠ

1.

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērto ūdens patēriņu (WW) aprēķina litros un noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

kur:

WW,full ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla ūdens patēriņš litros programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

WW,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla ūdens patēriņš litros programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

WW,1/4 ir sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla ūdens patēriņš litros programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

A, B un C ir svēruma koeficienti, kas aprakstīts 2. punkta 1. apakšpunkta c) punktā.

2.

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām ar nominālo mazgāšanas ietilpību, kas ir mazāka par vai vienāda ar 3 kg, svērtais ūdens patēriņš ir ūdens patēriņš pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Citām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas svērto ūdens patēriņu (WWD) ciklā “mazgāšana un žāvēšana” aprēķina šādi (noapaļojot līdz tuvākajam veselajam skaitlim):

Formula

kur:

WWD,full ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ūdens patēriņš litros ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

WWD,½ ir sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas ūdens patēriņš litros ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

7.   ATLIKUŠAIS MITRUMA SATURS

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla svērto atlikušo mitruma saturu pēc mazgāšanas (D) aprēķina procentos (noapaļojot līdz tuvākajam veselajam procentam) šādi:

Formula

kur:

Dfull ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

D1/2 ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

D1/4 ir programmas “eco 40-60” atlikušais mitruma saturs procentos pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata;

A, B un C ir svēruma koeficienti, kas aprakstīts 2. punkta 1. apakšpunkta c) punktā.

8.   GALĪGAIS MITRUMA SATURS

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas žāvēšanas ciklam stāvoklis “gatavs ievietošanai skapī” atbilst galīgā mitruma saturam 0 %, kas ir ievietotās veļas termodinamiskais līdzsvars ar apkārtējo gaisa temperatūru (testē 20 ± 2 °C temperatūrā) un relatīvo mitrumu (testē pie 65 ± 5 %).

Galīgo mitruma saturu aprēķina saskaņā ar harmonizētajiem standartiem, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

9.   MAZJAUDAS REŽĪMI

Jaudas izmantojumu mēra izslēgtā režīmā (Po), gaidstāves režīmā (Psm) un attiecīgā gadījumā palaides atlikšanas režīmā (Pds). Izmērītās vērtības izsaka vatos un noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Mērot jaudas izmantojumu mazjaudas režīmos, pārbauda un reģistrē:

vai tiek attēlota informācija,

vai tiek aktivēts tīkla pieslēgums.

Ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīna vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna nodrošina pretburzīšanās funkciju, 15 minūtes pirms enerģijas patēriņa mērīšanas šo darbību pārtrauc, atverot sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas durvis vai izpildot kādu citu intervences darbību.

10.   GAISVADĪTĀ TROKŠŅA EMISIJA

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisiju programmā “eco 40-60” aprēķina pie nominālās mazgāšanas ietilpības, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šim nolūkam ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemta vērā vispāratzīta mūsdienīga prakse, un rezultātu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.


V PIELIKUMS

Ražojuma informācijas lapa

1.   Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas

Saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu piegādātājs ražojumu datubāzē ievada 5. tabulā norādīto informāciju.

Lietotāja rokasgrāmatā vai citos informatīvos materiālos, ko piegādā kopā ar ražojumu, skaidri norāda vai nu saiti uz modeli ražojumu datubāzē (kā URL (vienotais resursu vietrādis) vai kvadrātkodu), vai ražojuma reģistrācijas numuru.

5. tabula

Ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturs, kārtība un formāts

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:

Piegādātāja adrese  (2) :

Modeļa identifikators:

Ražojuma vispārīgie parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Nominālā ietilpība (1) (kg)

x,x

Izmēri cm

Augstums

x

Platums

x

Dziļums

x

EEIW  (1)

x,x

Energoefektivitātes klase (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Mazgāšanas efektivitātes indekss (1)

x,xx

Skalošanas efektivitāte (g/kg) (1)

x,x

Enerģijas patēriņš kWh uz ciklu programmā “eco 40-60”. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.

x,xxx

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60”. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības.

x

Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos (1)

Nominālā ietilpība

x

Atlikušā mitruma saturs (1) (%)

Nominālā ietilpība

x

Puse

x

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Ceturtdaļa

x

Centrifūgas ātrums (1) (apgr.)

Nominālā ietilpība

x

Centrifugēšanas efektivitātes klase (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Programmas ilgums (1) (h:min)

Nominālā ietilpība

x:xx

Veids

[iebūvējama/brīvstāvoša mašīna]

Puse

x:xx

Ceturtdaļa

x:xx

Gaisvadītā trokšņa emisijas centrifugēšanas fāzē (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Gaisvadītā trokšņa emisijas klase (1) (centrifugēšanas fāzē)

[A/B/C/D] (3)

Izslēgtais režīms (W)

x,xx

Gaidstāves režīms (W)

x,xx

Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (2):

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni

[JĀ/NĒ]

 

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 (1)  (2) II pielikuma 9. punktā minētā informācija:

2.   Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas

Saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu piegādātājs ražojumu datubāzē ievada 6. tabulā norādīto informāciju.

Lietotāja rokasgrāmatā vai citos informatīvos materiālos, ko piegādā kopā ar ražojumu, skaidri norāda vai nu saiti uz modeli ražojumu datubāzē (kā URL (vienotais resursu vietrādis) vai kvadrātkodu), vai ražojuma reģistrācijas numuru.

6. tabula

Ražojuma informācijas lapā iekļaujamās informācijas saturs, kārtība un formāts

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:

Piegādātāja adrese  (6) :

Modeļa identifikators:

Ražojuma vispārīgie parametri:

Parametrs

Vērtība

Parametrs

Vērtība

Nominālā ietilpība (kg)

Nominālā ietilpība (5)

x,x

Izmēri cm

Augstums

x

Nominālā mazgāšanas ietilpība (4)

x,x

Platums

x

Dziļums

x

Energoefektivitātes indekss

EEIW  (4)

x,x

Energoefektivitātes klase

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Mazgāšanas efektivitātes indekss

IW  (4)

x,xx

Skalošanas efektivitāte (grami uz kg sausa tekstilmateriāla)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš kWh uz kg vienā ciklā, izmantojot programmu “eco 40-60”, pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.

x,xxx

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” enerģijas patēriņš kWh uz kg vienā ciklā pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.

x,xxx

Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības.

x

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla “mazgāšana un žāvēšana” ūdens patēriņš litros uz ciklu pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības.

x

Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos (4)

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x

Atlikušais mitruma saturs (%) (4)

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x

Puse

x

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Ceturtdaļa

x

Centrifūgas ātrums (apgr.) (4)

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x

Centrifugēšanas efektivitātes klase (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Puse

x

Ceturtdaļa

x

Programmas “eco 40-60” (h:min)

Nominālā mazgāšanas ietilpība

x:xx

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums (h:min)

Nominālā ietilpība

x:xx

Puse

x:xx

Puse

x:xx

Ceturtdaļa

x:xx

Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas “eco 40-60” mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)

x

Programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas klase pie nominālās mazgāšanas ietilpības

[A/B/C/D] (7)

Veids

[iebūvējama/brīvstāvoša mašīna]

 

Izslēgtais režīms (W)

x,xx

Gaidstāves režīms (W)

x,xx

Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Tīklierosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)

x,xx

Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums  (6):

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni

[JĀ/NĒ]

 

Papildu informācija:

Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Regulas (ES) 2019/2023 (5) II pielikuma 9. punktā minētā informācija:


(1)  Programmai “eco 40-60”.

(2)  Izmaiņas šajās pozīcijās neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(3)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs šūnas galīgo saturu, piegādātājs šos datus neievada.

(1)  Komisijas 2019. gada 1. oktobra Regula (ES) 2019/2023, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 285. lpp.).

(4)  Programmai “eco 40-60”.

(5)  Ciklam “mazgāšana un žāvēšana”.

(6)  Izmaiņas šajās pozīcijās neuzskata par būtiskām Regulas (ES) 2017/1369 4. panta 4. punkta nozīmē.

(7)  Ja ražojumu datubāze automātiski ģenerē šīs ailes galīgo saturu, piegādātājs šos datus nedrīkst ievadīt.


VI PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.   

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

informāciju, kas izklāstīta V pielikuma 1. punktā;

b)

informāciju, kas izklāstīta 7. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

7. tabula

Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu tehniskajā dokumentācijā iekļaujamā informācija

PARAMETRS

MĒRVIENĪBA

VĒRTĪBA

Nominālā ietilpība programmā “eco 40-60”, ar 0,5 kg intervāliem (c)

kg

X,X

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās ietilpības (EW,full)

kWh uz ciklu

X,XXX

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās ietilpības (EW,½)

kWh uz ciklu

X,XXX

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (EW,1/4)

kWh uz ciklu

X,XXX

Svērtais enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (EW)

kWh uz ciklu

X,XXX

Standarta enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (SCEW)

kWh uz ciklu

X,XXX

Energoefektivitātes indekss (EEIW)

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās ietilpības (WW,full)

l uz ciklu

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās ietilpības (WW,½)

l uz ciklu

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (WW,1/4)

l uz ciklu

X,X

Svērtais ūdens patēriņš (WW)

l uz ciklu

X

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības (Iw)

X,XX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās ietilpības (Iw)

X,XX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (Iw)

X,XX

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie nominālās ietilpības (IR)

g/kg

X,X

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie puses no nominālās ietilpības (IR)

g/kg

X,X

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (IR)

g/kg

X,X

Programmas “eco 40-60” ilgums pie nominālās ietilpības (tw)

h:min

X:XX

Programmas “eco 40-60” ilgums pie puses no nominālās ietilpības (tw)

h:min

X:XX

Programmas “eco 40-60” ilgums pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (tw)

h:min

X:XX

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie nominālās ietilpības (T)

°C

X

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie puses no nominālās ietilpības (T)

°C

X

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (T)

°C

X

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie nominālās ietilpības (S)

apgr.

X

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie puses no nominālās ietilpības (S)

apgr.

X

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (S)

apgr.

X

Atlikušais mitruma saturs programmā “eco 40-60” pie nominālās ietilpības (Dfull)

%

X

Atlikušais mitruma saturs programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās ietilpības (D1/2)

%

X

Atlikušais mitruma saturs programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības (D1/4)

%

X

Svērtais atlikušais mitruma saturs (D)

%

X

Gaisvadītā trokšņa emisijas programmā “eco 40-60” (centrifugēšanas fāzē)

dB(A) re 1 pW

X

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po)

W

X,XX

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm)

W

X,XX

Vai gaidstāves režīms ietver informācijas attēlošanu?

Jā/Nē

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) tīklierosas gaidstāves stāvoklī (attiecīgā gadījumā)

W

X,XX

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds) (attiecīgā gadījumā)

W

X,XX

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

visu ekvivalento modeļu saraksts, tai skaitā modeļa identifikators.

2.   

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

informāciju, kas izklāstīta V pielikuma 2. punktā;

b)

informāciju, kas izklāstīta 8. tabulā; IX pielikumā paredzētās verifikācijas procedūras vajadzībām šīs vērtības uzskata par deklarētajām vērtībām;

8. tabula

Sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tehniskajā dokumentācijā iekļaujamā informācija

PARAMETRS

MĒRVIENĪBA

VĒRTĪBA

Mazgāšanas cikla nominālā ietilpība ar 0,5 kg intervāliem (c)

kg

X,X

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” nominālā ietilpība ar 0,5 kg intervāliem (d)

kg

X,X

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības (EW,full)

kWh uz ciklu

X,XXX

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (EW,½)

kWh uz ciklu

X,XXX

Enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtās daļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (EW,1/4)

kWh uz ciklu

X,XXX

Svērtais enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (EW)

kWh uz ciklu

X,XXX

Standarta enerģijas patēriņš programmā “eco 40-60” (SCEW)

kWh uz ciklu

X,XXX

Mazgāšanas cikla energoefektivitātes indekss (EEIW)

X,X

Enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības (EWD,full)

kWh uz ciklu

X,XXX

Enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības (EWD,½)

kWh uz ciklu

X,XXX

Svērtais enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” (EWD)

kWh uz ciklu

X,XXX

Standarta enerģijas patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” (SCEWD)

kWh uz ciklu

X,XXX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” energoefektivitātes indekss (EEIWD)

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības (WW,full)

l uz ciklu

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (WW,½)

l uz ciklu

X,X

Ūdens patēriņš programmā “eco 40-60” pie ceturtās daļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (WW,1/4)

l uz ciklu

X,X

Svērtais ūdens patēriņš mazgāšanas ciklā (WW)

l uz ciklu

X

Ūdens patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie nominālās ietilpības (WWD,full)

l uz ciklu

X,X

Ūdens patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” pie puses no nominālās ietilpības (WWD,½)

l uz ciklu

X,X

Svērtais ūdens patēriņš ciklā “mazgāšana un žāvēšana” (WWD)

l uz ciklu

X

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās mazgāšanas ietilpības (Iw)

X,XX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (Iw)

X,XX

Programmas “eco 40-60” mazgāšanas efektivitātes indekss pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (Iw)

X,XX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības (Jw)

X,XX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās ietilpības (Jw)

X,XX

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie nominālās mazgāšanas ietilpības (IR)

g/kg

X,X

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (IR)

g/kg

X,X

Programmas “eco 40-60” skalošanas efektivitāte pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (IR)

g/kg

X,X

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” skalošanas efektivitāte pie nominālās ietilpības (JR)

g/kg

X,X

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” skalošanas efektivitāte pie puses no nominālās ietilpības (JR)

g/kg

X,X

Programmas “eco 40-60” ilgums pie nominālās mazgāšanas ietilpības (tw)

h:min

X:XX

Programmas “eco 40-60” ilgums pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (tw)

h:min

X:XX

Programmas “eco 40-60” ilgums pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (tw)

h:min

X:XX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums pie nominālās ietilpības (tWD)

h:min

X:XX

Cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums pie puses no nominālās ietilpības (tWD)

h:min

X:XX

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie nominālās mazgāšanas ietilpības (T)

°C

X

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (T)

°C

X

Temperatūra, kas ievietotajā veļā programmā “eco 40-60” sasniegta vismaz 5 minūtes pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (T)

°C

X

Temperatūra, kas ievietotajā veļā ciklā “mazgāšana un žāvēšana” sasniegta mazgāšanas ciklā vismaz 5 minūtes pie nominālās ietilpības (T)

°C

X

Temperatūra, kas ievietotajā veļā ciklā “mazgāšana un žāvēšana” sasniegta mazgāšanas ciklā vismaz 5 minūtes pie puses no nominālās ietilpības (T)

°C

X

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (S)

apgr.

X

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (S)

apgr.

X

Centrifūgas ātrums programmas “eco 40-60” centrifugēšanas fāzē pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (S)

apgr.

X

Atlikušais mitruma saturs programmā “eco 40-60” pie nominālās mazgāšanas ietilpības (Dfull)

%

X

Atlikušais mitruma saturs programmā “eco 40-60” pie puses no nominālās mazgāšanas ietilpības (D1/2)

%

X

Atlikušais mitruma saturs programmā “eco 40-60” pie ceturtdaļas no nominālās mazgāšanas ietilpības (D1/4)

%

X

Svērtais atlikušais mitruma saturs pēc mazgāšanas (D)

%

X

Galīgais mitruma saturs pēc žāvēšanas

%

X,X

Gaisvadītā trokšņa emisijas programmā “eco 40-60” (centrifugēšanas fāzē)

dB(A) re 1 pW

X

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po)

W

X,XX

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm)

W

X,XX

Vai gaidstāves režīms ietver informācijas attēlošanu?

Jā/Nē

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm) tīklierosas gaidstāves stāvoklī (attiecīgā gadījumā)

W

X,XX

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds) (attiecīgā gadījumā)

W

X,XX

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

saskaņā ar IV pielikumu veikto aprēķinu detaļas un rezultāti;

f)

visu ekvivalento modeļu saraksts, tai skaitā modeļa identifikators.

3.   

Ja informācija, kas iekļauta konkrēta sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar vienu vai abām no šīm metodēm:

no modeļa, kam attiecībā uz sniedzamo tehnisko informāciju ir tādi paši tehniskie raksturlielumi, bet ko ražojis cits piegādātājs,

veic aprēķinus, pamatojoties uz tā paša vai cita piegādātāja cita modeļa dizainu vai ekstrapolāciju,

tehniskajā dokumentācijā iekļauj detalizētu informāciju par šādu aprēķinu, piegādātāju veikto novērtējumu, kurā verificēta aprēķina precizitāte, un attiecīgā gadījumā deklarāciju par dažādu piegādātāju modeļu identiskumu.


VII PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz vizuālajā reklāmā, tehniskajos reklāmizdevumos, tālpārdošanā un pārdošanā pa telefonu, izņemot tālpārdošanu internetā

1.   

Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 4. panta c) punktā noteiktajām prasībām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu vizuālajās reklāmās marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā.

2.   

Lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 4. panta d) punktā noteiktajām prasībām, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tehniskajos reklāmizdevumos marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā.

3.   

Ja sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu vai sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu tālpārdošanā izmanto materiālus papīra formātā, tad marķējumā redzamo energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā noteikts šā pielikuma 4. punktā.

4.   

Energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu attēlo, kā norādīts 1. attēlā, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām: bultā norāda energoefektivitātes klases burtu 100 % baltā krāsā Calibri treknrakstā fonta izmērā, kas ir vismaz tikpat liels kā fonts, kurā norādīta cena (ja cenu norāda);

b)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām: bultā norāda energoefektivitātes klases burtu pilnam ciklam 100 % baltā krāsā Calibri treknrakstā fonta izmērā, kas ir vismaz tikpat liels kā fonts, kurā norādīta cena (ja cenu norāda);

c)

bultas krāsa atbilst energoefektivitātes klases krāsai;

d)

pieejamo energoefektivitātes klašu diapazonu atveido 100 % melnā krāsā; kā arī

e)

bultas izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk 0,5 pt biezu 100 % melnu apmales līniju.

Izņēmuma kārtā, ja vizuālā reklāma, tehniskie reklāmizdevumi vai tālpārdošanas materiāli papīra formātā tiek drukāti vienkrāsaini, bulta attiecīgajā vizuālajā reklāmā, tehniskajos reklāmizdevumos vai papīra formāta tālpārdošanas materiālos var būt vienkrāsaina.

1. attēls.

Krāsaina vai vienkrāsaina pa labi vai pa kreisi vērsta bulta, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons

Image 27

5.   

Tālpārdošanā pa telefonu klients ir konkrēti jāinformē par marķējumā redzamajām ražojuma energoefektivitātes klasēm un energoefektivitātes klašu diapazonu, un klientam jābūt iespējai piekļūt marķējumam un ražojuma informācijas lapai, izmantojot ražojumu datubāzes vietni vai pieprasot drukātu eksemplāru.

6.   

Visos gadījumos, kas minēti 1. līdz 3. punktā un 5. punktā, klientam jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt drukātu marķējuma un ražojuma informācijas lapas eksemplāru.


VIII PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz, veicot tālpārdošanu internetā

1.   

Attiecīgais marķējums, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmēram jābūt tādam, lai marķējums būtu skaidri redzams un salasāms, kā arī proporcionālam IV pielikumā norādītajam izmēram. Marķējumu var parādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, un tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, jāatbilst šā pielikuma 2. punktā noteiktajām specifikācijām. Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, marķējums parādās pēc pirmā peles klikšķa vai peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla izpletes uz skārienekrāna.

2.   

Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu marķējumam, kā norādīts 2. attēlā, ir šāds:

a)

sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām: tā ir bulta, kuras krāsa atbilst ražojuma marķējumā norādītajai ražojuma energoefektivitātes klasei;

b)

sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām: tā ir bulta, kura ir tādā pašā krāsā, kā marķējumā redzamā pilna cikla energoefektivitātes klase;

c)

uz bultas norāda ražojuma energoefektivitātes klasi 100 % baltā krāsā, Calibri treknrakstā tādā pašā fonta izmērā kā cena;

d)

pieejamo energoefektivitātes klašu diapazonu atveido 100 % melnā krāsā; kā arī

e)

ir vienā no šādiem diviem formātiem un tādā izmērā, lai bulta būtu skaidri saredzama un salasāma. Burtu energoefektivitātes klases bultā izvieto bultas taisnstūra daļas centrā un ap bultu un energoefektivitātes klases burtu apvelk 100 % melnu apmales līniju.

2. attēls.

Krāsaina pa labi vai pa kreisi vērsta bulta, kurā norādīts energoefektivitātes klašu diapazons

Image 28

3.   

Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, marķējuma attēlošana notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 2. punktā minētos attēlus parāda vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēli satur saiti uz marķējumu, kas aprakstīts III pielikumā;

c)

marķējums parādās pēc peles klikšķa vai peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla izpletes uz skārienekrāna;

d)

marķējums parādās kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai marķējumu palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

marķējuma vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

grafiskajam attēlam alternatīvs teksts, kas jāparāda, ja nav iespējams attēlot marķējumu, ir ražojuma energoefektivitātes klases tādā fonta izmērā, kurš vienāds ar cenas fonta izmēru.

4.   

Vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā ir redzama elektroniska ražojuma informācijas lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta h) apakšpunktu. Izmēram jābūt tādam, lai ražojuma informācijas lapa būtu skaidri redzama un salasāma. Ražojuma informācijas lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju vai atsaucoties uz ražojumu datubāzi; šādā gadījumā saitē, ko izmanto, lai piekļūtu ražojuma informācijas lapai, skaidri un salasāmi norāda “Ražojuma informācijas lapa”. Ja izmanto ligzdoto vizualizāciju, ražojuma informācijas lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, peles uzvirzīšanas uz saites vai saites izpletes uz skārienekrāna.


IX PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Šajā pielikumā norādītās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz izmērīto parametru verifikāciju, ko veic dalībvalsts iestādes, un piegādātājs tās neizmanto kā atļauto pielaidi, lai noteiktu vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz marķējuma vai ražojuma informācijas lapā norādītās vērtības un klases piegādātājam nedrīkst būt izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.

Ja modeļa konstrukcija ir tāda, ka modelis spēj detektēt, ka tiek testēts (piemēram, atpazīt testēšanas apstākļus vai testēšanas ciklu), un attiecīgi reaģēt, proti, testa laikā automātiski mainīt savu veiktspēju nolūkā sasniegt vēlamāku to parametru līmeni, kas norādīti šajā regulā vai iekļauti ražojumam pievienotajā tehniskajā dokumentācijā vai jebkādā citā dokumentācijā, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par neatbilstošiem.

Verificējot ražojuma modeļa atbilstību šīs regulas prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šādu procedūru:

1.

Dalībvalsts iestādes verificē tikai vienu modeļa vienību.

2.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

vērtības, kas tehniskajā dokumentācijā norādītas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1369 3. panta 3. punktu (deklarētās vērtības), un attiecīgā gadījumā vērtības, kas izmantotas to aprēķināšanai, piegādātājam nav izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības; un

b)

marķējumā un ražojuma informācijas lapā publicētās vērtības piegādātājam nav izdevīgākas par deklarētajām vērtībām, un norādītā energoefektivitātes klase, gaisvadītā trokšņa emisijas klase un centrifugēšanas efektivitātes klase piegādātājam nav izdevīgāka par klasi, ko nosaka deklarētās vērtības; un

c)

tad, kad dalībvalsts iestādes testē šo modeļa vienību, noteiktās vērtības (testēšanā izmērītās attiecīgo parametru vērtības un no šiem mērījumiem aprēķinātās vērtības) atbilst attiecīgajām verifikācijas pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

3.

Ja netiek iegūti 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētie rezultāti, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja 2. punkta c apakšpunktā minētais rezultāts netiek sasniegts, dalībvalsts iestādes testēšanai izvēlas vēl trīs tā paša modeļa vienības. Tomēr šīs trīs papildu vienības drīkst izvēlēties arī no viena vai vairākiem ekvivalentiem modeļiem.

5.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja šīm trim vienībām noteikto vērtību vidējā aritmētiskā vērtība atbilst attiecīgajām pielaidēm, kas norādītas 9. tabulā.

6.

Ja netiek iegūts 5. punktā minētais rezultāts, uzskata, ka konkrētais modelis un visi pārējie ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

7.

Dalībvalsts iestādes nekavējoties sniedz visu relevanto informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par modeļa neatbilstību saskaņā ar 3. un 6. punktu.

Dalībvalstu iestādes izmanto IV pielikumā noteiktās mērīšanas un aprēķina metodes.

Attiecībā uz šajā pielikumā minētajām prasībām dalībvalstu iestādes piemēro tikai 9. tabulā noteiktās verifikācijas pielaides un izmanto tikai 1. līdz 7. punktā aprakstīto procedūru. Attiecībā uz 9. tabulā norādītajiem parametriem nepiemēro nekādas citas pielaides, piemēram, pielaides, kas noteiktas harmonizētajos standartos vai jebkādās citās mērīšanas metodēs.

9. tabula

Verifikācijas pielaides

Parametrs

Verifikācijas pielaides

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto attiecīgi EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full un EWD,½ vērtību par vairāk kā 10 %.

Svērtais enerģijas patēriņš (EW un EWD)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto EW un attiecīgi EWD vērtību par vairāk kā 10 %.

WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto attiecīgi WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full un WWD,½ vērtību par vairāk kā 10 %.

Svērtais ūdens patēriņš (WW un WWD)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto WW un attiecīgi WWD vērtību par vairāk kā 10 %.

Mazgāšanas efektivitātes indekss (IW un JW)

Noteiktā vērtība (*1) nav mazāka par IW un attiecīgi JW deklarēto vērtību par vairāk kā 8 %.

Skalošanas efektivitāte (IR un JR)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto IR un attiecīgi JR vērtību par vairāk kā 1,0 g/kg.

Programmas vai cikla ilgums

Programmas vai cikla ilguma noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk nekā 5 % vai par vairāk nekā 10 minūtēm, atkarībā no tā, kura vērtība ir mazāka.

Maksimālā temperatūra veļā (T)

Noteiktā vērtība (*1) ir ne vairāk kā par 5 K mazāka nekā deklarētās T vērtības, un tā nepārsniedz deklarēto T vērtību par vairāk kā 5 K.

Dfull, D½, D1/4

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto attiecīgi Dfull, D½ un D1/4 vērtību par vairāk kā 10 %.

Atlikušais mitruma saturs pēc mazgāšanas (D)

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto D vērtību par vairāk kā 10 %.

Galīgais mitruma saturs pēc žāvēšanas

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz 3,0 %.

Centrifūgas ātrums (S)

Noteiktā vērtība (*1) nav mazāka par deklarēto S vērtību par vairāk kā 10 %.

Jaudas izmantojums izslēgtajā režīmā (Po)

Noteiktā jaudas izmantojuma vērtība (*1) Po nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 0,10 W.

Jaudas izmantojums gaidstāves režīmā (Psm)

Jaudas izmantojuma Psm noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Jaudas izmantojums palaides atlikšanas režīmā (Pds)

Jaudas izmantojuma Pds noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 10 %, ja deklarētā vērtība ir lielāka nekā 1,00 W, vai par vairāk kā 0,10 W, ja deklarētā vērtība ir 1,00 W vai mazāka.

Gaisvadītā trokšņa emisijas

Noteiktā vērtība (*1) nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk kā 2 dB re 1 pW.


(*1)  Ja testē trīs papildu vienības, kā aprakstīts 4. punktā, noteiktā vērtība ir šo trīs papildu vienību vidējā aritmētiskā vērtība.


X PIELIKUMS

Vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas

Vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām šīs regulas II un III pielikuma noteikumi, ievērojot IV pielikumā izklāstītās mērīšanas un aprēķina metodes, attiecas uz jebkuru vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas cilindru, kura nominālā ietilpība ir vienāda ar vai lielāka par 2 kg, un jebkuru vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cilindru, kura nominālā ietilpība ir vienāda ar vai lielāka par 2 kg.

II un III pielikuma noteikumi ir piemērojami katram cilindram atsevišķi, izņemot, ja cilindri ir iebūvēti vienā un tajā pašā korpusā un programmā “eco 40-60” vai ciklā “mazgāšana un žāvēšana” var darboties tikai vienlaikus. Šādā gadījumā minētos noteikumus vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnai vai vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnai piemēro kā vienam veselumam, proti:

a)

nominālā mazgāšanas ietilpība ir katra cilindra nominālās mazgāšanas ietilpības summa; vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām nominālā ietilpība ir katra cilindra nominālās ietilpības summa;

b)

vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas un vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas un ūdens patēriņš ir katra cilindra enerģijas patēriņa vai ūdens patēriņa summa;

c)

vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas pilna cikla enerģijas un ūdens patēriņš ir katra cilindra enerģijas patēriņa vai ūdens patēriņa summa;

d)

energoefektivitātes indeksu (EEIW) aprēķina, izmantojot nominālo mazgāšanas ietilpību un enerģijas patēriņu; vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām energoefektivitātes indeksu (EEIWD) aprēķina, izmantojot nominālo ietilpību un enerģijas patēriņu;

e)

ilgums ir tās ilgākās programmas “eco 40-60” vai cikla “mazgāšana un žāvēšana” ilgums, kas darbojas katrā cilindrā;

f)

atlikušo mitruma saturu pēc mazgāšanas aprēķina kā vidējo svērto lielumu atbilstoši katra cilindra nominālajai ietilpībai;

g)

vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām galīgo mitruma saturu pēc žāvēšanas mēra katram cilindram atsevišķi;

h)

mazjaudas režīmu un gaisvadītā trokšņa emisiju mērījumi un gaisvadītā trokšņa emisiju klase attiecas uz visu sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu.

Visiem cilindriem, uz kuriem attiecas šā pielikuma noteikumi, ražojuma informācijas lapā un tehniskajā dokumentācijā iekļauj un kopā uzrāda attiecīgi V un VI pielikumā prasīto informāciju.

VII un VIII pielikuma noteikumi attiecas uz katru cilindru, uz kuru attiecas šā pielikuma noteikumi.

Verifikācijas procedūra, kas noteikta IX pielikumā, attiecas uz vairākcilindru sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu kā vienu veselumu, un verifikācijas pielaides attiecas uz katru parametru, kas noteikts, piemērojot šo pielikumu.


Top