EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 162, 21. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 162

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
21. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 583/2008 z 20. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 584/2008 z 20. júna 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella EnteritidisSalmonella Typhimurium u moriek (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2008 z 19. júna 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Kattegate

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/54/ES zo 17. júna 2008 ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

11

 

*

Smernica Komisie 2008/62/ES z 20. júna 2008, ktorou sa stanovujú určité výnimky pre zápis poľnohospodárskych druhov a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvedenie osiva a sadiva zemiakov týchto druhov a odrôd na trh (1)

13

 

*

Smernica Komisie 2008/63/ES z 20. júna 2008 o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami (kodifikované znenie)  (1)

20

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 586/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 896/2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty na účely tranzitu cez ich územie jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/469/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2008 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

30

 

 

Komisia

 

 

2008/470/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2008 o dočasnom zákaze používania a predaja geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L. línia T25) v Rakúsku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2008) 1715]  (1)

31

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/471/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie rizík pre tieto látky: trichlóretén, benzén a 2-metoxy-2-metylbután (TAME) [oznámené pod číslom K(2008) 2271]  (1)

34

 

 

2008/472/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie rizík pre tieto látky: (oxiranylmetyl)(trimetyl)amónium-chlorid (EPTAC), (3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chlorid (CHPTAC) a hexachlórcyklopentadién [oznámené pod číslom K(2008) 2316]  (1)

37

 

 

2008/473/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 5. júna 2008 o obmedzení občianskoprávnej zodpovednosti štatutárnych audítorov a audítorských spoločností [oznámené pod číslom K(2008) 2274]  (1)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top