EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 162, 21 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 162

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
21 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 583/2008 на Комисията от 20 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 584/2008 на Комисията от 20 юни 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium при пуйки (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 585/2008 на Комисията от 19 юни 2008 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска във водите на пролива Категат от страна на съдове под флага на Швеция

9

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за изменение на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

11

 

*

Директива 2008/62/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 година уреждаща някои дерогации за признаване на земеделски местни видове и сортове, които са естествено адаптирани към местните и регионалните условия и са заплашени от генетична ерозия, и търговията със семена и посадъчен материал от картофи на тези местни видове и сортове (1)

13

 

*

Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 година относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства (кодифицирана версия)  (1)

20

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 586/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия

27

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2008/469/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2008 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

30

 

 

Комисия

 

 

2008/470/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 7 май 2008 година относно временната забрана за употреба и продажба в Австрия на генетично модифицирана царевица (Zea mays L., сорт T25) съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 1715)  (1)

31

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/471/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 30 май 2008 година относно мерки за намаляване на рисковете от веществата трихлороетилен, бензол и 2-метокси-2-метилбутан (третичен-амил-метил-етер — ТАМЕ) (нотифицирано под номер C(2008) 2271)  (1)

34

 

 

2008/472/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 30 май 2008 година относно мерки за намаляване на рисковете от веществата 2,3-епоксипропилтриметиламониев хлорид (EPTAC), (3-хлоро-2-хидроксипропил) триметиламониев хлорид (СНРТАС) и хексахлороциклопентадиен (нотифицирано под номер C(2008) 2316)  (1)

37

 

 

2008/473/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 5 юни 2008 година за ограничаване на гражданскоправната отговорност на задължителните одитори и одиторски дружества (нотифицирано под номер C(2008) 2274)  (1)

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top