EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0268

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry

COM/2018/268 final

V Bruseli22. 5. 2018

COM(2018) 268 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry


1.Úvod

Európa sa zapája do diskusie o svojej budúcnosti. Lídri EÚ sa do jedného roka stretnú v rumunskom meste Sibiu, aby vyvodili závery z tejto diskusie, ktorú Komisia svojou Bielou knihou o budúcnosti Európy 1 začala v marci 2017.

Jednou z dôležitých otázok je riešenie očakávaní občanov a reagovanie na ich obavy týkajúce sa budúcnosti v rýchle sa meniacom svete, vo svete, ktorý prináša nové možnosti, ktorý však prináša aj neistotu. Mnohí sa obávajú toho, ako sa bude vyvíjať práca, obávajú sa o budúcnosť sociálneho štátu, o ďalší vývoj našich demokratických a rôznorodých spoločností a o postavenie Európy vo svete. Európa musí svojim občanom, najmä mladým ľuďom, umožniť naučiť sa čo najlepšie využívať príležitosti, ktoré ponúkajú nové technológie a globálne trendy. Vzdelávanie a odborná príprava ponúkajú riešenia do budúcnosti a sú investíciou v prospech jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti.

Únia je v prvom rade úniou hodnôt, ako je zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, a vzdelávanie, odborná príprava a kultúra sú nevyhnutné na šírenie a presadzovanie spoločných hodnôt a budovanie vzájomného porozumenia.

Čo sa týka hospodárskej oblasti, aj keď kríza zanechala stopy na trhu práce aj na spoločnosti, sociálne trhové hospodárstvo Európy preukázalo svoju odolnosť pri prekonávaní najväčšej hospodárskej krízy v dejinách. Pokračujúca práca na dokončení hospodárskej a menovej únie prispeje k ďalšiemu posilneniu hospodárskych základov Európy.

Pokiaľ ide o sociálne priority, Únia dala jasne najavo, že pri európskom projekte ide o oveľa viac než len o ekonomiku. Európsky parlament, Rada a Komisia 2 v novembri 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv. Tento pilier posilňuje zásady a práva v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, na ktorých je založená Únia, a ako svoju hlavnú zásadu ustanovuje právo na kvalitné vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. 3

Silnejšie postavenie politík týkajúcich sa mládeže, vzdelávania a kultúry

V Rímskej deklarácii z marca 2017 4 sa európski lídri zaviazali, že sa budú usilovať o „Úniu, v ktorej mladí ľudia dostanú najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu, v ktorej môžu študovať a nájsť pracovné príležitosti na celom kontinente. Úniu, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rôznorodosť.“ Ak chceme vybudovať silnejšiu Európu, politiky v oblasti mládeže, kultúry, vzdelávania a odbornej prípravy musia v rámci európskeho projektu zohrávať významnú úlohu.

Čoskoro na to Komisia prijala opatrenia zamerané na riešenie situácie mladých ľudí, ktorí museli čeliť najväčšej kríze, a opatrenia, ktoré im poskytnú lepšie príležitosti na ich aktívnu účasť na európskom projekte 5 . Mnohé ciele sa už dosiahli. Vytváranie budúcej Európy si však vyžaduje podporu a zapojenie mladých ľudí. Komisia preto spolu s Radou 6 naďalej intenzívne zameriava svoju pozornosť na mladých ľudí.

Viac pozornosti treba venovať vzdelávaniu, odbornej príprave a kultúre, aby sme tieto oblasti mohli naplno využiť na podporu európskeho projektu. Investovanie do zručností, kompetencií a znalostí je nevyhnutné na posilnenie odolnosti Európy 7 . Takéto investície do ľudí stimulujú inovácie, produktivitu a konkurencieschopnosť a pomáhajú zachovávať zamestnateľnosť a odstraňovať nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na rýchlo sa vyvíjajúcom trhu práce ovplyvňovanom globalizáciou a technologickými zmenami.

Ďalším aspektom je rôznorodosť, ktorá je charakteristickou črtou Európy a zdrojom inovácií a tvorivosti. Vzdelávanie a kultúra zvyšujú našu informovanosť, chápanie a oceňovanie bohatého spoločného európskeho kultúrneho dedičstva, histórie, skúseností, presvedčenia a hodnôt. Toto ľudí spoza hraníc spája, prispieva k presadzovaniu rovnosti medzi ženami a mužmi a dáva nám pocit spolupatričnosti. Vzdelávanie, odborná príprava a kultúra nám môžu pomôcť objavovať a pociťovať, čo znamená byť Európanom.

V novembri 2017 na göteborskom samite lídri EÚ rozhodli o zaradení vzdelávania a kultúry do diskusie v rámci Agendy lídrov. Diskusia lídrov bola založená na príspevku Komisie „Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou“ 8 , v ktorom Komisia stanovuje svoju víziu pracovať na vybudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru. Vďaka diskusiám sa vzdelávanie a kultúra dostali na ústredné miesto v politickej agende. Európa čelí rôznym výzvam vrátane populizmu, xenofóbie, intolerancie, diskriminácie a dezinformácií. Okrem toho len málo členských štátov EÚ dosahuje dobré výsledky vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Preto treba posilniť vzdelávanie a šírenie kultúry v rámci Únie.

Európska rada v decembri 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby:

-napredovali v práci na viacerých kľúčových iniciatívach vrátane programu Erasmus+, európskych univerzít, jazykového vzdelávania, európskej študentskej karty, vzájomného uznávania diplomov a Európskeho roku kultúrneho dedičstva,

-preskúmali možné opatrenia na riešenie problematiky zručností spojených s digitalizáciou, kybernetickou bezpečnosťou, mediálnou gramotnosťou a umelou inteligenciou; potreby inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave založeného na celoživotnom vzdelávaní a inováciách a aby preskúmali podmienky právneho a finančného rámca na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a mobility pracovníkov kultúrneho sektora.

Komisia v tejto súvislosti predložila 17. januára 2018 prvý balík opatrení 9 zameraných na kľúčové kompetencie, digitálne zručnosti, ako aj na spoločné hodnoty a inkluzívne vzdelávanie.

Toto oznámenie je súčasťou druhého balíka iniciatív v rámci reakcie na požiadavku Európskej rady. Zastrešuje súbor iniciatív v oblasti politiky týkajúcej sa mládeže, kultúry, vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom pomôcť zabezpečiť konkurencieschopnejšiu, inkluzívnejšiu a súdržnejšiu Európu:

·Vychádzajúc zo skorších opatrení zameraných na investovanie do mladých ľudí, Komisia predstavuje „stratégiu pre mládež“ na obdobie rokov 2019 – 2027. Dôraz sa kladie na posilnenie postavenia mladých ľudí v Európe a na to, aby sa im poskytol silnejší hlas pri tvorbe politík EÚ.

·Ako sa uvádza v oznámení s názvom „Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou“, Komisia predkladá „Novú európsku stratégiu pre kultúru“. Táto iniciatíva prispeje k zlepšovaniu informovanosti o spoločnej európskej identite a európskom dedičstve a k podpore vzťahov medzi Úniou a tretími krajinami.

·V súlade s cieľom pracovať na vybudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru Komisia predkladá dva návrhy na odporúčania Rady týkajúce sa „vzájomného uznávania diplomov a zlepšovania „výučby a štúdia jazykov“. Obidve iniciatívy majú zásadný význam pre uľahčovanie vzdelávacej mobility v Európe.

·Aj v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv Komisia navrhuje odporúčanie Rady s názvom „Vysokokvalitné systémy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“. Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť, aby všetky deti v Európe mohli mať dobrý štart do života.

Ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, činnosti sa už začali a v nadchádzajúcich rokoch budú pokračovať. Táto spolupráca bude podporovať spoločné úsilie smerom k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru.