EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2830

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2830 zo 17. októbra 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovením pravidiel týkajúcich sa harmonogramu, správy a iných aspektov obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie

C/2023/6751

Ú. v. EÚ L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2830

20.12.2023

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2830

zo 17. októbra 2023,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovením pravidiel týkajúcich sa harmonogramu, správy a iných aspektov obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 3d ods. 3 a článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernica 2003/87/ES, ktorou sa vytvára systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (EU ETS), bola revidovaná a zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 (2) s cieľom zosúladiť ju s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 (3), ktorým sa stanovuje cieľ dosiahnuť do roku 2030 zníženie čistých emisií minimálne o 55 % v porovnaní s rokom 1990.

(2)

Od roku 2012 sa obchoduje s kvótami formou aukcie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2010 (4), ktorým sa stanovujú pravidlá pre harmonogram, správu a iné aspekty obchodovania s kvótami formou aukcie podľa smernice 2003/87/ES, čím je zabezpečené, že obchodovanie s kvótami formou aukcie sa vykonáva otvoreným, transparentným, harmonizovaným a nediskriminačným spôsobom prostredníctvom dobre fungujúceho procesu.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 treba zmeniť, aby sa zohľadnili nové pravidlá a prvky zavedené v smernici 2003/87/ES vrátane rozšírenia rozsahu pôsobnosti existujúceho systému obchodovania s emisiami o námornú dopravu a zavedenia nového a samostatného systému obchodovania s emisiami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a priemyselné činnosti, na ktoré sa nevzťahuje existujúci systém obchodovania s emisiami. Takisto je potrebné zaoberať sa zmenami v oblasti obchodovania s kvótami formou aukcie na účely Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (5) a Sociálno-klimatického fondu (6) zavedenými článkom 10e, článkom 10a ods. 8b a článkom 30d ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES, ako aj zmenami vo fungovaní Inovačného fondu podľa článku 10a ods. 8 uvedenej smernice. Okrem toho je vhodné objasniť a doladiť existujúce ustanovenia v nariadení (EÚ) č. 1031/2010 na základe skúseností získaných pri jeho vykonávaní.

(4)

Vzhľadom na rozsah potrebných zmien súčasných pravidiel je potrebné prijať nové nariadenie. Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 by sa preto malo zrušiť.

(5)

V článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES sa stanovujú zásady procesu obchodovania s kvótami formou aukcie. Obchodovanie formou aukcie by malo byť predvídateľné, najmä v súvislosti s harmonogramom a postupnosťou aukcií a odhadovaným množstvom kvót, ktoré sa sprístupnia. Podľa uvedeného článku sa má zabezpečiť, aby boli aukcie navrhnuté tak, aby sa malým a stredným podnikom, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami, zabezpečil úplný, spravodlivý a rovný prístup, aby sa poskytol prístup malým zdrojom emisií, aby účastníci mali prístup k informáciám v rovnakom čase, aby účastníci neohrozovali priebeh aukcií a aby organizácia aukcií a účasť na nich boli nákladovo efektívne a aby sa predchádzalo zbytočným administratívnym nákladom.

(6)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na obchodovanie formou aukcie so všetkými kvótami, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES.

(7)

V článku 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby s kvótami pre stacionárne zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice a ktoré nie sú pridelené bezodplatne, obchodovali formou aukcie. Preto s kvótami, ktoré nie sú pridelené bezodplatne, musia členské štáty obchodovať formou aukcie. Členské štáty nesmú používať žiadne iné spôsoby prideľovania kvót a nemôžu ani zadržať alebo zrušiť kvóty, ktoré nie sú pridelené bezodplatne, namiesto obchodovania s nimi formou aukcie.

(8)

Emisie z námornej dopravy budú zahrnuté do systému EU ETS od roku 2024. V smernici 2003/87/ES sa stanovuje, že pravidlá obchodovania s kvótami formou aukcie sa majú uplatňovať na činnosti námornej dopravy rovnakým spôsobom, ako sa uplatňujú na iné činnosti, na ktoré sa vzťahuje systém EU ETS.

(9)

Spôsob stanovenia celkového množstva kvót, ktoré sa majú prideliť na leteckú dopravu, a spôsob stanovenia podielu týchto kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, sa zmenili s postupným vyraďovaním bezodplatného prideľovania na odvetvie leteckej dopravy do roku 2026. Je preto potrebné revidovať konkrétne pravidlá na určenie množstva, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie každý kalendárny rok v súvislosti s leteckou dopravou, v súlade so smernicou 2003/87/ES.

(10)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1122 (7) sa zmenilo vymedzenie pojmu všeobecné kvóty tak, aby zahŕňali všetky kvóty vydané po 1. januári 2025 podľa kapitoly III smernice 2003/87/ES, všetky kvóty vytvorené na účely činností námornej dopravy podľa článku 3ga uvedenej smernice a všetky kvóty vytvorené na účely činností leteckej dopravy v súlade s článkami 3c a 3d uvedenej smernice. Je preto potrebné zabezpečiť, aby sa od 1. januára 2025 s týmito kvótami spoločne obchodovalo formou aukcie v rámci rovnakých ponukových kol.

(11)

V smernici 2003/87/ES sa od roku 2027 stanovuje samostatný systém obchodovania s emisiami pre palivá používané v odvetví budov, odvetví cestnej dopravy a ďalších odvetviach, ktoré zodpovedajú priemyselným činnostiam, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k smernici 2003/87/ES, ako je vykurovanie priemyselných zariadení. Je potrebné stanoviť osobitné pravidlá obchodovania s týmito kvótami formou aukcie, najmä s cieľom zabezpečiť bezproblémové spustenie činností samostatného systému obchodovania s emisiami.

(12)

V záujme jednoduchosti a prístupnosti by sa s kvótami malo obchodovať formou aukcie prostredníctvom štandardizovanej elektronickej zmluvy, a mali by byť k dispozícii na odovzdanie do dvoch obchodných dní. Takéto krátke lehoty odovzdania obmedzujú akýkoľvek možný negatívny vplyv na hospodársku súťaž medzi aukčnými platformami a obchodnými miestami na sekundárnom trhu s kvótami. Okrem toho sú krátke lehoty odovzdania jednoduchšie a podporujú širokú účasť, čím sa zmierňuje riziko zneužívania trhu. Takisto lepšie zabezpečujú prístupnosť pre malé a stredné podniky, na ktoré sa tento systém vzťahuje, a pre malé zdroje emisií.

(13)

Aby sa zabezpečila spravodlivosť a nákladová efektívnosť a riešila potreba zmierniť riziko zneužívania trhu, aukcie by sa mali uskutočňovať v jednom kole, so zapečatenou ponukou a s jednotnou cenou. Okrem toho v prípade rovnakých ponúk by sa malo pri ich zoraďovaní postupovať náhodným spôsobom, pretože to vytvára neistotu u uchádzačov, ktorí sa mohli potenciálne dohodnúť na cene.

(14)

V záujme právnej istoty a transparentnosti by malo toto nariadenie obsahovať podrobné ustanovenia o ďalších aspektoch obchodovania formou aukcie, ako je veľkosť bloku, možnosť stiahnuť alebo pozmeniť predložené ponuky, mena použitá v ponuke a na platbu, predkladanie a spracovanie žiadostí o povolenie predkladať ponuky, ako aj akékoľvek zamietnutie, zrušenie alebo pozastavenie povolenia.

(15)

Možno očakávať priblíženie aukčnej zúčtovacej ceny bežnej cene na sekundárnom trhu. Ak je aukčná zúčtovacia cena výrazne nižšia ako bežná cena na sekundárnom trhu, pravdepodobne je to signálom neefektívnosti aukcie. Obchodovanie pri takejto aukčnej zúčtovacej cene by mohlo poškodiť zrozumiteľnosť signálu o cene oxidu uhličitého a narušiť trh s uhlíkom, pričom by sa nezabezpečilo, aby uchádzači platili spravodlivú cenu za kvóty. Je preto potrebné určiť vyvolávaciu cenu na základe bežnej ceny na sekundárnom trhu počas ponukového kola. Ak vyvolávacia cena nie je zúčtovaná, aukcia by sa mala zrušiť. Stanovenie zrušenia aukcií by však nemalo byť uplatniteľné na spustenie systému obchodovania formou aukcie, keď ešte nie je vytvorený dostatočne likvidný sekundárny trh, čo je prípad nového systému obchodovania s emisiami pre palivá používané v odvetví budov, odvetví cestnej dopravy a ďalších odvetviach. Je preto potrebné odchýliť sa od požiadavky určiť vyvolávaciu cenu v prípade úvodného obdobia aukcií s kvótami, na ktoré sa vzťahuje kapitola IVa smernice 2003/87/ES, až do vytvorenia dostatočne likvidného sekundárneho trhu.

(16)

Aby sa zabezpečila integrita aukcií, aukčná platforma by mala byť schopná zrušiť aukciu, ak mohlo nastať narušenie tejto aukcie. Aby sa predišlo kumulácii množstiev v prípade zrušenia viacerých aukcií, malo by sa umožniť rovnomerné rozdelenie zrušených množstiev medzi nasledujúce aukcie, ktoré ešte nezahŕňajú zrušené množstvá z predchádzajúcich zrušených aukcií.

(17)

Relatívne vysoká frekvencia aukcií je žiaduca s cieľom obmedziť ich vplyv na fungovanie sekundárneho trhu a aby sa súčasne zabezpečilo, že aukcie budú dostatočne veľké na prilákanie dostatočnej účasti. Takáto vysoká frekvencia znižuje riziko zneužívania trhu, keďže znižuje hodnotu, o ktorú ide uchádzačom v jednotlivých aukciách, a zvyšuje ich pružnosť vo využívaní neskorších aukcií na úpravu svojich obchodných pozícií. Z uvedených dôvodov by frekvencia mala byť aspoň týždňová. Vzhľadom na oveľa menšie množstvo kvót v súvislosti s leteckou dopravou by vhodná frekvencia aukcií s týmito kvótami mala byť aspoň dvojmesačná. Aby sa však zabezpečilo bezproblémové spustenie aukcií s kvótami, na ktoré sa vzťahuje kapitola IVa smernice 2003/87/ES, je potrebné pri spustení systému umožniť menej časté aukcie. Ak sa využije takáto flexibilita, povedie to k vyššiemu množstvu kvót na každú aukciu, čo môže byť potrebné na uspokojenie úvodného dopytu po kvótach na spotovom trhu pred vytvorením dostatočne likvidného sekundárneho trhu.

(18)

Množstvo určené na obchodovanie formou aukcie by malo byť spravidla v každom kalendárom roku rovnaké ako množstvo kvót pridelených na daný rok. Aukčný objem sa má stanoviť každý rok v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 2003/87/ES.

(19)

S kvótami pre odvetvie leteckej dopravy, námorné odvetvie a odvetvie stacionárnych zariadení by sa malo spoločne obchodovať formou aukcie od 1. januára 2025. V roku 2024 sa má s kvótami pre námorné odvetvie a stacionárne zariadenia obchodovať formou aukcie spoločne. Keďže nový systém obchodovania s emisiami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a ďalšie odvetvia je vytvorený ako samostatný systém, s kvótami v rámci tohto systému sa má obchodovať formou aukcie oddelene od kvót určených pre odvetvie leteckej dopravy, námorné odvetvie a odvetvie stacionárnych zariadení.

(20)

V snahe zabezpečiť predvídateľnosť na trhu s uhlíkom je potrebné určiť jasné pravidlá a postupy na určenie podrobného aukčného kalendára v dostatočnom predstihu pred začiatkom každého kalendárneho roka, a to vrátane všetkých relevantných informácií pre každú jednotlivú aukciu. Akékoľvek následné zmeny aukčného kalendára by mali byť možné len v určitých situáciách. Všetky úpravy by sa mali uskutočniť spôsobom, ktorý čo najmenej ovplyvňuje predvídateľnosť trhu s uhlíkom, pričom revidované kalendáre by sa mali podľa možnosti uverejniť v dostatočnom predstihu pred dátumom, keď revízia nadobudne účinnosť.

(21)

V snahe podporiť účasť, a tým zabezpečiť konkurenčný aukčný výsledok, sa vyžaduje otvorený prístup. Predpokladom zabezpečenia účasti na aukciách a konkurenčného aukčného výsledku je rovnako aj dôvera v integritu aukčného procesu, najmä vo vzťahu k účastníkom, ktorí sa snažia narušiť aukcie a využiť ich ako prostriedok na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, trestnú činnosť alebo zneužívanie trhu. V záujme zabezpečenia integrity aukcií by mal prístup k aukciám podliehať minimálnym požiadavkám, pokiaľ ide o primerané kontroly podľa zásady „poznaj svojho klienta“ a kontroly oprávnenosti. S cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť takýchto kontrol by sa oprávnenie žiadať o prístup na aukcie malo udeliť ľahko identifikovateľným, dobre vymedzeným kategóriám účastníkov, predovšetkým prevádzkovateľom stacionárnych zariadení, prevádzkovateľom lietadiel, lodným spoločnostiam a regulovaným subjektom, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami, ako aj regulovaným finančným subjektom, ako sú investičné spoločnosti a úverové inštitúcie. Podnikateľské zoskupenia takýchto prevádzkovateľov a regulovaných subjektov by takisto mali byť oprávnené žiadať o povolenie predkladať ponuky v aukciách.

(22)

Účastníci by mali mať možnosť výberu, či budú mať prístup k aukciám priamo prostredníctvom internetu alebo vyhradených pripojení, alebo prostredníctvom oprávnených finančných sprostredkovateľov, nad ktorými sa vykonáva dohľad. Na tento účel by mali mať možnosť výberu iných osôb oprávnených členskými štátmi predkladať ponuky na svoj vlastný účet alebo v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti, ak ich hlavnou podnikateľskou činnosťou nie je poskytovanie investičných alebo bankových služieb, a to pod podmienkou, že takéto ďalšie osoby spĺňajú opatrenia na ochranu investorov a opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami, ktoré platia pre investičné spoločnosti.

(23)

Aby sa zabezpečil rovnocenný a transparentný prístup k aukciám, nemalo by byť možné podmieniť prístup k aukciám povinnosťou stať sa členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje aukčná platforma alebo akékoľvek iné obchodné miesto, ktoré prevádzkuje aukčná platforma alebo akákoľvek tretia strana. Účastníci sekundárneho trhu organizovaného príslušnou aukčnou platformou, ktorí sa inak považujú za oprávnených, by však mali získať prístup k aukciám bez ďalších požiadaviek týkajúcich sa prístupu. Aukčná platforma by mala zamietnuť alebo zrušiť prístup k aukciám za určitých, dobre vymedzených okolností, ktoré môžu ovplyvniť integritu systému obchodovania formou aukcie.

(24)

Každý členský štát by mal vymenovať aukcionára, ktorý má byť zodpovedný za obchodovanie s kvótami formou aukcie v mene menujúceho členského štátu. Malo by byť možné, aby viacero členských štátov vymenovalo toho istého aukcionára. Aukcionár by mal niesť zodpovednosť za obchodovanie s kvótami formou aukcie na aukčnej platforme a za prijímanie a vyplácanie výnosov z aukcií. Je dôležité, aby dohody medzi členskými štátmi a ich aukcionármi boli zlučiteľné s dohodami medzi aukcionárom a aukčnou platformou a v prípade akéhokoľvek konfliktu by mali mať prednosť dohody medzi aukcionárom a aukčnou platformou.

(25)

Je nevyhnutné zabezpečiť bezúhonnosť aukcionárov. Členské štáty by preto pri vymenovávaní aukcionára mali prioritne zvážiť kandidátov, ktorí predstavujú najmenšie riziko konfliktu záujmov alebo zneužitia trhu, najmä vzhľadom na ich prípadné činnosti na sekundárnom trhu a ich vnútorné procesy a postupy na zmiernenie rizika konfliktu záujmov alebo zneužívania trhu bez toho, aby to ovplyvnilo ich schopnosť plniť si svoje úlohy včas a v súlade s najvyššími odbornými a kvalitatívnymi normami. S cieľom dodržať pravidlá boja proti zneužívaniu trhu by členské štáty mali mať výslovne zakázané zdieľať so svojim aukcionárom akékoľvek dôverné informácie týkajúce sa aukcií. Porušenie uvedeného zákazu by malo podliehať účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám.

(26)

V smernici 2003/87/ES sa stanovuje obchodovanie s kvótami formou aukcie na účely Inovačného fondu s cieľom podporiť inovácie v oblasti nízkouhlíkových technológií, na účely Modernizačného fondu s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť a modernizovať energetické systémy určitých členských štátov a na účely Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v záujme posilnenia nezávislosti, bezpečnosti a udržateľnosti dodávok energie do Únie. S týmito kvótami by sa malo obchodovať formou aukcie na aukčnej platforme vymenovanej Komisiou a členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii s cieľom vymenovať uvedenú platformu („spoločná aukčná platforma“), v súlade so zásadami a podmienkami procesu obchodovania formou aukcie. Na tento účel by mala byť Európska investičná banka (EIB) aukcionárom pre tieto fondy bez toho, aby sa stala súčasťou spoločného verejného obstarávania spoločnej aukčnej platformy. S príslušnými množstvami kvót by sa malo obchodovať formou aukcie na rovnakých aukciách ako s množstvami, s ktorým obchodujú formou aukcie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii s cieľom obstarať spoločnú aukčnú platformu.

(27)

V prípade množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie na účely Inovačného fondu a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, je potrebné zohľadniť ciele stanovené pre príslušné fondy smernicou 2003/87/ES, dostupné zdroje a už získané príjmy. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť pre účastníkov trhu by sa malo stanoviť minimálne ročné množstvo, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie na účely Inovačného fondu, pred akýmkoľvek prevodom do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Keďže smernicou 2003/87/ES sa pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti stanovujú celkové ciele príjmov z aukcií, mali by sa stanoviť aj úvodné ročné množstvá, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na účely uvedeného mechanizmu. Takisto je potrebné stanoviť postup pre revidovanie aukčných objemov v prípade príjmov z aukcií, ktoré sa považujú za nedostatočné na splnenie cieľa príjmov stanoveného v smernici 2003/87/ES. V prípade aukčných objemov, ktoré nie sú dostatočné, by malo byť možné upraviť aukčné kalendáre s cieľom naplánovať dodatočné množstvá, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na účely Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ak sa cieľové príjmy z aukcií nakumulujú skôr, obchodovanie s kvótami formou aukcie na účely Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by sa malo pozastaviť v súlade s príslušnými ustanoveniami delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 a aukčný kalendár by sa mal v náležitom čase revidovať.

(28)

Zo Sociálno-klimatického fondu zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/955 (8) sa členským štátom poskytnú osobitné finančné prostriedky na podporu najviac postihnutých zraniteľných skupín, najmä domácností trpiacich energetickou alebo dopravnou chudobou, postihnutých začlenením emisií z palív používaných v odvetví budov a odvetví cestnej dopravy do smernice 2003/87/ES. Sociálno-klimatický fond bude financovaný z obchodovania s kvótami formou aukcie z existujúceho systému EU ETS a z obchodovania s kvótami formou aukcie z nového obchodovania s emisiami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a ďalšie odvetvia.

(29)

V záujme zabezpečenia transparentnosti a predvídateľnosti pre účastníkov trhu by sa mali stanoviť úvodné ročné množstvá, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na účely Sociálno-klimatického fondu v roku 2027. Úvodné ročné aukčné objemy by sa nemali stanoviť na obdobie 2028 – 2032 vzhľadom na prijatý záväzok začleniť Sociálno-klimatický fond do rozpočtu Únie od viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2027. V záujme efektívnosti by Komisia mala vystupovať ako aukcionár pre kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na účely Sociálno-klimatického fondu. S cieľom zabezpečiť získanie dostatočných príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie na účely dodržania ročného množstva, ktoré sa má prideliť do Sociálno-klimatického fondu, by sa ročné množstvá kvót podľa článku 30d ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na účely Sociálno-klimatického fondu, mali rozdeliť do obdobia od januára do augusta každého roka. Keďže smernicou 2003/87/ES sa stanovujú ciele príjmov z aukcií pre Sociálno-klimatický fond, je potrebné stanoviť postup pre revidovanie aukčných objemov, ak boli cieľové príjmy z aukcií dosiahnuté pred stanoveným obdobím alebo ak sú nedostatočné. Aukčný kalendár by sa mal revidovať tak, aby zahŕňal dodatočné kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie v období od septembra do decembra v prípade nedostatočných príjmov. Ak sa cieľové príjmy z aukcií nakumulujú skôr, obchodovanie s kvótami formou aukcie na účely Sociálno-klimatického fondu by sa malo pozastaviť v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122 a aukčný kalendár by sa mal revidovať.

(30)

V článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES sa stanovuje možnosť a členské štáty sa dôrazne nabádajú k tomu, aby ju využili, ktorá spočíva v tom, že môžu zrušiť kvóty zo svojich aukčných objemov v prípade zatvorenia výrobnej kapacity elektrickej energie na ich území, pričom na tento účel sa má týmto nariadením stanoviť postup oznamovania. Dotknutý členský štát by mal Komisii oznámiť svoj zámer zrušiť kvóty s použitím jednotného vzoru s uvedením dôkazov a informácií o uzatvorenom zariadení, maximálnom množstve, ktoré sa má zrušiť, a harmonograme zrušenia, ako aj o metodike určenia presných množstiev, ktoré sa majú každoročne zrušiť. To by sa malo oznamovať každý rok najneskôr do 31. mája druhého roka po oznámení zámeru zrušiť kvóty. V záujme zachovania fungovania trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 (9) by sa množstvo zrušených kvót malo odpočítať od aukčných objemov členského štátu až po vykonaní úprav trhovej stabilizačnej rezervy za príslušný rok. Ak množstvo, ktoré sa má zrušiť, neprekračuje päť miliónov kvót, množstvo zrušených kvót by sa malo odpočítať od kvót, s ktorými má obchodovať formou aukcie príslušný členský štát v období od septembra do decembra daného roka. Ak množstvo, ktoré sa má zrušiť, prekračuje päť miliónov kvót, množstvo zrušených kvót by sa malo počas obdobia 12 mesiacov začínajúceho od septembra odpočítavať, aby sa minimalizoval vplyv daného zrušenia na trh. V záujme transparentnosti by Komisia mala uverejniť informácie, ktoré členské štáty poskytnú podľa tohto vzoru, s výnimkou prípadov, keď sú tieto informácie chránené z dôvodu zachovania dôvernosti.

(31)

Všeobecné ciele smernice 2003/87/ES sa dajú najlepšie dosiahnuť pomocou spoločnej aukčnej infraštruktúry, v rámci ktorej spoločná aukčná platforma vykonáva aukcie na základe harmonizovaných pravidiel pre obchodovanie s rôznymi druhmi emisných kvót formou aukcie. Tento prístup predstavuje nákladovo najefektívnejší spôsob obchodovania s kvótami formou aukcie bez zbytočnej administratívnej záťaže, ku ktorej by nutne dochádzalo v prípade využívania viacerých aukčných infraštruktúr. Je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť otvorený, transparentný a nediskriminačný prístup k aukciám de jure, ako aj de facto. Takýmto spoločným prístupom by sa zabezpečila predvídateľnosť aukčného kalendára a najlepšie by sa posilnila zrozumiteľnosť signálu o cene uhlíka. Spoločná aukčná infraštruktúra je dôležitá najmä pre zabezpečenie spravodlivého prístupu pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami, a pre malé zdroje emisií. Spoločná aukčná platforma uľahčuje čo najširšiu účasť v rámci celej Únie, a tým najlepšie zmierňuje riziko toho, že účastníci by ohrozili aukcie ich využívaním ako prostriedku na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, trestnú činnosť alebo zneužívanie trhu.

(32)

Vykonávanie aukcií, vypracovanie a spravovanie aukčného kalendára a rôzne ďalšie úlohy súvisiace s aukciami, ako je udržiavanie aktuálneho webového sídla prístupného v celej Únii, si vyžaduje jednotnú akciu členských štátov a Komisie. Potreba takejto jednotnej akcie je odvodená od rozsahu pôsobnosti systémov obchodovania s emisiami v rámci celej Únie, všeobecných politických cieľov smernice 2003/87/ES a skutočnosti, že Komisia je podľa uvedenej smernice priamo zodpovedná za podrobné vykonávanie viacerých prvkov systému obchodovania s emisiami. Proces súťažného verejného obstarávania na vymenovanie spoločnej aukčnej platformy by sa preto mal uskutočniť prostredníctvom spoločného verejného obstarávania Komisiou a členskými štátmi v zmysle článku 165 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (10).

(33)

Konkrétne postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri verejnom obstarávaní spoločnej aukčnej platformy, by mali byť určené v dohode medzi Komisiou a členskými štátmi, v ktorej by mali byť stanovené praktické podmienky vyhodnotenia žiadostí o účasť, ponúk a zadania zákazky, ako aj rozhodné právo pre danú zákazku a výberu súdu príslušného na riešenie sporov, ako sa to vyžaduje v článku 165 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

(34)

S cieľom zmierniť riziko obmedzenej hospodárskej súťaže na trhu s uhlíkom by členské štáty mali mať možnosť nezapojiť sa do spoločnej aukčnej platformy tak, že vymenujú svoje vlastné aukčné platformy („nezávislé aukčné platformy“). Vymenované nezávislé platformy by mala Komisia uviesť v zozname v prílohe III k tomuto nariadeniu. Základom takéhoto uvedenia na zozname by malo byť oznámenie nezávislej platformy menujúcim členským štátom Komisii a posúdenie Komisiou.

(35)

Hospodárska súťaž medzi rôznymi potenciálnymi aukčnými platformami by sa mala zabezpečiť prostredníctvom procesu súťažného verejného obstarávania na vymenovanie aukčnej platformy, pokiaľ si to vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy. Aukčná platforma by mala byť pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém. Nezávislé aukčné platformy by mali byť vymenované na obmedzené obdobie maximálne troch rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky, počas ktorých by sa mali preskúmať mechanizmy upravujúce všetky aukčné platformy. Stanovenie trojročného obdobia pre nezávislú aukčnú platformu je navrhnuté s cieľom zabezpečiť minimálne obdobie vymenovania pre nezávislú platformu a súčasne umožniť menujúcemu členskému štátu pripojiť sa k spoločnej platforme, ak sa tak rozhodne po uplynutí trojročného obdobia, a to bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť menujúceho členského štátu predĺžiť vymenovanie nezávislej aukčnej platformy o ďalšie dva roky, kým Komisia nepredloží výsledky svojho preskúmania. Po uplynutí každého obdobia vymenovania by sa mal uskutočniť nový proces súťažného verejného obstarávania, pokiaľ si postup verejného obstarávania vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.

(36)

V záujme zjednodušenia opätovného vymenovania nezávislých platforiem by sa uvedenie na zozname podľa tohto nariadenia malo vyžadovať len v prípade nových subjektov alebo na účely opätovného uvedenia subjektu na zozname za zmenených podmienok. Preto v prípade, že je tá istá nezávislá platforma vymenovaná členským štátom za rovnakých podmienok, jej uvedenie na zozname by sa malo predĺžiť za rovnakých podmienok ako pôvodné uvedenie na zozname. Toto predĺženie by malo byť podmienené potvrdením o splnení požiadaviek tohto nariadenia a cieľov článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, ktoré poskytne členský štát a Komisia.

(37)

S prihliadnutím na všetky príslušné pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá v oblasti verejného obstarávania vrátane pravidiel týkajúcich sa predchádzania konfliktom záujmov a zachovávania dôvernosti by malo byť možné udeliť členským štátom, ktoré sa nezúčastňujú na jednotnej akcii na obstaranie spoločnej aukčnej platformy, štatút čiastočného alebo úplného pozorovateľa v postupe spoločného verejného obstarávania za podmienok schválených medzi členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii, a Komisiou v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní. Takýmto prístupom sa uľahčí konvergencia medzi nezávislými aukčnými platformami a spoločnou aukčnou platformou, pokiaľ ide o aspekty aukčného procesu, ktoré nie sú plne harmonizované.

(38)

V záujme zabezpečenia bezproblémového spustenia aukcií v rámci nového systému obchodovania s emisiami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a ďalšie odvetvia vytvoreného podľa kapitoly IVa smernice 2003/87/ES a uľahčenia koordinácie a integrácie s aukčnými platformami pre existujúci systém EU ETS by sa možnosť nezapojiť sa do spoločnej aukčnej platformy nemala vzťahovať na obchodovanie formou aukcie s takýmito kvótami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a ďalšie odvetvia.

(39)

Vzhľadom na možnosť existencie viacerých nezávislých aukčných platforiem vymenovaných rôznymi členskými štátmi, ako aj spoločnej aukčnej platformy, je potrebné podrobne stanoviť úlohy aukčných platforiem a služby, ktoré majú poskytovať, ako je poskytovanie prístupu k aukciám a ich vykonávanie, spravovanie aukčných kalendárov, uverejňovanie a oznamovanie výsledkov aukcií, ako aj poskytovanie všetkých informácií potrebných na zabezpečenie integrity systému obchodovania formou aukcie a trhu s uhlíkom Komisii a príslušným orgánom. S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod od existujúcich na novo vymenované aukčné platformy by všetky aukčné platformy mali určiť aj stratégiu ukončenia angažovanosti.

(40)

V záujme využitia organizačnej infraštruktúry, ktorá je dostupná na sekundárnom trhu, na vykonávanie aukcií, je potrebné vyžadovať, aby aukčná platforma bola regulovaným trhom. Regulované trhy sú konkrétne podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (11) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (12) o zneužívaní trhu viazané poskytovať viaceré záruky pri vykonávaní svojich činností. Požiadavka, aby aukčná platforma bola regulovaným trhom, má rôzne výhody. Umožňuje spoliehať sa na organizačnú infraštruktúru, skúsenosti, schopnosti a transparentné záväzné prevádzkové pravidlá trhu. Okrem iného to má význam aj z hľadiska zúčtovania alebo vyrovnania transakcií, ako aj monitorovania súladu s vlastnými pravidlami trhu a ďalšími právnymi povinnosťami, ako je zákaz zneužívania trhu a zaistenie mechanizmov mimosúdneho urovnávania sporov. Toto riešenie je efektívne z hľadiska nákladov a pomáha chrániť prevádzkovú integritu aukcií. V pravidlách regulovaných trhov o konfliktoch záujmov stanovených v nariadení (EÚ) č. 596/2014 sa vyžaduje, aby bol aukcionár nezávislý od aukčnej platformy, jej vlastníkov alebo jej organizátora trhu, aby nedošlo k ohrozeniu riadneho fungovania regulovaného trhu. Okrem toho, mnohí potenciálni účastníci aukcií už budú buď členmi alebo účastníkmi rôznych regulovaných trhov aktívnych na sekundárnom trhu.

(41)

Smernicou 2014/65/EÚ sa kvóty od roku 2018 klasifikujú ako finančné nástroje. Predtým boli za finančné nástroje považované len deriváty kvót. Touto klasifikáciou sa spotový obchod s kvótami na sekundárnom trhu začleňuje okrem iného do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/65/EÚ, nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (13). Na proces obchodovania s kvótami formou aukcie (primárny trh) sa však vzťahuje len nariadenie (EÚ) č. 596/2014.

(42)

S cieľom ďalej posilniť integritu a transparentnosť európskeho trhu s uhlíkom a zlepšiť regulačné oznamovanie a monitorovanie trhu s emisnými kvótami a ich derivátmi, posilniť prevenciu a odhaľovanie zneužívania trhu a poskytovať pomoc pri udržiavaní riadnych trhov s emisnými kvótami a súvisiacimi derivátmi je potrebné stanoviť povinnosť aukčnej platformy oznamovať úplné a presné údaje o každej transakcii obchodovania formou aukcie svojmu príslušnému vnútroštátnemu orgánu určenému podľa smernice 2014/65/EÚ, ako aj Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Týmto oznamovaním sa posilní efektívne monitorovanie aukcií s emisnými kvótami a príslušných väzieb so sekundárnym trhom.

(43)

V smernici 2003/87/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby určili použitie príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie. Aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam, mal by sa vyžadovať prevod výnosov z aukcií priamo na aukcionára alebo iný subjekt vymenovaný každým členským štátom na tento účel.

(44)

V záujme spoľahlivosti a integrity procesu obchodovania formou aukcie by sa kvóty mali odovzdať úspešným uchádzačom proti vyplateniu celej sumy splatnej aukcionárovi. Ak úspešní uchádzači nezaplatia splatné sumy v ich plnej výške do stanovenej lehoty, mali by sa stanoviť sankcie za takéto nedodržanie povinnosti s cieľom napraviť takéto omeškanie s platbou a odradiť od neho.

(45)

S cieľom zabezpečiť úspešný a spoľahlivý aukčný proces by sa mali kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, previesť pred otvorením ponukového kola. Register Únie by mal uskutočniť prevod kvót na nominovaný účet v registri Únie, pričom by ich mal na viazanom účte držať zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém, ktorý koná ako depozitár. Kvóty by mali byť držané na viazanom účte až do ich odovzdania úspešným uchádzačom podľa výsledkov aukcie. Mal by sa stanoviť aj ďalší krok procesu, konkrétne odovzdanie kvót, s ktorými jeden alebo viacero členských štátov obchodovalo formou aukcie, úspešným uchádzačom zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom.

(46)

Vzhľadom na to, že obchodovanie s kvótami formou aukcie pozostáva z ich primárnej emisie na sekundárny trh namiesto ich priameho bezodplatného pridelenia prevádzkovateľom a prevádzkovateľom lietadiel, zúčtovacie systémy alebo vyrovnávacie systémy by nemali byť viazané žiadnymi povinnosťami plnenia, pokiaľ ide o odovzdanie kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom v prípade, že sa kvóty neodovzdajú z dôvodov, ktoré sú mimo ich kontroly. Preto by sa v prípade akéhokoľvek neodovzdania kvót, s ktorými sa obchodovalo formou aukcie, malo od úspešných uchádzačov alebo ich právnych nástupcov požadovať, aby akceptovali odložené odovzdanie.

(47)

Keďže sa od členských štátov vyžaduje len to, aby odovzdali kvóty, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby pri obchodovaní formou aukcie zložili inú zábezpeku než samotné kvóty. Členské štáty by preto pri obchodovaní s dvojdňovými spotovými zmluvami formou aukcie mali mať len povinnosť vopred zložiť kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, na viazaný účet vedený v registri Únie zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom, ktorý koná ako depozitár.

(48)

Je však potrebné, aby aukčná platforma vrátane akéhokoľvek zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému, ktorý je k nej pripojený, zaviedla primerané procesy zábezpeky a akékoľvek iné procesy riadenia rizík potrebné na zabezpečenie toho, aby aukcionári dostali celú platbu za kvóty obchodované formou aukcie za aukčnú zúčtovaciu cenu bez ohľadu na akékoľvek omeškanie s platbou zo strany úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu.

(49)

V záujme transparentnosti a rovnakých podmienok medzi obchodovaním formou aukcie a sekundárnym trhom je vhodné, aby štruktúra a výška poplatkov uplatňovaných aukčnými platformami a zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom, ktorý je k nej pripojený, neboli menej výhodné ako porovnateľné poplatky a podmienky uplatňované na transakcie na sekundárnom trhu. V záujme transparentnosti by všetky poplatky a podmienky mali byť zrozumiteľné, podrobné a verejne dostupné. Všeobecným pravidlom je, že náklady aukčného procesu by mali byť uhradené z poplatkov platených uchádzačmi, ako sa stanovuje v zmluve o vymenovaní aukčnej platformy. Z hľadiska verejného obstarávania nákladovo efektívnej spoločnej aukčnej platformy je však dôležité, aby sa členské štáty zapojili do jednotnej akcie od začiatku. Z tohto dôvodu je vhodné, aby sa od členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii v neskoršej etape, vyžadovalo, aby znášali svoje vlastné náklady a aby sa sumy týchto nákladov odpočítali od nákladov, ktoré inak znášajú uchádzači. Takéto ustanovenia by však nemali znevýhodňovať členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na jednotnej akcii po skončení obdobia vymenovania nezávislej platformy. Členské štáty by sa nemali znevýhodňovať ani v prípade, ak sa dočasne zúčastňujú na jednotnej akcii z dôvodu neuvedenia oznámenej nezávislej platformy na zozname. Aukcionár by mal platiť len za prístup k aukčnej platforme, ak vôbec. Prípadné náklady na zúčtovací a vyrovnávací systém by mali znášať uchádzači.

(50)

V záujme zabezpečenia procesu súťažného verejného obstarávania v prípade aukčných platforiem by malo byť možné v obmedzenej miere zvýšiť maximálnu výšku poplatkov, ktoré majú platiť úspešní uchádzači, ak sa to stanovuje v súťažných podkladoch a len počas rokov, keď sú ročné aukčné objemy znížené o viac ako 200 miliónov kvót v dôsledku fungovania trhovej stabilizačnej rezervy.

(51)

Vzhľadom na svoj štatút regulovaného trhu by aukčné platformy mali monitorovať správanie uchádzačov a informovať príslušné vnútroštátne orgány v prípade zneužívania trhu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade s oznamovacími povinnosťami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 596/2014 a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (14).

(52)

V záujme zabezpečenia spravodlivého a konkurenčného procesu obchodovania formou aukcie by aukčná platforma mala mať možnosť uložiť maximálny limit, v súvislosti s ktorým môže uchádzač predložiť ponuku, vyjadrený ako podiel celkového množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v jednotlivých aukciách alebo v priebehu daného kalendárneho roka. Aktivácia tejto možnosti by mala byť podmienená získaním predchádzajúceho stanoviska Komisie. Pred poskytnutím svojho stanoviska by Komisia mala s členskými štátmi konzultovať návrh predložený aukčnou platformou. Komisia by vo svojom stanovisku mala vyjadriť vlastné posúdenie toho, či je trh s emisnými kvótami dostatočne chránený pred zneužívaním trhu.

(53)

V záujme zabezpečenia flexibility a integrity aukcií je tiež vhodné, aby osoby oprávnené členskými štátmi predkladať ponuky v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti dodržiavali pravidlá stanovené v tomto nariadení na zabezpečenie dostatočnej ochrany ich klientov.

(54)

V záujme právnej istoty a transparentnosti by sa mali stanoviť podrobné ustanovenia týkajúce sa ďalších aspektov obchodovania formou aukcie, ako je uverejnenie, ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie, ochrana dôverných informácií, oprava chýb v akejkoľvek uskutočnenej platbe alebo prevode kvót a akejkoľvek zloženej alebo uvoľnenej zábezpeky, a právo odvolať sa proti rozhodnutiam aukčnej platformy.

(55)

Je potrebné stanoviť jazykový režim uplatniteľný na akúkoľvek aukčnú platformu spôsobom, ktorým sa zabezpečí transparentnosť a rovnováha medzi cieľom, ktorým je nediskriminačný prístup k aukciám, a potrebou nákladovej efektívnosti. Dokumenty neuverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie by mali byť uverejnené v jazyku bežnom v oblasti medzinárodných financií, konkrétne v angličtine.

(56)

Členské štáty by mali mať možnosť zabezpečiť na vlastné náklady preklad všetkých dokumentov do svojho vnútroštátneho úradného jazyka alebo jazykov. Ak členský štát využije takúto možnosť, nezávislé platformy by mali takisto zabezpečiť preklad všetkých dokumentov do tohto jazyka alebo jazykov na náklady členského štátu, ktorý vymenoval dotknutú nezávislú platformu. V dôsledku toho by aukčná platforma mala byť schopná vybavovať všetky ústne a písomné oznámenia žiadateľov o povolenie predkladať ponuky, osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, alebo uchádzačov predkladajúcich ponuky na aukcii, a to v akomkoľvek jazyku, ak členský štát zabezpečil preklad do tohto jazyka na vlastné náklady v prípade, že to takéto osoby od aukčnej platformy požadujú. V takomto prípade by aukčné platformy nemali mať dovolené účtovať takýmto osobám dodatočné náklady na preklad. Namiesto toho by tieto náklady mali rovnomerne znášať všetci uchádzači na príslušnej aukčnej platforme, aby sa zabezpečil rovnaký prístup k aukciám v celej Únii.

(57)

V snahe zabezpečiť predvídateľné a včasné aukcie by toto nariadenie z dôvodu naliehavosti malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre harmonogram, správu a iné aspekty obchodovania s kvótami formou aukcie podľa smernice 2003/87/ES.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na prideľovanie kvót prostredníctvom aukcií podľa smernice 2003/87/ES.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„dvojdňové spotové zmluvy“ sú zmluvy, na základe ktorých sú kvóty vydražené na odovzdanie v dohodnutý termín, najneskôr druhý obchodný deň odo dňa aukcie;

2.

„ponuka“ je ponuka v aukcii na získanie určitého množstva kvót za určitú cenu;

3.

„ponukové kolo“ je časové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky;

4.

„obchodný deň“ je ktorýkoľvek deň, keď sú aukčná platforma a s ňou prepojený zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém otvorené na obchodovanie;

5.

„investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice 2014/65/EÚ;

6.

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (15);

7.

„finančný nástroj“ je finančný nástroj v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 15 smernice 2014/65/EÚ;

8.

„sekundárny trh“ je trh, na ktorom osoby nakupujú alebo predávajú kvóty buď pred ich pridelením, alebo po ich pridelení bezodplatne alebo prostredníctvom aukcie;

9.

„materský podnik“ je materský podnik v zmysle článku 2 bodu 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (16);

10.

„dcérsky podnik“ je dcérsky podnik v zmysle článku 2 bodu 10 smernice 2013/34/EÚ;

11.

„prepojený podnik“ je prepojený podnik v zmysle článku 2 bodu 12 smernice 2013/34/EÚ;

12.

„kontrola“ je kontrola v zmysle článku 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (17);

13.

„aukčný proces“ je proces zahŕňajúci určenie aukčného kalendára, postupov na povolenie predkladať ponuky, postupov na predloženie ponúk, priebeh aukcie, výpočet a ohlásenie výsledkov aukcie, mechanizmy zaplatenia splatnej ceny a prevodu výnosu z aukcie, odovzdanie kvót a spravovanie zábezpeky potrebnej na pokrytie akýchkoľvek transakčných rizík, ako aj dohľad a monitorovanie riadneho vykonávania aukcie aukčnou platformou;

14.

„pranie špinavých peňazí“ je pranie špinavých peňazí v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (18);

15.

„financovanie terorizmu“ je financovanie terorizmu v zmysle článku 1 ods. 5 a 6 smernice (EÚ) 2015/849;

16.

„trestná činnosť“ je trestná činnosť v zmysle článku 3 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849;

17.

„aukčná platforma“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt vymenovaný na vykonávanie úloh uvedených v článkoch 27, 28, 30 a 31;

18.

„spoločná aukčná platforma“ je aukčná platforma vymenovaná na základe postupu spoločného obstarávania medzi Komisiou a členskými štátmi ako verejnými obstarávateľmi podľa článku 26 ods. 1;

19.

„nezávislá aukčná platforma“ je aukčná platforma vymenovaná členským štátom, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1, ako jeho vlastná aukčná platforma podľa článku 29 ods. 1;

20.

„aukcionár“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt vymenovaný na vykonávanie úloh uvedených v článku 23;

21.

„nominovaný účet v registri Únie“ je účet v registri Únie zriadenom delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122;

22.

„nominovaný bankový účet“ je bankový účet určený aukcionárom, uchádzačom alebo právnym nástupcom uchádzača na prijatie platieb splatných podľa tohto nariadenia;

23.

„opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi“ sú opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedené v článku 13 smernice (EÚ) 2015/849 a opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovené v článkoch 18, 18a a 20 uvedenej smernice;

24.

„konečný užívateľ výhod“ je konečný užívateľ výhod v zmysle článku 3 bodu 6 smernice (EÚ) 2015/849;

25.

„riadne overená kópia“ je autentická kópia pôvodného dokumentu, ktorá je overená ako verná kópia originálu kvalifikovaným právnikom, účtovníkom, verejným notárom alebo podobným odborníkom, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušného členského štátu uznaný úradne potvrdzovať, či kópia je v skutočnosti vernou kópiou svojho originálu;

26.

„politicky exponovaná osoba“ je politicky exponovaná osoba v zmysle článku 3 bodu 9 smernice (EÚ) 2015/849;

27.

„zneužívanie trhu“ je zneužívanie trhu v zmysle článku 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

28.

„dôverná informácia“ je dôverná informácia v zmysle článku 7 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

29.

„obchodovanie s využitím dôverných informácií“ je obchodovanie s využitím dôverných informácií v zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

30.

„neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií“ je neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

31.

„manipulácia s trhom“ je manipulácia s trhom v zmysle článku 12 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

32.

„zúčtovací systém“ je infraštruktúra pripojená na aukčnú platformu, ktorá poskytuje zúčtovanie, dozabezpečenie, vzájomné započítanie, spravovanie zábezpek, vyrovnanie a odovzdanie, ako aj ďalšie služby vykonávané centrálnou protistranou, a ktorá je prístupná priamo alebo nepriamo prostredníctvom členov centrálnej protistrany, ktorí konajú ako sprostredkovatelia medzi ich klientmi a centrálnou protistranou;

33.

„zúčtovanie“ sú všetky procesy realizované pred otvorením ponukového kola, počas ponukového kola a po uzavretí ponukového kola až do vyrovnania, ktoré zahŕňajú riadenie akýchkoľvek rizík vznikajúcich počas uvedeného intervalu, a to aj počas dozabezpečenia, vzájomného započítania alebo novácie, alebo iné služby vykonávané pravdepodobne zúčtovacím alebo vyrovnávacím systémom;

34.

„dozabezpečenie“ je proces, keď zábezpeku zloží aukcionár alebo uchádzač alebo jeden či viac sprostredkovateľov konajúcich v ich mene, na pokrytie danej finančnej pozície, ktorý zahŕňa celý proces merania, výpočtu a správy zábezpeky poskytnutej na pokrytie takýchto finančných pozícií, s úmyslom zaručiť, že všetky platobné záväzky uchádzača a všetky záväzky odovzdania aukcionára alebo jedného či viacerých sprostredkovateľov konajúcich v ich mene môžu byť splnené vo veľmi krátkom čase;

35.

„vyrovnanie“ je zaplatenie úspešným uchádzačom alebo jeho právnym nástupcom alebo centrálnou protistranou, alebo zúčtovacím agentom dlžnej sumy za kvóty, ktoré sa majú odovzdať tomuto uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi alebo centrálnej protistrane alebo zúčtovaciemu agentovi, a odovzdanie kvót úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi alebo centrálnej protistrane alebo zúčtovaciemu agentovi;

36.

„centrálna protistrana“ je subjekt, ktorý vstupuje priamo medzi aukcionára a uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, alebo medzi sprostredkovateľov, ktorí ich zastupujú, a koná voči každému z nich ako výlučná protistrana zaručujúca zaplatenie výnosov z aukcie aukcionárovi alebo zastupujúcemu sprostredkovateľovi alebo odovzdanie vydražených kvót uchádzačovi alebo zastupujúcemu sprostredkovateľovi;

37.

„vyrovnávací systém“ je akákoľvek infraštruktúra bez ohľadu na to, či je alebo nie je pripojená na aukčnú platformu, ktorá poskytuje služby vyrovnania, ktoré zahŕňajú zúčtovanie, vzájomné započítavanie, správu zábezpeky, alebo akékoľvek iné služby a ktoré v konečnom dôsledku umožňujú platbu dlžnej sumy úspešným uchádzačom alebo jeho právnym nástupcom aukcionárovi a odovzdanie kvót v mene aukcionára úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi, pričom uvedené služby vykonáva buď:

a)

bankový systém a register Únie;

b)

jeden alebo viacerí zúčtovací agenti konajúci v mene aukcionára a uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, ktorí sa obrátia na zúčtovacieho agenta buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom členov zúčtovacieho agenta, ktorí konajú ako sprostredkovatelia medzi svojimi klientmi a zúčtovacím agentom;

38.

„zúčtovací agent“ je subjekt, ktorý koná ako agent poskytujúci aukčnej platforme účty, prostredníctvom ktorých sa súčasne alebo takmer súčasne zaručeným spôsobom bezpečne vykonávajú účtovné príkazy vydané aukcionárom alebo zastupujúcim sprostredkovateľom na prevod vydražených kvót a na platbu aukčnej zúčtovacej ceny úspešným uchádzačom, jeho právnym nástupcom alebo zastupujúcim sprostredkovateľom;

39.

„zábezpeka“ je vecná záruka v zmysle článku 2 písm. m) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (19) vrátane kvót prijatých ako záruka zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom;

40.

„regulovaný trh“ je regulovaný trh v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 21 smernice 2014/65/EÚ;

41.

„MSP“ sú prevádzkovatelia, prevádzkovatelia lietadiel, lodné spoločnosti alebo regulované subjekty, ktorí sú malými a strednými podnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES (20);

42.

„organizátor trhu“ je organizátor trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 18 smernice 2014/65/EÚ;

43.

„členský štát usadenia“ je:

a)

v prípade osôb uvedených v článku 6 ods. 3 druhom pododseku tohto nariadenia členský štát, v ktorom má osoba pobyt alebo trvalý pobyt;

b)

v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1 písm. b) a článku 18 ods. 2 a obchodných zoskupení uvedených v článku 18 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia domovský členský štát v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 55 písm. a) smernice 2014/65/EÚ;

c)

v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia domovský členský štát v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 43 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

v prípade regulovaného trhu uvedeného v článku 33 ods. 4, 5 a 6 tohto nariadenia domovský členský štát v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 55 písm. b) smernice 2014/65/EÚ;

44.

„stratégia ukončenia angažovanosti“ je jeden alebo viacero dokumentov, ktoré sú určené v súlade so zmluvami na vymenovanie príslušnej aukčnej platformy, a ktoré stanovujú podrobné opatrenia s cieľom zabezpečiť:

a)

aby sa všetky hmotné a nehmotné aktíva nevyhnutné pre neprerušovaný priebeh aukcií a bezproblémové vykonávanie aukčného procesu presunuli na nástupnícku aukčnú platformu;

b)

aby sa poskytli všetky informácie súvisiace s aukčným procesom, ktoré sú nevyhnutné pre verejné obstarávanie, ktorého predmetom je vymenovanie nástupníckej aukčnej platformy;

c)

aby sa poskytla technická pomoc, ktorá umožňuje verejným obstarávateľom alebo nástupníckej aukčnej platforme alebo akejkoľvek ich kombinácii pochopiť, mať k dispozícii alebo používať relevantné aktíva poskytnuté podľa písmen a) a b).

KAPITOLA II

PRIEBEH AUKCIÍ

Článok 4

Produkty obchodované formou aukcie

1.   Kvóty sa ponúkajú na predaj na aukčnej platforme prostredníctvom štandardizovaných elektronických zmlúv (ďalej len „produkt obchodovaný formou aukcie“).

2.   Každý členský štát obchoduje s kvótami formou aukcie prostredníctvom dvojdňových spotových zmlúv.

Článok 5

Formát aukcie

Aukcie sa vykonávajú prostredníctvom aukčného formátu, pri ktorom uchádzači predkladajú svoje ponuky v priebehu daného ponukového kola bez toho, aby videli ponuky predložené inými uchádzačmi. Každý úspešný uchádzač zaplatí aukčnú zúčtovaciu cenu uvedenú v článku 7 za každú kvótu bez ohľadu na cenovú ponuku.

Článok 6

Predloženie a stiahnutie ponúk

1.   Minimálna množstvová ponuka je jeden blok s 500 kvótami.

2.   V každej ponuke sa uvedie:

a)

totožnosť uchádzača a či uchádzač prekladá ponuku vo svojom vlastnom mene alebo v mene klienta;

b)

totožnosť klienta, ak uchádzač predkladá ponuku v mene klienta;

c)

množstvová ponuka ako počet kvót v celých násobkoch blokov uvedených v odseku 1;

d)

cenová ponuka v eurách za každú kvótu, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

3.   Každú ponuku možno predložiť, upraviť alebo stiahnuť len v stanovenej lehote pred uzavretím ponukového kola. Príslušná aukčná platforma stanoví a uverejní túto lehotu na svojom webovom sídle aspoň päť obchodných dní pred otvorením ponukového kola.

Iba fyzická osoba usadená v Únii, ktorá je vymenovaná v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. d) a ktorá je oprávnená zaväzovať uchádzača na všetky účely súvisiace s aukciami vrátane predloženia ponuky (ďalej len „zástupca uchádzača“), je oprávnená predložiť, upraviť alebo stiahnuť ponuku v mene uchádzača.

Každá ponuka je po predložení záväzná, ak nie je stiahnutá alebo upravená podľa tohto odseku, alebo ak nie je stiahnutá podľa odseku 4.

4.   Ak sa príslušná aukčná platforma domnieva, že pri predložení ponuky došlo ku skutočnej chybe, môže na žiadosť zástupcu uchádzača zaobchádzať s chybne predloženou ponukou ako so stiahnutou ponukou po uzavretí ponukového kola, ale pred stanovením aukčnej zúčtovacej ceny.

5.   Prijatie, postúpenie a predloženie ponuky investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou na akejkoľvek aukčnej platforme sa považuje za investičnú službu a činnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 2 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 7

Aukčná zúčtovacia cena a rozhodovanie v prípade rovnakých ponúk

1.   Aukčná zúčtovacia cena sa určí po uzavretí ponukového kola.

Aukčná platforma zoradí predložené ponuky v poradí podľa cenovej ponuky. V prípade, že viaceré ponuky ponúkajú rovnakú cenu, zoradia sa náhodným výberom podľa algoritmu, ktorý určí aukčná platforma pred aukciou.

2.   Množstvové ponuky sa zrátajú počínajúc ponukou s najvyššou ponukovou cenou. Cena ponuky, pri ktorej je súčet množstiev v ponukách rovný alebo väčší ako množstvo kvót obchodovaných formou aukcie, je aukčnou zúčtovacou cenou.

3.   Všetky ponuky, ktoré tvoria súčet množstiev z ponúk určených podľa odseku 2, sa prideľujú za aukčnú zúčtovaciu cenu.

4.   V prípade, že celkové množstvo úspešných ponúk určených podľa odseku 2 prevyšuje množstvo kvót obchodovaných formou aukcie, uchádzačovi, ktorý predložil poslednú ponuku, ktorá tvorí súčet množstiev z ponúk, sa pridelí zvyšné množstvo kvót obchodovaných formou aukcie.

5.   V prípade, že celkové množstvo ponúk zoradených podľa odseku 2 nedosahuje množstvo kvót obchodovaných formou aukcie, aukčná platforma aukciu zruší.

6.   Ak je aukčná zúčtovacia cena výrazne nižšia ako cena na sekundárnom trhu prevládajúca bezprostredne pred ponukovým kolom a počas neho s prihliadnutím na krátkodobú kolísavosť cien kvót počas stanoveného obdobia pred aukciou, aukčná platforma aukciu zruší.

7.   Pred začiatkom aukcie stanoví aukčná platforma metodiku na uplatňovanie odseku 6 tohto článku, a to po konzultácii s príslušnými verejnými obstarávateľmi uvedenými v článku 26 ods. 1 alebo článku 29 ods. 4 a potom, ako informovala príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 47.

Príslušná aukčná platforma môže zmeniť metodiku uvedenú v prvom pododseku medzi dvoma ponukovými kolami v rámci tej istej aukčnej platformy. Plánované zmeny bezodkladne konzultuje s príslušnými verejnými obstarávateľmi uvedenými v článku 26 ods. 1 alebo článku 29 ods. 4 a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uvedenými v článku 47.

Príslušná aukčná platforma v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko príslušného verejného obstarávateľa týkajúce sa metodiky uvedenej v tomto odseku, ak bolo takéto stanovisko poskytnuté.

8.   Odseky 6 a 7 sa neuplatňujú na obchodovanie s kvótami formou aukcie uvedenými v článku 13 počas dvojmesačného obdobia začínajúceho od prvého vydraženia týchto kvót.

Aukčná platforma môže predĺžiť obdobie uvedené v prvom pododseku o dva mesiace po konzultácii s príslušnými verejnými obstarávateľmi uvedenými v článku 26 ods. 1 a po informovaní príslušných vnútroštátnych orgánov uvedených v článku 47, ak je takéto predĺženie potrebné na zabezpečenie toho, aby bol vytvorený dostatočne likvidný sekundárny trh na uplatnenie odseku 6.

Príslušná aukčná platforma v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko príslušných verejných obstarávateľov týkajúce sa predĺženia uvedeného v tomto odseku, ak bolo takéto stanovisko poskytnuté.

9.   Ak je aukcia kvót uvedených v článku 10 alebo 13 zrušená, množstvo kvót sa rovnomerne rozdelí medzi štyri nasledujúce aukcie plánované v rámci tej istej aukčnej platformy.

Ak množstvo kvót zo zrušených aukcií uvedené v prvom pododseku nemožno rovnomerne rozdeliť, ako sa uvádza v uvedenom pododseku, v súlade s pravidlami týkajúcimi sa minimálnej množstvovej ponuky stanovenej v článku 6 ods. 1, dotknutý členský štát obchoduje s týmito kvótami formou aukcie na menej ako štyroch aukciách.

Ak sa zruší aukcia, ktorá už obsahuje množstvá z predchádzajúcej zrušenej aukcie, jej množstvo kvót sa rozloží v súlade s prvým a druhým pododsekom začínajúc od prvej aukcie, ktorá nepodlieha iným úpravám v dôsledku predchádzajúcich zrušení.

10.   Ak je aukcia kvót, na ktoré sa vzťahuje článok 11, zrušená, množstvo kvót sa rovnomerne rozdelí medzi dve nasledujúce aukcie plánované v rámci tej istej aukčnej platformy.

Ak množstvo kvót zo zrušených aukcií uvedené v prvom pododseku nemožno rovnomerne rozdeliť, ako sa uvádza v uvedenom pododseku, v súlade s pravidlami týkajúcimi sa minimálnej množstvovej ponuky stanovenej v článku 6 ods. 1, dotknutý členský štát obchoduje s týmito kvótami formou aukcie na nasledujúcej plánovanej aukcii.

Od 1. januára 2025 sa v prípade zrušenia aukcie vrátane kvót, na ktoré sa vzťahuje článok 11, uplatňuje odsek 9

KAPITOLA III

AUKČNÉ KALENDÁRE

Článok 8

Harmonogram, frekvencia a rozdelenie množstiev kvót

1.   Každá aukčná platforma vykonáva aukcie samostatne prostredníctvom svojich vlastných pravidelne sa opakujúcich ponukových kôl.

Ponukové kolá pre aukcie kvót uvedených v článku 13 vykonávané spoločnou aukčnou platformou musia byť oddelené od ponukových kôl pre aukcie kvót uvedených v článkoch 10 a 11.

Ponukové kolo sa otvorí a uzavrie v ten istý obchodný deň a je otvorené najmenej dve hodiny. Medzi dvoma po sebe nasledujúcimi ponukovými kolami musí byť aspoň dvojhodinový odstup. Ponukové kolá akýchkoľvek dvoch alebo viacerých aukčných platforiem sa nesmú prekrývať.

Ponukové kolá pre aukcie kvót uvedených v článkoch 10, 11 a 13 sa nesmú prekrývať. Od 1. januára 2025 sa s kvótami uvedenými v článkoch 10 a 11 obchoduje formou aukcie v rámci tých istých ponukových kôl.

2.   Aukčná platforma stanoví deň a čas aukcií s prihliadnutím na štátne sviatky, ktoré majú vplyv na medzinárodné finančné trhy, a ďalšie významné udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne vykonávanie aukcií. Počas dvoch týždňov každoročných vianočných a novoročných sviatkov sa neorganizujú žiadne aukcie.

3.   Za výnimočných okolností môže každá aukčná platforma po konzultácií s Komisiou zmeniť čas ktoréhokoľvek ponukového kola tak, že to oznámi všetkým osobám, ktorých by sa mohla táto zmena týkať. Príslušná aukčná platforma v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko Komisie týkajúce sa zmeny, ak je takéto stanovisko poskytnuté.

4.   Spoločná aukčná platforma vykonáva aukcie kvót uvedených v článkoch 10 a 13 aspoň každý týždeň. Spoločná aukčná platforma vykonáva aukcie kvót uvedených v článku 11 aspoň každé dva mesiace. Od 1. januára 2025 sa ustanovenia tohto odseku, ktoré sa vzťahujú na kvóty uvedené v článku 10, uplatňujú aj na kvóty uvedené v článku 11.

Odchylne od prvého pododseku môže spoločná aukčná platforma vykonávať aukcie kvót uvedených v článku 13 v inej periodicite pri prvých šiestich aukciách, ak je to nevyhnutné s cieľom zlepšiť účasť na aukciách a zabezpečiť bezproblémové fungovanie aukčného procesu.

Ak spoločná aukčná platforma vykonáva aukcie počas jedného alebo dvoch dní v týždni, žiadna iná aukčná platforma nesmie vykonávať aukcie v týchto dňoch.

Ak spoločná aukčná platforma vykonáva aukcie viac ako dva dni v týždni, vyberie dva dni, počas ktorých sa nesmú konať žiadne iné aukcie. Tieto dni uverejní najneskôr pri uverejnení aukčného kalendára, ako sa uvádza v článku 12 ods. 2

5.   Množstvo kvót uvedených v článkoch 10 a 11, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie na spoločnej aukčnej platforme, sa v zásade rovnomerne rozdelí medzi aukcie uskutočňované v danom kalendárnom roku.

Množstvo kvót uvedených v článku 13, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie na spoločnej aukčnej platforme, sa v zásade rovnomerne rozdelí medzi aukcie uskutočňované v danom kalendárnom roku, s výnimkou dodatočných množstiev, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie v súlade s článkom 30d ods. 2 smernice 2003/87/ES, ktoré sa v zásade rovnomerne rozdelia v období do 31. mája 2028.

Ak nemožno množstvo kvót členského štátu rovnomerne rozdeliť medzi aukcie v danom kalendárnom roku v súlade s pravidlami týkajúcimi sa minimálnej množstvovej ponuky stanovenej v článku 6 ods. 1, príslušná aukčná platforma rozdelí toto množstvo medzi menej aukcií, čím sa zabezpečí, aby sa s daným množstvom obchodovalo formou aukcie v zásade aspoň raz za štvrťrok.

Článok 9

Okolnosti brániace vo vykonaní aukcie

Aukčná platforma môže aukciu zrušiť, ak riadne vykonávanie tejto aukcie je narušené alebo je pravdepodobné, že by mohlo byť narušené. Množstvo kvót zo zrušených aukcií sa rozdelí v súlade s článkom 7 ods. 9

Článok 10

Ročné množstvá kvót obchodovaných formou aukcie v súvislosti s činnosťami námornej dopravy a stacionárnymi zariadeniami

1.   Množstvo kvót v súvislosti s činnosťami námornej dopravy uvedenými v článku 3ga smernice 2003/87/ES a v súvislosti so stacionárnymi zariadeniami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitoly III uvedenej smernice, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v akomkoľvek danom kalendárnom roku, je množstvo kvót stanovené v súlade s článkom 10 ods. 1 a 1a uvedenej smernice.

2.   Množstvo kvót, s ktorým má obchodovať formou aukcie každý členský štát v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku, vychádza z množstva kvót stanoveného podľa odseku 1 tohto článku a podielu kvót tohto členského štátu určeného podľa článku 3ga ods. 3 a článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES.

3.   V množstve kvót uvedenom v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa zohľadňujú zmeny podľa ktoréhokoľvek z týchto ustanovení:

a)

článok 3gb, článok 10a ods. 5a, články 10c a 10ca, článok 10d ods. 4, článok 10e ods. 3, článok 12 ods. 3-e a 4, a články 24, 27, 27a a 29a smernice 2003/87/ES;

b)

článok 1 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814;

c)

článok 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 (21).

4.   Akákoľvek iná zmena množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v danom kalendárnom roku, než sú zmeny uvedené v článku 14, sa započíta do množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v nasledujúcom kalendárnom roku.

Akékoľvek množstvo kvót, s ktorým nemožno obchodovať formou aukcie v danom kalendárnom roku z dôvodu zaokrúhľovania vyžadovaného článkom 6 ods. 1, sa započíta do množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v nasledujúcom kalendárnom roku.

5.   Rozdelenie kvót podľa článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES sa stanoví vzhľadom na tieto skutočnosti:

a)

množstvo kvót a dátum, keď sú sprístupnené na účely Inovačného fondu podľa článku 9 štvrtého odseku, článku 10a ods. 1, 1a a 5b, článku 10a ods. 8 prvého, tretieho a štvrtého pododseku, a článku 10e ods. 4 smernice 2003/87/ES;

b)

prednostné vyčlenenie kvót na účely Inovačného fondu podľa článku 10a ods. 8 druhého pododseku smernice 2003/87/ES;

c)

množstvo kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie na účely Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa článku 10e ods. 2 do 31. augusta 2026.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, je ročné množstvo kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie podľa článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES, aspoň 40 000 000 kvót. Toto množstvo sa zohľadní v aukčnom kalendári uvedenom v článku 12 tohto nariadenia.

6.   Úvodné ročné množstvo kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie podľa článku 10e ods. 2 a 3 smernice 2003/87/ES, je takéto:

a)

na rok 2024: 86 685 000 kvót;

b)

na rok 2025: 86 685 000 kvót;

c)

na rok 2026: 58 000 000 kvót.

Ročné množstvo kvót, s ktorým treba obchodovať formou aukcie na dosiahnutie príjmov uvedených v článku 10e ods. 2 a 3 smernice 2003/87/ES, možno upraviť, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov stanovených v článku 10e uvedenej smernice. Na účely tejto úpravy sa zohľadnia už získané príjmy, priemerná aukčná zúčtovacia cena za šesť predchádzajúcich kalendárnych mesiacov a čas zostávajúci do 31. augusta 2026 a zodpovedajúcim spôsobom sa upravia aukčné kalendáre v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. o) tohto nariadenia.

Ak sa príjmy z aukcií uvedené v článku 10e ods. 2 a 3 smernice 2003/87/ES dosiahnu pred dátumom poslednej aukcie plánovanej na účely Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, následné aukcie kvót na účely uvedeného mechanizmu sa okamžite pozastavia v súlade s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa pozastavenia takýchto aukcií stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/1122. Príslušné aukčné kalendáre sa upravia zodpovedajúcim spôsobom v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia.

Článok 11

Ročné množstvá kvót obchodovaných formou aukcie v súvislosti s leteckou dopravou

1.   Množstvo kvót v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy uvedenými v článku 3b smernice 2003/87/ES, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v každom kalendárnom roku, je množstvo kvót stanovené v súlade s článkami 3c a 3d uvedenej smernice.

2.   Množstvo kvót, s ktorým má obchodovať formou aukcie každý členský štát v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku, vychádza z množstva kvót stanoveného podľa odseku 1 tohto článku a podielu kvót tohto členského štátu určeného podľa článku 3d ods. 3 smernice 2003/87/ES.

3.   Akákoľvek iná zmena množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v danom kalendárnom roku, než sú zmeny uvedené v článku 14, sa započíta do množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v nasledujúcom kalendárnom roku.

4.   Akékoľvek množstvo kvót, s ktorým nemožno obchodovať formou aukcie v danom kalendárnom roku z dôvodu zaokrúhľovania vyžadovaného článkom 6 ods. 1, sa započíta do množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v nasledujúcom kalendárnom roku.

Článok 12

Aukčný kalendár pre jednotlivé aukcie kvót uvedených v článkoch 10 a 11 obchodovaných formou aukcie na spoločnej aukčnej platforme

1.   Spoločná aukčná platforma po konzultácii s Komisiou stanoví aukčné kalendáre vrátane ponukových kôl, jednotlivých aukčných objemov, dátumov aukcií, produktu obchodovaného formou aukcie, dátumov platby a odovzdania kvót uvedených v článkoch 10 a 11, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na jednotlivých aukciách každý kalendárny rok.

2.   Spoločná aukčná platforma uverejní aukčný kalendár pre daný kalendárny rok do 31. júla predchádzajúceho kalendárneho roka v súvislosti s kvótami uvedenými v článkoch 10 a 11 tohto nariadenia alebo podľa možnosti čo najskôr po tomto termíne za predpokladu, že Komisia dala pokyn centrálnemu správcovi registra Únie, aby zadal aukčnú tabuľku zodpovedajúcu aukčnému kalendáru do registra Únie, a to v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122.

3.   Aukčné kalendáre pre kvóty uvedené v článkoch 10 a 11 sa stanovia a uverejnia oddelene. Spoločná aukčná platforma od 1. januára 2025 stanoví a uverejní spoločné aukčné kalendáre pre kvóty uvedené v článkoch 10 a 11 v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122.

Článok 13

Ročné množstvá a kalendáre pre jednotlivé aukcie kvót v súvislosti s odvetvím budov, odvetvím cestnej dopravy a ďalšími odvetviami

1.   Množstvo kvót uvedené v článku 30a smernice 2003/87/ES, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v ktoromkoľvek kalendárnom roku počnúc rokom 2027, je množstvo kvót stanovené v súlade s článkami 30c a 30d uvedenej smernice.

2.   Množstvo kvót, s ktorými má obchodovať formou aukcie každý členský štát v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku, vychádza z množstva kvót stanoveného podľa odseku 1 tohto článku a podielu kvót tohto členského štátu určeného podľa článku 30d ods. 5 smernice 2003/87/ES.

3.   V množstve kvót uvedenom v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa zohľadnia zmeny podľa článku 30e ods. 3 alebo článkov 30 h a 30j smernice 2003/87/ES alebo podľa článku 1a rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.

4.   Spoločná aukčná platforma po konzultácii s Komisiou stanoví aukčné kalendáre vrátane ponukových kôl, jednotlivých aukčných objemov, dátumov aukcií, produktu obchodovaného formou aukcie, dátumov platby a odovzdania kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie každý kalendárny rok na jednotlivých aukciách v súlade s odsekom 2 tohto článku. Uverejní aukčný kalendár pre kalendárny rok do 31. júla predchádzajúceho roka alebo podľa možnosti čo najskôr po tomto termíne za predpokladu, že Komisia dala pokyn centrálnemu správcovi registra Únie, aby zadal aukčnú tabuľku zodpovedajúcu aukčnému kalendáru do registra Únie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122.

5.   S ročnými aukčnými objemami uvedenými v článku 30d ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES sa obchoduje formou aukcie spoločne s príslušnými ročnými množstvami kvót uvedenými v odseku 1 tohto článku pred 31. augustom každého roka. Úvodné ročné množstvo kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v roku 2027 podľa článku 30d ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES, je 350 000 000 kvót.

6.   Ak sa do 30 júna ktoréhokoľvek daného roku nezíska 75 % z maximálnej ročnej sumy príjmov uvedenej v článku 30d ods. 4 smernice 2003/87/ES, úvodné ročné množstvo kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie na účely Sociálno-klimatického fondu, sa zvýši pre obdobie od septembra do decembra uvedeného roka.

Ak sa maximálna ročná suma príjmov dosiahne skôr ako sa pôvodne predpokladalo v aukčnom kalendári, následné aukcie kvót na účely Sociálno-klimatického fondu sa okamžite pozastavia v súlade s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa pozastavenia takýchto aukcií stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/1122.

V oboch prípadoch sa aukčný kalendár bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom upraví v súlade s článkom 14 ods. 1 tak, aby sa buď zvýšil počet kvót obchodovaných formou aukcie na účely Sociálno-klimatického fondu pre obdobie od septembra do decembra, alebo aby sa obchodovalo formou aukcie s akýmkoľvek prebytočným množstvom v mene členských štátov.

Článok 14

Úpravy aukčných kalendárov a množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie

1.   Stanovenie a uverejnenie ročného množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie, a ponukových kôl, rozdelenia kvót, dátumov, produktu obchodovaného formou aukcie, dátumov platieb a odovzdania v súvislosti s jednotlivými aukciami podľa článkov 10, 11 a 13 a článku 31 ods. 3 sa nesmie upravovať s výnimkou úprav, ktoré boli vykonané z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a)

zrušenie aukcie podľa článku 7 ods. 5 a 6, článku 9 a článku 31 ods. 4;

b)

pozastavenie nezávislej platformy, ktoré sa stanovuje v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/1122;

c)

rozhodnutie členského štátu podľa článku 29 ods. 7;

d)

neuskutočnenie vyrovnania uvedeného v článku 36 ods. 5;

e)

pozastavenie procesu stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/1122, ktoré má vplyv na aukčné kalendáre;

f)

kvóty zostávajúce v rezerve pre nových účastníkov stanovenej v článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES a kvóty nepridelené podľa článkov 10c a 10ca uvedenej smernice;

g)

jednostranné začlenenie dodatočných činností, skleníkových plynov alebo odvetví podľa článku 24 alebo článku 30j smernice 2003/87/ES;

h)

opatrenie prijaté podľa článku 29a alebo článku 30 h smernice 2003/87/ES;

i)

nadobudnutie účinnosti zmien tohto nariadenia alebo smernice 2003/87/ES;

j)

stiahnutie kvót z aukcií podľa článku 22 ods. 4;

k)

potreba, aby sa aukčná platforma vyhla vykonaniu aukcie v rozpore s ustanoveniami stanovenými v tomto nariadení alebo smernici 2003/87/ES;

l)

úpravy potrebné podľa článkov 1 a 1a rozhodnutia (EÚ) 2015/1814;

m)

zrušenie kvót podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES;

n)

úpravy potrebné podľa článku 10a ods. 9 smernice 2003/87/ES;

o)

úpravy potrebné podľa článku 10e smernice 2003/87/ES;

p)

úpravy potrebné podľa článku 30d alebo článku 30e ods. 3 smernice 2003/87/ES.

2.   Dotknuté aukčné platformy uverejnia upravené aukčné kalendáre štyri týždne pred dátumom ich uplatňovania alebo podľa možnosti čo najskôr po tomto termíne. Táto požiadavka sa nevzťahuje na úpravy uvedené v odseku 1 písm. a) až e).

KAPITOLA IV

PRÍSTUP K AUKCIÁM

Článok 15

Osoby, ktoré môžu predkladať ponuky na aukcii priamo

Len osoba, ktorá je oprávnená žiadať o povolenie predkladať ponuky podľa článku 18 a ktorá získala povolenie predkladať ponuky podľa článkov 19 a 20, môže predkladať ponuky na aukcii priamo.

Článok 16

Prostriedky prístupu

1.   Aukčná platforma zabezpečí prostriedky pre nediskriminačný prístup k svojim aukciám.

2.   Prístup k aukciám nie je závislý od členstva alebo účasti na sekundárnom trhu, ktorý organizuje aukčná platforma, alebo na akomkoľvek inom obchodnom mieste, ktoré prevádzkuje aukčná platforma alebo tretia strana.

3.   Aukčná platforma zabezpečí, aby bolo možné pristupovať k jej aukciám na diaľku prostredníctvom webového elektronického rozhrania prístupného bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Takisto môže uchádzačom ponúknuť možnosť prístupu k svojim aukciám prostredníctvom vyhradených pripojení k elektronickému rozhraniu.

4.   V prípade, že by sa jej hlavné prostriedky prístupu stali neprístupné, aukčná platforma môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu ponúknuť jeden alebo viacero alternatívnych prostriedkov prístupu k jej aukciám za predpokladu, že takéto alternatívne prostriedky prístupu sú bezpečné a spoľahlivé a ich používanie nevedie k žiadnej diskriminácii medzi uchádzačmi.

Článok 17

Odborná príprava a linka pomoci

Aukčná platforma ponúkne praktický webový modul odbornej prípravy týkajúci sa vykonávania jej aukčného procesu vrátane usmernení k vypĺňaniu a predkladaniu akýchkoľvek formulárov a simulácií predkladania ponúk v aukcii. Takisto sprístupní službu linky pomoci prístupnú telefonicky a elektronickou poštou aspoň počas pracovného času každého obchodného dňa.

Článok 18

Osoby oprávnené žiadať o povolenie predkladať ponuky

1.   Tieto osoby sú oprávnené žiadať o povolenie predkladať ponuky priamo na aukciách:

a)

prevádzkovateľ, prevádzkovateľ lietadla, lodná spoločnosť alebo regulovaný subjekt, ktorý má účet prevádzkovateľa v registri Únie otvorený v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122 a ktorý predkladá ponuku na svoj vlastný účet vrátane akéhokoľvek materského podniku, dcérskeho podniku alebo prepojeného podniku, ktorý je súčasťou tej istej skupiny podnikov ako prevádzkovateľ, prevádzkovateľ lietadla, lodná spoločnosť alebo regulovaný subjekt;

b)

investičné spoločnosti povolené podľa smernice 2014/65/EÚ, ktoré predkladajú ponuky vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojich klientov;

c)

úverové inštitúcie povolené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (22), ktoré predkladajú ponuky vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojich klientov;

d)

podnikateľské skupiny osôb uvedených v písmene a), ktoré predkladajú ponuky vo svojom vlastnom mene a konajú ako agent v mene svojich členov;

e)

verejné subjekty alebo štátom vlastnené subjekty členských štátov, ktoré kontrolujú ktorúkoľvek z osôb uvedených v písmene a).

Prevádzkovatelia, prevádzkovatelia lietadiel a lodné spoločnosti sa môžu zúčastňovať len na aukciách kvót uvedených v článkoch 10 a 11, pričom regulované subjekty sa môžu zúčastňovať len na aukciách uvedených v článku 13 vrátane prípadu, keď využívajú na predkladanie ponúk v ich mene služby subjektov uvedených v odseku 1 písm. b) až e).

2.   Odchylne od odseku 1 sú osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 2 ods. 1 písm. j) smernice 2014/65/EÚ, a osoby oprávnené podľa článku 50 tohto nariadenia oprávnené požiadať o povolenie predkladať ponuky priamo na aukciách buď na svoj vlastný účet alebo v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti za predpokladu, že členský štát, v ktorom sú usadené, prijal právne predpisy umožňujúce dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v tomto členskom štáte oprávniť uvedené osoby na predkladanie ponúk v ich vlastnom mene alebo v mene takýchto klientov.

3.   Ak osoby uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 predkladajú ponuky v mene svojich klientov, zabezpečia splnenie všetkých týchto podmienok:

a)

ich klienti sú osoby oprávnené požiadať o povolenie predkladať ponuky priamo podľa odseku 1 alebo 2;

b)

majú alebo v dostatočnom časovom predstihu pred otvorením ponukového kola budú mať primerané vnútorné procesy, postupy a zmluvné dohody potrebné na to, aby:

i)

mohli spracovať ponuky od svojich klientov vrátane predloženia ponúk, výberu platby a prevodu kvót;

ii)

sa zabránilo zverejneniu dôverných informácií z tej časti ich podnikateľskej činnosti, ktorá zodpovedá za prijímanie, prípravu a predkladanie ponúk v mene ich klientov, tej časti svojej podnikateľskej činnosti, ktorá zodpovedá za prípravu a predkladanie ponúk v ich vlastnom mene;

iii)

sa zabezpečilo, aby ich klienti, ktorí na aukciách sami predkladajú ponuky v mene svojich vlastných klientov, splnili požiadavky stanovené v článku 19 ods. 2 a v tomto odseku a aby vyžadovali to isté od svojich klientov. Ak sú nižšie v reťazci ďalší klienti, ktorí sami predkladajú ponuky v mene svojich vlastných klientov, bezprostredne predchádzajúci klient musí vyžadovať dodržiavanie týchto požiadaviek od nasledujúceho klienta nižšie v reťazci.

Príslušná aukčná platforma musí byť schopná sa spoľahnúť na kontroly uskutočnené osobami uvedenými v prvom pododseku tohto odseku, ich klientmi, alebo klientmi ich klientov, ako sa stanovuje v tomto odseku.

Osoby uvedené v prvom pododseku tohto odseku musia byť schopné preukázať aukčnej platforme na jej žiadosť podľa článku 20 ods. 5 písm. d), že sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku tohto odseku písmenách a) a b).

4.   Nasledujúce osoby nie sú oprávnené požiadať o povolenie predkladať ponuky priamo na aukciách ani sa nesmú zúčastňovať na aukciách prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktoré dostali povolenie predkladať ponuky podľa článkov 19 a 20, či už na ich vlastný účet alebo v mene akejkoľvek inej osoby, pokiaľ v súvislosti s danými aukciami vystupujú ako:

a)

aukcionár;

b)

aukčná platforma vrátane akéhokoľvek zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému, ktorý je k nej pripojený;

c)

osoby, ktoré sú v takej pozícii, že môžu mať priamy alebo nepriamy významný vplyv na riadenie osôb uvedených v písmenách a) a b);

d)

osoby pracujúce pre osoby uvedené v písmenách a) a b).

Článok 19

Požiadavky na povolenie predkladať ponuky

1.   Členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou, ktorí sú osobami uvedenými v článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie predkladať ponuky na aukciách vykonávaných príslušnou aukčnou platformou bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek týkajúcich sa povolenia za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

požiadavky na povolenie členovi alebo účastníkovi obchodovať s kvótami na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou nie sú menej prísne ako požiadavky stanovené v odseku 2;

b)

aukčná platforma dostáva všetky dodatočné informácie potrebné na overenie splnenia akýchkoľvek požiadaviek uvedených v odseku 2, ktoré neboli predtým overené.

2.   Osoby, ktoré nie sú členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou a ktoré sú oprávnenými osobami podľa článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie predkladať ponuky priamo na aukciách vykonávaných aukčnou platformou za predpokladu, že:

a)

sú usídlené v Únii alebo sú prevádzkovateľom, prevádzkovateľom lietadla, lodnou spoločnosťou alebo regulovaným subjektom;

b)

majú nominovaný účet v registri Únie;

c)

majú nominovaný bankový účet;

d)

vymenujú aspoň jedného zástupcu uchádzača, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 druhom pododseku;

e)

v súlade s platnými opatreniami povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi spĺňajú požiadavky príslušnej aukčnej platformy týkajúce sa ich totožnosti, totožnosti ich konečných užívateľov výhod, bezúhonnosti, podnikateľského a obchodného profilu v súvislosti s prostriedkom vytvorenia vzťahu s uchádzačom, typu uchádzača, povahy produktu obchodovaného formou aukcie, veľkosti prípadných ponúk a spôsobu platby a odovzdania;

f)

spĺňajú požiadavky príslušnej aukčnej platformy týkajúce sa ich finančného postavenia, najmä sú schopné plniť svoje finančné záväzky a bežné záväzky v čase ich splatnosti;

g)

majú zavedené alebo sú schopné na požiadanie zaviesť vnútorné procesy, postupy a zmluvné dohody potrebné na uplatnenie maximálnej veľkosti ponuky vyžadovanej podľa článku 48;

h)

spĺňajú požiadavky stanovené v článku 40 ods. 1

Článok 20

Predkladanie a spracovanie žiadostí o povolenie predkladať ponuky

1.   Pred predložením svojej prvej ponuky priamo prostredníctvom akejkoľvek aukčnej platformy osoby uvedené v článku 18 ods. 1 alebo 2 požiadajú príslušnú aukčnú platformu o povolenie predkladať ponuky.

Odchylne od prvého pododseku majú členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného príslušnou aukčnou platformou, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v článku 19 ods. 1, povolené predkladať ponuky bez toho, aby museli požiadať príslušnú aukčnú platformu o povolenie predkladať ponuky.

2.   Žiadosť o povolenie predkladať ponuky podľa odseku 1 sa podáva predložením vyplneného formulára žiadosti aukčnej platforme. Formulár žiadosti a prístup k nej prostredníctvom internetu zabezpečí a udržiava príslušná aukčná platforma.

3.   Ku žiadosti o povolenie predkladať ponuky sa priložia riadne overené kópie všetkých podporných dokladov požadovaných aukčnou platformou na preukázanie toho, že žiadateľ spĺňa požiadavky stanovené v článku 18 ods. 3 a článku 19 ods. 2 Aukčná platforma môže akceptovať kópie dokumentov, ktoré nie sú riadne overené, ak môže odôvodnene predpokladať, že ide o verné kópie originálov. Žiadosť o povolenie predkladať ponuky musí obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe I.

4.   Žiadosť o povolenie predkladať ponuky vrátane akýchkoľvek podporných dokladov sa na požiadanie poskytne k dispozícii na nahliadnutie príslušným vnútroštátnym orgánom presadzovania práva členského štátu, ktorý vedie vyšetrovanie uvedené v článku 53 ods. 3 písm. e), a akýmkoľvek príslušným orgánom Únie zapojeným do cezhraničných vyšetrovaní.

5.   Aukčná platforma môže odmietnuť udeliť povolenie prekladať ponuky na svojich aukciách, ak žiadateľ odmietne splniť niektorú z týchto podmienok:

a)

vyhovieť žiadostiam aukčnej platformy o dodatočné informácie alebo vysvetlenie alebo o odôvodnenie poskytnutých informácií;

b)

poskytnúť ústne vysvetlenia po výzve aukčnej platformy k účasti na pohovore akémukoľvek zástupcovi žiadateľa;

c)

umožniť vyšetrovanie alebo overovanie na žiadosť aukčnej platformy vrátane návštev na mieste alebo bleskových kontrol v obchodných priestoroch žiadateľa;

d)

vyhovieť žiadostiam aukčnej platformy o akékoľvek informácie požadované od žiadateľa, klientov žiadateľa alebo prípadne od klientov ich klientov, ako sa uvádza v článku 18 ods. 3;

e)

vyhovieť žiadostiam aukčnej platformy o akékoľvek informácie požadované na preverenie súladu s požiadavkami stanovenými v článku 19 ods. 2

6.   Žiadosť o povolenie predkladať ponuky sa považuje za stiahnutú, ak žiadateľ nepredloží informácie požadované aukčnou platformou v primeranej lehote aspoň piatich obchodných dní stanovenej v žiadosti o informácie uskutočnenej podľa odseku 5 písm. a), d) alebo e) alebo nespolupracuje pri pohovore, vyšetrovaní alebo overovaní uvedených v odseku 5 písm. b) a c).

7.   Žiadateľ nesmie poskytnúť aukčnej platforme nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. Žiadateľ oznámi príslušnej aukčnej platforme úplne, čestne a bezodkladne všetky zmeny svojej situácie, ktoré by mohli ovplyvniť jeho žiadosť o povolenie predkladať ponuky na aukciách vykonávaných touto aukčnou platformou alebo akékoľvek povolenie predkladať ponuky, ktoré mu už bolo poskytnuté.

8.   Aukčná platforma rozhodne o žiadosti, ktorá jej bola predložená, a oznámi svoje rozhodnutie žiadateľovi.

Príslušná aukčná platforma môže:

a)

poskytnúť bezpodmienečné povolenie predkladať ponuky na obdobie nepresahujúce obdobie jej vymenovania vrátane akéhokoľvek predĺženia alebo obnovenia tohto vymenovania;

b)

poskytnúť podmienečné povolenie predkladať ponuky na jej aukciách na obdobie nepresahujúce obdobie jej vymenovania pod podmienkou splnenia určitých stanovených podmienok do určitého dátumu, ktoré riadne overí;

c)

odmietnuť poskytnúť povolenie predkladať ponuky na jej aukciách.

Článok 21

Zamietnutie, zrušenie alebo pozastavenie povolenia predkladať ponuky

1.   Aukčná platforma odmietne poskytnúť povolenie prekladať ponuky na jej aukciách alebo zruší či pozastaví akékoľvek už udelené povolenie predkladať ponuky akejkoľvek osobe, ktorá:

a)

nie je oprávnená žiadať o povolenie predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 1 alebo 2;

b)

nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 18 a 19 a prípadne v článku 20 alebo

c)

úmyselne alebo opakovane porušuje toto nariadenie, podmienky povolenia predkladať ponuky na jej aukciách alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny alebo dohody.

2.   Aukčná platforma odmietne udeliť povolenie prekladať ponuky na jej aukciách alebo zruší či pozastaví už udelené povolenie predkladať ponuky, ak má podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu v súvislosti so žiadateľom, a to za predpokladu, že takýmto odmietnutím, zrušením alebo pozastavením sa pravdepodobne nezmarí úsilie príslušných vnútroštátnych orgánov sledovať alebo zaistiť páchateľov takýchto činností.

V prípade podozrení uvedených v prvom pododseku príslušná aukčná platforma podá hlásenie finančnej spravodajskej jednotke uvedenej v článku 32 smernice (EÚ) 2015/849 (ďalej len „FIU“) v súlade s článkom 46 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Aukčná platforma môže odmietnuť udeliť povolenie prekladať ponuky na jej aukciách alebo zruší či pozastaví akékoľvek už udelené povolenie predkladať ponuky akejkoľvek osobe, ktorá:

a)

z nedbalosti porušuje toto nariadenie, podmienky povolenia predkladať ponuky na jej aukciách alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny alebo dohody;

b)

ktorá sa inak správala spôsobom, ktorý škodí riadnemu alebo efektívnemu vykonávaniu aukcie alebo

c)

ktorá je uvedená v článku 18 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo v článku 18 ods. 2 a nepredložila ponuku na žiadnej aukcii počas predchádzajúcich 220 obchodných dní.

4.   Osobám uvedeným v odseku 3 sa oznámi zamietnutie udeliť povolenie predkladať ponuky alebo jeho zrušenie či pozastavenie a musí im byť poskytnutá primeraná lehota na písomnú odpoveď stanovená v rozhodnutí o zamietnutí, zrušení alebo pozastavení. Po zvážení písomnej odpovede osoby príslušná aukčná platforma, ak je to odôvodnené:

a)

udelí alebo obnoví povolenie predkladať ponuky s účinnosťou od daného dátumu;

b)

udelí podmienečné povolenie predkladať ponuky alebo podmienečné obnovenie povolenia predkladať ponuky v závislosti od splnenia určitých stanovených podmienok do stanoveného dátumu, čo riadne overí, alebo

c)

potvrdí odmietnutie udeliť povolenie predkladať ponuky alebo jeho zrušenie či pozastavenie s účinnosťou od daného dátumu.

Aukčná platforma oznámi dotknutej osobe svoje rozhodnutie podľa prvého pododseku písm. a), b) a c).

5.   Osoby, ktorých povolenie predkladať ponuky je zrušené alebo pozastavené podľa odseku 1, 2 alebo 3, musia prijať primerané kroky, aby zabezpečili, že ich vyradenie z aukcií:

a)

je riadne;

b)

nedotýka sa záujmov ich klientov alebo nezasahuje do účinného fungovania aukcií;

c)

nemá vplyv na ich povinnosti dodržiavať akékoľvek ustanovenia o platbách alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny alebo dohody;

d)

neohrozuje ich povinnosti týkajúce sa ochrany dôverných informácií stanovené v článku 18 ods. 3 písm. b) bode ii), ktoré zostávajú v platnosti 20 rokov po ich vyradení z aukcií.

V odmietnutí, zrušení a pozastavení podľa odsekov 1, 2 a 3 sa uvedú všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odsekom a aukčná platforma overuje súlad s týmito opatreniami.

KAPITOLA V

VYMENOVANIE AUKCIONÁRA A JEHO ÚLOHY

Článok 22

Vymenovanie aukcionára

1.   Každý členský štát vymenuje aukcionára. Žiaden členský štát neobchoduje s kvótami formou aukcie bez vymenovania aukcionára. Viacero členských štátov môže vymenovať toho istého aukcionára.

2.   V dostatočnom predstihu pred začiatkom aukcií sa vymenuje aukcionár, pričom uzavrie a zavedie potrebné dojednania s aukčnou platformou, ktorá bola alebo má byť vymenovaná, vrátane akéhokoľvek zúčtovacieho systému a vyrovnávacieho systému, ktoré sú k nej pripojené, a to podľa vzájomne dohodnutých podmienok.

3.   Osoba, ktorá pracuje pre členský štát alebo za neho koná, nezverejní žiadne dôverné informácie osobám pracujúcim pre aukcionára, pokiaľ osoba, ktorá pracuje pre členský štát alebo za neho koná, neuskutočňuje takéto zverejnenie na základe potreby poznať v rámci bežného výkonu svojho zamestnania, povolania alebo povinností a pokiaľ dotknutý členský štát nie je presvedčený, že aukcionár má popri opatreniach uvedených v článku 18 ods. 8 a článku 19 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 zavedené vhodné opatrenia na zabránenie obchodovaniu s využitím dôverných informácií alebo neoprávnenému zverejňovaniu dôverných informácií ktoroukoľvek osobou, ktorá pracuje pre aukcionára.

4.   Kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie v mene členského štátu, sa stiahnu z aukcií, ak uvedený členský štát nevymenoval aukcionára alebo ak neboli uzavreté alebo nenadobudli účinnosť dojednania uvedené v odseku 2.

5.   Členské štáty včas po vymenovaní svojho aukcionára oznámia totožnosť svojho aukcionára a jeho kontaktné údaje Komisii, ktorá ich uverejní na svojom webovom sídle.

Článok 23

Úlohy aukcionára

Aukcionár vykonáva tieto úlohy:

a)

obchodovanie formou aukcie s množstvom kvót, s ktorým má obchodovať formou aukcie každý členský štát, ktorý ho vymenoval, alebo na účely akéhokoľvek fondu alebo mechanizmu, ktorý má byť príjemcom výnosov z aukcií podľa právnych predpisov Únie;

b)

príjem výnosov z aukcií splatných každému členskému štátu, ktorý ho vymenoval, alebo akémukoľvek fondu alebo mechanizmu uvedenému v písmene a);

c)

vyplatenie výnosov z aukcií splatných každému členskému štátu, ktorý ho vymenoval, alebo akémukoľvek fondu alebo mechanizmu uvedenému v písmene a).

KAPITOLA VI

OBCHODOVANIE S KVÓTAMI FORMOU AUKCIE NA ÚČELY FONDOV A ZRUŠENIE KVÓT

Článok 24

Kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na účely Inovačného fondu, Modernizačného fondu, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Sociálno-klimatického fondu

1.   Európska investičná banka (EIB) je aukcionárom pre kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie od roku 2021 podľa článku 10a ods. 8 a 9 a článkov 10d a 10e smernice 2003/87/ES o spoločnej aukčnej platforme. Článok 22 ods. 2, 3 a 4, články 23, 35 a 36 a článok 43 ods. 1 tohto nariadenia sa primerane uplatňujú na EIB.

2.   EIB zabezpečí, aby sa výnosy z aukcií z kvót podľa článku 10a ods. 8 a článku 10e smernice 2003/87/ES vyplatili na účet, ktorý jej oznámila Komisia, a to najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v rámci ktorého boli výnosy z aukcií vytvorené. EIB môže pred vyplatením odpočítať akékoľvek dodatočné poplatky za držbu a vyplácanie výnosov z aukcií v súlade s dohodami uzatvorenými s Komisiou podľa článku 20 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/856 (23) a článku 10e smernice 2003/87/ES.

3.   Komisia je aukcionárom pre kvóty, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie podľa článku 10a ods. 8b a článku 30d ods. 3 a 4 smernice 2003/87/ES o spoločnej aukčnej platforme. Článok 22 ods. 2, 3 a 4, články 23, 35 a 36 a článok 43 ods. 1 tohto nariadenia sa primerane uplatňujú na Komisiu.

4.   S ročnými aukčnými množstvami kvót uvedenými v odseku 1 tohto článku a v článku 10a ods. 8b smernice 2003/87/ES sa obchoduje formou aukcie spoločne s príslušnými ročnými množstvami kvót uvedenými v článku 10 tohto nariadenia na aukciách vykonávaných spoločnou aukčnou platformou, pričom sa rovnomerne rozdelia v súlade s článkom 8 ods. 4 prvým pododsekom tohto nariadenia.

Článok 25

Postup zrušenia kvót

1.   Členský štát, ktorý má v úmysle zrušiť kvóty zo svojho celkového množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie, v prípade uzavretia kapacity výroby elektrickej energie na jeho území podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES, oznámi svoj úmysel Komisii najneskôr do 31. decembra kalendárneho roku nasledujúceho po roku uzavretia, pričom použije vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Dotknutý členský štát najneskôr do 31. mája daného roka oznámi Komisii presný počet kvót, ktoré sa majú zrušiť v období od 1. septembra do 31. decembra daného roka. Ak celkové množstvo kvót, ktoré sa má zrušiť v uvedenom období, presahuje 5 miliónov kvót, toto množstvo sa rozloží na obdobie od 1. septembra daného roka do 31. augusta nasledujúceho roka. Dotknutý členský štát poskytne svoje prvé oznámenie podľa tohto pododseku najneskôr dva roky po oznámení podľa prvého pododseku.

2.   Členský štát, ktorý nemá v úmysle zrušiť kvóty v prípade uzavretia kapacity výroby elektrickej energie na jeho území podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES, oznámi Komisii svoje dôvody pre nezrušenie takýchto kvót v rámci svojho podávania správ podľa článku 21 uvedenej smernice.

3.   Množstvo kvót, ktoré sa má zrušiť podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES, sa odpočíta od množstva, s ktorým má dotknutý členský štát obchodovať formou aukcie, ako bolo stanovené podľa článku 10 tohto nariadenia, po akejkoľvek úprave uskutočnenej podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 počas období uvedených v odseku 1 druhom pododseku.

4.   Komisia uverejní informácie poskytnuté členskými štátmi v súlade s prílohou II s výnimkou správ uvedených v bode 6 uvedenej prílohy.

KAPITOLA VII

VYMENOVANIE SPOLOČNEJ AUKČNEJ PLATFORMY A SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJE

Článok 26

Vymenovanie spoločnej aukčnej platformy

1.   Členské štáty vymenujú spoločnú aukčnú platformu po postupe spoločného verejného obstarávania medzi Komisiou a členskými štátmi, ako verejnými obstarávateľmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii podľa tohto článku.

2.   Postup spoločného verejného obstarávania uvedený v odseku 1 sa uskutoční v súlade s článkom 165 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

3.   Spoločná aukčná platforma sa vymenuje na obdobie najviac piatich rokov. Ak sú splnené podmienky stanovené v článku 172 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, členské štáty a Komisia môžu predĺžiť toto obdobie na sedem rokov. Počas obdobia vymenovania môže Komisia uskutočniť predbežnú trhovú konzultáciu v súlade s článkom 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 s cieľom overiť trhové podmienky a pripraviť nový postup verejného obstarávania.

4.   Totožnosť a kontaktné údaje spoločnej aukčnej platformy uvedenej v odseku 1 sa uverejnia na webovom sídle Komisie.

5.   Členský štát, ktorý sa zapojí do jednotnej akcie podľa tohto článku po nadobudnutí účinnosti dohody o spoločnom verejnom obstarávaní medzi Komisiou a členskými štátmi, ktoré sa už zúčastňujú na tejto akcii, prijme podmienky uvedenej dohody, ako aj všetky rozhodnutia už prijaté na základe nej.

Členský štát, ktorý sa podľa článku 29 ods. 4 rozhodne, že sa nezúčastní na jednotnej akcii podľa tohto článku, ale vymenuje svoju vlastnú aukčnú platformu, môže dostať štatút pozorovateľa za podmienok dohodnutých v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní medzi členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii, a Komisiou s prihliadnutím na všetky príslušné pravidlá Únie v oblasti verejného obstarávania.

Článok 27

Služby poskytované spoločnou aukčnou platformou členským štátom

1.   Spoločná aukčná platforma poskytuje členským štátom tieto služby, ktoré sú bližšie určené v zmluve o jej vymenovaní:

a)

poskytovanie prístupu k aukciám podľa článkov 15 až 21 vrátane poskytovania a udržiavania potrebných webových elektronických rozhraní a webových sídiel;

b)

vykonávanie aukcií v súlade s článkami 4 až 7;

c)

spravovanie aukčného kalendára v súlade s článkami 8 až 14;

d)

ohlasovanie a oznamovanie výsledkov aukcie podľa článku 52;

e)

poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania požadovaného zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému potrebného na:

i)

spracovanie platieb uskutočnených úspešnými uchádzačmi alebo ich právnymi nástupcami a rozdelenie výnosov z aukcií aukcionárovi podľa článkov 35 a 36;

ii)

odovzdanie kvót obchodovaných formou aukcie úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom podľa článkov 37, 38 a 39;

iii)

spravovanie zábezpeky vrátane akéhokoľvek dozabezpečenia, ktoré poskytol aukcionár alebo uchádzači, podľa článkov 40 a 41;

f)

prieskum aukcií, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných nápravných opatrení alebo sankcií vrátane zabezpečenia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov podľa článkov 45 až 50 a článku 55 ods. 1;

g)

oznamovanie podľa článku 34.

2.   Spoločná aukčná platforma musí byť pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém najmenej 20 obchodných dní pred otvorením ňou vedeného prvého ponukového kola.

3.   Spoločná aukčná platforma predloží Komisii svoju stratégiu ukončenia angažovanosti do troch mesiacov od dátumu svojho vymenovania.

Článok 28

Služby poskytované spoločnou aukčnou platformou Komisii

Spoločná aukčná platforma poskytuje Komisii technické podporné služby v súvislosti s prácou Komisie týkajúce sa:

a)

koordinácie aukčného kalendára s nezávislými aukčnými platformami uvedenými v prílohe III;

b)

informácií týkajúcich sa vykonávania aukcií podľa článku 44;

c)

správ podľa článku 10 ods. 4 tretieho pododseku a článku 10 ods. 5 smernice 2003/87/ES;

d)

preskúmania tohto nariadenia, smernice 2003/87/ES alebo delegovaných aktov prijatých podľa článku 19 ods. 3 uvedenej smernice, ktoré má vplyv na fungovanie trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

e)

akejkoľvek inej jednotnej akcie týkajúcej sa fungovania trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií dohodnutých medzi Komisiou a členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii.

KAPITOLA VIII

VYMENOVANIE A ÚLOHY NEZÁVISLÝCH AUKČNÝCH PLATFORIEM

Článok 29

Vymenovanie nezávislých aukčných platforiem

1.   Členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii, ako sa uvádza v článku 26 ods. 1, môže vymenovať svoju vlastnú nezávislú aukčnú platformu na obchodovanie formou aukcie s jeho množstvom kvót uvedeným v článkoch 10 a 11.

2.   Nezávislá aukčná platforma môže byť tá istá aukčná platforma ako spoločná aukčná platforma alebo iná aukčná platforma.

3.   Členský štát, ktorý sa rozhodne vymenovať nezávislú aukčnú platformu, informuje o tom Komisiu do posledného dňa tretieho mesiaca po dátume nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 1031/2010.

4.   Nezávislá aukčná platforma sa vyberie na základe výberového konania, ktoré je v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti verejného obstarávania, ak sa v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch vyžaduje postup verejného obstarávania. Na výberové konanie sa vzťahujú všetky uplatniteľné prostriedky nápravy a postupy presadzovania podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov.

Obdobie vymenovania nezávislej aukčnej platformy uvedenej v odseku 1 nesmie byť dlhšie ako tri roky s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie najviac dvoch rokov.

Vymenovanie nezávislej aukčnej platformy nebude účinné pred nadobudnutím účinnosti uvedenia príslušnej nezávislej aukčnej platformy v zozname v prílohe III, ako sa stanovuje v odseku 6.

5.   Členský štát, ktorý sa rozhodne vymenovať nezávislú aukčnú platformu, poskytne Komisii úplné oznámenie, ktoré obsahuje všetky tieto údaje:

a)

totožnosť aukčnej platformy, ktorú navrhuje vymenovať;

b)

podrobné pravidlá prevádzky, ktorými sa má riadiť aukčný proces, ktorý má uskutočňovať aukčná platforma, ktorú navrhuje vymenovať, vrátane zmluvných ustanovení týkajúcich sa vymenovania aukčnej platformy a akéhokoľvek zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému pripojeného k navrhovanej aukčnej platforme, v ktorých sú stanovené podmienky upravujúce štruktúru a výšku poplatkov, správu zábezpek, platby a odovzdávania;

c)

produkt obchodovaný formou aukcie a všetky informácie potrebné pre Komisiu na posúdenie toho, či je navrhovaný aukčný kalendár zlučiteľný s každým prevládajúcim alebo predpokladaným aukčným kalendárom spoločnej aukčnej platformy, ako aj s ostatnými aukčnými kalendármi navrhnutými inými členskými štátmi, ktoré vymenovali nezávislú aukčnú platformu;

d)

podrobné pravidlá a podmienky týkajúce sa prieskumu aukcií a dohľadu nad nimi, ktoré sa majú vzťahovať na navrhovanú aukčnú platformu podľa článku 33 ods. 4, 5 a 6, ako aj podrobné pravidlá na ochranu proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívaniu trhu vrátane akýchkoľvek nápravných opatrení alebo sankcií;

e)

podrobné opatrenia zavedené s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 22 ods. 3 a článkom 32, pokiaľ ide o vymenovanie aukcionára.

6.   Nezávislé aukčné platformy vymenované podľa odseku 1 tohto článku, ich obdobie vymenovania, členské štáty, ktoré ich vymenovali, ako aj všetky platné podmienky alebo povinnosti sa uvedú v prílohe III, ak sú splnené príslušné požiadavky tohto nariadenia a ciele článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Komisia koná výlučne na základe týchto požiadaviek a cieľov a plne zohľadňuje všetky informácie predložené dotknutým členským štátom.

V prípade, že sa členský štát, ktorý vymenoval nezávislú aukčnú platformu uvedenú v odseku 1, rozhodne opätovne vymenovať tú istú aukčnú platformu za rovnakých podmienok a s rovnakými povinnosťami ako sa uvádza v zozname stanovenom v prvom pododseku, toto uvedenie v zozname naďalej platí, ak dotknutý členský štát a Komisia potvrdia splnenie príslušných požiadaviek tohto nariadenia a cieľov článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Na tento účel členský štát predloží Komisii oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 5 a informuje ostatné členské štáty o opätovnom vymenovaní. Komisia informuje verejnosť o predĺženej platnosti uvedenia v zozname.

Ak akýkoľvek zoznam podľa prvého pododseku neexistuje, členský štát, ktorý sa rozhodne vymenovať nezávislú aukčnú platformu, využije spoločné aukčné platformy na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom kvót, s ktorými by sa inak obchodovalo formou aukcie na nezávislej aukčnej platforme, ktorá sa má vymenovať v období do uplynutia troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti prípadného zoznamu uvedeného v prvom pododseku.

Členský štát, ktorý sa rozhodne vymenovať nezávislú aukčnú platformu podľa odseku 1 tohto článku, sa môže napriek tomu zúčastniť na jednotnej akcii výhradne na ten účel, aby mohol využívať spoločnú aukčnú platformu, ako sa stanovuje v treťom pododseku. Takáto účasť sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 26 ods. 5 druhého pododseku a za podmienok dohody o spoločnom verejnom obstarávaní.

7.   Každý členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii, ako sa uvádza v článku 26 ods. 1, ale rozhodne sa vymenovať nezávislú aukčnú platformu, sa môže podľa článku 26 ods. 5 zapojiť do jednotnej akcie uvedenej v článku 26 ods. 1

Množstvo kvót, s ktorým sa plánovalo obchodovať formou aukcie na nezávislej aukčnej platforme, sa rovnomerne rozdelí medzi aukcie uskutočňované príslušnou spoločnou aukčnou platformou.

Článok 30

Úlohy nezávislých aukčných platforiem

Nezávislá aukčná platforma vykonáva rovnaké úlohy ako spoločná aukčná platforma, ako sa uvádza v článku 27, s výnimkou spravovania aukčného kalendára, ako sa uvádza v článku 27 ods. 1 písm. c), a členskému štátu, ktorý ju vymenoval, predloží stratégiu ukončenia angažovanosti uvedenú v článku 27 ods. 3

Ustanovenia uvedené v článku 8 ods. 1, 2, 3 a 5 prvom pododseku a článkoch 9, 10, 12, 14 a 31 sa uplatňujú na nezávislé aukčné platformy.

Článok 31

Aukčný kalendár pre nezávislé aukčné platformy

1.   Množstvo kvót uvedené v článku 10 obchodované formou aukcie na jednotlivých aukciách vykonávaných nezávislou aukčnou platformou musí byť v rozpätí od 3,5 milióna do 20 miliónov kvót. Ak je celkové množstvo takýchto kvót, s ktorým má členský štát obchodovať formou aukcie, menej ako 3,5 milióna v danom kalendárnom roku, s kvótami sa obchoduje formou aukcie na jedinej aukcii v kalendárnom roku. Množstvo kvót uvedené v článku 10, s ktorým sa obchoduje formou aukcie na jednotlivej aukcii vykonávanej nezávislou aukčnou platformou, však nesmie byť nižšie ako 1 milión kvót v akomkoľvek 12-mesačnom období, ak sa má určitý počet kvót odpočítať od množstva kvót, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie, podľa článku 1 ods. 5 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.

2.   Množstvo kvót uvedené v článku 11 obchodované formou aukcie na jednotlivých aukciách vykonávaných nezávislou aukčnou platformou musí byť v rozpätí od 2,5 milióna do 5 miliónov kvót. Ak je celkové množstvo takýchto kvót, s ktorým má členský štát obchodovať formou aukcie, menej ako 2,5 milióna v danom kalendárnom roku, s kvótami sa obchoduje formou aukcie na jedinej aukcii v kalendárnom roku.

Od 1. januára 2025 sa ustanovenia odseku 1 tohto článku, ktoré sa vzťahujú na kvóty uvedené v článku 10, uplatňujú aj na kvóty uvedené v článku 11.

3.   Nezávislá aukčná platforma po konzultácii s Komisiou stanoví aukčný kalendár vrátane ponukových kôl, jednotlivých aukčných objemov, dátumov aukcií, produktu obchodovaného formou aukcie, dátumov platieb a odovzdania v prípade kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie na jednotlivých aukciách, na každý kalendárny rok. Jednotlivé aukčné objemy sa stanovia v súlade s článkami 10 a 11.

Príslušná nezávislá aukčná platforma uverejní aukčný kalendár na daný rok do 31. júla predchádzajúceho roka v súvislosti s kvótami uvedenými v článkoch 10 a 11 tohto nariadenia alebo podľa možnosti čo najskôr po tomto termíne za predpokladu, že Komisia dala pokyn centrálnemu správcovi registra Únie, aby zadal príslušnú aukčnú tabuľku do registra Únie v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122.

Príslušná nezávislá aukčná platforma stanoví a uverejní aukčné kalendáre až po tom, ako spoločná aukčná platforma stanovila a uverejnila svoje aukčné kalendáre v súlade s článkom 12, pokiaľ takáto aukčná platforma ešte nebola vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 Príslušné aukčné platformy môžu súčasne stanoviť aukčné kalendáre pre kvóty uvedené v článkoch 10 a 11, pokiaľ bude dodržaná lehota na uverejnenie aukčných kalendárov uvedených v článku 12.

Uverejnené aukčné kalendáre sú v súlade so všetkými relevantnými podmienkami alebo povinnosťami uvedenými v prílohe III.

4.   Ak sa aukcia, ktorú vykonáva nezávislá aukčná platforma, zruší podľa článku 7 ods. 5 alebo 6 alebo článku 9, aukčný objem sa rozdelí buď podľa článku 7 ods. 8, alebo ak príslušná aukčná platforma vykonáva v danom kalendárnom roku menej než štyri aukcie, sa rozdelí medzi dve nasledujúce aukcie naplánované na tej istej aukčnej platforme.

KAPITOLA IX

POŽIADAVKY NA VYMENOVANIE UPLATNITEĽNÉ NA AUKCIONÁROV A AUKČNÉ PLATFORMY

Článok 32

Požiadavky na vymenovanie uplatniteľné na aukcionárov

1.   Členské štáty pri vymenúvaní aukcionárov zohľadnia mieru, v akej kandidáti:

a)

vykazujú riziko konfliktu záujmov alebo zneužitia trhu, pokiaľ ide o:

i)

akékoľvek činnosti na sekundárnom trhu;

ii)

akékoľvek vnútorné procesy a postupy na zmiernenie rizika konfliktu záujmov alebo zneužívania trhu;

b)

sú schopní plniť úlohy aukcionára včas a v súlade s najvyššími odbornými a kvalitatívnymi normami.

2.   Vymenovanie aukcionára podlieha uzavretiu dojednaní uvedených v článku 22 ods. 2 medzi aukcionárom a príslušnou aukčnou platformou.

Článok 33

Požiadavky na vymenovanie uplatniteľné na aukčné platformy

1.   Za aukčnú platformu môže byť vymenovaný len subjekt oprávnený ako regulovaný trh, ktorého organizátor organizuje sekundárny trh s kvótami alebo derivátmi kvót.

Ak sa to však stanovuje v súťažných podkladoch postupu spoločného verejného obstarávania podľa článku 26 ods. 1, subjekt oprávnený ako regulovaný trh, ktorého organizátor organizuje veľkoobchodný trh s energiou, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (24), ale ktorý neorganizuje sekundárny trh s kvótami alebo derivátmi kvót, sa môže zúčastňovať na postupe verejného obstarávania podľa článku 26 ods. 1 tohto nariadenia. Ak je takýto subjekt vymenovaný ako spoločná aukčná platforma, jeho organizátor získa povolenie organizovať sekundárny trh s kvótami alebo derivátmi kvót a zabezpečí, aby organizoval takýto sekundárny trh, najmenej 60 obchodných dní pred otvorením prvého ponukového kola vykonávaného príslušnou aukčnou platformou.

2.   Aukčná platforma vymenovaná podľa tohto nariadenia na obchodovanie s dvojdňovými spotovými zmluvami formou aukcie je oprávnená bez ďalších právnych alebo administratívnych požiadaviek členských štátov poskytovať vhodné mechanizmy, ktoré uchádzačom uvedeným v článku 18 ods. 1 a 2 uľahčujú prístup k aukciám a účasť na nich.

3.   Členské štáty pri vymenovaní aukčnej platformy zohľadnia, do akej miery kandidáti preukazujú zabezpečenie týchto požiadaviek:

a)

dodržiavanie zásady nediskriminovania de facto, ako aj de jure;

b)

úplný, spravodlivý a rovnaký prístup k predkladaniu ponúk na aukciách pre MSP, na ktoré sa vzťahuje systém Únie, a k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé zdroje emisií, ako sa stanovuje v článku 27 ods. 1, článku 27a ods. 1 a článku 28a ods. 4 smernice 2003/87/ES;

c)

nákladová efektívnosť a zabránenie neprimeranej administratívnej záťaži;

d)

silný dohľad nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných nápravných opatrení alebo sankcií vrátane zabezpečenia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov;

e)

zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu vrátane trhu s uhlíkom;

f)

riadne fungovanie trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

g)

pripojenie k jednému alebo viacerým zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom;

h)

primerané opatrenia, na základe ktorých sa požaduje, aby aukčná platforma odovzdala všetky hmotné aj nehmotné aktíva potrebné na vykonávanie aukcií svojmu nástupcovi.

4.   Aukčná platforma môže byť vymenovaná len vtedy, ak členský štát, v ktorom je usadený kandidátsky regulovaný trh a jeho organizátor trhu, zabezpečil, aby sa vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponuje hlava III smernice 2014/65/EÚ, uplatňovali na obchodovanie s dvojdňovými spotovými zmluvami formou aukcie a aby príslušné orgány tohto členského štátu boli schopné schváliť kandidátsky regulovaný trh a jeho organizátora trhu v súlade s vnútroštátnymi opatreniami, ktorými sa transponuje hlava VI uvedenej smernice, a vykonávať dohľad nad nimi.

Ak kandidátsky regulovaný trh a jeho organizátor trhu nie sú usadení v tom istom členskom štáte, prvý pododsek sa uplatňuje na členský štát usadenia kandidátskeho regulovaného trhu a na členský štát usadenia jeho organizátora trhu.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu, v ktorom je usadený kandidátsky regulovaný trh a jeho organizátor trhu, určené podľa článku 67 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, rozhodnú o povolení regulovaného trhu, ktorý bol vymenovaný alebo sa má vymenovať za aukčnú platformu podľa tohto nariadenia, za predpokladu, že tento regulovaný trh a jeho organizátor trhu spĺňajú vnútroštátne pravidlá, ktorými sa transponuje hlava III smernice 2014/65/EÚ. Rozhodnutie o povolení sa prijme v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, ktorými sa transponuje hlava VI smernice 2014/65/EÚ.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 5 tohto článku zachovávajú účinný dohľad nad trhom a prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek stanovených v uvedenom odseku. Na tento účel musia byť priamo alebo s pomocou iných príslušných vnútroštátnych orgánov určených podľa článku 67 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ schopné vykonávať právomoci stanovené vo vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa transponuje článok 69 uvedenej smernice, pokiaľ ide o kandidátsky regulovaný trh a jeho organizátora trhu.

Na účely vymenovania aukčných platforiem v súlade s týmto nariadením sa vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponujú články 79 až 87 smernice 2014/65/EÚ, uplatňujú na spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov a na spoluprácu s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA).

KAPITOLA X

OZNAMOVANIE TRANSAKCIÍ

Článok 34

Povinnosť oznamovať transakcie

1.   Aukčná platforma oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu určenému podľa článku 67 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ a orgánu ESMA úplné a presné údaje o každej transakcii vykonanej na aukčnej platforme, ktorej výsledkom je prevod emisných kvót na úspešných uchádzačov.

2.   Oznámenia o transakciách sa predkladajú čo najskôr a najneskôr do uzavretia obchodného dňa nasledujúceho po príslušnej transakcii.

3.   Aukčná platforma zodpovedá za úplnosť, správnosť a včasné predloženie oznámení o transakciách. Ak existujú informácie o transakciách, ktoré nie sú zahrnuté do oznámení o transakciách a ktoré nemajú aukčné platformy k dispozícii, uchádzači a aukcionári predložia takého informácie aukčnej platforme.

Ak oznámenia o transakciách obsahujú chyby alebo sú neúplné, oznamujúca aukčná platforma informácie opraví a predloží opravené oznámenie príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

4.   Oznámenie o transakcii obsahuje najmä:

a)

názov kvót alebo derivátov kvót;

b)

množstvo kúpených kvót;

c)

dátumy a časy vykonania transakcie;

d)

transakčné ceny;

e)

totožnosť úspešných uchádzačov;

f)

v prípade potreby totožnosť klientov, v mene ktorých bola transakcia vykonaná.

Ak je úspešný uchádzač právnickou osobou, aukčná platforma pri oznamovaní označenia, ktoré slúži na identifikáciu úspešného uchádzača, použije identifikátor právnickej osoby uvedený v článku 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590 (25).

Oznámenie sa vypracuje s využitím noriem a formátov údajov stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/590 a obsahuje všetky príslušné údaje uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

KAPITOLA XI

PLATBA A PREVOD VÝNOSOV Z AUKCIÍ

Článok 35

Úhrada uskutočnená úspešnými uchádzačmi a prevod výnosov členským štátom

1.   Každý úspešný uchádzač alebo jeho právni nástupcovia vrátane akýchkoľvek sprostredkovateľov, ktorí konajú v ich mene, zaplatí dlžnú sumu, ktorá mu bola oznámená podľa článku 52 ods. 3 písm. c) za kvóty, ktoré získal, ako mu bolo oznámené podľa článku 52 ods. 3 písm. a), prevodom tejto sumy alebo zabezpečením jej prevodu prostredníctvom zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému na nominovaný bankový účet aukcionára vo forme disponibilných prostriedkov najneskôr pri odovzdaní kvót na nominovaný účet uchádzača v registri Únie alebo na nominovaný holdingový účet jeho právneho nástupcu v registri Únie.

2.   Aukčná platforma vrátane zúčtovacích systémov alebo vyrovnávacích systémov, ktoré sú k nej pripojené, prevedie platby vykonané uchádzačmi alebo akýmikoľvek právnymi nástupcami, ktoré vyplývajú z obchodovania s kvótami uvedenými v článkoch 10, 11 a 13 formou aukcie, aukcionárom, ktorí obchodovali s danými kvótami formou aukcie.

3.   Platby aukcionárom sa uskutočnia v eurách alebo v mene menujúceho členského štátu, pokiaľ tento členský štát nie je členom eurozóny, podľa voľby dotknutého členského štátu a bez ohľadu na to, aká mena sa používa na platby uskutočňované uchádzačmi, pod podmienkou, že dotknutý zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém je schopný spracovať danú menu.

4.   Výmenný kurz je kurz uverejnený uznávanou finančnou informačnou službou stanovenou v zmluve o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy bezprostredne po uzavretí ponukového kola.

Článok 36

Dôsledky oneskorených platieb alebo neplatenia

1.   Úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi sa odovzdajú len kvóty, ktoré boli oznámené úspešnému uchádzačovi podľa článku 52 ods. 3 písm. a), ak celá splatná suma, ktorá mu bola oznámená podľa článku 52 ods. 3 písm. c), je zaplatená aukcionárovi podľa článku 35 ods. 1

2.   Úspešný uchádzač alebo jeho právni nástupcovia, ktorí si neplnia svoje povinnosti podľa odseku 1 tohto článku v plnom rozsahu ku dňu splatnosti, ktorý bol oznámený úspešnému uchádzačovi podľa článku 52 ods. 3 písm. d), je v omeškaní s platbou.

3.   Uchádzačovi v omeškaní s platbou môže byť účtovaná jedna alebo obe z týchto platieb:

a)

úroky vypočítané na dennom základe za každý deň počnúc dňom splatnosti platby podľa článku 52 ods. 3 písm. d) a končiac dňom, keď je platba uskutočnená, s úrokovou sadzbou stanovenou v zmluve o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy;

b)

pokuta, ktorá pripadá aukcionárovi, znížená o akékoľvek náklady odpočítané zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom.

4.   Ak je úspešný uchádzač v omeškaní s platbou, nastane aj jeden z týchto následkov:

a)

ústredná protistrana uskutoční odovzdanie kvót a platbu sumy dlžnej aukcionárovi;

b)

agent zúčtovania uplatní zábezpeku prijatú od uchádzača na uskutočnenie platby sumy dlžnej aukcionárovi.

5.   V prípade, že sa neuskutoční vyrovnanie, s kvótami sa bude obchodovať formou aukcie na nasledujúcich dvoch aukciách plánovaných na príslušnej aukčnej platforme.

HLAVA XII

ODOVZDANIE KVÓT OBCHODOVANÝCH FORMOU AUKCIE

Článok 37

Prevod kvót obchodovaných formou aukcie

Register Únie pred otvorením ponukového kola prevedie kvóty obchodované formou aukcie ktoroukoľvek aukčnou platformou na nominovaný účet v registri Únie, ktorý bude viazaný zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom, ktorý koná ako depozitár, až do odovzdania kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom na základe výsledkov aukcie, ako sa uvádza v uplatniteľných delegovaných aktoch prijatých podľa článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES.

Článok 38

Odovzdanie kvót obchodovaných formou aukcie

1.   Zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prideľuje úspešnému uchádzačovi každú kvótu obchodovanú členským štátom formou aukcie, až kým sa celkové pridelené množstvo nezhoduje s množstvom kvót oznámeným uchádzačovi podľa článku 52 ods. 3 písm. a).

Uchádzačovi možno prideliť kvóty viacerých členských štátov, ktoré obchodujú formou aukcie na tej istej aukcii, ak to je potrebné na dosiahnutie množstva kvót oznámeného uchádzačovi podľa článku 52 ods. 3 písm. a).

2.   Po zaplatení dlžnej sumy splatnej podľa článku 35 ods. 1 sa každému úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnym nástupcom odovzdajú kvóty pridelené tomuto uchádzačovi, a to podľa možnosti čo najskôr a v každom prípade najneskôr do konca lehoty na ich odovzdanie podľa dvojdňovej spotovej zmluvy, prevodom kvót oznámených uchádzačovi podľa článku 52 ods. 3 písm. a) z nominovaného viazaného účtu v registri Únie vedeného zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom, ktorý koná ako depozitár, a to celkom alebo z časti, na jeden alebo viaceré nominované účty v registri Únie, ktoré má v držbe úspešný uchádzač alebo jeho právni nástupcovia, alebo na viazaný nominovaný účet v registri Únie vedený zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom, ktorý koná ako depozitár za úspešného uchádzača alebo jeho právnych nástupcov.

Článok 39

Oneskorené odovzdanie kvót obchodovaných formou aukcie

Ak zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém neodovzdá všetky kvóty obchodované formou aukcie alebo ich časť z dôvodu okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly, odovzdá kvóty pri najbližšej príležitosti a úspešní uchádzači alebo ich právni nástupcovia akceptujú odovzdanie k tomuto neskoršiemu dátumu. Úspešný uchádzač alebo jeho právni nástupcovia nebudú mať k dispozícii žiaden iný prostriedok nápravy.

HLAVA XIII

SPRAVOVANIE ZÁBEZPEKY

Článok 40

Zábezpeka poskytnutá uchádzačom

1.   Pred otvorením ponukového kola na obchodovanie s dvojdňovými spotovými zmluvami formou aukcie sa od uchádzačov alebo akýchkoľvek sprostredkovateľov, ktorí konajú v ich mene, požaduje poskytnutie zábezpeky zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému pripojenému k aukčnej platforme vykonávajúcej aukcie.

2.   Ak sa to požaduje, akákoľvek nepoužitá zábezpeka, ktorú poskytol neúspešný uchádzač, spolu s úrokmi vzniknutými zo zábezpeky v hotovosti sa uvoľní podľa možnosti čo najskôr po uzavretí ponukového kola.

3.   Ak sa to požaduje, akákoľvek nepoužitá zábezpeka, ktorú poskytol neúspešný uchádzač a ktorá nebola použitá na vyrovnanie, spolu s úrokmi vzniknutými zo zábezpeky v hotovosti sa uvoľní podľa možnosti čo najskôr po vyrovnaní.

Článok 41

Zábezpeka poskytnutá aukcionárom

1.   Pred otvorením ponukového kola na obchodovanie s dvojdňovými spotovými zmluvami formou aukcie sa od aukcionára požaduje zloženie zábezpeky poskytnutím kvót, ktoré má zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém, ktorý koná ako depozitár, držať na viazanom účte až do ich odovzdania. Množstvo a dátumy odovzdania týchto kvót sa stanovia v aukčných tabuľkách, ktoré zodpovedajú aukčným kalendárom uvedeným v článku 12 alebo 13, v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/1122.

2.   Ak sa nepoužijú žiadne kvóty poskytnuté ako zábezpeka podľa odseku 1, zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém ich môže až do ich odovzdania, ak sa tak členský štát, ktorý obchoduje formou aukcie, rozhodne, držať na viazanom nominovanom účte v registri Únie vedenom zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom, ktorý koná ako depozitár.

HLAVA XIV

POPLATKY A NÁKLADY

Článok 42

Štruktúra a výška poplatkov

1.   Štruktúra a výška poplatkov, ako aj všetky súvisiace podmienky uplatňované akoukoľvek aukčnou platformou a zúčtovacími a vyrovnávacími systémami nie sú menej výhodné ako porovnateľné štandardné poplatky a podmienky uplatňované na sekundárnom trhu.

Ak sa to však stanovuje v súťažných podkladoch pre postup verejného obstarávania podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 29 ods. 4, organizátor aukčnej platformy môže zvýšiť poplatky platené úspešnými uchádzačmi podľa článku 43 ods. 1 tohto nariadenia do maximálnej výšky 120 % porovnateľných štandardných poplatkov platených úspešnými nákupcami kvót na sekundárnom trhu počas rokov, keď sú aukčné objemy znížené o viac než 200 miliónov kvót podľa článkov 1 a 1a rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.

2.   Aukčná platforma a zúčtovacie systémy alebo vyrovnávacie systémy môžu uplatňovať len poplatky, odpočty či podmienky výslovne stanovené v zmluve o ich vymenovaní.

3.   Všetky poplatky a podmienky uplatňované podľa odsekov 1 a 2 musia byť jasne uvedené, zrozumiteľné a verejne dostupné. Musia byť rozpísané s uvedením každého poplatku účtovaného za každý druh služby.

Článok 43

Náklady aukčného procesu

1.   Náklady na služby uvedené v článku 27 ods. 1 a článku 30 znášajú uchádzači a platia sa prostredníctvom poplatkov.

Náklady na dojednania medzi aukcionárom a aukčnou platformou uvedené v článku 22 ods. 2, ktoré umožňujú aukcionárovi obchodovať s kvótami formou aukcie v mene členského štátu, ktorý ho vymenoval, okrem nákladov na akýkoľvek zúčtovací alebo vyrovnávací systém pripojený k príslušnej aukčnej platforme, však znáša členský štát obchodujúci formou aukcie.

Náklady uvedené v druhom pododseku sa odpočítajú od výnosov z aukcií splatných v prospech aukcionárov podľa článku 35 ods. 2 a 3.

2.   Podmienky stanovené v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní uvedenej v článku 26 ods. 5 prvom pododseku alebo v zmluve o vymenovaní aukčnej platformy podľa článku 26 ods. 1 sa môžu odchýliť od odseku 1 tohto článku tým, že sa nimi od členského štátu, ktorý Komisii podľa článku 29 ods. 3 oznámil svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na jednotnej akcii, ako sa uvádza v článku 26 ods. 1, ale následne využiť spoločnú aukčnú platformu, požaduje, aby príslušnej aukčnej platforme vrátane zúčtovacích systémov alebo vyrovnávacích systémov, ktoré sú k nej pripojené, zaplatil náklady na služby stanovené v článku 27 ods. 1 súvisiace s množstvom kvót, s ktorými tento členský štát obchoduje formou aukcie, od dátumu, keď tento členský štát začne obchodovať formou aukcie prostredníctvom spoločnej aukčnej platformy, až do ukončenia alebo uplynutia obdobia vymenovania tejto aukčnej platformy.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na členské štáty, ktoré sa nezapojili do jednotnej akcie podľa článku 26 ods. 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti dohody o spoločnom verejnom obstarávaní uvedenej v článku 26 ods. 5 prvom pododseku.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade, keď sa členský štát zapojí do jednotnej akcie, ako sa uvádza v článku 26 ods. 1, po uplynutí obdobia vymenovania uvedeného v článku 29 ods. 4 druhom pododseku, alebo keď členský štát využíva spoločnú aukčnú platformu na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom kvót v prípade neuvedenia v zozname v zmysle článku 29 ods. 6

3.   Náklady, ktoré znášajú uchádzači v súlade s odsekom 1, sa znížia o sumu nákladov, ktoré znáša členský štát v súlade s odsekom 2.

KAPITOLA XV

DOHĽAD NAD AUKCIAMI, NÁPRAVNÉ OPATRENIA A SANKCIE

Článok 44

Monitorovanie aukcií

1.   Aukčná platforma do konca každého mesiaca predloží správu o vykonávaní aukcií, ktoré uskutočnila v predchádzajúcom mesiaci, a to najmä pokiaľ ide o:

a)

spravodlivý a otvorený prístup;

b)

transparentnosť;

c)

tvorbu cien;

d)

technické a prevádzkové aspekty vykonávania zmluvy o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy;

e)

vzťah medzi aukčnými procesmi a sekundárnym trhom vzhľadom na informácie uvedené v písmenách a) až d);

f)

akékoľvek dôkazy o protisúťažnom správaní, zneužívaní trhu, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo trestnej činnosti, o ktorých sa aukčná platforma dozvedela pri vykonávaní svojich úloh podľa článku 27 alebo 30;

g)

akékoľvek porušenie tohto nariadenia alebo článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, o ktorom sa aukčná platforma dozvedela pri vykonávaní svojich úloh podľa článku 27 alebo 30 tohto nariadenia;

h)

opatrenia nadväzujúce na akékoľvek informácie oznámené v súlade s písmenami a) až g).

Okrem toho aukčná platforma do 31. januára každého roka poskytne zhrnutie a analýzu mesačných správ z predchádzajúceho roka.

2.   Aukčná platforma poskytne správy a zhrnutie uvedené v odseku 1 Komisii, členským štátom, ktoré ju menovali, svojim príslušným vnútroštátnym orgánom určeným v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a orgánu ESMA.

3.   Príslušní verejní obstarávatelia monitorujú vykonávanie zmlúv o vymenovaní aukčných platforiem. Členské štáty, ktoré vymenovali nezávislú aukčnú platformu, oznámia Komisii každé porušenie zmluvy o jej vymenovaní zo strany tejto aukčnej platformy, ktoré by pravdepodobne mohlo mať významný vplyv na aukčné procesy.

4.   Komisia v mene členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 tohto nariadenia, a členských štátov, ktoré vymenovali nezávislú aukčnú platformu, uverejní v súlade s článkom 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES súhrnné správy týkajúce sa informácií uvedených v odseku 1 písm. a) až h) tohto článku.

5.   Aukcionári, aukčné platformy, príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad nimi a orgán ESMA aktívne spolupracujú s Komisiou, ako aj navzájom, a na požiadanie poskytnú Komisii všetky informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s aukciami a ktoré sú odôvodnene potrebné na účely monitorovania aukcií.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad osobami oprávnenými predkladať ponuky v mene iných osôb podľa článku 18 ods. 2 a orgán ESMA v rámci svojej právomoci aktívne spolupracujú s Komisiou, ak sa to odôvodnene požaduje na účely monitorovania aukcií.

7.   Príslušné vnútroštátne orgány pri plnení svojich povinností podľa odsekov 5 a 6 zohľadnia záväzky týkajúce sa zachovania služobného tajomstva, ktoré sa vzťahujú na tieto orgány podľa právnych predpisov Únie.

Článok 45

Monitorovanie vzťahu s uchádzačmi

1.   Aukčná platforma monitoruje vzťah s uchádzačmi prijímaním týchto opatrení:

a)

skúmanie ponúk predložených počas trvania tohto vzťahu s cieľom zabezpečiť, že správanie uchádzačov je v súlade s poznatkami aukčnej platformy o klientovi, jeho obchodnom a rizikovom profile a prípadne vrátane zdroja finančných prostriedkov;

b)

zachovávanie účinných dojednaní a postupov na pravidelné monitorovanie dodržiavania jej pravidiel trhového správania osobami, ktoré získali povolenie predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 3 a článku 19;

c)

monitorovanie transakcií uskutočnených osobami, ktoré získali povolenie predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 3 a článku 19, a politicky exponovanými osobami s použitím jej systémov na zistenie porušení pravidiel uvedených v písmene b) tohto pododseku, nespravodlivých alebo neregulárnych podmienok obchodovania formou aukcie alebo správania, ktoré môžu vyvolať zneužívanie trhu.

Aukčná platforma pri skúmaní ponúk v súlade s prvým pododsekom písm. a) venuje osobitnú pozornosť každej činnosti, v prípade ktorej sa vzhľadom na jej povahu domnieva, že je mimoriadne pravdepodobné, že bude súvisieť s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo trestnou činnosťou.

2.   Aukčná platforma zabezpečí, aby dokumenty, údaje alebo informácie, ktoré vedie o uchádzačovi, boli aktualizované. Na tento účel môže:

a)

požadovať akékoľvek informácie o uchádzačovi podľa článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 ods. 5 a 7 na účely monitorovania vzťahu s týmto uchádzačom po tom, ako mu bolo udelené povolenie predkladať ponuky na aukciách, počas trvania tohto vzťahu a počas piatich rokov po ukončení jeho povolenia predkladať ponuky;

b)

požadovať od uchádzača, aby v pravidelných intervaloch opätovne predkladal žiadosť o povolenie predkladať ponuky;

c)

vyžadovať od uchádzača, aby príslušnej aukčnej platforme bezodkladne oznámil všetky zmeny informácií, ktoré jej boli predložené podľa článku 18 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 ods. 5 a 7.

3.   Aukčná platforma vedie záznamy o týchto skutočnostiach:

a)

o žiadosti o povolenie predkladať ponuky predloženej žiadateľom podľa článku 18 ods. 3 a článku 19 ods. 2 vrátane akýchkoľvek zmien tejto žiadosti;

b)

o kontrolách vykonaných v oblasti:

i)

spracovania žiadosti o povolenie predkladať ponuky predloženej v súlade s článkami 19, 20 a 21;

ii)

skúmania a monitorovania vzťahu s uchádzačom podľa písmen a) a c) odseku 1;

c)

o všetkých informáciách týkajúcich sa danej ponuky predloženej daným uchádzačom na aukcii vrátane akéhokoľvek stiahnutia alebo zmeny takejto ponuky podľa článku 6 ods. 3 druhého pododseku a článku 6 ods. 4;

d)

o všetkých informáciách týkajúcich sa vykonávania každej aukcie, na ktorej uchádzač predložil ponuku.

4.   Aukčná platforma vedie záznamy uvedené v odseku 3 dovtedy, kým má uchádzač povolenie predkladať ponuky na jej aukciách a najmenej päť rokov po skončení vzťahu s týmto uchádzačom.

Článok 46

Oznámenie o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo trestnej činnosti

1.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 48 ods. 1a smernice (EÚ) 2015/849 monitorujú a prijímajú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby aukčná platforma dodržiavala:

a)

opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedené v článku 19 ods. 2 písm. e) a článku 20 ods. 8 tohto nariadenia;

b)

povinnosť odmietnuť udeliť povolenie predkladať ponuky, zrušiť alebo pozastaviť akékoľvek povolenie predkladať ponuky, ktoré už bolo udelené podľa článku 21 ods. 1 a 2 tohto nariadenia;

c)

požiadavky na monitorovanie a vedenie záznamov stanovené v článku 45 tohto nariadenia;

d)

požiadavky na oznamovanie stanovené v odsekoch 2 a 3.

Príslušné vnútroštátne orgány majú právomoci uvedené v článku 48 ods. 2 a 3 smernice (EÚ) 2015/849.

Aukčná platforma môže niesť zodpovednosť za porušenia odsekov 2 a 3 tohto článku a článku 20 ods. 5 a 8, článku 21 ods. 1 a 2 a článku 45 tohto nariadenia. Na takéto porušenia sa uplatňujú sankcie a opatrenia uvedené v článkoch 58 až 62 smernice (EÚ) 2015/849.

2.   Aukčná platforma, jej riaditelia a zamestnanci v plnej miere spolupracujú s FIU tak, že bezodkladne prijmú tieto opatrenia:

a)

z vlastnej iniciatívy poskytnú FIU informácie, a to aj predložením oznámenia FIU, ak vedia, majú podozrenie alebo majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že akékoľvek finančné prostriedky týkajúce sa aukcií sú príjmami z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu, pričom v takýchto prípadoch urýchlene reagujú na žiadosti FIU o dodatočné informácie;

b)

na žiadosť FIU jej priamo poskytnú všetky potrebné informácie na plnenie jej úloh.

Všetky podozrivé transakcie vrátane pokusov o transakcie sa oznámia.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa zasielajú FIU členského štátu, na ktorého území sa príslušná aukčná platforma nachádza.

4.   Členský štát, na ktorého území sa nachádza aukčná platforma vymenovaná podľa tohto nariadenia, zabezpečí, aby sa na príslušnú aukčnú platformu uplatňovali vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponujú články 37, 38, 39 a 42, článok 45 ods. 1 a článok 46 smernice (EÚ) 2015/849.

Článok 47

Oznámenie o zneužívaní trhu

1.   Aukčná platforma oznámi vnútroštátnym orgánom, ktoré sú príslušné podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, podozrenia zo zneužívania trhu alebo z pokusu o zneužívanie trhu každou osobou, ktorá má povolenie predkladať ponuky na aukciách, alebo každou osobou, v mene ktorej koná osoba, ktorá má povolenie predkladať ponuky na aukciách.

2.   Príslušná aukčná platforma oznámi Komisii a orgánu ESMA skutočnosť, že podala oznámenie podľa odseku 1, pričom uvedie, ktoré nápravné opatrenia prijala alebo navrhuje prijať na boj proti zneužívaniu trhu alebo pokusu o zneužívanie trhu uvedenému v uvedenom odseku.

Článok 48

Maximálna veľkosť ponuky a ďalšie nápravné opatrenia

1.   Aukčná platforma môže po konzultácii s Komisiou a získaní jej stanoviska k tomu uložiť maximálnu veľkosť ponuky alebo akékoľvek iné nápravné opatrenia potrebné na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho zjavného rizika zneužívania trhu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo inej trestnej činnosti, ako aj nesúťažného správania, a to za predpokladu, že zavedením takejto veľkosti ponuky alebo nápravných opatrení by sa dané riziko účinne zmiernilo. Komisia môže s dotknutými členskými štátmi konzultovať a získať ich stanovisko k návrhu predloženému príslušnou aukčnou platformou. Príslušná aukčná platforma v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko Komisie.

2.   Maximálna veľkosť ponuky je vyjadrená buď ako percentuálny podiel celkového počtu kvót obchodovaných formou aukcie na akejkoľvek danej aukcii alebo ako percentuálny podiel celkového počtu kvót obchodovaných formou aukcie v ktoromkoľvek danom roku podľa toho, čo aukčné platformy považujú za najvhodnejšie na riešenie rizika zneužívania trhu.

3.   Na účely tohto článku je maximálna veľkosť ponuky maximálny počet kvót, na ktoré môže priamo alebo nepriamo predkladať ponuky akákoľvek skupina osôb uvedených v článku 18 ods. 1 alebo 2, ktoré patria do akejkoľvek z týchto kategórií:

a)

tá istá skupina podnikov vrátane akýchkoľvek materských podnikov, jej dcérskych podnikov a pridružených podnikov;

b)

tá istá podnikateľská skupina;

c)

osobitná hospodárska jednotka s nezávislou právomocou rozhodovať, ak ich priamo alebo nepriamo kontrolujú verejné subjekty alebo štátom vlastnené subjekty.

Článok 49

Pravidlá správania na trhu alebo iné zmluvné dojednania

Aukčná platforma je oprávnená prijať akékoľvek iné opatrenia podľa svojich pravidiel správania na trhu alebo iných zavedených zmluvných dojednaní, a to priamo alebo nepriamo, vo vzťahu k uchádzačom, ktorí získali povolenie predkladať ponuky na aukciách, pod podmienkou, že takéto opatrenia nie sú v rozpore alebo neporušujú ustanovenia článkov 44 až 48.

Článok 50

Pravidlá správania pre osoby oprávnené predkladať ponuky v mene iných osôb

1.   Tento článok sa vzťahuje na:

a)

osoby oprávnené predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 2;

b)

investičné spoločnosti a úverové inštitúcie uvedené v článku 18 ods. 1 písm. b) a c).

2.   Osoby uvedené v odseku 1 uplatňujú v rámci vzťahu so svojimi klientmi tieto pravidlá správania:

a)

prijímajú pokyny od svojich klientov za porovnateľných podmienok;

b)

podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponujú články 35 a 39 smernice (EÚ) 2015/849, odmietnu predkladať ponuky v mene klienta, ak majú dôvodné podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zo zneužívania trhu;

c)

môžu odmietnuť predkladať ponuky v mene klienta, ak majú dôvodné podozrenie, že klient nie je schopný platiť za kvóty, na ktoré chce predložiť ponuku;

d)

uzavrú písomnú dohodu so svojimi klientmi, ktorá nebude dotknutému klientovi ukladať žiadne nespravodlivé podmienky alebo obmedzenia a v ktorej sa stanovia všetky podmienky týkajúce sa ponúkaných služieb vrátane platby a odovzdania kvót;

e)

môžu požadovať od svojich klientov zloženie depozitu formou zálohovej platby na kvóty;

f)

nesmú neoprávnene obmedzovať počet ponúk, ktoré môže klient predložiť;

g)

nesmú svojim klientom brániť ani ich obmedzovať vo využívaní služieb iných subjektov oprávnených podľa článku 18 ods. 1 písm. b) až e) a článku 18 ods. 2 na predkladanie ponúk v ich mene na aukciách;

h)

primerane zohľadňujú záujmy svojich klientov;

i)

zaobchádzajú so svojimi klientmi spravodlivo a nediskriminačne;

j)

udržiavajú primerané vnútorné systémy a postupy na spracúvanie žiadostí od klientov, aby konali ako agent na aukcii a aby boli schopné účinne sa zúčastňovať na aukcii, najmä pokiaľ ide o predkladanie ponúk v mene ich klientov, výber platieb a zábezpeky od ich klientov, a prevod kvót na ich klientov;

k)

zabránia sprístupneniu dôverných informácií z časti svojej podnikateľskej činnosti, ktorá zodpovedá za prijímanie, prípravu a predkladanie ponúk v mene ich klientov, z časti svojej podnikateľskej činnosti, ktorá zodpovedá za prípravu a predkladanie ponúk v ich vlastnom mene, alebo z časti svojej podnikateľskej činnosti, ktorá zodpovedá za obchodovanie v ich vlastnom mene na sekundárnom trhu;

l)

vedú záznamy o informáciách získaných alebo vytvorených v ich úlohe sprostredkovateľov, ktorí riešia ponuky v mene svojich klientov na aukciách, počas piatich rokov odo dňa získania alebo vzniku dotknutej informácie.

Výška depozitu uvedeného v prvom pododseku písm. e) sa vypočíta na spravodlivom a primeranom základe a stanoví v dohodách uvedených v písmene d) uvedeného pododseku. Akákoľvek časť tohto depozitu, ktorá nebola použitá na uskutočnenie platby za kvóty, sa vráti klientovi v primeranej lehote po aukcii, ako sa uvádza v dohodách uvedených v prvom pododseku písm. d).

3.   Osoby uvedené v odseku 1 uplatňujú pri predkladaní ponuky vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojich klientov tieto pravidlá správania:

a)

poskytujú všetky informácie, ktoré požaduje ktorákoľvek aukčná platforma, na ktorej majú povolenie predkladať ponuky;

b)

konajú bezúhonne, s primeranou zručnosťou, starostlivosťou a svedomitosťou.

4.   Príslušné vnútroštátne orgány určené v súlade s nariadením (EÚ) č. 596/2014 a smernicou (EÚ) 2015/849 členskými štátmi, v ktorých sú usadené osoby uvedené v odseku 1, sú zodpovedné za to, že povoľujú týmto osobám vykonávať činnosti uvedené v uvedenom odseku, ako aj za monitorovanie a presadzovanie súladu s pravidlami správania stanovenými v odsekoch 2 a 3 vrátane riešenia akýchkoľvek sťažností predložených z dôvodu nedodržania súladu s týmito pravidlami správania.

5.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 4 udelia oprávnenie osobám uvedeným v odseku 1 len vtedy, ak uvedené osoby spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

majú dostatočne dobrú povesť a sú dostatočne skúsené na to, aby zabezpečili riadne dodržiavanie pravidiel správania uvedených v odsekoch 2 a 3;

b)

zaviedli potrebné procesy a kontroly na riadenie konfliktov záujmov a na to, aby čo najlepšie slúžili záujmom svojich klientov;

c)

spĺňajú požiadavky smernice (EÚ) 2015/849;

d)

dodržiavajú všetky ďalšie opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné vzhľadom na povahu ponúkaných služieb predkladania ponúk a úroveň zložitosti daných klientov z hľadiska ich investorského alebo obchodného profilu, ako aj akéhokoľvek hodnotenia pravdepodobnosti prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti na základe rizika.

6.   Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu, v ktorom sú osoby uvedené v odseku 1 oprávnené, monitorujú a presadzujú podmienky stanovené v odseku 5. Členský štát zabezpečí, aby:

a)

príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii vyšetrovacie právomoci a sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce;

b)

bol vytvorený mechanizmus na riešenie sťažností a odobratie oprávnení, ak oprávnené osoby porušujú svoje povinnosti podľa týchto oprávnení;

c)

ich príslušné vnútroštátne orgány mohli odobrať oprávnenie udelené podľa odseku 5, ak oprávnená osoba vážne a systematicky porušuje ustanovenia stanovené v odsekoch 2 a 3.

7.   Klienti osôb uvedených v odseku 1 môžu adresovať akékoľvek sťažnosti, ktoré môžu mať v súvislosti so súladom s pravidlami správania stanovenými v odsekoch 2 a 3, príslušným orgánom uvedeným v odseku 4 v súlade s procesnými pravidlami ustanovenými pre riešenie takýchto sťažností.

8.   Osoby uvedené v odseku 1 majú dovolené bez ďalších právnych alebo administratívnych požiadaviek členských štátov poskytovať služby predkladania ponúk klientom uvedeným v článku 18 ods. 3 prvom pododseku písm. a).

KAPITOLA XVI

TRANSPARENTNOSŤ A DÔVERNOSŤ

Článok 51

Uverejnenie

Na vyhradenom aktuálnom webovom sídle obchodovania formou aukcie vedenom príslušnou aukčnou platformou sa uverejňujú tieto informácie:

a)

všetky právne predpisy, usmernenia, pokyny, formuláre, dokumenty a oznámenia týkajúce sa aukcií na aukčnej platforme vrátane aukčného kalendára;

b)

akékoľvek iné informácie, ktoré nie sú dôverné a týkajú sa aukcií na danej aukčnej platforme vrátane zoznamu osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky na aukciách;

c)

akékoľvek rozhodnutie, vrátane akéhokoľvek rozhodnutia podľa článku 48, uložiť maximálnu veľkosť ponuky alebo akékoľvek iné nápravné opatrenia potrebné na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho rozpoznateľného rizika prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu na aukčnej platforme;

d)

zoznam mien a obchodných adries, obchodných telefónnych čísiel, obchodných adries elektronickej pošty a obchodných webových sídiel všetkých osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky v mene iných osôb na aukciách vykonávaných aukčnou platformou.

Informácie uvedené v prvom pododseku, ktoré už nie sú relevantné, sa archivujú. Takéto archívy musia byť prístupné prostredníctvom webového sídla obchodovania formou aukcie uvedeného v danom pododseku.

Článok 52

Ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie

1.   Aukčná platforma ohlási výsledky každej aukcie, ktorú vykonáva. Ohlásenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

množstvo kvót obchodovaných formou aukcie;

b)

aukčná zúčtovacia cena v eurách;

c)

celkový počet predložených ponúk;

d)

celkový počet uchádzačov a počet úspešných uchádzačov;

e)

v prípade zrušenia aukcie uvedie aukcie, do ktorých sa prenesú predmetné množstvá kvót;

f)

celkové príjmy získané z aukcie;

g)

rozdelenie príjmov medzi členské štáty a fondy uvedené v článku 24 v prípade spoločnej aukčnej platformy.

2.   Aukčná platforma oznámi výsledky každej aukcie hneď, ako to bude reálne uskutočniteľné. Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa ohlásia najneskôr päť minút po uzavretí ponukového kola, pričom informácie uvedené v odseku 1 písm. c) až g) sa ohlásia najneskôr 15 minút po uzavretí ponukového kola.

3.   Aukčná platforma zároveň s ohlásením informácií uvedených v odseku 1 písm. a) a b) oznámi každému úspešnému uchádzačovi tieto informácie:

a)

celkový počet kvót, ktoré majú byť pridelené tomuto uchádzačovi;

b)

ktoré z jeho prípadných rovnakých ponúk boli náhodne vybrané;

c)

splatná sumu v eurách alebo v mene členského štátu, ak nie je členom eurozóny, ktorú si uchádzač vybral, pod podmienkou, že zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém je schopný spracovať danú vnútroštátnu menu;

d)

dátum, dokedy sa musí vyplatiť splatná suma vo forme disponibilných prostriedkov na nominovaný bankový účet aukcionára.

4.   Ak mena vybratá uchádzačom nie je euro, aukčná platforma oznámi úspešnému uchádzačovi výmenný kurz, ako sa uvádza v článku 35 ods. 4, ktorý použila na výpočet splatnej sumy v mene, ktorú si vybral úspešný uchádzač.

5.   Aukčná platforma informuje príslušný zúčtovací systém a vyrovnávací systém, ktoré sú k nej pripojené, o informáciách oznámených podľa odseku 3.

Článok 53

Ochrana dôverných informácií

1.   Za dôverné informácie sa považuje:

a)

obsah ponuky;

b)

obsah akýchkoľvek pokynov na predkladanie ponúk, dokonca aj keď nie je podaná žiadna ponuka;

c)

informácie, ktoré sprístupnia alebo z ktorých možno vyvodiť totožnosť daného uchádzača a niektorú z týchto informácií:

i)

množstvo kvót, ktoré chce uchádzač získať na aukcii;

ii)

cena, ktorú je uchádzač ochotný zaplatiť za tieto kvóty;

d)

informácie o jednej ponuke alebo o viacerých ponukách alebo pokynoch na predkladanie ponúk alebo informácie z nich odvodené, ktoré buď jednotlivo alebo spolu pravdepodobne:

i)

naznačili, aký je dopyt po kvótach pred akoukoľvek aukciou;

ii)

naznačili, aká je aukčná zúčtovacia cena pred akoukoľvek aukciou;

e)

informácie poskytované osobami v rámci vytvárania alebo udržiavania vzťahu s uchádzačmi alebo v rámci monitorovania tohto vzťahu podľa článkov 19, 20, 21 a 45;

f)

obchodné tajomstvá poskytované osobami, ktoré sa zúčastňujú na procese súťažného verejného obstarávania na vymenovanie aukčnej platformy;

g)

informácie o konkrétnych prostriedkoch používaných na náhodný výber rovnakých ponúk uvedených v článku 7 ods. 1 druhom pododseku;

h)

informácie o metodike na stanovenie toho, čo predstavuje aukčnú zúčtovaciu cenu výrazne pod bežnou cenou na sekundárnom trhu pred aukciou a v priebehu nej, ako sa uvádza v článku 7 ods. 7

2.   Dôverné informácie nebude sprístupňovať žiadna osoba, ktorá získala tieto informácie, či už priamo alebo nepriamo, s výnimkou prípadov stanovených v odseku 3.

3.   Odsek 2 nebráni sprístupneniu dôverných informácií, ktoré:

a)

boli už sprístupnené verejnosti v súlade so zákonom;

b)

sú zverejnené s písomným súhlasom uchádzača, osoby, ktorá získala povolenie predkladať ponuky, alebo osoby žiadajúcej o povolenie predkladať ponuky;

c)

treba sprístupniť alebo zverejniť podľa práva Únie;

d)

sú zverejnené na základe súdneho príkazu;

e)

sú sprístupnené alebo zverejnené na účely akékoľvek trestného, správneho alebo súdneho vyšetrovania alebo konania vykonávaného v Únii;

f)

sú súhrnné alebo redigované pred ich sprístupnením tak, že je nepravdepodobné, že možno rozoznať informácie týkajúce sa:

i)

jednotlivých ponúk alebo pokynov k predkladaniu ponúk;

ii)

jednotlivých aukcií;

iii)

jednotlivých uchádzačov, potenciálnych uchádzačov alebo osôb, ktoré žiadajú o povolenie predkladať ponuky;

iv)

individuálnych žiadostí o povolenie predkladať ponuky;

v)

jednotlivých vzťahov s uchádzačmi;

g)

sú uvedené v odseku 1 písm. f), za predpokladu, že sú sprístupnené osobám pracujúcim pre členské štáty alebo Komisiu zapojeným do procesu súťažného verejného obstarávania uvedeného v uvedenom odseku, ktoré sú samé viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo podľa podmienok ich zamestnaneckého vzťahu;

h)

sa zverejňujú po skončení obdobia 30 mesiacov začínajúceho od nasledujúcich dátumov, pokiaľ nepodliehajú akýmkoľvek trvajúcim povinnostiam o zachovávaní služobného tajomstva v súlade s právnymi predpismi Únie:

i)

v prípade informácií uvedených v odseku 1 písm. a) až d), dátum otvorenia ponukového kola aukcie, v ktorej sú dôverné informácie prvýkrát sprístupnené;

ii)

v prípade informácií uvedených v odseku 1 písm. e), dátum ukončenia vzťahu s uchádzačom;

iii)

v prípade informácií uvedených v odseku 1 písm. f), dátum predloženia informácií v procese súťažného verejného obstarávania.

4.   Opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nedošlo k neoprávnenému zverejneniu dôverných informácií, ako aj dôsledky takéhoto neoprávneného zverejnenia informácií aukčnou platformou vrátane všetkých osôb, ktoré sú zmluvne viazané pracovať pre ňu, sú stanovené v zmluve o vymenovaní aukčnej platformy.

5.   Dôverné informácie získané aukčnou platformou, ako aj všetkými osobami, ktoré sú pre ňu zmluvne viazané pracovať, sa použijú výlučne na účely plnenia jej povinností alebo výkonu jej úloh v súvislosti s aukciami.

6.   Odseky 1 až 5 nevylučujú výmenu dôverných informácií medzi aukčnou platformou a ktorýmkoľvek z týchto subjektov:

a)

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad aukčnou platformou;

b)

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu;

c)

Komisiou.

Dôverné informácie vymieňané podľa tohto odseku sa nesprístupnia iným osobám než tým, ktoré sú uvedené v prvom pododseku písm. a), b) a c).

7.   Každá osoba, ktorá pracuje alebo pracovala pre aukčnú platformu podieľajúcu sa na aukciách, je viazaná povinnosťou služobného tajomstva a musí zabezpečiť, aby boli dôverné informácie chránené podľa tohto článku.

Článok 54

Jazykový režim

1.   Písomné informácie poskytované aukčnou platformou podľa článku 51 ods. 1 alebo podľa zmluvy o jej vymenovaní, ktoré nie sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, musia byť v jazyku zaužívanom v oblasti medzinárodných financií.

2.   Každý členský štát môže na vlastné náklady zabezpečiť preklad informácií uvedených v odseku 1 do úradného jazyka alebo jazykov tohto členského štátu.

Ak členský štát na vlastné náklady zabezpečí preklad všetkých informácií uvedených v odseku 1 poskytovaných spoločnou aukčnou platformou, každý členský štát, ktorý vymenoval nezávislú aukčnú platformu, na vlastné náklady zabezpečí preklad do rovnakých jazykov aj všetkých informácií uvedených v odseku 1 poskytovaných touto nezávislou aukčnou platformou.

3.   Za predpokladu, že sa členský štát rozhodol zabezpečiť preklad do jazyka uvedeného v odseku 4 v súlade s odsekom 2, žiadatelia o povolenie predkladať ponuky a osoby, ktoré majú povolenie predkladať ponuky, môžu v tomto jazyku predkladať:

a)

svoje žiadosti o povolenie predkladať ponuky vrátane všetkých podporných dokladov;

b)

svoje ponuky vrátane akéhokoľvek ich stiahnutia alebo zmien;

c)

všetky otázky týkajúce sa písmena a) alebo b).

Aukčná platforma môže požadovať overený preklad informácií uvedených v prvom pododseku do jazyka zaužívaného v oblasti medzinárodných financií.

4.   Žiadatelia o povolenie predkladať ponuky, osoby, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, a uchádzači, ktorí sa zúčastňujú na aukcii, si vyberú ktorýkoľvek úradný jazyk Únie, v ktorom dostanú všetky oznámenia podľa článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 8, článku 21 ods. 4 a článku 52 ods. 3

Ak sa členský štát rozhodol zabezpečiť preklad v súlade s odsekom 2 do jazyka uvedeného v prvom pododseku, všetky ostatné ústne alebo písomné oznámenia aukčnej platformy žiadateľom o povolenie predkladať ponuky, osobám, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, a uchádzačom, ktorí sa zúčastňujú na aukcii, sa predložia aj v tomto jazyku bez toho, aby tým daným žiadateľom, osobám a uchádzačom vznikli dodatočné náklady.

Avšak aj keď sa členský štát rozhodol zabezpečiť preklad do jazyka uvedeného v prvom pododseku v súlade s odsekom 2, žiadateľ o povolenie predkladať ponuky, osoba, ktorá získala povolenie predkladať ponuky, alebo uchádzač, ktorý sa zúčastňuje na aukcii, môže upustiť od svojho práva podľa druhého pododseku tohto odseku tak, že danej aukčnej platforme poskytne svoj predchádzajúci písomný súhlas s tým, že len jazyk, ktorý je zaužívaný v oblasti medzinárodných financií, sa má používať na komunikáciu uvedenú v uvedenom pododseku.

5.   Členské štáty sú zodpovedné za správnosť akéhokoľvek prekladu vyhotoveného podľa odseku 2.

Osoby, ktoré predkladajú preklad dokumentu uvedeného v odseku 3, a akákoľvek aukčná platforma, ktorá oznamuje preložený dokument podľa odseku 4, zabezpečia, aby išlo o správny preklad originálu dokumentu.

KAPITOLA XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 55

Právo odvolať sa

1.   Aukčná platforma zabezpečí, aby mala zavedený mechanizmus mimosúdneho riešenia sťažností:

a)

žiadateľov o povolenie predkladať ponuky, najmä osôb, ktorých žiadosť o povolenie predkladať ponuky bola zamietnutá;

b)

osôb, ktorých povolenie predkladať ponuky bolo zrušené alebo pozastavené;

c)

osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky.

2.   Členské štáty, v ktorých sa vykonáva dohľad nad regulovaným trhom vymenovaným za spoločnú aukčnú platformu alebo nezávislú aukčnú platformu alebo nad jeho organizátorom trhu, zabezpečia, aby boli všetky rozhodnutia mimosúdneho mechanizmu uvedeného v odseku 1 riadne odôvodnené a vzťahovalo sa ne právo obrátiť sa na súdy uvedené v článku 74 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ. Týmto právom nie sú dotknuté žiadne práva odvolať sa priamo na súdy alebo príslušné správne orgány stanovené vo vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa transponuje článok 74 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 56

Oprava chýb

1.   Všetky chyby pri prevode platby alebo kvót a pri akejkoľvek zábezpeke alebo depozite poskytnutom alebo uvoľnenom podľa tohto nariadenia sa oznámia zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému hneď, ako ich ktorákoľvek osoba zaregistruje.

2.   Zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prijme všetky opatrenia potrebné na opravu akýchkoľvek chýb uvedených v odseku 1, ktoré mu sú oznámené alebo o ktorých sa dozvie akýmkoľvek inými prostriedkami.

3.   Každá osoba, ktorá má prospech z chyby uvedenej v odseku 1, ktorú nemožno opraviť podľa odseku 2 z dôvodu práv kupujúceho, ktorý je treťou osobou, na zásah v dobrej viere a ktorá vedela alebo mala vedieť o chybe, ale neoznámila ju zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému, je zodpovedná za nápravu akejkoľvek spôsobenej škody.

Článok 57

Zrušenie

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 58

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (Ú. v. EÚ L 130, 16.5.2023, s. 134).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. EÚ L 243, 9.7.2021, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/955 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond a mení nariadenie (EÚ) 2021/1060 (Ú. v. EÚ L 130, 16.5.2023, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (Ú. v. EÚ L 177, 2.7.2019, s. 3).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/955 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond a mení nariadenie (EÚ) 2021/1060 (Ú. v. EÚ L 130, 16.5.2023, s. 1).

(9)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(20)  Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov [oznámené pod číslom dokumentu K(2003) 1422] (2003/361/ES) (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(23)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/856 z 26. februára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie inovačného fondu (Ú. v. EÚ L 140, 28.5.2019, s. 6).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(25)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).


PRÍLOHA I

Prvky, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o povolenie predkladať ponuky podľa článku 20 ods. 3

1.   

Dôkaz o oprávnenosti podľa článku 18 ods. 1 alebo 2.

2.   

Meno, adresa, e-mail: a telefónne číslo žiadateľa.

3.   

Bankový identifikátor nominovaného účtu žiadateľa v registri Únie.

4.   

Podrobné údaje o nominovanom bankovom účte žiadateľa.

5.   

Meno, adresu a telefónne číslo, ako aj adresa elektronickej pošty jedného alebo viacerých zástupcov uchádzača, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 druhom pododseku.

6.   

V prípade právnických osôb doklad o:

a)

ich zápise v obchodnom registri s uvedením:

i)

právnej formy žiadateľa;

ii)

práva, ktorým sa žiadateľ riadi;

iii)

toho, či je žiadateľ kótovanou spoločnosťou na jednej alebo viacerých oficiálnych burzách;

b)

evidenčné číslo žiadateľa v príslušnom registri, v ktorom je žiadateľ zaevidovaný, alebo zakladateľská listina, stanovy alebo iný dokument potvrdzujúci jeho založenie.

7.   

V prípade právnických osôb a právnych zoskupení, informácie, ktoré sú nutné na identifikáciu konečného vlastníka a na pochopenie štruktúry vlastníckych vzťahov a kontrolných štruktúr takýchto právnických osôb alebo právnych zoskupení.

8.   

V prípade fyzických osôb dôkaz o totožnosti príslušného žiadateľa prostredníctvom preukazu totožnosti, vodičského preukazu, pasu alebo podobného oficiálneho dokumentu a obsahujúceho celé meno, fotografiu, dátum narodenia, adresu stáleho pobytu v Únii, v prípade potreby doložených ďalšími náležitými podpornými dokumentmi.

9.   

Informácie potrebné na vykonanie opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi uvedené v článku 19 ods. 2 písm. e).

10.   

Najnovšiu audítorskú výročnú správu a účtovnú závierku žiadateľa vrátane výkazu ziskov a strát a súvahy, alebo ak takáto správa a účtovná závierka neexistuje, daňové priznanie k DPH alebo také dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na preukázanie platobnej schopnosti a úverovej bonity žiadateľa.

11.   

Identifikačné číslo pre DPH, ak existuje, alebo ak žiadateľ nie je platcom DPH, akékoľvek iné prostriedky, aby daňové orgány členského štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, alebo členského štátu, v ktorom je žiadateľ daňovým rezidentom, mohli identifikovať žiadateľa, alebo také dodatočné informácie, ktoré sa vyžadujú na preukázanie daňového štatútu žiadateľa v Únii.

12.   

Vyhlásenie žiadateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia spĺňa požiadavky článku 19 ods. 2 písm. f).

13.   

Dôkaz o splnení požiadaviek článku 19 ods. 2 písm. g).

14.   

Dôkaz o splnení požiadaviek článku 18 ods. 3

15.   

Vyhlásenie, že žiadateľ je právne spôsobilý predkladať ponuky do aukcie vo vlastnom mene alebo v mene iných.

16.   

Vyhlásenie žiadateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia neexistujú právne, regulačné alebo zmluvné či iné prekážky, ktoré by mu bránili v plnení povinností podľa tohto nariadenia.

17.   

Vyhlásenie spresňujúce, či žiadateľ navrhuje platbu v eurách alebo v mene členského štátu, ktorý nie je členom eurozóny, s uvedením zvolenej meny.


PRÍLOHA II

Vzor oznámenia o dobrovoľnom zrušení kvót členským štátom v zmysle článku 25 ods. 1

 

Oznámenie podľa článku 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES

1.

Členský štát a orgán verejnej moci, ktorý predkladá oznámenie:

2.

Dátum oznámenia:

3.

Identifikácia zatvoreného zariadenia na výrobu elektrickej energie (ďalej len „zariadenie“) na území členského štátu v súlade s údajmi zaznamenanými v registri Únie vrátane týchto údajov:

a)

Názov zariadenia:

b)

Identifikátor zariadenia podľa registra Únie:

c)

Názov prevádzkovateľa zariadenia:

4.

Dátum čiastočného/úplného uzavretia zariadenia a zrušenie/zmena povolenia na emisie skleníkových plynov:

5.

Opis a referenčné údaje o dodatočných vnútroštátnych opatreniach, ktoré viedli k čiastočnému/úplnému uzavretiu zariadenia:

6.

Správy o overených emisiách daného zariadenia za päť rokov predchádzajúcich roku jeho čiastočného/úplného uzavretia:

7.

Maximálny celkový objem kvót, ktoré sa majú zrušiť:

8.

Obdobie, za ktoré sa predmetné kvóty majú zrušiť:

9.

Opis metodiky, ktorá sa má použiť na určenie presného objemu kvót, ktoré sa majú zrušiť za celé obdobie, v ktorom dochádza k zrušeniu:


PRÍLOHA III

Zoznam nezávislých aukčných platforiem uvedených v článku 29 ods. 6

Aukčné platformy vymenované Nemeckom

Aukčná platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

Právny základ

Článok 29 ods. 1

Obdobie vymenovania

Najneskôr od 5. januára 2024 na obdobie najviac piatich rokov do 4. januára 2029 bez toho, aby bol dotknutý článok 29 ods. 4 druhý pododsek.

Podmienky

Prístup na aukcie nie je závislý od povinnosti stať sa členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje EEX, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje EEX alebo akákoľvek tretia strana.

Povinnosti

1.

Do dvoch mesiacov od 5. januára 2024 predloží EEX Nemecku svoju stratégiu ukončenia angažovanosti. Stratégiou ukončenia angažovanosti nie sú dotknuté povinnosti EEX stanovené v zmluve s Komisiou a členskými štátmi uzatvorenou v súlade s článkom 26 a práva Komisie a predmetných členských štátov na základe danej zmluvy.

2.

Nemecko upovedomí Komisiu o každej zásadnej zmene príslušných zmluvných vzťahov s EEX oznámených Komisii 16. februára 2023.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Toto nariadenie

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010

Článok 1 až 2

 

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 5

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 6

Článok 3 ods. 4

Článok 3 ods. 7

Článok 3 ods. 5

Článok 3 ods. 8

Článok 3 ods. 6

Článok 3 ods. 9

Článok 3 ods. 7

Článok 3 ods. 10

Článok 3 ods. 8

Článok 3 ods. 11

Článok 3 ods. 9

Článok 3 ods. 12

Článok 3 ods. 10

Článok 3 ods. 13

Článok 3 ods. 11

Článok 3 ods. 14

Článok 3 ods. 12

Článok 3 ods. 15

Článok 3 ods. 13

Článok 3 ods. 16

Článok 3 ods. 14

Článok 3 ods. 17

Článok 3 ods. 15

Článok 3 ods. 18

Článok 3 ods. 16

Článok 3 ods. 19

Článok 3 ods. 17 až článok 3 ods. 27

 

Článok 3 ods. 28

Článok 3 ods. 29

Článok 3 ods. 29

Článok 3 ods. 28

Článok 3 ods. 30

Článok 3 ods. 28a

Článok 3 ods. 31

Článok 3 ods. 30

Článok 3 ods. 32

Článok 3 ods. 31

Článok 3 ods. 33

Článok 3 ods. 32

Článok 3 ods. 34

Článok 3 ods. 33

Článok 3 ods. 35

Článok 3 ods. 34

Článok 3 ods. 36

Článok 3 ods. 35

Článok 3 ods. 37

Článok 3 ods. 36

Článok 3 ods. 38

Článok 3 ods. 37

Článok 3 ods. 39

Článok 3 ods. 38

Článok 3 ods. 40

Článok 3 ods. 39

Článok 3 ods. 41

Článok 3 ods. 40

Článok 3 ods. 42

Článok 3 ods. 41

Článok 3 ods. 43 až článok 3 ods. 44

 

Článok 4 až 5

 

Článok 6 ods. 1 až článok 6 ods. 2

 

Článok 6 ods. 3 prvý pododsek

Článok 6 ods. 3 druhý pododsek

Článok 6 ods. 3 druhý pododsek

Článok 6 ods. 3 tretí pododsek

Článok 6 ods. 3 tretí pododsek

Článok 6 ods. 3 štvrtý pododsek

Článok 6 ods. 4 až článok 6 ods. 5

 

Článok 7 ods. 1 prvý pododsek

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 1 druhý pododsek

Článok 7 ods. 2 prvý pododsek

Článok 7 ods. 2

Článok 7 ods. 2 druhý pododsek

Článok 7 ods. 3 až článok 7 ods. 8

 

Článok 7 ods. 9

Článok 7 ods. 8 prvý pododsek

Článok 7 ods. 10 prvý pododsek

Článok 7 ods. 8 druhý pododsek

Článok 7 ods. 10 druhý pododsek

Článok 7 ods. 8 druhý pododsek

Článok 7 ods. 10 tretí pododsek

 

Článok 8 ods. 1 až článok 8 ods. 2

 

Článok 8 ods. 3 prvý pododsek

 

Článok 8 ods. 3 druhý pododsek

Článok 8 ods. 4 prvý pododsek

Článok 8 ods. 3 tretí pododsek

 

Článok 8 ods. 3 štvrtý pododsek

Článok 8 ods. 4 druhý pododsek

Článok 8 ods. 3 piaty pododsek

Článok 8 ods. 4 druhý pododsek

Článok 8 ods. 4 prvý pododsek

Článok 8 ods. 5 prvý a druhý pododsek

Článok 8 ods. 4 druhý pododsek

 

Článok 8 ods. 4 tretí pododsek

Článok 8 ods. 5 tretí pododsek

Článok 9 až 10

 

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 11 a článok 13

Článok 13 až 15

 

Článok 16 ods. 1

 

Článok 16 ods. 2

Článok 16 ods. 1a

Článok 16 ods. 3

Článok 16 ods. 2

Článok 16 ods. 4

Článok 16 ods. 3

Článok 17

 

Článok 18 ods. 1 prvý pododsek

Článok 18 ods. 1

Článok 18 ods. 1 druhý pododsek

 

Článok 18 ods. 2

 

Článok 18 ods. 3

Článok 18 ods. 4 a článok 19 ods. 3

Článok 18 ods. 4

Článok 18 ods. 5

Článok 19

 

Článok 20 ods. 1 až článok 20 ods. 5

 

Článok 20 ods. 6

Článok 20 ods. 7

Článok 20 ods. 7

Článok 20 ods. 8

Článok 20 ods. 8

Článok 20 ods. 9

Článok 20 ods. 9

Článok 20 ods. 10

Článok 21

 

Článok 22 ods. 1 až článok 22 ods. 2

 

Článok 22 ods. 3

Článok 22 ods. 4

Článok 22 ods. 4

Článok 22 ods. 5

Článok 22 ods. 5

Článok 22 ods. 7

Článok 23

 

Článok 24 ods. 1

 

Článok 24 ods. 2

Článok 24 ods. 1

Článok 24 ods. 3

 

Článok 24 ods. 4

Článok 24 ods. 2

Článok 25 ods. 1 až článok 25 ods. 2

 

Článok 25 ods. 3

Článok 25 ods. 2

Článok 25 ods. 4

Článok 25 ods. 3

Článok 26 ods. 1

 

Článok 26 ods. 2

Článok 26 ods. 3

Článok 26 ods. 3

Článok 26 ods. 4

Článok 26 ods. 4

Článok 26 ods. 5

Článok 26 ods. 5

Článok 26 ods. 6

Článok 27

 

Článok 28 písm. a) až b)

 

Článok 28 písm. c)

Článok 29 písm. d)

Článok 28 písm. d)

Článok 29 písm. f)

Článok 28 písm. e)

Článok 29 písm. g)

Článok 29 ods. 1

 

Článok 29 ods. 2

Článok 30 ods. 3

Článok 29 ods. 3

Článok 30 ods. 4

Článok 29 ods. 4

Článok 30 ods. 5

Článok 29 ods. 5

Článok 30 ods. 6

Článok 29 ods. 6

Článok 30 ods. 7

Článok 29 ods. 7

Článok 30 ods. 8

Článok 30

Článok 31

Článok 31 ods. 1

Článok 32 ods. 1

Článok 31 ods. 2

Článok 32 ods. 2

Článok 31 ods. 3

Článok 32 ods. 4

Článok 31 ods. 4

Článok 32 ods. 5

Článok 32

Článok 34

Článok 33

Článok 35

Článok 34 ods. 1

Článok 36 ods. 1

Článok 34 ods. 2

Článok 36 ods. 2

Článok 34 ods. 3

Článok 36 ods. 4

Článok 34 ods. 4 prvý pododsek

Článok 36 ods. 5 prvý pododsek

Článok 34 ods. 4 druhý pododsek

Článok 36 ods. 3

Článok 34 ods. 4 tretí pododsek

Článok 36 ods. 5 druhý pododsek

Článok 35 ods. 1

Článok 44 ods. 1

Článok 35 ods. 2

Článok 44 ods. 2

Článok 35 ods. 3

Článok 44 ods. 3 prvý pododsek

Článok 35 ods. 4

Článok 44 ods. 3 druhý pododsek

Článok 36

Článok 45

Článok 37

Článok 46

Článok 38

Článok 47

Článok 39

Článok 48

Článok 40

Článok 49

Článok 41 ods. 1

Článok 50 ods. 1

Článok 41 ods. 2

Článok 50 ods. 3

Článok 42

Článok 51

Článok 43 ods. 1

Článok 52 ods. 1

Článok 43 ods. 2 prvý až tretí pododsek

Článok 52 ods. 2 prvý až tretí pododsek

Článok 43 ods. 3

Článok 52 ods. 2 štvrtý pododsek

Článok 44

Článok 53

Článok 45

Článok 54

Článok 46

Článok 55

Článok 47

Článok 56

Článok 48

Článok 57

Článok 49

Článok 58

Článok 50 ods. 1

Článok 59 ods. 1

Článok 50 ods. 2

Článok 59 ods. 2

Článok 50 ods. 3

Článok 59 ods. 3

Článok 50 ods. 4

Článok 59 ods. 4

Článok 50 ods. 5 prvý pododsek

Článok 59 ods. 5

Článok 50 ods. 5 druhý pododsek

Článok 59 ods. 6, prvý pododsek, prvá veta

Článok 50 ods. 6, prvý pododsek, prvá veta

Článok 59 ods. 6 prvý pododsek, druhá veta

Článok 50 ods. 7

Článok 59 ods. 7

Článok 50 ods. 8

Článok 59 ods. 8

Článok 51

Článok 60

Článok 52

Článok 61

Článok 53 ods. 1 písm. a) až e)

 

Článok 53 ods. 1 písm. f)

Článok 62 ods. 1 písm. g)

Článok 53 ods. 1 písm. g)

Článok 62 ods. 1 písm. h)

Článok 53 ods. 1 písm. h)

Článok 62 ods. 1 písm. i)

Článok 53 ods. 2

Článok 62 ods. 2

Článok 53 ods. 3 písm. a) až e)

 

Článok 53 ods. 3 písm. f)

Článok 62 ods. 3 písm. g)

Článok 53 ods. 3 písm. g)

Článok 62 ods. 3 písm. i)

Článok 53 ods. 3 písm. h) prvá a druhá zarážka

Článok 62 ods. 3 písm. j) prvá a druhá zarážka

Článok 53 ods. 3 písm. h) tretia zarážka

Článok 62 ods. 3 písm. j) štvrtá zarážka

Článok 53 ods. 4

Článok 62 ods. 4

Článok 53 ods. 5

Článok 62 ods. 5

Článok 53 ods. 6

Článok 62 ods. 6

Článok 53 ods. 7

Článok 62 ods. 7

Článok 54

Článok 63

Článok 55

Článok 64

Článok 56

Článok 65

Článok 57

 

Článok 58

Článok 66

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha I

Príloha III

 

Príloha IV

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top