EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1724

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Text s významom pre EHP)

PE/41/2018/REV/2

Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj

21.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1724

z 2. októbra 2018

o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vnútorný trh patrí k najhmatateľnejším úspechom Únie. Ponúka nové príležitosti občanom a podnikom tým, že umožňuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Toto nariadenie je kľúčovým prvkom stratégie jednotného trhu, ktoré sa ustanovilo v oznámení Komisie z 28. októbra 2015 s názvom. Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky. Uvedená stratégia má za cieľ plne využiť potenciál vnútorného trhu tak, že sa občanom a podnikom uľahčí pohyb v rámci Únie a obchodovanie, usadenie sa, ako aj expandovanie ich podnikov za hranice.

(2)

V oznámení Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe sa uznala úloha internetu a digitálnych technológií, ktoré menia naše životy a spôsoby, akými občania a podniky pristupujú k informáciám, získavajú poznatky, nakupujú tovar a služby, zúčastňujú sa na trhu a pracujú, a tým ponúkajú príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť. V uvedenom oznámení a v niekoľkých uzneseniach prijatých Európskym parlamentom sa konštatovalo, že potreby občanov a podnikov v ich vlastnej krajine a za jej hranicami by mohli byť lepšie naplnené, ak by sa rozšírili a zlúčili existujúce európske portály, webové sídla, siete, služby a systémy a ak by sa prepojili s rôznymi vnútroštátnymi riešeniami, čím by sa vytvorila jednotná digitálna brána slúžiaca ako európske jednotné kontaktné miesto (ďalej len „brána“). V oznámení Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020: urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy sa brána uviedla v zozname opatrení na rok 2017. Správa Komisie z 24. januára 2017 s názvom Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny – správa o občianstve EÚ na rok 2017 bránu uviedla ako prioritu z hľadiska práv občanov Únie.

(3)

Európsky parlament a Rada opakovane požadovali komplexnejší a používateľsky ústretový balík informácií a pomoci na pomoc občanom a podnikom pri ich činnosti na vnútornom trhu a na posilnenie a zjednodušenie nástrojov vnútorného trhu s cieľom lepšie reagovať na potreby občanov a podnikov v súvislosti s ich cezhraničnými aktivitami.

(4)

Na tieto výzvy reaguje toto nariadenie tak, že ponúka občanom a podnikom jednoduchý prístup k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov, ktoré potrebujú na to, aby mohli uplatňovať svoje práva na vnútornom trhu. Brána by mohla prispieť k väčšej transparentnosti pravidiel a predpisov, ktoré sa týkajú rôznych obchodných a životných udalostí v oblastiach, ako sú cestovanie, dôchodok, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť, práva spotrebiteľov a rodinné práva. Okrem toho by mohla pomôcť zlepšiť dôveru spotrebiteľov, riešiť nedostatok vedomostí v oblasti ochrany spotrebiteľa a pravidiel vnútorného trhu a znížiť náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky. Týmto nariadením sa zriaďuje používateľsky ústretová, interaktívna brána, ktorá by mala nasmerovať používateľov na najvhodnejšie služby na základe ich potrieb. V tejto súvislosti by Komisia a členské štáty mali zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní uvedených cieľov.

(5)

Brána by mala uľahčovať interakciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a príslušnými orgánmi na strane druhej, a to poskytovaním prístupu k online riešeniam, čím sa uľahčujú každodenné činnosti občanov a podnikov a minimalizujú prekážky na vnútornom trhu. Existencia jednotnej digitálnej brány, ktorá by poskytovala prístup k presným a aktuálnym informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov, by mohla pomôcť zvýšiť informovanosť používateľov o rôznych existujúcich online službách a mohla by im ušetriť čas a výdavky.

(6)

Toto nariadenie má tri ciele, a to zníženie akéhokoľvek dodatočného administratívneho zaťaženia občanov a podnikov, ktorí uplatňujú alebo chcú uplatňovať svoje práva týkajúce sa vnútorného trhu vrátane voľného pohybu občanov, v plnom súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi, odstránenie diskriminácie a zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s ohľadom na poskytovanie informácií, postupov a asistenčných služieb a služieb riešenia problémov. Keďže sa týka voľného pohybu občanov, čo nemožno považovať za zhodu náhod, toto nariadenie by sa malo zakladať na článku 21 ods. 2 a článku 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(7)

Aby mohli občania a podniky v Únii využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci vnútorného trhu, Únia by mala prijať osobitné nediskriminačné opatrenia umožňujúce občanom a podnikom získať jednoduchý prístup k dostatočne zrozumiteľným a spoľahlivým informáciám o ich právach podľa práva Únie a k informáciám o platných vnútroštátnych pravidlách a postupoch, ktoré musia splniť v prípade, keď sa presťahujú do iného členského štátu, než je ich vlastný, budú v ňom žiť alebo študovať, alebo sa v ňom usadia alebo budú vykonávať podnikateľskú činnosť. Informácie by sa mali považovať za dostatočne zrozumiteľné, ak zahŕňajú všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre používateľov, aby pochopili, aké sú ich práva a povinnosti a ak určujú pravidlá, ktoré pre nich platia v súvislosti s činnosťami, ktoré chcú vykonávať ako cezhraniční používatelia. Informácie by mali byť uvedené jasným, stručným a zrozumiteľným spôsobom a mali by byť operatívne a riadne prispôsobené cieľovej skupine používateľov. Informácie o postupoch by mali pokryť všetky predvídateľné procesné kroky, ktoré sú relevantné pre používateľa. Je dôležité, aby občania a podniky, ktorí sa nachádzajú v zložitom regulačnom prostredí, napríklad tí, ktorí pôsobia v elektronickom obchode a kolaboratívnom hospodárstve, mohli ľahko nájsť platné pravidlá a spôsob, akým sa vzťahujú na ich činnosti. Jednoduchý a používateľsky ústretový prístup k informáciám znamená, že sa používateľom umožní ľahko nájsť informácie, ľahko zistiť, ktoré informácie sú relevantné z hľadiska ich konkrétnej situácie, a ľahko tieto relevantné informácie pochopiť. Informácie, ktoré sa majú poskytovať na vnútroštátnej úrovni, by sa nemali týkať len vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa vykonáva právo Únie, ale tiež všetkých ostatných vnútroštátnych pravidiel, ktoré platia pre používateľov, ktorí nie sú cezhraničnými používateľmi, ako aj pre cezhraničných používateľov.

(8)

Pravidlá o poskytovaní informácií v tomto nariadení, by sa nemali uplatňovať na vnútroštátne justičné systémy, keďže informácie z tejto oblasti, ktoré sú relevantné pre cezhraničných používateľov, sú už zahrnuté do portálu elektronickej justície. V niektorých situáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali súdy považovať za príslušné orgány, napríklad keď vedú obchodné registre. Okrem toho by sa zásada nediskriminácie mala vzťahovať aj na online postupy, ktoré poskytujú prístup k súdnym konaniam.

(9)

Je jasné, že občania a podniky z iných členských štátov môžu byť znevýhodnení z dôvodu nedostatočnej znalosti vnútroštátnych pravidiel a administratívnych systémov, jazykových rozdielov a geografickej vzdialenosti od príslušných orgánov v iných členských štátoch, než sú ich vlastné. Najefektívnejším spôsobom odstránenia opakujúcich sa prekážok na vnútornom trhu je zabezpečiť, aby mali cezhraniční používatelia a používatelia, ktorí nie sú cezhraničnými používateľmi, online prístup k informáciám, v jazyku, ktorému sú schopní rozumieť, s cieľom umožniť im, aby uplatnili postupy na dosiahnutie súladu s vnútroštátnymi pravidlami v plnom rozsahu online, a ponúknuť im pomoc v prípade, že pravidlá a postupy nie sú dostatočne jasné, alebo ak sa stretnú s prekážkami pri uplatňovaní svojich práv.

(10)

Viacero právnych predpisov Únie má za cieľ poskytovanie riešení vytvorením jednotných kontaktných miest špecifických pre dané odvetvie vrátane miest jednotného kontaktu zriadených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES (3), ktoré ponúkajú online informácie, asistenčné služby a prístup k postupom relevantným z hľadiska poskytovania služieb; kontaktných miest pre výrobky zriadených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 (4) a kontaktných miest pre stavebné výrobky zriadených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (5), ktoré poskytujú prístup k produktovo špecifickým technickým pravidlám; a národných asistenčných centier pre odborné kvalifikácie zriadených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (6), ktoré pomáhajú odborníkom, ktorí sa sťahujú do zahraničia. Okrem toho boli zriadené siete, ako napr. európske spotrebiteľské centrá, ktorých cieľom je napomáhať porozumenie práv spotrebiteľov v Únii a pomáhať pri riešení sťažností v súvislosti s nákupmi uskutočnenými v iných členských štátoch v rámci siete pri cestovaní alebo nakupovaní online. Okrem toho sa sieť SOLVIT, ako je uvedená v odporúčaní Komisie 2013/461/EÚ (7), usiluje poskytovať rýchle, účinné a neformálne riešenia pre jednotlivcov a podniky v prípadoch, keď im verejné orgány upierajú ich práva v oblasti vnútorného trhu. Na účely informovania používateľov o pravidlách Únie a vnútroštátnych pravidlách boli napokon zriadené viaceré informačné portály, ako napríklad Vaša Európa pre oblasť vnútorného trhu alebo Európsky portál elektronickej justície pre oblasť spravodlivosti.

(11)

Dôsledkom odvetvovej povahy týchto aktov Únie zostáva súčasné poskytovanie online informácií a asistenčných služieb a služieb riešenia problémov spolu s online postupmi pre občanov a podniky naďalej veľmi roztrieštené. Vládne nesúlad v dostupnosti online informácií a postupov a kvalita vo vzťahu k službám, ako aj úroveň informovanosti, pokiaľ ide o uvedené informácie a uvedené asistenčné služby a služby riešenia problémov, sú nedostatočné. Cezhraniční používatelia sa tiež stretávajú s problémami s vyhľadateľnosťou a dostupnosťou uvedených služieb.

(12)

Týmto nariadením by sa mala zriadiť jednotná digitálna brána, ktorá bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého by občania a podniky mali mať možnosť dostať sa k informáciám o pravidlách a požiadavkách, ktoré musia splniť vzhľadom na právo Únie alebo vnútroštátne právo. Táto brána by mala zjednodušiť a zefektívniť kontakt občanov a podnikov s asistenčnými službami a službami riešenia problémov zriadenými na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Táto brána by mala tiež uľahčiť prístup k online postupom a ich dokončeniu. Toto nariadenie by v žiadnom prípade nemalo ovplyvniť existujúce práva a povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva v rámci uvedených oblastí politiky. V súvislosti s postupmi, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, a postupmi stanovenými v smerniciach 2005/36/ES a 2006/123/ES a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (8) a 2014/25/EÚ (9), by toto nariadenie malo podporovať využívanie zásady „jedenkrát a dosť“ a malo by v plnej miere rešpektovať základné právo na ochranu osobných údajov, na účely výmeny dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rozličných členských štátoch.

(13)

Brána a jej obsah by mala byť zameraná na používateľov a mala by byť používateľsky ústretová. Brána by mala mať za cieľ zabrániť duplicite a mala by poskytovať odkazy na existujúce služby. Mala by umožňovať občanom a podnikom komunikovať s verejnými subjektmi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie tým, že by im poskytovala príležitosť poskytovať spätnú väzbu tak vo vzťahu k službám ponúkaným prostredníctvom brány, ako aj k fungovaniu vnútorného trhu na základe ich vlastných skúseností. Nástroj spätnej väzby by používateľovi mal umožniť spôsobom, ktorý umožňuje používateľovi zostať anonymný, poukázať na problémy, nedostatky a potreby, ako ich vnímal, s cieľom posilniť nepretržité zlepšovanie kvality služieb.

(14)

Úspech brány bude závisieť od spoločného úsilia Komisie a členských štátov. Brána by mala zahŕňať spoločné používateľské rozhranie, ktoré by bolo začlenené do existujúceho portálu Vaša Európa, ktorý bude spravovať Komisia. Spoločné používateľské rozhranie by malo poskytovať odkazy na informácie, postupy a asistenčné služby alebo služby riešenia problémov dostupné na portáloch spravovaných príslušnými orgánmi v členských štátoch a Komisiou. V záujme uľahčenia používania brány by malo byť spoločné používateľské rozhranie dostupné vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie (ďalej len „úradné jazyky Únie“). Na existujúcom portáli Vaša Európa a jeho hlavnej prístupovej webovej stránke by sa v podobe prispôsobenej požiadavkám brány mal zachovať tento viacjazyčný prístup k poskytovaným informáciám. Fungovanie brány by malo byť podporované technickými nástrojmi vyvinutými Komisiou v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

(15)

V Charte elektronických miest jednotného kontaktu podľa smernice 2006/123/ES, ktorú schválila Rada v roku 2013, sa členské štáty dobrovoľne zaviazali prijať prístup zameraný na používateľov, pokiaľ ide o poskytovanie informácií prostredníctvom miest jednotného kontaktu, a to v záujme pokrytia oblastí osobitného významu pre podniky vrátane DPH, daní z príjmov, sociálneho zabezpečenia alebo požiadaviek pracovného práva. Na základe charty a vzhľadom na skúsenosti s portálom Vaša Európa by informácie mali tiež obsahovať opis asistenčných služieb a služieb riešenia problémov. Občania a podniky by mali mať možnosť tieto služby využiť, keď majú problémy s porozumením informácií, s uplatnením týchto informácií na svoju situáciu alebo s dokončením niektorého postupu.

(16)

Toto nariadenie by malo obsahovať zoznam oblastí informácií, ktoré sú relevantné pre občanov a podniky pri uplatňovaní svojich práv a plnení svojich povinností na vnútornom trhu. V týchto oblastiach by sa mali poskytovať dostatočne zrozumiteľné informácie na vnútroštátnej úrovni, vrátane regionálnej a miestnej úrovne, a na úrovni Únie, pričom by sa mali vysvetľovať platné pravidlá a povinnosti, ako aj a postupy, ktoré musia občania a podniky dokončiť, aby splnili uvedené pravidlá a povinnosti. Na zabezpečenie kvality ponúkaných služieb je potrebné, aby informácie poskytované prostredníctvom tejto brány boli jasné, presné a aktuálne, aby sa minimalizovalo používanie zložitej terminológie a aby sa používanie akronymov obmedzovalo na tie, ktoré poskytujú zjednodušené a ľahko pochopiteľné termíny, ktoré nevyžadujú predchádzajúcu znalosť danej otázky alebo oblasti práva. Tieto informácie by sa mali poskytovať tak, aby používatelia ľahko pochopili základné pravidlá a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na ich situáciu v daných oblastiach. Používatelia by mali byť informovaní o chýbajúcich vnútroštátnych pravidlách v oblastiach informácií uvedených v prílohe I v niektorých členských štátoch, najmä vtedy, ak tieto oblasti podliehajú vnútroštátnym pravidlám v iných členských štátoch. Takéto informácie o neexistencii vnútroštátnych pravidiel by mohli byť uvedené na portáli Vaša Európa.

(17)

Vždy, keď je to možné, by sa informácie, ktoré Komisia už získala od členských štátov na základe platného práva Únie alebo dobrovoľných dojednaní, ako napríklad informácie získané pre portál EURES zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 (10), pre Európsky justičný portál zriadený rozhodnutím Rady 2001/470/ES (11) alebo pre databázu regulovaných povolaní zriadenú smernicou 2005/36/ES, mali využiť na pokrytie časti informácií, ktoré v súlade s týmto nariadením majú byť prístupné občanom a podnikom na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni. Od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby na svojich vnútroštátnych webových sídlach poskytovali informácie, ktoré už sú k dispozícii v príslušných databázach, ktoré spravuje Komisia. V prípadoch, keď už členské štáty musia poskytovať online informácie podľa iných aktov Únie, ako je napríklad smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ (12), by malo postačovať, ak členské štáty uvedú odkazy na existujúce online informácie. Ak sa niektoré oblasti politiky už v plnej miere zharmonizovali na základe práva Únie, napríklad práva spotrebiteľov, informácie poskytované na úrovni Únie by mali byť vo všeobecnosti dostatočné na to, aby používatelia boli schopní pochopiť svoje príslušné práva či povinnosti. V takýchto prípadoch by sa od členských štátov malo požadovať len poskytnúť informácie o ich vnútroštátnych administratívnych postupoch a asistenčných službách alebo o akýchkoľvek iných vnútroštátnych administratívnych pravidlách, ak sú relevantné pre používateľov. Informácie týkajúce sa práv spotrebiteľov by napríklad nemali mať vplyv na zmluvné právo, ale mali by používateľov skôr informovať o ich zákonných právach podľa práva Únie a vnútroštátneho práva v kontexte obchodných transakcií.

(18)

Týmto nariadením by sa mal posilniť rozmer online postupov na vnútornom trhu, a tým prispieť k digitalizácii vnútorného trhu, a to dodržaním všeobecnej zásady nediskriminácie okrem iného v súvislosti s prístupom občanov alebo podnikov k online postupom už stanoveným na vnútroštátnej úrovni na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva a k postupom, ktoré sa majú v plnom rozsahu sprístupniť online v súlade s týmto nariadením. Ak má používateľ, ktorý je v situácii výlučne obmedzenej na jediný členský štát, možnosť prístupu k online postupu v danom členskom štáte v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, a možnosť tento postup dokončiť, mal by mať možnosť prístupu k tomu istému online postupu a možnosť uvedený postup dokončiť aj cezhraničný používateľ, a to buď prostredníctvom rovnakého technického riešenia, alebo alternatívneho, technicky samostatného riešenia, ktoré vedie k rovnakému výsledku, bez akýchkoľvek diskriminačných prekážok. Takéto prekážky by mohli spočívať v riešeniach koncipovaných na vnútroštátnej úrovni, ako je využívanie políčok vo formulároch, v ktorých sa vyžadujú vnútroštátne telefónne čísla, vnútroštátne predvoľby telefónnych čísel alebo vnútroštátne poštové smerovacie čísla, platby poplatkov, ktoré by sa nedali uskutočniť cezhraničnou platbou, nedostatok podrobných informácií v jazyku, ktorému cezhraniční používatelia rozumejú, nemožnosť predložiť elektronické dôkazy od orgánov sídliacich v inom členskom štáte a neakceptovanie elektronickej identifikácie vydanej v iných členských štátoch. Členské štáty by mali poskytnúť riešenia uvedených prekážok.

(19)

Keď používatelia dokončujú online postupy cezhranične, mali by mať možnosť získať všetky príslušné vysvetlenia v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov. To neznamená, že sa od členských štátov vyžaduje, aby prekladali svoje administratívne formuláre týkajúce sa postupu či výsledok uvedeného postupu do uvedeného jazyka. Členské štáty sa však nabádajú, aby využívali technické riešenia, ktoré by používateľom umožnili dokončiť postupy v čo najväčšom možnom počte prípadov v uvedenom jazyku pri súčasnom rešpektovaní pravidiel členských štátov o používaní jazykov.

(20)

Online vnútroštátne postupy, ktoré sú relevantné pre cezhraničných používateľov, aby mohli uplatňovať svoje práva v oblasti vnútorného trhu, závisia od toho, či majú pobyt alebo sú usadení v dotknutom členskom štáte, alebo chcú získať prístup k postupom daného členského štátu, hoci majú pobyt alebo sú usadení v inom členskom štáte. Toto nariadenie by nemalo brániť členským štátom, aby od cezhraničných používateľov, ktorí majú pobyt alebo sú usadení na ich území, vyžadovali, aby na získanie prístupu k online vnútroštátnym postupom získali národné identifikačné číslo, pokiaľ to týmto používateľom nespôsobí neodôvodnené dodatočné zaťaženie alebo náklady. Cezhraničným používateľom, ktorí nemajú pobyt alebo nie sú usadení v dotknutom členskom štáte, online vnútroštátne postupy, ktoré nie sú relevantné z hľadiska uplatňovania ich práv v oblasti vnútorného trhu, napríklad registrácia s cieľom využívania miestnych služieb, ako je napríklad zber odpadu a udeľovanie povolení na parkovanie, nemusia byť plne prístupné online.

(21)

Toto nariadenie by malo vychádzať z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (13), v ktorom sa stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú určité prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, na ktoré sa vzťahujú oznámené schémy elektronickej identifikácie iného členského štátu. Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 stanovuje podmienky, na základe ktorých majú používatelia povolené využívať svoje prostriedky elektronickej identifikácie a autentifikácie pri prístupe k online verejným službám v cezhraničných situáciách. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie sú nabádané k tomu, aby prijali prostriedky elektronickej identifikácie a autentifikácie v prípade postupov, za ktoré sú zodpovední.

(22)

Vo viacerých odvetvových právnych predpisoch Únie, ako v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, sa požaduje, aby sa postupy plne sprístupnili online. Týmto nariadením by sa malo vyžadovať, aby sa viaceré ďalšie postupy, ktoré majú kľúčový význam pre väčšinu občanov a podnikov pri uplatňovaní ich práv a dodržiavaní ich povinností naprieč hranicami, plne sprístupnili online.

(23)

Aby sa občanom a podnikom umožnilo priamo využívať výhody vnútorného trhu bez spôsobenia zbytočného dodatočného administratívneho zaťaženia, týmto nariadením by sa mala stanoviť požiadavka plnej digitalizácie používateľského rozhrania určitých kľúčových postupov pre cezhraničných používateľov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu. Toto nariadenie by malo stanoviť kritériá, na základe ktorých možno určiť, že postupy sú plne online. Povinnosť sprístupniť postup plne online by sa mala uplatňovať iba vtedy, keď postup bol v dotknutom členskom štáte zavedený. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na počiatočnú registráciu podnikateľskej činnosti, na postupy, ktorých dôsledkom je založenie spoločností alebo podnikov ako právnických osôb ani na akúkoľvek následnú evidenciu takýchto spoločností alebo firiem, keďže takéto postupy si vyžadujú komplexný prístup zameraný na uľahčenie digitálnych riešení počas celého životného cyklu spoločnosti. Keď sa podniky usadia v inom členskom štáte, vyžaduje sa od nich, aby sa prihlásili do systému sociálneho zabezpečenia a systému poistenia, aby tak mohli do oboch systémov prihlasovať aj svojich zamestnancov a platiť do nich príspevky. Môže byť tiež potrebné, aby nahlásili svoju podnikateľskú činnosť, získali povolenie alebo zaregistrovali zmeny vo svojej podnikateľskej činnosti. Uvedené postupy sú spoločné pre podniky pôsobiace v mnohých odvetviach hospodárstva, a je preto primerané požadovať, aby sa uvedené postupy registrácie sprístupnili online.

(24)

Týmto nariadením by sa malo vyjasniť, čo zahŕňa ponúkanie postupu plne online. Postup by sa mal považovať za plne online, ak používateľ môže vykonať všetky kroky od prístupu po dokončenie pričom komunikuje s príslušným orgánom, „front office“, elektronicky, na diaľku a prostredníctvom online služby. Táto online služba by mala používateľa usmerňovať zoznamom všetkých požiadaviek, ktoré musí splniť, a všetkých podporných dôkazov, ktoré musí poskytnúť, mala by používateľovi umožniť poskytovať informácie a dôkazy o splnení všetkých týchto požiadaviek a mala by používateľovi vystaviť automatické potvrdenie o prijatí, pokiaľ sa výsledok postupu neposkytuje ihneď. To by príslušným orgánom nemalo brániť v tom, aby používateľov skontaktovali priamo, keď je to potrebné s cieľom získať ďalšie vysvetlenia potrebné na účely postupu. Výsledok postupu, ako sa uvádza v tomto nariadení, by mali príslušné orgány poskytovať používateľovi tiež elektronicky, pokiaľ to umožňuje platné právo Únie a vnútroštátne právo.

(25)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na podstatu postupov uvedených v prílohe II, ktoré sú zavedené na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a nestanovuje hmotnoprávne ani procesné pravidlá v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje príloha II, vrátane daňovej oblasti. Účelom tohto nariadenia je stanoviť technické požiadavky s cieľom zabezpečiť, aby takéto postupy, ak v dotknutom členskom štáte boli stanovené, boli plne sprístupnené online.

(26)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právomoci vnútroštátnych orgánov v žiadnom postupe vrátane overovania presnosti a platnosti predložených informácií alebo dôkazov a overovania pravosti v prípade dôkazov predložených inými prostriedkami než prostredníctvom technického systému založeného na zásade „jedenkrát a dosť“. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv ani na procesné postupy v rámci príslušných orgánov a medzi nimi, „back office“, či už majú alebo nemajú digitalizovanú formu. Ak je to nutné ako súčasť niektorého z postupov registrácie zmien v podnikateľskej činnosti, členské štáty by mali aj naďalej požadovať zapojenie notárov alebo právnikov, ktorí možno budú chcieť využiť prostriedky overovania vrátane videokonferencie alebo iných online prostriedkov, ktoré umožňujú audiovizuálne spojenie v reálnom čase. Ich zapojenie by však nemalo zabrániť dokončeniu postupov úplnej registrácie týchto zmien online.

(27)

V niektorých prípadoch sa od používateľov môže požadovať, aby predložili dôkazy na overenie skutočností, ktoré nemožno overiť prostredníctvom online prostriedkov. Takéto dôkazy by mohli zahŕňať osvedčenie o zdravotnom stave, dôkaz o tom, že daná osoba je nažive, dôkaz o technickom stave motorových vozidiel alebo potvrdenie ich čísel podvozku. Pokiaľ takéto dôkazy možno predložiť v elektronickom formáte, nepredstavovalo by to výnimku zo zásady, podľa ktorej by sa mal postup ponúkať plne online. V iných prípadoch môže byť stále nevyhnutné, aby sa používatelia v rámci online postupu dostavili osobne na príslušný úrad. Všetky takéto výnimky, okrem tých, ktoré vyplývajú z práva Únie, by mali byť obmedzené len na prípady, ktoré sú odôvodnené prevažujúcim dôvodom verejného záujmu v oblastiach verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo boja proti podvodom. Na zabezpečenie transparentnosti by členské štáty mali poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom informácie o takýchto výnimkách a dôvodoch a okolnostiach, na základe ktorých a kedy je ich možné uplatniť. Členské štáty by nemali mať povinnosť nahlasovať každý jednotlivý prípad, ak bolo výnimočne nutné sa dostaviť osobne, ale skôr by mali oznámiť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú ustanovené pre takéto prípady. V koordinačnej skupine pre bránu by sa malo pravidelne diskutovať o najlepších postupoch na vnútroštátnej úrovni a o technickom vývoji, ktorý umožňuje ďalšiu digitalizáciu v tomto ohľade.

(28)

V cezhraničných situáciách, postup zaregistrovania zmeny adresy môže pozostávať z dvoch samostatných postupov, jedného v členskom štáte pôvodu, ktorým sa požiada o zrušenie registrácie na predchádzajúcej adrese, a druhého v cieľovom členskom štáte, ktorým sa požiada o registráciu na novej adrese. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na oba postupy.

(29)

Pretože na digitalizáciu požiadaviek, postupov a formalít týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií sa už vzťahuje smernica 2005/36/ES, toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na digitalizáciu postupu, ktorým sa žiada o akademické uznanie diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o absolvovaní štúdia pre osobu, ktorá chce začať študovať, pokračovať v štúdiu alebo používať akademický titul, s výnimkou formalít týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií.

(30)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (14) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (15), v ktorých sú vymedzené práva a povinnosti poistených osôb a inštitúcií sociálneho zabezpečenia, ako aj postupy uplatniteľné v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia.

(31)

Na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni bolo zriadených viacero sietí a služieb na pomoc občanom a podnikom pri ich cezhraničných aktivitách. Je dôležité, aby tieto služby vrátane existujúcich asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov zavedených na úrovni Únie, ako sú európske spotrebiteľské centrá, služba Vaša Európa – Poradenstvo, sieť SOLVIT, Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva, služba Europe Direct a sieť Enterprise Europe Network, boli súčasťou brány, aby sa zabezpečilo, že ich budú môcť nájsť všetci potenciálni používatelia. Služby uvedené v prílohe III boli zriadené záväznými aktmi Únie, zatiaľ čo ostatné služby fungujú na dobrovoľnom základe. Na služby zriadené záväznými aktmi Únie by sa mali vzťahovať záväzné požiadavky na kvalitu stanovené v tomto nariadení. Služby fungujúce na dobrovoľnom základe by mali spĺňať dané požiadavky na kvalitu, ak má byť zámerom, aby boli prístupné prostredníctvom brány. Týmto nariadením by sa nemal meniť rozsah ani povaha týchto služieb, ich mechanizmy riadenia, platné lehoty, ani dobrovoľný, zmluvný či iný základ ich poskytovania. Napríklad, ak je pomoc, ktorú poskytujú, neformálnej povahy, vplyvom tohto nariadenia by sa táto pomoc nemala zmeniť na právne poradenstvo záväznej povahy.

(32)

Členským štátom a Komisii by malo byť umožnené pridať, za podmienok stanovených v tomto nariadení, do brány iné vnútroštátne asistenčné služby alebo služby riešenia problémov poskytované príslušnými orgánmi alebo súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi, či verejnými subjektmi, ako sú obchodné komory alebo mimovládne asistenčné služby pre občanov. Príslušné orgány by mali byť v zásade zodpovedné za poskytnutie pomoci občanom a podnikom pri všetkých otázkach, ktoré majú v súvislosti s platnými pravidlami a postupmi, ktoré nie je možné v plnej miere zodpovedať prostredníctvom online služieb. Vo veľmi špecializovaných oblastiach a ak služby poskytované súkromnými alebo polosúkromnými subjektmi vyhovujú potrebám používateľov, členské štáty môžu Komisii navrhnúť, aby takéto služby do brány pridala za predpokladu, že dané služby spĺňajú všetky podmienky stanovené v tomto nariadení a nie sú duplicitné s už zahrnutými asistenčnými službami alebo službami riešenia problémov.

(33)

S cieľom pomôcť používateľom s identifikáciou vhodnej služby by sa týmto nariadením mal poskytnúť vyhľadávač asistenčných služieb, ktorým budú používatelia automaticky nasmerovaní na správnu službu.

(34)

Dodržiavanie súboru minimálnych požiadaviek na kvalitu je podstatný pre úspech brány s cieľom zabezpečiť, aby bolo poskytovanie informácií alebo služieb spoľahlivé, keďže v opačnom prípade by to vážne spochybnilo hodnovernosť brány ako takej. Hlavným cieľom dodržiavania týchto požiadaviek je zabezpečiť, aby sa informácie alebo služby prezentovali v zrozumiteľnej a používateľsky ústretovej forme. Za určenie spôsobu, akým sa informácie predkladajú počas celého používania, sú v záujme splnenia tohto cieľa zodpovedné členské štáty. Napríklad, aj keď je užitočné, aby používatelia boli pred začiatkom postupu informovaní o všeobecne dostupných opravných prostriedkoch, ak je výsledok postupu nepriaznivý, z hľadiska používateľov je ústretovejšie poskytovať všetky špecifické informácie o možných krokoch v takomto prípade na konci postupu.

(35)

Prístupnosť informácií pre cezhraničných používateľov sa môže významne zlepšiť, ak sa tieto informácie sprístupnia v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov. Týmto jazykom by mal byť vo väčšine prípadov ten cudzí jazyk, ktorý sa najčastejšie učia používatelia v celej Únii, ale v niektorých osobitných prípadoch, konkrétne v prípade, keď informácie majú na miestnej úrovni poskytovať malé obce v pohraničí členského štátu, môže byť najvhodnejším jazykom jazyk, ktorý je prvým jazykom cezhraničných používateľov zo susedného členského štátu. Preklad z úradného jazyka alebo úradných jazykov daných členských štátov do tohto iného úradného jazyka Únie by mal presne odrážať obsah informácií poskytnutých v pôvodnom jazyku alebo jazykoch. Preklad je možné obmedziť len na informácie, ktoré používatelia potrebujú na pochopenie základných pravidiel a požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na ich situáciu. Hoci členské štáty by sa mali nabádať k tomu, aby do úradného jazyka Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov, preložili čo najviac informácií, objem informácií, ktoré sa majú preložiť na základe tohto nariadenia, bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré budú na tento účel k dispozícii, najmä z rozpočtu Únie. Komisia by mala prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného doručovania prekladov členským štátom na ich žiadosť. Koordinačná skupina pre bránu by mala prerokovať a vydať pokyny vo veci úradného jazyka alebo jazykov Únie, do ktorých by tieto informácie mali byť preložené.

(36)

Od členských štátov sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (16) požaduje, aby zabezpečili, aby webové sídla ich verejných subjektov boli prístupné v súlade so zásadami vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a odolnosti a aby dodržiavali požiadavky stanovené v uvedenej smernici. Komisia a členské štáty by mali zaručiť súlad s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä jeho článkami 9 a 21, a v záujme podpory prístupu k informáciám pre osoby s mentálnym postihnutím by sa mali v čo najväčšom rozsahu a v súlade s princípom proporcionality poskytovať alternatívy v ľahko čitateľnom jazyku. Členské štáty sa ratifikáciou uvedeného dohovoru a Únia jeho uzavretím (17) zaviazali prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím, rovnakým spôsobom ako ostatných, k novým informačným a komunikačným technológiám a systémom, vrátane internetu, a to uľahčením prístupu osôb s mentálnym postihnutím tak, že v čo najväčšej miere a primeraným spôsobom zabezpečia alternatívy v ľahko čitateľnom jazyku.

(37)

Smernica (EÚ) 2016/2102 sa nevzťahuje na webové sídla a mobilné aplikácie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, Komisia by však mala zabezpečiť, aby spoločné používateľské rozhranie a webové stránky, za ktoré zodpovedá a ktoré majú byť zaradené do brány, boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, a teda ľahko vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a odolné. Vnímateľnosť znamená, že informácie a prvky spoločného používateľského rozhrania sa musia predkladať používateľom spôsobmi, ktoré sú schopní vnímať; ovládateľnosť znamená, že zložky spoločného používateľského rozhrania a navigácia sa musia dať ovládať; zrozumiteľnosť znamená, že informácie a ovládanie spoločného používateľského rozhrania musia byť zrozumiteľné a odolnosť znamená, že obsah musí byť dostatočne odolný, aby si ho široké spektrum používateľských agentov vrátane podporných technológií mohlo spoľahlivo vykladať. V súvislosti s pojmami vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a odolné sa Komisia nabáda na to, aby dodržiavala príslušné harmonizované normy.

(38)

V záujme uľahčenia platby poplatkov, ktoré sa vyžadujú v rámci online postupov alebo za poskytnutie asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov, by cezhraniční používatelia mali mať možnosť na ich platbu využívať úhrady alebo inkasá, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (18), alebo iné všeobecne používané cezhraničné platobné prostriedky vrátane debetných alebo kreditných kariet.

(39)

Je užitočné, aby boli používatelia informovaní o očakávanom období trvania postupu. Používatelia by mali byť zodpovedajúcim spôsobom informovaní o uplatniteľných lehotách alebo mechanizmoch tichého súhlasu či nečinnosti správnych orgánov, alebo ak sa žiadne neuplatňujú, aspoň o priemernom, odhadovanom alebo orientačnom zvyčajnom období trvania daného postupu. Takéto odhadované alebo orientačné údaje by mali len pomôcť používateľom pri plánovaní ich činností alebo následných administratívnych krokov a nemali by mať žiaden právny účinok.

(40)

Týmto nariadením by sa malo tiež umožniť overovanie dôkazov poskytnutých v elektronickom formáte používateľmi, pokiaľ sú tieto dôkazy predkladané bez elektronickej pečiatky alebo osvedčenia vystaveného vydávajúcim príslušným orgánom, alebo ak nie je k dispozícii technický nástroj zriadený týmto nariadením, ani iný systém umožňujúci priamu výmenu alebo overovanie dôkazov medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Pre takéto prípady by toto nariadenie malo poskytovať účinný mechanizmus pre administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov vychádzajúcim z informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (19). V takýchto prípadoch by rozhodnutie príslušného orgánu o používaní IMI malo byť dobrovoľné, ale po tom ako daný orgán podá žiadosť o informácie alebo o spoluprácu prostredníctvom IMI by požiadaný príslušný orgán mal byť povinný spolupracovať a odpovedať. Žiadosť sa môže zaslať prostredníctvom IMI buď príslušnému orgánu, ktorý vydáva dôkazy, alebo ústrednému orgánu, ktorý určia členské štáty v súlade so svojimi administratívnymi pravidlami. S cieľom vyhnúť sa zbytočnej duplicite a vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 (20) sa vzťahuje na časť dôkazov relevantných pre postupy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa mechanizmy spolupráce pre IMI ustanovené v nariadení (EÚ) 2016/1191 môžu použiť aj na účely iných dôkazov požadovaných v postupoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Aby sa orgánom, úradom alebo agentúram Únie umožnilo zapojiť sa do IMI, malo by sa zmeniť nariadenie (EÚ) č. 1024/2012.

(41)

Online služby poskytované príslušnými orgánmi sú kľúčové na zvyšovanie kvality a bezpečnosti služieb poskytovaných občanom a podnikom. Orgány verejnej správy v členských štátoch sa čoraz viac usilujú o opätovné použitie údajov, upúšťajúc od vyžadovania tých istých informácií niekoľkokrát od občanov a podnikov. Opätovné použitie údajov by sa malo uľahčiť pre cezhraničných používateľov v záujme znižovania dodatočného zaťaženia.

(42)

Na to, aby bola možná zákonná cezhraničná výmena dôkazov a informácií prostredníctvom uplatňovania zásady „jedenkrát a dosť“ v celej Únii, uplatňovanie tohto nariadenia a zásady „jedenkrát a dosť“ by malo byť v súlade so všetkými platnými pravidlami v oblasti ochrany údajov vrátane zásad minimalizácie údajov, presnosti, obmedzenia uchovávania, integrity a dôvernosti, nevyhnutnosti, primeranosti a obmedzenia účelu. Jej zavedenie by taktiež malo byť v plnom v súlade so zásadami cielenej bezpečnosti a ochrany súkromia a mali by sa pri ňom rešpektovať základné práva jednotlivcov, vrátane tých vzťahujúcich sa na spravodlivosť a transparentnosť.

(43)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa používateľom poskytli jasné informácie o tom, ako sa osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, spracujú v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (21) a článkami 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (22).

(44)

S cieľom ďalej uľahčiť využívanie online postupov by sa týmto nariadením v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť“, tam kde si to vyslovene vyžiadajú občania a podniky, mal poskytnúť základ pre vytvorenie a používanie plne funkčného, bezpečného a zabezpečeného technického systému pre automatizovanú cezhraničnú výmenu dôkazov medzi aktérmi zapojenými do daného postupu. Keď výmena dôkazov zahŕňa osobné údaje, žiadosť by sa mala považovať za výslovnú, ak obsahuje slobodne poskytnuté, konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie želania jednotlivca, že chce, aby došlo k výmene príslušných osobných údajov, a to buď formou vyhlásenia, alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Ak používateľ nie je osobou, ktorej sa týkajú dané údaje, online postup by nemal ovplyvniť jeho práva podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Cezhraničné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“ by malo mať za následok to, že občania a podniky nebudú mať povinnosť poskytnúť verejným orgánom tie isté údaje viac ako raz a že by tiež malo byť možné použiť uvedené údaje na žiadosť používateľa aj na účely dokončenia cezhraničných online postupov zahŕňajúcich cezhraničných používateľov. Pokiaľ ide o vydávajúci príslušný orgán, povinnosť používať technický systém na automatizovanú výmenu dôkazov medzi jednotlivými členskými štátmi by sa mala uplatňovať len vtedy, keď orgány v súlade so zákonom vydávajú vo svojom vlastnom členskom štáte dôkaz v elektronickom formáte, ktorý umožňuje takúto automatizovanú výmenu.

(45)

Každá cezhraničná výmena dôkazov by mala mať vhodný právny základ, ako je napríklad smernica 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ alebo 2014/25/EÚ, alebo v prípade postupov uvedených v prílohe II iné uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo.

(46)

Je vhodné, aby toto nariadenie stanovilo všeobecné pravidlo, podľa ktorého sa cezhraničná automatizovaná výmena dôkazov uskutočňuje na výslovnú žiadosť používateľa. Avšak táto požiadavka by sa nemala uplatňovať vtedy, keď príslušné právo Únie alebo vnútroštátne právo umožňujú automatizovanú cezhraničnú výmenu údajov bez výslovnej žiadosti používateľa.

(47)

Využívanie technického systému zriadeného týmto nariadením by malo ostať dobrovoľné a používatelia by taktiež mali mať možnosť predložiť dôkaz iným spôsobom mimo technického systému. Používateľ by mal mať možnosť zobraziť si náhľad dôkazov a právo rozhodnúť sa nevykonať výmenu dôkazov v prípadoch, keď požívateľ po nahliadnutí do dôkazov, ktoré sa majú vymeniť, zistí, že dané informácie sú nepresné, neaktuálne či presahujú rámec toho, čo je nevyhnutné na účely predmetného postupu. Údaje uvedené v náhľade by sa nemali ukladať na dlhšie ako je to technicky nevyhnutné.

(48)

Prostredníctvom bezpečného technického systému, ktorý by sa mal zriadiť s cieľom umožniť výmenu dôkazov podľa tohto nariadenia, by sa žiadajúcim príslušným orgánom mala takisto poskytnúť istota, že dôkazy poskytol správny vydávajúci orgán. Pred akceptovaním informácií, ktoré poskytol používateľ v rámci určitého postupu, by mal mať príslušný orgán možnosť v prípade pochybností tieto informácie overiť a dospieť k záveru, či sú správne.

(49)

Existuje viacero stavebných prvkov ponúkajúcich základné kapacity, ktoré možno využiť na zriadenie technického systému, ako napríklad nástroj na prepájanie Európy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (23), a stavebné prvky elektronické doručovanie a elektronická totožnosť existujúce ako súčasť uvedeného nástroja. Uvedené stavebné prvky pozostávajú z technických špecifikácií, vzorového softvéru a podporných služieb a ich cieľom je zabezpečiť interoperabilitu medzi existujúcimi systémami informačných a komunikačných technológií (IKT) v rôznych členských štátoch, aby mohli občania, podniky a správne orgány kdekoľvek v Únii využívať plynulé digitálne verejné služby.

(50)

Technický systém zriadený týmto nariadením by mal byť dostupný ako doplnenie iných systémov, ktorými sa zabezpečujú mechanizmy spolupráce medzi orgánmi, ako napr. IMI, a nemal by mať vplyv na iné systémy vrátane systému stanoveného v nariadení (ES) č. 987/2009, jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie podľa smernice 2014/24/EÚ, elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení podľa nariadenia (ES) č. 987/2009, európskeho profesijného preukazu podľa smernice 2005/36/ES, prepojenia vnútroštátnych registrov, prepojenia ústredných a obchodných registrov a registrov spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 (24) a prepojenia insolvenčných registrov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 (25).

(51)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky zavedenia technického systému umožňujúceho automatizovanú výmenu dôkazov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci predovšetkým na účely stanovenia technických a operačných špecifikácií systému na spracovanie žiadostí používateľov o výmenu dôkazov, odosielanie takýchto dôkazov, ako aj pravidiel potrebných na zabezpečenie integrity a dôvernosti zasielania. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (26).

(52)

S cieľom zaistiť, aby technický systém poskytoval vysokú úroveň bezpečnosti na účel cezhraničného uplatňovania zásady „jedenkrát a dosť“ by Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov, ktorými sa stanovujú špecifikácie tohto technického systému, mala náležite zohľadniť normy a technické špecifikácie vypracované európskymi a medzinárodnými organizáciami a orgánmi pre normalizáciu, ako sú Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), ako aj bezpečnostné normy uvedené v článku 32 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 22 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

(53)

Komisia by mala požiadať o stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak je to potrebné na zabezpečenie vývoja, dostupnosti, údržby, monitorovania a riadenia bezpečnosti tých častí technického systému, za ktoré je zodpovedná, a dozoru nad nimi.

(54)

Príslušné orgány a Komisia by mali zabezpečiť, aby informácie, postupy a služby, za ktoré zodpovedajú, spĺňali kritériá kvality. Na dodržiavanie kritérií kvality a bezpečnosti na vnútroštátnej úrovni by mali v pravidelných intervaloch dohliadať národní koordinátori vymenovaní na základe tohto nariadenia a na úrovni Únie Komisia a mali by riešiť akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú. Národní koordinátori by mali okrem toho pomáhať Komisii pri monitorovaní fungovania technického systému, ktorý umožňuje cezhraničnú výmenu dôkazov. Týmto nariadením by sa Komisii malo poskytnúť spektrum prostriedkov na riešenie akéhokoľvek zhoršenia kvality služieb ponúkaných prostredníctvom brány v závislosti od závažnosti a trvania takéhoto zhoršenia, ku ktorým patrí, v prípade potreby, taktiež zaangažovanie koordinačnej skupiny pre bránu. Týmto by sa nemala vopred určiť celková zodpovednosť Komisie, pokiaľ ide o monitorovanie súladu s týmto nariadením.

(55)

Týmto nariadením by sa mali vymedziť hlavné funkcie technických nástrojov na podporu fungovania brány, predovšetkým spoločného používateľského rozhrania, zoznamu odkazov a spoločného vyhľadávača asistenčných služieb. Spoločné používateľské rozhranie by malo zabezpečiť, aby mohli používatelia ľahko nájsť informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov na webových sídlach na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie. Členské štáty a Komisia by sa mali zamerať na poskytnutie odkazov na jednotný zdroj informácií, ktoré má obsahovať brána, s cieľom vyhnúť sa nejasnostiam v radoch používateľov, ktoré sú výsledkom odlišných alebo úplne alebo čiastočne duplicitných zdrojov totožných informácií. Tým by sa však nemala vylúčiť možnosť poskytovania odkazov na rovnaké informácie, ktoré ponúkajú miestne alebo regionálne príslušné orgány v súvislosti s rôznymi geografickými oblasťami. Rovnako by to nemalo brániť určitej duplicite informácií, ktorej sa nemožno vyhnúť alebo ktorá je žiaduca, napríklad ak sa niektoré práva, povinnosti a pravidlá Únie opakujú alebo opisujú na vnútroštátnych webových stránkach v záujme zlepšenia užívateľskej prístupnosti. S cieľom minimalizovať zásahy človeka do aktualizácie odkazov, ktoré sa majú používať v spoločnom používateľskom rozhraní, by sa malo zriadiť, ak je to technicky možné, priame spojenie medzi príslušnými technickými systémami členských štátov a zoznamom odkazov. Spoločné IKT podporné nástroje môžu využívať slovník kľúčových verejných služieb (CPSV), aby sa uľahčila interoperabilita s katalógmi a sémantikou vnútroštátnych služieb. Členské štáty by sa mali nabádať, aby používali CPSV, ale môžu sa rozhodnúť používať aj vnútroštátne riešenia. Informácie uvedené v zozname odkazov by sa mali sprístupňovať verejnosti v otvorenom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte údajov, napríklad prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní, aby sa mohli opätovne použiť.

(56)

Nástroj na vyhľadávanie v spoločnom používateľskom rozhraní by mal doviesť používateľov k informáciám, ktoré potrebujú, bez ohľadu na to, na ktorých webových stránkach na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni sa tieto informácie nachádzajú. Okrem toho bude ako alternatívny spôsob, ako priviesť používateľa k užitočným informáciám, aj naďalej prínosné vytvárať odkazy na existujúce a doplňujúce webové sídla alebo webové stránky, a to čo najväčším zjednodušením prístupu k týmto sídlam a stránkam a ich zoskupovaním, a vytvárať odkazy na webové stránky a webové sídla na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, ktoré poskytujú prístup k online službám a informáciám.

(57)

Toto nariadenie by malo taktiež určiť kvalitatívne požiadavky na spoločné používateľské rozhranie. Komisia by mala zabezpečiť, aby spoločné používateľské rozhranie spĺňalo uvedené požiadavky a rozhranie by malo byť najmä dostupné a prístupné online prostredníctvom rôznych kanálov ako aj ľahko použiteľné.

(58)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre zavedenie technických riešení na podporu brány by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, aby v prípade potreby stanovila platné normy a požiadavky na interoperabilitu s cieľom uľahčiť vyhľadateľnosť informácií o pravidlách a povinnostiach, o postupoch a o asistenčných službách a službách riešenia problémov, za ktoré sú zodpovedné členské štáty a Komisia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(59)

Týmto nariadením by sa mala taktiež jasne medzi Komisiu a členské štáty rozdeliť zodpovednosť za vývoj, dostupnosť, údržbu a bezpečnosť IKT aplikácií, ktoré podporujú bránu. Komisia a členské štáty by v rámci svojich úloh týkajúcich sa údržby mali pravidelne kontrolovať riadne fungovanie uvedených IKT aplikácií.

(60)

Aby sa plne mohol rozvinúť potenciál rozličných oblastí informácií, postupov a asistenčných služieb a služieb riešenia problémov, ktoré by mali byť súčasťou brány, je potrebné, aby sa výrazne zvýšila informovanosť cieľových skupín o ich existencii a fungovaní. Ich začlenenie do brány by malo používateľom uľahčiť vyhľadávanie informácií, postupov a asistenčných služieb a služieb riešenia problémov, ktoré potrebujú, a to aj vtedy, keď so žiadnymi z nich nie sú oboznámení. Okrem toho budú potrebné koordinované propagačné činnosti, aby sa zabezpečilo, že občania a podniky v celej Únii získajú informácie o existencii brány a výhodách, ktoré ponúka. Takéto propagačné činnosti by mali zahŕňať optimalizáciu vyhľadávača a ďalšie online činnosti na zvyšovanie informovanosti, keďže sú nákladovo najefektívnejšie a majú potenciál osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu. V záujme čo najväčšej efektívnosti by sa uvedené propagačné činnosti mali koordinovať v rámci koordinačnej skupiny pre bránu a členské štáty by mali prispôsobiť svoje propagačné úsilie tak, aby sa vo všetkých dôležitých súvislostiach uvádzal odkaz na spoločnú značku s možnosťou spoločného označenia brány a vnútroštátnych iniciatív.

(61)

Všetky inštitúcie, orgány a agentúry Únie by sa mali nabádať k tomu, aby propagovali bránu tým, že jej logo a odkaz na ňu uvedú na všetkých relevantných webových stránkach, za ktoré sú zodpovedné.

(62)

Názov, pod ktorým má byť brána známa a propagovaná u širokej verejnosti, by mal byť „Your Europe“. Spoločné používateľské rozhranie by malo byť nápadné a malo by sa dať ľahko nájsť, a to najmä prostredníctvom príslušných webových stránok Únie a vnútroštátnych webových stránok. Logo brány by malo byť viditeľné na príslušných webových sídlach Únie a na vnútroštátnych webových sídlach.

(63)

S cieľom získať primerané informácie na meranie a zlepšovanie výkonnosti brány by sa v tomto nariadení malo od príslušných orgánov a Komisie požadovať, aby zbierali a analyzovali údaje súvisiace s používaním rozličných oblastí informácií, postupov a služieb ponúkaných prostredníctvom brány. Zber štatistických údajov o používateľoch, ako sú napríklad údaje týkajúce sa počtu návštev konkrétnych webových stránok, počtu používateľov v členskom štáte v porovnaní s počtom používateľov z iných členských štátov, použitých termínov vyhľadávania, najnavštevovanejších webových stránok, webových stránok, na ktoré sa odkazuje, alebo počet, pôvod a predmet žiadostí o pomoc, by mal zlepšiť fungovanie brány tým, že pomôže identifikovať cieľovú skupinu, rozvíjať propagačné činnosti a zlepšiť kvalitu ponúkaných služieb. Pri zbere takýchto údajov by sa malo zohľadniť každoročné referenčné porovnanie v oblasti elektronickej verejnej správy, ktoré uskutočňuje Komisia, aby sa zabránilo duplicite.

(64)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie jednotných pravidiel týkajúcich sa metódy zberu a výmeny štatistických údajov o používateľoch. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(65)

Kvalita brány závisí od kvality služieb Únie a vnútroštátnych služieb poskytovaných prostredníctvom tejto brány. Kvalita informácií, postupov a asistenčných služieb a služieb riešenia problémov dostupných prostredníctvom brány by sa preto mala pravidelne monitorovať aj prostredníctvom nástroja spätnej väzby používateľov, prostredníctvom ktorého budú používatelia vyzývaní na to, aby posúdili pokrytie a kvalitu informácií, postupov alebo asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov, ktoré využili, a na poskytnutie spätnej väzby v tejto súvislosti. Spätná väzba by sa mala zhromažďovať v spoločnom nástroji, ku ktorému by mala mať prístup Komisia, príslušné orgány a národní koordinátori. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o spoločné funkcie nástrojov spätnej väzby používateľov a podrobné podmienky zhromažďovania a spoločného využívania spätnej väzby používateľov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Komisia by mala uverejňovať v anonymizovanej podobe online súhrnné prehľady problémov vyplývajúcich z informácií, základné štatistické údaje o používateľoch a základné informácie o spätnej väzbe od používateľov v súlade s týmto nariadením.

(66)

Okrem toho by mala brána zahŕňať nástroj spätnej väzby, ktorý používateľom umožní na dobrovoľnom a anonymnom základe signalizovať akékoľvek problémy a ťažkosti, s ktorými sa stretli pri výkone svojich práv na vnútornom trhu. Tento nástroj by sa mal považovať len za doplnok mechanizmov vybavovania sťažností, keďže používateľom nemôže ponúkať personalizované riešenie. Získané informácie by sa mali skombinovať so súhrnnými informáciami od asistenčných služieb a služieb riešenia problémov o prípadoch, ktoré riešili, s cieľom vytvoriť prehľad vnútorného trhu, ako ho vnímajú jeho používatelia, a identifikovať problémové oblasti pre prípadné budúce opatrenia s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Uvedený prehľad by sa mal napojiť na existujúce nástroje podávania správ, ako je napríklad prehľad výsledkov jednotného trhu.

(67)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských štátov rozhodnúť o tom, kto by mal vykonávať úlohu národného koordinátora. Členské štáty by mali mať možnosť prispôsobovať funkcie a povinnosti ich národných koordinátorov v súvislosti s bránou svojim vnútorným administratívnym štruktúram. Členské štáty by mali mať možnosť vymenovať dodatočných národných koordinátorov na vykonávanie úloh podľa tohto nariadenia samostatne alebo spoločne s inými, so zodpovednosťou za určitý administratívny celok alebo geografický región alebo v súlade s inými kritériami. Členské štáty by mali informovať Komisiu o totožnosti jediného národného koordinátora, ktorého vymenovali na účely kontaktov s Komisiou.

(68)

S cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia, predovšetkým vymieňaním najlepších postupov a spoluprácou na účely zlepšovania konzistentnosti predkladania informácií požadovaných týmto nariadením, mala by sa zriadiť koordinačná skupina pre bránu zložená z národných koordinátorov, ktorej by predsedala Komisia. Koordinačná skupina pre bránu by pri práci mala brať do úvahy ciele stanovené v ročnom pracovnom programe, ktorý by jej mala Komisia predložiť na posúdenie. Ročný pracovný program by mal mať formu usmernení alebo odporúčaní, ktoré nie sú pre členské štáty záväzné. Komisia na žiadosť Európskeho parlamentu môže rozhodnúť vyzvať Parlament, aby vyslal expertov, ktorí sa zúčastnia na zasadnutiach koordinačnej skupiny pre bránu.

(69)

V tomto nariadení by sa malo vyjasniť, ktoré časti brány sa majú financovať z rozpočtu Únie a za ktoré časti sú zodpovedné členské štáty. Komisia by mala pomáhať členským štátom pri identifikácii opakovane použiteľných IKT stavebných prvkov a financovania, ktoré je k dispozícii prostredníctvom rôznych fondov a programov na úrovni Únie a ktoré môže prispieť k pokrytiu nákladov na IKT úpravy a vývoj potrebný na vnútroštátnej úrovni na dosiahnutie súladu s týmto nariadením. Požadovaný rozpočet na vykonávanie tohto nariadenia by mal byť zlučiteľný s príslušným viacročným finančným rámcom.

(70)

Členské štáty sa nabádajú, aby v záujme posilnenia bezpečnosti a odolnosti svojej verejnej správy a verejných služieb zintenzívnili vzájomnú koordináciu, výmenu a spoluprácu s cieľom zvýšiť svoje strategické, operačné, výskumné a vývojové kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä prostredníctvom vykonávania sieťovej a informačnej bezpečnosti, ako je uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 (27). Členské štáty sa nabádajú, aby zvýšili bezpečnosť transakcií a zabezpečili dostatočnú mieru dôvery v elektronické prostriedky pomocou rámca eIDAS stanoveného nariadením (EÚ) č. 910/2014, a najmä primeraných stupňov uistenia. Členské štáty môžu prijať opatrenia v súlade s právom Únie na zaistenie kybernetickej bezpečnosti a na zabránenie podvodom s osobnými údajmi alebo iným formám podvodov.

(71)

Ak uplatňovanie tohto nariadenia zahŕňa spracúvanie osobných údajov, malo by sa vykonávať v súlade s právom Únie o ochrane osobných údajov, predovšetkým v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadením (EÚ) 2018/1725. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (28) by sa mala uplatňovať aj v súvislosti s týmto nariadením. Ako sa ustanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679, členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť ďalšie podmienky vrátane obmedzení, pokiaľ ide o spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia, a môžu stanoviť aj konkrétnejšie pravidlá upravujúce spracúvanie osobných údajov zamestnancov v súvislosti so zamestnaním.

(72)

Týmto nariadením by sa malo presadzovať a uľahčovať zjednodušenie mechanizmov riadenia služieb, ktoré sú súčasťou brány. Na tento účel by Komisia mala v úzkej spolupráci s členskými štátmi preskúmať existujúce mechanizmy riadenia a v prípade potreby ich upraviť tak, aby sa zabránilo duplicite a neefektívnosti.

(73)

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby používatelia, ktorí pôsobia v iných členských štátoch, mali online prístup ku komplexným, spoľahlivým, prístupným a zrozumiteľným informáciám na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o práva, predpisy a povinnosti, ako aj k online postupom, ktoré sú plne uplatniteľné cezhranične, a k asistenčným službám a službám riešenia problémov. Keďže uvedený ciel nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov tohto nariadenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(74)

Aby mohli členské štáty a Komisia vypracovať a zaviesť potrebné nástroje na uplatnenie tohto nariadenia, určité jeho ustanovenia by sa mali začať uplatňovať po dvoch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti. Orgánom miestnej samosprávy by sa malo poskytnúť obdobie najviac štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na vykonanie požiadavky poskytnúť informácie o pravidlách, postupoch a asistenčných službách a službách riešenia problémov v rámci ich zodpovednosti. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa postupov, ktoré sa majú ponúkať plne online, cezhraničného prístupu k online postupom a technického systému automatizovanej cezhraničnej výmeny dôkazov v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť“ by sa mali vykonať najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(75)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a malo by sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(76)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (29) a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 1. augusta 2017 vydal stanovisko (30),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre:

a)

zriadenie a fungovanie jednotnej digitálnej brány s cieľom poskytnúť občanom a podnikom jednoduchý prístup k vysokokvalitným informáciám, efektívnym postupom a účinným asistenčným službám a službám riešenia problémov v súvislosti s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami vzťahujúcimi sa na občanov a podniky, ktorí(-é) uplatňujú alebo majú v úmysle uplatniť svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ;

b)

využívanie postupov cezhraničnými používateľmi a uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“ v súvislosti s postupmi uvedenými v prílohe II tohto nariadenia a postupmi uvedenými v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ;

c)

podávanie správ o prekážkach na vnútornom trhu na základe zhromažďovania spätnej väzby od používateľov a štatistických údajov získaných na základe služieb poskytnutých prostredníctvom brány.

2.   Ak existuje rozpor medzi týmto nariadením a ustanovením iného aktu Únie, ktorý upravuje osobitné aspekty predmetu úpravy toho nariadenia, má ustanovenie iného aktu Únie prednosť.

3.   Týmto nariadením nie je dotknutá podstata žiadneho postupu stanoveného na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni ani práva, ktoré takéto postupy priznávajú, v žiadnej z oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Okrem toho toto nariadenie nemá vplyv ani na opatrenia prijaté v súlade s právom Únie na ochranu kybernetickej bezpečnosti a predchádzanie podvodom.

Článok 2

Zriadenie jednotnej digitálnej brány

1.   Komisia a členské štáty zriaďujú jednotnú digitálnu bránu (ďalej len „brána“) v súlade s týmto nariadením. Brána pozostáva zo spoločného používateľského rozhrania, ktoré spravuje Komisia (ďalej len „spoločné používateľské rozhranie“), ktoré je súčasťou portálu Vaša Európa a poskytuje prístup k relevantným webovým stránkam Únie a vnútroštátnym webovým stránkam.

2.   Brána poskytuje prístup k:

a)

informáciám o právach, povinnostiach a pravidlách stanovených v práve Únie a vnútroštátnom práve vzťahujúcom sa na používateľov, ktorí uplatňujú alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I;

b)

informáciám o online a offline postupoch a k odkazom na online postupy vrátane postupov, na ktoré sa vzťahuje príloha II, zavedené na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I;

c)

informáciám o asistenčných službách a službách riešenia problémov uvedených v prílohe III alebo uvedených v článku 7 a k odkazom na tieto služby, na ktoré sa občania a podniky môžu obracať, ak majú otázky alebo problémy súvisiace s ich právami, povinnosťami, pravidlami alebo postupmi uvedenými v písmenách a) a b) tohto odseku.

3.   Spoločné používateľské rozhranie je prístupné vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„používateľ“ je buď občan Únie, fyzická osoba s pobytom v členskom štáte, alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte, a ktorý prostredníctvom brány využíva prístup k informáciám, postupom alebo asistenčným službám alebo službám riešenia problémov uvedeným v článku 2 ods. 2;

2.

„cezhraničný používateľ“ je používateľ v situácii, ktorá nie je vo všetkých ohľadoch obmedzená na jeden členský štát;

3.

„postup“ je sled úkonov, ktorý musia používatelia vykonať, aby splnili požiadavky alebo získali rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého si môžu uplatniť práva uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a);

4.

„príslušný orgán“ je ktorýkoľvek orgán alebo úrad členského štátu zriadený na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorý má konkrétne povinnosti súvisiace s informáciami, postupmi a asistenčnými službami a službami riešenia problémov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

5.

„dôkaz“ je akýkoľvek dokument alebo údaj vrátane textu alebo zvukového, vizuálneho alebo audiovizuálneho záznamu, bez ohľadu na použité médium, ktorý požaduje príslušný orgán s cieľom preukázať skutočnosti alebo súlad s procesnými požiadavkami uvedenými v článku 2 ods. 2 písm. b).

KAPITOLA II

SLUŽBY BRÁNY

Článok 4

Prístup k informáciám

1.   Členské štáty zabezpečia, aby používatelia mali prostredníctvom ich vnútroštátnych webových stránok jednoduchý online prístup k:

a)

informáciám o tých právach, povinnostiach a pravidlách uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a), ktoré vyplývajú z vnútroštátneho práva;

b)

informáciám o tých postupoch uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b), ktoré sú zavedené na vnútroštátnej úrovni;

c)

informáciám o tých asistenčných službách a službách riešenia problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. c), ktoré sa poskytujú na vnútroštátnej úrovni.

2.   Komisia zabezpečí, aby portál Vaša Európa poskytoval používateľom jednoduchý online prístup k:

a)

informáciám o tých právach, povinnostiach a pravidlách uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a), ktoré vyplývajú z práva Únie;

b)

informáciám o tých postupoch uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b), ktoré sú zavedené na úrovni Únie;

c)

informáciám o tých asistenčných službách a službách riešenia problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. c), ktoré sa poskytujú na úrovni Únie.

Článok 5

Prístup k informáciám, ktoré nie sú uvedené v prílohe I

1.   Členské štáty a Komisia môžu poskytovať odkazy na informácie v oblastiach, ktoré nie sú uvedené v prílohe I a ktoré poskytujú príslušné orgány, Komisia alebo orgány, úrady a agentúry Únie, a to za predpokladu, že tieto informácie patria do rozsahu pôsobnosti brány, ako je to vymedzené v článku 1 ods. 1 písm. a), a spĺňajú kvalitatívne požiadavky stanovené v článku 9.

2.   Odkazy na informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa poskytujú v súlade s článkom 19 ods. 2 a 3.

3.   Pred aktivovaním akýchkoľvek odkazov Komisia overí, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 a vedie konzultácie s koordinačnou skupinou pre bránu.

Článok 6

Postupy poskytované plne online

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby používatelia mali prístup ku ktorýmkoľvek postupom uvedeným v prílohe II a mohli ich dokončiť plne online, pokiaľ je príslušný postup zavedený v dotknutom členskom štáte.

2.   Postupy uvedené v odseku 1 sa považujú za postupy plne online, ak:

a)

identifikáciu používateľov, poskytovanie informácií a dôkazov, podpisovanie a konečné podanie možno všetko vykonať elektronicky na diaľku, prostredníctvom obslužného kanála, ktorý používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom umožňuje používateľom plniť požiadavky súvisiace s týmto postupom;

b)

používatelia dostávajú automatické potvrdenie o doručení, ak sa výsledok postupu nedoručuje okamžite;

c)

sa výsledok postupu doručuje elektronicky alebo, ak je to potrebné na zabezpečenie súladu s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, fyzickým spôsobom, a

d)

používatelia dostávajú elektronické oznámenie o dokončení postupu.

3.   Ak vo výnimočných prípadoch odôvodnených opodstatneným verejným záujmom v oblasti verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo boja proti podvodom sledovaný cieľ nemožno v plnej miere dosiahnuť online, členské štáty môžu požadovať, aby sa používateľ na účely daného procesného úkonu dostavil na príslušný úrad osobne. V takýchto výnimočných prípadoch členské štáty obmedzia takúto fyzickú prítomnosť na úplne nevyhnutné a objektívne obhájiteľné minimum a zabezpečia, aby ostatné kroky postupu bolo možné dokončiť plne online. Členské štáty tiež zabezpečia, aby požiadavky fyzickej prítomnosti neviedli k diskriminácii cezhraničných používateľov.

4.   Členské štáty oznámia a vysvetlia prostredníctvom spoločného úložiska prístupného Komisii a ostatným členským štátom dôvody a okolnosti, na základe ktorých a kedy sa môže vyžadovať fyzická prítomnosť pri procesných krokoch uvedených v odseku 3, a dôvody a okolnosti, na základe ktorých a kedy je nevyhnutné fyzické doručovanie uvedené v odseku 2 písm. c).

5.   Týmto článkom sa členským štátom nebráni, aby používateľom poskytovali ďalšie možnosti prístupu a dokončenia postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b) inými spôsobmi ako online, ani aby sa na používateľov obracali priamo.

Článok 7

Prístup k asistenčným službám a službám riešenia problémov

1.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby používatelia vrátane cezhraničných používateľov mali prostredníctvom rôznych kanálov jednoduchý online prístup k asistenčným službám a službám riešenia problémov uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. c).

2.   Národní koordinátori uvedení v článku 28 a Komisia môžu v súlade s článkom 19 ods. 2 a 3 poskytovať odkazy na asistenčné služby a služby riešenia problémov, ktoré poskytujú príslušné orgány, Komisia alebo orgány, úrady a agentúry Únie, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe III, pokiaľ takéto služby spĺňajú požiadavky na kvalitu stanovené v článkoch 11 a 16.

3.   Ak je potrebné vyhovieť potrebám používateľov, národný koordinátor môže Komisii navrhnúť, aby sa v bráne uvádzali odkazy na asistenčné služby alebo služby riešenia problémov, ktoré poskytujú súkromné alebo polosúkromné subjekty, ak uvedené služby spĺňajú tieto podmienky:

a)

poskytujú informácie alebo pomoc v oblastiach a na účely, ktoré sú upravené týmto nariadením, pričom ide o doplnkové služby k službám už uvedeným v bráne;

b)

poskytujú sa bezplatne alebo za cenu, ktorá je prijateľná pre mikropodniky, neziskové organizácie a občanov, a

c)

sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 8, 11 a 16.

4.   Ak národný koordinátor navrhne uvedenie odkazu v súlade s odsekom 3 tohto článku a takýto odkaz sa poskytuje v súlade s článkom 19 ods. 3, Komisia posúdi, či služba, ktorá sa má zaradiť prostredníctvom odkazu, spĺňa podmienky stanovené v odseku 3 tohto článku, a ak ich spĺňa, tento odkaz aktivuje.

Ak Komisia zistí, že služba, ktorá má byť uvedená v bráne, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 3, musí národného koordinátora informovať o dôvodoch, pre ktoré odkaz neaktivovala.

Článok 8

Požiadavky na kvalitu vťahujúce sa na prístupnosť webových sídiel a webových stránok

Komisia zlepší prístupnosť k tým webovým sídlam a webovým stránkam, prostredníctvom ktorých poskytuje prístup k informáciám uvedeným v článku 4 ods. 2 a k asistenčným službám a službám riešenia problémov uvedeným v článku 7, tak, že zabezpečí, aby boli vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a odolné.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY NA KVALITU

ODDIEL 1

Požiadavky na kvalitu informácií o právach, povinnostiach a pravidlách, o postupoch a o asistenčných službách a službách riešenia problémov

Článok 9

Kvalita informácií o právach, povinnostiach a pravidlách

1.   Ak sú v súlade s článkom 4 členské štáty a Komisia zodpovedné za zabezpečenie prístupu k informáciám uvedeným v článku 2 ods. 2 písm. a), zabezpečia, aby takéto informácie vyhovovali týmto požiadavkám:

a)

sú používateľsky ústretové, aby ich používatelia ľahko našli a ľahko zistili, ktorá časť informácií je pre ich konkrétnu situáciu relevantná;

b)

sú presné a dostatočne zrozumiteľné a zahŕňajú informácie, ktoré používateľ musí poznať, aby mohol vykonávať svoje práva v plnom súlade s príslušnými pravidlami a povinnosťami;

c)

ak je to relevantné uvádzajú odvolávky, odkazy na právne akty, technické špecifikácie a usmernenia;

d)

uvádzajú názov príslušného orgánu alebo subjektu zodpovedného za obsah príslušných informácií;

e)

uvádzajú kontaktné údaje akýchkoľvek vhodných asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov, ako napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu, online formulár alebo akékoľvek iné bežne používané prostriedky elektronickej komunikácie, ktoré sú pre typ služby a pre cieľovú skupinu tejto služby najvhodnejšie;

f)

uvádzajú dátum poslednej prípadnej aktualizácie informácií alebo dátum zverejnenia informácií, ak informácie neboli aktualizované;

g)

sú dobre štruktúrované a prezentované tak, aby používatelia mohli hľadané informácie rýchlo nájsť;

h)

sú stále aktuálne; a

i)

sú napísané jasným a zrozumiteľným jazykom, ktorý je prispôsobený potrebám cieľových používateľov.

2.   Členské štáty v súlade s článkom 12 sprístupnia informácie uvedené v odseku 1 tohto článku v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov.

Článok 10

Kvalita informácií o postupoch

1.   Na účely dosiahnutia súladu s článkom 4 členské štáty a Komisia zabezpečia, aby predtým, ako sa používatelia pred začatím postupu musia identifikovať, mali v prípade potreby prístup k dostatočne zrozumiteľnému, jasnému a používateľsky ústretovému vysvetleniu nasledujúcich prvkov postupov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b:

a)

príslušné kroky postupu, ktoré má používateľ absolvovať, vrátane všetkých výnimiek podľa článku 6 ods. 3 z povinnosti členských štátov poskytovať postup plne online;

b)

názov príslušného orgánu zodpovedného za postup a jeho kontaktné údaje;

c)

prípustné spôsoby autentifikácie, identifikácie a podpisovania na účely postupu;

d)

druh a formát dôkazov, ktoré sa majú predložiť;

e)

prostriedky nápravy, ktoré sú obvykle k dispozícii v prípade sporov s príslušnými orgánmi;

f)

príslušné poplatky a online spôsob platby;

g)

všetky lehoty, ktoré musí používateľ alebo príslušný orgán dodržať a ak nie sú stanovené žiadne lehoty, priemerná, predpokladaná alebo orientačná doba, ktorú príslušný orgán potrebuje na dokončenie postupu;

h)

všetky pravidlá týkajúce sa absencie odpovede od príslušného orgánu a z toho vyplývajúce právne dôsledky pre používateľov vrátane mechanizmov tichého súhlasu či nečinnosti správnych orgánov;

i)

každý ďalší jazyk, v ktorom je možné postup absolvovať.

2.   Ak nebol daný tichý súhlas, správne orgány neboli nečinné ani nie sú k dispozícii podobné mechanizmy, príslušné orgány v prípade potreby informujú používateľov o každom oneskorení a každom predĺžení lehoty alebo všetkých z toho vyplývajúcich dôsledkoch.

3.   Pokiaľ už vysvetlenie uvedené v odseku 1 bolo sprístupnené iným ako cezhraničným používateľom, môže sa v príslušných prípadoch použiť alebo opätovne použiť na účely tohto nariadenia za predpokladu, že sa týka tiež situácie cezhraničných používateľov.

4.   Členské štáty v súlade s článkom 12 sprístupnia vysvetlenie uvedené v odseku 1 tohto článku v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov.

Článok 11

Kvalita informácií o asistenčných službách a službách riešenia problémov

1.   Na účely dosiahnutia súladu s článkom 4 členské štáty a Komisia zabezpečia, aby používatelia predtým, ako predložia žiadosť o službu uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. c), mali prístup k jasnému a používateľsky ústretovému vysvetleniu o:

a)

type, účele a očakávaných výsledkoch poskytovaných služieb;

b)

kontaktných údajoch subjektov zodpovedných za tieto služby, ako napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu, online formulár alebo akékoľvek iné bežne používané prostriedky elektronickej komunikácie, ktoré sú pre druh poskytovanej služby a pre cieľovú skupinu uvedenej služby najvhodnejšie;

c)

prípadných príslušných poplatkoch a online spôsoboch platby;

d)

všetkých príslušných termínoch, ktoré treba dodržať, a ak žiadne termíny neexistujú, o priemernom alebo predpokladanom čase potrebnom na poskytnutie služby;

e)

každom ďalšom jazyku, v ktorom je žiadosť možné podať a ktorý sa môže použiť aj pri následných kontaktoch.

2.   Členské štáty v súlade s článkom 12 sprístupnia vysvetlenie uvedené v odseku 1 tohto článku v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov.

Článok 12

Preklad informácií

1.   Ak členský štát neposkytuje informácie, vysvetlenia a pokyny uvedené v článkoch 9, 10 a 11 a v článku 13 ods. 2 písm. a) v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov, uvedený členský štát požiada Komisiu o poskytnutie prekladov do uvedeného jazyka v rámci obmedzení dostupného rozpočtu Únie uvedených v článku 32 ods. 1 písm. c).

2.   Členské štáty zabezpečia, aby texty predložené na preklad podľa odseku 1 tohto článku obsahovali aspoň základné informácie vo všetkých oblastiach uvedených v prílohe I a ak je k dispozícii dostatočný rozpočet Únie, aby obsahovali všetky ďalšie informácie, vysvetlenia a pokyny uvedené v článkoch 9, 10 a 11 a v článku 13 ods. 2 písm. a), pričom zohľadnia najvýznamnejšie potreby cezhraničných používateľov. Členské štáty poskytujú odkazy na takéto preložené informácie do úložiska odkazov uvedeného v článku 19.

3.   Jazyk uvedený v odseku 1 musí byť úradným jazykom Únie, ktorý je používateľmi najviac študovaným cudzím jazykom v celej Únii. Vo výnimočných prípadoch, keď sa informácie, vysvetlenia alebo pokyny, ktoré sa majú preložiť, považujú za rozhodujúci záujem cezhraničných používateľov pochádzajúcich z jedného iného členského štátu, môže byť jazyk uvedený v odseku 1 úradným jazykom Únie, ktorý uvedení cezhraniční používatelia používajú ako prvý jazyk.

4.   Ak členský štát požaduje preklad do úradného jazyka Únie, ktorý nie je používateľmi najviac študovaným cudzím jazykom v Únii, musí vo svojej žiadosti uviesť pre to dôvody. Ak Komisia zistí, že podmienky výberu takéhoto iného jazyka uvedené v odseku 3 nie sú splnené, môže túto žiadosť zamietnuť a informuje členský štát o dôvodoch zamietnutia.

ODDIEL 2

Požiadavky týkajúce sa online postupov

Článok 13

Cezhraničný prístup k online postupom

1.   Členské štáty zabezpečia, aby postup uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b), ktorý je zavedený na vnútroštátnej úrovni, a ku ktorému majú iní používatelia ako cezhraniční používatelia prístup a môžu ho dokončiť online, mohol byť nediskriminačným spôsobom prístupný a dokončený online aj cezhraničnými používateľmi prostredníctvom rovnakého alebo alternatívneho technického riešenia.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby postupy uvedené v odseku 1 tohto článku vyhovovali aspoň týmto požiadavkám:

a)

používatelia majú v súlade s článkom 12 prístup k pokynom na dokončenie postupu v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov;

b)

cezhraniční používatelia majú možnosť predložiť požadované informácie, a to aj v prípade, že sa štruktúra týchto informácií líši od podobných informácií v dotknutom členskom štáte;

c)

cezhraniční používatelia sa môžu identifikovať a autentifikovať, podpisovať alebo opatriť pečaťou dokumenty elektronicky, ako sa ustanovuje v nariadení (EÚ) č. 910/2014 vždy, keď je to možné aj pre iných ako cezhraničných používateľov;

d)

cezhraniční používatelia majú možnosť poskytovať dôkazy o splnení príslušných požiadaviek a byť vyrozumení o výsledkoch postupov v elektronickom formáte vždy, ak je to možné aj pre iných ako cezhraničných používateľov;

e)

ak sa na dokončenie postupu vyžaduje platba, používatelia majú možnosť uhradiť všetky poplatky online prostredníctvom všeobecne dostupných cezhraničných platobných služieb, bez diskriminácie podľa miesta usadenia poskytovateľa platobných služieb, miesta vydania platobného nástroja alebo miesta vedenia platobného účtu v Únii.

3.   Ak si postup nevyžaduje elektronickú identifikáciu alebo autentifikáciu, ako sa uvádza v odseku 2 písm. c), a ak príslušné orgány v súlade s príslušným vnútroštátnym právom alebo administratívnymi postupmi môžu akceptovať digitalizované kópie neelektronických dôkazov totožnosti iných ako cezhraničných používateľov, ako sú napríklad preukazy totožnosti alebo cestovné pasy, sú uvedené orgány takéto digitalizované kópie povinné akceptovať aj v prípade iných ako cezhraničných používateľov.

Článok 14

Technický systém automatizovanej cezhraničnej výmeny dôkazov a uplatnenie zásady „jedenkrát a dosť“

1.   Na účely výmeny dôkazov pre online postupy uvedené v prílohe II tohto nariadenia a postupy stanovené v smerniciach 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi zavedie technický systém automatizovanej výmeny dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch (ďalej len „technický systém“).

2.   Ak príslušné orgány v súlade s právnymi predpismi vydávajú vo vlastnom členskom štáte a v elektronickom formáte, ktorý umožňuje automatizovanú výmenu, dôkazy, ktoré sú relevantné pre online postupy uvedené v odseku 1, sprístupnia takisto takéto dôkazy v elektronickom formáte, ktorý umožňuje automatizovanú výmenu, aj žiadajúcim príslušným orgánom z iných členských štátov.

3.   Tento technický systém najmä:

a)

umožní spracovanie žiadostí o dôkazy na výslovnú žiadosť používateľa;

b)

umožní spracovanie žiadostí o sprístupnenie alebo výmenu dôkazov;

c)

umožní prenos dôkazov medzi príslušnými orgánmi;

d)

umožní spracovanie dôkazov žiadajúcim príslušným orgánom;

e)

zabezpečí dôvernosť a integritu dôkazov;

f)

umožní používateľovi nahliadnuť do dôkazov, ktoré má použiť žiadajúci príslušný orgán, a umožní mu rozhodnúť sa, či k výmene dôkazov pristúpi alebo nepristúpi;

g)

zabezpečí primeranú úroveň interoperability s inými relevantnými systémami;

h)

zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti prenosu a spracovania dôkazov;

i)

nebude spracúvať údaje na výmenu dôkazov nad rámec technicky nevyhnutného, a aj to len v trvaní potrebnom na uvedený účel.

4.   Používanie technického systému nie je pre používateľov povinné a povoľuje sa len na ich výslovnú žiadosť, pokiaľ v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve nie je ustanovené inak. Používatelia môžu predložiť dôkazy aj mimo technického systému priamo žiadajúcemu príslušnému orgánu.

5.   Možnosť nahliadnuť do dôkazov uvedená v odseku 3 písm. f) tohto článku sa nevyžaduje pri postupoch, pri ktorých automatizovanú cezhraničnú výmenu údajov bez takéhoto nahliadnutia povoľuje uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo. Uvedenou možnosťou nahliadnuť do dôkazov nie je dotknutá povinnosť poskytovať informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679.

6.   Členské štáty zaradia plne funkčný technický systém do postupov uvedených v odseku 1 ako ich súčasť.

7.   Príslušné orgány zodpovedné za online postupy uvedené v odseku 1 na výslovnú slobodnú, konkrétnu, informovanú a jednoznačnú žiadosť dotknutého používateľa prostredníctvom technického systému požiadajú o dôkazy priamo príslušné orgány, ktoré vydávajú dôkazy v iných členských štátoch. Vydávajúce príslušné orgány uvedené v odseku 2 sprístupňujú takéto dôkazy prostredníctvom toho istého systému v súlade s odsekom 3 písm. e).

8.   Dôkazy sprístupnené žiadajúcemu príslušnému orgánu sa obmedzia na to, čo bolo predmetom žiadosti, a uvedený orgán ich použije výlučne na účely postupu, v rámci ktorého došlo k ich výmene. Dôkazy, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom technického systému, sa na účely žiadajúceho príslušného orgánu považujú za overené.

9.   Komisia prijme do 12. júna 2021 vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia technické a prevádzkové špecifikácie technického systému potrebného na vykonávanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2

10.   Odseky 1 až 8 sa neuplatňujú na postupy zavedené na úrovni Únie v prípadoch, v ktorých sú stanovené odlišné mechanizmy na výmenu dôkazov, pokiaľ technický systém nevyhnutný na uplatňovanie tohto článku nie je súčasťou uvedených postupov v súlade s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, ktorými sa dané postupy zavádzajú.

11.   Komisia a každý členský štát zodpovedajú za vývoj, dostupnosť, údržbu, dohľad, monitorovanie a riadenie bezpečnosti svojich častí technického systému.

Článok 15

Overovanie dôkazov medzi členskými štátmi

Ak technický systém ani iné systémy na výmenu alebo overovanie dôkazov medzi členskými štátmi nie sú k dispozícii alebo nie sú použiteľné, alebo používateľ použitie technického systému nepožaduje, príslušné orgány spolupracujú prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) v prípadoch, ak je to potrebné na overenie pravosti dôkazov, ktoré používateľ predloží niektorému z nich v elektronickom formáte na účely online postupu.

ODDIEL 3

Požiadavky na kvalitu asistenčných služieb a služieb riešenia problémov

Článok 16

Požiadavky na kvalitu asistenčných služieb a služieb riešenia problémov

Príslušné orgány a Komisia v rámci svojich právomocí zabezpečia, aby asistenčné služby a služby riešenia problémov uvedené v prílohe III a služby poskytované prostredníctvom brány v súlade s článkom 7 ods. 2, 3 a 4 spĺňali tieto kvalitatívne požiadavky:

a)

sú poskytované v primeranej lehote, pričom sa zohľadňuje náročnosť žiadosti;

b)

v prípade predĺženia lehôt sú používatelia vopred informovaní o dôvodoch predĺženia a o novej lehote;

c)

ak sa za poskytnutie služby vyžaduje platba, používatelia majú možnosť uhradiť všetky poplatky online prostredníctvom všeobecne dostupných cezhraničných platobných služieb, bez diskriminácie podľa miesta usadenia poskytovateľa platobných služieb, miesta vydania platobného nástroja alebo miesta vedenia platobného účtu v Únii.

ODDIEL 4

Monitorovanie kvality

Článok 17

Monitorovanie kvality

1.   Národní koordinátori uvedení v článku 28 a Komisia v rámci svojich príslušných právomocí pravidelne monitorujú dodržiavanie kvalitatívnych požiadaviek stanovených v článkoch 8 až 13 a v článku 16, pokiaľ ide o informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov dostupné prostredníctvom brány. Monitorovanie sa uskutočňuje na základe údajov zhromaždených v súlade s článkami 24 a 25.

2.   V prípade zhoršenia kvality informácií, postupov a asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov uvedených v odseku 1, ktoré poskytujú príslušné orgány, Komisia s ohľadom na závažnosť a trvanie zhoršenia prijme jedno alebo niekoľko z týchto opatrení:

a)

informuje príslušného národného koordinátora a požiada ho o nápravné opatrenie;

b)

v koordinačnej skupine pre bránu predloží na prerokovanie odporúčané opatrenia na zvýšenie súladu s kvalitatívnymi požiadavkami;

c)

dotknutému členskému štátu zašle list s odporúčaniami;

d)

dočasne odpojí informácie, postup alebo asistenčnú službu alebo službu riešenia problémov od brány.

3.   Ak asistenčná služba alebo služba riešenia problémov, na ktorú sa odkazuje v súlade s článkom 7 ods. 3, opakovane nespĺňa požiadavky stanovené v článkoch 11 a 16, alebo ak takáto služba na základe údajov zhromaždených v súlade s článkami 24 a 25 už nezodpovedá potrebám používateľov, Komisia po konzultácii s príslušným národným koordinátorom a podľa potreby aj s koordinačnou skupinou pre bránu môže jej spojenie s bránou zrušiť.

KAPITOLA IV

TECHNICKÉ RIEŠENIA

Článok 18

Spoločné používateľské rozhranie

1.   Aby Komisia zabezpečila riadne fungovanie brány, v úzkej spolupráci s členskými štátmi poskytuje spoločné používateľské rozhranie, ktoré je súčasťou portálu Vaša Európa.

2.   Spoločné používateľské rozhranie poskytuje prístup k informáciám, postupom a asistenčným službám alebo službám riešenia problémov prostredníctvom odkazov na príslušné webové sídla alebo webové stránky na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni alebo na webové stránky uvedené v úložisku odkazov uvedenom v článku 19.

3.   Členské štáty a Komisia v súlade so svojimi úlohami a povinnosťami stanovenými v článku 4 zabezpečujú také usporiadanie a označovanie informácií o pravidlách a povinnostiach, o postupoch a o asistenčných službách a službách riešenia problémov, aby sa prostredníctvom spoločného používateľského rozhrania lepšie vyhľadávali.

4.   Komisia zabezpečí, aby spoločné používateľské rozhranie vyhovovalo týmto kvalitatívnym požiadavkám:

a)

ľahko sa používa;

b)

je prístupné online prostredníctvom rôznych elektronických zariadení;

c)

je vyvinuté a optimalizované pre rôzne internetové prehliadače;

d)

spĺňa tieto požiadavky prístupnosti webových lokalít: vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a odolnosť.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví požiadavky na interoperabilitu, aby sa informácie o pravidlách a povinnostiach, o postupoch a o asistenčných službách a službách riešenia problémov prostredníctvom spoločného používateľského rozhrania lepšie vyhľadávali. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2

Článok 19

Úložisko odkazov

1.   Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi zriadi a spravuje elektronické úložisko odkazov na informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov uvedené v článku 2 ods. 2, pričom umožňuje prepojenie medzi takýmito službami a spoločným používateľským rozhraním.

2.   Komisia do úložiska odkazov vkladá odkazy na informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov prístupné na webových stránkach spravovaných na úrovni Únie a zabezpečí, aby boli uvedené odkazy presné a aktuálne.

3.   Národní koordinátori do úložiska odkazov vkladajú odkazy na informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov prístupné na webových stránkach spravovaných príslušnými orgánmi alebo súkromnými či polosúkromnými subjektmi uvedenými v článku 7 ods. 3 a zabezpečia, aby boli uvedené odkazy presné a aktuálne.

4.   Ak je to technicky možné, vkladanie odkazov uvedené v odseku 3 sa môže medzi príslušnými systémami členských štátov a úložiskom odkazov vykonávať automaticky.

5.   Komisia sprístupní verejnosti informácie uvedené v úložisku odkazov v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte.

6.   Komisia a národní koordinátori zabezpečia, aby odkazy na informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov poskytované prostredníctvom brány neboli plne ani čiastočne duplicitné a aby sa navzájom neprekrývali, čo by používateľov mohlo zavádzať.

7.   Ak je sprístupňovanie informácií uvedených v článku 4 upravené v iných ustanoveniach práva Únie, Komisia a národní koordinátori môžu v záujme splnenia požiadaviek uvedeného článku poskytovať odkazy na uvedené informácie.

Článok 20

Spoločný vyhľadávač asistenčných služieb

1.   S cieľom uľahčiť prístup k asistenčným službám a službám riešenia problémov uvedeným v prílohe III alebo v článku 7 ods. 2 a 3, príslušné orgány a Komisia zabezpečia, aby používatelia k nim mohli získať prístup prostredníctvom vyhľadávača asistenčných služieb a služieb riešenia problémov (ďalej len „spoločný vyhľadávač asistenčných služieb“) dostupného prostredníctvom brány.

2.   Komisia vyvíja a spravuje spoločný vyhľadávač asistenčných služieb a rozhoduje o štruktúre a formáte povinnom pre uvedené opisy asistenčných služieb a služieb riešenia problémov, ako aj kontaktné údaje k nim, aby sa tak umožnilo riadne fungovanie spoločného vyhľadávača asistenčných služieb.

3.   Národní koordinátori poskytnú opisy a kontaktné údaje uvedené v odseku 2 Komisii.

Článok 21

Zodpovednosť za IKT aplikácie na podporu brány

1.   Komisia je zodpovedná za vývoj, dostupnosť, monitorovanie, aktualizáciu, údržbu, bezpečnosť a hosting týchto IKT aplikácií a webových stránok:

a)

portálu Vaša Európa uvedeného v článku 2 ods. 1;

b)

spoločného používateľského rozhrania uvedeného v článku 18 ods. 1 vrátane vyhľadávača alebo akéhokoľvek iného IKT nástroja, ktorý umožňuje vyhľadávanie informácií a služieb na webe;

c)

úložiska odkazov uvedeného v článku 19 ods. 1;

d)

spoločného vyhľadávača asistenčných služieb uvedeného v článku 20 ods. 1;

e)

nástrojov spätnej väzby od používateľov uvedených v článku 25 ods. 1 a článku 26 ods. 1 písm. a).

Na vývoji IKT aplikácií Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi.

2.   Členské štáty sú zodpovedné za vývoj, dostupnosť, monitorovanie, aktualizáciu, údržbu a bezpečnosť IKT aplikácií v súvislosti s vnútroštátnymi webovými sídlami a webovými stránkami, ktoré spravujú a ktoré sú prepojené so spoločným používateľským rozhraním.

KAPITOLA V

PROPAGÁCIA

Článok 22

Názov, logo a značka kvality

1.   Názov, pod ktorým má byť brána známa a propagovaná pred širokou verejnosťou, je „Your Europe“.

O logu, pod ktorým bude brána známa a propagovaná pred širokou verejnosťou, rozhodne Komisia v úzkej spolupráci s koordinačnou skupinou pre bránu najneskôr do 12. júna 2019.

Logo brány a odkaz na bránu musia byť viditeľné a sprístupnené na príslušných webových sídlach na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú prepojené s bránou.

2.   Ako dôkaz plnenia kvalitatívnych požiadaviek uvedených v článkoch 9, 10 a 11 názov a logo brány slúži tiež ako značka kvality. Logo brány však môžu používať ako značku kvality len webové stránky a webové sídla uvedené v úložisku odkazov uvedenom v článku 19.

Článok 23

Propagácia

1.   Členské štáty a Komisia podporujú informovanosť o bráne a jej využívanie občanmi a podnikmi a zabezpečia, aby brána a jej informácie, postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov boli pre verejnosť viditeľné a mohli byť ľahko vyhľadané prostredníctvom vyhľadávačov, ktoré sú prístupné verejnosti.

2.   Členské štáty a Komisia koordinujú svoju propagačnú činnosť uvedenú v odseku 1 a v rámci takejto činnosti odkazujú na bránu a používajú jej logo a podľa potreby aj názvy ďalších značiek.

3.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby bolo bránu možné ľahko nájsť prostredníctvom príbuzných webových sídel, za ktoré sú zodpovedné, a aby na všetkých relevantných webových sídlach na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni bolo k dispozícii spoločné používateľské rozhranie.

4.   Národní koordinátori propagujú bránu vnútroštátnym príslušným orgánom.

KAPITOLA VI

ZHROMAŽĎOVANIE SPÄTNEJ VÄZBY OD POUŽÍVATEĽOV A ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV O NICH

Článok 24

Štatistické údaje o používateľoch

1.   Príslušné orgány a Komisia zabezpečia, aby sa v záujme zlepšovania funkčnosti brány zhromažďovali štatistické údaje o jej návštevnosti zo strany používateľov, ako aj o návštevnosti webových stránok s ňou prepojených tak, aby bola zaručená anonymita používateľov.

2.   Príslušné orgány, poskytovatelia asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov uvedení v článku 7 ods. 3 a Komisia zbierajú a v súhrnnej podobe si navzájom vymieňajú údaje o počte, pôvode a predmete žiadostí o asistenčné služby a služby riešenia problémov, ako aj o príslušnom čase potrebnom na vypracovanie odpovede.

3.   Štatistické údaje zozbierané v súlade s odsekmi 1 a 2 v súvislosti s informáciami, postupmi a asistenčnými službami a službami riešenia problémov, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom brány, patria do týchto kategórií:

a)

údaje súvisiace s počtom, pôvodom a typom používateľov brány;

b)

údaje súvisiace s preferenciami používateľov a cestami používateľov;

c)

údaje súvisiace s použiteľnosťou, vyhľadateľnosťou a kvalitou informácií, postupov a asistenčných služieb a služieb riešenia problémov.

Uvedené údaje sa sprístupňujú verejnosti v otvorenom a bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví metódu zhromažďovania a výmeny štatistických údajov o používateľoch, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2

Článok 25

Spätná väzba od používateľov o službách poskytovaných prostredníctvom brány

1.   S cieľom získať priame informácie od používateľov o ich spokojnosti so službami a informáciami poskytovanými v rámci brány a s informáciami sprístupnenými jej prostredníctvom Komisia prostredníctvom brány poskytuje používateľom používateľsky ústretový nástroj spätnej väzby, ktorý im umožní anonymne sa vyjadriť hneď po využití niektorej zo služieb uvedených v článku 2 ods. 2 ku kvalite a dostupnosti služieb poskytovaných prostredníctvom brány, informácií poskytnutých jej prostredníctvom a spoločného používateľského rozhrania.

2.   Príslušné orgány a Komisia zabezpečia, aby používatelia mali prístup k nástroju uvedenému v odseku 1 zo všetkých webových stránok, ktoré sú súčasťou brány.

3.   Komisia, príslušné orgány a národní koordinátori majú priamy prístup k spätnej väzbe od používateľov získanej prostredníctvom nástroja uvedeného v odseku 1 na účely riešenia všetkých vzniknutých problémov.

4.   Od príslušných orgánov sa nesmie požadovať, aby používateľom na svojich webových stránkach, ktoré sú súčasťou brány, sprístupňovali nástroj spätnej väzby od používateľov uvedený v odseku 1, ak je už na ich webových stránkach na účely monitorovania kvality služieb k dispozícii iný nástroj spätnej väzby používateľov s funkciami podobnými nástroju spätnej väzby uvedenému v odseku 1. Príslušné orgány zhromažďujú spätnú väzbu získanú prostredníctvom vlastného nástroja spätnej väzby od používateľov a oboznamujú s ňou Komisiu a národných koordinátorov ostatných členských štátov.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví pravidlá získavania a spoločného využívania spätnej väzby od používateľov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2

Článok 26

Podávanie správ o fungovaní vnútorného trhu

1.   Komisia:

a)

poskytuje používateľom brány používateľsky ústretový nástroj, prostredníctvom ktorého majú možnosť anonymne dať podnet a spätnú väzbu v súvislosti s akýmikoľvek prekážkami, s ktorými sa stretli pri uplatňovaní svojich práv v oblasti vnútorného trhu;

b)

zhromažďuje súhrnné informácie od asistenčných služieb a služieb riešenia problémov, ktoré sú súčasťou brány, o predmete žiadostí a odpovediach.

2.   Komisia, príslušné orgány a národní koordinátori majú priamy prístup k spätnej väzbe získanej v súlade s odsekom 1 písm. a).

3.   Členské štáty a Komisia analyzujú a prešetrujú problémy nastolené používateľmi v zmysle tohto článku a pokiaľ je to možné, vhodnými prostriedkami ich riešia.

Článok 27

Online súhrnné prehľady

Komisia v anonymizovanej podobe uverejní online súhrnné prehľady problémov vyplývajúcich z informácií zhromaždených v súlade s článkom 26 ods. 1, základné štatistické údaje o používateľoch uvedené v článku 24, ako aj základné informácie o spätnej väzbe od používateľov uvedené v článku 25.

KAPITOLA VII

SPRÁVA BRÁNY

Článok 28

Národní koordinátori

1.   Každý členský štát vymenuje národného koordinátora. Národní koordinátori okrem povinností v súlade s článkami 7, 17, 19, 20, 23 a 25:

a)

vystupujú ako kontaktné miesto pre svoju príslušnú verejnú správu pre všetky záležitosti v súvislosti s bránou;

b)

podporujú jednotné uplatňovanie článkov 9 až 16 ich dotknutými príslušnými orgánmi;

c)

zabezpečujú riadne vykonávanie odporúčaní uvedených v článku 17 ods. 2 písm. c).

2.   Každý členský štát môže v súlade so svojou vnútornou administratívnou štruktúrou vymenovať jedného alebo viacerých koordinátorov na výkon úloh uvedených v odseku 1. Za kontakty s Komisiou v súvislosti so vo všetkými záležitosťami týkajúcimi sa brány za každý členský štát zodpovedá jeden národný koordinátor.

3.   Každý členský štát oznámi meno a kontaktné údaje svojho národného koordinátora ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 29

Koordinačná skupina

Týmto sa zriaďuje koordinačná skupina (ďalej len „koordinačná skupina pre bránu“). Pozostáva z jedného národného koordinátora z každého členského štátu a jej predsedom je zástupca Komisie. Prijme svoj rokovací poriadok. Sekretariát zabezpečí Komisia.

Článok 30

Úlohy koordinačnej skupiny pre bránu

1.   Koordinačná skupina pre bránu podporuje vykonávanie tohto nariadenia. Koordinačná skupina pre bránu najmä:

a)

uľahčuje výmenu a pravidelnú aktualizáciu najlepších postupov;

b)

okrem postupov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu podporuje zavádzanie postupov vykonávaných plne online a online prostriedkov autentifikácie, identifikácie a podpisov, najmä tých, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 910/2014;

c)

rokuje o zlepšeniach používateľsky ústretovej prezentácie informácií v oblastiach uvedených v prílohe I, najmä na základe údajov zhromaždených v súlade s článkami 24 a 25;

d)

pomáha Komisii pri vývoji spoločných IKT riešení na podporu brány;

e)

rokuje o návrhu ročného pracovného programu;

f)

pomáha Komisii pri monitorovaní plnenia ročného pracovného programu;

g)

rokuje o ďalších informáciách poskytovaných v súlade s článkom 5 s cieľom podnietiť ďalšie členské štáty, aby v prípade potreby používateľom poskytovali podobné informácie;

h)

pomáha Komisii pri monitorovaní súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 8 až 16 v súlade s článkom 17;

i)

informuje o vykonávaní článku 6 ods. 1;

j)

rokuje o opatreniach a dáva odporúčania príslušným orgánom a Komisii s cieľom predchádzať zbytočnej duplicite služieb dostupných prostredníctvom brány alebo s cieľom ju odstraňovať;

k)

poskytuje stanoviská k postupom alebo opatreniam v záujme účinného riešenia všetkých problémov s kvalitou služieb nastolených používateľmi a predkladá návrhy na ich skvalitnenie;

l)

rokuje o uplatňovaní zásad špecificky navrhnutej bezpečnosti a špecificky navrhnutej ochrany súkromia v súvislosti s týmto nariadením;

m)

rokuje o otázkach týkajúcich sa zhromažďovania spätnej väzby od používateľov a štatistík uvedených v článkoch 24 a 25, aby sa služby ponúkané na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni neustále skvalitňovali;

n)

rokuje o otázkach súvisiacich s požiadavkami na kvalitu služieb ponúkaných prostredníctvom brány;

o)

zúčastňuje sa výmeny najlepších postupov a pomáha Komisii s usporiadaním, vytváraním štruktúry a prezentáciou služieb uvedených v článku 2 ods. 2 s cieľom umožniť riadne fungovanie spoločného používateľského rozhrania;

p)

uľahčuje vývoj a vykonávanie koordinovanej propagácie;

q)

spolupracuje s riadiacimi orgánmi alebo so sieťami informačných služieb a asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov;

r)

poskytuje usmernenia v súvislosti s ďalším úradným jazykom alebo úradnými jazykmi Únie, ktoré majú príslušné orgány používať v súlade s článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 4, článkom 11 ods. 2 a článkom 13 ods. 2 písm. a).

2.   Komisia môže konzultovať s koordinačnou skupinou pre bránu o všetkých záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 31

Ročný pracovný program

1.   Komisia prijíma ročný pracovný program, v ktorom sa uvedú predovšetkým:

a)

opatrenia na zlepšenie predkladania osobitných informácií v rámci oblastí uvedených v prílohe I a opatrenia na uľahčenie včasného vykonávania požiadavky na poskytovanie informácií príslušnými orgánmi na všetkých úrovniach, a to aj na komunálnej úrovni;

b)

opatrenia na ľahšie dosiahnutie súladu s článkami 6 a 13;

c)

opatrenia požadované na zabezpečenie dôsledného dodržiavania požiadaviek stanovených v článkoch 9 až 12;

d)

činnosti súvisiace s propagáciou brány v súlade s článkom 23.

2.   Pri príprave návrhu ročného pracovného programu Komisia prihliada na štatistické údaje o používateľoch a spätnú väzbu od používateľov, ktoré získala v súlade s článkami 24 a 25, a na všetky návrhy členských štátov. Návrh ročného pracovného programu Komisia pred prijatím predkladá koordinačnej skupine pre bránu na prerokovanie.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Náklady

1.   Zo všeobecného rozpočtu Európskej únie sa pokrývajú náklady na:

a)

vývoj a údržbu IKT nástrojov na podporu vykonávania tohto nariadenia na úrovni Únie;

b)

propagáciu brány na úrovni Únie;

c)

preklad informácií, vysvetlení a pokynov v súlade s článkom 12 v rámci maximálneho ročného objemu na členský štát bez toho, aby bola dotknutá možnosť prerozdelenia, ak to bude potrebné, s cieľom plne využiť dostupný rozpočet.

2.   Náklady súvisiace s vnútroštátnymi webovými portálmi, informačnými platformami, asistenčnými službami a postupmi stanovenými na úrovni členských štátov sú hradené z príslušného rozpočtu členských štátov, pokiaľ nie je v právnych predpisoch Únie stanovené inak.

Článok 33

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi v rámci tohto nariadenia musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov Komisiou v rámci tohto nariadenia musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 .

Článok 34

Spolupráca s inými sieťami informácií a pomoci

1.   Komisia po konzultácii s členskými štátmi rozhodne o tom, za ktoré z existujúcich neformálnych mechanizmov riadenia ktorejkoľvek z asistenčných služieb alebo služieb riešenia problémov uvedených v prílohe III alebo ktorejkoľvek z oblastí informácií, na ktoré sa vzťahuje príloha I, bude zodpovedná koordinačná skupina pre bránu.

2.   Ak pre ktorúkoľvek z oblastí informácií, na ktoré sa vzťahuje príloha I, boli služby alebo siete pre poskytovanie informácií a pomoci vytvorené na základe právne záväzného aktu Únie, Komisia koordinuje činnosť koordinačnej skupiny pre bránu a orgánov, ktoré takéto služby alebo siete spravujú, s cieľom dosiahnuť synergiu a zabrániť duplicite.

Článok 35

Informačný systém o vnútornom trhu

1.   Na účely článku 6 ods. 4 a článku 15 a v súlade s nimi sa využíva informačný systém o vnútornom trhu (IMI) zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012.

2.   Komisia sa môže rozhodnúť, že využije IMI ako elektronické úložisko odkazov uvedené v článku 19 ods. 1

Článok 36

Podávanie správ a preskúmanie

Komisia do 12. decembra 2022 a potom každé dva roky preskúma uplatňovanie tohto nariadenia a Európskemu parlamentu a Rade predloží hodnotiacu správu o fungovaní brány a o fungovaní vnútorného trhu na základe štatistiky a spätnej väzby získaných v súlade s článkami 24, 25 a 26. V rámci preskúmania sa predovšetkým vyhodnotí pôsobnosť článku 14 s prihliadnutím na vývoj v oblasti technológií, na trhu a v oblasti právnych predpisov, pokiaľ ide o výmenu dôkazov medzi príslušnými orgánmi.

Článok 37

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 38

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá používania informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len ‚IMI‘) na administratívnu spoluprácu medzi aktérmi IMI vrátane spracúvania osobných údajov.“;

2.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   IMI sa používa na výmenu informácií vrátane osobných údajov medzi aktérmi IMI a spracúvanie uvedených informácií na ktorýkoľvek z týchto účelov:

a)

administratívna spolupráca požadovaná v súlade s aktmi uvedenými v prílohe;

b)

administratívna spolupráca, ktorá je predmetom pilotného projektu vykonávaného v súlade s článkom 4.“;

3.

V článku 5 sa druhý odsek mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

‚IMI‘ je elektronický nástroj, ktorý poskytuje Komisia na uľahčenie administratívnej spolupráce medzi aktérmi IMI;“;

b)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

‚administratívna spolupráca‘ je spolupráca medzi aktérmi IMI prostredníctvom výmeny a spracovania informácií s cieľom lepšieho uplatňovania práva Únie;“;

c)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

‚aktéri IMI‘ sú príslušné orgány, koordinátori IMI, Komisia a orgány, úrady a agentúry Únie;“;

4.

V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

zabezpečuje koordináciu s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a poskytuje im prístup do IMI.“;

5.

V článku 9 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Členské štáty, Komisia a orgány, úrady a agentúry Únie zavedú vhodné prostriedky na zabezpečenie toho, aby používatelia IMI mohli pristupovať k osobným údajom spracúvaným v IMI iba na základe zásady ‚need-to-know‘ a v tej oblasti alebo oblastiach vnútorného trhu, ku ktorým im boli udelené prístupové práva v súlade s odsekom 3.“;

6.

Článok 21 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie a zabezpečenie uplatňovania tohto nariadenia v prípadoch, keď Komisia alebo orgány, úrady a agentúry Únie v rámci svojej úlohy aktérov IMI spracúvajú osobné údaje. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 57 a 58 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (*1).

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).“;"

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právomocí, navzájom spolupracujú, aby tak zabezpečili koordinovaný dohľad nad IMI a nad jeho používaním aktérmi IMI v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) 2018/1725.“;

c)

odsek 4 sa vypúšťa;

7.

V článku 29 sa odsek 1 vypúšťa.

8.

V prílohe sa dopĺňajú tieto body:

„11.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (*2): článok 56, články 60 až 66 a článok 70 ods. 1

12.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (*3): článok 6 ods. 4, články 15 a 19.

(*2)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1."

(*3)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39“."

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2, článok 4, články 7 až 12, článok 16, článok 17, článok 18 ods. 1 až 4, článok 19, článok 20, článok 24 ods. 1, 2 a 3, článok 25 ods. 1 až 4, článok 26 a článok 27 sa uplatňujú od 12. decembra 2020.

Článok 6, článok 13, článok 14 ods. 1 až 8 a článok 14 ods. 10 a článok 15 sa uplatňujú od 12. decembra 2023.

Bez ohľadu na dátum uplatňovania článkov 2, 9, 10 a 11 orgány miestnej samosprávy sprístupnia informácie, vysvetlenia a pokyny uvedené v uvedených článkoch najneskôr do 12. decembra 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 2. októbra 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 88.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. septembra 2018.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

(7)  Odporúčanie Komisie 2013/461/EÚ zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

(11)  Rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

(17)  Rozhodnutie Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26.7.2016, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (pozri stranu 39 tohto úradného vestníka).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(27)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

(28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(30)  Ú. v. EÚ C 340, 11.10.2017, s. 6.


PRÍLOHA I

Zoznam oblastí informácií dôležitých pre občanov a podniky pri výkone práv, ktoré im poskytuje vnútorný trh, uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a)

Oblasti informácií, ktoré sa týkajú občanov:

Oblasť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL VYPLÝVAJÚCICH Z PRÁVA ÚNIE A VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA

A.

Cestovanie v rámci Únie

1.

dokumenty vyžadované od občanov Únie, ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Únie, maloletých osôb, ktoré cestujú bez sprievodu a osôb, ktoré nie sú občanmi Únie, pri cestovaní cez hranice v rámci Únie (preukaz totožnosti, vízum, cestovný pas)

2.

práva a povinnosti osôb, ktoré cestujú do Únie a z Únie lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom, a osôb, ktoré si zakúpili balík cestovných služieb alebo spojené cestovné služby

3.

pomoc v prípade obmedzenej mobility pri cestovaní do Únie a z Únie

4.

preprava zvierat, rastlín, alkoholu, tabaku, cigariet a iného tovaru pri cestovaní v rámci Únie

5.

hlasové volania a odosielanie a prijímanie elektronických správ a elektronických údajov v rámci Únie

B.

Práca a odchod do dôchodku v Únii

1.

hľadanie zamestnania v inom členskom štáte

2.

nástup do zamestnania v inom členskom štáte

3.

uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania v inom členskom štáte

4.

zdaňovanie v inom členskom štáte

5.

pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a povinného poistenia v inom členskom štáte v súvislosti s pobytom alebo zamestnaním

6.

podmienky zamestnávania vrátane podmienok pre vyslaných pracovníkov stanovené zákonom alebo vykonávacím predpisom (vrátane informácií o pracovnom čase, platenej dovolenke, nároku na dovolenku, právach a povinnostiach týkajúcich sa nadčasov, zdravotných prehliadok, vypovedania zmlúv, výpovede a prepustenia)

7.

rovnaké zaobchádzanie (pravidlá zakazujúce diskrimináciu na pracovisku, pravidlá o rovnakej odmene pre ženy a mužov a rovnakej odmene pre zamestnancov na dobu určitú alebo neurčitú)

8.

povinnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti vo vzťahu k rôznym druhom činností

9.

práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii vrátane tých, ktoré sa týkajú poberania dôchodkov

C.

Vozidlá v Únii

1.

dočasné alebo trvalé prevezenie motorového vozidla do iného členského štátu

2.

získanie a obnovenie vodičského preukazu

3.

uzavretie povinného poistenia motorového vozidla

4.

kúpa a predaj motorového vozidla v inom členskom štáte

5.

vnútroštátne pravidlá cestnej premávky a požiadavky na vodičov vrátane všeobecných pravidiel využívania vnútroštátnej cestnej infraštruktúry: časových poplatkov (diaľničných známok), poplatkov za prejazdenú vzdialenosť (mýto), emisné nálepky

D.

Pobyt v inom členskom štáte

1.

dočasné alebo trvalé presťahovanie sa do iného členského štátu

2.

kúpa a predaj nehnuteľností vrátane všetkých podmienok a povinností zdaňovania, vlastníctva alebo využívania takejto nehnuteľností aj ako druhého bydliska

3.

účasť na komunálnych voľbách a na voľbách do Európskeho parlamentu

4.

požiadavky na pobytové preukazy pre občanov Únie a ich rodinných príslušníkov vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi Únie

5.

podmienky uplatniteľné na naturalizáciu príslušníkov z iného členského štátu

6.

pravidlá uplatniteľné v prípade úmrtia vrátane pravidiel o repatriácii telesných pozostatkov do iného členského štátu

E.

Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte

1.

vzdelávací systém v inom členskom štáte vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, primárneho a sekundárneho vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých

2.

dobrovoľnícka činnosť v inom členskom štáte

3.

stáž v inom členskom štáte

4.

výskum v inom členskom štáte v rámci vzdelávacieho programu

F.

Zdravotná starostlivosť

1.

lekárske ošetrenie v inom členskom štáte

2.

nákup predpísaných farmaceutických výrobkov v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom boli predpísané, online alebo osobne

3.

pravidlá zdravotného poistenia uplatniteľné v prípade krátkodobého alebo dlhodobého pobytu v inom členskom štáte vrátane možnosti vybaviť si európsky preukaz zdravotného poistenia

4.

všeobecné informácie o prístupových právach alebo povinnosti zúčastňovať sa dostupných preventívnych opatrení v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti

5.

služby poskytované prostredníctvom národných čísel tiesňového volania, vrátane čísel 112 a 116

6.

práva a podmienky prechodu do zariadenia opatrovateľskej starostlivosti

G.

Občianske a rodinné práva

1.

narodenie, osobná starostlivosť o maloleté deti, rodičovské povinnosti, pravidlá náhradného materstva a osvojenia vrátane osvojenia dieťaťa druhým rodičom, vyživovacia povinnosť vo vzťahu k deťom v cezhraničnej rodinnej situácii

2.

život jedincov s rôznou štátnou príslušnosťou v páre vrátane párov rovnakého pohlavia (manželstvo, občianske alebo registrované partnerstvo, rozluka, rozvod, práva v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov, práva druhov)

3.

pravidlá uznávania rodu

4.

práva a povinnosti vo vzťahu k dedeniu v inom členskom štáte vrátane daňových predpisov

5.

práva a pravidlá uplatniteľné v prípade cezhraničného únosu detí rodičmi

H.

Práva spotrebiteľa

1.

kúpa tovaru, digitálneho obsahu alebo služieb (vrátane finančných služieb) z iného členského štátu, online alebo osobne

2.

vlastníctvo bankového účtu v inom členskom štáte

3.

napojenie na verejné siete, ako sú plyn, elektrina, voda, likvidácia domového odpadu, telekomunikačné služby a internet

4.

platby vrátane prevodných príkazov, oneskorenie pri cezhraničných platbách

5.

práva spotrebiteľa a záruky týkajúce sa kúpy tovaru a služieb vrátane postupov riešenia spotrebiteľských sporov a odškodnenia

6.

bezpečnosť a zabezpečenie spotrebných výrobkov

7.

prenájom motorového vozidla

I.

Ochrana osobných údajov

1.

uplatňovanie práv dotknutých osôb vo vzťahu k ochrane osobných údajov

Oblasti informácií, ktoré sa týkajú podnikov:

Oblasť

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDIEL

J.

Začatie, výkon a ukončenie podnikateľskej činnosti

1.

registrácia, zmena právnej formy alebo ukončenie podnikateľskej činnosti (postupy pri registrácii a právne formy výkonu podnikateľskej činnosti)

2.

presun podnikateľskej činnosti do iného členského štátu

3.

práva duševného vlastníctva (prihlásenie patentu, registrácia ochrannej známky, obrazového náčrtu alebo návrhu, získanie licencie na reprodukciu)

4.

spravodlivosť a transparentnosť obchodnej praxe vrátane práv spotrebiteľov a záruk týkajúcich sa predaja tovaru a služieb

5.

ponuka elektronických nástrojov na cezhraničné platby pri predaji tovaru a služieb online

6.

práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného práva vrátane úrokov z omeškania

7.

insolvenčné konanie a likvidácia podnikov

8.

poistenie úverov

9.

fúzie spoločností alebo predaj podniku

10.

občianskoprávna zodpovednosť riaditeľov spoločnosti

11.

pravidlá a povinnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov

K.

Zamestnanci

1.

podmienky zamestnávania stanovené zákonom alebo vykonávacím predpisom (vrátane pracovného času, platenej dovolenky, nároku na dovolenku, práv a povinností týkajúcich sa nadčasov, zdravotných prehliadok, vypovedania zmlúv, výpovede a prepustenia)

2.

práva a povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia v Únii (registrácia zamestnávateľov, registrácia zamestnancov, oznámenie o ukončení zmluvy zamestnanca, platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie, práva a povinnosti týkajúce sa dôchodkov)

3.

zamestnávanie pracovníkov v iných členských štátoch (vysielanie pracovníkov, pravidlá slobody poskytovať služby, požiadavky týkajúce sa pobytu pracovníkov)

4.

rovnaké zaobchádzanie (pravidlá zakazujúce diskrimináciu na pracovisku, rovnaká odmena pre ženy a mužov a rovnaká odmena pre zamestnancov na dobu určitú alebo neurčitú)

5.

pravidlá zastupovania zamestnancov

L.

Dane

1.

DPH: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a oslobodení od dane, registrácia platiteľa a platenie DPH, vrátenie dane

2.

spotrebné dane: informácie o všeobecných pravidlách, sadzbách a oslobodení od dane, registrácia platiteľa a platenie spotrebnej dane, vrátenie dane

3.

clo a ďalšie dane a poplatky vyberané pri dovoze

4.

colné postupy pri dovoze a vývoze v rámci Colného kódexu Únie

5.

iné dane: platenie, sadzby, daňové priznanie

M.

Tovar

1.

získanie označenia CE

2.

pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

3.

identifikácia príslušných noriem, technických špecifikácií a osvedčovanie výrobkov

4.

vzájomné uznávanie výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifikácie Únie

5.

požiadavky týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia nebezpečných chemických látok

6.

predaj na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov: informácie, ktoré sa majú poskytnúť zákazníkom vopred, písomné potvrdenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, dodanie tovaru, iné osobitné povinnosti

7.

vadné výrobky: práva spotrebiteľov a záruky, zodpovednosť po predaji, prostriedky nápravy pre poškodenú stranu

8.

osvedčenia, označenia (EMAS, energetické štítky, ekodizajn, environmentálna značka EÚ)

9.

recyklácia a odpadové hospodárstvo

N.

Služby

1.

získanie licencií, oprávnení alebo povolení na začatie a vykonávanie podnikateľskej činnosti

2.

oznamovanie cezhraničnej činnosti orgánom

3.

uznávanie odborných kvalifikácií vrátane odborného vzdelávania a prípravy

O.

Financovanie podnikateľskej činnosti

1.

získanie prístupu k finančným prostriedkom na úrovni Únie vrátane financovania z programov Únie a grantov pre podniky

2.

získanie prístupu k finančným prostriedkom na vnútroštátnej úrovni

3.

iniciatívy určené podnikateľom (výmeny pre nových podnikateľov, mentorské programy atď.)

P.

Verejné obstarávanie

1.

účasť na verejných súťažiach: pravidlá a postupy

2.

predloženie ponuky online v rámci verejnej výzvy na predkladanie ponúk

3.

nahlasovanie nezrovnalostí vo vzťahu k postupom verejného obstarávania

Q.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.

povinnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti podľa rôznych druhov činností vrátane predchádzania rizikám, informácií a odbornej prípravy


PRÍLOHA II

Postupy uvedené v článku 6 ods. 1

Životné udalosti

Postupy

Očakávaný výstup na základe prípadného posúdenia žiadosti príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnym právom

Narodenie

žiadosť o doklad o zápise narodenia

doklad o zápise narodenia alebo rodný list

Pobyt

žiadosť o doklad o pobyte

potvrdenie o registrácii na novej adrese

Štúdium

žiadosť o financovanie terciárneho vzdelávania, ako sú študentské štipendiá a pôžičky od verejného subjektu alebo inštitúcie

rozhodnutie o žiadosti o financovanie alebo potvrdenie o prijatí žiadosti

podanie pôvodnej žiadosti o prijatie na verejnú terciárnu vzdelávaciu inštitúciu

potvrdenie o prijatí žiadosti

žiadosť o akademické uznanie diplomov, vysvedčení alebo iných dokladov o absolvovaní štúdia alebo kurzov

rozhodnutie o žiadosti o uznanie

Práca

žiadosť o určenie uplatniteľných právnych predpisov súlade s hlavou II nariadenia (EÚ) č. 883/2004 (1)

rozhodnutie o uplatniteľných právnych predpisoch

oznámenie o zmenách osobnej alebo pracovnej situácie osoby poberajúcej dávky sociálneho zabezpečenia, ktoré sú pre takéto dávky relevantné

potvrdenie o prijatí oznámenia o takýchto zmenách

žiadosť o európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

podanie priznania k dani z príjmu

potvrdenie o prijatí priznania k dani z príjmu

Presťahovanie

Registrácia zmeny adresy

potvrdenie o odhlásení z predchádzajúcej adresy a o registrácii novej adresy

registrácia motorového vozidla, ktoré pochádza z členského štátu alebo je už zaradené do evidencie v členskom štáte, prostredníctvom štandardných postupov (2)

doklad o prihlásení motorového vozidla do evidencie

získanie známok na používanie vnútroštátnej cestnej infraštruktúry: časových poplatkov (diaľničných známok), poplatkov za prejazdenú vzdialenosť (mýto), ktoré vydal verejný subjekt alebo inštitúcia

príjmový doklad o zaplatení mýta alebo diaľničnej známky alebo iný platobný doklad

získanie emisnej známky, ktorú vydal verejný subjekt alebo inštitúcia

príjmový doklad o zaplatení emisnej známky alebo iný platobný doklad

Odchod do dôchodku

uplatnenie nároku na dôchodkové a preddôchodkové dávky z povinných systémov

potvrdenie o prijatí uplatnenia nároku alebo rozhodnutie o nároku na dôchodkové alebo preddôchodkové dávky

žiadosti o informácie o údajoch týkajúcich sa dôchodku z povinných systémov

vyhlásenie o údajoch o osobnom dôchodku

Začatie podnikateľskej činnosti, priebeh podnikateľskej činnosti a ukončenie podnikateľskej činnosti

oznámenie o podnikateľskej činnosti, povolenia na výkon podnikateľskej činnosti, zmeny podnikateľskej činnosti a ukončenie podnikateľskej činnosti, ktoré sa netýka postupov v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie, s výnimkou pôvodnej registrácie podnikateľskej činnosti v obchodnom registri a s výnimkou postupov týkajúcich sa založenia alebo akéhokoľvek následného podania zo strany spoločností alebo firiem v zmysle článku 54, druhého pododseku ZFEÚ

potvrdenie o prijatí oznámenia alebo zmeny alebo žiadosti o povolenie podnikateľskej činnosti

registrácia zamestnávateľa (fyzickej osoby) v povinnom dôchodkovom systéme alebo systémoch poistenia

potvrdenie o registrácii alebo identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia

registrácia zamestnancov v povinnom dôchodkovom a poistnom systéme

potvrdenie o registrácii alebo identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia

podanie priznania k dani z príjmu právnických osôb

potvrdenie o podaní priznania k dani z príjmu právnických osôb

oznámenie sociálnej poisťovni o ukončení zmluvy so zamestnancom s výnimkou postupov hromadného ukončenia pracovných zmlúv

potvrdenie o doručení oznámenia

úhrada príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnancov

príjmový doklad alebo iná forma potvrdenia o úhrade príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnancov


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Sem patria tieto vozidlá: a) akékoľvek motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1) a b) akékoľvek dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlo, so zdvojenými kolesami alebo iné, určené na cestnú premávku, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).


PRÍLOHA III

Zoznam asistenčných služieb a služieb riešenia problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. c)

1.

Miesta jednotného kontaktu (1)

2.

Kontaktné miesta pre výrobky (2)

3.

Kontaktné miesta pre stavebné výrobky (3)

4.

Národné asistenčné centrá pre odborné kvalifikácie (4)

5.

Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť (5)

6.

Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) (6)

7.

Riešenie sporov online (RSO) (7)


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1).


Top