EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:066:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 66, 21 februarie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 66

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
21 februarie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2016-2017
Ședințele din 27 și 28 aprilie 2016
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 190, 15.6.2017 .
Textele adoptate din 28 aprilie 2016 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2014 au fost publicate în JO L 246, 14.9.2016 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Joi, 28 aprilie 2016

2018/C 66/01

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (2016/2575(RSP))

2

2018/C 66/02

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (2015/2127(INI))

6

2018/C 66/03

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar (2016/2662(RSP))

17

2018/C 66/04

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la accesul public la documente (articolul 116 alineatul (7) din Regulamentul de procedură) pentru anii 2014-2015 (2015/2287(INI))

23

2018/C 66/05

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (2015/2094(INI))

30

2018/C 66/06

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (2015/2007(INI))

44


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Joi, 28 aprilie 2016

2018/C 66/07

Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

57


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Joi, 28 aprilie 2016

2018/C 66/08

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

59

2018/C 66/09

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

60

2018/C 66/10

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, stabilită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

61

2018/C 66/11

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

62

2018/C 66/12

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

64

2018/C 66/13

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

66

2018/C 66/14

P8_TA(2016)0146
Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TC1-COD(2013)0314
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 aprilie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

68


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top