EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1011

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare

JO L 286, 30.9.2014, p. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1011/oj

30.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1011/2014 AL COMISIEI

din 22 septembrie 2014

de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 41 alineatul (4), articolul 102 alineatul (1), articolul 112 alineatul (5), articolul 122 alineatul (3), articolul 124 alineatul (7), articolul 131 alineatul (6) și articolul 137 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei (2) stabilește dispozițiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanțate de fondurile structurale și de investiții europene („fondurile ESI”), este necesar să se stipuleze dispoziții suplimentare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita o imagine de ansamblu cuprinzătoare și accesul la aceste dispoziții, ele ar trebui să fie prevăzute într-un act de punere în aplicare.

(2)

Pentru a asigura consecvența și calitatea informațiilor prezentate de autoritatea de management Comisiei, inclusiv declarații clare cu privire la fezabilitatea și viabilitatea economică a investiției asociate unui proiect major, ar trebui prevăzut un format standard care să stabilească cerințe uniforme pentru structura și conținutul informațiilor în vederea comunicării către Comisie a proiectelor majore selectate.

(3)

În vederea asigurării unei eficiențe și transparențe sporite în punerea în aplicare a programelor finanțate de fondurile ESI, ar trebui stabilite modelul pentru transmiterea datelor financiare, modelul de cerere de plată și, în temeiul articolului 41 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, modelul care urmează să fie utilizat în cazul în care se prezintă Comisiei informații suplimentare privind instrumentele financiare împreună cu cererea de plată, precum și modelul pentru situațiile contabile aferente programelor operaționale.

(4)

În același scop, ar trebui prevăzute modelul pentru descrierea funcțiilor și procedurilor implementate la nivelul autorității de management și, dacă este cazul, al autorității de certificare, precum și modelul de raport și de aviz al organismului de audit independent. Aceste modele ar trebui să stabilească caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp din sistemul de schimb electronic de date. Întrucât aceste modele vor forma baza pentru dezvoltarea sistemului electronic de schimb de date menționat la articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ele ar trebui, de asemenea, să stabilească și metoda prin care datele privind cheltuielile eligibile vor fi introduse în acest sistem de schimb electronic de date.

(5)

Este necesar să se stabilească norme detaliate cu privire la domeniul de aplicare și caracteristicile sistemelor care sprijină schimbul electronic de informații între beneficiari și o autoritate de management, o autoritate de certificare, o autoritate de audit și organismele intermediare astfel încât să li se confere statelor membre securitate juridică privind obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească la termenul reglementar stipulat la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(6)

Pentru a reduce sarcina administrativă a beneficiarilor într-un mod eficient, eficace și satisfăcător pentru aceștia, în paralel cu asigurarea unui schimb electronic de informații eficient, eficace și sigur, ar trebui specificate anumite cerințe de bază și caracteristici tehnice în ceea ce privește sistemele menționate la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)

Ar trebui să se prevadă, cu privire la transmiterea documentelor și datelor prin sisteme, principiile și normele aplicabile referitoare la identificarea părții responsabile pentru încărcarea documentelor și a oricăror versiuni actualizate ale acestora, inclusiv o soluție alternativă pentru cazul în care un eveniment de forță majoră împiedică utilizarea sistemelor.

(8)

Prezentul regulament ar trebui să respecte drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice în conformitate cu drepturile și principiile respective. În ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate de către statele membre, se aplică Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii și libera circulație a acestor date, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

MODELELE ȘI FORMATUL CARE TREBUIE UTILIZATE PENTRU PREZENTAREA ANUMITOR INFORMAȚII COMISIEI

Articolul 1

Formatul pentru notificarea unui proiect major selectat

Notificarea unui proiect major selectat Comisiei de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se efectuează în conformitate cu formatul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Model pentru transmiterea datelor financiare

În cazul în care se prezintă Comisiei date financiare în scop de monitorizare, în conformitate cu articolul 112 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre trebuie să folosească modelul stabilit în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Model pentru descrierea funcțiilor și procedurilor implementate destinat autorității de management și autorității de certificare

(1)   Descrierea funcțiilor și procedurilor implementate în cazul autorității de management și, dacă e cazul, al autorității de certificare se realizează în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la prezentul regulament.

(2)   În cazul în care un sistem comun se aplică mai multor programe operaționale, se poate realiza o singură descriere a funcțiilor și procedurilor menționate la alineatul (1).

Articolul 4

Model de raport pentru organismul de audit independent

(1)   Raportul de audit al unui organism de audit independent menționat la articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se întocmește în conformitate cu modelul stabilit în anexa IV la prezentul regulament.

(2)   În cazul în care un sistem comun se aplică mai multor programe operaționale, se poate realiza o singură descriere a funcțiilor și procedurilor menționate la alineatul (1).

Articolul 5

Model de opinie pentru organismul de audit independent

(1)   Opinia unui organism de audit independent menționat în articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se întocmește în conformitate cu modelul stabilit în anexa V la prezentul regulament.

(2)   În cazul în care un sistem comun se aplică mai multor programe operaționale, se poate realiza o singură descriere a funcțiilor și procedurilor menționate la alineatul (1).

Articolul 6

Model de cerere de plată, inclusiv informații suplimentare referitoare la instrumentele financiare

Cererea de plată menționată la articolul 41 alineatul (4) și la articolul 131 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se întocmește în conformitate cu modelul stabilit în anexa VI la prezentul regulament și include, atunci când este cazul, informații suplimentare referitoare la instrumentele financiare.

Articolul 7

Model pentru situațiile contabile

Situațiile contabile menționate la articolul 137 alineatul (1) din regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se prezintă Comisiei în conformitate cu modelul stabilit în anexa VII la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

NORME DETALIATE PRIVIND SCHIMBURILE DE INFORMAȚII ÎNTRE BENEFICIARI ȘI AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT, AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE, AUTORITĂȚILE DE AUDIT ȘI ORGANISMELE INTERMEDIARE

Articolul 8

Definiția și domeniul de aplicare ale sistemelor de schimb electronic de date

(1)   „Sistemele de schimb electronic de date” menționate la articolul 122 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 înseamnă mecanismele și instrumentele care permit schimbul electronic de documente și date, inclusiv suport media audiovizual, documente scanate și fișiere electronice.

Schimbul de date și documente include raportarea referitoare la progresul proiectelor, cereri de plată și schimbul de informații în legătură cu verificările și auditurile privind gestionarea.

(2)   Sistemele de schimb electronic de date fac posibile controale administrative în legătură cu fiecare solicitare de rambursare a beneficiarilor în temeiul articolului 125 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și audituri care se bazează pe informațiile și documentele disponibile prin sistemele de schimb electronic de informații, în cazul în care respectivele informații și documente sunt comunicate sub formă electronică în conformitate cu articolul 122 alineatul (3) din regulament. Documentele pe hârtie pot să fie solicitate doar de către aceste autorități responsabile în situații excepționale, în urma unei analize a riscurilor, și numai dacă documentele pe hârtie reprezintă sursa reală a documentelor scanate încărcate în sistemele de schimb electronic de date.

Articolul 9

Caracteristicile sistemelor de schimb electronic de date

(1)   Sistemele de schimb electronic de date asigură securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor, precum și autentificarea expeditorului în conformitate cu articolul 122 alineatul (3), articolul 125 alineatul (4) litera (d), articolul 125 alineatul (8) și articolul 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Sistemele de schimb electronic de date sunt disponibile și utilizabile pe parcursul și în afara programului de lucru standard, cu excepția intervalelor de timp afectate activităților de întreținere.

(2)   Dacă un stat membru, la propria sa inițiativă, impune beneficiarilor obligativitatea de a utiliza sistemele de schimb electronic de date, acesta trebuie să se asigure că respectivele caracteristici tehnice ale sistemelor nu vor perturba buna punere în aplicare a fondurilor și nici nu vor restricționa accesul beneficiarilor.

Această cerință nu se aplică sistemelor de schimb electronic de date a căror utilizare a fost impusă beneficiarilor de un stat membru în timpul unei perioade de programare anterioare și care sunt în conformitate cu alte cerințe stabilite de prezentul regulament.

(3)   Sistemele de schimb electronic de date trebuie să fie prevăzute cel puțin cu următoarele funcționalități:

(a)

formulare interactive și/sau precompletate de sistem pe baza datelor care sunt stocate în etapele succesive ale procedurilor;

(b)

calcule automate, după caz;

(c)

controale automate integrate care reduc schimburile repetate de documente sau informații, pe cât de mult posibil;

(d)

alerte generate de sistem pentru a informa beneficiarul că se pot executa anumite acțiuni;

(e)

urmărirea stadiului online care permite beneficiarului să monitorizeze stadiul actual al proiectului;

(f)

disponibilitatea tuturor datelor și documentelor anterioare prelucrate de sistemul de schimb electronic de date.

Articolul 10

Transmiterea datelor și documentelor prin sistemele de schimb electronic de date

(1)   Beneficiarii și autoritățile menționate la articolul 122 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să adauge documentele și datele pentru care sunt răspunzători, precum și toate versiunile actualizate ale acestora, în sistemele de schimb electronic de date, în formatul electronic definit de statul membru.

Statul membru trebuie să prevadă termenii și condițiile schimbului electronic de date în documentul care stabilește condițiile referitoare la suportul pentru fiecare operațiune menționată la articolul 125 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Schimburile de date și tranzacțiile sunt însoțite de o semnătură electronică compatibilă cu unul din cele trei tipuri de semnături electronice definite de Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

(3)   Data transmiterii datelor și documentelor de către beneficiar autorităților menționate la articolul 122 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și viceversa se consideră a fi data prezentării sub formă electronică a informațiilor care sunt stocate în sistemele de schimb electronic de date.

(4)   Prezentarea datelor și documentelor prin intermediul sistemelor de schimb electronic de date se face numai o singură dată, așa cum se menționează la articolul 122 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în legătură cu aceeași operațiune, la toate autoritățile care pun în aplicare același program.

Aceste autorități trebuie să colaboreze la nivel juridic, organizațional, semantic și tehnic, pentru a asigura o comunicare eficace, precum și schimbul și reutilizarea informațiilor și cunoștințelor.

Acest lucru nu aduce atingere proceselor care permit beneficiarilor să actualizeze date eronate sau caduce sau documente ilizibile.

(5)   Sistemele de schimb electronic de date trebuie să fie accesibile fie în mod direct, printr-o interfață de utilizator interactivă (o aplicație web), fie printr-o interfață tehnică care permite sincronizarea automată și transmisia de date între sistemele beneficiarilor și cele ale statelor membre.

(6)   Când se prelucrează informațiile, sistemele de schimb electronic de date garantează protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, și confidențialitatea comercială, în cazul persoanelor juridice, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), cu Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

(7)   În caz de forță majoră, în special de defecțiune a sistemelor de schimb electronic de date sau de absență a unei conexiuni de date stabilă, beneficiarul în cauză poate să prezinte informațiile solicitate autorităților competente în forma și prin metodele stabilite de statul membru pentru astfel de situații. De îndată ce forța majorăîncetează, statul membru trebuie să se asigure că documentele respective sunt integrate în baza de date legată de sistemele de schimb electronic de date.

Prin derogare de la alineatul (3), data luată în considerare în vederea prezentării informațiilor solicitate se consideră a fi data transmiterii documentelor sub forma formularelor prevăzute.

(8)   Statele membre se asigură că toți beneficiarii pot utiliza sistemele de schimb electronic de date menționate la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusiv beneficiarii unor operațiuni în curs la data la care sistemele de schimb electronic de date devin exploatabile și la care se aplică schimbul electronic de date.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 57, 27.2.2014, p. 7).

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).

(6)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(7)  Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (JO L 337, 18.12.2009, p. 11).

(8)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).


ANEXA I

Formatul de notificare a unui proiect major selectat

NOTIFICAREA COMISIEI CU PRIVIRE LA PROIECTUL MAJOR SELECTAT ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 102 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF DIN REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ/FONDUL DE COEZIUNE

INVESTIȚIE ÎN INFRASTRUCTURĂ/PRODUCTIVĂ

Titlul proiectului [„”]

CCI []

PARTEA A:

Informații solicitate la articolul 102 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

A.   ORGANISM RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR

A.1.   Autoritatea responsabilă pentru notificarea proiectului (autoritatea de gestionare sau organismul intermediar)

A.1.1

Nume:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Adresă:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Funcția persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon

<type='N' input='M'>

A.1.6

Adresă de e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Organismul responsabil pentru implementarea proiectului (beneficiarul  (2) )

A.2.1

Nume:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adresă:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Funcția persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon

<type='N' input='M'>

A.2.6

Adresă de e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Este proiectul prezent o etapă a unui proiect major  (3) ? <type='C' input='M' >

Da

Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați o descriere a obiectivelor fizice și financiare ale întregului proiect.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4   A aprobat anterior Comisia vreo parte din acest proiect major? <type='C' input='M'>

Da

Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați numărul CCI al proiectului major aprobat.

<type='S' input='M'>

Dacă prezentul proiect reprezintă o parte a unui proiect major a cărui primă etapă s-a realizat în perioada 2007-2013, vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a obiectivelor fizice și financiare ale etapei anterioare, inclusiv o descriere a punerii în aplicare a primei etape și să confirmați că este sau va fi gata de a fi utilizată în scopul său.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   A fost analiza calității finalizată de experții independenți și a fost raportul acestora anexat la partea B? <type='C' input='M'>

Da

Nu (4)

B.   DESCRIERE PRIVIND INVESTIȚIA ȘI LOCUL DE PLASARE A INVESTIȚIEI, CALENDARUL ȘI CONTRIBUȚIA PRECONIZATĂ A PROIECTULUI MAJOR LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DIN CADRUL AXEI SAU AXELOR PRIORITARE RELEVANTE

B.1.   Clasificarea activităților din cadrul proiectului  (5)

 

Cod

Sumă

Procentaj

B.2.1.

Codul (codurile) pentru dimensiunea (dimensiunile) domeniului de intervenție

(Ar trebui utilizate mai multe în cazul în care, pe baza unui calcul proporțional, mai multe domenii de intervenție sunt relevante)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Codul pentru dimensiunea formei finanțare

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe să fie relevante — a se furniza cotele proporționale)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Codul pentru dimensiunea teritorială

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe să fie relevante — a se furniza cotele proporționale)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Codul pentru mecanismul de aplicare teritorial

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Codul pentru dimensiunea obiectivului tematic

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe să fie relevante — a se furniza cotele proporționale)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Codul pentru dimensiunea economică (codul NACE (6))

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe să fie relevante — a se furniza cotele proporționale)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Codificarea dimensiunii „localizare(localizări)” (NUTS III) (7)

(În anumite cazuri, este posibil ca mai multe să fie relevante — a se furniza cotele proporționale)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Natura investiției (8) (a se completa numai în cazul investițiilor productive)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Produsul în cauză (9) (a se completa numai în cazul investițiilor productive)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Program operațional sau programe operaționale și axă prioritară sau axe prioritare)

B.2.1   Identificarea programului sau programelor operațional(e) și a axei (axelor) prioritare:

CCI al PO

Axa prioritară a PO

Fond de cofinanțare

PO1<type='S' input='S'>

Axa prioritară a PO 1<type='S' input='S'>

FEDR/FC

<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'>

Axa prioritară a PO 1<type='S' input='S'>

FEDR/FC

<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Axa prioritară a PO 2<type='S' input='S'>

FEDR/FC

<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Axa prioritară a PO 2<type='S' input='S'>

FEDR/FC

<type='S' input='S'>

B.3.   Descrierea proiectului

(a)

Vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a proiectului, a obiectivelor sale principale și a componentelor principale ale proiectului.

În cazul investițiilor productive trebuie furnizată și o scurtă descriere tehnică.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

(b)

Vă rugăm să furnizați o hartă care să identifice zona proiectului și datele de geolocalizare (10).

(c)

Vă rugăm să furnizați în continuare calendarul privind elaborarea și implementarea proiectului major.

 

Data de începere

(A)

Data de finalizare

(B)

1.

Studii de fezabilitate (sau plan de afaceri în cazul investiției productive):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Analiză costuri-beneficii:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Evaluarea impactului asupra mediului:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Studii de proiectare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Elaborarea dosarului (dosarelor) de licitație:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Procedura (procedurile) de licitație:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Achiziția de terenuri:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Autorizația de dezvoltare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Etapa/contractul de construcție:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Etapa de exploatare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

(d)

Vă rugăm să furnizați detalii privind contribuția preconizată a proiectului major la realizarea indicatorilor de rezultat în cadrul obiectivelor specifice din cadrul axei sau axelor prioritare ale programului (programelor) operațional(e).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   COSTUL TOTAL ȘI COSTUL ELIGIBIL TOTAL

C.1.   Vă rugăm să completați următorul tabel pe baza formatului pentru depunerea informațiilor stabilit în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

EUR

Costurile totale ale proiectului

(A)

Costuri neeligibile

(B)

Costuri eligibile

(C) = (A) - (B)

Procentaj din costurile eligibile totale

 

 

Intrare

Intrare

Calculat

Calculat

1

Onorarii legate de planificare/proiectare

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Achiziționarea de terenuri

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Clădiri și construcții

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Instalații, utilaje și echipamente

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Cheltuieli neprevăzute

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Ajustarea prețurilor (dacă este cazul)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Publicitate

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Supraveghere pe parcursul executării lucrărilor de construcții

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Asistență tehnică

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Subtotal

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(TVA)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

TOTAL

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Vă rugăm să furnizați cursul de schimb valutar și referința (dacă e cazul).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Vă rugăm să furnizați o explicație cu privire la oricare dintre elementele anterioare, dacă este cazul.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Respectarea normelor privind ajutoarele de stat

În cazul în care proiectul implică acordarea de ajutoare de stat, vă rugăm să completați următorul tabel (12).

 

Valoarea ajutorului (EUR) în ESB (13)

Valoarea totală a costurilor eligibile (EUR) (14)

Intensitatea ajutorului (%)

Numărul ajutorului de stat/numărul de înregistrare al ajutorului cu exceptare în funcție de categorii

Sistemul de ajutoare aprobat sau ajutoarele ad-hoc aprobate

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Ajutoare sub incidența regulamentului de exceptare pe categorii de ajutoare

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Ajutoare conforme cu decizia SIEG (15) sau cu regulamentul privind transportul public terestru de călători (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Nu se aplică

Totalul ajutorului acordat

<type='N' input='G'>

Nu se aplică

Nu se aplică

Nu se aplică

C.3.   Calcularea costurilor eligibile totale

Vă rugăm să alegeți opțiunea relevantă și să completați informațiile pe baza formatului pentru depunerea informațiilor stabilit în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Metoda de calculare a venitului net potențial

Puneți x numai într-o căsuță

Calcularea venitului net actualizat

<type='C' input='M'>

Metoda ratei forfetare

<type='C' input='M'>

Metoda ratei reduse de cofinanțare

<type='C' input='M'>

Calcularea venitului net actualizat (articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

 

 

Valoare

1.

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (în EUR, neactualizate)

<type='N' input='M'>

2.

Aplicarea proporțională a venitului net actualizat (%) (dacă e cazul)

<type='N' input='M'>

3.

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (în EUR, neactualizate) = (1)*(2)

Contribuția publică maximă trebuie să respecte normele în materie de ajutoare de stat și valoarea ajutorului total acordat menționată mai sus (după caz)

<type='N' input='M'>

Metoda ratei forfetare sau a ratei de cofinanțare reduse(articolul 61 alineatul (3) litera (a) și articolul 61 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

 

Valoare

1.

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (în EUR, neactualizate)

<type='N' input='M'>

2.

Rata forfetară a venitului net astfel cum este definită în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau în actele delegate (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Costurile eligibile totale ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (în EUR, neactualizate) = (1)*(1-FR)*

Contribuția publică maximă trebuie să respecte normele în materie de ajutoare de stat și valoarea ajutorului total acordat menționată mai sus (după caz)

* În cazul metodei ratei de cofinanțare reduse, această formulă nu este aplicabilă (rata forfetară se reflectă în rata de cofinanțare a axei prioritare, ceea ce are drept rezultat o finanțare mai redusă din partea FEDR/FC), iar costul eligibil total este egal cu suma menționată la punctul (1)

<type='N' input='M'>

D.   PLANUL DE FINANȚARE ȘI INDICATORII FIZICI ȘI FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA EVOLUȚIEI, ȚINÂND SEAMA DE RISCURILE IDENTIFICATE

D.1.   Surse de cofinanțare

Sursa de finanțare a costurilor de investiție totale (EUR)

 

Din care (pentru informare)

Costuri de investiție totale

[C.1.12.(A)]

Ajutorul Uniunii

Participare publică națională (sau echivalentă)

Contribuția privată națională

Alte surse (a se preciza)

 

Finanțare de la BEI/FEI:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Finanțarea anuală a costurilor de investiție totale care trebuie declarate Comisiei (indicator financiar pentru monitorizarea evoluției)

Costurile de investiție totale care trebuie declarate Comisiei se prezintă în continuare sub forma cotei anuale în EUR. În cazul unui proiect major cofinanțat de mai mult de un singur program operațional, este necesar să fie prezentată în mod separat finanțarea anuală pentru fiecare program operațional. În cazul unui proiect major cofinanțat de mai mult de o singură axă prioritară, finanțarea anuală ar trebui să fie defalcată pe axă prioritară.

(în EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Cheltuieli eligibile totale

Axa prioritară a PO 1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Axa prioritară a PO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară a PO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară a PO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Indicatorii de realizare  (17) și alți indicatori fizici pentru monitorizarea evoluției

Vă rugăm să enumerați în tabelul furnizat, indicatorii de realizare, inclusiv indicatorii comuni specificați în programul operațional (programele operaționale) și alți indicatori fizici pentru monitorizarea evoluției. Volumul informațiilor va depinde de complexitatea proiectelor, dar numai indicatorii principali ar trebui prezentați.

PO și axa prioritară

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoarea-țintă pentru proiectul major

Anul-țintă

<type='S' input='S'>

Comun:

<type='S' input='S'>

Altul:

<type='S' input='M'>

Comun:

<type='S' input='S'>

Altul:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Evaluarea riscurilor

Vă rugăm să prezentați un scurt rezumat al riscurilor principale la adresa succesului punerii în aplicare din punct de vedere fizic și financiar a proiectului și al măsurilor de atenuare a riscurilor propuse

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   FACE PROIECTUL OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PE MOTIVE DE NERESPECTARE A LEGISLAȚIEI UNIUNII? <type='C' input='M'>

Da

Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii și să justificați contribuția de la bugetul Uniunii propusă pentru proiect în această privință:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   ÎNTREPRINDEREA BENEFICIARĂ A FOST ANTERIOR SAU ESTE ÎN PREZENT SUPUSĂ UNEI PROCEDURI (18) DE RECUPERARE A AJUTORULUI UNIUNII CA URMARE A TRANSFERULUI UNEI ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ÎN AFARA ZONEI VIZATE DE PROGRAM SAU ÎN AFARA UNIUNII?

Da

Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii și să justificați contribuția de la bugetul Uniunii propusă pentru proiect în această privință:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

În plus, în cazul investițiilor productive vă rugăm să oferiți detalii privind impactul așteptat al proiectului asupra ocupării forței de muncă în alte regiuni ale Uniunii și să stabiliți dacă contribuția financiară din partea fondurilor nu determină o pierdere semnificativă de locuri de muncă din locații existente din Uniune.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

PARTEA B:

Raport independent privind analiza calității

Experții independenți declară că:

1.

au îndeplinit cerințele articolului 23 alineatul (2) litera (b) din Regulamentuldelegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.

2.

au evaluat proiectul în conformitate cu toate criteriile stabilite în anexa II la respectivul regulament.

Stat membru

 

Regiunea și localizarea proiectului

 

Denumirea proiectului

 

Beneficiar

 

Autoritatea de gestionare

 

Referința pentru experții independenți

 


(NUMELE ȘI FUNCȚIA)

Experți independenți

Semnătura:


DATA

 

Vă rugăm să confirmați că sunt îndeplinite următoarele condiții: operațiunea este un proiect major în sensul articolului 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; proiectul major nu reprezintă o operațiune realizată în sensul articolelor 2 alineatul (14) și 65 alineatul (6) din respectivul regulament; proiectul major este inclus în cadrul programului operațional (programelor operaționale) relevant (relevante).

 

Marcați cu x după caz

Furnizați detalii

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR ȘI CAPACITATEA SA

Sintetizați informațiile relevante referitoare la organismul responsabil pentru implementarea proiectului major și la capacitatea acestuia, inclusiv capacitatea tehnică, juridică, financiară și administrativă.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   DESCRIERE PRIVIND INVESTIȚIA ȘI LOCUL DE PLASARE A INVESTIȚIEI

Sintetizați informațiile relevante referitoare la descrierea investiției și a amplasamentului acesteia.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   EXPLICAȚIE CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE PROIECTUL MAJOR ESTE CONSECVENT CU AXELE PRIORITARE RELEVANTE ALE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL (PROGRAMELOR OPERAȚIONALE) ÎN CAUZĂ, PRECUM ȘI CONTRIBUȚIA PRECONIZATĂ A PROIECTULUI MAJOR LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DIN CADRUL AXELOR RESPECTIVE ȘI CONTRIBUȚIA PRECONIZATĂ LA DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ

Sintetizați informațiile relevante referitoare la obiectivele proiectului și la consecvența acestuia cu axele prioritare relevante ale programului operațional sau programelor operaționale în cauză, precum și la contribuția preconizată a proiectului major la realizarea obiectivelor specifice și a rezultatelor din cadrul axelor prioritare respective și la contribuția preconizată a proiectului major la dezvoltarea economico-socială a zonei vizate de programul operațional, precum și măsurile luate de beneficiar pentru a se asigura o utilizare optimă a infrastructurii în etapa de exploatare.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   COSTURILE TOTALE ȘI COSTURILE ELIGIBILE TOTALE

4.1.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la costurile totale, la calcularea costurilor atât a celor totale pentru a realiza obiectivele preconizate și a costurilor unitare, cât și a costurilor eligibile totale, luând în considerare cerințele articolului 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Furnizați informațiile referitoare la respectarea normelor privind ajutoarele de stat și la modul în care normele privind ajutoarele de stat s-au luat în considerare în calculul contribuției publice totale la proiect.

4.2.1   Vă rugăm să informați dacă experții independenți, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, sau statul membru au consultat Comisia cu privire la probleme referitoare la ajutorul de stat din statul respectiv.

În cazul în care Comisia a fost consultată, vă rugăm să furnizați data și referința consultării precum și data și referința răspunsului și sintetizați rezultatul consultării.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   În cazul în care Comisia nu a fost consultată, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

Considerați că prezentul proiect implică acordarea unui ajutor de stat? <type='C' input='M'>

Da

Nu

În caz afirmativ, vă rugăm să explicați pe ce bază se asigură respectarea normelor privind ajutoarele de stat. Vă rugăm să furnizați această informație pentru toate grupurile de posibili beneficiari ai ajutorului de stat, de exemplu în cazul proiectelor de infrastructură, pentru proprietarul, constructorii, operatorul și utilizatorii infrastructurii.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

În caz negativ, vă rugăm să explicați de ce considerați că sprijinul respectiv nu constituie ajutor de stat. Vă rugăm să furnizați această informație pentru toate grupurile de posibili beneficiari ai ajutorului de stat (de exemplu în cazul proiectelor de infrastructură, posibilii beneficiari ai ajutorului de stat sunt: proprietarul, constructorii, operatorul și utilizatorii infrastructurii) (19). Dacă e cazul, vă rugăm să indicați dacă motivul pentru care considerați că proiectul nu implică un ajutor de stat este acela că (i) proiectul nu vizează nicio activitate economică (inclusiv activități de servicii publice) sau că (ii) beneficiarul (beneficiarii) sprijinului se bucură de un monopol legal pentru activitățile respective și nu este (sunt) activ (activi) în niciun alt sector liberalizat (sau va (vor) ține evidențe separate în cazul în care este (sunt) activ (activi) și în sectoare suplimentare).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   STUDIILE DE FEZABILITATE EFECTUATE, INCLUSIV ANALIZA OPȚIUNII, ȘI REZULTATELE

5.1.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la studiile de fezabilitate efectuate și la rezultate sub următoarele aspecte: instituționale, tehnice, de mediu, inclusiv de schimbări climatice (dacă e cazul) și alte aspecte.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la analiza cererii (sau la planul de afaceri, în cazul investiției productive).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la analiza opțiunii și la selecția celei mai bune opțiuni.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   O ANALIZĂ COSTURI-BENEFICII, INCLUSIV O ANALIZĂ ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ ȘI O EVALUARE A RISCURILOR

6.1.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la analiza financiară, inclusiv la indicatorii principali ai analizei financiare cum ar fi RER și VANF, la calculul venitului net și rezultatele acestuia, la strategia tarifară și la accesibilitatea din punct de vedere financiar a tarifelor (dacă e cazul) și la viabilitatea financiară (sustenabilitate).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile pentru analiza calității prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și urmează metodologia de analiză costuri-beneficii astfel cum s-a descris în anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. […]/2014 al Comisiei (20) și orientarea aferentă, precum și metoda de calcul a venitului net specificată la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolele 15-19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la analiza economică, inclusiv la principalii indicatori cum ar fi RER și VANF, precum și la costurile și beneficiile economice principale.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile pentru analiza calității prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și urmează metodologia de analiză costuri-beneficii astfel cum s-a descris în anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. […]/2014 al Comisiei (20) și orientarea aferentă, și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la evaluarea riscurilor, inclusiv la riscurile principale identificate și la măsurile de atenuare a lor.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile pentru analiza calității prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și urmează metodologia de analiză costuri-beneficii astfel cum s-a descris în anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. […]/2014 al Comisiei (20) și orientarea aferentă, și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   O ANALIZĂ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, LUÂND ÎN CONSIDERARE NEVOILE DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI DE ATENUARE A EFECTULUI ACESTORA, PRECUM ȘI REZISTENȚA LA DEZASTRE

7.1.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la analiza impactului asupra mediului.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Sintetizați informațiile relevante referitoare la adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, precum și la rezistența la dezastre.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   PLANUL DE FINANȚARE CARE INDICĂ RESURSELE DE FINANȚARE PLANIFICATE TOTALE ȘI SPRIJINUL PLANIFICAT DE LA FONDURI, BEI ȘI TOATE CELELALTE SURSE DE FINANȚARE, ÎMPREUNĂ CU INDICATORII FIZICI ȘI FINANCIARI DE MONITORIZARE A EVOLUȚIEI, ȚINÂND CONT DE RISCURILE IDENTIFICATE

Sintetizați informațiile relevante referitoare la planul de finanțare împreună cu indicatorii fizici și financiari de monitorizare a evoluției, ținând cont de riscurile identificate, precum și la calculul contribuției din partea Uniunii, inclusiv informațiile referitoare la metoda de calcul.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru analiza calității stabilite în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   CALENDARUL DE PUNERE ÎN APLICARE A PROIECTULUI MAJOR

Sintetizați informațiile relevante referitoare la calendarul de punere în aplicare a proiectului major (sau a etapei acestuia, în cazul în care perioada de punere în aplicare este mai lungă decât perioada de programare), inclusiv la achizițiile publice.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizați o declarație clară cu privire la faptul dacă proiectul întrunește sau nu criteriile relevante pentru evaluarea calității stabilită în anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei și justificați această declarație.

 

Marcați cu x după caz

Furnizați declarația și justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

CONCLUZII ALE ANALIZEI INDEPENDENTE A CALITĂȚII

 

 

 

 

Pe baza informațiilor puse la dispoziție de beneficiarul proiectului pentru această analiză independentă a calității și a analizării acestor informații în temeiul articolului 23 și al anexei II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, experții independenți evaluează proiectul major în mod pozitiv și confirmă fezabilitatea și viabilitatea economică a acestuia?

 

Da<type='C' input='M'>

 

Nu<type='C' input='M'>

Vă rugăm să marcați cu x după caz

 

PARTEA C:

Declarația autorității naționale competente

Confirm că informațiile menționate în prezentul formular sunt precise și corecte.

Confirm că raportul privind analiza calității a expertului independent nu și-a pierdut valabilitatea din cauza vreunei schimbări relevante în proiectul major care a survenit între data prezentării raportului final către statul membru și data notificării proiectului major Comisiei și care nu a fost abordată în raport.

NUMELE:

SEMNĂTURĂ: (semnătură electronică prin SFC)

ORGANISM:

(AUTORITATEA (AUTORITĂȚILE) DE GESTIONARE)

DATA:


(1)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor:

 

N = Număr, D = Data, S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent,

 

contribuție: M = Manual, S = Selecție, G = Generat de sistem

 

maxlength = numărul maxim de caractere, inclusiv spațiile

(2)  În cazul unei operațiuni de parteneriat public-privat în care un partener privat va fi selectat după aprobarea operațiunii și este propus să fie beneficiarul în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această secțiune ar trebui să conțină informații cu privire la organismul de drept public care inițiază operațiunea (de exemplu, autoritatea achizitoare).

(3)  Un proiect major a început în perioada de programare 2007-2013 și una sau mai multe dintre etapele sale au fost finalizate în respectiva perioadă de programare, iar prezentul proiect reprezintă o etapă care se va realiza și se va finaliza în perioada de programare 2014-2020, sau un proiect major a început în perioada de programare 2014-2020, prezentul proiect fiind o etapă a acestuia care se va finaliza în această perioadă de programare, în timp ce următoarea etapă se va finaliza în această perioadă de programare sau în perioada de programare ulterioară.

(4)  Proiectele care intră sub incidența articolului 103 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 nu necesită depunerea unui raport independent privind analiza calității.

(5)  Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

(6)  NACE-Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1), cu modificările ulterioare. A se utiliza codul NUTS III cel mai detaliat și relevant. În cazul în care un proiect vizează mai multe zone NUTS de nivelul III se va lua în considerare încadrarea la codul NUTS III sau la coduri superioare.

(8)  Construcție nouă = 1; extindere = 2; transformare/modernizare = 3; schimbarea localității = 4; creare prin preluare = 5.

(9)  Nomenclatorul Combinat (NC), Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(10)  Vă rugăm să furnizați datele de geolocalizare în format de vector care să conțină poligoane, linii și/sau puncte, după caz, pentru a reprezenta proiectul într-o formă preferabilă pentru formatul de fișier.

(11)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor:

 

N = Număr, D = Data, S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent,

 

contribuție: M = Manual, S = Selecție, G = Generat de sistem

 

maxlength = numărul maxim de caractere, inclusiv spațiile

(12)  Această cerere nu înlocuiește comunicarea către Comisie în temeiul articolului 108 alineatul (3) din Tratat. O decizie pozitivă a Comisiei cu privire la proiectul major, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat.

(13)  Echivalentul subvenție brută (ESB) înseamnă valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile, astfel cum este calculat la data acordării ajutorului pe baza ratei de referință aplicabile la data respectivă.

(14)  Normele privind ajutoarele de stat includ dispoziții privind costurile eligibile. În această coloană, statele membre ar trebui să indice valoarea totală a costurilor eligibile pe baza normelor privind ajutoarele de stat care s-au aplicat.

(15)  Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7, 11.1.2012, p. 3.).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

(17)  Astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(18)  Conform articolului 71 alineatul (1) litera (a) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(19)  Serviciile Comisiei au asigurat orientare statelor membre pentru a facilita evaluarea în cazul în care investițiile în infrastructură pot implica și ajutor de stat. În special, serviciile Comisiei au elaborat grile analitice. În prezent, o Comunicare privind noțiunea de ajutor de stat este în curs de elaborare. Comisia invită statele membre să utilizeze grila analitică și viitoarea Comunicare pentru a explica de ce se consideră că sprijinul nu implică acordarea unui ajutor de stat.

(20)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


ANEXA II

Model pentru transmiterea datelor financiare (1)

Tabelul 1

Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Alocarea financiară a axei prioritare pe baza programului operațional

[extrasă din Tabelul 18a aferent programului operațional]

Date cumulative referitoare la evoluția din punct de vedere financiar a programului operațional

Axă prioritară

Fond (2)

Categorie de regiune (3)

Baza de calcul pentru sprijinul din partea Uniunii*

(Costurile eligibile totale sau costurile publice eligibile)

Finanțare totală

(EUR)

Rata de cofinanțare

(%)

Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)

Alocarea totală procentuală acoperită prin operațiunile selectate (%)

[coloana 7/coloana 5 × 100]

Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin

(EUR)

Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management

Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari (%)

[coloana 10/coloana 5 × 100]

Număr de operațiuni selectate

 

 

Calculare

 

 

Calculare

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 3

YEI (4)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (5)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară 5

Fondul de coeziune

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDR

Mai puțin dezvoltate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

FEDR

În tranziție

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

FEDR

Mai dezvoltate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

FEDR

Alocarea specială pentru regiunile cele mai îndepărtate sau cele nordice slab populate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

FSE (6)

Mai puțin dezvoltate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

ESE (7)

În tranziție

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

FSE (8)

Mai dezvoltate

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

YEI (9)

NA

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total

Fondul de coeziune

NA

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Total general

Toate fondurile

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabelul 2

Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru raportarea făcută până la 31 ianuarie

Axă prioritară

Caracteristicile cheltuielilor

Dimensiuni de clasificare

Date financiare

 

Fond (10)

Categoria de regiune

1

Domeniul de intervenție

2

Formă de finanțare

3

Dimensiune teritorială

4

Mecanism de aplicare teritorial

5

Dimensiunea obiectivului tematic

FEDR+Fondul de coeziune

6

Temă secundară în cadrul FSE

7

Dimensiune economică

8

Dimensiune localizare

Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin (EUR)

Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin

(EUR)

Cheltuielile eligibile totale declarate de beneficiari către autoritatea de management

Număr de operațiuni selectate

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='N' input='M'>


Tabelul 3

Suma prevăzută pentru care statul membru se așteaptă să prezinte cereri de plăți intermediare pentru exercițiul financiar curent și exercițiul financiar următor

Pentru fiecare program, a se completa per fond și categorie de regiune, când e cazul


Fond

Categoria de regiune

Contribuția Uniunii

[exercițiul financiar curent]

[exercițiul financiar următor]

ianuarie-octombrie

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

FEDR

Regiuni mai puțin dezvoltate

<tip='Cu' intrare='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

CTE

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

FSE

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fondul de coeziune

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Legenda pentru caracteristicile domeniilor:

 

N = Număr, D = Data, S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent, B = Boolean, Cu = Monedă

 

contribuție: M = Manual, S = Selecție, G = Generat de sistem

(2)  În cazul în care Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) este programată ca parte a axei prioritare (în conformitate cu litera (c) din a doua teză a articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013), informațiile trebuie să fie furnizate separat de cealaltă parte a axei prioritare.

(3)  Aceasta nu se aplică resurselor alocate pentru YEI (adică alocării specifice YEI și sprijinului FSE corespunzător).

(4)  Această axă prioritară include alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE aferent.

(5)  Această parte a axei prioritare include alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE aferent.

(6)  Alocarea FSE fără sprijinul aferent YEI.

(7)  Alocarea FSE fără sprijinul aferent YEI.

(8)  Alocarea FSE fără sprijinul aferent YEI.

(9)  Include alocarea specială pentru YEI și sprijinul corespunzător din partea FSE.

(10)  Datele pentru YEI se prezintă separat, fără divizarea pe alocare specifică YEI și sprijin FSE corespunzător.

(11)  Aceasta ar trebui să indice numai alocarea specifică pentru regiunile ultraperiferice/nordice slab populate.

(12)  Aceasta include alocarea specifică pentru YEI și suportul FSE corespunzător.


ANEXA III

Model pentru descrierea funcțiilor și procedurilor în vigoare pentru autoritatea de management și autoritatea de certificare

1.   GENERALITĂȚI

1.1.   Informații prezentate de:

[Numele] statul membru:

Denumirea programului și nr. CCI: (toate programele operaționale gestionate de autoritatea de management/certificare), în cazul sistemului comun de gestionare și control);

Numele principalei persoane de contact, inclusiv adresa de e-mail: (organismul responsabil pentru descriere).

1.2.   Informațiile furnizate descriu situația la: [(zz/ll/aaaa)

1.3.   Structura sistemului (informații generale și organigrama indicând relațiile organizaționale între autoritățile/organismele implicate în sistemul de gestiune și control)

1.3.1.   Autoritatea de management (nume, adresă și persoana de contact a autorității de management):

Indicați dacă autoritatea de management este desemnată și ca autoritate de certificare, în conformitate cu articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

1.3.2.   Autoritatea de certificare (nume, adresă și persoana de contact a autorității de certificare).

1.3.3.   Organisme intermediare (nume, adresă și persoana de contact a organismelor intermediare)

1.3.4.   În cazul în care se aplică articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, indicați modul în care se asigură separația funcțiilor între autoritatea de audit și autoritățile de management/certificare.

2.   AUTORITATEA DE MANAGEMENT

2.1.   Autoritatea de management și funcțiile sale principale

2.1.1.   Statutul autorității de management (organizație publică națională, regională sau locală sau organizație privată) și organismul din care face parte (1).

2.1.2.   Specificarea funcțiilor și sarcinilor efectuate direct de către autoritatea de management.

În cazul în care autoritatea de management efectuează în plus și funcțiile autorității de certificare, descrieți modul în care se asigură separația funcțiilor.

2.1.3.   Specificarea funcțiilor oficial delegate de autoritatea de management, identificarea organismelor intermediare și forma de delegare (subliniind că autoritățile de management își păstrează responsabilitatea deplină pentru funcțiile delegate), în conformitate cu articolul 123 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Trimitere la documentele relevante (acte juridice cu împuterniciri, acorduri). După caz, specificarea funcțiilor controlorilor prevăzuți la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, pentru programele de cooperare teritorială europeană.

2.1.4.   Prezentarea procedurilor de asigurare a măsurilor anti-fraudă eficace și proporționale, luând în considerare riscurile identificate, inclusiv trimiterea la evaluarea riscurilor realizată (articolul 125 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

2.2.   Organizarea și procedurile autorității de management

2.2.1.   Organigrama și specificațiile funcțiilor unităților (inclusiv planul de repartizare a resurselor umane corespunzătoare, având competențele necesare). Aceste informații vizează și organismele intermediare cărora le-au fost delegate unele funcții.

2.2.2.   Cadrul de asigurare a realizării unui exercițiu adecvat al gestiunii riscurilor, în cazul în care este necesar și, în special, în situația unor modificări majore în sistemul de gestiune și control.

2.2.3.   Descrierea următoarelor proceduri (care ar trebui furnizată în scris personalului autorității de management și organismelor intermediare; dată și referință):

2.2.3.1.

Proceduri pentru sprijinirea activității comitetului de monitorizare.

2.2.3.2.

Proceduri pentru un sistem de colectare, înregistrare și stocare în format electronic a datelor cu privire la fiecare operațiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit, care să includă, după caz, date cu privire la fiecare participant și o defalcare a datelor cu privire la indicatori în funcție de sex, când este necesar.

2.2.3.3.

Proceduri pentru supravegherea funcțiilor oficial delegate de autoritatea de management în conformitate cu articolul 123 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

2.2.3.4.

Proceduri de evaluare, selectare și aprobare a operațiunilor și de asigurare a conformității lor, pentru întreaga perioadă de punere în aplicare, cu normele aplicabile (articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), inclusiv instrucțiuni și orientări de asigurare a conformității contribuției proiectului la realizarea obiectivelor specifice și a rezultatelor din cadrul axelor prioritare respective cu dispozițiile articolului 125 alineatul (3) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și proceduri de asigurare a faptului că operațiunile nu sunt selectate în cazul în care ele au fost fizic finalizate sau integral puse în aplicare înainte de depunerea cererii de finanțare de către beneficiar (inclusiv procedurile utilizate de organismele intermediare în cazul în care evaluarea, selectarea și aprobarea operațiunilor au fost delegate).

2.2.3.5.

Proceduri pentru a asigura punerea la dispoziția beneficiarului a unui document care să prezinte condițiile în care se acordă sprijin pentru fiecare operațiune, inclusiv proceduri pentru a se asigura că beneficiarii dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune.

2.2.3.6.

Proceduri pentru verificările operațiunilor (în conformitate cu cerințele de la articolul 125 alineatele de la (4) la (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), inclusiv pentru a asigura conformitatea operațiunilor cu politicile Uniunii (cum ar fi politicile legate de parteneriat și guvernanță la niveluri multiple, promovarea egalității de șanse între bărbați și femei, nediscriminare, accesul persoanelor cu dizabilități la piața de muncă, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat și normele de mediu) și identificarea autorităților sau organelor care efectuează astfel de verificări. Descrierea trebuie să acopere verificările administrative de gestiune cu privire la fiecare solicitare de rambursare din partea beneficiarilor și verificările de gestiune la fața locului ale operațiunilor, care pot fi efectuate pe bază de eșantion. În cazul în care verificările de gestiune au fost delegate organismelor intermediare, descrierea ar trebui să includă procedurile aplicate de organismele intermediare pentru respectivele verificări și procedurile aplicate de autoritatea de management pentru a supraveghea eficacitatea funcțiilor delegate organismelor intermediare. Frecvența și amploarea verificărilor sunt proporționale cu valoarea sprijinului public pentru o operațiune și cu nivelul de risc identificat prin aceste verificări și prin audituri efectuate de către autoritatea de audit pentru sistemul de gestionare și control în ansamblul său.

2.2.3.7.

Descrierea procedurilor prin care solicitările de rambursare sunt primite de la beneficiari, sunt verificate și validate, precum și prin care plățile către beneficiari sunt autorizate, executate și contabilizate, conform obligațiilor prevăzute la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu începere din 2016 (inclusiv procedurile utilizate de organismele intermediare în cazul în care li s-a delegat prelucrarea cererilor de rambursare), în vederea respectării termenului de 90 de zile de efectuare a plăților către beneficiari în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.2.3.8.

Identificarea autorităților sau organismelor care efectuează fiecare etapă din procesul de prelucrare a cererii de rambursare, inclusiv o organigramă care indică toate organismele implicate.

2.2.3.9.

Descrierea modului în care sunt transmise informațiile la autoritatea de certificare de către autoritatea de management, inclusiv informațiile referitoare la deficiențele și/sau neregulile (inclusiv cele referitoare la o fraudă suspectată sau stabilită) depistate și la urmărirea lor în contextul verificărilor de gestiune, auditurilor și controalelor exercitate de Uniune sau de organismele naționale.

2.2.3.10.

Descrierea modului în care sunt transmise informațiile la autoritatea de audit de către autoritatea de management, inclusiv informațiile referitoare la deficiențele și/sau neregulile (inclusiv cele referitoare la o fraudă suspectată sau stabilită) depistate și la urmărirea lor în contextul verificărilor de gestiune, auditurilor și controalelor exercitate de Uniune sau de organismele naționale.

2.2.3.11.

Trimitere la normele naționale privind eligibilitatea prevăzute de statul membru în cauză și aplicabile programului operațional.

2.2.3.12.

Proceduri pentru elaborarea și depunerea la Comisie a rapoartelor de punere în aplicare anuale și finale (articolul 125 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), inclusiv procedurile de colectare și raportare a datelor fiabile privind indicatorii de performanță (articolul 125 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

2.2.3.13.

Proceduri pentru elaborarea declarației de gestiune (articolul 125 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

2.2.3.14.

Proceduri pentru elaborarea rezumatului anual al rapoartelor de audit și al controalelor finale efectuate, inclusiv o analiză a naturii și dimensiunii erorilor și punctelor slabe identificate în sisteme, precum și al măsurilor corective planificate sau luate (articolul 125 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

2.2.3.15.

Proceduri referitoare la comunicarea procedurilor de mai sus personalului, precum și o indicare a cursurilor de pregătire profesională organizate/prevăzute și a tuturor orientărilor emise (dată și trimitere).

2.2.3.16.

Descrierea, când este cazul, a procedurilor autorității de management în legătură cu sfera de competență, normele și procedurile cu privire la dispozițiile eficace prevăzute de statul membru (2) pentru examinarea plângerilor referitoare la fondurile ESI, în contextul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.3.   Pista de audit

2.3.1.   Proceduri de asigurare a unei piste de audit adecvate și a unui sistem de arhivare adecvat, inclusiv referitor la securitatea datelor, ținând seama de articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în conformitate cu normele naționale privind certificarea conformității documentelor (articolul 125 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei).

2.3.2.   Instrucțiunile date cu privire la păstrarea documentelor justificative puse la dispoziție de beneficiari/organisme intermediare/autoritate de management (dată și trimitere):

2.3.2.1.

Indicarea perioadei pe parcursul căreia documentele trebuie să fie păstrate;

2.3.2.2.

Formatul în care documentele trebuie să fie păstrate.

2.4.   Nereguli și recuperări

2.4.1.   Descrierea procedurii (care ar trebui furnizată în scris personalului autorității de management și organismelor intermediare: dată și trimitere) referitoare la raportarea și corectarea neregulilor (inclusiv frauda) și la urmărirea și înregistrarea sumelor retrase și recuperate, sumelor care urmează să fie recuperate, sumelor nerecuperabile și sumelor legate de operațiunile suspendate printr-o procedură judiciară sau un recurs în contencios cu efect suspensiv.

2.4.2.   Descrierea procedurii (inclusiv o organigramă care stabilește liniile de raportare) de respectare a obligației de notificare a neregulilor la Comisie, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

3.   AUTORITATE DE CERTIFICARE

3.1.   Autoritatea de certificare și funcțiile sale principale

3.1.1.   Statutul autorității de certificare (organizație publică națională, regională sau locală sau organizație privată) și organul din care face parte.

3.1.2.   Specificarea funcțiilor îndeplinite de către autoritatea de certificare. În cazul în care autoritatea de management efectuează în plus și funcțiile autorității de certificare, descrieți modul în care se asigură separarea funcțiilor (a se vedea 2.1.2).

3.1.3.   Funcțiile oficial delegate de autoritatea de certificare, identificarea organismelor intermediare și forma de delegare în conformitate cu articolul 123 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Trimitere la documentele relevante (acte juridice cu împuterniciri, acorduri). Descrierea procedurilor utilizate de organismele intermediare pentru a realiza sarcinile delegate și a procedurilor autorității de certificare de supraveghere a eficacității sarcinilor delegate organismelor intermediare.

3.2.   Organizarea autorității de certificare

3.2.1.   Organigrama și specificațiile funcțiilor unităților (inclusiv planul de repartizare a resurselor umane corespunzătoare, având competențele necesare). Aceste informații vizează și organismele intermediare cărora le-au fost delegate unele funcții.

3.2.2.   Descrierea procedurilor care urmează să fie furnizate în scris personalului autorității de certificare și organismelor intermediare (dată și trimitere):

3.2.2.1.

Proceduri pentru elaborarea și depunerea cererilor de lată:

Descrierea dispozițiilor implementate pentru ca autoritatea de certificare să aibă acces la orice informație referitoare la operațiuni, necesară în scopul întocmirii și depunerii cererilor de plată, inclusiv la rezultatele verificărilor de gestiune (în conformitate cu articolul 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) și ale tuturor auditorilor relevante.

Descrierea procedurii prin care sunt întocmite cererile de plată și sunt depuse la Comisie, inclusiv procedura de asigurare a transmiterii cererii finale de plată intermediară până la 31 iulie după încheierea exercițiului contabil anterior.

3.2.2.2.

Descrierea sistemului contabil utilizat ca bază pentru certificarea situațiilor privind cheltuielile la Comisie (articolul 126 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013):

dispoziții de transmitere a datelor agregate către autoritatea de certificare în cazul unui sistem descentralizat,

legătura între sistemul contabil și sistemul informațional prezentat la punctul 4.1,

identificarea tranzacțiilor aferente fondurilor structurale și de investiții europene în cazul unui sistem comun cu alte fonduri.

3.2.2.3.

Descrierea procedurilor implementate pentru întocmirea situațiilor financiare menționate la articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (articolul 126 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013). Dispozițiile pentru certificarea integralității, exactității și veridicității situațiilor financiare și a faptului că cheltuielile introduse în situațiile financiare respectă legile aplicabile (articolul 126 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), luându-se în considerare rezultatele tuturor verificărilor și auditurilor.

3.2.2.4.

Descrierea, când este cazul, a procedurilor autorității de certificare în legătură cu sfera de competență, normele și procedurile cu privire la dispozițiile eficace prevăzute de statul membru (3) pentru examinarea plângerilor referitoare la fondurile ESI, în contextul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

3.3.   Recuperări

3.3.1.   Descrierea sistemului de asigurare a recuperării prompte a sprijinului public, inclusiv a sprijinului din partea Uniunii.

3.3.2.   Proceduri de asigurare a unei piste de audit adecvate prin păstrarea înregistrărilor contabile, inclusiv sumele retrase și recuperate, sumele care urmează să fie recuperate, sumele nerecuperabile și sumele legate de operațiunile suspendate printr-o procedură judiciară sau un recurs în contencios cu efect suspensiv, pentru fiecare operațiune, inclusiv recuperările în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind durabilitatea operațiunilor, în format electronic.

3.3.3.   Dispoziții pentru deducerea sumelor recuperate sau a sumelor care urmează să fie trase din cheltuielile care urmează să fie declarate.

4.   SISTEMUL INFORMATIC

4.1.   Descrierea sistemelor informatice, inclusiv schema funcțională (sistem de rețele centrale sau comune sau sistem descentralizat cu legăturile între sisteme) pentru:

4.1.1.

Colectarea, înregistrarea și stocarea, în formă electronică, a datelor referitoare la fiecare operațiune, inclusiv, dacă e cazul, a datelor adecvate privind participanții individuali și a unei defalcări a datelor privind indicatorii pe gen, când se dispune astfel, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestionare financiară, verificare și audit, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 24 din Regulamentul delegat nr. 480/2014 al Comisiei.

4.1.2.

Asigurarea faptului că datele menționate la punctul anterior sunt colectate, introduse și stocate în sistem și că datele privind indicatorii sunt defalcate pe gen, când se dispune acest lucru la anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

4.1.3.

Asigurarea faptului că există un sistem care înregistrează și stochează, în formă electronică, evidențele contabile aferente fiecărei operațiuni și care susține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a situațiilor financiare, inclusiv înregistrările sumelor care urmează să fie recuperate, sumelor recuperate, sumelor nerecuperabile și sumelor retrase ca urmare a anulării integrale sau parțiale a contribuției în legătură cu o operațiune sau un program operațional, astfel cum se prevede la articolul 126 litera (d) și articolul 137 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

4.1.4.

Păstrarea într-o formă electronică a evidențelor contabile referitoare la cheltuielile declarate la Comisie și a contribuției publice corespunzătoare plătite beneficiarilor, astfel cum s-a prevăzut la articolul 126 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

4.1.5.

Ținerea contabilității sumelor recuperabile și sumelor retrase ca urmare a anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune, astfel cum se prevede la articolul 126 litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

4.1.6.

Ținerea evidențelor sumelor legate de operațiunile suspendate printr-o procedură judiciară sau un recurs în contencios cu efecte suspensive.

4.1.7.

A se indica dacă sistemele sunt operaționale și pot înregistra în mod fiabil datele menționate mai sus.

4.2.   Descrierea procedurilor de verificare a faptului că securitatea sistemelor informatice este asigurată.

4.3.   Descrierea situație actuale în ceea ce privește implementarea cerințelor articolului 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.


(1)  În conformitate cu articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în cazurile în care autoritatea de gestiune și autoritatea de certificare sunt localizate ambele în același organism, autoritatea de gestiune trebuie să fie o autoritate publică sau un organism public).

(2)  Trimitere la documentul sau la actul legislativ național în care s-a prevăzut aceste dispoziții eficace de către statul membru.

(3)  Trimitere la documentul sau la actul legislativ național în care s-a prevăzut aceste dispoziții eficace de către statul membru.


ANEXA IV

Model de raport pentru un organism de audit independent în temeiul articolului 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

1.   Introducere

1.1   Identificați obiectivul raportului, și anume stabilirea rezultatelor evaluării conformității autorității de gestiune și a autorității de certificare cu criteriile de desemnare referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestiune și control și monitorizare prevăzute în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în scopul exprimării unui aviz cu privire la conformitatea cu criteriile de desemnare.

1.2   Identificați sfera de aplicabilitate a raportului, și anume organismele vizate, adică autoritatea de management și autoritatea de certificare (și, după caz, funcțiile delegate ale acestor autorități), precum și conformitatea acestora cu criteriile de desemnare referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestiune și control, precum și a monitorizării prevăzută în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în legătură cu fondurile și programele specifice vizate.

1.3   Indicați organismul care a elaborat raportul („Organismul de audit independent”) și specificați dacă acesta este autoritatea de audit pentru programul operațional (programele operaționale) vizat.

1.4   Indicați modul în care este asigurată independența funcțională a organismului de audit independent față de autoritatea de management și autoritatea de certificare (a se vedea articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013). După caz, indicați, de asemenea, modul în care este asigurată independența funcțională a organismului de audit independent față de secretariatul comun (prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013).

2.   Metodologia și sfera de aplicabilitate a activității

2.1   Indicați perioada și calendarul auditului (data la care s-a primit descrierea finală a funcțiilor și a procedurilor în vigoare pentru autoritatea de management și, după caz, autoritatea de certificare de către organismul de audit independent, data la care au început și s-au încheiat auditul și resursele alocate).

2.2   Specificați dimensiunea utilizării activității de audit anterioare (perioada de programare 2007-2013) când este cazul, în conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.3   Specificați a) dimensiunea utilizării activității de audit efectuată de alte organisme și b) calitatea controlului realizat asupra respectivei activități de audit în legătură cu caracterul adecvat al activității.

2.4   Descrieți activitatea depusă pentru evaluarea, în conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, îndeplinirii de către autoritatea de management și autoritatea de certificare desemnate de [statul membru], a criteriilor referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de control și gestiune, precum și pentru monitorizarea, astfel cum se prevede în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care vizează, printre alte elemente, următoarele:

2.4.1.

examinarea descrierii funcțiilor și a procedurilor în vigoare pentru autoritatea de management și, după caz, autoritatea de certificare, în conformitate cu modelul definit în anexa III la prezentul regulament..

2.4.2.

examinarea altor documentele relevante privind sistemul; indicați orice revizuire a legilor, actelor ministeriale, circularelor, manualelor de proceduri interne/altor manuale, orientărilor și/sau listelor de verificare;

2.4.3.

interviurile cu personalul din organismele principale (inclusiv organismele intermediare, dacă este cazul). Includeți o descriere a metodei și criteriilor de selecție, care au fost subiectele vizate, câte interviuri s-au desfășurat și cine a fost intervievat;

2.4.4.

revizuirea descrierii și a procedurilor legate de sistemele de informare, acoperind în special cerințele prevăzute în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și verificarea faptului că aceste sisteme sunt operaționale și au fost instituite pentru a asigura: (i) o pistă de audit adecvată; (ii) protecția datelor personale; (iii) integritatea, disponibilitatea și autenticitatea datelor; (iv) informații fiabile, exacte și complete privind punerea în aplicare a programului operațional (în conformitate cu articolul 125 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), date referitoare la fiecare operațiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestionare financiară, verificare și audit (în conformitate cu articolul 125 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) și date necesare pentru elaborarea cererilor de plată și a situațiilor financiare (astfel cum se prevede la articolul 126 literele (d), (g) și (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.4.5.

În cazul în care funcțiile au fost delegate de către autoritatea de management sau autoritatea de certificare către alte organisme, descrieți activitatea de audit depusă pentru a asigura faptul că autoritatea de management și/sau autoritatea de certificare au evaluat capacitățile respectivelor organisme de a realiza sarcinile delegate și că acestea dispun de suficiente proceduri de supraveghere a respectivelor organisme intermediare.

2.5   Indicați dacă a avut loc vreo procedură contradictorie anterior emiterii acestui raport și indicați autoritățile/organismele relevante.

2.6   Confirmați dacă activitatea s-a desfășurat cu luarea în considerare a standardelor de audit recunoscute la nivel internațional.

2.7   Identificați dacă au existat limitări ale sferei de aplicabilitate (1), în special limitările care afectează avizul organismului de audit independent.

3.   Rezultatele evaluării pentru fiecare autoritate/sistem

3.1   Completați următorul tabel pentru fiecare autoritate/sistem:

Nr. CCI sau grup de numere CCI

Autoritatea în cauză (autoritate de management sau autoritate de certificare)

Integralitatea și acuratețea descrierii (D/N)

Concluzie (opinie fără rezerve, cu rezerve, adversă)

Criterii de desemnare afectate

Secțiune de descriere a funcțiilor și procedurilor afectate

Deficiențe

Priorități afectate

Recomandări/Măsuri corective

Calendarul convenit cu autoritatea interesată pentru punerea în aplicare a măsurilor corective

CCI x

Autoritatea de gestionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea de certificare

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem y

Autoritatea de gestionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea de certificare

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Furnizați rezultatele evaluării în domenii care nu sunt acoperite integral în tabelul de mai sus, inclusiv dar fără a se limita la:

3.2.1.

procedurile implementate pentru elaborarea situațiilor financiare menționate la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (2) (articolul 126 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);

3.2.2.

dispozițiile de atestare a integralității, exactității și veridicității situațiilor financiare și a faptului că cheltuielile înscrise în conturi sunt în conformitate cu legile aplicabile și au fost generate în legătură cu operațiuni selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și sunt în conformitate cu legislația aplicabilă (articolul 126 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);

3.2.3.

procedurile implementate pentru asigurarea unor măsuri anti-fraudă eficace și proporționale, care iau în considerare riscurile identificate (articolul 125 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);

3.2.4.

cadrul de asigurare a realizării unui exercițiu adecvat al gestiunii riscurilor, în cazul în care este necesar și, în special, în situația unor modificări majore în sistemul de gestiune și control (punctul 2 din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);

3.2.5.

dispozițiile de elaborare a declarației de gestiune și a rezumatului anual al auditurilor și controalelor finale și al punctelor slabe identificate (articolul 125 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);

3.2.6.

dispozițiile de colectare, înregistrare și stocare în format electronic a datelor cu privire la fiecare operațiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit, care să includă, după caz, date cu privire la indicatori și rezultate (articolul 125 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);

3.2.7.

cadrul pentru a asigura, în cazul delegării de sarcini către organisme intermediare, definirea responsabilităților și obligațiilor acestora, verificarea capacităților acestora de a efectua sarcini delegate și existența procedurilor de raportare (punctul 1, subpunctul (ii) din Anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).


(1)  Limitarea sferei de aplicabilitate:O limitare a sferei de aplicabilitate a activității auditorului este posibil să fie impusă uneori de către entitate (de exemplu, atunci când condițiile angajamentului specifică faptul că auditorul nu va efectua o procedură de audit pe care auditorul o consideră necesară). O limitare a sferei de aplicabilitate poate fi impusă și de circumstanțe. Aceasta mai poate să intervină în cazul în care, conform opiniei auditorului, evidențele contabile ale entității sunt inadecvate sau în cazul în care auditorul este incapabil să efectueze o procedură de audit considerată recomandabilă.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXA V

Model de opinie a unui organism de audit independent cu privire la conformitatea autorității de gestiune și autorității de certificare cu criteriile de desemnare prevăzute în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Către (autoritatea/organismul statului membru)

INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentând [denumirea organismului de audit independent conform articolului 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], în calitate de organism funcțional independent de autoritatea de management și autoritatea de certificare responsabil pentru elaborarea raportului și a opiniei care stabilește rezultatele evaluării conformității autorității de management și autorității de certificare cu criteriile de desemnare prevăzute în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru [denumirea programului operațional (programelor operaționale), numărul (numerele) CCI] (denumit în continuare „programul (programele)”), am efectuat o examinare în conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

DOMENIUL DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea a vizat autoritatea de management, autoritatea de certificare (după caz) și funcțiile delegate ale acestor autorități, astfel cum se prezintă în secțiunea 1 a raportului atașat [anexa IV la prezentul regulament].

Dimensiunea și domeniul de aplicare a examinării sunt prezentate în detaliu în secțiunea 2 a raportului atașat. Printre alte aspecte descrise în prezentul raport, examinarea s-a bazat pe descrierea funcțiilor și procedurilor implementate la autoritatea de management și la autoritatea de certificare, dacă e cazul, elaborate și aflate în răspunderea.[denumirea organismului sau organismelor responsabile pentru descriere] și primite la [zz/ll/aaaa]de la [denumirea organismului sau organismelor care prezintă descrierea].

În privința sistemului de gestiune și control (1) al [autorității de management sau autorității de certificare] referitor la …, am ajuns la concluzia că sistemul este fundamental același ca în cazul perioadei de programare anterioară și că există dovada, pe baza activității de audit efectuată în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (2) sau din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (3), funcționării eficiente a acestuia pe parcursul perioadei respective. Prin urmare am tras concluzia că respectivele criterii sunt îndeplinite fără a efectua o activitate de audit suplimentară.

OPINIE

(Opinie fără rezerve)

Pe baza examinării sus-menționate, opinia mea este că autoritatea de management și/sau autoritatea de certificare desemnate pentru program (programe) satisfac criteriile de desemnare în legătură cu mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestionare și control, precum și cu monitorizarea prevăzută în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

sau

(Opinie cu rezerve)

Pe baza examinării sus-menționate, opinia mea este că autoritatea de management și/sau autoritatea de certificare desemnate pentru program (programe) satisfac criteriile de desemnare în legătură cu mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestionare și control, precum și cu monitorizarea prevăzută în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu excepția celor în legătură cu următoarele (4)

Motivele care au stat la baza aprecierii că această (aceste) autoritate (autorități) nu respectă criteriul (criteriile) de desemnare și evaluarea mea cu privire la gravitatea neconformității este următoarea (5):

sau

(Opinie adversă)

Pe baza examinării sus-menționate, opinia mea este că autoritatea de management și/sau autoritatea de certificare desemnate pentru program (programe) nu satisfac criteriile de desemnare în legătură cu mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestionare și control precum și cu monitorizarea prevăzută în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Prezenta opinie adversă se bazează

pe (6)

Opinie cu accent pe subiect (a se utiliza după cum este cazul)

[Organismul de audit independent poate să includă și un accent pe subiect, care nu îi afectează opinia, astfel cum s-a stabilit de standardele de audit recunoscute internațional.]

Data

Semnătură


(1)  Prezentul punct se utilizează numai dacă este cazul, în conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).

(4)  Indicați autoritatea (autoritățile) și criteriile de desemnare pe care acestea nu le respectă.

(5)  Indicați motivul (motivele) pentru rezerva (rezervele) introduse la adresa fiecărei autorități și cu privire la fiecare criteriu de desemnare.

(6)  Indicați motivul (motivele) ce stă (stau) la baza opiniei adverse pentru fiecare autoritate și cu privire la fiecare aspect.


ANEXA VI

Model de cerere de plată, inclusiv informații suplimentare referitoare la instrumentele financiare

CEREREA DE PLATĂ

COMISIA EUROPEANĂ

Fondul în cauză  (1):

<type='S' input='S'>  (2)

Referința Comisiei (nr. CCI):

<type='S' input='S'>

Numele programului operațional:

<type='S' input='G'>

Decizia Comisiei:

<type='S' input='G'>

Data deciziei Comisiei:

<type='D' input='G'>

Numărul cererii de plată:

<type='N' input='G'>

Data depunerii cererii de plată:

<type='D' input='G'>

Nr. de referință național (opțional):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Vă rugăm să specificați tipul de cerere de plată:

O cerere de plată intermediară în conformitate cu articolul 131 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<radio button>

O cerere finală de plată intermediară în conformitate cu articolul 135 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<radio button>

În conformitate cu articolul 135 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, prezenta cerere de plată se referă la perioada contabilă:

de la (3)

<type='D' input='G'>

până la:

<type='D' input='G'>

Cheltuielile defalcate pe priorități și categorii de regiune astfel cum au fost contabilizate în situațiile financiare ale autorității de certificare

(inclusiv contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare (articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) și avansurile plătite în contextul ajutorului de stat [articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Prioritatea

Baza de calcul (publică sau totală)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Totaluri

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Total general

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

Baza de calcul (publică sau totală) (6)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Total general

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

CERTIFICAT

Prin validarea prezentei cereri de plată, autoritatea de certificare atestă faptul că responsabilitățile prevăzute la articolul 126 literele (a), (d), (e), (f), (g) și (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt îndeplinite și solicită plata sumelor menționate în continuare.

Reprezintă autoritatea de certificare:

<tip='S' intrare='G'>

CERERE DE PLATĂ

FOND

SUME

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiuni în tranziție

Regiuni mai dezvoltate

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI (7)

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

FOND

SUMA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Plățile vor fi efectuate în următorul cont bancar:

Organism desemnat

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bancă

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Cod BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Cod IBAN al contului bancar

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Titularul contului (în cazul în care este diferit de organismul desemnat)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Dacă un program vizează mai multe fonduri, cererea de plată ar trebui transmisă separat pentru fiecare dintre acestea. Indiferent de modul în care YEI este implementat (PO specific, axă prioritară specifică sau parte a unei axe prioritare), cheltuielile legate de activitățile YEI vor fi declarate întotdeauna în cadrul unei cereri de plată a FSE și vor acoperi, prin urmare, atât alocarea specifică YEI, cât și sprijinul FSE corespunzător.

(2)  Legendă:

 

tip: N = Număr, D = Data, S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent, B = Boolean, Cu = Monedă

 

intrare: M = Manual, S = Selecție, G = Generat de sistem

(3)  Prima zi a anului financiar, automat codificată de sistemul informatic

(4)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a unei priorități menționate la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(5)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(6)  Pentru cofinanțare din partea FEPAM, se aplică numai privind „Cheltuielile publice eligibile totale”. Prin urmare, în cazul FEPAM, baza de calcul din prezentul model va fi automat adaptată la „Publice”.

(7)  Aceasta include alocarea specifică pentru YEI și suportul FSE corespunzător.

Apendicele 1

Informații privind contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare menționate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și incluse în cererile de plată (cumulate de la începutul programului) (1)

 

Contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare incluse în cererile de plăți.

Sumele plătite cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul Articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritatea (5)

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

 

Contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare incluse în cererile de plăți.

Sumele plătite cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul Articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritatea

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (8)

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Pentru contribuția plătită la FEADR inclusă în declarația de cheltuieli trimestrială.

(2)  La închidere, cheltuielile eligibile respectă dispozițiile articolului 41 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)  A se reține că din cauza specificității FEADR, valorile din coloanele (B) și (D) sunt identice cu cele din coloanele (A) și respectiv (C).

(4)  A se reține că din cauza specificității FEADR, valorile din coloanele (B) și (D) sunt identice cu cele din coloanele (A) și respectiv (C).

(5)  Pentru codul de măsură FEADR.

(6)  La închidere, cheltuielile eligibile respectă dispozițiile articolului 41 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a priorității astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(8)  La închidere, cheltuielile eligibile respectă dispozițiile articolului 41 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Apendicele 2

Avansurile plătite în contextul ajutorului de stat (articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) și incluse în cererile de plată(cumulate de la începutul programului).

Prioritatea

Suma totală achitată din programul operațional sub formă de avans (1)

Suma care a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari în termen de trei ani de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari și pentru care nu s-a încheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

Suma totală achitată din programul operațional sub formă de avans (4)

Suma care a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari în termen de trei ani de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari și pentru care nu s-a încheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Această sumă este inclusă în valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor, astfel cum s-a menționat în cererea de plată. Întrucât ajutorul de stat reprezintă o cheltuială publică prin natura sa, această valoare totală este egală cu valoarea cheltuielilor publice.

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a priorității astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(3)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(4)  Această sumă este inclusă în valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor astfel cum s-a menționat în cererea de plată. Întrucât ajutorul de stat este cheltuială publică prin natura sa, această valoare totală este egală cu valoarea cheltuielilor publice.


ANEXA VII

Model pentru situațiile contabile

SITUAȚIILE CONTABILE PENTRU PERIOADA CONTABILĂ

<tip='D' — tip='D' intrare='S'>

COMISIA EUROPEANĂ

Fondul în cauză  (1) :

<type='S' input='S'  (2)

Referința Comisiei (nr. CCI):

<type='S' input='S'>

Numele programului operațional:

<type='S' input='G'>

Decizia Comisiei:

<type='S' input='G'>

Data deciziei Comisiei:

<type='D' input='G'>

Versiunea situațiilor contabile:

<type='S' input='G'>

Data depunerii situațiilor contabile:

<type='D' input='G'>

Nr. de referință național (opțional)

<type='S' maxlength='250' input='M'>

CERTIFICAT

Autoritatea de certificare atestă prin prezentul document că:

1.

situațiile contabile sunt complete, exacte și conforme cu realitatea și că cheltuielile înscrise în conturi respectă legislația aplicabilă și au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu legislația aplicabilă;

2.

dispozițiile regulamentelor specifice fondurilor, ale articolului 59 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și ale articolului 126, literele (d) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt respectate;

3.

dispozițiile articolului 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la disponibilitatea documentelor sunt respectate.

Reprezintă autoritatea de certificare:

<tip='S' intrare='G'>


(1)  Dacă un program vizează mai multe fonduri, situațiile financiare ar trebui transmise separat pentru fiecare dintre acestea. În cazul inițiativei YEI, situațiile contabile anuale vor include atât alocarea specifică YEI,, cât și sprijinul FSE corespunzător.

(2)  Legendă:

 

tip: N = Număr, D = Data, S = Șir, C = Caseta de selectare, P = Procent, B = Boolean, Cu = Monedă

 

intrare: M = Manual, S = Selecție, G = Generat de sistem

Apendicele 1

Sumele introduse în sistemul contabil al autorității de certificare conform articolului 137 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Prioritatea

Valoarea totală a cheltuielilor introduse în sistemul contabil al autorității de certificare și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei

Valoarea totală a cheltuielilor publice corespunzătoare suportate pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a plăților corespunzătoare făcute către beneficiari în temeiul articolului 132 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

Valoarea totală a cheltuielilor introduse în sistemul contabil al autorității de certificare și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei

Valoarea totală a cheltuielilor publice corespunzătoare suportate pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a plăților corespunzătoare făcute către beneficiari în temeiul articolului 132 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a priorității astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Plățile includ alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător din coloana (C).

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Plățile includ alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător din coloana (C).

Apendicele 2

Sumele retrase și recuperate în timpul anului contabil — articolul 137 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Prioritatea

RETRAGERI

RECUPERĂRI (1)

Valoarea cheltuielilor eligibile totale incluse în cererile de plată

Cheltuielile publice corespunzătoare

Valoarea cheltuielilor eligibile totale incluse în cererile de plată

Cheltuielile publice corespunzătoare

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Împărțirea sumelor retrase și recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declarației de cheltuieli corespunzătoare

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie … (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

RETRAGERI

RECUPERĂRI (4)

 

Valoarea cheltuielilor eligibile totale incluse în cererile de plată

Cheltuielile publice corespunzătoare

Valoarea cheltuielilor eligibile totale incluse în cererile de plată

Cheltuielile publice corespunzătoare

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Împărțirea sumelor retrase și recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declarației de cheltuieli corespunzătoare

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie … (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Exclusiv recuperările făcute în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (a se vedea apendicele 4).

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a unei priorități menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(3)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(4)  Exclusiv recuperările făcute în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (a se vedea apendicele 4).

Apendicele 3

Sumele care urmează să fie recuperate la sfârșitul anului contabil — articolul 137 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Prioritatea

Valoarea eligibilă totală a cheltuielilor (1)

Cheltuielile publice corespunzătoare

(A)

(B)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Totaluri

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Împărțirea sumelor care urmează să fie recuperate la finalul anului contabil pe anii contabili ai declarației de cheltuieli corespunzătoare

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie … (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

Valoarea eligibilă totală a cheltuielilor (4)

Cheltuielile publice corespunzătoare

(A)

(B)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Împărțirea sumelor care urmează să fie recuperate la finalul anului contabil pe anii contabili ai declarației de cheltuieli corespunzătoare

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie … (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Inclusiv cheltuielile care urmează să fie recuperate în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a unei priorități menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(3)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(4)  Inclusiv cheltuielile care urmează să fie recuperate în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Apendicele 4

Recuperările efectuate în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pe parcursul anului contabil — articolul 137 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Prioritatea

RECUPERĂRI

Valoarea eligibilă totală a cheltuielilor

Cheltuielile publice corespunzătoare

(A)

(B)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Totaluri

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'> (2)

Împărțirea sumelor recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declarației de cheltuieli corespunzătoare

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie … (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

RECUPERĂRI

Valoarea eligibilă totală a cheltuielilor

Cheltuielile publice corespunzătoare

(A)

(B)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Împărțirea sumelor recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declarației de cheltuieli corespunzătoare

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

În legătură cu un an contabil care se încheie la 30 iunie … (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a unei priorități menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Apendicele 5

Sumele nerecuperabile la sfârșitul anului contabil — articolul 137 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

+ Prioritatea

SUME NERECUPERABILE

Valoarea eligibilă totală a cheltuielilor (1)

Cheltuielile publice corespunzătoare

Comentarii (Obligatoriu)

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

SUME NERECUPERABILE

 

Valoarea eligibilă totală a cheltuielilor (4)

Cheltuielile publice corespunzătoare

Comentarii (Obligatoriu)

(A)

(B)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Inclusiv cheltuielile publice nerecuperabile în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a unei priorități menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(3)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(4)  Inclusiv cheltuielile publice nerecuperabile în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Apendicele 6

Sumele din contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare în temeiul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (cumulate de la începutul programului) — articolul 137 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

Contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare incluse în cererile de plăți.

Sumele plătite cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritatea

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni de tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

 

Contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare incluse în cererile de plăți.

Sumele plătite cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritatea

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Valoarea totală a contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (5)

Valoarea cheltuielilor publice corespunzătoare

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  La închidere, cheltuielile eligibile respectă dispozițiile articolului 41 alineatele (1),(2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)  La închidere, cheltuielile eligibile respectă dispozițiile articolului 41 alineatele (1),(2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a priorității astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(4)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(5)  La închidere, cheltuielile eligibile respectă dispozițiile articolului 41 alineatele (1),(2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Apendicele 7

Avansuri plătite în contextul ajutorului de stat [articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] (cumulate de la începutul programului) — articolul 137 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Prioritatea

Suma totală achitată din programul operațional sub formă de avans (1)

Suma care a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari în termen de trei ani de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari și pentru care nu s-a încheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 4

YEI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

Suma totală achitată din programul operațional sub formă de avans (4)

Suma care a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari în termen de trei ani de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperită prin cheltuielile achitate de beneficiari și pentru care nu s-a încheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Această sumă este inclusă în valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor astfel cum s-a menționat în cererea de plată. Întrucât ajutorul de stat este cheltuială publică prin natura sa, această valoare totală este egală cu valoarea cheltuielilor publice.

(2)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a priorității astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(3)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoperă alocarea specifică pentru YEI și sprijinul FSE corespunzător.

(4)  Această sumă este inclusă în valoarea totală a cheltuielilor eligibile generate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor astfel cum s-a menționat în cererea de plată. Întrucât ajutorul de stat este cheltuială publică prin natura sa, această valoare totală este egală cu valoarea cheltuielilor publice.

Apendicele 8

Reconcilierea cheltuielilor — (articolul 137 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

Prioritatea

Cheltuielile eligibile totale incluse în cererea de plată prezentată Comisiei  (1)

Cheltuielile declarate în conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  (2)

Diferență  (3)

Comentarii (obligatorii în caz de diferență)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile introduse în sistemul contabil al autorității de certificare și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei

Valoarea totală a cheltuielilor publice corespunzătoare suportate pentru implementarea operațiunilor

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritatea 1

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

YEI  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritatea 2

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritatea 3

YEI (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaluri

 

 

 

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiuni în tranziție

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

din care sumele corectate în situațiile financiare ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Modelul este automat adaptat pe baza numărului CCI. Ilustrativ, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI și contribuțiile IPA la CTE, programul operațional axat pe YEI fără asistență tehnică, dacă e cazul), tabelul va arăta astfel:

Prioritatea

Cheltuielile eligibile totale incluse în cererile de plată prezentate Comisiei  (6)

Cheltuielile declarate în conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  (7)

Diferența  (8)

Comentarii (obligatorii în caz de diferență)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile introduse în sistemul contabil al autorității de certificare și care au fost incluse în cererile de plată prezentate Comisiei

Valoarea totală a cheltuielilor publice corespunzătoare suportate pentru implementarea operațiunilor

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

din care sumele corectate în situațiile financiare ca rezultat al auditării operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Completate automat pe baza cererii finale de plată intermediară prezentată în temeiul articolului 135 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)  Automat completate pe baza apendicelui 1.

(3)  Calculate automat.

(4)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei părți a unei priorități menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(5)  Inițiativa YEI este pusă în aplicare prin intermediul unei priorități dedicate astfel cum s-a menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(6)  Completate automat pe baza cererii finale de plată intermediară prezentată în temeiul articolului 135 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)  Automat completate pe baza apendicelui 1.

(8)  Calculate automat.


Top