Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty

OJ L 286, 30.9.2014, p. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1011/oj

30.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1011/2014

ze dne 22. září 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 41 odst. 4, čl. 102 odst. 1, čl. 112 odst. 5, čl. 122 odst. 3, čl. 124 odst. 7, čl. 131 odst. 6 a čl. 137 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 (2) stanoví ustanovení nezbytná pro přípravu programů. Za účelem zajištění provádění programů financovaných evropskými strukturálními a investičními fondy (dále též „ESI fondy“) je nezbytné stanovit další ustanovení pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013. Aby byl usnadněn komplexní pohled na tato ustanovení a přístup k nim, měla by být stanovena v jednom prováděcím aktu.

(2)

Za účelem zajištění soudržnosti a kvality informací předkládaných řídicím orgánem Komisi, včetně jasných prohlášení ohledně proveditelnosti investice a ekonomické životaschopnosti velkého projektu, je třeba zavést standardní formát stanovující jednotné požadavky týkající se struktury a obsahu informací pro oznamování vybraných velkých projektů Komisi.

(3)

S cílem zajistit vyšší účinnost a transparentnost při provádění programů financovaných ESI fondy je třeba stanovit vzor pro předávání finančních údajů, vzor pro žádosti o platby a v souladu s čl. 41 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 vzor, který se použije při předkládání dodatečných informací o finančních nástrojích spolu s žádostí o platbu podávanou Komisi, a vzor účetní závěrky pro operační programy.

(4)

Za stejným účelem je třeba stanovit vzor pro popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a případně certifikační orgán a vzor pro zprávu a výrok nezávislého auditního subjektu. Měly by stanovit technické parametry pro každou oblast systému pro elektronickou výměnu dat. Jelikož budou tyto vzory základem pro vytvoření systému pro elektronickou výměnu dat uvedeného v čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013, měly by také stanovit, jakým způsobem budou údaje o způsobilých výdajích do tohoto systému zadávány.

(5)

Je třeba stanovit podrobná pravidla ohledně rozsahu a parametrů systémů na podporu elektronické výměny informací mezi příjemci a řídicím orgánem, certifikačním orgánem, auditním orgánem a zprostředkujícími subjekty, tak aby členské státy měly právní jistotu, pokud jde o povinnosti, jež musí splnit do lhůty stanovené v čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(6)

Aby se snížila administrativní zátěž pro příjemce účinným, účelným a jim vyhovujícím způsobem a současně byla zajištěna účinná, účelná a bezpečná elektronická výměna informací, je třeba upřesnit určité základní požadavky a technické parametry systémů uvedených v čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(7)

Je třeba stanovit zásady a platná pravidla pro předávání dokumentů a údajů prostřednictvím systémů, pokud jde o určování strany odpovědné za nahrávání dokumentů a veškerých jejich aktualizací, včetně alternativních řešení pro případ, že vyšší moc zabrání použití systémů.

(8)

Toto nařízení by mělo respektovat základní práva a dodržovat zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by se tudíž mělo uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami. Pokud jde o osobní údaje zpracovávané členskými státy, použije se směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3). Pokud jde o zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie a o volný pohyb těchto údajů, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

VZORY A FORMÁT, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ URČITÝCH INFORMACÍ KOMISI

Článek 1

Formát pro oznámení vybraného velkého projektu

Oznámení vybraného velkého projektu Komisi ze strany řídicího orgánu podle čl. 102 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví v souladu s formátem stanoveným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Vzor pro předávání finančních údajů

Při předkládání finančních údajů Komisi pro účely monitorování podle článku 112 nařízení (EU) č. 1303/2013 použijí členské státy vzor stanovený v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Vzor pro popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a certifikační orgán

1.   Popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a případně certifikační orgán se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze III tohoto nařízení.

2.   Pokud se na několik operačních programů vztahuje společný systém, může být vypracován jediný popis funkcí a postupů uvedený v odstavci 1.

Článek 4

Vzor zprávy nezávislého auditního subjektu

1.   Auditní zpráva nezávislého auditního subjektu uvedeného v čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Pokud se na několik operačních programů vztahuje společný systém, může být vypracována jediná auditní zpráva uvedená v odstavci 1.

Článek 5

Vzor výroku nezávislého auditního subjektu

1.   Výrok nezávislého auditního subjektu uvedeného v čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze V tohoto nařízení.

2.   Pokud se na několik operačních programů vztahuje společný systém, může být vypracován jediný výrok uvedený v odstavci 1.

Článek 6

Vzor žádosti o platbu zahrnující dodatečné informace týkající se finančních nástrojů

Žádost o platbu uvedená v čl. 41 odst. 4 a čl. 131 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze VI tohoto nařízení a obsahuje případně dodatečné informace týkající se finančních nástrojů.

Článek 7

Vzor účetní závěrky

Účetní závěrka uvedená v čl. 137 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 se předkládá Komisi v souladu se vzorem stanoveným v příloze VII tohoto nařízení.

KAPITOLA II

PODROBNÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE VÝMĚNY INFORMACÍ MEZI PŘÍJEMCI A ŘÍDICÍMI ORGÁNY, CERTIFIKAČNÍMI ORGÁNY, AUDITNÍMI ORGÁNY A ZPROSTŘEDKUJÍCÍMI SUBJEKTY

Článek 8

Definice a rozsah systému pro elektronickou výměnu dat

1.   Systémem pro elektronickou výměnu dat uvedeným v čl. 122 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 se rozumí mechanismy a nástroje umožňující elektronickou výměnu dokumentů a dat, včetně podpory audiovizuálních médií, naskenovaných dokumentů a elektronických souborů.

Výměna dokumentů a dat zahrnuje podávání zpráv o pokroku, žádostech o platbu a výměnu informací souvisejících s řídicími kontrolami a audity.

2.   Systémy pro elektronickou výměnu dat umožňují, aby se správní ověření každé žádosti o úhradu předložené příjemci podle čl. 125 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 a audity spoléhaly na informace a dokumenty dostupné prostřednictvím systémů pro elektronickou výměnu dat, jsou-li tyto informace a dokumenty vyměňovány v elektronické podobě v souladu s čl. 122 odst. 3 tohoto nařízení. Odpovědné orgány mohou požadovat dokumenty v tištěné podobě pouze ve výjimečných případech na základě analýzy rizik a pouze pokud jsou dokumenty v tištěné podobě skutečným zdrojem naskenovaných dokumentů nahraných do systémů pro elektronickou výměnu dat.

Článek 9

Parametry systémů pro elektronickou výměnu dat

1.   Systémy pro elektronickou výměnu dat zajišťují bezpečnost údajů, jejich úplnost, důvěrnost a ověření odesílatele v souladu s čl. 122 odst. 3, čl. 125 odst. 4 písm. d), čl. 125 odst. 8 a článkem 140 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Systémy pro elektronickou výměnu dat jsou k dispozici a v provozu během běžných úředních hodin i mimo tyto hodiny s výjimkou doby provádění činností technické údržby.

2.   Pokud členský stát z vlastního podnětu zavede pro příjemce povinné používání systémů pro elektronickou výměnu dat, zajistí, aby technické parametry těchto systémů nenarušovaly bezproblémové provádění fondů ani neomezovaly přístup příjemcům.

Tento požadavek se nevztahuje na systémy pro elektronickou výměnu dat pro příjemce, které členský stát zavedl jako povinné během předchozího programového období a které jsou v souladu s ostatními požadavky stanovenými tímto nařízením.

3.   Systémy pro elektronickou výměnu dat jsou vybaveny přinejmenším těmito funkcemi:

a)

interaktivním formulářem a/nebo interaktivními formuláři předvyplněným (předvyplněnými) systémem na základě údajů, které se v jednotlivých fázích postupu ukládají;

b)

v příslušných případech automatickými výpočty;

c)

automatickými kontrolami jako součástmi systému, které v co nejvyšší míře omezují opakované výměny dokumentů nebo informací;

d)

upozorněními vytvářenými systémem a sloužícími k informování příjemce o tom, že je možné provést určité akce;

e)

on-line sledováním statusu umožňujícím příjemci sledovat aktuální status projektu;

f)

dostupností všech předchozích údajů a dokumentů zpracovaných systémy pro elektronickou výměnu dat.

Článek 10

Předávání dokumentů a údajů prostřednictvím systémů pro elektronickou výměnu dat

1.   Příjemci a orgány uvedené v čl. 122 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 doplňují dokumenty a údaje, za něž odpovídají, a veškeré jejich aktualizace do systémů pro elektronickou výměnu dat v elektronickém formátu stanoveném členským státem.

Členský stát určí podrobné podmínky elektronické výměny dat v dokumentu stanovujícím podmínky podpory pro každou operaci podle čl. 125 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.   Výměny údajů a transakce jsou opatřeny elektronickým podpisem slučitelným s jedním ze tří typů elektronického podpisu vymezených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (5).

3.   Za datum předání dokumentů a údajů orgánům ze strany příjemce a naopak, jak je uvedeno v čl. 122 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013, se považuje datum elektronického předložení informací, které jsou uloženy v systémech pro elektronickou výměnu dat.

4.   Jak je uvedeno v čl. 122 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013, dokumenty a údaje se prostřednictvím systémů pro elektronickou výměnu dat pro tutéž operaci předkládají pouze jednou pro všechny orgány provádějící týž program.

Tyto orgány spolupracují na právní, organizační, sémantické a technické úrovni na zajištění účinné komunikace a výměny a opětovného použití informací a znalostí.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny postupy, které umožňují příjemcům opravit chybné údaje a aktualizovat zastaralé údaje nebo nečitelné dokumenty.

5.   Systémy pro elektronickou výměnu dat jsou přístupné přímo prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní (internetové aplikace) nebo prostřednictvím technického rozhraní, které umožňuje automatickou synchronizaci a předávání údajů mezi systémy příjemců a systémy členských států.

6.   Při zpracování informací zaručí systémy pro elektronickou výměnu dat ochranu soukromí osobních údajů jednotlivcům a obchodního tajemství právním subjektům v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (6), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES (7) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (8).

7.   V případě vyšší moci a zejména v případě nesprávného fungování systémů pro elektronickou výměnu dat nebo chybějícího stálého datového připojení může dotčený příjemce předložit požadované informace příslušnému orgánu v takové podobě a pomocí takových prostředků, které pro tyto případy určí členský stát. Jakmile příčina vyšší moci pomine, členský stát zajistí, aby byly příslušné dokumenty začleněny do databáze související se systémy pro elektronickou výměnu dat.

Odchylně od ustanovení odstavce 3 je za datum brané v potaz pro předložení požadovaných informací považováno datum zaslání dokumentů ve vyžadované podobě.

8.   Členské státy zajistí, aby všichni příjemci mohli používat systémy pro elektronickou výměnu dat uvedené v čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně příjemců operací probíhajících ke dni, kdy jsou systémy pro elektronickou výměnu dat uvedeny do provozu a od nějž se použije elektronická výměna dat.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA I

Formát pro oznámení vybraného velkého projektu

OZNÁMENÍ VYBRANÉHO VELKÉHO PROJEKTU KOMISI V SOULADU S ČL. 102 ODST. 1 PRVNÍM PODODSTAVCEM NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ/FOND SOUDRŽNOSTI

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY/INVESTICE DO PRODUKCE

Název projektu [„“]

CCI []

ČÁST A:

Informace požadované podle čl. 102 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013

A.   SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA PROVEDENÍ VELKÉHO PROJEKTU

A.1.   Orgán odpovědný za oznámení projektu (řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt)

A.1.1

Název:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Adresa:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Jméno kontaktní osoby

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Postavení kontaktní osoby

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Subjekt odpovědný za provedení projektu (příjemce  (2) )

A.2.1

Jméno:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adresa:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Jméno kontaktní osoby

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Postavení kontaktní osoby

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Je tento projekt fází velkého projektu  (3) ? <type='C' input='M'>

Ano

Ne

Pokud ano, popište materiální a finanční cíle celého projektu.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Schválila Komise dříve některou část tohoto velkého projektu? <type='C' input='M'>

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte CCI schváleného velkého projektu.

<type='S' input='M'>

Pokud je tento projekt součástí velkého projektu, jehož první fáze byla provedena v období 2007–2013, popište podrobně materiální a finanční cíle předchozí fáze, včetně popisu provádění první fáze, a potvrďte, že je nebo bude moci být využit k účelům velkého projektu.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Byl dokončen přezkum kvality nezávislými odborníky a je jejich zpráva připojena k části B? <type='C' input='M'>

Ano

Ne (4)

B.   POPIS INVESTICE, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, HARMONOGRAM A OČEKÁVANÝ PŘÍNOS VELKÉHO PROJEKTU K PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ PŘÍSLUŠNÉ PRIORITNÍ OSY NEBO PRIORITNÍCH OS

B.1.   Kategorizace projektové činnosti  (5)

 

Kód

Částka

Procento

B.2.1.

Kód (kódy) pro dimenzi (dimenze) oblasti zásahu

(Pokud je na základě poměrného výpočtu příslušných několik oblastí zásahu, je třeba použít více kódů)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kód pro dimenzi formy financování

(V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kód pro dimenzi území

(V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kód pro mechanismus územního plnění

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kód pro dimenzi tematického cíle

(V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kód pro dimenzi ekonomické činnosti (kód NACE (6))

(V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kód pro dimenzi (dimenze) polohy (NUTS III) (7)

(V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Povaha investice (8) (vyplňte pouze v případě produktivních investic)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Dotčený výrobek (9) (vyplňte pouze v případě produktivních investic)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Operační program nebo operační programy a prioritní osa nebo prioritní osy

B.2.1   Určení operačního programu nebo operačních programů a prioritní osy nebo prioritních os

CCI operačního programu

Prioritní osa operačního programu

Fond podílející se na financování

OP1<type='S' input='S'>

Prioritní osa OP1<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

Prioritní osa OP1<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritní osa OP2<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritní osa OP2<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

B.3.   Popis projektu

a)

Uveďte stručný popis projektu, jeho hlavní cíle a hlavní složky.

V případě produktivních investic musí být uveden také krátký technický popis.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Předložte mapu vymezující oblast projektu a georeferenční údaje (10).

c)

Uveďte níže harmonogram vypracování velkého projektu a jeho provádění.

 

Datum zahájení

(A)

Datum dokončení

(B)

1.

Studie proveditelnosti (nebo, v případě produktivní investice, podnikatelský plán):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Analýza nákladů a přínosů:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Posouzení dopadu na životní prostředí:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Přípravné studie:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Vyhotovení zadávací dokumentace (zadávacích dokumentací):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Zadávací řízení:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Získání pozemků:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Povolení:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Fáze výstavby/zakázka:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Provozní fáze:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Uveďte podrobnosti ohledně očekávaného přínosu velkého projektu k dosažení ukazatelů výsledků v rámci konkrétních cílů příslušné prioritní osy (příslušných prioritních os) operačního programu (operačních programů).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   CELKOVÉ NÁKLADY A CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

C.1.   Vyplňte prosím níže uvedenou tabulku na základě formátu pro předkládání informací stanoveného v souladu s článkem 101 nařízení (EU) č. 1303/2013.

 

EUR

Celkové náklady Projektu

(A)

Nezpůsobilé náklady

(B)

Způsobilé náklady

(C) = (A) – (B)

Procento celkových způsobilých nákladů

 

 

Vstup

Vstup

Výpočet

Výpočet

1

Poplatky za plány/stavební projekt

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Nákup pozemků

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Výstavba

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Prostory a strojní zařízení nebo vybavení

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Nepředvídané události

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Úprava ceny (v příslušném případě)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Propagace

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Dozor v průběhu provádění výstavby

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Technická pomoc

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Mezisoučet

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(DPH)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

CELKEM

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Uveďte směnný kurz a odkaz (použije-li se).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

V případě potřeby uveďte vysvětlení kterýchkoli z výše uvedených prvků.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Dodržení pravidel státní podpory

V případě, že projekt zahrnuje poskytnutí státní podpory, vyplňte níže uvedenou tabulku (12).

 

Částka podpory (v EUR) v hrubém grantovém ekvivalentu (13)

Celková částka způsobilých nákladů (v EUR) (14)

Intenzita podpory (v %)

Číslo státní podpory/registrační číslo u podpory s blokovou výjimkou

Schválený režim podpory nebo podpora schválená ad hoc

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Podpora, na niž se vztahuje nařízení o blokové výjimce

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Podpora v souladu s rozhodnutím o službě obecného hospodářského zájmu (15) nebo nařízením o veřejné přepravě cestujících po železnici a silnici (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

nepoužije se

Celková poskytnutá podpora

<type='N' input='G'>

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

C.3.   Výpočet celkových způsobilých nákladů

Vyberte příslušnou možnost a doplňte informace na základěformátu pro předkládání informací stanoveného v souladu s článkem 101 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Metoda výpočtu potenciálního čistého příjmu

Zaškrtněte pouze jednu kolonku

Výpočet diskontovaného čistého příjmu

<type='C' input='M'>

Metoda výpočtu pomocí paušální sazby

<type='C' input='M'>

Metoda výpočtu uplatněním snížené míry spolufinancování

<type='C' input='M'>

Výpočet diskontovaného čistého příjmu (čl. 61 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

 

 

Hodnota

1.

Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace)

<type='N' input='M'>

2.

Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) (je-li použitelné)

<type='N' input='M'>

3.

Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace) = (1)*(2)

Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí dodržovat pravidla pro státní podporu a výši celkové poskytnuté podpory uvedenou výše (ve vhodných případech)

<type='N' input='M'>

Metoda výpočtu pomocí paušální sazby nebo uplatněním snížené míry spolufinancování (čl. 61 odst. 3 písm. a) a čl. 61 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

 

 

Hodnota

1.

Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace)

<type='N' input='M'>

2.

Paušální sazba čistého příjmu stanovená v příloze V nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo v aktech v přenesené pravomoci (PS) (v %)

<type='N' input='M'>

3.

Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace) = (1)*(1-PS)*

Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí dodržovat pravidla pro státní podporu a výši celkové poskytnuté podpory uvedenou výše (ve vhodných případech)

* V případě metody výpočtu uplatněním snížené míry spolufinancování se tento vzorec nepoužije (paušální sazba se promítá v míře spolufinancování prioritní osy, což vede k nižšímu financování z EFRR/FS) a celkové způsobilé náklady se rovnají částce zmíněné v bodě 1.

<type='N' input='M'>

D.   PLÁN FINANCOVÁNÍ A MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ UKAZATELE PRO SLEDOVÁNÍ POKROKU S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÁ RIZIKA

D.1.   Zdroje spolufinancování

Zdroje financování celkových investičních výdajů (v EUR)

 

Z toho (pro informaci)

Celkové investiční náklady

[C.1.12.(A)]

Podpora Unie

[I.1.1]

Vnitrostátní veřejné (nebo ekvivalent)

Vnitrostátní soukromé

Jiné zdroje (upřesněte)

 

Financování ze strany EIB/EIF

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Roční plán celkových způsobilých výdajů, které je třeba vykázat Komisi (finanční ukazatel pro sledování pokroku)

Celkové způsobilé výdaje, které je třeba vykázat Komisi, se uvedou níže jako roční podíl v EUR. V případě velkého projektu spolufinancovaného z více operačních programů se roční plán uvádí odděleně pro každý operační program. V případě velkého projektu spolufinancovaného z více prioritních os by se roční plán měl rozdělit podle jednotlivých prioritních os.

(v EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Celkové způsobilé výdaje

Prioritní osa OP1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Prioritní osa OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Ukazatele výstupů  (17) a jiné materiální ukazatele pro sledování pokroku

Doplňte do tabulky ukazatele výstupů, včetně společných ukazatelů uvedených v operačním programu (operačních programech), včetně jiných materiálních ukazatelů pro sledování pokroku. Objem informací bude záviset na složitosti projektů, ale měly by se uvádět pouze hlavní ukazatele.

OP a prioritní osa

Název ukazatele

Měrná jednotka

Cílová hodnota velkého projektu

Cílový rok

<type='S' input='S'>

Common:

<type='S' input='S'>

Other:

<type='S' input='M'>

Common:

<type='S' input='S'>

Other:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Posouzení rizik

Uveďte stručné shrnutí hlavních rizik pro úspěšné materiální a finanční provedení projektu a navržená opatření ke zmírnění těchto rizik.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   PODLÉHÁ PROJEKT PRÁVNÍMU ŘÍZENÍ OHLEDNĚ NESOULADU S PRÁVEM UNIE? <type='C' input='M'>

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte v tomto ohledu navržený příspěvek pro projekt z rozpočtu Unie:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   PODLÉHAL ČI PODLÉHÁ V SOUČASNOSTI PODNIK ŘÍZENÍ (18) ZA ÚČELEM NAVRÁCENÍ PODPORY UNIE PO PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI MIMO OBLAST PŮSOBNOSTI PROGRAMU NEBO MIMO UNII? <TYPE='C' INPUT='M'>

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte v tomto ohledu navržený příspěvek pro projekt z rozpočtu Unie:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

V případě produktivních investic uveďte kromě výše uvedeného také podrobnosti týkající se očekávaného dopadu projektu na zaměstnanost v jiných regionech Unie a upřesněte, zda finanční příspěvek z fondů nepovede k významným ztrátám pracovních míst ve stávajících lokalitách v rámci Unie.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

ČÁST B:

Zpráva o nezávislém přezkumu kvality

Nezávislí odborníci prohlašují, že:

1.

splnili požadavky podle čl. 23 odst. 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014;

2.

posoudili projekt v souladu se všemi kritérii stanovenými v příloze II tohoto nařízení.

Členský stát

 

Region a umístění projektu

 

Název projektu

 

Příjemce

 

Řídicí orgán

 

Odkaz na nezávislé odborníky

 


[JMÉNO a FUNKCE]

Nezávislí odborníci

Podpis:


DATUM

 

Potvrďte, že jsou splněny všechny následující podmínky: operace je velkým projektem ve smyslu článku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013; velký projekt není ukončenou operací ve smyslu čl. 2 odst. 14 a čl. 65 odst. 6 uvedeného nařízení; velký projekt je součástí příslušného operačního programu (příslušných operačních programů).

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte podrobnosti

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA PROVEDENÍ VELKÉHO PROJEKTU A JEHO KAPACITA

Shrňte příslušné informace týkající se subjektu odpovědného za provedení velkého projektu a jeho kapacity včetně kapacity technické, právní, finanční a správní.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   POPIS INVESTICE A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se popisu investice a jejího umístění.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   VYSVĚTLENÍ, NAKOLIK JE PROJEKT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRIORITNÍMI OSAMI DOTYČNÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (OPERAČNÍCH PROGRAMŮ), A OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PROJEKTU K DOSAŽENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ TĚCHTO PRIORITNÍCH OS A OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se cílů projektu a jeho souladu s příslušnými prioritními osami dotyčného operačního programu nebo dotyčných operačních programů a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů a výsledků těchto prioritních os a očekávaný přínos pro socioekonomický rozvoj oblasti, na niž se vztahuje daný operační program, a opatření přijatá příjemcem k zajištění optimálního využití infrastruktury ve fázi provádění operace.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   CELKOVÉ NÁKLADY A CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

4.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se celkových nákladů, výpočtu nákladů, pokud jde o celkové náklady nezbytné k dosažení očekávaných cílů i jednotkové náklady, a celkových způsobilých nákladů při zohlednění požadavků článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Uveďte informace týkající se souladu s pravidly pro státní podporu a toho, jak byla tato pravidla zohledněna při výpočtu celkového příspěvku na projekt z veřejných zdrojů.

4.2.1   Uveďte, zda nezávislí odborníci v souladu s čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 nebo členský stát konzultovali Komisi ohledně příslušných otázek státní podpory.

Pokud byla Komise konzultována, uveďte datum konzultace a odkaz na ni, datum a referenční údaje odpovědi a shrnutí výsledků konzultace.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   Pokud Komise konzultována nebyla, uveďte následující informace:

Domníváte se, že projekt zahrnuje poskytnutí státní podpory? <type='C' input='M'

Ano

Ne

Pokud ano, vysvětlete, na základě čeho je zajištěn soulad s pravidly pro státní podporu. Uveďte tyto informace pro všechny skupiny možných příjemců státní podpory, například u infrastruktury jsou možnými příjemci podpory vlastník, konstruktéři, provozovatel a uživatelé infrastruktury.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Pokud ne, podrobně vysvětlete, proč se domníváte, že podpora nepředstavuje státní podporu. Uveďte tyto informace pro všechny skupiny možných příjemců státní podpory (například u infrastruktury jsou možnými příjemci podpory vlastník infrastruktury, konstruktér, provozovatel a uživatelé infrastruktury) (19). Uveďte případně, zda důvodem, proč se domníváte, že projekt nezahrnuje státní podporu, je to, že i) projekt se netýká žádné hospodářské činnosti (včetně činností ve veřejné pravomoci), nebo že ii) příjemce (příjemci) podpory má (mají) zákonný monopol pro příslušné činnosti a není (nejsou) aktivní v žádném jiném liberalizovaném odvětví (nebo bude (budou) vést oddělené účetnictví v případě, že je (jsou) aktivní v dalších odvětvích).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   VYPRACOVANÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI, VČETNĚ ANALÝZY VARIANT, A VÝSLEDKY

5.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se vypracovaných studií proveditelnosti a výsledků z hlediska institucionálního a technického, z hlediska životního prostředí včetně změny klimatu (ve vhodných případech) a z dalších hledisek.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se analýzy poptávky (nebo podnikatelského plánu v případě produktivní investice).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se analýzy jednotlivých variant a výběru nejlepší z nich.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ, VČETNĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ANALÝZY A POSOUZENÍ RIZIK

6.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se finanční analýzy, včetně jejích hlavních ukazatelů, tj. finanční míry návratnosti (FRR) a finanční čisté současné hodnoty (FNPV), výpočtu čistého příjmu a jeho výsledku, případně strategie sazeb a dostupnosti sazeb a finanční životaschopnosti (udržitelnosti).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a řídí se metodikou analýzy nákladů a přínosů, která je popsána v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) č. […]/2014 (20) a souvisejících pokynech, a metodou pro výpočet čistého příjmu, která je uvedena v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v článcích 15 až 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se ekonomické analýzy, včetně jejích hlavních ukazatelů, tj. ekonomické míry návratnosti (ERR) a ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV), a hlavních hospodářských přínosů a nákladů.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a řídí se metodikou analýzy nákladů a přínosů, která je popsána v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. […]/2014 (20) a souvisejících pokynech, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se posouzení rizik, včetně zjištěných hlavních rizik a opatření ke zmírnění rizik.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a řídí se metodikou analýzy nákladů a přínosů, která je popsána v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) č. […]/2014 (20) a souvisejících pokynech, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   ANALÝZA DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S OHLEDEM NA POTŘEBU PŘIZPŮSOBIT SE ZMĚNĚ KLIMATU A ZMÍRNIT JEJÍ DOPADY A NA ODOLNOST VŮČI KATASTROFÁM

7.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se analýzy dopadů na životní prostředí.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů a odolnosti vůči katastrofám.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   PLÁN FINANCOVÁNÍ, VE KTERÉM JSOU UVEDENY CELKOVÉ PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE A PLÁNOVANÝ PŘÍSPĚVEK Z FONDŮ, OD EIB A ZE VŠECH DALŠÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ, SPOLU S MATERIÁLNÍMI A FINANČNÍMI UKAZATELI PRO SLEDOVÁNÍ POKROKU, S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÁ RIZIKA

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se plánu financování spolu s materiálními a finančními ukazateli pro sledování pokroku s ohledem na zjištěná rizika a výpočtu příspěvku Unie, včetně informací o metodě výpočtu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   HARMONOGRAM REALIZACE VELKÉHO PROJEKTU

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se harmonogramu realizace velkého projektu (nebo jeho fáze v případě, že doba realizace přesahuje programové období) zahrnujícího zadání veřejných zakázek.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte.

 

Zaškrtněte vhodnou možnost

Uveďte prohlášení a odůvodnění

Ano

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

ZÁVĚRY NEZÁVISLÉHO PŘEZKUMU KVALITY

 

 

 

 

Na základě informací, které příjemce projektu zpřístupnil pro tento nezávislý přezkum kvality, a analýzy těchto informací provedené na základě článku 23 a přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, posuzují nezávislí odborníci velký projekt pozitivně a potvrzují jeho proveditelnost a ekonomickou životaschopnost?

 

Ano<type='C' input='M'>

 

Ne<type='C' input='M'>

Zaškrtněte vhodnou možnost

 

ČÁST C:

Prohlášení příslušného vnitrostátního orgánu

Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou přesné a správné.

Potvrzuji, že zpráva o nezávislém přezkumu kvality nepozbyla platnosti v důsledku jakýchkoliv změn týkajících se velkého projektu, ke kterým došlo v době mezi datem předložení závěrečné zprávy členskému státu a datem oznámení velkého projektu Komisi a jimiž se tato zpráva nezabývala.

JMÉNO:

PODPIS: (podepsáno elektronicky prostřednictvím systému SFC)

ORGANIZACE:

(ŘÍDICÍ ORGÁN/ŘÍDICÍ ORGÁNY)

DATUM:


(1)  Vysvětlivky k popisům polí:

 

type (typ): N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procento

 

input (vstup): M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

 

maxlength (maximální délka) = maximální počet znaků včetně mezer

(2)  V případě operace partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy je soukromý partner vybrán po schválení operace a je navržen jako příjemce v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, by tento oddíl měl obsahovat informace o veřejnoprávním subjektu zahajujícím operaci (tj. veřejném zadavateli).

(3)  Velký projekt zahájený během programového období 2007–2013, přičemž jedna nebo více fází byly dokončeny v uvedeném programovacím období a tento projekt představuje fázi, která bude provedena a dokončena během programovacího období 2014–2020, nebo velký projekt zahájený během programovacího období 2014–2020, přičemž tato fáze představuje fázi, která bude dokončena, zatímco další fáze bude dokončena během tohoto nebo následujícího programového období.

(4)  Projekty, které spadají do působnosti článku 103 nařízení (EU) č. 1303/2013, nevyžadují předložení zprávy o nezávislém přezkumu kvality.

(5)  Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy, není-li stanoveno jinak.

(6)  NACE Rev. 2, čtyřmístný kód: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 v pozměněném znění (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1). Použijte nejpodrobnější příslušný kód NUTS III. Pokud se projekt týká více jednotlivých oblastí na úrovni NUTS III, použijte kódování NUTS III nebo vyšší kódy.

(8)  Nová stavba = 1; rozšíření = 2; přestavba/modernizace = 3; změna lokality = 4; vytvořeno převzetím = 5.

(9)  Kombinovaná nomenklatura (KN), nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Uveďte prosím georeferenční údaje ve vektorovém formátu zahrnujícím mnohoúhelníky, přímky a/nebo body, které vhodně vymezují projekt, pokud možno ve formátu shapefile.

(11)  Vysvětlivky k popisům polí:

 

type (typ): N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procento

 

input (vstup): M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

 

max length (maximální délka) = maximální počet znaků včetně mezer

(12)  Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise o velkém projektu podle nařízení (EU) č. 1303/2013 nepředstavuje schválení státní podpory.

(13)  Hrubým grantovým ekvivalentem se rozumí diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procento diskontované hodnoty způsobilých nákladů, které byly vypočítány v okamžiku poskytnutí podpory na základě referenční sazby použitelné k tomuto datu.

(14)  Pravidla pro státní podporu zahrnují ustanovení o způsobilých nákladech. V tomto sloupci by členské státy měly uvést celkovou částku způsobilých nákladů vypočítanou na základě použitých pravidel pro státní podporu.

(15)  Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

(17)  Jak požaduje čl. 102 odst. 1 písm. a) bod iv) nařízení (EU) č. 1303/2013.

(18)  Podle čl. 71 odst. 1 písm. a) nebo čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(19)  Útvary Komise poskytly členským státům pokyny s cílem usnadnit posouzení v případě, že by investice do infrastruktury mohly zahrnovat státní podporu. Útvary Komise zejména připravily analytické tabulky. V současnosti se připravuje sdělení týkající se pojmu „podpora“. Komise vyzývá členské státy, aby využily analytické tabulky a budoucí sdělení a s jejich pomocí vysvětlily, proč se má za to, že podpora nepředstavuje poskytnutí státní podpory.

(20)  Dosud nezveřejněnýé v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA II

Vzor pro předávání finančních údajů (1)

Tabulka 1

Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu

[vyňato z tabulky 18a operačního programu]

Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu

Prioritní osa

Fond (2)

Kategorie regionu (3)

Základ pro výpočet podpory Unie*

(celkové způsobilé náklady nebo veřejné způsobilé náklady)

Financování celkem

(v EUR)

Míra spolufinancování

(v %)

Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)

Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)

[sloupec 7/sloupec 5 × 100]

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory

v EUR)

Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu

Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)

[sloupec 10/sloupec 5 × 100]

Počet vybraných operací

 

 

Výpočet

 

 

Výpočet

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 3

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (4)

nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (5)

nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 5

Fond soudržnosti

nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

EFRR

Méně rozvinuté

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

EFRR

Přechodové

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

EFRR

Rozvinutější

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

EFRR

Zvláštní příděly pro nejvzdálenější regiony nebo severní řídce osídlené regiony

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

ESF (6)

Méně rozvinuté

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

ESF (7)

Přechodové

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

ESF (8)

Více rozvinuté

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (9)

nepoužije se

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkem

Fond soudržnosti

nepoužije se

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Celkový součet

Všechny fondy

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabulka 2

Rozpis kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahu pro předání provedená do dne 31. ledna

Prioritní osa

Vlastnosti výdajů

Dimenze kategorizace

Finanční údaje

 

Fond (10)

Kategorie regionu

1

Oblast zásahu

2

Forma financování

3

Dimenze území

4

Mechanismus územního plnění

5

Dimenze tematického cíle

EFRR/Fond soudržnosti

6

Vedlejší téma ESF

7

Dimenze ekonomické činnosti

8

Dimenze polohy

Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)

Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory

(v EUR)

Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu

Počet vybraných operací

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input = 'M'>

<type='N' input = 'M'>


Tabulka 3

Prognóza částky, v jejíž výši členský stát předpokládá, že předloží žádosti o průběžnou platbu na stávající a následující rozpočtový rok

Pro každý program se případně vyplní podle fondu a kategorie regionů.


Fond

Kategorie regionů

Příspěvek Unie

[stávající rozpočtový rok]

[následující rozpočtový rok]

leden–říjen

listopad–prosinec

leden–prosinec

EFRR

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Evropská územní spolupráce

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fond soudržnosti

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Vysvětlivky k popisům polí:

 

type (typ): N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna

 

input (vstup): M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

(2)  V případě, že je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí naplánována jako součást prioritní osy (v souladu s čl. 18 druhým pododstavcem písm. c) nařízení (EU) č. 1304/2013), musí být informace poskytnuta odděleně od další části prioritní osy.

(3)  Nevztahuje se na zdroje přidělené na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (tj. zvláštní příděl na tuto iniciativu a odpovídající podporu z Evropského sociálního fondu).

(4)  Tato prioritní osa zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(5)  Tato část prioritní osy zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(6)  Příděl z ESF bez odpovídající podpory na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

(7)  Příděl z ESF bez odpovídající podpory na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

(8)  Příděl z ESF bez odpovídající podpory na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

(9)  Zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(10)  Údaje týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí se předkládají samostatně bez rozdělení na zvláštní příděl na tuto iniciativu a odpovídající podporu z Evropského sociálního fondu.

(11)  Měly by být uvedeny pouze zvláštní příděly pro nejvzdálenější regiony/severní řídce osídlené regiony.

(12)  Zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.


PŘÍLOHA III

Vzor pro popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a certifikační orgán

1.   OBECNÉ

1.1.   Informace předkládá:

členský stát [název členského státu],

název programu a kód CCI (v případě společného systému řízení a kontroly všechny operační programy, které pokrývá řídicí orgán/certifikační orgán),

název hlavního kontaktního místa, včetně e-mailu (subjekt odpovědný za popis).

1.2.   Poskytnuté informace popisují stav ke dni: (dd/mm/rr).

1.3.   Struktura systému (obecné informace a schéma znázorňující organizační vztahy mezi orgány/subjekty zapojenými do systému řízení a kontroly):

1.3.1.   Řídicí orgán (název, adresa a kontaktní místo řídicího orgánu).

Uveďte, zda je řídicí orgán určen také jako certifikační orgán v souladu s čl. 123 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

1.3.2.   Certifikační orgán (název, adresa a kontaktní místo certifikačního orgánu).

1.3.3.   Zprostředkující subjekty (název, adresa a kontaktní místo zprostředkujících subjektů).

1.3.4.   Použije-li se čl. 123 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, uveďte, jak je zajištěno dodržení zásady oddělení funkcí mezi auditním orgánem a řídicím/certifikačním orgánem.

2.   ŘÍDICÍ ORGÁN

2.1.   Řídicí orgán a jeho hlavní funkce

2.1.1.   Status řídicího orgánu (celostátní, regionální nebo místní veřejný či soukromý subjekt) a subjektu, jehož je součástí (1).

2.1.2.   Upřesnění funkcí a úkolů prováděných přímo řídicím orgánem.

Pokud řídicí orgán vykonává navíc také funkce certifikačního orgánu, uvede se popis toho, jak je zajištěno oddělení funkcí.

2.1.3.   Upřesnění funkcí oficiálně přenesených řídicím orgánem, určení zprostředkujících subjektů a způsobu přenesení (přičemž je zdůrazněno, že řídicí orgány jsou nadále plně odpovědné za přenesené funkce) v souladu s čl. 123 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 1303/2013. Odkaz na příslušné dokumenty (právní akty se zmocněním, dohody). Případně upřesnění funkcí kontrolorů uvedených v čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) 1299/2013 pro programy Evropské územní spolupráce.

2.1.4.   Popis postupů sloužících k zajištění účinných a přiměřených opatření proti podvodům s přihlédnutím ke zjištěným rizikům, jehož součástí je odkaz na provedené posouzení rizik (čl. 125 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013).

2.2.   Organizace a postupy řídicího orgánu

2.2.1.   Organizační schéma a přesné vymezení funkcí jednotek (včetně plánu přidělení odpovídajících lidských zdrojů s potřebnými dovednostmi). Tyto informace se týkají také zprostředkujících subjektů, na něž byly přeneseny některé funkce.

2.2.2.   Rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn systému řízení a kontroly, provádění odpovídajícího řízení rizik.

2.2.3.   Popis následujících postupů (který by měl být předložen písemně zaměstnancům řídicího orgánu a zprostředkujícím subjektům; datum a odkaz):

2.2.3.1.

Postupy na podporu činnosti monitorovacího výboru.

2.2.3.2.

Postupy pro systém shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících a podle potřeby členění údajů o ukazatelích podle pohlaví, a to v elektronické podobě o každé operaci.

2.2.3.3.

Postupy pro dohled nad funkcemi oficiálně přenesenými řídicím orgánem v souladu s čl. 123 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.2.3.4.

Postupy pro posuzování, výběr a schvalování operací a pro zajištění jejich souladu během celého prováděcího období s platnými pravidly (čl. 125 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013), včetně pokynů a vedení pro zajištění toho, aby operace přispívaly k dosažení konkrétních cílů a výsledků v rámci příslušných priorit v souladu s čl. 125 odst. 3 písm. a) bodem i) nařízení (EU) č. 1303/2013, a postupy pro zajištění toho, aby operace nebyly vybrány v případě, že byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předložil žádost o financování (včetně postupů používaných zprostředkujícími subjekty v případě, že posouzení, výběr a schválení operací byly přeneseny).

2.2.3.5.

Postupy, které zajistí, aby příjemce obdržel dokument, jenž stanoví podmínky podpory pro každou operaci, včetně postupů, které zajistí, aby příjemci buď vedli oddělený účetní systém, nebo používali vhodný účetní kód pro všechny transakce související s operací.

2.2.3.6.

Postupy pro ověřování operací (v souladu s požadavky podle čl. 125 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1303/2013), včetně postupů pro zajištění souladu operací s politikami Unie (např. politikami souvisejícími s partnerstvím a víceúrovňovou správou, podporou rovnosti žen a mužů, nediskriminací, přístupností pro osoby s postižením, udržitelným rozvojem, zadáváním veřejných zakázek, státní podporou a předpisy v oblasti životního prostředí), a pro určení orgánů nebo subjektů provádějících toto ověřování. Popis zahrnuje správní řídicí kontroly každé žádosti o úhradu, již příjemci předloží, a řídicí kontroly operací na místě, které mohou být prováděny u vybraných vzorků. Pokud bylo provádění řídicí kontroly přeneseno na zprostředkující subjekty, popis by měl zahrnovat postupy, které tyto subjekty při těchto kontrolách používají, a postupy, které používá řídicí orgán k dohledu nad účinností funkcí přenesených na zprostředkující subjekty. Četnost a rozsah musí být úměrné výši příspěvku z veřejných zdrojů poskytnutého na danou operaci a úrovni rizika zjištěného při těchto ověřeních a auditech prováděných auditním orgánem u systému řízení a kontroly jako celku.

2.2.3.7.

Popis postupů, jejichž prostřednictvím jsou předkládány, ověřovány a potvrzovány žádosti o úhradu a schvalovány, prováděny a účtovány platby příjemcům v souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, počínaje rokem 2016 (včetně postupů používaných zprostředkujícími subjekty v případě, že zpracování žádostí o úhradu bylo přeneseno), s ohledem na dodržení lhůty 90 dnů pro platby příjemcům v souladu s článkem 132 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.2.3.8.

Určení orgánů nebo subjektů provádějících jednotlivé kroky zpracování žádosti o úhradu, včetně schématu znázorňujícího veškeré zapojené subjekty.

2.2.3.9.

Popis způsobu, jakým řídicí orgán předává informace certifikačnímu orgánu, včetně informací o odhalených nedostatcích a/nebo nesrovnalostech (mezi něž patří podezření z podvodu a zjištění podvodu) a následných opatření v souvislosti s řídicími kontrolami, audity a kontrolami ze strany unijních nebo vnitrostátních subjektů.

2.2.3.10.

Popis způsobu, jakým řídicí orgán předává informace auditnímu orgánu, včetně informací o odhalených nedostatcích a/nebo nesrovnalostech (mezi něž patří podezření z podvodu a zjištění podvodu) a následných opatření v souvislosti s řídicími kontrolami, audity a kontrolami ze strany unijních nebo vnitrostátních subjektů.

2.2.3.11.

Odkaz na vnitrostátní pravidla způsobilosti stanovená členským státem a použitelná na operační program.

2.2.3.12.

Postupy pro vypracování a předložení výroční a závěrečné zprávy o provádění Komisi (čl. 125 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013), včetně postupů pro shromažďování spolehlivých údajů o ukazatelích výkonnosti a podávání zpráv o nich (čl. 125 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).

2.2.3.13.

Postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu (čl. 125 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).

2.2.3.14.

Postupy pro vypracování shrnutí výsledků závěrečných zpráv o auditu a informací o provedených kontrolách za daný rok, včetně rozboru povahy a rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v systémech a přijatých či plánovaných nápravných opatření (čl. 125 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).

2.2.3.15.

Postupy týkající se informování zaměstnanců o výše uvedených postupech a pořádaných/plánovaných školeních a veškerých vydaných pokynech (datum a odkaz).

2.2.3.16.

Případně popis postupů řídicího orgánu ve vztahu k oblasti působnosti, pravidlům a postupům týkajícím se účinných opatření stanovených členskými státy (2) za účelem přezkumu stížností týkajících se ESI fondů v souvislosti s čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.3.   Auditní stopa

2.3.1.   Postupy pro zajištění odpovídající auditní stopy a odpovídajícího systému archivace, včetně zabezpečení údajů, přičemž se zohlední čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, v souladu s vnitrostátními pravidly pro ověřování souladu dokladů (čl. 125 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.

2.3.2.   Instrukce týkající se uchovávání podkladů příjemci/zprostředkujícími subjekty/řídicími orgány (datum a odkaz):

2.3.2.1.

Uvedení období, po které mají být doklady uchovávány.

2.3.2.2.

Formát, v němž mají být doklady uchovávány.

2.4.   Nesrovnalosti a získávání vyplacených částek zpět

2.4.1.   Popis postupu (který by měl být předložen písemně zaměstnancům řídicího orgánu a zprostředkujícím subjektům: datum a odkaz) pro podávání zpráv o nesrovnalostech (včetně podvodů), jejich nápravu, následná opatření přijatá vzhledem k těmto nesrovnalostem a zaznamenávání částek odejmutých a získaných zpět, částek, které mají být získány zpět, částek, které zpět získat nelze, a částek souvisejících s operacemi pozastavenými soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem.

2.4.2.   Popis postupu (včetně schématu vymezujícího hierarchické vztahy) pro splnění povinnosti oznamovat nesrovnalosti Komisi v souladu s čl. 122 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

3.   CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

3.1.   Certifikační orgán a jeho hlavní funkce

3.1.1   Status certifikačního orgánu (celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán) a subjektu, jehož je součástí.

3.1.2.   Vymezení funkcí prováděných certifikačním orgánem. Pokud řídicí orgán vykonává navíc také funkce certifikačního orgánu, popis toho, jak je zajištěno oddělení funkcí (viz 2.1.2).

3.1.3.   Funkce oficiálně přenesené řídicím orgánem, určení zprostředkujících subjektů a způsobu přenesení v souladu s čl. 123 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013. Odkaz na příslušné dokumenty (právní akty se zmocněním, dohody). Popis postupů používaných zprostředkujícími subjekty k provádění úkolů, jež na ně byly přeneseny, a postupů certifikačního orgánu týkajících se dohledu nad účinností úkolů přenesených na zprostředkující subjekty.

3.2.   Organizace certifikačního orgánu

3.2.1.   Organizační schéma a přesné vymezení funkcí jednotek (včetně plánu přidělení odpovídajících lidských zdrojů s potřebnými dovednostmi). Tyto informace se týkají také zprostředkujících subjektů, na něž byly přeneseny některé úkoly.

3.2.2.   Popis postupů, který by měl být předložen písemně zaměstnancům certifikačního orgánu a zprostředkujícím subjektům (datum a odkaz):

3.2.2.1.

Postupy pro vypracování a předkládání žádostí o platbu:

Popis platných ustanovení týkajících se přístupu certifikačního orgánu k veškerým informacím o operacích, které jsou nezbytné k vypracování a předložení žádosti o platbu, včetně výsledků řídicích kontrol (v souladu s článkem 125 nařízení (EU) č. 1303/2013) a všech příslušných auditů.

Popis postupu pro vypracování žádosti o platbu a její předložení Komisi, včetně postupu pro zajištění zaslání konečné žádosti o průběžnou platbu do 31. července po konci předchozího účetního roku.

3.2.2.2.

Popis účetního systému používaného jako základ pro certifikaci vyúčtování výdajů pro Komisi (čl. 126 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013):

opatření pro předkládání souhrnných informací certifikačnímu orgánu v případě decentralizovaného systému,

propojení účetního systému a informačního systému popsaných v bodě 4.1,

identifikaci transakcí evropských strukturálních a investičních fondů v případě společného systému s jinými fondy.

3.2.2.3.

Popis zavedených postupů pro vypracování účetní závěrky uvedené v čl. 59 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (čl. 126 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013). Ustanovení pro ověření úplnosti, přesnosti a pravdivosti účetní závěrky a osvědčení toho, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními předpisy (čl. 126 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013), přičemž jsou zohledněny výsledky všech ověřování a auditů.

3.2.2.4

Případně popis postupů certifikačního orgánu ve vztahu k oblasti působnosti, pravidlům a postupům týkajícím se účinných opatření stanovených členskými státy (3) za účelem přezkumu stížností týkajících se ESI fondů v souvislosti s čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

3.3.   Částky získané zpět

3.3.1.   Popis systému pro zajištění okamžitého zpětného získání podpory z veřejných prostředků, včetně podpory z prostředků Unie.

3.3.2.   Postup pro zajištění odpovídající auditní stopy vedením účetních záznamů v elektronické podobě, včetně údajů o částkách získaných zpět, částkách, jež mají být získány zpět, a částkách odejmutých z žádostí o platbu, částkách, které zpět získat nelze, a částkách souvisejících s operacemi pozastavenými soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem, pro každou operaci, včetně částek získaných zpět na základě použití článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 o trvalosti operací.

3.3.3.   Ustanovení pro odečítání částek získaných zpět nebo částek, které mají být odejmuty z výdajů, jež mají být vykázány.

4.   INFORMAČNÍ SYSTÉM

4.1.   Popis informačních systémů včetně schématu (ústřední nebo společný síťový systém nebo decentralizovaný systém s vazbami mezi jednotlivými systémy) pro:

4.1.1.

Shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících a podle potřeby členění údajů o ukazatelích podle pohlaví, a to v elektronické podobě, nezbytných pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, jak požaduje ustanovení čl. 125 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 480/2014.

4.1.2.

Zajištění toho, aby údaje uvedené v předchozím bodě byly shromažďovány, zadávány a ukládány v systému a aby údaje o ukazatelích byly členěny podle pohlaví, pokud to vyžadují přílohy I a II nařízení (EU) č. 1304/2013, jak stanoví čl. 125 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013.

4.1.3.

Zajištění toho, aby existoval systém, který v elektronické podobě zaznamenává a ukládá účetní záznamy o každé operaci a který podporuje veškeré údaje potřebné k vypracování žádostí o platby a účetní závěrky, včetně záznamů o částkách, jež mají být získány zpět, částkách získaných zpět, částkách, které nelze získat zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci či operační program nebo části tohoto příspěvku, jak je stanoveno v čl. 126 písm. d) a čl. 137 písm. b) nařízení č. 1303/2013.

4.1.4.

Vedení účetních záznamů o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům, a to v počítačové podobě, jak je stanoveno v čl. 126 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013.

4.1.5.

Vedení záznamů o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odňatých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části, jak je stanoveno v čl. 126 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013.

4.1.6.

Vedení záznamů o částkách souvisejících s operacemi pozastavenými soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem.

4.1.7.

Určení, zda jsou systémy funkční a zda mohou spolehlivě zaznamenávat výše uvedené údaje.

4.2.   Popis postupů pro ověření, že je zajištěna bezpečnost systémů IT.

4.3.   Popis aktuálního stavu, pokud jde o plnění požadavků čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.


(1)  Podle čl. 123 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 je v případě, že řídicí orgán a certifikační orgán jsou týmž orgánem, řídicím orgánem veřejný orgán nebo subjekt.

(2)  Odkaz na dokument nebo vnitrostátní právní předpis, ve kterých členský stát tato účinná opatření stanovil.

(3)  Odkaz na dokument nebo vnitrostátní právní předpis, ve kterých členský stát tato účinná opatření stanovil.


PŘÍLOHA IV

Vzor pro zprávu nezávislého auditního subjektu podle čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

1.   Úvod

1.1   Určete cíl zprávy, tj. uveďte výsledky posouzení souladu řídicího orgánu a certifikačního orgánu s kritérii pro určení souvisejícími s prostředím vnitřní kontroly, řízením rizik, činnostmi v oblasti řízení a kontroly a monitorováním, která jsou stanovena v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013, za účelem vyjádření výroku k jejich souladu s kritérii určení.

1.2   Určete rozsah zprávy, tj. subjekt (subjekty), kterého (kterých) se týká, konkrétně řídicí orgán a certifikační orgán (a případně funkce přenesené na tyto orgány), a jejich soulad s kritérii pro určení souvisejícími s prostředím vnitřní kontroly, řízením rizik, činnostmi v oblasti řízení a kontroly a monitorováním, která jsou stanovena v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013, s odkazem na konkrétní dotčené fondy a programy.

1.3   Uveďte subjekt, který zprávu připravil („nezávislý auditní subjekt“), a upřesněte, zda jde o auditní orgán pro dotčený operační program (dotčené operační programy).

1.4   Uveďte, jak je zajištěna funkční nezávislost nezávislého auditního subjektu na řídicím a certifikačním orgánu (viz čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013). Ve vhodném případě také určete, jak je zajištěna funkční nezávislost nezávislého auditního subjektu na společném sekretariátu (stanoveném v čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013).

2.   Metodika a rozsah práce

2.1   Určete období a časový rámec auditu (datum, kdy nezávislý auditní subjekt obdržel konečný popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a případně certifikační orgán, datum, kdy byl zahájen a ukončen audit, a přidělené zdroje).

2.2   Upřesněte případně rozsah použití předchozí auditorské práce za programové období 2007–2013 v souladu s čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.3   Upřesněte a) rozsah použití auditorské práce vykonané jinými subjekty a b) provedenou kontrolu kvality této auditorské práce, pokud jde o její přiměřenost.

2.4   Popište práci vykonanou za účelem posouzení – v souladu s čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 – toho, zda řídicí a certifikační orgány určené [členským státem] dodržují kritéria týkající se prostředí vnitřní kontroly, řízení rizik, činností v oblasti řízení a kontroly a monitorování, která jsou stanovena v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013, přičemž je třeba zahrnout mimo jiné tyto prvky:

2.4.1.

Přezkum popisu funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a případně certifikační orgán v souladu se vzorem stanoveným v příloze III uvedeného nařízení.

2.4.2.

Přezkum dalších příslušných dokumentů týkajících se tohoto systému s uvedením veškerých přezkumů právních předpisů, ministerských aktů, oběžníků, interních postupů/ostatních příruček, pokynů a/nebo kontrolních seznamů.

2.4.3.

Rozhovory se zaměstnanci hlavních subjektů (včetně zprostředkujících subjektů, je-li to relevantní). Popište metodu a kritéria výběru dotazovaných, kterých témat se rozhovor týkal, kolik rozhovorů se uskutečnilo a kdo byl dotazován.

2.4.4.

Přezkum popisu a postupů souvisejících s informačními systémy, který se týká zejména požadavků stanovených v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013, a ověření toho, zda jsou tyto systémy funkční a byly vytvořeny s cílem zajistit: i) odpovídající auditní stopu; ii) ochranu osobních údajů; iii) úplnost, dostupnost a pravost údajů; iv) spolehlivé, přesné a úplné informace o provádění operačního programu (v souladu s čl. 125 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013), údaje o každé operaci nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit (v souladu s čl. 125 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1303/2013) a údaje požadované pro vypracování žádostí o platby a účetních závěrek (jak požaduje čl. 126 písm. d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013).

2.4.5.

Pokud řídicí orgán nebo certifikační orgán přenesl funkce na jiné subjekty, popište, jak bylo zajištěno, že řídicí a/nebo certifikační orgán posoudily kapacity těchto subjektů provádět svěřené úkoly, že mají zavedeny dostatečné postupy v oblasti dohledu nad těmito zprostředkujícími subjekty a jakékoli další náležité auditní činnosti.

2.5   Uveďte, zda před vydáním této zprávy proběhla nějaká řízení o sporných otázkách, a uveďte příslušné orgány/subjekty.

2.6   Potvrďte, že při činnosti byly zohledněny mezinárodně uznávané auditorské standardy.

2.7   Určete, zda došlo k omezení rozsahu (1), zejména způsobem ovlivňujícím výrok nezávislého auditního subjektu.

3.   Výsledky posouzení pro každý orgán/systém

3.1   Vyplňte tabulku pro každý orgán/systém:

CCI nebo systém (skupina CCI)

Dotčený orgán (řídicí orgán nebo certifikační orgán)

Úplnost a přesnost popisu (ano/ne)

Závěry (bez výhrad, s výhradou, záporný výrok)

Dotčená kritéria pro určení

Oddíl popisu dotčených funkcí a postupů

Nedostatky

Dotčené priority

Doporučení/nápravná opatření

Harmonogram provádění nápravných opatření dohodnutý s dotčeným orgánem

CCI x

Řídicí orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikační orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémy

Řídicí orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikační orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Uveďte výsledky posouzení týkající se oblastí, které nejsou zcela zahrnuty ve výše uvedené tabulce, mimo jiné:

3.2.1.

zavedené postupy pro vypracování účetní závěrky uvedené v čl. 59 odst. 5 písm. a) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (2) (čl. 126 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013);

3.2.2

opatření sloužící k potvrzení úplnosti, přesnosti a pravdivosti účetní závěrky a osvědčení toho, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro financování podle kritérií platných pro daný operační program a v souladu s platnými právními předpisy (čl. 126 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013);

3.2.3

zavedené postupy pro zajištění účinných a přiměřených opatření proti podvodům s přihlédnutím ke zjištěným rizikům (čl. 125 odst. 4 písm. c) nařízení č. 1303/2013);

3.2.4

rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn systému řízení a kontroly, provádění odpovídajícího řízení rizik (příloha XIII, bod 2 nařízení (EU) č. 1303/2013);

3.2.5.

opatření sloužící k vypracování prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výsledků závěrečných auditů a kontrol za daný rok a zjištěných nedostatků (čl. 125 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013);

3.2.6

opatření sloužící ke shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci nezbytných pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, včetně údajů o ukazatelích a výstupech, v elektronické podobě (čl. 125 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1303/2013);

3.2.7

rámec, který v případě přenesení úkolů na zprostředkující subjekty zajistí vymezení jejich příslušných odpovědností a povinností, ověřování jejich způsobilostí provádět svěřené úkoly a zavedení postupů podávání zpráv (příloha XIII, bod 1 podbod ii) nařízení (EU) č. 1303/2013).


(1)  Omezení rozsahu:omezení rozsahu práce auditora může být někdy vynuceno jednotkou (např. když podmínky provedení auditu specifikují, že auditor neprovede auditorský postup, o jehož nutnosti je přesvědčen). Omezení rozsahu může být vynuceno okolnostmi. Může také vyvstat, když podle názoru auditora nejsou účetní záznamy jednotky přiměřené, nebo když auditor není schopen provést auditorské postupy, které jsou dle jeho názoru nezbytné.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA V

Vzor pro výrok nezávislého auditního subjektu týkající se souladu řídicího orgánu a certifikačního orgánu s kritérii pro určení stanovenými v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013

Pro (orgán/subjekt členského státu)

ÚVOD

Já, níže podepsaný (podepsaná), zastupující [název nezávislého auditního subjektu v souladu s čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013] jako subjekt funkčně nezávislý na řídicím a certifikačním orgánu odpovědný za vypracování zprávy a výroku ustavujících výsledky posouzení souladu řídicího orgánu a certifikačního orgánu s kritérii pro určení stanovenými v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013 pro [název operačního programu (operačních programů), kód (kódy) CCI], dále jen „program“ nebo „programy“, jsem provedl (provedla) posouzení v souladu s čl. 124 odst. 2 tohoto nařízení.

ROZSAH PŘEZKUMU

Přezkum se týkal řídicího orgánu, certifikačního orgánu a (případně) funkcí přenesených na tyto orgány, jak je popsáno v oddíle 1 přiložené zprávy [příloha IV tohoto nařízení].

Rozsah a oblast působnosti přezkumu jsou podrobně uvedeny v oddílu 2 přiložené zprávy. Kromě jiných aspektů popsaných v této zprávě byl přezkum založen na popisu funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán a případně certifikační orgán, který vypracoval a za nějž odpovídá [název orgánu nebo orgánů odpovědných za popis] a který byl obdržen dne [dd/mm/rrrr] od [název subjektu nebo subjektů, které předložily popis].

Pokud jde o část systému řízení a kontroly (1) [řídicího nebo certifikačního orgánu] týkající se …, došel (došla) jsem k závěru, že systém je v zásadě stejný jako v předchozím programovém období a že na základě auditorské práce provedené v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (2) nebo nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 (3) lze doložit jejich účinné fungování během tohoto období. Došel (Došla) jsem proto k závěru, že příslušná kritéria jsou splněna, aniž bych prováděl(a) další auditorskou práci.

VÝROK

(Výrok bez výhrad)

Na základě výše uvedeného přezkumu se domnívám, že řídicí a/nebo certifikační orgán určené pro program (programy) splňují kritéria pro určení související s prostředím vnitřní kontroly, řízením rizik, řídicími a kontrolními činnostmi a monitorováním stanovenými v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013.

nebo

(Výrok s výhradou)

Na základě výše uvedeného přezkumu se domnívám, že řídicí orgán a/nebo certifikační orgán určené pro program (programy) splňují kritéria pro určení související s prostředím vnitřní kontroly, řízením rizik, řídicími a kontrolními činnostmi a monitorováním stanovenými v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013, s výjimkou těchto ohledů (4)

Důvody, proč se domnívám, že tento orgán (tyto orgány) nedodržují kritérium/kritéria pro určení, a mé posouzení závažnosti tohoto nesouladu: (5):

nebo

(Záporný výrok)

Na základě výše uvedeného přezkumu se domnívám, že řídicí a/nebo certifikační orgán určené pro program (programy) nesplňují kritéria pro určení související s prostředím vnitřní kontroly, řízením rizik, řídicími a kontrolními činnostmi a monitorováním stanovenými v příloze XIII nařízení (EU) č. 1303/2013.

Tento záporný výrok se zakládá na:

 (6).

Zdůraznění skutečnosti (použije se ve vhodných případech)

[Nezávislý auditní subjekt může zahrnout rovněž zdůraznění skutečnosti, které neovlivní jeho výrok, jak je stanoveno v mezinárodně uznávaných auditorských standardech.]

Datum

Podpis


(1)  Tento odstavec se uplatní pouze v případě, že je použitelný v souladu s čl. 124 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1).

(4)  Uveďte orgán (orgány) a kritéria pro určení, se kterými není v souladu.

(5)  Uveďte důvod (důvody) výhrady (výhrad) pro každý orgán a každé kritérium pro určení.

(6)  Uveďte důvod (důvody) záporného výroku pro každý orgán a každý aspekt.


PŘÍLOHA VI

Vzor žádosti o platbu zahrnující dodatečné informace týkající se finančních nástrojů

ŽÁDOST O PLATBU

EVROPSKÁ KOMISE

Dotčený fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Reference Komise (CCI):

<type='S' input='S'>

Název operačního programu:

<type='S' input='G'>

Rozhodnutí Komise:

<type='S' input='G'>

Datum rozhodnutí Komise:

<type='D' input='G'>

Číslo žádosti o platbu:

<type='N' input='G'>

Datum podání žádosti o platbu:

<type='D' input='G'>

Vnitrostátní reference (nepovinný údaj):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Upřesněte typ žádosti o platbu:

Žádost o průběžnou platbu v souladu s článkem 131 nařízení (EU) č. 1303/2013

<radio button>

Konečná žádost o průběžnou platbu v souladu s čl. 135 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

<radio button>

V souladu s článkem 135 nařízení (EU) č. 1303/2013 se tato žádost o platbu týká účetního období:

Od (3)

<type='D' input='G'>

do:

<type='D' input='G'>

Výdaje členěné podle priority a kategorie regionů, tak jak jsou vedeny v účetnictví certifikačního orgánu

(Včetně příspěvků z programu vyplacených do finančních nástrojů (článek 41 nařízení (EU) č. 1303/2013) a záloh vyplacených v souvislosti se státní podporou (čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013).)

Priorita

Základ pro výpočet (veřejný nebo celkový)

Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemci a které byly uhrazeny při provádění operací

Celková výše výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Celkem

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Celkový součet

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

Základ pro výpočet (veřejný nebo celkový) (6)

Celková částka způsobilých výdajů, které vznikly příjemci a které byly uhrazeny při provádění operací

Celková výše výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Celkový součet

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

OSVĚDČENÍ

Potvrzením této žádosti o platbu certifikační orgán osvědčuje, že povinnosti uvedené v čl. 126 písm. a), d), e), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1303/2013 jsou splněny, a žádá o platbu níže uvedených částek.

Za certifikační orgán:

<type='S' input='G'>

ŽÁDOST O PLATBU

FOND

ČÁSTKY

Méně rozvinuté regiony

Přechodové regiony

Rozvinutější regiony

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (7)

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

FOND

ČÁSTKA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Platby budou provedeny na tento bankovní účet:

Určený subjekt

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Banka

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

IBAN bankovního účtu

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Majitel účtu (není-li tentýž jako určený subjekt)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Pokud se program týká několika fondů, žádost o platbu je třeba zaslat zvlášť pro každý z nich. Bez ohledu na způsob provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (specifický operační program, specifická prioritní osa nebo část prioritní osy), výdaje spojené s činnostmi v rámci této iniciativy se vždy vykazují v žádosti o platbu z ESF a zahrnují tudíž jak zvláštní příděl na tuto iniciativu, tak odpovídající podporu ESF.

(2)  Vysvětlivky:

 

typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna

 

vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

(3)  První den účetního roku automaticky kódovaný systémem informačních technologií.

(4)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(5)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(6)  Na spolufinancování z fondu ENRF se použijí pouze „Celkové způsobilé veřejné výdaje“. V případě ENRF proto bude základ pro výpočet v tomto vzoru automaticky upraven na „Veřejný“.

(7)  Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

Dodatek 1

Informace o příspěvcích z programu vyplacených na finanční nástroje uvedených v článku 41 nařízení (EU) č. 1303/2013 a zahrnutých do žádostí o platbu (kumulativně od začátku programu) (1)

 

Příspěvky z programu vyplacené na finanční nástroje zahrnuté do žádosti o platbu

Částky vyplacené jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Priorita (5)

Celková částka příspěvků z programu vyplacených na finanční nástroje

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Celková částka příspěvků z programu skutečně vyplacených nebo, v případě záruk, vyčleněných jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (2)

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

 

Příspěvky z programu vyplacené na finanční nástroje zahrnuté do žádostí o platbu

Částky vyplacené jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorita

Celková částka příspěvků z programu vyplacených na finanční nástroje

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Celková částka příspěvků z programu skutečně vyplacených nebo, v případě záruk, vyčleněných jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (8)

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Pro EZFRV zahrnuto do čtvrtletního výkazu výdajů.

(2)  Při uzavření splňují způsobilé výdaje ustanovení čl. 42 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(3)  Je třeba poznamenat, že kvůli zvláštnosti fondu EZFRV jsou hodnoty ve sloupcích (B) a (D) stejné jako hodnoty ve sloupcích (A) a (C).

(4)  Je třeba poznamenat, že kvůli zvláštnosti fondu EZFRV jsou hodnoty ve sloupcích (B) a (D) stejné jako hodnoty ve sloupcích (A) a (C).

(5)  Pro kód opatření EZFRV.

(6)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(7)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(8)  Při uzavření splňují způsobilé výdaje ustanovení čl. 42 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Dodatek 2

Zálohy vyplacené v souvislosti se státní podporou (čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) a zahrnuté do žádostí o platbu (kumulativně od začátku programu)

Priorita

Celková částka vyplacená z operačního programu jako záloha (1)

Částka uhrazená z výdajů příjemců do tří let po vyplacení zálohy

Částka, která nebyla uhrazena z výdajů příjemců a pro kterou neuplynula lhůta tří let

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

Celková částka vyplacená z operačního programu jako záloha (4)

Částka uhrazená z výdajů příjemců do tří let po vyplacení zálohy

Částka, která nebyla uhrazena z výdajů příjemců a pro kterou neuplynula lhůta tří let

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Tato částka je zahrnuta v celkové částce způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je uvedeno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(3)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(4)  Tato částka je zahrnuta v celkové částce způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je zmíněno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.


PŘÍLOHA VII

Vzor účetní závěrky

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

<type='D' – type='D' input='S'>

EVROPSKÁ KOMISE

Dotčený fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Reference Komise (CCI):

<type='S' input='S'>

Název operačního programu:

<type='S' input='G'>

Rozhodnutí Komise:

<type='S' input='G'>

Datum rozhodnutí Komise:

<type='D' input='G'>

Znění účetní závěrky:

<type='S' input='G'>

Datum podání účetní závěrky:

<type='D' input='G'>

Vnitrostátní reference (nepovinný údaj):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

OSVĚDČENÍ

Certifikační orgán tímto osvědčuje, že:

1)

účetní závěrka je úplná, přesná a pravdivá a že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro financování podle kritérií platných pro daný operační program a v souladu s platnými právními předpisy;

2)

jsou dodržena ustanovení nařízení pro dané fondy, čl. 59 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a čl. 126 písm. d) a f) nařízení (EU) č. 1303/2013;

3)

jsou dodržena ustanovení článku 140 nařízení (EU) č. 1303/2013 ohledně dostupnosti dokladů.

Za certifikační orgán:

<type='S' input='G'>


(1)  Pokud se program týká několika fondů, účetní závěrku je třeba zaslat zvlášť pro každý z nich. V případě Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí bude součástí účetní závěrky jak zvláštní příděl na tuto iniciativu, tak odpovídající podpora ESF.

(2)  Vysvětlivky:

 

typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procento, B = booleovský operátor, Cu = měna

 

vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

Dodatek 1

Částky vedené v účetních systémech certifikačního orgánu – čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013

Priorita

Celková výše způsobilých výdajů vedená v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta do žádostí o platbu předložených Komisi

Celková výše odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

Celková výše odpovídajících plateb vyplacených příjemcům podle čl. 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

Celková výše způsobilých výdajů vedená v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta do žádostí o platbu předložených Komisi

Celková výše odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

Celková výše odpovídajících plateb vyplacených příjemcům podle čl. 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Platby zahrnují zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF ve sloupci (C).

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Platby zahrnují zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF ve sloupci (C).

Dodatek 2

Částky odňaté a získané zpět během účetního roku – čl. 137 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

Priorita

ČÁSTKY ODŇATÉ

ČÁSTKY ZÍSKANÉ ZPĚT (1)

Celková způsobilá výše výdajů zahrnutá do žádostí o platbu

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

Celková způsobilá výše výdajů zahrnutá do žádostí o platbu

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozdělení částek odňatých a získaných zpět během účetního roku podle účetního roku, kdy byly odpovídající výdaje vykázány

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června 2015 (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června … (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

ČÁSTKY ODŇATÉ

ČÁSTKY ZÍSKANÉ ZPĚT (4)

 

Celková způsobilá výše výdajů zahrnutá do žádostí o platbu

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

Celková způsobilá výše výdajů zahrnutá do žádostí o platbu

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozdělení částek odňatých a získaných zpět během účetního roku podle účetního roku, kdy byly odpovídající výdaje vykázány

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června 2015 (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června … (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  S výjimkou částek získaných zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 (viz dodatek 4).

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(3)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(4)  S výjimkou částek získaných zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 (viz dodatek 4).

Dodatek 3

Částky, které mají být získány zpět ke konci účetního roku – čl. 137 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

Priorita

Celková způsobilá výše výdajů (1)

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

(A)

(B)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Celkem

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozdělení částek, které mají být získány zpět ke konci účetního roku podle účetního roku, kdy byly odpovídající výdaje vykázány

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června 2015 (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června … (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

Celková způsobilá výše výdajů (4)

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

(A)

(B)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozdělení částek, které mají být získány zpět ke konci účetního roku, podle účetního roku, kdy byly odpovídající výdaje vykázány

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června 2015 (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června … (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Včetně výdajů, které mají být získány zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(3)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(4)  Včetně výdajů, které mají být získány zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Dodatek 4

Částky získané zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 během účetního roku – čl. 137 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

Priorita

ČÁSTKY ZÍSKANÉ ZPĚT

Celková způsobilá výše výdajů

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

(A)

(B)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Celkem

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Rozdělení částek získaných zpět během účetního roku podle účetního roku, kdy byly odpovídající výdaje vykázány

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června 2015 (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června …. (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

ČÁSTKY ZÍSKANÉ ZPĚT

Celková způsobilá výše výdajů

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

(A)

(B)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozdělení částek získaných zpět během účetního roku podle účetního roku, kdy byly odpovídající výdaje vykázány

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června 2015 (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V souvislosti s účetním rokem končícím dne 30. června … (celkem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Z toho částky opravené v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

Dodatek 5

Částky, které nelze získat zpět ke konci účetního roku – čl. 137 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013

Priorita

ČÁSTKY, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT

Celková způsobilá výše výdajů (1)

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

Připomínky (povinné)

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů(Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

ČÁSTKY, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT

 

Celková způsobilá výše výdajů (4)

Odpovídající výdaje z veřejných zdrojů

Připomínky (povinné)

(A)

(B)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Včetně veřejných výdajů, které nelze získat zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(3)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(4)  Včetně veřejných výdajů, které nelze získat zpět podle článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Dodatek 6

Částky příspěvků z programu vyplacené na finanční nástroje podle článku 41 nařízení (EU) č. 1303/2013 (kumulativně od začátku programu) – čl. 137 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013

 

Příspěvky z programu vyplacené na finanční nástroje zahrnuté do žádostí o platbu

Částky vyplacené jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorita

Celková částka příspěvků z programu vyplacených na finanční nástroj

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Celková částka příspěvků z programu skutečně vyplacených nebo, v případě záruk, vyčleněných jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (2)

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), vypadá tabulka takto:

 

Příspěvky z programu vyplacené na finanční nástroje zahrnuté do žádostí o platbu

Částky vyplacené jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorita

Celková částka příspěvků z programu vyplacených na finanční nástroj

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Celková částka příspěvků z programu skutečně vyplacených nebo, v případě záruk, vyčleněných jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 (5)

Částka odpovídajících veřejných výdajů

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Při uzavření splňují způsobilé výdaje ustanovení čl. 42 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(2)  Při uzavření splňují způsobilé výdaje ustanovení čl. 42 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(3)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(4)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(5)  Při uzavření splňují způsobilé výdaje ustanovení čl. 42 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Dodatek 7

Zálohy vyplacené v souvislosti se státní podporou podle čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 (kumulativně od začátku programu) – čl. 137 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013

Priorita

Celková částka vyplacená z operačního programu jako záloha (1)

Částka uhrazená z výdajů příjemců do tří let po vyplacení zálohy

Částka, která nebyla uhrazena z výdajů příjemců a pro kterou dosud neuplynula lhůta tří let

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 4

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

Celková částka vyplacená z operačního programu jako záloha (4)

Částka uhrazená z výdajů příjemců do tří let po vyplacení zálohy

Částka, která nebyla uhrazena z výdajů příjemců a pro kterou neuplynula lhůta tří let

(A)

(B)

(C)

Priorita 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Priorita 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Tato částka je zahrnuta v celkové částce způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je zmíněno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

(2)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(3)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013. Vztahuje se na zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF.

(4)  Tato částka je zahrnuta v celkové částce způsobilých výdajů vzniklých příjemcům a zaplacených při provádění operací, jak je zmíněno v žádosti o platbu. Protože státní podpora je ze své povahy veřejným výdajem, tato celková částka se rovná veřejným výdajům.

Dodatek 8

Porovnání výdajů (čl. 137 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Priorita

Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi  (1)

Výdaje vykázané v souladu s čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013  (2)

Rozdíl  (3)

Připomínky (povinné v případě rozdílu)

Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací

Celková výše výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

Celková výše způsobilých výdajů vedená v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi

Celková výše odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorita 1

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Priorita 2

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Priorita 3

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

Méně rozvinuté regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Přechodové regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Rozvinutější regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Z toho částky opravené v běžných účtech v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Vzor se automaticky upraví na základě CCI. Například v případě programů, jež nezahrnují kategorie regionů (Fond soudržnosti, Evropská územní spolupráce, ENRF, evropský nástroj sousedství a příspěvky NPP do Evropské územní spolupráce, případně specifický operační program pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez technické pomoci), by tabulka měla vypadat takto:

Priorita

Celkové způsobilé výdaje zahrnuté do žádostí o platbu předložených Komisi  (6)

Výdaje vykázané v souladu s čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013  (7)

Rozdíl  (8)

Připomínky (povinné v případě rozdílu)

Celková výše způsobilých výdajů, které vznikly příjemcům a které byly uhrazeny při provádění operací

Celková výše výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

Celková výše způsobilých výdajů vedená v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi

Celková výše odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů, které vznikly při provádění operací

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorita 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Priorita 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Z toho částky opravené v běžných účtech v důsledku auditů operací podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Vyplní se automaticky na základě konečné žádosti o průběžnou platbu předložené v souladu s čl. 135 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(2)  Vyplní se automaticky na základě dodatku 1.

(3)  Vypočítá se automaticky.

(4)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna jako součást priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(5)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je prováděna prostřednictvím specifické priority, jak je uvedeno v článku 18 nařízení (EU) č. 1304/2013.

(6)  Vyplní se automaticky na základě konečné žádosti o průběžnou platbu předložené v souladu s čl. 135 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(7)  Vyplní se automaticky na základě dodatku 1.

(8)  Vypočítá se automaticky.


Top