Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1011

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1011/2014, 22. september 2014 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad komisjonile teatava teabe esitamise vormide kohta ning toetusesaajate ning korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste vahelise teabevahetuse korra kohta

OJ L 286, 30.9.2014, p. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1011/oj

30.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1011/2014,

22. september 2014,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad komisjonile teatava teabe esitamise vormide kohta ning toetusesaajate ning korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste, auditeerimisasutuste ja vahendusasutuste vahelise teabevahetuse korra kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (1) eriti selle artikli 41 lõiget 4, artikli 102 lõiget 1, artikli 112 lõiget 5, artikli 122 lõiget 3, artikli 124 lõiget 7, artikli 131 lõiget 6 ja artikli 137 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 184/2014 (2) on kehtestatud programmide ettevalmistamiseks vajalikud sätted. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest („ESI fondid”) rahastatavate programmide rakendamise tagamiseks on vaja kehtestada määruse (EL) nr 1303/2013 kohaldamiseks täiendavad sätted. Tervikliku ülevaate saamise ja nende sätete kättesaadavuse hõlbustamiseks tuleks need kehtestada ühes rakendusaktis.

(2)

Et tagada korraldusasutuse poolt komisjonile esitatud teabe järjepidevus ja kvaliteet, sealhulgas selgesõnalised seisukohad investeeringu teostatavuse ja suurprojekti majandusliku elujõulisuse kohta, tuleks kehtestada standardvorm, millega nähakse ette teabe struktuuri ja sisu käsitlevad ühetaolised nõuded komisjoni teavitamiseks valitud suurprojektidest.

(3)

Suurema mõju ja läbipaistvuse tagamiseks ESI fondidest rahastatud programmide rakendamisel tuleks ette näha finantsandmete edastamise vorm, maksetaotluste vorm ja vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 41 lõikele 4 vorm, mida kasutatakse koos maksetaotlustega rahastamisvahendeid puudutava täiendava teabe esitamisel komisjonile, ning rakenduskavade sertifitseeritud kulude aastaaruande vorm.

(4)

Samal eesmärgil tuleks koostada vorm, millega kirjeldada korraldusasutuse ja vajaduse korral sertifitseerimisasutuse ülesandeid ja kehtivaid menetlusi, ning sõltumatu auditeerimisasutuse aruande ja auditiarvamuse mudel. Nendega tuleks kehtestada elektroonilise andmevahetussüsteemi iga välja jaoks tehnilised näitajad. Kuna need vormid moodustavad määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 74 lõikes 4 viidatud elektroonilise andmevahetussüsteemi arendamise aluse, tuleks nendega kehtestada ka viis, kuidas rahastamiskõlblikke kulusid käsitlevad andmed sellesse elektroonilisse infovahetussüsteemi sisestatakse.

(5)

Toetusesaajate ning korraldus-, sertifitseerimis-, auditeerimis- ja vahendusasutuse vahelist elektroonilist teabevahetust võimaldavate süsteemide ulatuse ja näitajate kohta tuleb kehtestada kord, nii et liikmesriikidele antaks õiguskindlus kohustuste suhtes, mida nad peavad täitma määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks.

(6)

Toetusesaajate halduskoormuse vähendamiseks ning tõhusa, tulemusliku ja ühtlasi turvalise elektroonilise teabevahetuse tagamiseks tuleks sätestada määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikes 3 viidatud süsteemide teatavad põhinõuded ja tehnilised näitajad.

(7)

Sätestada tuleks põhimõtted ja kohaldatavad eeskirjad, milles käsitletakse dokumentide ja andmete edastamist süsteemide kaudu ning mis on seotud üleslaaditud dokumentide ja nende ajakohastamise eest vastutava isiku identifitseerimisega, sh alternatiivne lahendus juhuks, kui vääramatu jõud takistab süsteemide kasutamist.

(8)

Käesolevas määruses tuleks austada põhiõigusi ja järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust isikuandmete kaitsele. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega. Liikmesriikide poolt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (3). Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes toimuva isikuandmete töötlemise ning selliste andmete vaba liikumise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 (4).

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide koordineerimiskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

VORMID, MIDA TULEB KASUTADA TEATAVA TEABE ESITAMISEL KOMISJONILE

Artikkel 1

Valitud suurprojektist teatamise vorm

Teade, millega korraldusasutus kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 102 lõike 1 esimese lõiguga komisjoni valitud suurprojektist teavitab, koostatakse vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud vormile.

Artikkel 2

Finantsandmete edastamise vorm

Kui liikmesriik esitab kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 112 komisjonile järelevalve eesmärgil finantsandmed, peab ta kasutama käesoleva määruse II lisas esitatud vormi.

Artikkel 3

Vorm korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesannete ja kehtivate menetluste kirjeldamiseks

1.   Korraldusasutuse ja vajaduse korral sertifitseerimisasutuse ülesannete ja kehtivate menetluste kirjeldus koostatakse käesoleva määruse III lisas esitatud vormi kohaselt.

2.   Kui mitme rakenduskava puhul kehtib ühine süsteem, võib koostada ühise lõikes 1 viidatud ülesannete ja kehtivate menetluste kirjelduse.

Artikkel 4

Sõltumatu auditeerimisasutuse aruande vorm

1.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõikes 2 viidatud sõltumatu auditeerimisasutuse auditiaruanne koostatakse vastavalt käesoleva määruse IV lisas esitatud vormile.

2.   Kui mitme rakenduskava puhul kehtib ühine süsteem, võib koostada ühise lõikes 1 viidatud auditiaruande.

Artikkel 5

Sõltumatu auditeerimisasutuse auditiarvamuse vorm

1.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõikes 2 viidatud sõltumatu auditeerimisasutuse auditiarvamus koostatakse vastavalt käesoleva määruse V lisas esitatud mudelile.

2.   Kui mitme rakenduskava puhul kehtib ühine süsteem, võib koostada ühise lõikes 1 viidatud auditiarvamuse.

Artikkel 6

Rahastamisvahendeid puudutavat täiendavat teavet sisaldava maksetaotluse vorm

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 41 lõikes 4 ja artikli 131 lõikes 6 viidatud maksetaotlus koostatakse vastavalt käesoleva määruse VI lisas esitatud vormile ning see peab sisaldama rahastamisvahendeid puudutavat täiendavat teavet, kui see on asjakohane.

Artikkel 7

Raamatupidamise aastaaruande vorm

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõikes 1 viidatud sertifitseeritud kulude aastaaruanded tuleb esitada komisjonile kooskõlas käesoleva määruse VII lisas esitatud vormi kohaselt.

II PEATÜKK

TOETUSESAAJATE NING KORRALDUSASUTUSTE, SERTIFITSEERIMISASUTUSTE, AUDITEERIMISASUTUSTE JA VAHENDUSASUTUSTE VAHELISE TEABEVAHETUSE KORD

Artikkel 8

Elektrooniliste andmevahetussüsteemide määratlus ja ulatus

1.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõike 3 esimeses lõigus viidatud elektroonilised andmevahetussüsteemid on mehhanismid ja vahendid, mis võimaldavad dokumentide ja andmete elektroonilist edastamist, hõlmates audiovisuaalmeedia tuge, skannitud dokumente ja elektroonilisi faile.

Dokumentide ja andmete edastamine hõlmab edusammude aruandeid, maksetaotlusi ning juhtimisliini kontrollitoimingute ja audititega seotud teabe edastamist.

2.   Elektrooniline andmevahetussüsteem peab võimaldama toetusesaaja iga maksetaotluse halduskontrolli määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 5 kohaselt ning teabe ja dokumentide auditeid, kui sellist teavet ja dokumente edastatakse vastavalt nimetatud määruse artikli 122 lõikele 3 elektroonilisel kujul. Vastutav asutus võib nõuda paberdokumente üksnes erandjuhul, pärast riskianalüüsi, ja juhul, kui tegemist on elektroonilisse andmevahetussüsteemi üleslaaditud skannitud dokumentide tegelike algdokumentidega.

Artikkel 9

Elektrooniliste andmevahetussüsteemide omadused

1.   Elektroonilistes andmevahetussüsteemides tagatakse andmeturve, andmeterviklikkus, andmete konfidentsiaalsus ning saatja autentimine kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikega 3, artikli 125 lõike 4 punktiga d, artikli 125 lõikega 8 ja artikliga 140.

Elektroonilised andmevahetussüsteemid peavad olema kättesaadavad ja toimima tavalisel tööajal ja väljaspool tavalist tööaega, välja arvatud tehnilise hoolduse korral.

2.   Kui liikmesriik kohustab omal algatusel toetusesaajaid elektroonilisi andmevahetussüsteeme kasutama, peab ta tagama, et nende süsteemide tehnilised omadused ei häiri fondide sujuvat rakendamist ega piira kättesaadavust toetusesaajate jaoks.

Seda nõuet ei kohaldata nende elektrooniliste andmevahetussüsteemide suhtes, mida liikmesriigid kohustasid toetusesaajaid kasutama eelmisel programmiperioodil ja mis vastavad teistele käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

3.   Elektroonilistel andmevahetussüsteemidel peavad olema vähemalt järgmised funktsioonid:

a)

interaktiivsed vormid ja/või vormid, mille süsteem on menetluse järjestikustes etappides salvestatud andmete alusel eelnevalt täitnud;

b)

automaatsed arvutused, kui see on asjakohane;

c)

automaatkontrollid, mis vähendavad nii palju kui võimalik dokumentide või teabe korduvat edastamist;

d)

süsteemi loodud teated, millega teavitatakse toetusesaajat teatavate toimingute teostatavusest;

e)

veebipõhine jälgimine, mis võimaldab toetusesaajal jälgida projekti hetkestaatust;

f)

kõigi elektroonilise andmevahetussüsteemiga töödeldud varasemate andmete ja dokumentide kättesaadavus.

Artikkel 10

Dokumentide ja andmete edastamine elektrooniliste andmevahetussüsteemide kaudu

1.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõike 3 esimeses lõigus viidatud toetusesaajad ja asutused lisavad enda vastutusse kuuluvad dokumendid ja andmed ja nende muudatused elektroonilistesse andmevahetussüsteemidesse liikmesriigi määratud elektroonilises vormis.

Liikmesriigid peavad kehtestama elektroonilise andmevahetuse üksikasjalikud tingimused määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punktis c viidatud dokumendis, milles kirjeldatakse vastava tegevuse toetuse tingimusi.

2.   Andmete vahetamist ja tehinguid käsitlev teave peab kandma elektroonilist allkirja, mis vastab ühele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/93/EÜ (5) sätestatud kolmest elektroonilise allkirja tüübist.

3.   Kuupäeva, mil toetusesaaja esitab dokumendid ja andmed määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõike 3 esimeses lõigus viidatud asutustele ning kuupäeva, mil toetusesaaja neilt saab dokumendid ja andmed, loetakse elektroonilistes andmevahetussüsteemides säilitatava teabe elektroonilise esitamise kuupäevaks.

4.   Ühe tegevuse dokumentide ja andmete esitamine elektrooniliste andmevahetussüsteemide kaudu toimub kõikidele sama programmi täitvatele ametiasutustele ühekordselt, nagu on viidatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõike 3 teises lõigus.

Need asutused teevad õiguslikul, organisatsioonilisel, semantilisel ja tehnilisel tasandil koostööd, mis tagab tõhusa teabevahetuse ning teabe ja teadmiste vahetamise ja uuesti kasutamise.

Sellega ei piirata toetusesaajatel ebaõigete või aegunud andmete või mitteloetavate dokumentide parandamist.

5.   Elektroonilised andmevahetussüsteemid peavad olema kasutatavad otse interaktiivse kasutajaliidese (veebirakendus) või sellise tehnilise liidese kaudu, mis võimaldab toetusesaajate ja liikmesriikide süsteemide vahel andmeid automaatselt sünkroniseerida ja edastada.

6.   Teabe töötlemisel tagatakse elektroonilistes andmevahetussüsteemides üksikisikute puhul nende eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse ning juriidiliste isikute puhul ärisaladus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/58/EÜ, (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/136/EÜ (7) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (8).

7.   Vääramatu jõu korral ja eeskätt elektrooniliste andmevahetussüsteemide talitlushäire või püsiva andmeside puudumise korral võib asjaomane toetusesaaja esitada nõutava teabe pädevale asutusele vormis ja kasutades vahendeid, mille liikmesriik sellisteks juhtumiteks ette on näinud. Kui vääramatu jõu põhjus kaob, tagavad liikmesriigid, et asjakohased dokumendid lisatakse elektrooniliste andmevahetussüsteemidega seotud andmebaasi.

Erandina lõikest 3 loetakse nõutava teabe esitamisel arvessevõetavaks kuupäevaks see kuupäev, mil dokumendid nõutavates vormides välja saadeti.

8.   Liikmesriigid peavad tagama, et määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikes 3 viidatud elektroonilisi andmevahetussüsteeme saavad kasutada kõik toetusesaajad, sealhulgas need toetusesaajad, kes on seotud tegevusega, mis elektroonilise andmevahetussüsteemi kasutuselevõtu kuupäeval jätkub ja mille puhul rakendatakse elektroonilist andmevahetust.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 184/2014, 25. veebruar 2014, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) liikmesriikide ja komisjoni vahelise elektroonilise andmevahetussüsteemi suhtes kohaldatavad tingimused ning võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) vastu sekkumiskategooriate nomenklatuur toetuse määramiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames (ELT L 57, 27.2.2014, lk 7).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/93/EÜ, 13. detsember 1999, elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/136/EÜ, 25. november 2009, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.1.1995, lk 31).


I LISA

Valitud suurprojekti kohta teatise esitamise vorm

VALITUD SUURPROJEKTIST KOMISJONILE TEATAMINE KOOSKÕLAS MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 102 LÕIKE 1 ESIMESE LÕIGUGA

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND/ÜHTEKUULUVUSFOND

TARISTUINVESTEERING/TOOTLIK INVESTEERING

Projekti nimetus [„”]

Komisjoni viitenumber []

A OSA.

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 102 lõike 1 punktiga a nõutav teave

A.   SUURPROJEKTI RAKENDAMISE EEST VASTUTAV ASUTUS

A.1.   Projektist teavitamise eest vastutav asutus (korraldusasutus või vahendusasutus)

A.1.1

Nimi:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Aadress:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Kontaktisiku nimi

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Kontaktisiku ametikoht:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-post:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Projekti rakendamise eest vastutav organ (toetusesaaja  (2) )

A.2.1

Nimi:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Aadress:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Kontaktisiku nimi

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Kontaktisiku ametikoht:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-post:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Kas see projekt on suurprojekti etapp  (3) ? <type='C' input='M'>

Jah

Ei

Kui jah, siis palun kirjeldage kogu projekti füüsilisi ja finantseesmärke.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Kas komisjon on selle suurprojekti mõne osa varem heaks kiitnud? <type='C' input='M'>

Jah

Ei

Kui jah, siis palun märkige heakskiidetud suurprojekti komisjoni viitenumber.

<type='S' input='M'>

Kui käesolev projekt on osa suurprojektist, millest esimene etapp lõpetati aastatel 2007-2013, siis palun esitage eelneva etapi füüsiliste ja finantseesmärkide üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas esimese etapi rakendamise kirjeldus, ja kinnitage, et see on või saab kasutamiseks valmis ettenähtud otstarbel.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Kas sõltumatute ekspertide kvaliteedikontroll on lõpetatud ja nende aruanne lisatud manusena B osas? <type='C' input='M'>

Jah

Ei (4)

B.   INVESTEERINGU KIRJELDUS, ASUKOHT, AJAKAVA NING SUURPROJEKTI EELDATAV PANUS ASJAKOHASE PRIORITEETSE SUUNA VÕI ASJAKOHASTE PRIORITEETSETE SUUNDADE ERIEESMÄRKIDE SAAVUTAMISSE

B.1.   Projekti tegevuse liigitus  (5)

 

Kood

Summa

Protsendimäär

B.2.1.

Sekkumisvaldkonna kood(id)

(Rohkem kui ühte koodi tuleb kasutada juhul, kui pro rata kalkulatsiooni põhjal on asjaomaseid sekkumisvaldkondi mitu)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Rahastamisviisi kood

(Mõnel juhul võib asjaomaseid koode olla mitu — siis tuleb esitada suhtelised osad)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Territooriumi mõõtme kood

(Mõnel juhul võib asjaomaseid koode olla mitu, siis tuleb esitada suhtelised osad)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Territoriaalsete rakendusmehhanismide kood

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Temaatilise eesmärgi kood

(Mõnel juhul võib asjaomaseid koode olla mitu, siis tuleb esitada suhtelised osad)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Majandusliku mõõtme kood (NACE kood (6))

(Mõnel juhul võib asjaomaseid koode olla mitu, siis tuleb esitada suhtelised osad)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Asukoha kood (NUTS III (7))

(Mõnel juhul võib asjaomaseid koode olla mitu, siis tuleb esitada suhtelised osad)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Investeeringu laad (8) (täita ainult tootliku investeeringu puhul)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Asjaomased tooted (9) (täita ainult tootliku investeeringu puhul)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Rakenduskava(d) ja prioriteetne suund või prioriteetsed suunad

B.2.1   Rakenduskava(de) ja prioriteetse(te) suun(d)a(de) nimetus:

Rakenduskava komisjoni viitenumber

Rakenduskava prioriteetne suund

Kaasrahastav fond

1. rakenduskava<type='S' input='S'>

1. rakenduskava prioriteetne suund<type='S' input='S'>

ERF/Ühtekuuluvusfond

<type='S' input='S'>

1. rakenduskava<type='S' input='S'>

1. rakenduskava prioriteetne suund<type='S' input='S'>

ERF/Ühtekuuluvusfond

<type='S' input='S'>

2. rakenduskava<type='S' input='S'>

2. rakenduskava prioriteetne suund <type='S' input='S'>

ERDF/CF

<type='S' input='S'>

2. rakenduskava<type='S' input='S'>

2. rakenduskava prioriteetne suund<type='S' input='S'>

ERF/Ühtekuuluvusfond

<type='S' input='S'>

B.3.   Projekti kirjeldus

a)

Palun kirjeldage lühidalt projekti, selle põhieesmärke ja peamisi projekti komponente.

Tootlike investeeringute puhul tuleb esitada ka tehniline lühikirjeldus.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Palun esitage kaart, kus on näidatud projektiala ja geograafilised võrdlusandmed (10).

c)

Palun esitage järgnevalt suurprojekti arendamise ja selle rakendamise ajakava.

 

Alguskuupäev

(A)

Valmimiskuupäev

(B)

1.

Teostatavusuuringud (või äriplaan tootliku investeeringu puhul):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Tasuvusanalüüs:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Keskkonnamõju hindamine:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Projekteerimisuuringud:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Hankedokumentide koostamine:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Hankemenetlus:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Maa omandamine:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Arendusluba:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Ehitusetapp/leping:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Rakendusetapp:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Palun märkige üksikasjalikult eeldatav suurprojekti panus rakenduskava(de) asjaomas(t)e prioriteetse(te) suun(d)a(de) konkreetsete eesmärkide alusel tulemusnäitajate saavutamisse.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   KOGUMAKSUMUS JA RAHASTAMISKÕLBLIKUD KULUD KOKKU

C.1.   Palun täitke järgmine tabel määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 kohase teabe esitamise vormi põhjal

 

EURODES

Projekti kogukulud

(A)

Rahastamiskõlbmatud kulud

(B)

Rahastamiskõlblikud kulud

(C) = (A) - (B)

Rahastamiskõlblike kogukulude protsent

 

 

Sisend

Sisend

Arvutatud

Arvutatud

1

Projekteerimistasud

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Maa ost

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Ehitamine

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Käitis ja seadmestik või tehnika

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Ettenägematud kulud

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Hinna korrigeerimine (kui on asjakohane)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Avalikustamine

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Ehitusjärelevalve

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Tehniline abi

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Vahesumma

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(KM)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

KOKKU

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Palun märkige vahetuskurss ja viide (kus on kohaldatav).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Palun selgitage eespool märgitud elemente, kui on asjakohane.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Vastavus riigiabieeskirjadele

Kui projektiga kaasneb riigiabi andmine, palun täitke alljärgnev tabel (12).

 

Abisumma (EUR) brutotoetusekvivalendis (13)

Rahastamiskõlblike kulude kogusumma (EUR (14))

Abi osatähtsus (%)

Riigiabi number/grupierandi abi registreerimisnumber

Heakskiidetud abikavad või heakskiidetud sihtotstarbeline abi

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Grupierandi määruse kohaldamisalasse kuuluv abi

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Abi kooskõlas üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsusega (15) või avaliku maantee reisijateveoteenuse määrusega (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ei kohaldata

Kogu abisumma

<type='N' input='G'>

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

C.3.   Rahastamiskõlblike kogukulude kalkulatsioon

Palun valige asjaomane variant ja märkige andmed määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 kohase teabe esitamise vormi põhjal.

Potentsiaalse puhastulu arvutamise meetod

Märkige x ainult ühte lahtrisse

Diskonteeritud puhastulu kalkulatsioon

<type='C' input='M'>

Kindlamääralise protsendi meetod

<type='C' input='M'>

Vähendatud kaasrahastamismäära meetod

<type='C' input='M'>

Diskonteeritud puhastulu kalkulatsioon (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõike 3 punkt b)

 

 

Väärtus

1.

Rahastamiskõlblikud kulud kokku enne määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 sätestatud nõuete arvessevõtmist (eurodes, diskonteerimata)

<type='N' input='M'>

2.

Diskonteeritud puhastulu võrdeline kohaldamine (%) (kui kohaldatav)

<type='N' input='M'>

3.

Rahastamiskõlblikud kulud kokku pärast määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 sätestatud nõuete arvessevõtmist (eurodes, diskonteerimata) = (1)*(2)

Suurim avaliku sektori toetus peab olema kooskõlas riigiabi eeskirjade ja antava abi kogusummaga, mis on eespool sätestatud (kui on kohaldatav).

<type='N' input='M'>

Kindlamääralise protsendi meetod või vähendatud kaasrahastamismäära meetod (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõige 3 punkt a ja artikli 61 lõige 5)

 

 

Väärtus

1.

Rahastamiskõlblikud kulud kokku enne määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 sätestatud nõuete arvessevõtmist (eurodes, diskonteerimata)

<type='N' input='M'>

2.

Kindlamääraline puhastulu on määratletud määruse (EL) nr 1303/2013 V lisas või delegeeritud õigusaktides FM (%)

<type='N' input='M'>

3.

Rahastamiskõlblikud kulud kokku pärast määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 sätestatud nõuete arvessevõtmist (eurodes, diskonteerimata) = (1)*(1-FM)*

Suurim avaliku sektori toetus peab olema kooskõlas riigiabi eeskirjade ja antava abi kogusummaga, mis on eespool sätestatud (kui on kohaldatav).

* Vähendatud kaasrahastamismäära meetodi puhul ei saa seda valemit kasutada (kindel protsendimäär on juba arvesse võetud prioriteetse suuna kaasrahastamismääras, mille tõttu on ERDFi/CFi rahastamisosa väiksem) ja rahastamiskõlblikud kulud kokku võrduvad punktis 1 nimetatud summaga.

<type='N' input='M'>

D.   RAHASTAMISKAVA NING FÜÜSILISED JA FINANTSNÄITAJAD EDUSAMMUDE JÄLGIMISEKS, VÕTTES ARVESSE AVASTATUD RISKE

D.1.   Kaasrahastamise allikad

Kogu investeeringukulu rahastamise allikas (EUR)

 

Millest (teadmiseks)

Investeeringukulud kokku

[C.1.12.(A)]

Liidu toetus

Riigi avalik sektor (või samaväärne)

Riigi erasektor

Muud allikad (täpsustage)

 

EIP/EIFi finantseering

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Komisjonile deklareeritavate rahastamiskõlblike kogukulude aastaplaan (finantsnäitaja edusammude jälgimiseks)

Komisjonile deklareeritavad rahastamiskõlblikud kogukulud tuleb märkida alljärgnevalt aastaosade kaupa eurodes. Suurprojekti kohta, mida kaasrahastatakse rohkem kui ühest rakenduskavast, tuleb aastaplaan esitada iga rakenduskava kohta eraldi. Suurprojekti kohta, mida kaasrahastatakse rohkem kui ühest prioriteetsest suunast, tuleb aastaplaan esitada iga prioriteetse suuna kohta eraldi.

(eurodes)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Rahastamiskõlblikud kulud kokku

1. rakenduskava prioriteetne suund

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

1. rakenduskava prioriteetne suund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. rakenduskava prioriteetne suund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. rakenduskava prioriteetne suund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Väljundnäitajad  (17) ja muud füüsilised näitajad edusammude jälgimiseks

Palun loetlege järgnevas tabelis väljundnäitajad, sealhulgas ühised näitajad, nagu on täpsustatud rakenduskava(de)s ja muud füüsilised näitajad edusammude jälgimiseks. Teabe hulk sõltub projektide keerukusest, kuid esitada tuleb üksnes põhinäitajad.

Rakenduskava ja prioriteetne suund

Näitaja nimi

Mõõtühik

Sihtväärtus suurprojekti puhul

Sihtaasta

<type='S' input='S'>

Levinud:

<type='S' input='S'>

Muu:

<type='S' input='M'>

Levinud:

<type='S' input='S'>

Muu:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Riskihindamine

Palun esitage lühikokkuvõte peamistest riskidest projekti eduka füüsilise ja finantsrakendamise jaoks ning kavandatud riskimaandamismeetmetest

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   KAS PROJEKTI SUHTES KOHALDATAKSE KOHTUMENETLUST, SEST SEE EI VASTA LIIDU ÕIGUSELE? <type='C' input='M'>

Jah

Ei

Kui jah, siis palun märkige üksikasjad ja põhjendage kavandatud rahalist toetust liidu eelarvest projektile selles suhtes:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   KAS ETTEVÕTJA SUHTES ON VAREM ALGATATUD VÕI ON PRAEGU KÄIMAS MENETLUS (18) LIIDU TOETUSE TAGASINÕUDMISEKS PÄRAST TOOTMISTEGEVUSE ÜMBERPAIGUTAMIST VÄLJAPOOLE PROGRAMMIPIIRKONDA VÕI LIITU? <TYPE='C' INPUT='M'>

Jah

Ei

Kui jah, siis palun märkige üksikasjad ja põhjendage kavandatud rahalist toetust liidu eelarvest projektile selles suhtes:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Lisaks kirjeldage tootlike investeeringute puhul üksikasjalikult projekti oodatavat mõju liidu muude piirkondade tööhõivele ja tõendage, et fondidest saadav rahaline toetus ei põhjusta märkimisväärset töökohtade kaotamist senistes asukohtades liidus.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

B OSA.

Sõltumatu kvaliteedikontrolli aruanne

Sõltumatud eksperdid deklareerivad, et:

1.

nad on täitnud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artikli 23 lõike 2 punkti b nõuded;

2.

nad on hinnanud projekti kooskõlas kõikide kõnealuse määruse II lisas sätestatud kriteeriumidega.

Liikmesriik

 

Piirkond ja projekti asukoht

 

Projekti nimi

 

Toetusesaaja

 

Korraldusasutus

 

Sõltumatute ekspertide viide

 


[NIMI ja AMET]

Sõltumatud eksperdid

Allkiri:


KUUPÄEV

 

Palun kinnitage, et kõik järgmised tingimused on täidetud: tegevus on suurprojekt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 100 tähenduses; suurprojekt ei ole selle määruse artikli 2 lõike 14 ja artikli 65 lõike 6 tähenduses lõpetatud tegevus; suurprojekt kuulub asjaomas(t)esse rakenduskava(de)sse.

 

Märkige x, kus kohane

Täpsustage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   SUURPROJEKTI RAKENDAMISE EEST VASTUTAV ASUTUS JA TEMA SUUTLIKKUS

Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave suurprojekti rakendamise eest vastutava asutuse ja tema suutlikkuse kohta, sealhulgas tehnilise suutlikkuse, õigus- ja teovõime, finants- ja haldussuutlikkuse kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   INVESTEERINGU JA SELLE ASUKOHA KIRJELDUS

Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave investeeringu ja selle asukoha kirjelduse kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   SELGITUS, KUIDAS ON PROJEKT KOOSKÕLAS ASJAOMAS(T)E RAKENDUSKAVA(DE) OLULISTE PRIORITEETSETE SUUNDADEGA NING MILLINE ON SELLE EELDATAV PANUS PRIORITEETSETE SUUNDADE KONKREETSETE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISSE JA SOTSIAALMAJANDUSLIKKU ARENGUSSE

Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave projekti eesmärkide ja selle kooskõla kohta asjaomas(t)e rakenduskava(de) oluliste prioriteetsete suundadega ning selle eeldatavast panusest nende prioriteetsete suundade alaeesmärkide ja tulemuste saavutamisse ja eeldatavast panusest rakenduskavaga hõlmatud ala sotsiaalmajanduslikku arengusse ning meetmetest, mida toetusesaaja on võtnud, et tagada taristu optimaalne kasutamine tegevusetapis.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   KOGUMAKSUMUS JA RAHASTAMISKÕLBLIKUD KULUD KOKKU

4.1.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave kogumaksumuse kohta, kulukalkulatsioon nii projekti eeldatavate eesmärkide saavutamise üldise maksumuse kui ka ühikukulude kohta ning rahastamiskõlblikud kulud kokku, võttes arvesse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 nõudeid.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Andke teavet riigiabieeskirjadele vastavuse kohta ja selle kohta, kuidas on projektis avaliku sektori kogu rahalise osaluse arvutamisel arvestatud riigiabieeskirju.

4.2.1.   Palun teatage, kas sõltumatud eksperdid on kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artikli 23 lõikega 1 konsulteerinud komisjoniga või on liikmesriik konsulteerinud komisjoniga asjaomastes riigiabiküsimustes.

Kui komisjoniga on konsulteeritud, palun esitage konsultatsiooni andmed ja viide ning vastuse kuupäev ja viide ning kokkuvõte konsultatsiooni tulemustest.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Kui komisjoniga ei ole konsulteeritud, palun andke järgmine teave:

kas arvate, et käesolev projekt hõlmab riigiabi andmist?<type='C' input='M'

Jah

Ei

Kui jah, siis palun selgitage, mille alusel on vastavus riigiabieeskirjadele tagatud. Palun esitage see teave kõikide potentsiaalsete riigiabisaajate rühmade kohta, näiteks taristute puhul taristu omaniku, ehitajate, käitaja ja kasutajate kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Kui ei, siis palun selgitage üksikasjalikult, miks te arvate, et toetus ei ole riigiabi. Palun esitage see teave kõikide potentsiaalsete riigiabisaajate rühmade kohta (näiteks taristute puhul on potentsiaalsed abisaajad järgmised: taristu omanik, ehitaja, käitaja ja kasutajad) (19). Kui kohaldatav, märkige palun, kas põhjus, miks te arvate, et projekt ei sisalda riigiabi, on, et (i) projekt ei puuduta majandustegevust (sh avaliku teenistuse alla kuuluv tegevus) või et (ii) toetusesaaja(te)l on seaduslik monopol asjaomase tegevuse jaoks ja nad ei ole tegevad muus liberaliseeritud sektoris (või peab (peavad) toetusesaaja(d) eraldi raamatupidamisarvestust juhul, kui ta (nad) on tegevad veel teistes sektorites).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   TEHTUD TEOSTATAVUSUURINGUD, SH VARIANDIANALÜÜS, JA TULEMUSED

5.1.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave tehtud teostatavusuuringute ja tulemuste kohta järgmistest aspektidest lähtuvalt: institutsioonilisest, tehnilisest, keskkonnaalasest, sealhulgas kliimamuutuse (kui asjakohane) ja muudest aspektidest.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave nõudlusanalüüsi kohta (või äriplaan tootliku investeeringu puhul).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave variandianalüüsi ja parima variandi valimise kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   TASUVUSANALÜÜS, SH FINANTS- JA MAJANDUSANALÜÜS, NING RISKIHINDAMINE

6.1.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave finantsanalüüsi kohta, sh finantsanalüüsi põhinäitajad, s.o finantstulumäär ja nüüdispuhasväärtus, puhastulu kalkulatsioon ja selle tulemus, tariifistrateegia ja taskukohasus (kui kohaldatav) ning rahaline elujõulisus (jätkusuutlikkus).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele ja järgib komisjoni rakendusmääruse (EL) nr […]/2014 (20) III lisas ja seonduvates suunistes kirjeldatud tasuvusanalüüsimetoodikat, ning kas projekt vastab puhastulu arvutamise meetodile, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artiklites 15–19, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave majandusanalüüsi kohta, sh majandusanalüüsi põhinäitajad, s.o majanduslik tulumäär ja majanduslik nüüdisväärtus, ning peamised majanduslikud tulud ja kulud.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele ja järgib tasuvusanalüüsimetoodikat, nagu on kirjeldatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr […]/2014 (20) III lisas ja seonduvates suunistes, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave riskihindamise kohta, sealhulgas peamised tuvastatud riskid ja riskimaandamismeetmed.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele ja järgib tasuvusanalüüsimetoodikat, nagu on kirjeldatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr […]/2014 (20) III lisas ja seonduvates suunistes, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   KESKKONNAMÕJUANALÜÜS, VÕTTES ARVESSE KLIIMAMUUTUSEGA KOHANEMIST JA LEEVENDUSVAJADUSI NING VASTUPIDAVUST KATASTROOFIDELE

7.1.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave keskkonnamõjuanalüüsi kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave kliimamuutusega kohanemise ja kliimamuutuste leevendamise ning katastroofidele vastupidavuse kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   RAHASTAMISKAVA, MILLES ON NÄIDATUD KAVANDATUD RAHASTAMISVAHENDID JA KAVANDATUD TOETUS FONDIDEST, EUROOPA INVESTEERIMISPANGALT JA KÕIKIDEST MUUDEST RAHASTAMISALLIKATEST KOKKU, KOOS FÜÜSILISTE JA FINANTSNÄITAJATEGA EDUSAMMUDE JÄLGIMISEKS, VÕTTES ARVESSE AVASTATUD RISKE

Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave rahastamiskava kohta koos füüsiliste ja finantsnäitajatega edusammude jälgimiseks, võttes arvesse tuvastatud riske, ning liidu rahalise toetuse kalkulatsiooni kohta, sealhulgas teave arvutusmeetodite kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse EL nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   SUURPROJEKTI RAKENDAMISE AJAKAVA

Esitage kokkuvõtlikult asjaomane teave suurprojekti (või selle etapi juhul, kui rakendamine kestab kauem kui programmitöö periood) rakendamise ajakava kohta, sealhulgas avaliku hanke kohta.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Teatage selgelt, kas projekt vastab või ei vasta asjaomastele komisjoni delegeeritud määruse (EL nr 480/2014 II lisas sätestatud kvaliteedikontrollikriteeriumidele, ning põhjendage seda avaldust.

 

Märkige x, kus kohane

Esitage seisukoht ja põhjendage

Jah

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ei

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

SÕLTUMATU KVALITEEDIKONTROLLI JÄRELDUSED

 

 

 

 

Kas projekti toetusesaaja poolt selle sõltumatu kvaliteedikontrolli jaoks kättesaadavaks tehtud teabe ja selle teabe analüüsimise põhjal komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artikli 23 ja II lisa alusel annavad sõltumatud eksperdid suurprojektile positiivse hinnangu ja kinnitavad selle teostatavust ja majanduslikku elujõulisust?

 

Jah<type='C' input='M'>

 

Ei<type='C' input='M'>

Palun märkige x, kus kohane

 

C OSA.

Riigi pädeva asutuse kinnitus

Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on täpne ja õige.

Kinnitan, et sõltumatu kvaliteedikontrolli aruanne ei ole kehtivust kaotanud lõpparuande liikmesriigile esitamise kuupäeva ja suurprojektist komisjonile teatamise kuupäeva vahelisel ajal suurprojektis toimunud ja lõpparuandes käsitlemata oluliste muutuste tõttu.

NIMI:

ALLKIRI: (allkirjastatud elektrooniliselt SFC kaudu)

ORGANISATSIOON:

(KORRALDUSASUTUS(ED))

KUUPÄEV:


(1)  Väljaelementide seletus:

 

type (tüüp): N = number, D = kuupäev, S = string, C = märkeruut, P = protsendimäär;

 

input (sisestus): M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis;

 

maxlength = maksimaalne tähemärkide arv koos tühikutega.

(2)  Avaliku ja erasektori partnerlustegevuse korral, kus erasektori partner valitakse pärast tegevuse heakskiitmist ja kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 63 lõikega 2 tehakse ettepanek, et ta oleks toetusesaaja, peab see jagu sisaldama teavet tegevuse algatanud avalik-õigusliku asutuse (s.o hankeasutus) kohta.

(3)  Programmitööperioodil 2007–2013 alustatud suurprojekt, millest üks või mitu etappi on valminud sellel programmitöö perioodil ja millest käesolev projekt on üks etapp, mis teostatakse ja lõpetatakse programmitöö perioodil 2014–2020, või programmitöö perioodil 2014–2020 alustatud suurprojekt, millest see etapp on etapp, mis lõpetatakse käesoleval perioodil, samas kui järgmise etapiga jõutakse lõpule käesoleval või järgneval programmitöö perioodil.

(4)  Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 103 alla kuuluvate projektide puhul ei ole sõltumatu kvaliteedikontrolli aruande lisamine kohustuslik.

(5)  Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 215/2014 I lisa, 7. märts 2014, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) rakenduseeskirjad seoses kliimamuutustealase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga, kui ei ole ette nähtud teisiti.

(6)  NACE Rev.2 neljakohaline kood: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006 (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(7)  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003 (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1), nagu muudetud. Palun kasutage kõige üksikasjalikumaid ja asjakohasemaid NUTS III koode. Kui projekt mõjutab mitut üksikut NUTS III tasandi ala, kaaluge NUTS III või kõrgema tasandi koodide kasutamist.

(8)  Uusehitus = 1; laiendamine = 2; tootmise ümberkorraldamine/moderniseerimine = 3; asukoha muutmine = 4; loomine ülevõtmise teel = 5.

(9)  Kombineeritud nomenklatuur (CN), nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(10)  Palun esitage geograafilised võrdlusandmed vektori kujul, mis sisaldab hulktahukaid, jooni ja/või punkte, nagu on kohane projekti kujutamiseks eelistatavalt vormifaili Shapefile vormingus.

(11)  Väljaelementide seletus:

 

type (tüüp): N = number, D = kuupäev, S = string, C = märkeruut, P = protsendimäär;

 

input (sisestus): M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis;

 

max length = maksimaalne tähemärkide arv koos tühikutega.

(12)  Kõnealune taotlus ei asenda abist ühendusele teatamist vastavalt asutamislepingu artikli 108 lõikele 3. Komisjoni positiivne otsus määruses (EL) nr 1303/2013 nimetatud suurprojekti suhtes ei kujuta endast riigiabi heakskiitmist.

(13)  Brutotoetusekvivalent tähendab abi diskonteeritud väärtust protsendina abikõlblike kulude diskonteeritud väärtusest, mis arvutatakse abi andmise ajal sellel kuupäeval kohaldatava võrdlusmäära alusel.

(14)  Riigiabieeskirjad sisaldavad sätteid rahastamiskõlblike kulude kohta. Sellesse veergu peaksid liikmesriigid märkima kohaldatud riigiabieeskirjade alusel rahastamiskõlblike kulude kogusumma.

(15)  Komisjoni otsus, 20. detsember 2011, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (ELT L 7, 11.1.2012, lk 3).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).

(17)  Nagu on nõutud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 102 lõike 1 punkti a alapunktis iv.

(18)  Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 lõike 1 punkti a või lõike 2 alusel.

(19)  Komisjoni talitused andsid liikmesriikidele suunised, et hõlbustada hindamist, kui taristuinvesteeringud võivad hõlmata riigiabi. Selleks on komisjoni talitused koostanud analüüsitabelid. Praegu on koostamisel teatis abi mõiste kohta. Komisjon kutsub liikmesriike üles kasutama analüüsitabeleid ja tulevast teatist selleks, et selgitada, miks arvatakse, et toetus ei hõlma riigiabi andmist.

(20)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


II LISA

Finantsandmete edastamise vorm (1)

Tabel 1.

Finantsteave prioriteetse suuna ja rakenduskava tasandil

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prioriteetse suuna rahaeraldis rakenduskava põhjal

[väljavõte rakenduskava tabelist 18a]

Kumulatiivsed andmed rakenduskava finantsedusammude kohta

Prioriteetne suund

Fond (2)

Piirkonnaliik (3)

Liidu toetuse arvutamise alus*

(Rahastamiskõlblikud kulud kokku või avaliku sektori rahastamiskõlblikud kulud)

Rahastamine kokku

(eurodes)

Kaasrahastamise määr

(%)

Toetuse jaoks väljavalitud tegevuste rahastamiskõlblikud kulud kokku (eurodes)

Valitud tegevustega kaetud osa kogueraldisest (%)

[veerg 7/veerg 5 × 100]

Toetuse jaoks väljavalitud tegevuste rahastamiskõlblikud avaliku sektori kulud

(eurodes)

Toetusesaajate poolt korraldusasutusele deklareeritud rahastamiskõlblikud kulud kokku

Toetusesaajate poolt deklareeritud rahastamiskõlblike kulude osa kogueraldisest (%)

[veerg 10/veerg 5 × 100]

Valitud tegevuste arv

 

 

Arvutus

 

 

Arvutus

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. prioriteetne suund

ERF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioriteetne suund

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prioriteetne suund

Noorte tööhõive algatus (4)

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. prioriteetne suund

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorte tööhõive algatus (5)

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. prioriteetne suund

Ühtekuuluvusfond

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

ERF

Vähem arenenud

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

ERF

Üleminek

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

ERF

Rohkem arenenud

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

ERF

Äärepoolseimatele piirkondadele või hõredalt asustatud põhjapoolsetele aladele antav eritoetus

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

ESF (6)

Vähem arenenud

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

ESF (7)

Üleminek

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

ESF (8)

Rohkem arenenud

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

Noorte tööhõive algatus (9)

Puudub

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kokku

Ühtekuuluvusfond

Puudub

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kõik kokku

Kõik fondid

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabel 2.

Kumulatiivsed finantsandmed sekkumiskategooriate kaupa lahtikirjutatult 31. jaanuariks edastatud andmete kohta

Prioriteetne suund

Kulutuste omadused

Liigitamise mõõtmed

Finantsandmed

 

Fond (10)

Piirkonnakategooria

1

Sekkumisvaldkond

2

Rahastamise vorm

3

Territooriumi mõõde

4

Territoriaalne rakendusmehhanism

5

Temaatilise eesmärgi mõõde

ERF/Ühtekuuluvusfond

6

ESFi sekundaarne teema

7

Majanduslik mõõde

8

Asukoha mõõde

Toetuse jaoks väljavalitud tegevuste rahastamiskõlblikud kulud kokku (eurodes)

Toetuse jaoks väljavalitud tegevuste rahastamiskõlblikud avaliku sektori kulud

(eurodes)

Toetusesaajate korraldusasutusele esitatud deklareeritud rahastamiskõlblikud kogukulud.

Valitud tegevuste arv

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input ='M'>

<type='N' input ='M'>


Tabel 3.

Prognoositav summa, mille kohta liikmesriik esitab eeldatavalt vahepealseid maksetaotlusi käesoleva ja järgneva majandusaasta kohta

Täita iga kava kohta fondi ja piirkonnaliigi kaupa, kus kohane


Fond

Piirkonnaliik

Liidu toetus

[jooksev majandusaasta]

[järgnev majandusaasta]

Jaanuar–oktoober

November–detsember

Jaanuar–detsember

ERF

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Üleminekupiirkonnad

<type='C' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Rohkem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETK

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Rohkem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ühtekuuluvusfond

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Väljaelementide seletus:

 

type (tüüp): N = number, D = kuupäev, S = string, C = märkeruut, P = protsendimäär, B = kahendmuutuja; Cu = rahaühik;

 

input (sisestus): M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis.

(2)  Kui prioriteetse suuna osana on kavandatud noorte tööhõive algatus (kooskõlas määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 18 teise lõigu punktiga c, tuleb teave esitada prioriteetse suuna muust osast eraldi.

(3)  See ei kehti noorte tööhõive algatusele eraldatud rahaliste vahendite suhtes (s.o noorte tööhõive algatuse spetsiifiline eraldis ja vastav Euroopa Sotsiaalfondi toetus).

(4)  Käesolev prioriteetne suund hõlmab noorte tööhõive algatusele antavat eritoetust ja kohandatud Euroopa Sotsiaalfondi toetust.

(5)  Käesolev prioriteetne suund hõlmab noorte tööhõive algatusele antavat eritoetust ja kohandatud Euroopa Sotsiaalfondi toetust.

(6)  Euroopa Sotsiaalfondi toetus ilma noorte tööhõive algatustele kohandatud toetuseta.

(7)  Euroopa Sotsiaalfondi toetus ilma noorte tööhõive algatustele kohandatud toetuseta.

(8)  Euroopa Sotsiaalfondi toetus ilma noorte tööhõive algatustele kohandatud toetuseta.

(9)  Hõlmab noorte tööhõivealgatusele antavat eritoetust ja kohandatud Euroopa Sotsiaalfondi toetust.

(10)  Andmed noorte tööhõive algatuse kohta esitatakse eraldi, poolitamata noorte tööhõive algatuse spetsiifilist eraldist ja vastavat ESFi toetust.

(11)  See peaks näitama ainult spetsiaalset eraldist äärepoolseimate piirkondade/põhjapoolsete hõredalt asustatud piirkondade jaoks.

(12)  See sisaldab spetsiaalset eraldist noorte tööhõive algatusele ja vastavat Euroopa Sotsiaalfondi toetust.


III LISA

Korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse jaoks kehtestatud ülesannete ja menetluste kirjelduse vorm

1.   ÜLDNÕUDED

1.1.   Teabe on esitanud

Liikmesriik [nimi];

Kava pealkiri ja komisjoni viitenumber: (kõik korraldusasutuse/sertifitseerimisasutuse alla kuuluvad rakenduskavad), ühise juhtimis- ja kontrollisüsteemi korral);

Peamise kontaktpunkti nimi, kaasa arvatud e-post: (kirjelduse eest vastutav organ).

1.2.   Esitatud teabes kirjeldatakse olukorda seisuga: (pp/kk/aa)

1.3.   Süsteemi struktuur (üldteave ja voodiagramm, mis näitab juhtimis- ja kontrollsüsteemi kuuluvate asutuste/organite vahelisi organisatsioonilisi sidemeid)

1.3.1.   Korraldusasutus (nimi, aadress ja kontaktisik korraldusasutuses)

Märkida, kas korraldusasutus on määratud ka sertifitseerimisasutuseks, kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõikega 3.

1.3.2.   Sertifitseerimisasutus (nimi, aadress ja kontaktisik sertifitseerimisasutuses).

1.3.3.   Vahendusasutus (nimi, aadress ja kontaktisik vahendusasutustes).

1.3.4.   Kui on kohaldatav määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõige 5, märkida, kuidas on tagatud auditiasutuse ja korraldus-/sertifitseerimisasutuste vahelise ülesannete lahususe põhimõte.

2.   KORRALDUSASUTUS

2.1.   Korraldusasutus ja selle peamised ülesanded

2.1.1.   Korraldusasutuse staatus (riiklik, piirkondlik või kohalik avalik või eraõiguslik organ) ja organ, kuhu see kuulub (1).

2.1.2.   Otseselt korraldusasutuse poolt täidetavate ülesannete ja tegevuste kirjeldus.

Kui korraldusasutus täidab lisaks ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, lisada kirjeldus, kuidas on tagatud ülesannete lahusus.

2.1.3.   Korraldusasutuse poolt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõigete 6 ja 7 alusel ametlikult delegeeritud ülesannete täpne kirjeldus, vahendusasutuste nimi ja delegeerimisvorm (aluseks oleva eeldusega, et korraldusasutusele jääb täielik vastutus delegeeritud ülesannete eest). Viide asjaomastele dokumentidele (õigusaktid volitustega, lepingud). Kui see on kohaldatav, siis tuleb esitada kontrollijate ülesannete täpsustus, nagu on ette nähtud määruse (EL) 1299/2013 artikli 23 lõikes 4, Euroopa territoriaalse koostöö programmide kohta.

2.1.4.   Efektiivsete ja proportsionaalsete pettusevastaste meetmete tagamise menetluste kirjeldus, võttes arvesse kindlaks tehtud riske, sealhulgas viide korraldatud riskihindamisele (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punkt c).

2.2.   Korraldusasutuse organisatsioon ja menetlused

2.2.1.   Üksuste organisatsioonilise struktuuri skeem ja ülesannete kirjeldused (sh kava vajalike oskustega asjakohaste inimressursside määramiseks). See teave hõlmab ka vahendusasutusi, millele on delegeeritud mõned ülesanded.

2.2.2.   Raamistik, millega tagatakse, et vajaduse korral toimub asjakohane riskijuhtimine, eelkõige juhul, kui juhtimis- ja kontrollisüsteemi muudetakse märkimisväärselt.

2.2.3.   Järgmiste menetluste kirjeldus (mis tuleks anda korraldusasutuse ja vahendusasutuste töötajatele kirjalikult; kuupäev ja viide).

2.2.3.1.

Menetlused seirekomisjoni töö toetamiseks.

2.2.3.2.

Menetlused süsteemi jaoks, et koguda, kirjendada ja salvestada elektroonilisel kujul andmeid iga tegevuse kohta, mis on vajalik seire, hindamise, finantsjuhtimise, kontrollimise ja auditi jaoks, sealhulgas vajaduse korral andmed üksikosalejate kohta ja näitajaid puudutavate andmete liigendamine soo alusel, kui see on vajalik.

2.2.3.3.

Korraldusasutuse poolt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõigete 6 ja 7 alusel ametlikult delegeeritud menetlused ülesannete jälgimiseks.

2.2.3.4.

Menetlused tegevuse hindamiseks, valimiseks ja heakskiitmiseks ning selleks, et tagada kogu rakendusperioodiks tegevuse vastavus kohaldatavatele õigusnormidele (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõige 3), sealhulgas juhised ja suunised, tagamaks, et tegevus aitab kaasa asjakohaste prioriteetsete suundade osas konkreetsete eesmärkide täitmisele ja tulemuste saavutamisele kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punkti a alapunktiga i, ning menetlused, millega tagatakse, et tegevusi ei valita, kui need on tegelikult lõpetatud või täielikult rakendatud enne, kui toetusesaaja taotleb rahastamist (sealhulgas menetlused, mida kasutavad vahendusasutused juhtudel, kus tegevuste hindamine, valimine ja heakskiitmine on delegeeritud).

2.2.3.5.

Menetlused tagamaks, et toetusesaajale esitatakse dokument, milles kirjeldatakse iga tegevuse jaoks sätestatud toetustingimusi, sealhulgas menetlused, millega tagatakse, et toetusesaajad kasutavad eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoode tegevusega seotud kõigi tehingute kohta.

2.2.3.6.

Menetlused tegevuse kontrollimiseks (kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõigetes 4–7 sätestatud nõuetega), sealhulgas selleks, et tagada tegevuse vastavus liidu põhimõtetele (nagu põhimõtetele seoses partnerluse ja mitmetasandilise valitsemisega, soolise võrdõiguslikkuse edendamisega, diskrimineerimiskeeluga, juurdepääsetavusega puuetega inimestele, säästva arenguga, riigihankega, riigiabiga ja keskkonnaeeskirjadega), ning selliseid kontrolle teostavate asutuste või organite nimed. Kirjeldus peab hõlmama juhtimisliini kontrolle toetusesaajate iga hüvitamistaotluse kohta ja tegevuse kohapealseid kontrolle, mida võib teha valimi põhjal. Juhtudel, kus juhtimisliini kontrollid on delegeeritud vahendusasutustele, peaks kirjeldus sisaldama menetlusi, mida vahendusasutused kohaldavad nende kontrollide suhtes, ja menetlusi, mida kohaldab korraldusasutus selleks, et teha vahendusasutustele delegeeritud ülesannete tulemuslikkuse suhtes järelevalvet. Kontrollide sagedus ja ulatus peab olema võrdeline tegevusele eraldatava avaliku sektori toetuse summaga ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi tervikuna ohustava riski tasemega, mille on auditeerimisasutus kontrollide ning auditite käigus kindlaks teinud.

2.2.3.7.

Nende menetluste kirjeldus, millega toimub toetusesaajate esitatud maksetaotluste vastuvõtmine, kontrollimine ja valideerimine ning millega kiidetakse heaks, tehakse ja kantakse raamatupidamisarvestusse maksed toetusesaajatele, kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikes 3 sätestatud kohustustega alates 2016. aastast (hõlmab menetlusi, mida kasutavad vahendusasutused juhtudel, kus maksetaotluste käsitlemine on delegeeritud, et pidada kinni määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 132 sätestatud 90päevasest tähtajast toetusesaajatele maksete tegemiseks.

2.2.3.8.

Maksetaotluste käsitsemises igat etappi teostavate asutuste või organite nimed, sealhulgas kõikide asjaomaste asutuste vooskeem.

2.2.3.9.

Kirjeldus, kuidas korraldusasutus edastab teavet sertifitseerimisasutusele, sealhulgas teavet avastatud puuduste ja/või eeskirjade eiramise kohta (sealhulgas kahtlustatava ja tõendatud pettuse kohta) ning nende järelmeetmed liidu või riigi organite tehtavate halduskontrollide, auditite ja kontrollide kontekstis.

2.2.3.10.

Kirjeldus, kuidas korraldusasutus edastab teavet auditiasutusele, sealhulgas teavet avastatud puuduste ja/või eeskirjade eiramise kohta (sealhulgas kahtlustatava ja tõendatud pettuse kohta) ning nende järeltoimingud liidu või riigi organite tehtavate halduskontrollide, auditite ja kontrollide kontekstis.

2.2.3.11.

Viide liikmesriigi sätestatud riiklikele rahastamiskõlblikkuse eeskirjadele, mis on rakenduskava suhtes kohaldatavad.

2.2.3.12.

Menetlused rakendamise aasta- ja lõpparuannete koostamiseks ning komisjonile esitamiseks (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punkt b), sealhulgas menetlused tulemusnäitajate kohta usaldusväärsete andmete kogumiseks ja nendest aru andmiseks (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punkt a).

2.2.3.13.

Juhtkonna kinnitava avalduse koostamise menetlused (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punkt e).

2.2.3.14.

Menetlused lõplikest auditiaruannetest ja tehtud kontrollidest aastaaruande koostamiseks, mis hõlmab süsteemides avastatud vigade ja kitsaskohtade olemuse analüüsi, nagu ka võetud või kavandatud parandusmeetmeid (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punkt e).

2.2.3.15.

Menetlused eespool nimetatud menetluste töötajatele teatavaks tegemiseks, nagu ka korraldatud/ettenähtud koolitused ja välja antud juhendid (kuupäev ja viide).

2.2.3.16.

Kui see on kohaldatav, selliste protseduuride kirjeldus, mida korraldusasutus võtab seoses liikmesriigi poolt (2) määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 74 lõike 3 kohaselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud kaebuste läbivaatamiseks sätestatud tõhusa korra ulatuse, eeskirjade ja menetlustega.

2.3.   Kontrolljälg

2.3.1.   Piisava kontrolljälje ja arhiveerimissüsteemi tagamise menetlused, sealhulgas andmete turvalisuse suhtes, võttes arvesse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõiget 3, kooskõlas dokumentide originaaldokumentidele vastavuse sertifitseerimise riiklike eeskirjadega (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punkt d ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artikkel 25).

2.3.2.   Toetusesaajatelt/vahendusasutustelt/korraldusasutuselt saadavate tõendavate dokumentide säilitamiseks antud juhtnöörid (kuupäev ja viide).

2.3.2.1.

Ajaperiood, mille vältel tuleb dokumente alles hoida.

2.3.2.2.

Dokumentide säilitamise vorming.

2.4.   Eeskirjade eiramised ja tagasimaksed

2.4.1.   Selle menetluse kirjeldus (mis tuleks anda korraldusasutuse ja vahendusasutuste töötajatele kirjalikult: kuupäev ja viide), mida kohaldatakse eeskirjade eiramisest (kaasa arvatud pettus) teatamiseks ja selle eiramise parandamiseks ja nende järeltoimingud, ning tagasivõetud ja tagasisaadud ning tagasinõutavate summade, summade, mida ei ole võimalik tagasi saada, ja kohtumenetluse või peatava toimega halduskaebusega peatatud tegevusega seotud summade kirjendamiseks.

2.4.2.   Eeskirjade eiramisest kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõikega 2 komisjoni teatamise kohustuse täitmiseks kehtestatud menetluse kirjeldus (sealhulgas voodiagramm, millel on välja toodud aruandlusahelad).

3.   SERTIFITSEERIMISASUTUS

3.1.   Sertifitseerimisasutus ja selle peamised ülesanded

3.1.1.   Sertifitseerimisasutuse staatus (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori organ) ja organ, kuhu see kuulub.

3.1.2.   Sertifitseerimisasutuse ülesannete kirjeldus. Kui korraldusasutus täidab lisaks ka sertifitseerimisasutuse ülesandeid, lisada kirjeldus, kuidas on tagatud ülesannete lahusus (vt 2.1.2).

3.1.3.   Sertifitseerimisasutuse poolt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõike 6 alusel ametlikult delegeeritud ülesanded, vahendusasutuste nimi ja delegeerimisvorm. Viide asjaomastele dokumentidele (õigusaktid volitustega, lepingud). Vahendusasutustes delegeeritud ülesannete täitmiseks kasutatavate menetluste kirjeldus ja nende menetluste kirjeldus, mida kohaldab sertifitseerimisasutus selleks, et teha vahendusasutustele delegeeritud ülesannete tulemuslikkuse suhtes järelevalvet.

3.2.   Sertifitseerimisasutuse organisatsiooniline struktuur

3.2.1.   Üksuste organisatsioonilise struktuuri skeem ja ülesannete kirjeldused (sh kava vajalike oskustega asjakohaste inimressursside eraldamiseks). See teave hõlmab ka vahendusasutusi, millele on delegeeritud mõned ülesanded.

3.2.2.   Menetluste kirjeldus tuleb anda sertifitseerimisasutuse ja vahendusasutuste töötajatele kirjalikult (kuupäev ja viide).

3.2.2.1.

Maksetaotluste koostamise ja esitamise menetlused.

Maksetaotluste koostamiseks ja esitamiseks vajalikule teabele tegevuse kohta, sealhulgas halduskontrollide tulemustele (kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 125), ja kõikidele asjaomastele audititele juurdepääsuks sertifitseerimisasutuse jaoks kehtestatud korra kirjeldus.

Maksetaotluste koostamise ja komisjonile esitamise menetluse kirjeldus, sealhulgas menetlus, millega tagatakse lõpliku vahemaksetaotluse saatmine eelneva aruandeaasta lõpule järgnevaks 31. juuliks.

3.2.2.2.

Kulukontode komisjonile sertifitseerimise aluseks kasutatava raamatupidamissüsteemi kirjeldus (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punkt d):

koondandmete sertifitseerimisasutusele edastamise kord detsentraliseeritud süsteemi puhul,

raamatupidamissüsteemi ja punktis 4.1 kirjeldatud infosüsteemi vaheline link,

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tehingute identifitseerimine teiste fondidega ühise süsteemi korral.

3.2.2.3.

Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 59 lõikes 5 (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punkt b) osutatud raamatupidamisaruannete koostamiseks kehtestatud menetluste kirjeldus. Kord, millega tõendatakse raamatupidamise aastaaruannete terviklikkust, täpsust ja õigsust ning seda, et arvestuskannetesse kantud kulud vastavad kohaldatavale õigusele (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punkt c), võttes arvesse kõikide kontrollide ja auditite tulemusi.

3.2.2.4.

Kui see on kohaldatav, selliste protseduuride kirjeldus, mida korraldusasutus võtab seoses liikmesriigi poolt (3) määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 74 lõike 3 kohaselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud kaebuste läbivaatamiseks sätestatud tõhusa korra ulatuse, eeskirjade ja menetlustega..

3.3.   Sissenõutud summad

3.3.1.   Riikliku abi, sealhulgas liidu abi kiiresti sissenõudmise tagamise süsteemi kirjeldus.

3.3.2.   Menetlused piisava kontrolljälje tagamiseks, mis saavutatakse elektroonilise raamatupidamisarvestuse pidamisega, sealhulgas iga tegevuse osas sissenõutud, sissenõutavate, maksetaotlusel tühistatud summade kohta, summade kohta, mida ei ole võimalik tagasi saada, ja kohtumenetluse või peatava toimega halduskaebusega peatatud tegevustega seotud summade kohta, sealhulgas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 (tegevuse kestvuse kohta) kohaldamisest tulenevate sissenõudmiste kohta.

3.3.3.   Sissenõutud summade või tühistatavate summade deklareeritavatest kuludest mahaarvamise kord.

4.   INFOSÜSTEEM

4.1.   Infosüsteemide kirjeldus, sealhulgas voodiagramm (kesk- või ühisvõrgusüsteem või süsteemidevaheliste linkidega detsentraliseeritud süsteem) järgmiseks otstarbeks

4.1.1.

Iga tegevuse kohta andmete kogumine, kirjendamine ja talletamine elektroonilisel kujul, sealhulgas kohastel juhtudel, kui on nõutav, seireks, hindamiseks, finantsjuhtimiseks, kontrollimiseks ja auditi jaoks vajalikud asjaomased andmed üksikute osalejate kohta ja soo kaupa liigendatud andmed näitajate kohta, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktiga d ja komisjoni delegeeritud määruse 480/2014 artikliga 24.

4.1.2.

Tagamine, et eelmises punktis nimetatud andmed kogutakse, sisestatakse ja talletatakse süsteemis ning et andmed näitajate kohta on liigendatud soo kaupa, kui see on nõutud määruse (EL) nr 1304/2013 I ja II lisaga, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktiga e.

4.1.3.

Tagamine, et on olemas süsteem, milles kirjendatakse ja talletatakse elektroonilisel kujul iga tegevuse raamatupidamisandmikud ning mis toetab kõiki andmeid, mida on vaja maksetaotluste ja raamatupidamise aastaaruannete koostamiseks, sealhulgas sissenõudmisele kuuluvate summade, sissenõutud summade ning tegevuse või rakenduskava kogu toetuse või selle osa tühistamise järel tühistatud summade andmikud, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktis d ja artikli 137 punktis b.

4.1.4.

Elektroonilisel kujul raamatupidamisandmike pidamine komisjonile deklareeritud kulude ja toetusesaajatele makstud vastava avaliku sektori toetuse kohta, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktis g.

4.1.5.

Arvestuse pidamine sissenõutud summade ning tegevuse või rakenduskava kogu toetuse või selle osa tühistamise järel tühistatud summade kohta, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktis h.

4.1.6.

Dokumentide säilitamine kohtumenetluse või peatava toimega halduskaebusega peatatud tegevustega seotud summade kohta.

4.1.7.

Teade selle kohta, kas süsteemid töötavad ja kas eespool nimetatud andmeid saab nendega usaldusväärselt salvestada.

4.2.   Selliste menetluste kirjeldus, millega kontrollitakse, kas on tagatud IT-süsteemide turvalisus.

4.3.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 122 lõike 3 kohaste tingimuste täitmise jooksva olukorra kirjeldus.


(1)  Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 123 lõikele 3 peab juhtudel, kus korraldusasutus ja sertifitseerimisasutus asuvad mõlemad samas organis, korraldusasutus olema avaliku sektori asutus või organ.

(2)  Viide dokumendile või riiklikule õigusaktile, kus liikmesriik on selle tõhusa korra sätestanud.

(3)  Viide dokumendile või riiklikule õigusaktile, kus liikmesriik on selle tõhusa korra sätestanud.


IV LISA

Sõltumatu auditiorgani aruande vorm määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõike 2 kohaselt

1.   Sissejuhatus

1.1.   Määrata kindlaks aruande eesmärk, s.o tuua välja korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud sisekontrollikeskkonna, riskijuhtimise, juhtimis- ja kontrollitegevuse ning seirega seotud määramiskriteeriumidele vastavuse hindamise tulemused, et väljendada arvamust nende määramiskriteeriumidele vastamise kohta.

1.2.   Määrata kindlaks aruande ulatus, s.o hõlmatud organ(id), nimelt korraldusasutus ja sertifitseerimisasutus (ja kui see on asjakohane, siis nende asutuste delegeeritud ülesanded) ning nende vastavus määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud sisekontrollikeskkonna, riskijuhtimise, juhtimis- ja kontrollitegevuse ning seirega seotud määramiskriteeriumidele, seoses konkreetsete hõlmatud fondide ja kavadega.

1.3.   Nimetada organ, kes on aruande koostanud („sõltumatu auditiorgan”), ja täpsustada, kas see on auditiasutus hõlmatud rakenduskava(de) jaoks.

1.4.   Märkida, kuidas on tagatud, et sõltumatu auditiorgan on oma ülesannetes korraldus- ja sertifitseerimisasutustest sõltumatu (vt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõige 2). Kui see on kohaldatav, siis osutage asjaolule, kuidas on tagatud sõltumatu auditeerimisasutuse sõltumatus ühisest sekretariaadist (sätestatud määruse (EL) nr 1299/2013 artikli 23 lõikes 2).

2.   Töö metoodika ja ulatus

2.1.   Märkida auditi periood ja ajakava (kuupäev, korraldusasutuses ja, kui see on kohane, sertifitseerimisasutuses kehtestatud ülesannete ja menetluste lõplik kirjeldus selle kohta, millal sõltumatu auditiorgan sai kätte formaalse süsteemide kirjelduse, auditi alguse ja lõpu kuupäev ning eraldatud vahendid).

2.2.   Täpsustada eelneva audititöö kasutuse ulatus programmitöö perioodi 2007–2013 kohta, kus kohaldatav, kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõikega 2.

2.3.   Täpsustada a) muude auditiorganite tehtud audititöö kasutamise ulatus ja b) sellise audititöö suhtes tehtud töö adekvaatsuse kvaliteedikontroll.

2.4.   Kirjeldada tööd, mida on tehtud selleks, et hinnata kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõikega 2, kas [liikmesriigi] määratavad korraldus- ja sertifitseerimisasutused täidavad määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud sisekontrollikeskkonna, riskijuhtimise, juhtimis- ja kontrollitegevuse ning seirega seotud kriteeriumeid, käsitledes muu hulgas järgmisi elemente.

2.4.1.

Korraldusasutuses ja, kui see on kohane, sertifitseerimisasutuses kehtestatud ülesannete ja menetluste kirjelduse kontrollimine vastavalt käesoleva määruse III lisas määratletud mudelile.

2.4.2.

Muude asjaomaste süsteemi käsitlevate dokumentide kontrollimine; märkida seaduste, ministri aktide, ringkirjade, sisemenetluse/muude käsiraamatute, suuniste ja/või kontrollnimekirjade läbivaatamine.

2.4.3.

Intervjuud töötajatega peamistes organites (sh vaheorganid, kui see on asjakohane). Lisada valikumeetodi kirjeldus ja valikukriteeriumid, milliseid teemasid käsitleti, kui palju intervjuusid toimus ja kellega on vesteldud.

2.4.4.

Kirjelduse ülevaade ja teabesüsteemidega seotud menetlused, mis hõlmavad eriti määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud nõudeid ja kinnitust, et need süsteemid toimivad ja on sisse seatud selleks, et tagada: (i) piisav kontrollijälg; (ii) isikuandmete kaitse; (iii) andmete terviklikkus, kättesaadavus ja autentsus; (iv) usaldusväärne, täpne ja täielik teave rakenduskava rakendamise kohta (kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktiga a), iga tegevuse kohta seire, hindamise, finantsjuhtimise, kontrollimise ja auditi jaoks vajalikud andmed (kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktidega d ja e) ning maksetaotluste ja raamatupidamisaruannete koostamiseks vajalikud andmed (nagu on nõutud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktidega d, g ja h.

2.4.5.

Juhul kui korraldusasutus või sertifitseerimisasutus on ülesanded delegeerinud muudele asutustele, kirjeldada teostatud auditeerimist, et tõendada, et korraldus- ja/või sertifitseerimisasutus on hinnanud kõnealuste asutuste suutlikkust delegeeritud ülesandeid täita, et nendes vahendusasutustes on kehtestatud piisav järelevalvekord ja muu asjakohane audititöö.

2.5.   Märkida, kas enne käesoleva aruande väljaandmist on toimunud ärakuulamismenetlusi, ja märkida asjaomased asutused/organid.

2.6.   Kinnitada, et töö on tehtud, võttes arvesse rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid.

2.7.   Määrata kindlaks, kas esines ulatuse piiramist, (1) eelkõige sellist, mis mõjutaks sõltumatu auditiorgani arvamust.

3.   Hindamise tulemused iga asutuse/süsteemi kohta

3.1.   Täita iga asutuse/süsteemi kohta tabel

Komisjoni viitenumber või süsteem (komisjoni viitenumbrite rühm)

Asjaomane asutus (korraldus- või sertifitseerimisasutus)

Kirjelduse täielikkus ja täpsus (Jah/Ei)

Järeldus (märkusteta, märkustega, eitav)

Mõjutatud määramiskriteeriumid

Mõjutatud funktsioonide ja menetluste kirjelduse osa

Puudused

Mõjutatud prioriteedid

Soovitused/parandusmeetmed

Asjaomase asutusega kokkulepitud parandusmeetmete rakendamise ajakava

Komisjoni viitenumber x

Korraldusasutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifitseerimisasutus

 

 

 

 

 

 

 

 

Süsteem y

Korraldusasutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifitseerimisasutus

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Esitada hindamise tulemused valdkondade kohta, millest kõik ei ole eespool esitatud tabeliga hõlmatud, sealhulgas, kuid mitte üksnes:

3.2.1.

menetlused määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (2) artikli 59 lõike 5 punktis a (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punkt b) osutatud raamatupidamisaruannete koostamiseks;

3.2.2.

raamatupidamisarvestuse täielikkuse, täpsuse ja õigsuse tõendamise kord ning kord, kuidas tõendada, et raamatupidamisse kirjendatud kulud vastavad kohaldatavale seadusele ja on tehtud seoses rakenduskava suhtes kohaldatavatele kriteeriumidele vastavalt rahastamiseks valitud tegevusega ja on vastavuses kohaldatava seadusega (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punkt c);

3.2.3.

kehtestatud menetlused, millega tagatakse tõhusad ja proportsionaalsed pettusevastased meetmed, võttes arvesse kindlaksmääratud riske (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punkt c);

3.2.4.

raamistik, millega tagatakse, et vajaduse korral toimub asjakohane riskijuhtimine, eelkõige juhul, kui juhtimis- ja kontrollisüsteemi muudetakse märkimisväärselt (määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisa punkt 2);

3.2.5.

juhtkonna kinnitatava avalduse ja lõplike auditite ja kontrollide ning tuvastatud puuduste aastaaruande koostamise kord (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 4 punkt e);

3.2.6.

seire, hindamise, finantsjuhtimise, kontrollimise ja auditi jaoks iga tegevuse kohta andmete, sealhulgas näitajate ja väljundite kohta andmete kogumise, kirjendamise ja elektroonilisel kujul talletamise kord (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktid d ja e);

3.2.7.

raamistik, millega tagatakse vahendusasutustele ülesannete delegeerimise korral nende vastavate vastutusalade ja kohustuste määratlemine, nende delegeeritud ülesannete täitmiseks vajaliku suutlikkuse kontrollimine ja aruandluskorra olemasolu (määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisa punkti 1 alapunkt ii).


(1)  Ulatuse piiramine:üksus võib vahel audiitori töö ulatust piirata (näiteks, kui töölevõtutingimustes on täpsustatud, et audiitor ei korralda auditimenetlust, mida audiitor peab vajalikuks). Ulatuse piiramine võib olla tingitud asjaoludest. See võib samuti osutuda vajalikuks, kui üksuse raamatupidamiskirjed on audiitori arvates ebaadekvaatsed või kui audiitor ei ole võimeline teostama auditimenetlust, mida peetakse soovitavaks.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).


V LISA

Vorm: sõltumatu auditiorgani arvamus korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse vastavuse kohta määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud määramiskriteeriumidele

Saaja: (liikmesriigi asutus/organ)

SISSEJUHATUS

Mina, allakirjutanu, kes esindab oma ülesannetes korraldus- ja sertifitseerimisasutustest sõltumatu organina [määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõike 2 alusel sõltumatu auditiorgani nimi], kes vastutab aruande ja arvamuse koostamise eest, milles on esitatud [rakenduskava(de) nimi, komisjoni viitenumbrite kood(id)] (edaspidi „kava(d)”) korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud määramiskriteeriumidele vastavuse hindamise tulemused, olen teostanud kontrolli kooskõlas selle määruse artikli 124 lõikega 2.

KONTROLLI ULATUS

Kontroll hõlmas korraldusasutust, sertifitseerimisasutust ja (kus kohane) nende asutuste delegeeritud ülesandeid, nagu on kirjeldatud lisatud aruande [käesoleva määruse IV lisa] 1. jaotises.

Kontrolli ulatust ja reguleerimisala on üksikasjalikult kirjeldatud lisatud aruande 2. jaotises. Lisaks muudele käesolevas aruandes kirjeldatud aspektidele põhines kontroll korraldusasutuse ja, kus kohane, sertifitseerimisasutuse jaoks kehtestatud ülesannete ja menetluste kirjeldusel, mille on koostatud [kirjelduse eest vastutava(te) organi(te) nimi] vastutusel ja mille esitas [pp/kk/aaaa][kirjelduse esitanud organi(te) nimi].

Juhtimis- ja kontrollisüsteemi osas (1) … [korraldus- või sertifitseerimisasutuses] järeldasin, et süsteem on sisuliselt sama, mis eelmisel programmitöö perioodil ja et kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 (2) või nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 (3) asjaomaste sätetega tehtud auditi põhjal on tõendeid, et see toimib tõhusalt sel perioodil. Olen seepärast ilma täiendavat auditit tegemata järeldanud, et asjaomased kriteeriumid on täidetud.

ARVAMUS

(märkusteta arvamus)

Olen eespool nimetatud kontrolli põhjal arvamusel, et kava(de) jaoks määratav korraldusasutus ja/või sertifitseerimisasutus vastab määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud sisekontrollikeskkonna, riskijuhtimise, juhtimis- ja kontrollitegevuse ning seirega seotud määramiskriteeriumidele.

või

(märkustega arvamus)

Olen eespool nimetatud kontrolli põhjal arvamusel, et kava(de) jaoks määratav korraldusasutus ja/või sertifitseerimisasutus vastab määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud sisekontrollikeskkonna, riskijuhtimise, juhtimis- ja kontrollitegevuse ning seirega seotud määramiskriteeriumidele, välja arvatud järgmistes seikades (4)

Põhjused, miks ma leian, et see/need asutus(ed) ei vasta määramiskriteeriumi(de)le, ja hinnang mittevastavuse tõsidusele on (5)

või

(eitav arvamus)

Olen eespool nimetatud kontrolli põhjal arvamusel, et kava(de) jaoks määratav korraldusasutus ja/või sertifitseerimisasutus ei vasta määruse (EL) nr 1303/2013 XIII lisas sätestatud sisekontrollikeskkonna, riskijuhtimise, juhtimis- ja kontrollitegevuse ning seirega seotud määramiskriteeriumidele.

See eitav arvamus põhineb

 (6).

Teatavate asjaolude rõhutamine (kasutada nagu kohane)

[Sõltumatu auditiorgan võib rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardite kohaselt ka lisada teatavaid asjaolusid rõhutava lõigu, mis ei mõjuta tema arvamust.]

Kuupäev

Allkiri


(1)  Seda punkti kasutatakse ainult siis, kui see on kohaldatav, kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 124 lõikega 2.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006, 27. juuli 2006, Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.8.2006, lk 1).

(4)  Märkida asutus(ed) ja määramiskriteeriumid, millele see (need) ei vasta.

(5)  Märkida iga asutuse ja iga määramiskriteeriumi kohta sisestatud reservatsiooni(de) põhjus(ed).

(6)  Märkida eitava arvamuse põhjus(ed) iga asutuse ja aspekti kohta.


VI LISA

Rahastamisvahenditega seotud täiendavat teavet sisaldava maksetaotluse vorm

MAKSETAOTLUS

EUROOPA KOMISJON

Asjaomane fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisjoni viitenumber (CCI):

<type='S' input='S'>

Rakenduskava nimetus:

<type='S' input='G'>

Komisjoni otsus:

<type='S' input='G'>

Komisjoni otsuse kuupäev:

<type='D' input='G'>

Maksetaotluse number:

<type='N' input='G'>

Maksetaotluse esitamise kuupäev:

<type='D' input='G'>

Riiklik viitenumber (vabatahtlik):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Palun täpsustage maksetaotluse tüüp

Vahemaksetaotlus kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 131

<radio button>

Lõplik vahemaksetaotlus kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 135 lõikega 2

<radio button>

Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 135 käsitletakse selles maksetaotluses aruandeperioodi

alates (3)

<type='D' input='G'>

kuni

<type='D' input='G'>

Kulud prioriteetide ja piirkonnakategooriate kaupa vastavalt sellele, nagu need on sertifitseerimisasutuste raamatupidamissüsteemides kirjendatud

(Sealhulgas rahastamisvahendisse tehtud programmi maksed (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 41) ja riigiabiga seoses tehtud ettemaksed (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõige 5))

Prioriteet

Toetuse arvutamise põhimõte (avaliku sektori toetus või kokku)

Tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Tegevuse sooritamisel kantud avaliku sektori kulude kogusumma

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kokku

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kõik kokku

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

Toetuse arvutamise põhimõte (avaliku sektori toetus või kokku (6))

Tegevuste sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Tegevuste sooritamisel kantud avaliku sektori kulude kogusumma

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kõik kokku

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TÕEND

Seda maksetaotlust kinnitades tõendab sertifitseerimisasutus, et määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktides a, d, e, f, g ja h ettenähtud kohustused on täidetud, ja taotleb järgmiste summade tasumist.

Sertifitseerimisasutuse nimel:

<type='S' input='G'>

MAKSETAOTLUS

FOND

SUMMAD

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus (7)

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

FOND

SUMMA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Makse tehakse järgmisele pangakontole:

Määratud asutus

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Pank:

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Pangakonto IBAN

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Kontoomanik (kui erineb määratud asutusest)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Kui rakenduskava on seotud rohkem kui ühe fondiga, esitatakse iga fondi kohta eraldi maksetaotlus. Noorte tööhõive algatuse meetmed tuleb alati esitada Euroopa Sotsiaalfondi toetustaotluses, mis seega hõlmab nii sihtotstarbelist eraldist noorte tööhõive algatuse jaoks kui ka vastavat Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetust, sõltumata sellest, mil viisil viiakse ellu noorte tööhõive algatus (asjaomane rakenduskava, teatav prioriteetne suund või prioriteetse suuna osa),

(2)  Koodide seletus:

 

type (tüüp): N = number, D = kuupäev, S = string, C = märkeruut, P = protsendimäär, B = kahendmuutuja, Cu = rahaühik

 

input (sisestus): M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis

(3)  Aruandeaasta esimene päev, mille IT-süsteem automaatselt kodeerib.

(4)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(5)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse eraldi prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(6)  EMKFi puhul kehtib kaasrahastamine ainult avaliku sektori kulude kogusumma suhtes. Seepärast kohandatakse arvutamise põhimõtet EMKFi puhul selles vormis automaatselt avalikule sektorile.

(7)  See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning Euroopa Sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

1. liide

Teave programmist rahastamisvahenditesse tehtud maksete kohta, millele on viidatud määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 41 ja mis on lisatud maksetaotlustesse (kumulatiivselt alates programmi algusest) (1)

 

Rahastamisvahenditesse tehtud programmi maksed, mis on esitatud maksetaotlustes

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b, ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena makstud summad (2)

(A)

(B (3))

(C)

(D (4))

Prioriteet (5)

Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma

Vastavate avaliku sektori kulude summa

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena tegelikult tehtud programmi maksete kogusumma või garantiide puhul võetud kulukohustustega seotud kogusumma (2)

Vastavate avaliku sektori kulude summa

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

 

Rahastamisvahenditesse tehtud programmi maksed, mis on esitatud maksetaotlustes

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b, ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena makstud summad (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteet

Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma

Vastavate avaliku sektori kulude summa

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena tegelikult tehtud programmi maksete kogusumma või garantiide puhul võetud kulukohustustega seotud kogusumma (8)

Vastavate avaliku sektori kulude summa

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Makse tehakse järgmisele pangakontole:

(2)  Lõpetamisel peavad rahastamiskõlblikud kulud vastama määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõigete 1 ja 3 sätetele.

(3)  Tähele tuleb panna, et EAFRDi eripära tõttu langevad veergude B ja D väärtused kokku vastavalt veergude A ja C väärtustega.

(4)  Tähele tuleb panna, et EAFRDi eripära tõttu langevad veergude B ja D väärtused kokku vastavalt veergude A ja C väärtustega.

(5)  EAFRD puhul meetme kood.

(6)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning Euroopa Sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(7)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse eraldi prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning Euroopa Sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(8)  Lõpetamisel peavad rahastamiskõlblikud kulud vastama määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõigete 1 ja 3 sätetele.

2. liide

Ettemaksed, mis on tehtud riigiabi raames (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõige 5) ja lisatud maksetaotlustesse (kumulatiivselt alates programmi algusest)

Prioriteet

Rakenduskavast ettemaksetena väljamakstud kogusumma (1)

Summa, mille toetusesaajad kasutasid kulutuste tegemiseks kolme aasta jooksul pärast ettemakse tegemist

Summa, mida toetusesaajad ei ole kasutanud kulutuste tegemiseks ja mille puhul kolmeaastane tähtaeg ei ole veel möödas

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

Rakenduskavast ettemaksetena väljamakstud kogusumma (4)

Summa, mida abisaajad kasutasid kulutuste tegemiseks kolme aasta jooksul pärast ettemakse tegemist

Summa, mida toetusesaajad ei ole kasutanud kulutuste tegemiseks ja mille puhul kolmeaastane tähtaeg ei ole veel möödas

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  See summa on lisatud tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma juurde, nagu on märgitud maksetaotluses. Kuna riigiabi on oma olemuselt avaliku sektori kulu, on see kogusumma võrdne avaliku sektori kuludega.

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning Euroopa Sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(3)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse eraldi prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(4)  See summa on lisatud tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma juurde, nagu on märgitud maksetaotluses. Kuna riigiabi on oma olemuselt avaliku sektori kulu, on see kogusumma võrdne avaliku sektori kuludega.


VII LISA

Sertifitseeritud kulude aastaaruande vorm

ARUANDEPERIOODI SERTIFITSEERITUD KULUDE ARUANNE

<type='D' — type='D' input='S'>

EUROOPA KOMISJON

Asjaomane fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisjoni viitenumber (CCI):

<type='S' input='S' >

Rakenduskava nimetus:

<type='S' input='G'>

Komisjoni otsus:

<type='S' input='G'>

Komisjoni otsuse kuupäev:

<type='D' input='G'>

Raamatupidamisaruande versioon:

<type='S' input='G'>

Raamatupidamisaruande esitamise kuupäev:

<type='D' input='G'>

Riiklik viitenumber (vabatahtlik):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

TÕEND

Sertifitseerimisasutus kinnitab käesolevaga, et

1)

Sertifitseeritud kulude aruanne on terviklik, täpne ja õige, kirjendatud kulud vastavad kohaldatavatele õigusnormidele ning need on tehtud seoses tegevusega, mis on rahastamiseks välja valitud vastavalt rakenduskava suhtes kohaldatavatele kriteeriumidele, ning on vastavuses kohaldatava õigusega;

2)

fondispetsiifiliste määruste, määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 59 lõike 5 ning määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktide d ja f nõuded on täidetud;

3)

määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 140 käsitletud dokumentide kättesaadavuse nõuded on täidetud.

Sertifitseerimisasutuse nimel:

<type='S' input='G'>


(1)  Kui programm on seotud rohkem kui ühe fondiga, esitatakse iga fondi kohta eraldi raamatupidamisaruanne. Noorte tööhõive algatuse korral kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes nii otsene toetus noorte tööhõive algatusele kui ka vastav Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetus.

(2)  Koodide seletus:

 

type (tüüp): N = number, D = kuupäev, S = string, C = märkeruut, P = protsendimäär, B = kahendmuutuja, Cu = rahaühik

 

input (sisestus): M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis

1. liide

Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud summad — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt a

Prioriteet

Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse

Tegevuste sooritamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusumma

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 132 lõike 1 kohaselt toetusesaajatele tehtud vastavate maksete kogusumma

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse

Tegevuse sooritamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusumma

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 132 lõike 1 kohaselt toetusesaajatele tehtud vastavate maksete kogusumma

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. Maksed koosnevad noorte tööhõive algatuse konkreetsest eraldisest ning sotsiaalfondist makstavast vastavast toetusest, mis esitatakse veerus C.

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. Maksed koosnevad noorte tööhõive algatuse konkreetsest eraldisest ning sotsiaalfondist makstavast vastavast toetusest, mis esitatakse veerus C.

2. liide

Aruandeaasta jooksul tühistatud ja tagasinõutud summad — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt b

Prioriteet

TÜHISTAMISED

TAGASINÕUDED (1)

Maksetaotluses esitatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Vastavad avaliku sektori kulud

Maksetaotluses esitatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Vastavad avaliku sektori kulud

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Aruandeaastal tühistatud ja tagasinõutud summade jaotus vastavate kulude deklareerimise aruandeaasta järgi

Seotud 30. juunil 2015 lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Seotud 30. juunil … lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate rakenduskavade korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

TÜHISTAMISED

TAGASINÕUDED (4)

 

Maksetaotluses esitatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Vastavad avaliku sektori kulud

Maksetaotluses esitatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Vastavad avaliku sektori kulud

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Aruandeaastal tühistatud ja tagasinõutud summade jaotus vastavate kulude deklareerimise aruandeaasta järgi

Seotud 30. juunil 2015 lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Seotud 30. juunil … lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Välja arvatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 alusel sissenõutud summad (vt 4. liide).

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(3)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(4)  Välja arvatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 alusel sissenõutud summad (vt 4. liide).

3. liide

Aruandeaasta lõpu seisuga tagasinõudmisele kuuluvad summad — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt b

Prioriteet

Rahastamiskõlblikud kulud kokku (1)

Vastavad avaliku sektori kulud

(A)

(B)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Kokku

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Aruandeaasta lõpu seisuga tagasinõudmisele kuuluvate summade jaotus vastavate kulude deklareerimise aruandeaasta järgi

Seotud 30. juunil 2015 lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Seotud 30. juunil … lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mittesisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

Rahastamiskõlblikud kulud kokku (4)

Vastavad avaliku sektori kulud

(A)

(B)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Aruandeaasta lõpu seisuga tagasinõudmisele kuuluvate summade jaotus vastavate kulude deklareerimise aruandeaasta järgi

Seotud 30. juunil 2015 lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Seotud 30. juunil … lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Kaasa arvatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 kohaselt sissenõudmisele kuuluvad kulud.

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(3)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(4)  Kaasa arvatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 kohaselt sissenõudmisele kuuluvad kulud.

4. liide

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 alusel aruandeaasta jooksul tagasinõutudsummad — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt b

Prioriteet

TAGASINÕUDED

Rahastamiskõlblikud kulud kokku

Vastavad avaliku sektori kulud

(A)

(B)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Kokku

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Aruandeaasta jooksul tagasinõutud summade jaotus vastavate kulude deklareerimise aruandeaasta järgi

Seotud 30. juunil 2015 lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Seotud 30. juunil … lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

TAGASINÕUDED

Rahastamiskõlblikud kulud kokku

Vastavad avaliku sektori kulud

(A)

(B)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Aruandeaasta jooksul tagasinõutud summade jaotus vastavate kulude deklareerimise aruandeaasta järgi

Seotud 30. juunil 2015 lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Seotud 30. juunil … lõppeva aruandeaastaga (kokku)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

5. liide

Summad, mida aruandeaasta lõpu seisuga ei ole võimalik tagasi saada — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt b

Prioriteet

SUMMAD, MIDA EI OLE VÕIMALIK TAGASI SAADA

Rahastamiskõlblikud kulud kokku (1)

Vastavad avaliku sektori kulud

Märkused (kohustuslik)

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mittesisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita, kui on olemas) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

SUMMAD, MIDA EI OLE VÕIMALIK TAGASI SAADA

 

Rahastamiskõlblikud kulud kokku (4)

Vastavad avaliku sektori kulud

Märkused (kohustuslik)

(A)

(B)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Kaasa arvatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 kohased avaliku sektori kulud, mida ei ole võimalik tagasi saada.

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(3)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(4)  Kaasa arvatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 71 kohased avaliku sektori kulud, mida ei ole võimalik tagasi saada.

6. liide

Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 41 programmist rahastamisvahenditesse makstud summad (kumulatiivselt alates programmi algusest) — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt c

 

Rahastamisvahenditesse tehtud programmi maksed, mis on esitatud maksetaotlustes

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b, ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena makstud summad (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteet

Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma

Vastavate avaliku sektori kulude summa

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena tegelikult tehtud programmi maksete kogusumma või garantiide puhul võetud kulukohustustega seotud kogusumma (2)

Vastavate avaliku sektori kulude summa

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

 

Rahastamisvahenditesse tehtud programmi maksed, mis on esitatud maksetaotlustes

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b, ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena makstud summad (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioriteet

Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma

Vastavate avaliku sektori kulude summa

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses rahastamiskõlblike kuludena tegelikult tehtud programmi maksete kogusumma või garantiide puhul võetud kulukohustustega seotud kogusumma (5)

Vastavate avaliku sektori kulude summa

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Lõpetamisel peavad rahastamiskõlblikud kulud vastama määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tingimustele.

(2)  Lõpetamisel peavad rahastamiskõlblikud kulud vastama määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tingimustele.

(3)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning Euroopa Sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(4)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning Euroopa Sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(5)  Lõpetamisel peavad rahastamiskõlblikud kulud vastama määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tingimustele.

7. liide

Seoses riigiabiga tehtud ettemaksed (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõige 5) (kumulatiivselt alates programmi algusest) — määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt c

Prioriteet

Rakenduskavast ettemaksetena väljamakstud kogusumma (1)

Summa, mille toetusesaajad kasutasid kulutuste tegemiseks kolme aasta jooksul pärast ettemakse tegemist

Summa, mida toetusesaajad ei ole kasutanud kulutuste tegemiseks ja mille puhul kolmeaastane tähtaeg ei ole veel möödas

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mitte sisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

Rakenduskavast ettemaksetena väljamakstud kogusumma (4)

Summa, mille toetusesaajad kasutasid kulutuste tegemiseks kolme aasta jooksul pärast ettemakse tegemist

Summa, mida toetusesaajad ei ole kasutanud kulutuste tegemiseks ja mille puhul kolmeaastane tähtaeg ei ole veel möödas

(A)

(B)

(C)

1. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioriteet

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Sisaldub tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusummas. Kuna riigiabi on igal juhul avaliku sektori kulu, võrdub kõnealune kogusumma avaliku sektori kuludega.

(2)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(3)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18. See hõlmab noorte tööhõive algatuse konkreetset eraldist ning sotsiaalfondist makstavat vastavat toetust.

(4)  Sisaldub tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusummas. Kuna riigiabi on igal juhul avaliku sektori kulu, võrdub kõnealune kogusumma avaliku sektori kuludega.

8. liide

Kulude vastavusse viimine (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkt d)

Prioriteet

Komisjonile esitatud maksetaotlustesse lisatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma  (1)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkti a kohaselt deklareeritud kulud  (2)

Vahe  (3)

Märkused (vahe esinemise korral kohustuslik)

Tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Tegevuste sooritamisel kantud avaliku sektori kulude kogusumma

Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse

Tegevuste sooritamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusumma

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Noorte tööhõive algatus (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. prioriteet

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3. prioriteet

Noorte tööhõive algatus (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

Vähem arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Üleminekupiirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Enam arenenud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Äärepoolseimad piirkonnad ja põhjapoolsed hõredalt asustatud piirkonnad

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Noorte tööhõive algatus

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel jooksvas arvestuses korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Vormi kohandatakse automaatselt komisjoni viitenumbri põhjal. Näiteks regioonide kategooriaid mittesisaldavate programmide korral (Ühtekuuluvusfondi, ETK, EMKFi, ENI ja IPA maksed ETK-le, noorte tööhõive algatuse spetsiaalne rakenduskava ilma tehnilise abita) näeb tabel välja selline:

Prioriteet

Komisjonile esitatud maksetaotlustesse lisatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma  (6)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkti a kohaselt deklareeritud kulud  (7)

Vahe  (8)

Märkused (vahe esinemise korral kohustuslik)

Tegevuse sooritamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate poolt makstud rahastamiskõlblike kulude kogusumma

Tegevuste sooritamisel kantud avaliku sektori kulude kogusumma

Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse

Tegevuste sooritamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusumma

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1. prioriteet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. prioriteet

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik kokku

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel jooksvas arvestuses korrigeeritud summad

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Täidetakse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 135 lõike 2 alusel esitatud lõpliku vahemaksetaotluse põhjal automaatselt.

(2)  Täidetakse 1. liite põhjal automaatselt.

(3)  Arvutatakse automaatselt.

(4)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(5)  Noorte tööhõive algatust rakendatakse prioriteetse suuna osana, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1304/2013 artiklis 18.

(6)  Täidetakse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 135 lõike 2 alusel esitatud lõpliku vahemaksetaotluse põhjal automaatselt.

(7)  Täidetakse 1. liite põhjal automaatselt.

(8)  Arvutatakse automaatselt.


Top