Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1011

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1011/2014 af 22. september 2014 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår modeller til indsendelse af visse oplysninger til Kommissionen samt detaljerede regler vedrørende udveksling af oplysninger mellem støttemodtagere og forvaltningsmyndigheder, attesteringsmyndigheder, revisionsmyndigheder og bemyndigede organer

OJ L 286, 30.9.2014, p. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1011/oj

30.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1011/2014

af 22. september 2014

om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår modeller til indsendelse af visse oplysninger til Kommissionen samt detaljerede regler vedrørende udveksling af oplysninger mellem støttemodtagere og forvaltningsmyndigheder, attesteringsmyndigheder, revisionsmyndigheder og bemyndigede organer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 41, stk. 4, artikel 102, stk. 1, artikel 112, stk. 5, artikel 122, stk. 3, artikel 124, stk. 7, artikel 131, stk. 6, og artikel 137, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 (2) indeholder bestemmelser, der er påkrævet for forberedelsen af programmer. For at sikre gennemførelse af programmerne finansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) er der behov for fastsættelse af yderligere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1303/2013. For at give et samlet overblik over disse bestemmelser og lette adgangen til dem, bør de fastsættes i en enkelt gennemførelsesretsakt.

(2)

For at sikre sammenhængen og kvaliteten af de oplysninger, forvaltningsmyndigheden indsender til Kommissionen, herunder tydelige erklæringer om investeringens gennemførlighed og det store projekts levedygtighed, bør der fastsættes et standardformat til fastlæggelse af ensartede krav til strukturen og indholdet af oplysninger i forbindelse med meddelelsen af udvalgte store projekter til Kommissionen.

(3)

Med henblik på at sikre øget effektivitet og gennemsigtighed i gennemførelsen af programmer finansieret under ESI-fondene bør der fastlægges en model for indberetning af finansielle data, en model for betalingsanmodninger og, jf. artikel 41, stk. 4, i forordning (EU), nr. 1303/2013, en model for indsendelse af supplerende oplysninger vedrørende finansielle instrumenter sammen med betalingsanmodningen til Kommissionen samt en model for regnskaber i forbindelsen med operationelle programmer.

(4)

Med det samme formål for øje bør der fastlægges en model til beskrivelse af de funktioner og procedurer, der er fastsat for forvaltningsmyndigheden og i givet fald attesteringsmyndigheden, samt en model for det uafhængige revisionsorgans beretning og erklæring. Disse modeller bør indeholde de tekniske karakteristika for hvert felt i det elektroniske dataudvekslingssystem. Da disse modeller udgør grundlaget for udviklingen af det dataudvekslingssystem, som er omhandlet i artikel 74, stk. 4, i forordning (EU), nr. 1303/2013, bør de også angive måden, hvorpå data om støtteberettigede udgifter registreres i dette elektroniske dataudvekslingssystem.

(5)

Der er behov for detaljerede bestemmelser om omfanget af og karakteristikaene ved systemet til elektronisk dataudveksling mellem støttemodtagerne og en forvaltningsmyndighed, en attesteringsmyndighed, en revisionsmyndighed og bemyndigede organer, så medlemsstaterne kan opnå retlig klarhed over, hvilke forpligtelser de skal opfylde inden for den lovhjemlede frist i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(6)

For at nedbringe støttemodtagernes administrative byrde på en effektiv, hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde for støttemodtagerne og samtidig sikre en effektiv og sikker elektronisk dataudveksling bør der fastsættes visse grundlæggende krav og tekniske karakteristika for de systemer, som er omhandlet i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(7)

Principperne og de gældende regler for fremsendelse af dokumenter og data via systemerne bør fastsættes med hensyn til identificering af den part, der er ansvarlig for at uploade og opdatere dokumenterne, herunder finde en alternativ løsning i tilfælde af force majeure, der hindrer brugen af systemerne.

(8)

Denne forordning bør overholde de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og særlig retten til beskyttelsen af personoplysninger. Denne forordning bør derfor anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3) finder anvendelse, for så vidt angår personoplysninger, der behandles af medlemsstaterne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4) finder anvendelse, for så vidt angår behandlingen af personoplysninger i EU-institutioner og -organer og fri udveksling af sådanne oplysninger.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Koordinationsudvalget for de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

MODELLER OG FORMATER, DER SKAL ANVENDES TIL FREMSENDELSE AF VISSE OPLYSNINGER TIL KOMMISSIONEN

Artikel 1

Format til underretning om et udvalgt stort projekt

Forvaltningsmyndigheden underretter Kommissionen om et udvalgt stort projekt i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013 i det format, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Model til indberetning af finansielle data

Medlemsstaterne anvender ved indberetning af finansielle data til Kommissionen med henblik på overvågning i overensstemmelse med artikel 112 i forordning (EU) nr. 1303/2013 den model, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Model til beskrivelse af forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens funktioner og fastlagte procedurer

1.   Beskrivelsen af forvaltningsmyndighedens og i givet fald attesteringsmyndighedens funktioner og fastlagte procedurer udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag III til denne forordning.

2.   Såfremt flere operationelle programmer er omfattet af et fælles system, er det tilstrækkeligt at udarbejde en enkelt beskrivelse af de funktioner og procedurer, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 4

Model til det uafhængige revisionsorgans rapport

1.   Det uafhængige revisionsorgans rapport som omhandlet i artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

2.   Såfremt flere operationelle programmer er omfattet af et fælles system, er det tilstrækkeligt at udarbejde en enkelt rapport som omhandlet i stk. 1.

Artikel 5

Model til det uafhængige revisionsorgans udtalelse

1.   Det uafhængige revisionsorgans udtalelse som omhandlet i artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag V til nærværende forordning.

2.   Såfremt flere operationelle programmer er omfattet af et fælles system, er det tilstrækkeligt at udarbejde en enkelt udtalelse som omhandlet i stk. 1.

Artikel 6

Model til betalingsanmodning, herunder supplerende oplysninger om finansielle instrumenter

Den betalingsanmodning, der er omhandlet i artikel 41, stk. 4, og artikel 131, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013, udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag VI til nærværende forordning, og skal, hvor det er relevant, indeholde supplerende oplysninger om finansielle instrumenter.

Artikel 7

Model til regnskaber

De regnskaber, der er omhandlet i artikel 137, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, fremsendes til Kommissionen i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag VII til nærværende forordning.

KAPITEL II

DETALJEREDE REGLER FOR UDVEKSLING AF OPLYSNINGER MELLEM STØTTEMODTAGERE OG FORVALTNINGSMYNDIGHEDER, ATTESTERINGSMYNDIGHEDER, REVISIONSMYNDIGHEDER OG BEMYNDIGEDE ORGANER

Artikel 8

Definition og omfang af elektroniske dataudvekslingssystemer

1.   Ved »elektronisk dataudvekslingssystem«, jf. artikel 122, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, forstås mekanismer og instrumenter, der muliggør elektronisk udveksling af dokumenter og data, herunder audiovisuelle medier, scannede dokumenter og elektroniske filer.

Udvekslingen af dokumenter og data omfatter rapportering af fremskridt, betalingsanmodninger og udveksling af oplysninger om forvaltningsverificering og revisioner.

2.   De elektroniske dataudvekslingssystemer muliggør administrativ verificering af alle støttemodtageres anmodninger om refusion i henhold til artikel 125, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og revisioner på grundlag af oplysninger og dokumenter, der kan opnås gennem de elektroniske dataudvekslingssystemer, når disse oplysninger og dokumenter udveksles i elektronisk form i overensstemmelse med artikel 122, stk. 3, i nævnte forordning. De ansvarlige myndigheder kan kun anmode om at få tilsendt papirdokumenter i særlige tilfælde, efter at der er foretaget en risikoanalyse, og kun hvis papirdokumenterne er den oprindelige kilde til de scannede dokumenter, der er uploadet i de elektroniske dataudvekslingssystemer.

Artikel 9

Karakteristika ved de elektroniske dataudvekslingssystemer

1.   De elektroniske dataudvekslingssystemer sikrer datasikkerheden, dataintegriteten, datafortroligheden og verificeringen af afsender i overensstemmelse med artikel 122, stk. 3, artikel 125, stk. 4, litra d), artikel 125, stk. 8, og artikel 140 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

De elektroniske dataudvekslingssystemer er tilgængelige og operationelle i og uden for normal kontortid med undtagelse af tekniske vedligeholdelsesaktiviteter.

2.   Såfremt en medlemsstat på eget initiativ pålægger støttemodtagerne obligatorisk anvendelse af elektroniske dataudvekslingssystemer, sikrer medlemsstaten, at disse systemers tekniske karakteristika ikke er til hinder for en gnidningsløs gennemførelse af fondene eller begrænser støttemodtagernes adgang hertil.

Dette krav gælder ikke for elektroniske dataudvekslingssystemer, som en medlemsstat har pålagt støttemodtagerne at anvende i en tidligere programmeringsperiode, og som opfylder de andre krav i denne forordning.

3.   De elektroniske dataudvekslingssystemer skal som minimum omfatte følgende funktioner:

a)

interaktive formularer eller formularer, der er udfyldt af systemet på forhånd på grundlag af de data, der registreres i systemet i de forskellige faser af procedurerne

b)

automatiske beregninger, hvor det er relevant

c)

automatiske indbyggede kontroller til så vidt som muligt at nedbringe gentagne udvekslinger af dokumenter eller oplysninger

d)

systemskabte varslinger, der skal informere støttemodtageren om, at visse handlinger kan foretages

e)

onlinestatusopfølgning, der giver støttemodtageren mulighed for at følge med i projektets nuværende status

f)

adgang til alle tidligere data og dokumenter behandlet i det elektroniske dataudvekslingssystem.

Artikel 10

Fremsendelse af dokumenter og data via de elektroniske dataudvekslingssystemer

1.   De støttemodtagere og myndigheder, som er omhandlet i artikel 122, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, registrerer de dokumenter og data, som de er ansvarlige for, samt enhver opdatering heraf i de elektroniske dataudvekslingssystemer i det elektroniske format, som medlemsstaten har fastsat.

Medlemsstaten fastsætter detaljerede vilkår og betingelser for elektronisk dataudveksling i det dokument, der fastlægger støttebetingelserne for hver enkelt operation, der er omhandlet i artikel 125, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   Udvekslinger af data og transaktioner forsynes med en elektronisk signatur, som er forenelig med en af de tre typer elektronisk signatur, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (5).

3.   Datoen for støttemodtagerens overførsel af dokumenter og data til de myndigheder, der henvises til i artikel 122, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og omvendt, anses for at være datoen for den elektroniske fremsendelse af de oplysninger, der er lagret i de elektroniske dataudvekslingssystemer.

4.   Fremsendelse af dokumenter og data via de elektroniske dataudvekslingssystemer foretages kun én gang som fastsat i artikel 122, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår den samme operation for alle myndigheder, der gennemfører det samme program.

Disse myndigheder samarbejder på juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk plan for at sikre en effektiv kommunikation samt udveksling og genanvendelse af oplysninger og viden.

Dette berører ikke de processer, hvorved støttemodtageren opdaterer ukorrekte eller forældede oplysninger eller ulæselige dokumenter.

5.   De elektroniske dataudvekslingssystemer er tilgængelige enten direkte via en interaktiv brugergrænseflade (dvs. en webapplikation) eller via en teknisk grænseflade, der giver mulighed for automatisk synkronisering og overførsel af data mellem støttemodtagernes og medlemsstaternes systemer.

6.   De elektroniske dataudvekslingssystemer sikrer ved behandling af oplysninger beskyttelsen af personoplysninger for enkeltpersoner og fortroligheden af forretningshemmeligheder for juridiske enheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (8).

7.   I tilfælde af force majeure, herunder navnlig en fejlfunktion i de elektroniske dataudvekslingssystemer eller længerevarende mangel på dataforbindelse, kan den berørte støttemodtager fremsende de påkrævede oplysninger til den kompetente myndighed ved hjælp af de formularer og midler, som medlemsstaten har fastsat i sådanne tilfælde. Så snart force majeure-forholdet ophører, sørger medlemsstaten for, at de relevante dokumenter registreres i den database, som er tilknyttet de elektroniske dataudvekslingssystemer.

Uanset stk. 3 anses datoen for fremsendelse af de påkrævede oplysninger at være datoen for afsendelse af dokumenterne i den krævede form.

8.   Medlemsstaterne sikrer, at alle støttemodtagere kan anvende de elektroniske dataudvekslingssystemer som omhandlet i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder støttemodtagere omfattet af igangværende operationer på den dato, hvor de elektroniske dataudvekslingssystemer bliver operationelle, og hvor den elektroniske dataudveksling finder anvendelse.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 184/2014 af 25. februar 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om nomenklaturen for interventionskategorierne for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 57 af 27.2.2014, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13.12.1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11).

(8)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).


BILAG I

Format til underretning om et udvalgt stort projekt

UNDERRETNING TIL KOMMISSIONEN OM DET UDVALGTE STORE PROJEKT I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 102, STK. 1, FØRSTE AFSNIT, I FORORDNING (EU) NR. 1303/2013

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING/SAMHØRIGHEDSFONDEN

INFRASTRUKTUR/PRODUKTIVE INVESTERINGER

Projekttitel [»«]

CCI []

DEL A:

Oplysninger, der kræves i henhold til artikel 102, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013

A.   DET ORGAN, DER ER ANSVARLIGT FOR GENNEMFØRELSEN AF DET STORE PROJEKT

A.1.   Den myndighed, der er ansvarlig for underretning om projektet (forvaltningsmyndighed eller bemyndiget organ)

A.1.1

Navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Adresse:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Kontaktpersonens navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Kontaktpersonens stilling:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af projektet (støttemodtager  (2) )

A.2.1

Navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adresse:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Kontaktpersonens navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Kontaktpersonens stilling:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Er dette projekt en fase i et stort projekt  (3) ? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Hvis ja, gives en beskrivelse af de fysiske og finansielle mål for det overordnede projekt.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Har Kommissionen tidligere godkendt en del/dele af dette store projekt? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Hvis ja, angives CCI-nr. for det godkendte store projekt.

<type='S' input='M'>

Hvis dette projekt er en del af det store projekt, hvoraf den første fase blev gennemført i 2007-2013, gives en detaljeret beskrivelse af de fysiske og finansielle mål for den foregående fase, herunder en beskrivelse af gennemførelsen af den første fase, og det bekræftes, at det kan eller vil kunne anvendes til det tiltænkte formål.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Er de uafhængige eksperters kvalitetskontrol gennemført, og er deres rapport vedlagt i del B? <type='C' input='M'>

Ja

Nej (4)

B.   BESKRIVELSE AF INVESTERINGEN, DENS LOKALISERING, TIDSPLAN OG DET STORE PROJEKTS FORVENTEDE BIDRAG TIL DE SPECIFIKKE MÅL FOR DEN ELLER DE PÅGÆLDENDE PRIORITETSAKSER

B.1.   Kategorier af projektaktiviteter  (5)

 

Kode

Beløb

Procent

B.2.1.

Kode(r) for interventionsområde(r)

(Der bør anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes, at flere interventionsområder er relevante)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kode for finansieringsform

(Det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kode for den territoriale dimension

(Det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kode for den territoriale gennemførelsesmekanisme

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kode for tematisk mål

(Det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kode for den økonomiske dimension (NACE kode (6))

(Det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kode for lokalisering(er) (NUTS III) (7)

(Det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Investeringens art (8) (skal kun udfyldes ved produktive investeringer)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Det pågældende produkt (9) (skal kun udfyldes ved produktive investeringer)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Operationelt program eller operationelle programmer og prioritetsakse eller prioritetsakser)

B.2.1   Identifikation af det eller de operationelle programmer og prioritetsaksen eller prioritetsakserne:

OP's CCI

OP's prioritetsakse

Medfinansieringsfond

OP1<type='S' input='S'>

Prioritetsakse af OP 1<type='S' input='S'>

EFRU/SF

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

Prioritetsakse af OP1<type='S' input='S'>

EFRU/SF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritetsakse af OP2<type='S' input='S'>

EFRU/SF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritetsakse af OP2<type='S' input='S'>

EFRU/SF

<type='S' input='S'>

B.3.   Beskrivelse af projekt

a)

Giv en kort beskrivelse af projektet, dets hovedmål og projektets hovedbestanddele.

I tilfælde af produktive investeringer skal der også gives en kort teknisk beskrivelse.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Fremlæg et kort over projektområdet med angivelse af geografiske oplysninger (10).

c)

Angiv tidsplanen for udviklingen af det store projekt og gennemførelsen heraf nedenfor.

 

Startdato

(A)

Dato for gennemførelse

(B)

1.

Gennemførlighedsundersøgelser (eller forretningsplan, hvis der er tale om en produktiv investering):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Cost-benefit-analyse:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Miljøkonsekvensvurdering:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Projekterings- og designundersøgelser:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Forberedelse af udbudsmateriale:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Udbudsprocedure(r):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Erhvervelse af jord:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Bygge- og anlægstilladelse:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Anlægsfase/-kontrakt:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Driftsfase:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Redegør nærmere for det store projekts forventede bidrag til at opnå resultatindikatorerne under de specifikke mål for den eller de pågældende prioritetsakser for det eller de operationelle programmer.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   SAMLEDE UDGIFTER OG SAMLEDE STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER

C.1.   Udfyld venligst nedenstående skema i det format for indsendelse af oplysninger, der er fastsat i artikel 101 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

 

EUR

Samlede projektomkostninger

(A)

Ikkestøtteberettigede udgifter

(B)

Støtteberettigede udgifter

(C) = (A) – (B)

Procentdel af de samlede støtteberettigede udgifter

 

 

Input

Input

Beregnet

Beregnet

1

Planlægnings-/projekteringshonorarer

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Køb af jord

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Bygge- og anlægsarbejde

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Installationer, maskiner og udstyr

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Uforudsete udgifter

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Eventuel prisjustering

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

PR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Tilsyn i byggefasen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Teknisk bistand

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Subtotal

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(MOMS)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

I ALT

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Angiv venligst eventuel vekselkurs og reference.

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Giv venligst en forklaring på ovenstående elementer, hvis det er relevant.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Overholdelse af reglerne for statsstøtte

Såfremt projektet involverer statsstøtte, bedes nedenstående skema udfyldt (12).

 

Støttens størrelse (EUR) i BSÆ (13)

Samlede støtteberettigede udgifter (EUR) (14)

Støtteintensitet (i %)

Statsstøttenummer/registreringsnr. for gruppefritaget støtte

Godkendt støtteordning eller godkendt ad hoc-støtte

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Støtte, der henhører under en gruppefritagelsesforordning

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Støtte, der er omfattet af afgørelsen om tjenesteydelser af almen og almen økonomisk interesse (15) eller forordningen om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ikke relevant

Statsstøtte i alt

<type='N' input='G'>

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

C.3.   Beregning af de samlede støtteberettigede udgifter

Vælg venligst den relevante mulighed, og udfyld skemaet i det format for indsendelse af oplysninger, der er fastsat i artikel 101 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Metode til beregning af den potentielle nettoindtægt

Markér kun ét felt med et x

Beregning af den diskonterede nettoindtægt

<type='C' input='>M'>

Metode med faste takster

<type='C' input='>M'>

Metode med reduceret nedsat medfinansieringssats

<type='C' input='>M'>

Beregning af diskonteret nettoindtægt (i henhold til artikel 61, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

 

 

Værdi

1.

Samlede støtteberettigede udgifter uden hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke diskonteret)

<type='N' input='M'>

2.

Prorataanvendelse af den diskonterede nettoindtægt (i %), hvis det er relevant

<type='N' input='M'>

3.

Samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke diskonteret) = (1) * (2)

Det maksimale offentlige bidrag skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne og ovennævnte samlede støttebeløb (hvor det er relevant)

<type='N' input='M'>

Metode med fast takst eller reduceret medfinansieringssats (artikel 61, stk. 3, litra a), og artikel 61, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

 

 

Værdi

1.

Samlede støtteberettigede udgifter uden hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke diskonteret)

<type='N' input='M'>

2.

Faste takster for nettoindtægt, som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1303/2013 eller delegerede retsakter (FF) (i %)

<type='N' input='M'>

3.

Samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke diskonteret) = (1) * (1 – FF*)

Det maksimale offentlige bidrag skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne og ovennævnte samlede støttebeløb (hvor det er relevant)

* I forbindelse med metoden til beregning af reduceret medfinansieringssats gælder denne formel ikke (den faste takst afspejles i medfinansieringssatsen i prioritetsaksen, der resulterer i en lavere EFRU/SF-finansiering), og de samlede støtteberettigede udgifter svarer til beløbet i punkt 1.

<type='N' input='M'>

D.   FINANSIERINGSPLANEN OG DE FYSISKE OG FINANSIELLE INDIKATORER FOR OVERVÅGNING AF FREMSKRIDT UNDER HENSYNTAGEN TIL DE IDENTIFICEREDE RISICI

D.1.   Medfinansieringskilder

Kilde til finansiering af de samlede investeringsudgifter (EUR)

 

Heraf (til orientering)

Samlede investeringsudgifter

[C.1.12.(A)]

EU-støtte

Nationalt offentligt bidrag (eller tilsvarende)

Nationalt privat bidrag

Andre kilder (angiv nærmere)

 

EIB/EIF-finansiering:

(a)= (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Årsplan for de samlede støtteberettigede udgifter, der skal anmeldes til Kommissionen (finansiel indikator for overvågning af fremskridt)

De samlede støtteberettigede udgifter, der skal anmeldes til Kommissionen, skal angives nedenfor som årlig andel i EUR. I tilfælde af et stort projekt, som medfinansieres af mere end ét operationelt program, anføres årsplanen særskilt for hvert af de operationelle programmer. I tilfælde af et stort projekt, som medfinansieres af mere end én prioritetsakse, opdeles årsplanen særskilt for hver prioritetsakse.

(i EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Samlede støtteberettigede udgifter

Prioritetsakse i OP1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Prioritetsakse i OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse af OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse i OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Outputindikatorer  (17) og andre fysiske indikatorer for overvågning af fremskridt

Angiv venligst outputindikatorer i skemaet, herunder fælles indikatorer, jf. det eller de operationelle programmer, og andre fysiske indikatorer for overvågning af fremskridt. Mængden af oplysninger afhænger af projekternes kompleksitet, men angiv kun de vigtigste indikatorer.

OP og prioritetsakse

Indikatorens navn

Måleenhed

Målværdi for det store projekt

Målår

<type='S' input='S'>

Fælles:

<type='S' input='S'>

Andre:

<type='S' input='M'>

Fælles:

<type='S' input='S'>

Andre:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Risikovurdering

Fremlæg venligst en kort oversigt over de største risici til hinder for en vellykket fysisk og finansiel gennemførelse af projektet og de foreslåede risikoreducerende foranstaltninger

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   VERSERER DER EN RETSSAG OM UOVERENSSTEMMELSE MED EU-LOVGIVNINGEN? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Hvis ja, angiv venligst nærmere detaljer og en begrundelse for det foreslåede bidrag fra EU's budget til projektet:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   HAR VIRKSOMHEDEN TIDLIGERE VÆRET, ELLER ER DEN FOR INDEVÆRENDE GENSTAND FOR EN PROCEDURE (18) FOR TILBAGESØGNING AF EU-STØTTE EFTER FLYTNING AF EN PRODUKTIV AKTIVITET UDEN FOR PROGRAMOMRÅDET ELLER UDEN FOR UNIONEN? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Hvis ja, angiv venligst nærmere detaljer og en begrundelse for det foreslåede bidrag fra EU's budget til projektet:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

I forbindelse med produktive investeringer redegøres ligeledes nærmere for den forventede indvirkning på beskæftigelsen i andre regioner i Unionen, og det anføres, om det finansielle bidrag fra fondene medfører et væsentligt tab af arbejdspladser andre steder i Unionen.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

DEL B:

Uafhængig kvalitetskontrolrapport

De uafhængige eksperter erklærer, at:

1.

De har opfyldt kravene i artikel 23, stk. 2, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014.

2.

De har vurderet projektet i overensstemmelse med kriterierne i bilag II til ovennævnte forordning.

Medlemsstat

 

Region og projektets lokalisering

 

Projekttitel

 

Støttemodtager

 

Forvaltningsmyndighed

 

Henvisning til uafhængige eksperter

 


[NAVN og STILLING]

Uafhængige eksperter

Underskrift:


DATO

 

Bekræft venligst, at følgende betingelser er opfyldt: Operationen er et stort projekt i den i artikel 100 i forordning (EU) nr. 1303/2013 anførte betydning; det store projekt er ikke en fuldført operation i den betydning, som anføres i artikel 2, nr. 14), og artikel 65, stk. 6, i ovennævnte forordning; det store projekt er omfattet af det eller de relevante operationelle programmer.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Oplys nærmere

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   DET ORGAN, DER ER ANSVARLIGT FOR GENNEMFØRELSEN AF DET STORE PROJEKT, OG DETS KAPACITET

Sammenfat relevante oplysninger om det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af det store projekt, samt om dets kapacitet, herunder dets tekniske, juridiske, finansielle og administrative kapacitet.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   BESKRIVELSE AF INVESTERINGEN OG DENS LOKALISERING

Sammenfat relevante oplysninger om beskrivelsen af investeringen og dens lokalisering.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   FORKLARING PÅ, HVORDAN DET STORE PROJEKT ER FORENELIGT MED DE RELEVANTE PRIORITETSAKSER FOR DET ELLER DE PÅGÆLDENDE OPERATIONELLE PROGRAM(MER), OG FOR DETS FORVENTEDE BIDRAG TIL AT OPNÅ DE SPECIFIKKE MÅL FOR DISSE PRIORITETSAKSER OG DET FORVENTEDE BIDRAG TIL DEN SOCIOØKONOMISKE UDVIKLING

Sammenfat de relevante oplysninger om projektets mål og dets overensstemmelse med de relevante prioritetsakser for det eller de pågældende operationelle programmer samt dets forventede bidrag til at opnå de specifikke mål og resultater af disse prioritetsakser og det forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling inden for det område, som er omfattet af det operationelle program, samt de foranstaltninger, som støttemodtageren har truffet for at sikre optimal udnyttelse af infrastrukturen i operationsfasen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   SAMLEDE UDGIFTER OG SAMLEDE STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER

4.1   Sammenfat relevante oplysninger om de samlede udgifter, beregningen af udgifter, både for så vidt angår de samlede udgifter til at opnå de forventede mål og enhedsomkostninger, samt de samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til kravene i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2   Fremlæg oplysninger om overholdelsen af reglerne for statsstøtte samt om, hvordan der er blevet taget hensyn til reglerne for statsstøtte ved beregningen af det samlede offentlige bidrag til projektet.

4.2.1   Oplys venligst, om de uafhængige eksperter, jf. artikel 23, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, eller medlemsstaten har konsulteret Kommissionen vedrørende statsstøtte.

Hvis Kommissionen er blevet konsulteret, angives dato og reference for konsultationen samt dato og reference for svaret, og resultatet af konsultationen sammenfattes.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   Hvis Kommissionen ikke er blevet konsulteret, bedes følgende besvaret:

Mener du, at dette projekt involverer tildeling af statsstøtte? <type='C' input='M'>

Ja

Nej

Hvis ja, bedes det angivet, hvordan det kan sikres, at reglerne for statsstøtte overholdes. Dette bedes oplyst for alle grupper af potentielle modtagere af statsstøtte, f.eks. i tilfælde af infrastrukturer, for ejeren, konstruktørerne, operatøren og brugerne af infrastrukturen.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Hvis nej, bedes det præciseret, hvorfor du ikke mener, at støtten udgør statsstøtte. Dette bedes oplyst for alle grupper af potentielle modtagere af statsstøtte (f.eks. i tilfælde af infrastrukturer er de potentielle støttemodtagere ejeren af infrastrukturen, konstruktøren, operatøren og brugerne af infrastrukturen) (19).Hvis det er relevant, bedes du angive grunden til, at du ikke mener, at projektet involverer statsstøtte: i) projektet vedrører ikke en økonomisk aktivitet (herunder offentlige aktiviteter), eller ii) støttemodtageren/støttemodtagerne har lovbeskyttet monopol på de pågældende aktiviteter og er ikke aktive inden for andre liberaliserede sektorer (eller fører særskilte konti, hvis modtageren/modtagerne er aktive inden for andre sektorer).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSER, HERUNDER EN ANALYSE AF ALTERNATIVER OG RESULTATER

5.1.   Sammenfat relevante oplysninger om de gennemførlighedsundersøgelser, der er foretaget, og resultaterne heraf under følgende kategorier: institutionelle, tekniske, miljømæssige, herunder klimaændringer (hvis relevant), og øvrige aspekter.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Sammenfat relevante oplysninger om efterspørgselsanalysen (eller forretningsplanen i tilfælde af produktive investeringer).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Sammenfat relevante oplysninger om analysen af alternativer og udvælgelsen af det bedste alternativ.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   EN COST-BENEFIT-ANALYSE, HERUNDER EN FINANSIEL OG EN ØKONOMISK ANALYSE, OG EN RISIKOVURDERING

6.1.   Sammenfat relevante oplysninger om den finansielle analyse, herunder de vigtigste indikatorer af analysen, dvs. FFR og FNPV, beregning af nettoindtægt og resultaterne, tarifstrategi og pristilgængelighed (hvis relevant), samt den finansielle levedygtighed (bæredygtighed).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante krav for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, samt hvorvidt det følger den metode for cost-benefit-analyse, som er beskrevet i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. […]/2014 (20) og tilhørende vejledninger, og metoden for beregning af nettoindtægt som omhandlet i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i artikel 15-19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Sammenfat relevante oplysninger om den økonomiske analyse, herunder de vigtigste indikatorer af analysen, dvs. ERR og ENPV, og de største økonomiske fordele og omkostninger.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante krav for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, samt hvorvidt det følger den metode for cost-benefit-analyse, som er beskrevet i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. […]/2014 (20) og tilhørende vejledninger, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Sammenfat relevante oplysninger om risikovurderingen, herunder de største identificerede risici og afhjælpende foranstaltninger.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante krav for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, samt hvorvidt det følger den metode for cost-benefit-analyse, som er beskrevet i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. […]/2014 (20) og tilhørende vejledninger, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   EN ANALYSE AF MILJØVIRKNINGERNE UNDER HENSYNTAGEN TIL BEHOVENE FOR MODVIRKNING AF OG TILPASNING TIL KLIMAFORANDRINGER OG MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KATASTROFER

7.1.   Sammenfat relevante oplysninger om analysen af miljøvirkningerne.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Sammenfat relevante oplysninger om modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og modstandsdygtighed over for katastrofer.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   FINANSIERINGSPLANEN, SOM SKAL VISE DE SAMLEDE PLANLAGTE FINANSIELLE MIDLER OG DEN PLANLAGTE STØTTE FRA FONDENE, EIB OG ALLE ANDRE FINANSIERINGSKILDER SAMMEN MED FYSISKE OG FINANSIELLE INDIKATORER FOR OVERVÅGNING AF FREMSKRIDT UNDER HENSYNTAGEN TIL DE IDENTIFICEREDE RISICI

Sammenfat relevante oplysninger om finansieringsplanen sammen med fysiske og finansielle indikatorer for overvågning af fremskridt samt om beregningen af EU's bidrag, herunder oplysninger om beregningsmetoden.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   TIDSPLANEN FOR GENNEMFØRELSE AF DET STORE PROJEKT

Sammenfat relevante oplysninger om tidsplanen for gennemførelsen af det store projekt (eller af dets fase, hvis gennemførelsesfasen er længere end programmeringsperioden), herunder om offentlige indkøb.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Angiv klart, hvorvidt projektet opfylder de relevante kriterier for en kvalitetskontrol som fastsat i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og begrund denne tilkendegivelse.

 

Sæt kryds, hvor det er relevant

Angiv en tilkendegivelse samt begrundelse

Ja

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nej

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

KONKLUSIONER FRA DEN UAFHÆNGIGE KVALITETSKONTROL

 

 

 

 

Vurderer de uafhængige eksperter det store projekt positivt, og bekræfter de dets gennemførlighed og økonomiske levedygtighed på baggrund af de oplysninger, som støttemodtageren har stillet til rådighed for denne uafhængige kvalitetskontrol, og analysen af disse oplysninger i henhold til artikel 23 og bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014?

 

Ja<type='C' input='M'>

 

Nej<type='C' input='M'>

Sæt kryds, hvor det er relevant

 

DEL C:

Erklæring fra den kompetente nationale myndighed

Jeg bekræfter herved, at oplysningerne i denne formular er nøjagtige og korrekte.

Jeg bekræfter, at den uafhængige kvalitetskontrolrapport ikke har mistet sin gyldighed på grund af ændringer vedrørende det store projekt, som er indtruffet mellem datoen for indsendelse af den endelige rapport til medlemsstaten og datoen for meddelelse om det store projekt til Kommissionen, som ikke er omhandlet i rapporten.

NAVN:

UNDERSKRIFT: (elektronisk underskrevet via SFC)

ORGANISATION:

(FORVALTNINGSMYNDIGHED(ER))

DATO:


(1)  Forklaringer til felternes indhold:

 

type: N = nummer, D = dato, S = streng, C = afkrydsningsfelt, P = procentdel

 

input: M = manuelt, S = valg, G = systemskabt

 

maxlength = maksimale antal tegn inklusive mellemrum

(2)  Såfremt der er tale om en offentlig-privat partnerskabsoperation, hvor en privat partner udvælges efter godkendelse af operationen og foreslås som støttemodtager i overensstemmelse med artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal dette afsnit indeholde oplysninger om det offentligretlige organ, der iværksætter operationen (dvs. den ordregivende myndighed).

(3)  Et stort projekt igangsat i programmeringsperioden 2007-2013, hvoraf en eller flere faser er fuldført i den programmeringsperiode, og hvor dette projekt udgør en fase, som vil blive igangsat og fuldført i programmeringsperioden 2014-2020, eller et stort projekt igangsat i programmeringsperioden 2014-2020, hvoraf denne fase udgør en fase, som vil blive fuldført, mens den næste fase vil blive fuldført i denne eller den efterfølgende programmeringsperiode.

(4)  For projekter, der henhører under artikel 103 i forordning (EU) nr. 1303/2013, er der ingen krav om indsendelse af en uafhængig kvalitetskontrolrapport.

(5)  Bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde, medmindre andet er angivet.

(6)  4-cifret NACE-Rev. 2-kode: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1), som ændret. Den mest detaljerede og relevante NUTS III-kode bedes benyttet. Hvis et projekt vedrører flere individuelle NUTS III-områder, bør det overvejes at benytte NUTS III-koderne eller koder på et endnu højere niveau.

(8)  Nybyggeri = 1, udvidelse = 2, ombygning/modernisering = 3, flytning til ny lokalitet = 4, oprettelse ved overtagelse = 5.

(9)  Den kombinerede nomenklatur (KN), Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(10)  Fremlæg de geografiske oplysninger i vektorformat med polygoner, linjer og/eller punkter til at vise projektet, helst i shapefile-format.

(11)  Forklaringer til felternes indhold:

 

type: N=nummer, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel

 

input: M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

 

maxlength=maksimale antal tegn inklusive mellemrum

(12)  Den foreliggende anmodning erstatter ikke anmeldelse til Kommissionen i henhold til traktatens artikel 108, stk. 3. En positiv afgørelse fra Kommissionen om et stort projekt i henhold til forordning (EU) nr. 1303/2013 kan ikke betragtes som godkendelse af statsstøtte.

(13)  »Bruttosubventionsækvivalent« (BSÆ) er den tilbagediskonterede værdi af støtten udtrykt i procent af den tilbagediskonterede værdi af de støtteberettigede udgifter beregnet på støttetildelingstidspunktet på grundlag af den på denne dato gældende referencesats.

(14)  Reglerne om statsstøtte omfatter bestemmelser om støtteberettigede udgifter. I denne kolonne skal medlemsstaterne angive de samlede støtteberettigede udgifter på grundlag af de regler om statsstøtte, som har fundet anvendelse.

(15)  Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).

(17)  Som fastsat i artikel 102, stk. 1, litra a), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(18)  I henhold til artikel 71, stk. 1, litra a), eller stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(19)  Kommissionens tjenestegrene har givet medlemsstaterne retningslinjer, der gør det nemmere at vurdere, hvornår investeringer i infrastruktur kan involvere statsstøtte. Kommissionens tjenestegrene har navnlig udarbejdet analytiske modeller. En meddelelse om støttebegrebet er i øjeblikket under udarbejdelse. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at anvende de analytiske modeller samt den kommende meddelelse til at forklare, hvorfor de ikke mener, at støtten involverer tildeling af statsstøtte.

(20)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG II

Model til indberetning af finansielle data (1)

Tabel 1

Finansielle oplysninger vedrørende prioritetsakser og programmer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Den finansielle tildeling fra prioritetsakserne på baggrund af det operationelle program

[hentet fra skema 18a i det operationelle program]

Kumulative data om det finansielle fremskridt for det operationelle program

Prioritetsakse

Fond (2)

Regionskategori (3)

Beregningsgrundlag for EU-støtten*

(Samlede støtteberettigede udgifter eller offentlige støtteberettigede udgifter)

Finansiering i alt

(EUR)

Medfinansieringssats

(%)

Samlede støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte (EUR)

Andel af den samlede tildeling for udvalgte operationer (%)

[kolonne 7/kolonne 5 × 100]

Offentlige støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte

(EUR)

De samlede støtteberettigede udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden

Andel af den samlede tildeling, som er omfattet af støtteberettigede udgifter anmeldt af støttemodtagerne (%)

[kolonne 10/kolonne 5 × 100]

Antal udvalgte operationer

 

 

Beregning

 

 

Beregning

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 1

EFRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 3

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (4)

IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (5)

IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse 5

Samhørighedsfonden

IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

EFRU

Mindre udviklede regioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

EFRU

Overgangsregioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

EFRU

Mere udviklede regioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

EFRU

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

ESF (6)

Mindre udviklede regioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input=' G '>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

ESF (7)

Overgangsregioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input=' G '>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

ESF (8)

Mere udviklede regioner

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input=' G '>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (9)

IR

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input=' G '>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

Samhørighedsfonden

IR

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input=' G '>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

I alt

Alle fonde

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabel 2

Opdeling af de kumulative finansielle data efter interventionskategori for fremsendelsen inden den 31. januar

Prioritetsakse

Karakteristika for udgifter

Kategoriseringsdimensioner

Finansielle data

 

Fond (10)

Regionskategori

1

Interventionsområde

2

Finansieringsform

3

Territorial dimension

4

Territorial gennemførelsesmekanisme

5

Dimensionen tematisk mål

EFRU/Samhørighedsfonden

6

ESF's sekundære tema

7

Den økonomiske dimension

8

Lokaliseringsdimensionen

Samlede støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte (EUR)

Offentlige støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte

(EUR)

De samlede støtteberettigede udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden (svarer til 10 i tabel 1)

Antal udvalgte operationer

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input=M'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>


Tabel 3

Overslag over det beløb, for hvilket medlemsstaten forventer at indgive anmodninger om mellemliggende betalinger for det nuværende regnskabsår og det efterfølgende regnskabsår

Udfyld fond og regionskategori for hvert program, hvis det er relevant.


Fond

Regionskategori

EU's bidrag

[indeværende regnskabsår]

[følgende regnskabsår]

januar-oktober

november-december

januar-december

EFRU

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETC

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Samhørighedsfonden

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Forklaringer til felternes indhold:

 

type: N = number, D = dato, S = streng, C = afkrydsningsfelt, P = procentdel, B = boolesk, Cu = valuta

 

input: M = manuelt, S = valg, G = systemskabt.

(2)  Hvis ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er programmeret som en del af en prioritetsakse (i overensstemmelse med artikel 18, litra c), andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1304/2013, skal oplysningerne fremlægges særskilt fra den anden del af prioritetsaksen.

(3)  Dette gælder ikke for midler, der er tildelt ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (dvs. den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte).

(4)  Denne prioritetsakse omfatter den specifikke tildeling til UBI og den matchende ESF-støtte.

(5)  Denne del af prioritetsaksen omfatter den specifikke tildeling til UBI og den matchende ESF-støtte.

(6)  ESF-tildeling uden den matchende støtte til UBI.

(7)  ESF-tildeling uden den matchende støtte til UBI.

(8)  ESF-tildeling uden den matchende støtte til UBI.

(9)  Omfatter den særlige UBI-tildeling og den matchende ESF-støtte.

(10)  Data for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal fremlægges særskilt uden opsplitning af den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(11)  Her angives kun den specifikke tildeling for regioner i den yderste periferi/nordlige tyndtbefolkede regioner.

(12)  Her angives den specifikke tildeling til UBI og den tilsvarende ESF-støtte.


BILAG III

Model til beskrivelse af forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens funktioner og fastlagte procedurer

1.   GENERELT

1.1.   Oplysninger indsendt af:

[Navnet på] medlemsstaten

Programmets betegnelse og CCI-nr.: (alle operationelle programmer, som henhører under forvaltningsmyndigheden/attesteringsmyndigheden), hvis der er tale om et fælles forvaltnings- og kontrolsystem)

Navnet på vigtigste kontakt, herunder e-mail: (organ, der er ansvarlig for beskrivelsen).

1.2.   De afgivne oplysninger beskriver situationen pr.: (dd/mm/åå)

1.3.   Systemstruktur (generelle oplysninger og rutediagram, der viser den organisatoriske forbindelse mellem de myndigheder/organer, der er involveret i forvaltnings- og kontrolsystemet)

1.3.1.   Forvaltningsmyndighed (navn, adresse og kontaktperson i forvaltningsmyndigheden):

Angiv, hvorvidt forvaltningsmyndigheden også er udpeget til at fungere som attesteringsmyndighed i overensstemmelse med artikel 123, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

1.3.2.   Attesteringsmyndighed (navn, adresse og kontaktperson i attesteringsmyndigheden).

1.3.3.   Bemyndigede organer (navn, adresse og kontaktperson i de bemyndigede organer).

1.3.4.   Hvis artikel 123, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, bedes det angivet, hvordan princippet om adskillelse af funktioner mellem revisionsmyndigheden og forvaltnings-/attesteringsmyndigheden kan overholdes.

2.   FORVALTNINGSMYNDIGHED

2.1.   Forvaltningsmyndigheden og dens hovedfunktioner

2.1.1.   Forvaltningsmyndighedens status (nationalt, regionalt eller lokalt offentligt organ eller privat organ) samt det organ, som den er en del af (1).

2.1.2.   Detaljeret beskrivelse af de af forvaltningsmyndigheden direkte udførte funktioner og opgaver.

Hvis forvaltningsmyndigheden også udfører attesteringsmyndighedens funktioner, skal det beskrives, hvordan adskillelsen af funktioner kan overholdes.

2.1.3.   Detaljeret beskrivelse af de funktioner, som forvaltningsmyndigheden formelt har overdraget, identifikation af de bemyndigede organer og overdragelsens art (forudsat, at forvaltningsmyndighederne bibeholder det fulde ansvar for de overdragne funktioner), i henhold til artikel 123, stk. 6 og 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013. Henvisning til relevante dokumenter (retsakter med bemyndigelser, aftaler). Hvor det er relevant, detaljeret beskrivelse af de tilsynsførendes funktioner i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) 1299/2013 i forbindelse med programmerne vedrørende europæisk territorialt samarbejde.

2.1.4.   Beskrivelse af procedurerne til sikring af effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici, herunder henvisning til den udførte risikovurdering (artikel 125, stk. 4, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

2.2.   Forvaltningsmyndighedens organisation og procedurer

2.2.1.   Organisationsdiagram og specifikationer for enhedernes funktioner (herunder planen for tildeling af passende menneskelige ressourcer med de nødvendige færdigheder). Disse oplysninger omfatter også de bemyndigede organer, som har fået overdraget visse funktioner.

2.2.2.   Rammer, der skal sikre, at der foretages en passende risikostyring, når dette er nødvendigt, navnlig i tilfælde af større ændringer af forvaltnings- og kontrolsystemet.

2.2.3.   Beskrivelse af følgende procedurer (fremlægges skriftligt for forvaltningsmyndighedens og de bemyndigede organers personale, dato og reference):

2.2.3.1.

Procedurer til støtte for arbejdet i overvågningsudvalget.

2.2.3.2.

Procedurer for et system til indsamling, registrering og lagring i elektronisk form af data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder data om individuelle deltagere og indikatorer opdelt efter køn, hvis det er relevant.

2.2.3.3.

Procedurer for overvågning af de funktioner, som forvaltningsmyndigheden formelt har overdraget i henhold til artikel 123, stk. 6 og 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.2.3.4.

Procedurer for bedømmelse, udvælgelse og godkendelse af operationer og for sikring af, at de under hele gennemførelsesperioden overholder de gældende regler (artikel 125, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013), herunder instrukser og vejledning, som sikrer, at operationerne bidrager til at nå de specifikke mål og resultater af de relevante prioriteter i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 125, stk. 3, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013, samt procedurer, der skal sikre, at der ikke udvælges operationer, som er fysisk afsluttet eller fuldt ud gennemført, inden støttemodtageren indsender støtteanmodningen (herunder de bemyndigede organers procedurer i tilfælde, hvor bedømmelsen, udvælgelsen og godkendelsen af operationer er overdraget).

2.2.3.5.

Procedurer til at sikre, at støttemodtageren får udleveret et dokument med betingelserne for støtte for hver enkelt operation, herunder procedurer til sikring af, at støttemodtagere enten har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til en operation.

2.2.3.6.

Procedurer til verificering af operationer (i overensstemmelse med kravene i artikel 125, stk. 4-7, i forordning (EU) nr. 1303/2013), herunder til sikring af, at operationerne overholder EU-politikkerne (f.eks. politikker vedrørende partnerskaber og styring på flere niveauer, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, ikkeforskelsbehandling, adgang for handicappede personer, bæredygtig udvikling, offentlige indkøb, statsstøtte og miljøregler) samt identifikation af de myndigheder eller organer, som foretager disse verificeringer. Beskrivelsen skal omfatte administrative forvaltningsverificeringer af alle støttemodtageres anmodninger om refusion og verificering på stedet af operationer, som udføres på grundlag af stikprøver. Hvis forvaltningsverificeringerne er overdraget til bemyndigede organer, bør beskrivelsen omfatte de procedurer, som de bemyndigede organer anvender til at foretage disse verificeringer, og de procedurer, som forvaltningsmyndigheden anvender til at overvåge effektiviteten af de funktioner, der er overdraget til de bemyndigede organer. Hyppigheden og dækningen skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen af den offentlige støtte til en operation og til det risikoniveau, der efter denne verificering og revisionsmyndighedens revisioner er konstateret for forvaltnings- og kontrolsystemet som helhed.

2.2.3.7.

Beskrivelse af de procedurer, der gælder for støttemodtageres indsendelse af anmodninger om refusion, for verificering og validering heraf, og for godkendelse, gennemførelse og registrering af udbetalinger til støttemodtagerne i overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013 fra 2016 (herunder de bemyndigede organers procedurer, hvor behandlingen af anmodninger om refusion er blevet overdraget) med henblik på at overholde tidsfristen på 90 dage for betalinger til støttemodtagere, i henhold til artikel 132 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.2.3.8.

Identifikation af de myndigheder og organer, der udfører de enkelte trin i behandlingen af anmodningen om refusion, herunder et rutediagram, der viser alle involverede organer.

2.2.3.9.

Beskrivelse af, hvordan oplysninger overføres fra forvaltningsmyndigheden til attesteringsmyndigheden, herunder oplysninger om fundne mangler og/eller uregelmæssigheder (herunder mistanke om svig eller konstatering af svig) og opfølgning herpå i forbindelse med forvaltningsverificeringer, revisioner og kontroller udført af EU eller nationale organer.

2.2.3.10.

Beskrivelse af, hvordan oplysninger overføres fra forvaltningsmyndigheden til revisionsmyndigheden, herunder oplysninger om fundne mangler og/eller uregelmæssigheder (herunder mistanke om svig eller konstatering af svig) og opfølgning herpå i forbindelse med forvaltningsverificeringer, revisioner og kontroller udført af EU eller nationale organer.

2.2.3.11.

Henvisning til medlemsstatens nationale regler om støtteberettigelse, som finder anvendelse på det operationelle program.

2.2.3.12.

Procedurer for udarbejdelse af og forelæggelse for Kommissionen af årsrapporter og endelige rapporter om gennemførelsen (artikel 125, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013), herunder procedurer for indsamling og indberetning af pålidelige data om resultatindikatorer (artikel 125, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

2.2.3.13.

Procedurer for udarbejdelse af forvaltningserklæringen (artikel 125, stk. 4, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

2.2.3.14.

Procedurer for udarbejdelse af den årlige oversigt over de endelige revisionsberetninger og udførte kontroller, herunder en analyse af arten og omfanget af de fejl og svagheder, som er identificeret i systemerne, samt afhjælpende foranstaltninger, der er truffet, eller er planlagt (artikel 125, stk. 4, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

2.2.3.15.

Procedurer vedrørende kommunikation til personale om ovennævnte procedurer samt en angivelse af den uddannelse, der er tilrettelagt/planlagt og eventuelle vejledninger (dato og reference).

2.2.3.16.

Beskrivelse, hvor det er relevant, af forvaltningsmyndighedens procedurer med hensyn til anvendelsesområde, regler og procedurer, for så vidt angår de effektive ordninger, som medlemsstaten (2) har fastsat for undersøgelser af klager vedrørende ESI-fondene, i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.3.   Revisionsspor

2.3.1.   Procedurer til sikring af et tilstrækkeligt revisionsspor og arkiveringssystem, herunder vedrørende datasikkerhed, under hensyntagen til artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, i overensstemmelse med de nationale regler om attestation af behørig opbevaring af bilag (artikel 125, stk. 4, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 25 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014).

2.3.2.   Instrukser til støttemodtagere/bemyndigede organer/forvaltningsmyndighed om at holde dokumentation tilgængelig (dato og reference):

2.3.2.1.

Angivelse af den periode, hvor dokumentation skal opbevares.

2.3.2.2.

Angivelse af det format, i hvilket dokumentation skal opbevares.

2.4.   Uregelmæssigheder og inddrivelse

2.4.1.   Beskrivelse af proceduren (som skal fremlægges skriftligt for forvaltningsmyndighedens og de bemyndigede organers personale: dato og reference) for indberetning og korrektion af uregelmæssigheder (herunder svig) og opfølgningen herpå samt registrering af hævede og inddrevne beløb, beløb til inddrivning, uinddrivelige beløb og beløb vedrørende operationer, der er suspenderet af en retslig procedure eller en rekurs med opsættende virkning.

2.4.2.   Beskrivelse af proceduren (herunder et rutediagram med angivelse af kommandoveje) til overholdelse af forpligtelsen til at underrette Kommissionen om uregelmæssigheder i overensstemmelse med artikel 122, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.   ATTESTERINGSMYNDIGHED

3.1.   Attesteringsmyndigheden og dens hovedfunktioner

3.1.1.   Attesteringsmyndighedens status (nationalt, regionalt eller lokalt offentligt eller privat organ) samt det organ, som den er en del af.

3.1.2.   Detaljeret beskrivelse af attesteringsmyndighedens funktioner. Hvis forvaltningsmyndigheden også udfører attesteringsmyndighedens funktioner, skal det beskrives, hvordan adskillelsen af funktioner kan overholdes (se 2.1.2).

3.1.3.   Funktioner formelt overdraget af attesteringsmyndigheden, identifikation af de bemyndigede organer og overdragelsens art i henhold til artikel 123, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013. Henvisning til relevante dokumenter (retsakter med bemyndigelser, aftaler). Beskrivelse af de procedurer, som de bemyndigede organer anvender til at udføre de overdragne opgaver, og af attesteringsmyndighedens procedurer til overvågning af effektiviteten af de opgaver, der er overdraget til de bemyndigede organer.

3.2.   Attesteringsmyndighedens organisation

3.2.1.   Organisationsdiagram og specifikationer for enhedernes funktioner (herunder planen for tildeling af passende menneskelige ressourcer med de nødvendige færdigheder). Disse oplysninger omfatter også de bemyndigede organer, som har fået overdraget visse opgaver).

3.2.2.   Beskrivelse af procedurerne, som skal fremlægges skriftligt for attesteringsmyndighedens og de bemyndigede organers personale (dato og reference):

3.2.2.1.

Procedurer for udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger:

Beskrivelse af eksisterende ordninger, som giver attesteringsmyndigheden adgang til alle oplysninger om operationer, som er nødvendige for udarbejdelsen og indgivelsen af betalingsanmodninger, herunder resultaterne af forvaltningsverificeringer (i overensstemmelse med artikel 125 i forordning (EU) nr. 1303/2013) og alle relevante revisioner.

Beskrivelse af proceduren til udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Kommissionen, herunder proceduren til sikring af fremlæggelse af den endelige anmodning om mellemliggende betaling senest den 31. juli efter afslutningen af det foregående regnskabsår.

3.2.2.2.

Beskrivelse af det regnskabssystem, der anvendes som grundlag for attestering af udgiftsregnskaber for Kommissionen (artikel 126, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013):

procedurer for fremsendelse af samlede data til attesteringsmyndigheden, hvis der anvendes et decentralt system

forbindelsen mellem det regnskabssystem og det informationssystem, som er beskrevet i afsnit 4.1

identifikation af de europæiske struktur- og investeringsfondes transaktioner, hvis der anvendes et fælles system med andre fonde.

3.2.2.3.

Beskrivelse af de eksisterende procedurer for udarbejdelse af de regnskaber, der henvises til i artikel 59, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (artikel 126, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013) samt af ordningerne til at attestere, at regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne angivet i regnskaberne er i overensstemmelse med gældende ret (artikel 126, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013) under hensyntagen til resultaterne af alle verificeringer og revisioner.

3.2.2.4.

Beskrivelse, hvor det er relevant, af attesteringsmyndighedens procedurer med hensyn til anvendelsesområde, regler og procedurer, for så vidt angår de effektive ordninger, som medlemsstaten (3) har fastsat for undersøgelser af klager vedrørende ESI-fondene, i henhold til artikel 74, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.3.   Inddrivelser

3.3.1.   Beskrivelse af systemet til sikring af øjeblikkelig inddrivelse af offentlig bistand, herunder EU-bistand.

3.3.2.   Procedurer til sikring af et passende revisionsspor ved at opbevare regnskabsregistreringer, herunder registrering i elektronisk form af beløb, som skønnes at kunne inddrives, inddrevne beløb og beløb, der trækkes tilbage, for hver operation, som er suspenderet af en retslig procedure eller en rekurs med opsættende virkning, herunder inddrivelser som følge af anvendelsen af artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 om operationers varighed.

3.3.3.   Ordninger for fratrækning af inddrevne beløb eller beløb, som skal trækkes fra de udgifter, der skal anmeldes.

4.   INFORMATIONSSYSTEM

4.1.   Beskrivelse af informationssystemerne (herunder rutediagram) (centralt eller fælles netværkssystem eller decentralt system med links mellem systemerne) til:

4.1.1.

Indsamling, registrering og lagring i elektronisk form af data om hver enkelt operation, herunder eventuelt data om individuelle deltagere og opdeling af data vedrørende indikatorer efter køn, hvor det er krævet, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, som fastsat i artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 24 i Kommissionens delegerede forordning 480/2014.

4.1.2.

Sikring af, at de data, der er omhandlet i ovenstående afsnit, indsamles, indlæses og lagres i systemet, og at data vedrørende indikatorer opdeles efter køn som krævet i bilag I og II til forordning (EU) nr. 1304/2013, som fastsat i artikel 125, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

4.1.3.

Sikring af, at der findes et system til elektronisk registrering og lagring af regnskabsregistreringer for hver operation, og som understøtter alle data, som kræves til udarbejdelse af betalingsanmodninger og regnskaber, herunder registreringer af beløb, som skønnes at kunne inddrives, inddrevne beløb og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation eller et operationelt program, som fastsat i artikel 126, litra d), og artikel 137, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

4.1.4.

Opbevaring af regnskabsregistreringer i elektronisk form, for så vidt angår de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, og den tilsvarende offentlige støtte, som er udbetalt til støttemodtagerne, som fastsat i artikel 126, litra g), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

4.1.5.

Regnskabsføring over beløb, som skønnes at kunne inddrives, og beløb, der trækkes tilbage efter hel eller delvis annullering af bidraget til en operation, som fastsat i artikel 126, litra h), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

4.1.6.

Opbevaring af registreringer af beløb vedrørende operationer, der er suspenderet af en retslig procedure eller en rekurs med opsættende virkning.

4.1.7.

Angivelse af, om systemerne er operationelle, og om de kan registrere ovennævnte oplysninger på pålidelig vis.

4.2.   Beskrivelse af proceduren til verificering af, at IT-systemerne er sikrede.

4.3.   Beskrivelse af status for gennemførelse af kravene i artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.


(1)  I henhold til artikel 123, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forvaltningsmyndigheden være en offentlig myndighed eller et offentligt organ, hvis forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden er det samme organ.

(2)  Henvisning til det dokument eller den nationale lovgivning, hvor medlemsstaten har fastsat disse effektive ordninger.

(3)  Henvisning til det dokument eller den nationale lovgivning, hvor medlemsstaten har fastsat disse effektive ordninger.


BILAG IV

Model til det uafhængige revisionsorgans rapport, jf. artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

1.   Indledning

1.1   Identificer rapportens formål, dvs. angiv resultaterne af vurderingen af forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens overholdelse af udpegelseskriterierne vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og overvågning som er fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013, med henblik på at fremsætte en udtalelse om overholdelsen af udpegelseskriterierne.

1.2   Identificer rapportens rækkevidde, dvs. angiv det eller de organer, der er omfattet, dvs. forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden (og hvor det er relevant, de funktioner, som disse myndigheder har fået overdraget) og deres overholdelse af udpegelseskriterierne vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og overvågning som er fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013 med henvisning til de særlige fonde og programmer, som er omfattet.

1.3   Angiv det organ, der har udarbejdet rapporten (»uafhængigt revisionsorgan«), og angiv, om det er revisionsmyndigheden for det eller de pågældende operationelle programmer.

1.4   Angiv, hvordan det uafhængige revisionsorgans funktionelle uafhængighed af forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden sikres (jf. artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013). Angiv ligeledes, hvor det er relevant, hvordan det uafhængige revisionsorgans funktionelle uafhængighed af det fælles sekretariat (jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1299/2013) sikres.

2.   Arbejdets metode og rækkevidde

2.1   Angiv periode og tidsplan for revisionen (dato, hvor den endelige beskrivelse af forvaltningsmyndighedens og i givet fald attesteringsmyndighedens funktioner og fastlagte procedurer blev modtaget af det uafhængige revisionsorgan, dato for revisionens påbegyndelse og slutning samt de tildelte ressourcer).

2.2   Angiv, i hvilket omfang tidligere revisionsarbejde for programmeringsperioden 2007-2013, hvor det er relevant, er blevet anvendt, jf. artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013).

2.3   Angiv a) i hvilket omfang revisionsarbejde udført af andre organer er blevet anvendt, og b) kvalitetskontrollerne af dette revisionsarbejde, for så vidt angår relevansen af arbejdet.

2.4   Beskriv det arbejde, der i overensstemmelse med artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er udført for at vurdere, hvorvidt forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden udpeget af [medlemsstat] opfylder kriterierne vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og overvågning som fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013, som bl.a. omfatter følgende:

2.4.1.

Undersøgelse af beskrivelsen af forvaltningsmyndighedens og i givet fald attesteringsmyndighedens funktioner og fastlagte procedurer i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag III til denne forordning.

2.4.2.

Behandling af andre relevante dokumenter vedrørende systemet. Angiv enhver revurdering af love, bekendtgørelser, cirkulærer, interne procedurer/andre manualer, vejledninger og/eller kontrollister.

2.4.3.

Interview med de ansatte i de vigtigste organer (herunder bemyndigede organer, hvis det er relevant). Beskriv metoden og kriterierne for udvælgelse, behandlede emner, hvor mange interview, der er afholdt, og hvem der blev interviewet.

2.4.4.

Gennemgang af beskrivelsen og procedurerne vedrørende informationssystemerne, navnlig kravene i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013, og verificering af, om disse systemer er operationelle og i stand til at sikre: i) et passende revisionsspor, ii) beskyttelse af personoplysninger, iii) oplysningernes integritet, tilgængelighed og autenticitet, iv) pålidelige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger om gennemførelsen af det operationelle program (i overensstemmelse med artikel 125, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013), data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision (i overensstemmelse med artikel 125, stk. 2, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013), og data, som kræves til udarbejdelse af betalingsanmodninger og regnskaber (artikel 126, stk. 2, litra d), g) og h), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

2.4.5.

Hvis forvaltningsmyndigheden eller attesteringsmyndigheden har overdraget funktioner til andre organer, beskrives det revisionsarbejde, der er gjort for at verificere, at forvaltningsmyndigheden og/eller attesteringsmyndigheden har vurderet disse organers kapacitet til at udføre de overdragne opgaver, at de har tilstrækkelige procedurer til at føre tilsyn med disse bemyndigede organer og med andet relevant revisionsarbejde.

2.5   Angiv, om der har fundet modstridende procedurer sted forud for fremlæggelsen af denne rapport, og angiv de relevante myndigheder/organer.

2.6   Bekræft, at arbejdet er blevet udført under hensyntagen til de internationalt accepterede revisionsstander.

2.7   Angiv, om der har været begrænsninger af rækkevidden (1), navnlig begrænsninger med betydning for udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan.

3.   Resultater af vurderingen af hver enkelt myndighed/system

3.1.   Udfyld nedenstående skema for hver enkelt myndighed/system:

CCI eller system (gruppe af CCI'er)

Berørt myndighed (forvaltningsmyndighed eller attesteringsmyndighed)

Beskrivelsens fuldstændighed og nøjagtighed (J/N)

Konklusion (uden forbehold, med forbehold, negativ)

Berørte udpegelseskriterier

Beskrivelse af berørte funktioner og procedurer

Mangler

Berørte prioriteter

Henstillinger/korrigerende foranstaltninger

Tidsplan aftalt med den berørte myndighed for gennemførelse af korrigerende foranstaltninger

CCI x

Forvaltningsmyndighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attesteringsmyndighed

 

 

 

 

 

 

 

 

System y

Forvaltningsmyndighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attesteringsmyndighed

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Angiv resultaterne af vurderingen af områder, der ikke er fuldt ud omfattet af ovenstående tabel, herunder, men ikke begrænset til:

3.2.1.

De eksisterende procedurer for udarbejdelse af regnskaber, jf. artikel 59, stk. 5, litra a), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2) (artikel 126, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

3.2.2.

Ordningerne til at attestere, at regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne angivet i regnskaberne er i overensstemmelse med gældende ret og er afholdt i forbindelse med operationer, der er udvalgt til finansiering i overensstemmelse med de gældende kriterier for det operationelle program og gældende ret (artikel 126, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

3.2.3.

De eksisterende procedurer til at sikre effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici (artikel 125, stk. 4, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

3.2.4.

Rammerne til at sikre, at der om nødvendigt kan gennemføres en passende risikostyring, navnlig i tilfælde af større ændringer i forvaltnings- og kontrolsystemet (bilag XIII, punkt 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013).

3.2.5.

Ordningerne til udarbejdelse af forvaltningserklæringen, rapportering om udførte kontroller og identificerede svagheder samt den årlige sammenfatning af de endelige revisioner og kontroller (artikel 125, stk. 4, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

3.2.6.

Ordningerne til indsamling, registrering og lagring i edb-form af data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder data vedrørende indikatorer og output (artikel 125, stk. 2, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 1303/2013).

3.2.7.

Rammer, der i tilfælde af uddelegering af opgaver til bemyndigede organer, skal sikre fastlæggelse af deres respektive ansvarsområder og forpligtelser, verificering af deres kapacitet til at udføre de uddelegerede opgaver, samt at der forefindes rapporteringsprocedurer (bilag XIII, punkt 1, nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013).


(1)  Begrænsning af rækkevidde:Enheden kan undertiden pålægge en begrænsning af rækkevidden af revisorens arbejde (f.eks. når det i betingelserne for arbejdet er fastsat, at revisoren ikke skal udføre en revisionsprocedure, som revisoren mener er nødvendig). Der kan forekomme en begrænsning af arbejdets rækkevidde som følge af omstændighederne. Det kan også ske, hvis revisoren i sin udtalelse skønner, at enhedens regnskabsregistreringer er utilstrækkelige, eller hvis revisoren ikke kan udføre en revisionsprocedure, som revisoren finder hensigtsmæssig.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG V

Model til det uafhængige revisionsorgans udtalelse om forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens overholdelse af de udpegelseskriterier, der er fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013

Til (Medlemsstatens myndighed/organ)

INDLEDNING

Undertegnede, som repræsenterer [navn på det uafhængige revisionsorgan, jf. artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013] som funktionelt uafhængig af forvaltnings- og attesteringsmyndighederne, og med ansvar for udarbejdelsen af en beretning og erklæring med resultaterne af en vurdering af forvaltningsmyndighedens og attesteringsmyndighedens overholdelse af de udpegelseskriterier, der er fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013, for [navn på det eller de operationelle programmer, CCI-kode(r)] (herefter benævnt »programmet/programmerne«), har foretaget en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 124, stk. 2, i ovennævnte forordning.

UNDERSØGELSENS RÆKKEVIDDE

Undersøgelsen omfattede forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden og, hvor det er relevant, de funktioner, som disse myndigheder har fået overdraget som beskrevet i afsnit 1 i vedhæftede rapport [bilag IV til denne forordning].

Der redegøres nærmere for undersøgelsens rækkevidde og omfang i afsnit 2 i den vedhæftede rapport. Det anføres bl.a. i rapporten, at undersøgelsen fandt sted på grundlag af beskrivelsen af forvaltningsmyndighedens, og hvor relevant, attesteringsmyndighedens funktioner og procedurer, udarbejdet af og under ansvar af [navn på det/de organ(er), der er ansvarlige for beskrivelsen] og modtaget den [dd/mm/åååå]fra [navn på det/de organ(er), der har indsendt beskrivelsen].

Hvad angår forvaltnings- og kontrolsystemet (1) i [forvaltningsmyndigheden eller attesteringsmyndigheden] vedrørende …, kan jeg konstatere, at systemet i alt væsentligt er det samme som under den forrige programmeringsperiode, og at det på grundlag af revisionsarbejde, der er udført i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (2) eller Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 (3), kan dokumenteres, at det har fungeret effektivt i den pågældende periode. Jeg konkluderer derfor, at de relevante kriterier er opfyldt uden at udføre yderligere revisionsarbejde.

UDTALELSE

(Udtalelse uden forbehold)

Det er på baggrund af ovennævnte undersøgelse min opfattelse, at forvaltningsmyndigheden og/eller attesteringsmyndigheden, som er udpeget til programmet/programmerne, opfylder udpegelseskriterierne vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og overvågning som fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013.

Eller

(Udtalelse med forbehold)

Det er på baggrund af ovennævnte undersøgelse min opfattelse, at forvaltningsmyndigheden og/eller attesteringsmyndigheden, som er udpeget til programmet/programmerne, opfylder udpegelseskriterierne vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og overvågning som fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013, med undtagelse af følgende områder (4).

Mine begrundelser for at konkludere, at denne/disse myndighed(er) ikke opfylder et eller flere udpegelseskriterier, og min vurdering af sagens alvor, er som følger (5).

Eller

(Negativ udtalelse)

Det er på baggrund af ovennævnte undersøgelse min opfattelse, at forvaltningsmyndigheden og/eller attesteringsmyndigheden, som er udpeget til programmet/programmerne, ikke opfylder udpegelseskriterierne vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og overvågning som fastsat i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1303/2013.

Denne negative udtalelse bygger

 (6)

Henvisning til et specialforhold (anvendes i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt)

[Det uafhængige revisionsorgan kan også indføje en henvisning til et specialforhold, uden at det berører dets udtalelse, som fastsat i internationalt accepterede revisionsstandarder.]

Dato

Underskrift


(1)  Dette afsnit finder kun anvendelse, hvor det er relevant, jf. artikel 124, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

(4)  Angiv myndighed(er) og de udpegelseskriterier, som ikke er opfyldt.

(5)  Anfør begrundelsen for forbeholdet/forbeholdene for hver myndighed og hvert udpegelseskriterium.

(6)  Anfør begrundelsen for den negative udtalelse for hver myndighed og hvert aspekt.


BILAG VI

Model til betalingsanmodning, herunder supplerende oplysninger om finansielle instrumenter

BETALINGSANMODNING

EUROPA-KOMMISSIONEN

Berørt fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Kommissionens reference (CCI-nr.):

<type='S' input='S'>

Det operationelle programs titel:

<type='S' input='G'>

Kommissionens afgørelse:

<type='S' input='G'>

Dato for Kommissionens afgørelse:

<type='D' input='G'>

Betalingsanmodningens nummer:

<type='N' input='G'>

Dato for indgivelse af betalingsanmodningen:

<type='D' input='G'>

National reference (valgfri):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Angiv venligst, hvilken form for betalingsanmodning, der er tale om:

En mellemliggende betalingsanmodning, jf. artikel 131 i forordning (EU) nr. 1303/2013

<radio button>

En endelig anmodning om en mellemliggende betaling, jf. artikel 135, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<radio button>

I overensstemmelse med artikel 135 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedrører denne betalingsanmodning regnskabsperioden:

Fra (3)

<type='D' input='G'>

til:

<type='D' input='G'>

Udgifter opdelt efter prioritet og regionskategori som registreret i regnskaberne af attesteringsmyndigheden

(Inklusive programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter (artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013) og forskud udbetalt i forbindelse med statsstøtte (artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013))

Prioritet

Beregningsgrundlag (offentlige eller samlede)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Samlede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

I alt

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

I alt

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

Beregningsgrundlag (offentlige eller samlede) (6)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Samlede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

I alt

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ATTEST

Ved at validere denne betalingsanmodning attesterer attesteringsmyndigheden, at de ansvarsområder, som er fastsat i artikel 126, litra a), d), e), f), g) og h), i forordning (EU) nr. 1303/2013, er opfyldt, og anmoder om udbetaling af beløbene, jf. nedenfor.

Repræsentant for attesteringsmyndigheden:

<type='S' input='G'>

BETALINGSANMODNING

FOND

BELØB

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (7)

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

FOND

BELØB

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Betalingen overføres til følgende bankkonto:

Udpeget organ

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bank

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Bankkontoens IBAN-nummer

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Kontohaver (hvis forskellig fra det udpegede organ)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Hvis et program vedrører mere end én fond, skal der sendes en separat betalingsanmodning til hver fond. Uanset hvordan ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres (særlig prioritetsakse eller en del af en prioritetsakse), anmeldes udgifter til aktiviteter under ungdomsbeskæftigelsesinitiativer altid i en ESF-betalingsanmodning og dækker derfor både en specifik tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(2)  Tegnforklaringer:

 

type: N = number, D = dato, S = streng, C = afkrydsningsfelt, P = procentdel, B = boolesk, Cu = valuta

 

input: M = manuelt, S = valg, G = systemskabt

(3)  Regnskabsårets første dag, automatisk kodet af IT-systemet.

(4)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(5)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(6)  Hvad angår EHFF, finder medfinansiering kun anvendelse på »Samlede støtteberettigede offentlige udgifter«. Når der er tale om EHFF, vil beregningsgrundlaget i denne model automatisk blive ændret til »Offentlige«.

(7)  Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

Tillæg 1

Oplysninger om programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter, som omhandlet artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som er inkluderet i betalingsanmodningerne (kumulativt fra programmets start) (1)

 

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Beløb udbetalt som støtteberettigede udgifter i den betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritet (5)

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

De tilsvarende offentlige udgifter

Det samlede beløb for programbidrag, der faktisk er udbetalt — eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for — som støtteberettigede udgifter i den i betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (2)

De tilsvarende offentlige udgifter

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

 

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Beløb udbetalt som støtteberettigede udgifter i den betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

De tilsvarende offentlige udgifter

Det samlede beløb for programbidrag, der faktisk er udbetalt — eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for — som støtteberettigede udgifter i den i betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (8)

De tilsvarende offentlige udgifter

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Vedrørende ELFUL inkluderet i den kvartalsvise udgiftserklæring.

(2)  De støtteberettigede udgifter skal ved programafslutningen overholde bestemmelserne i artikel 42, stk. 1-3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(3)  Det skal bemærkes, at værdierne grundet ELFUL's særlige kendetegn er de samme i kolonne B og D som i henholdsvis kolonne A og C.

(4)  Det skal bemærkes, at værdierne grundet ELFUL's særlige kendetegn er de samme i kolonne B og D som i henholdsvis kolonne A og C.

(5)  Vedrørende foranstaltningskoden for ELFUL.

(6)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(7)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(8)  De støtteberettigede udgifter skal ved programafslutningen overholde bestemmelserne i artikel 42, stk. 1-3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Tillæg 2

Forskud udbetalt som en del af statsstøtten (artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013), og som er inkluderet i betalingsanmodningerne (kumulativt fra programmets start)

Prioritet

Forskud i alt betalt fra det operationelle program (1)

Beløb, som modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne senest tre år efter det år, hvor forskuddet er udbetalt

Beløb, der ikke modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne, og for hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

I alt

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

Forskud i alt betalt fra det operationelle program (4)

Beløb, som modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne senest tre år efter det år, hvor forskuddet er udbetalt

Beløb, der ikke modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne, og for hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Dette beløb indgår i beløbet Offentlige udgifter i alt afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, som anført i betalingsanmodningen. Da statsstøtte i sagens natur er en offentlig udgift, svarer dette beløb til beløbet for offentlige udgifter.

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(3)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(4)  Dette beløb indgår i beløbet Offentlige udgifter i alt afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, som anført i betalingsanmodningen. Da statsstøtte i sagens natur er en offentlig udgift, svarer dette beløb til beløbet for offentlige udgifter.


BILAG VII

Model til regnskaber

REGNSKABER FOR REGNSKABSPERIODEN

<type='D' – type='D' input='S'>

EUROPA-KOMMISSIONEN

Berørt fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Kommissionens reference (CCI-nr.):

<type='S' input='S'>

Det operationelle programs titel:

<type='S' input='G'>

Kommissionens afgørelse:

<type='S' input='G'>

Dato for Kommissionens afgørelse:

<type='D' input='G'>

Regnskabsversion:

<type='S' input='G'>

Dato for forelæggelse af regnskaberne:

<type='D' input='G'>

National reference (valgfri):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

ATTEST

Attesteringsmyndigheden attesterer herved, at:

1)

regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at udgifterne angivet i regnskaberne er i overensstemmelse med gældende ret og er afholdt i forbindelse med operationer, der er udvalgt til finansiering i overensstemmelse med de gældende kriterier for det operationelle program og gældende ret

2)

bestemmelserne i de fondsspecifikke forordninger, artikel 59, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og i litra d) og f) i artikel 126 i forordning (EU) nr. 1303/2013 er overholdt

3)

bestemmelserne i artikel 140 i forordning (EU) nr. 1303/2013, for så vidt angår dokumenters tilgængelighed, er overholdt.

Repræsentant for attesteringsmyndigheden:

<type='S' input='G'>


(1)  Hvis et program vedrører mere end én fond, skal der sendes separate regnskaber for hver fond. Hvis der er tale om et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ, omfatter årsregnskaberne både den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(2)  Tegnforklaringer:

 

type: N=number, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel, B = boolesk, Cu=valuta

 

input: M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

Tillæg 1

Beløb, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer, jf. artikel 137, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

De samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen

De samlede tilsvarende offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

Det samlede beløb for tilsvarende betalinger til støttemodtagere under artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

I alt

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

De samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen

De samlede tilsvarende offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

Det samlede beløb for tilsvarende betalinger til støttemodtagere under artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Betalinger omfatter den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte i kolonne C.

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Betalinger omfatter den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte i kolonne C.

Tillæg 2

Beløb, der er trukket tilbage eller inddrevet i regnskabsåret, jf. artikel 137, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

TILBAGETRÆKNINGER

INDDRIVELSER (1)

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Tilsvarende offentlige udgifter

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Tilsvarende offentlige udgifter

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Opsplitning af beløb, der er trukket tilbage eller inddrevet i regnskabsåret, opdelt på regnskabsår for erklæring om de tilsvarende udgifter

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni 2015 (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni … (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

TILBAGETRÆKNINGER

INDDRIVELSER (4)

 

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Tilsvarende offentlige udgifter

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Tilsvarende offentlige udgifter

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Opsplitning af beløb, der er trukket tilbage eller inddrevet i regnskabsåret, opdelt på regnskabsår for erklæring om de tilsvarende udgifter

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni 2015 (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni … (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Undtaget inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (se tillæg 4).

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(3)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Undtaget inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (se tillæg 4).

Tillæg 3

Beløb, der skal inddrives ved udgangen af regnskabsåret, jf. artikel 137, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

Samlede støtteberettigede udgifter (1)

Tilsvarende offentlige udgifter

(A)

(B)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

I alt

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Opsplitning af beløb, der skal inddrives ved udgangen af regnskabsåret, opdelt på regnskabsår for erklæring om de tilsvarende udgifter

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni 2015 (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni … (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

Samlede støtteberettigede udgifter (4)

Tilsvarende offentlige udgifter

(A)

(B)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Opsplitning af beløb, der skal inddrives ved udgangen af regnskabsåret, opdelt på regnskabsår for erklæring om de tilsvarende udgifter

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni 2015 (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni … (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Medregnet udgifter, der skal inddrives i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(3)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Medregnet udgifter, der skal inddrives i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Tillæg 4

Inddrivelser, der i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 er foretaget i løbet af regnskabsåret, jf. artikel 137, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

INDDRIVELSER

Samlede støtteberettigede udgifter

Tilsvarende offentlige udgifter

(A)

(B)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

I alt

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Opsplitning af beløb, der er inddrevet i regnskabsåret, opdelt på regnskabsår for erklæring om de tilsvarende udgifter

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni 2015 (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni … (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

INDDRIVELSER

Samlede støtteberettigede udgifter

Tilsvarende offentlige udgifter

(A)

(B)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Opsplitning af beløb, der er inddrevet i regnskabsåret, opdelt på regnskabsår for erklæring om de tilsvarende udgifter

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni 2015 (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vedrørende regnskabsåret, som afsluttes den 30. juni … (i alt)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Heraf beløb, som er blevet korrigeret som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

Tillæg 5

Uinddrivelige beløb ved udgangen af regnskabsåret, jf. artikel 137, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

UINDDRIVELIGE BELØB

Samlede støtteberettigede udgifter (1)

Tilsvarende offentlige udgifter

Bemærkninger (obligatoriske)

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

I alt

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

UINDDRIVELIGE BELØB

 

Samlede støtteberettigede udgifter (4)

Tilsvarende offentlige udgifter

Bemærkninger (obligatoriske)

(A)

(B)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

I ALT

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Medregnet uinddrivelige offentlige udgifter i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(3)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(4)  Medregnet uinddrivelige offentlige udgifter i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Tillæg 6

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter i henhold til artikel 41 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kumulative fra programmets start), jf. artikel 137, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013

 

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Beløb, der er udbetalt som støtteberettigede udgifter i den i betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

De tilsvarende offentlige udgifter

Det samlede beløb for programbidrag, der faktisk er udbetalt — eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for — som støtteberettigede udgifter i den i betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (2)

De tilsvarende offentlige udgifter

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

 

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter, som er medtaget i betalingsanmodninger

Beløb, der er udbetalt som støtteberettigede udgifter i den i betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

De tilsvarende offentlige udgifter

Det samlede beløb for programbidrag, der faktisk er udbetalt — eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for — som støtteberettigede udgifter i den i betydning, der anføres i artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (5)

De tilsvarende offentlige udgifter

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  De støtteberettigede udgifter skal ved programafslutningen overholde bestemmelserne i artikel 42, stk. 1-3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(2)  De støtteberettigede udgifter skal ved programafslutningen overholde bestemmelserne i artikel 42, stk. 1-3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(3)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(4)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(5)  De støtteberettigede udgifter skal ved programafslutningen overholde bestemmelserne i artikel 42, stk. 1-3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Tillæg 7

Forskud udbetalt som en del af statsstøtten i henhold til artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (kumulativt fra programmets start), jf. artikel 137, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

Forskud i alt betalt fra det operationelle program (1)

Beløb, som modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne senest tre år efter det år, hvor forskuddet er udbetalt

Beløb, der ikke modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne, og for hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

I alt

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

Forskud i alt betalt fra det operationelle program (4)

Beløb, som modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne senest tre år efter det år, hvor forskuddet er udbetalt

Beløb, der ikke modsvares af udgifter afholdt af støttemodtagerne, og for hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Dette beløb indgår i samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer som anført i betalingsanmodningen. Da statsstøtte i sagens natur er en offentlig udgift, svarer dette beløb til de offentlige udgifter.

(2)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og tilsvarende ESF-støtte.

(3)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013. Dækker den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den tilsvarende ESF-støtte.

(4)  Dette beløb indgår i beløbet samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer som anført i betalingsanmodningen. Da statsstøtte i sagens natur er en offentlig udgift, svarer dette beløb til de offentlige udgifter.

Tillæg 8

Afstemning mellem udgifter, jf. artikel 137, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013

Prioritet

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen  (1)

Udgifter, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 137, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013  (2)

Difference  (3)

Bemærkninger (obligatorisk, hvis der er forskelle)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Samlede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

De samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen

De samlede tilsvarende offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritet 1

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritet 2

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritet 3

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ  (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Overgangsregioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Mere udviklede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regioner i den yderste periferi og de nordlige tyndtbefolkede regioner

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Heraf beløb, som er blevet korrigeret i de nuværende regnskaber som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI'en. Hvis programmerne f.eks. ikke omfatter regionskategorier (bidrag fra Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, ENI og IPA til ETS og operationelle programmer dedikeret til ungdomsbeskæftigelsesinitiativer uden teknisk bistand, hvor det er relevant), ser skemaet ud som følger:

Prioritet

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen (6)

Udgifter, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 137, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 (7)

Difference (8)

Bemærkninger (obligatorisk, hvis der er forskelle)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagere og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Samlede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

De samlede støtteberettigede udgifter, der er opført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen

De samlede tilsvarende offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritet 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Heraf beløb, som er blevet korrigeret i de nuværende regnskaber som følge af revision af operationer, jf. artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Udfyldes automatisk på grundlag af den endelige anmodning om en mellemliggende betaling, som er fremlagt i henhold til artikel 135, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(2)  Udfyldes automatisk på grundlag af tillæg I.

(3)  Beregnes automatisk.

(4)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(5)  Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres som led i en særlig prioritetsakse, jf. artikel 18 i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(6)  Udfyldes automatisk på grundlag af den endelige anmodning om en mellemliggende betaling, som er fremlagt i henhold til artikel 135, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(7)  Udfyldes automatisk på grundlag af tillæg I.

(8)  Beregnes automatisk.


Top