EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0671

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone

OJ L 373, 31.12.1991, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 57 - 59
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 57 - 59
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 353 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 99 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 99 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 18 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/671/oj

07/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

99


31991L0671


L 373/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 16 decembrie 1991

de apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone

(91/671/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât dreptul intern cu privire la utilizarea obligatorie a centurii de siguranță diferă în mod considerabil de la un stat membru la altul și întrucât, prin urmare, trebuie să fie armonizată utilizarea obligatorie a acesteia;

întrucât trebuie armonizată obligativitatea utilizării centurii de siguranță în mijloacele de transport cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, pentru a se asigura o mai mare siguranță utilizatorilor căilor rutiere;

întrucât Directivele 76/115/CEE (4) și 77/541/CEE (5) au drept obiect normele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească centurile de siguranță cu care trebuie să fie dotate autovehiculele, dar nu și obligativitatea utilizării centurilor de siguranță;

întrucât în rezoluția din 19 decembrie 1984 (6), Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, s-au angajat să asigure adoptarea rapidă a măsurilor de siguranță rutieră și au invitat Comisia să prezinte propuneri în acest sens;

întrucât rezoluțiile Parlamentului European în domeniul siguranței rutiere (7) au recomandat obligativitatea utilizării centurii de siguranță de către toți pasagerii, inclusiv de către copii, pe toate căile rutiere și pentru toate locurile în mijloacele de transport de pasageri (cu excepția mijloacelor de transport public);

întrucât trebuie să se prevadă utilizarea obligatorie a sistemelor de fixare pentru copii, pe locurile echipate cu centuri de siguranță;

întrucât, până la armonizarea normelor comunitare în ceea ce privește sistemele de fixare pentru copii, acele norme care corespund exigențelor naționale ale statelor membre trebuie să fie recunoscute de totalitatea statelor membre;

întrucât studiile au demonstrat, de altfel, că locurile din spate prezintă la fel de multe riscuri ca cele din față pentru pasagerii fără centură și că pasagerii din spate, atunci când nu poartă centură, amplifică riscul rănirii pentru pasagerii din față și că utilizarea obligatorie a centurii pe locurile din spatele mijlocului de transport ar putea să contribuie, prin urmare, la diminuarea numărului de decese și vătămări corporale;

întrucât data intrării în vigoare a măsurilor vizate în prezenta directivă ar trebui să fie stabilită astfel încât să permită elaborarea dispozițiilor necesare pentru punerea lor în aplicare, în special în statele membre care nu au încă dispoziții în această privință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică oricărui autovehicul din categoriile M1, M2 (cu excepția locurilor din spate și a mijloacelor de transport cu o greutate maximă admisibilă mai mare de 3,5 tone și a celor care au la dispoziție locuri special concepute pentru a transporta pasageri în picioare) și N1 (cu excepția locurilor din spate), așa cum sunt definite în anexa I la Directiva 70/156/CEE (8), destinat să circule pe calea rutieră, având cel puțin patru roți și o viteză maximă din construcție mai mare de 25 kilometri la oră.

(2)   În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

1.

„centură de siguranță” sau „centură”: un asamblaj de curele cu catarame, dispozitive de reglare și piese de fixare, putând să fie fixat în interiorul unui autovehicul și fiind astfel conceput încât să reducă riscul rănirii pentru cel care-l folosește în cazul unei coliziuni sau la o decelerare bruscă, limitând posibilitățile mișcării corpului acestuia. Acest asamblaj este desemnat într-un mod general prin termenul „ansamblu”; acest termen cuprinde de asemenea orice dispozitiv de absorbție de energie sau de retractare a centurii;

2.

„sistem de fixare”: un sistem care rezultă din combinarea unui scaun fixat pe structura vehiculului printr-o soluție tehnică adecvată și a unei centuri de siguranță care are cel puțin un punct de fixare atașat de structura scaunului;

3.

„loc”: o structură făcând sau nu parte integrantă din structura vehiculului, înțelegându-se prin aceasta tapițeria sa, punând la dispoziție un loc de șezut pentru un adult, termenul desemnând și un loc de șezut individual, precum și partea unei banchete corespunzătoare unui loc de șezut.

Articolul 2

Statele membre veghează ca șoferul și pasagerii care ocupă locurile în vehiculele aflate în circulație, prevăzute la articolul 1, să poarte centura de siguranță sau să fie asigurați printr-un sistem de fixare verificat în condițiile în care locurile pe care le ocupă sunt dotate cu acesta. Ocupanții locurilor din spate trebuie să utilizeze cu prioritate locurile dotate cu acest sistem.

Statele membre veghează ca, în aceste vehicule, copiii cu vârsta mai mică de doisprezece ani și având o înălțime mai mică de 150 de centimetri, care ocupă locurile dotate cu centuri, să fie asigurați cu un sistem de fixare autorizat, adaptat înălțimii și greutății lor. Aceste locuri trebuie ocupate cu prioritate.

Utilizarea sistemului de fixare verificat de autoritatea competentă a unui stat membru este autorizată de celelalte state membre.

Articolul 3

Prezenta directivă se aplică atât conducătorilor auto cât și pasagerilor din vehiculele utilizate pe căile rutiere în cadrul Comunității care sunt înmatriculate într-un stat terț.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) Statele membre pot permite ca pe teritoriul lor copiii cu vârsta de trei ani sau mai mare, care ocupă locurile prevăzute la articolul 1, să fie asigurați cu o centură de siguranță sau cu un alt sistem de fixare verificat pentru adulți.

(2)   De asemenea, statele membre pot permite ca, pe teritoriul lor și în condițiile stabilite de dreptul intern, copiii cu vârsta mai mică de trei ani, care ocupă locurile din spate să nu fie asigurați cu un sistem de fixare adaptat taliei și greutății lor, dacă acești copii sunt transportați cu un vehicul în care un asemenea sistem nu este disponibil.

Articolul 5

Sunt scutite de obligațiile prevăzute în articolul 2 persoanele care dețin un certificat medical de scutire pe motiv medical grav, eliberat de autoritățile competente. Orice certificat medical eliberat de autoritățile competente ale unui stat membru este valabil în oricare alt stat membru; certificatul medical trebuie să menționeze durata valabilității sale și să fie prezentat la orice control al unui agent autorizat, conform dispozițiilor în vigoare în această privință în fiecare stat membru. El trebuie să aibă următorul simbol:

Image

Articolul 6

Statele membre pot acorda, cu avizul Comisiei, alte scutiri decât cele prevăzute în articolul 5, cu scopul de:

a ține seama de condiții fizice particulare sau de circumstanțe particulare de o durată limitată;

a permite desfășurarea eficace a anumitor activități profesionale;

a asigura corecta funcționare a activităților legate de serviciile de ordin public, de siguranță sau de urgență.

Articolul 7

Comisia prezintă, până la 1 august 1994, un raport asupra aplicării prezentei directive, cu scopul evaluării în principal a oportunității adoptării unor măsuri mai radicale vizând o mai mare securitate și a necesității unei armonizări mai rapide. Raportul va fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată asupra acestor propuneri într-un termen optim.

Articolul 8

(1)   Statele membre, după consultarea Comisiei, pun în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a respecta prezenta directivă înainte de 1 ianuarie 1993. Ele informează Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea vor cuprinde o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Modalitatea de realizare a acestei trimiteri este stabilită de către statele membre.

(3)   Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor principale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

H. MAIJ-WEGGEN


(1)  JO C 298, 23.11.1988, p. 8 și

JO C 308, 8.12.1990, p. 11.

(2)  JO C 96, 17.4.1989, p. 220 și

JO C 240, 16.9.1991, p. 74.

(3)  JO C 159, 26.6.1989, p. 52 și

JO C 159, 17.6.1991, p. 56.

(4)  Directiva 76/115/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind fixarea centurilor de siguranță în autovehicule (JO L 24, 30.1.1976, p. 6), astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 90/629/CEE (JO L 341, 6.12.1990, p. 14).

(5)  Directiva 77/541/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind centurile de siguranță și sistemele de fixare în autovehicule (JO L 220, 29.8.1977, p. 95), astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 90/628/CEE (JO L 341, 6.12.1990, p. 1).

(6)  JO C 341, 21.12.1984, p. 1.

(7)  JO C 104, 16.4.1984, p. 38 și

JO C 68, 24.3.1986, p. 35.

(8)  Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind acceptarea autovehiculelor și a remorcilor acestora (JO L 42, 23.2.1970, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 87/403/CEE (JO L 220, 8.8.1987, p. 44).


Top