EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0102

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

OJ L 31, 5.2.2011, p. 13–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 198 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/102/oj

5.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 102/2011

z dnia 4 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (2) ustanawia wymagania dotyczące rozwiązań technicznych służących interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, wraz z definicją list kodowych do stosowania w atrybutach i rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych i typów danych.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 wymaga, aby atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu listy kodowej, przyjmowały wartości ważne dla danej listy kodowej.

(3)

Te dozwolone wartości dla list kodowych zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 są wymagane w celu realizacji wymogów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu i powinny w związku z tym również zostać określone w przedmiotowym rozporządzeniu.

(4)

Przy opracowywaniu wartości dla list kodowych zawartych w niniejszym rozporządzeniu przestrzegano tych samych zasad dotyczących wymagań użytkowników, materiałów referencyjnych, odpowiednich obszarów unijnej polityki i działań, wykonalności i proporcjonalności pod względem zakładanych kosztów i korzyści, udziału zainteresowanych stron i konsultacji z nimi oraz norm międzynarodowych, które stosowano przy opracowaniu pozostałych rozwiązań technicznych określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1089/2010.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1089/2010.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.

W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Wyliczenia i listy kodowe stosowane w atrybutach lub rolach asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych są zgodne z definicjami zawartymi w załączniku II oraz obejmują wartości określone w tym załączniku. Wartości wyliczeń i list kodowych są neutralnymi językowo kodami mnemotechnicznymi czytelnymi dla komputerów.”

b)

skreśla się ust. 4.

2.

W art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

list kodowych, które nie są rozszerzane przez państwa członkowskie;”

b)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu list kodowych określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), mogą przyjmować jedynie wartości z list określonych dla danej listy kodowej.

Atrybuty lub role asocjacji typów obiektów przestrzennych lub typów danych, które należą do typu list kodowych określonego w art. 6 ust. 1 lit. b), mogą przyjmować jedynie wartości ważne zgodnie z rejestrem, w którym lista kodowa jest zarządzana.”

3.

Załącznik I zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

4.

Załącznik II zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 323 z 8.12.2010 s. 11.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Wszystkie wystąpienia „Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.” zastępuje się przez „Ta lista kodowa nie jest rozszerzana przez państwa członkowskie.”

2.

W pkt. 4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ConditionOfFacilityValue”

Wartość

Definicja

disused

Element sieci nie jest stosowany.

functional

Element sieci działa.

projected

Element sieci jest projektowany. Nie rozpoczęto jeszcze budowy.

underConstruction

Element sieci jest w budowie i jeszcze nie działa. Ma to zastosowanie wyłącznie do początkowej budowy elementu sieci, a nie do prac konserwacyjnych.

3.

W pkt 4.2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Ta lista kodowa nie jest rozszerzana przez państwa członkowskie.

Dozwolone wartości dla tej listy kodowej to dwuliterowe kody kraju wymienione w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym publikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.”

4.

W pkt 5.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ConnectionTypeValue”

Wartość

Definicja

crossBorderConnected

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach tego samego typu, ale na przylegających obszarach. Elementy sieci będące przedmiotem odniesienia reprezentują różne, ale połączone przestrzennie zjawiska świata rzeczywistego.

crossBorderIdentical

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach tego samego typu, ale na przylegających obszarach. Elementy sieci będące przedmiotem odniesienia reprezentują te same zjawiska świata rzeczywistego.

intermodal

Połączenie między dwoma elementami sieci w różnych sieciach transportowych, które wykorzystują różne rodzaje transportu. Połączenie zakłada możliwość przeniesienia transportowanych dóbr (ludzi, towarów itp.) z jednego rodzaju transportu na drugi.

5.

W pkt 5.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LinkDirectionValue”

Wartość

Definicja

bothDirections

W obu kierunkach.

inDirection

W kierunku połączenia.

inOppositeDirection

W kierunku przeciwnym do kierunku połączenia.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Wszystkie wystąpienia „Ta lista kodowa jest zarządzana w ramach wspólnego rejestru list kodowych.” zastępuje się przez „Ta lista kodowa nie jest rozszerzana przez państwa członkowskie.”

2.

W pkt. 3.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GrammaticalGenderValue”

Wartość

Definicja

common

Rodzaj gramatyczny„wspólny” (połączenie rodzaju męskiego i żeńskiego).

feminine

Rodzaj żeński.

masculine

Rodzaj męski.

neuter

Rodzaj nijaki.

3.

W pkt. 3.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GrammaticalNumberValue”

Wartość

Definicja

dual

Liczba podwójna.

plural

Liczba mnoga.

singular

Liczba pojedyncza.

4.

W pkt. 3.3.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NameStatusValue”

Wartość

Definicja

historical

Nazwa historyczna obecnie niestosowana.

official

Nazwa stosowana obecnie i zatwierdzona oficjalnie lub ustanowiona aktem prawnym.

other

Nazwa stosowana obecnie, ale nieformalna i niezatwierdzona.

standardised

Nazwa stosowana obecnie oraz przyjęta lub zalecana przez organ mający funkcję doradczą i/lub moc decyzyjną w kwestiach toponomastyki.

5.

W pkt. 3.3.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NamedPlaceTypeValue”

Wartość

Definicja

administrativeUnit

Jednostki administracyjne dzielące obszary, na których państwa członkowskie mają lub wykonują uprawnienia jurysdykcyjne, do celów sprawowania rządów na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, oddzielone granicami administracyjnymi.

building

Położenie geograficzne budynków.

hydrography

Elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie lub wszelkie inne części wód oraz związane z nimi obiekty, łącznie z dorzeczami i zlewniami.

landcover

Fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni Ziemi, włączając w to powierzchnie sztuczne, obszary rolnicze, lasy, obszary (pół-)naturalne, tereny podmokłe.

landform

Geomorfologiczna cecha terenu.

other

Obiekt przestrzenny nieuwzględniony w innych typach list kodowych.

populatedPlace

Miejsce zamieszkałe przez ludzi.

protectedSite

Obszar wyznaczony lub zarządzany w ramach prawa międzynarodowego, wspólnotowego i państw członkowskich, w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

transportNetwork

Sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego wodnego i kolei linowej oraz związana z nimi infrastruktura. Obejmuje połączenia pomiędzy różnymi sieciami.

6.

W pkt. 3.3.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NativenessValue”

Wartość

Definicja

endonym

Nazwa obiektu geograficznego w oficjalnym lub dobrze ugruntowanym języku używanym na obszarze, gdzie znajduje się obiekt.

exonym

Nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie język ten jest powszechnie używany, oraz różniąca się swoją formą od odpowiedniego endonimu (odpowiednich endonimów), który(które) stosuje się na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.

7.

W pkt. 4.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AdministrativeHierarchyLevel”

Wartość

Definicja

1stOrder

Najwyższy poziom w krajowej hierarchii administracyjnej (poziom krajowy).

2ndOrder

Drugi poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

3rdOrder

Trzeci poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

4thOrder

Czwarty poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

5thOrder

Piąty poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

6thOrder

Szósty poziom w krajowej hierarchii administracyjnej.

8.

W pkt. 5.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GeometryMethodValue”

Wartość

Definicja

byAdministrator

Ustalona i wpisana ręcznie przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub administratora zbioru danych.

byOtherParty

Ustalona i wpisana ręcznie przez inną stronę.

fromFeature

Wyprowadzona automatycznie z innego obiektu przestrzennego INSPIRE powiązanego z adresem lub składnikiem adresu.

9.

W pkt. 5.4.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „GeometrySpecificationValue”

Wartość

Definicja

addressArea

Położenie wyprowadzone od powiązanego obszaru adresowego.

adminUnit1stOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej pierwszego poziomu.

adminUnit2ndOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej drugiego poziomu.

adminUnit3rdOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej trzeciego poziomu.

adminUnit4thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej czwartego poziomu.

adminUnit5thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej piątego poziomu.

adminUnit6thOrder

Położenie wyprowadzone od powiązanej jednostki administracyjnej szóstego poziomu.

building

Położenie ma na celu identyfikację powiązanego budynku.

entrance

Położenie ma na celu identyfikację drzwi wejściowych lub bramy.

parcel

Położenie ma na celu identyfikację powiązanej działki.

postalDelivery

Położenie ma na celu identyfikację punktu doręczeń pocztowych.

postalDescriptor

Położenie wyprowadzone od powiązanego obszaru kodu pocztowego.

segment

Położenie wyprowadzone od powiązanego odcinka drogi przelotowej.

thoroughfareAccess

Położenie ma na celu identyfikacje punktu dostępu z drogi przelotowej.

utilityService

Położenie ma na celu identyfikację punktu usługi użyteczności publicznej.

10.

W pkt. 5.4.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LocatorDesignatorTypeValue”

Wartość

Definicja

addressIdentifierGeneral

Identyfikator adresu złożony z liczb i/lub znaków.

addressNumber

Identyfikator adresu złożony wyłącznie z liczb.

addressNumber2ndExtension

Drugie rozszerzenie numeru adresu.

addressNumberExtension

Rozszerzenie numeru adresu.

buildingIdentifier

Identyfikator budynku złożony z liczb i/lub znaków.

buildingIdentifierPrefix

Prefiks numeru budynku.

cornerAddress1stIdentifier

Identyfikator adresu powiązany z nazwą głównej drogi przelotowej w adresie narożnika.

cornerAddress2ndIdentifier

Identyfikator adresu powiązany z nazwą drugorzędnej drogi przelotowej w adresie narożnika.

entranceDoorIdentifier

Identyfikator drzwi wejściowych, bramy wejściowej lub zadaszonego wejścia

floorIdentifier

Identyfikator piętra lub poziomu w budynku.

kilometrePoint

Znak na drodze, którego numer identyfikuje odległość między punktem początkowym drogi a tym znakiem, mierzoną wzdłuż drogi.

postalDeliveryIdentifier

Identyfikator punktu doręczeń pocztowych.

staircaseIdentifier

Identyfikator klatki schodowej, zazwyczaj wewnątrz budynku.

unitIdentifier

Identyfikator drzwi, lokalu mieszkalnego, apartamentu lub pokoju wewnątrz budynku.

11.

W pkt. 5.4.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LocatorLevelValue”

Wartość

Definicja

accessLevel

Lokalizator identyfikuje określony dostęp do działki gruntu, budynku lub podobnej nieruchomości poprzez wykorzystanie numeru wejścia lub podobnego identyfikatora.

postalDeliveryPoint

Lokalizator identyfikuje punkt doręczeń pocztowych.

siteLevel

Lokalizator identyfikuje określony dostęp do działki gruntu, budynku lub podobnej nieruchomości poprzez wykorzystanie numeru adresu, numeru budynku, nazwy budynku lub nieruchomości.

unitLevel

Lokalizator identyfikuje określoną część budynku.

12.

W pkt. 5.4.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „LocatorNameTypeValue”

Wartość

Definicja

buildingName

Nazwa budynku lub części budynku.

descriptiveLocator

Narracyjny tekstowy opis lokalizacji lub obiektu adresowalnego.

roomName

Identyfikator lokalu mieszkalnego, apartamentu lub pokoju wewnątrz budynku.

siteName

Nazwa nieruchomości, kompleksu budynków lub terenu.

13.

W pkt. 5.4.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „PartTypeValue”

Wartość

Definicja

name

Część nazwy stanowi główną część lub rdzeń nazwy drogi przelotowej.

namePrefix

Część nazwy stosuje się do oddzielenia wyrazów łączących bez wyróżnienia znaczenia od głównej części nazwy drogi przelotowej.

qualifier

Część nazwy określa nazwę drogi przelotowej.

type

Część nazwy wskazuje kategorię lub typ drogi przelotowej.

14.

W pkt. 5.4.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „StatusValue”

Wartość

Definicja

alternative

Adres lub składnik adresu stosowany powszechnie, ale różny od głównego adresu lub składnika adresu określonego przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych.

current

Aktualny i ważny adres lub składnik adresu według oficjalnego organu odpowiedzialnego za przyznanie adresu lub uznany przez administratora zbioru danych za najbardziej stosowny, powszechnie stosowany adres.

proposed

Adres lub składnik adresu oczekujący na zatwierdzenie przez administratora zbioru danych lub oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu.

reserved

Adres lub składnik adresu zatwierdzony przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych, ale który nie został jeszcze wprowadzony.

retired

Adres lub składnik adresu niebędący już w codziennym użyciu lub zniesiony przez oficjalny organ odpowiedzialny za przyznanie adresu lub przez administratora zbioru danych.

15.

W pkt. 6.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „CadastralZoningLevelValue”

Wartość

Definicja

1stOrder

Najwyższy poziom (największe obszary) w hierarchii obszarów katastralnych, równy lub równoważny gminom.

2ndOrder

Drugi poziom w hierarchii obszarów katastralnych.

3rdOrder

Trzeci poziom w hierarchii obszarów katastralnych.

16.

W pkt 7.1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„—

»Area Navigation (nawigacja obszarowa) (RNAV)« oznacza metodę nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu pomocy nawigacyjnych stacji referencyjnych lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń,

»nawigacja TACAN« oznacza metodę nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu pomocy nawigacyjnych stacji referencyjnych Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).”

17.

W pkt. 7.3.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AccessRestrictionValue”

Wartość

Definicja

forbiddenLegally

Dostęp do elementu transportowego jest prawnie zabroniony.

physicallyImpossible

Dostęp do elementu transportowego jest fizycznie niemożliwy ze względu na obecność barier lub innych przeszkód fizycznych.

private

Dostęp do elementu transportowego jest ograniczony, ponieważ jest on własnością prywatną.

publicAccess

Element transportowy jest dostępny publicznie.

seasonal

Dostęp do elementu transportowego zależy od sezonu.

toll

Dostęp do elementu transportowego podlega opłacie.

18.

W pkt. 7.3.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RestrictionTypeValue”

Wartość

Definicja

maximumDoubleAxleWeight

Maksymalna masa na podwójną oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumDraught

Maksymalne zanurzenie pojazdu dozwolone w elemencie transportowym.

maximumFlightLevel

Maksymalna wysokość lotu pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumHeight

Maksymalna wysokość pojazdu, który może przejechać pod innym obiektem.

maximumLength

Maksymalna długość pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumSingleAxleWeight

Maksymalna masa na pojedynczą oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumTotalWeight

Maksymalna całkowita masa pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumTripleAxleWeight

Maksymalna masa na potrójną oś pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

maximumWidth

Maksymalna szerokość pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

minimumFlightLevel

Minimalna wysokość lotu pojazdu dozwolona w elemencie transportowym.

19.

W pkt. 7.4.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AerodromeCategoryValue”

Wartość

Definicja

domesticNational

Lotnisko oferujące służby krajowego ruchu lotniczego.

domesticRegional

Lotnisko oferujące służby regionalnego ruchu lotniczego.

international

Lotnisko oferujące służby międzynarodowego ruchu lotniczego.

20.

W pkt. 7.4.2.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AerodromeTypeValue”

Wartość

Definicja

aerodromeHeliport

Lotnisko ze strefą lądowań śmigłowców.

aerodromeOnly

Tylko lotnisko.

heliportOnly

Tylko lotnisko dla śmigłowców.

landingSite

Miejsce lądowania.

21.

W pkt. 7.4.2.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirRouteLinkClassValue”

Wartość

Definicja

conventional

Konwencjonalna trasa nawigacyjna: trasa lotnicza niewykorzystująca nawigacji obszarowej ani nawigacji TACAN w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

RNAV

Trasa nawigacji obszarowej: trasa lotnicza wykorzystująca nawigację obszarową (RNAV) w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

TACAN

Trasa TACAN: trasa lotnicza wykorzystująca nawigację TACAN w odniesieniu do służb ruchu lotniczego.

22.

W pkt. 7.4.2.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirRouteTypeValue”

Wartość

Definicja

ATS

Trasa ATS zgodnie z opisem w załączniku 11 do ICAO.

NAT

Szlak północnoatlatycki (część systemu szlaków zorganizowanych).

23.

w pkt. 7.4.2.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirUseRestrictionValue”

Wartość

Definicja

reservedForMilitary

Obiekt sieci lotniczej wyłącznie do użytku wojskowego

temporalRestrictions

Czasowe ograniczenia w zakresie wykorzystania obiektu sieci lotniczej.

24.

W pkt. 7.4.2.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AirspaceAreaTypeValue”

Wartość

Definicja

ATZ

Airport Traffic Zone (strefa ruchu lotniskowego). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wyznaczona wokół lotniska dla ochrony ruchu lotniskowego.

CTA

Control area (obszar kontrolowany). Przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią.

CTR

Control zone (strefa kontrolowana lotniska). Przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się od powierzchni ziemi do określonej górnej granicy.

D

Danger area (strefa niebezpieczna). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w okreslonym czasie, działania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych.

FIR

Flight information region (rejon informacji powietrznej). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa Może być stosowana na przykład, gdy usługę świadczy więcej niż jedna jednostka.

P

Prohibited area (strefa zakazana). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi lub wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są zabronione.

R

Restricted area (strefa ograniczona). Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi lub wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są ograniczone zgodnie z pewnymi określonymi warunkami.

TMA

Terminal control area (rejon kontrolowany lotniska). Obszar kontrolowany ustanowiony zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego dużego lotniska lub kilku dużych lotnisk. Stosowany głównie w Europie w ramach zasady FUA (elastycznego zarządzania przestrzenią lotniczą).

UIR

Upper flight information region (górny rejon informacji powietrznej) (UIR). Górna przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa Każde państwo samo definiuje górną przestrzeń powietrzną.

25.

W pkt. 7.4.2.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NavaidTypeValue”

Wartość

Definicja

DME

Distance Measuring Equipment (radiodalmierz).

ILS

Instrument Landing System (system lądowania według wskazań przyrządów).

ILS-DME

ILS z podłączonym DME.

LOC

Localizer (lokalizator).

LOC-DME

Podłączone LOC i DME.

MKR

Marker Beacon (marker).

MLS

Microwave Landing System (mikrofalowy system lądowania).

MLS-DME

MLS z podłączonym DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (radiolatarnia bezkierunkowa).

NDB-DME

Podłączone NDB i DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon i Marker Beacon (radiolatarnia bezkierunkowa i marker).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktyczny system nawigacji lotniczej).

TLS

Transponder Landing System (transponderowy system lądowania).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (radiolatarnia ogólnokierunkowa).

VOR-DME

Podłączone VOR i DME.

VORTAC

Podłączone VOR i TACAN.

26.

W pkt. 7.4.2.8 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „PointRoleValue”

Wartość

Definicja

end

Fizyczny koniec kierunku drogi startowej.

mid

Punkt środkowy drogi startowej.

start

Fizyczny początek kierunku drogi startowej.

threshold

Początek odcinka drogi startowej wykorzystywanego do lądowania.

27.

w pkt. 7.4.2.9 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RunwayTypeValue”

Wartość

Definicja

FATO

Strefa podejścia końcowego i startu dla śmigłowców.

runway

Droga startowa dla samolotów.

28.

W pkt. 7.4.2.10 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „SurfaceCompositionValue”

Wartość

Definicja

asphalt

Nawierzchnia z warstwy asfaltu.

concrete

Nawierzchnia z warstwy betonu.

grass

Nawierzchnia składająca się z warstwy trawy.

29.

W pkt. 7.5.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „CablewayTypeValue”

Wartość

Definicja

cabinCableCar

Transport koleją liniową, gdzie pojazdami są zawieszone kabiny przewożące grupy osób i/lub towarów z jednego miejsca do drugiego.

chairLift

Transport koleją liniową, gdzie pojazdami są zawieszone krzesełka przewożące osoby lub grupy osób z jednego miejsca do drugiego za pomocą stalowego kabla lub liny biegnących w pętli między dwoma punktami.

skiTow

Transport koleją liniową służący do wciągania narciarzy lub snowboardzistów do góry.

30.

W pkt. 7.6.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfRailwayNodeValue”

Wartość

Definicja

junction

Węzeł kolejowy, gdzie sieć kolejowa posiada mechanizm składający się z toru kolejowego z dwoma ruchomymi szynami oraz niezbędnymi połączeniami, co pozwala pojazdom na skręcenie z jednego toru na drugi.

levelCrossing

Węzeł kolejowy, gdzie droga przecina sieć kolejową na tym samym poziomie.

pseudoNode

Węzeł kolejowy reprezentujący punkt, w którym jeden lub kilka atrybutów połączeń kolejowych z nim połączonych zmienia swoją wartość, lub punkt niezbędny do opisania geometrii sieci.

railwayEnd

Tylko jedno połączenie kolejowe łączy się z węzłem kolejowym. Oznacza to koniec linii kolejowej.

railwayStop

Miejsce w sieci kolejowej, gdzie pociągi zatrzymują się w celu załadowania/wyładowania towaru lub wpuszczenia lub wypuszczenia pasażerów.

31.

W pkt. 7.6.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RailwayTypeValue”

Wartość

Definicja

cogRailway

Transport kolejowy umożliwiający pojazdom poruszanie się na dużych nachyleniach, składający się z linii kolejowej wyposażonej w szynę zębatą (zazwyczaj pomiędzy szynami jezdnymi), gdzie pojazdy są wyposażone w co najmniej jedno koło zębate lub jeden wałek zębaty, które zazębiają się z szyną zębatą.

funicular

Transport kolejowy składający się z liny umocowanej na pojeździe na szynach, która przemieszcza go do góry i w dół po bardzo stromym nachyleniu. W miarę możliwości, pojazdy jadące w górę i w dół równoważą się wzajemnie.

magneticLevitation

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, która działa jako prowadnica pojazdu i utrzymuje go za pomocą mechanizmu lewitacji magnetycznej.

metro

System miejskiego transportu kolejowego stosowany w dużych obszarach miejskich, działający na oddzielnych torach od innych systemów transportu, zazwyczaj napędzany energią elektryczną oraz, w niektórych przypadkach, biegnący pod ziemią.

monorail

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, która jest jedynym podparciem i prowadnicą.

suspendedRail

Transport kolejowy oparty o pojedynczą szynę, działającą zarówno jako podparcie, jak i prowadnica, u której pojazd jest zawieszony w celu poruszania się wzdłuż linii kolejowej.

train

Transport kolejowy składający się zazwyczaj z dwóch równoległych szyn, na których napędzany pojazd lub lokomotywa ciągnie zespół pojazdów wzdłuż linii kolejowej w celu transportu towaru lub pasażerów z jednego miejsca do drugiego.

tramway

System transportu kolejowego stosowany na obszarach miejskich, biegnący często na poziomie ulicy, korzystający z dróg razem z ruchem drogowym i pieszym. Tramwaje są zazwyczaj zasilane energią elektryczną.

32.

W pkt. 7.6.3.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RailwayUseValue”

Wartość

Definicja

cargo

Kolej stosowana wyłącznie do operacji towarowych.

carShuttle

Kolej stosowana wyłącznie do transportu samochodów.

mixed

Mieszane zastosowanie kolei. Jest ona wykorzystywana do transportu pasażerów i towaru.

passengers

Kolej jest wykorzystywana wyłącznie do transportu pasażerów.

33.

W pkt. 7.7.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „AreaConditionValue”

Wartość

Definicja

inNationalPark

Ograniczenie prędkości w parku narodowym.

insideCities

Ograniczenie prędkości w miastach.

nearRailroadCrossing

Ograniczenie prędkości w pobliżu przejazdu kolejowego.

nearSchool

Ograniczenie prędkości w pobliżu szkoły.

outsideCities

Ograniczenie prędkości poza miastami.

trafficCalmingArea

Ograniczenie prędkości w strefie uspokojonego ruchu.

34.

W pkt. 7.7.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfRoadNodeValue”

Wartość

Definicja

enclosedTrafficArea

Węzeł drogowy usytuowany wewnątrz zamkniętego obszaru ruchu pojazdów lub go reprezentujący. Obszar ruchu pojazdów to obszar bez wewnętrznej struktury określonych prawnie kierunków jazdy. Obszar łączy się z co najmniej dwoma drogami.

junction

Węzeł drogowy, w którym łączą się co najmniej trzy połączenia drogowe.

levelCrossing

Węzeł drogowy, gdzie sieć drogową przecina linia kolejowa na tym samym poziomie.

pseudoNode

Z węzłem drogowym łączą się dokładnie dwa połączenia drogowe.

roadEnd

Tylko jedno połączenie drogowe łączy się z węzłem drogowym. Oznacza to koniec drogi.

roadServiceArea

Powierzchnia dołączona do drogi i przeznaczona do świadczenia określonych usług w odniesieniu do tej drogi.

roundabout

Węzeł drogowy reprezentuje rondo lub jest jego częścią. Rondo to droga tworząca okrąg, na której dozwolony jest ruch tylko w jednym kierunku.

trafficSquare

Węzeł drogowy usytuowany wewnątrz placu lub go reprezentujący. Plac to obszar (częściowo) otoczony przez drogi, wykorzystywany do celów niezwiązanych z ruchem, który nie jest rondem.

35.

W pkt. 7.7.3.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfWayValue”

Wartość

Definicja

bicycleRoad

Droga, na której jedynymi dozwolonymi pojazdami są rowery.

dualCarriageway

Droga z fizycznie oddzielonymi jezdniami, niezależnie od liczby pasów ruchu, która nie jest autostradą ani drogą bezkolizyjną.

enclosedTrafficArea

Obszar bez wewnętrznej struktury określonych prawnie kierunków jazdy. Obszar łączy się z co najmniej dwoma drogami.

entranceOrExitCarPark

Droga zaprojektowana specjalnie do celów wjazdu na parking lub wyjazdu z niego.

entranceOrExitService

Droga wykorzystywana wyłącznie do wjazdu do serwisu drogowego lub wyjazdu z niego.

freeway

Droga bez skrzyżowań jednopoziomowych z innymi drogami.

motorway

Droga, w stosunku do której zazwyczaj mają zastosowanie przepisy dotyczące wjazdu i użytkowania. Posiada co najmniej dwie fizycznie oddzielone jezdnie i nie posiada skrzyżowań jednopoziomowych.

pedestrianZone

Obszar z siecią drogową zaprojektowany specjalnie do użytku pieszych.

roundabout

Droga tworząca okrąg, na której dozwolony jest ruch tylko w jednym kierunku.

serviceRoad

Droga równoległa do drogi o stosunkowo wysokiej połączalności i zaprojektowana w celu połączenia jej z drogami o niższej połączalności.

singleCarriageway

Droga, na której ruch nie jest oddzielony fizycznym obiektem.

slipRoad

Droga przeznaczona specjalnie do wjazdu na inną drogę lub wyjazdu z niej.

tractorRoad

Droga używana tylko przez traktory (pojazdy gospodarstwa rolnego lub leśne) lub pojazdy terenowe (pojazdy o większym prześwicie, dużych kołach i napędzie na cztery koła).

trafficSquare

Obszar (częściowo) otoczony przez drogi, wykorzystywany do celów niezwiązanych z ruchem, który nie jest rondem.

walkway

Droga zarezerwowana do użytku pieszych i zamknięta dla normalnego ruchu pojazdów przy użyciu fizycznej bariery.

36.

W pkt. 7.7.3.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RoadPartValue”

Wartość

Definicja

carriageway

Część drogi zarezerwowana dla ruchu.

pavedSurface

Utwardzona część drogi.

37.

W pkt. 7.7.3.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RoadServiceTypeValue”

Wartość

Definicja

busStation

Serwis drogowy to przystanek autobusowy.

parking

Obszar serwisu drogowego to parking.

restArea

Serwis drogowy to miejsce obsługi podróżnych.

toll

Obszar świadczący usługi związane z opłatami, takie jak automaty biletowe lub punkty poboru opłat.

38.

W pkt. 7.7.3.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RoadSurfaceCategoryValue”

Wartość

Definicja

paved

Droga o utwardzonej nawierzchni.

unpaved

Droga o nieutwardzonej nawierzchni.

39.

W pkt. 7.7.3.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ServiceFacilityValue”

Wartość

Definicja

drinks

Dostępne są napoje.

food

Dostępna jest żywność.

fuel

Dostępne jest paliwo.

picnicArea

Obecne jest miejsce do urządzenia pikniku.

playground

Obecny jest plac zabaw.

shop

Obecny jest sklep.

toilets

Obecne są toalety.

40.

W pkt. 7.7.3.8 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „SpeedLimitSourceValue”

Wartość

Definicja

fixedTrafficSign

Przyczyną jest stały znak drogowy (zalecenie administracyjne dla konkretnego miejsca, wyraźne ograniczenie prędkości).

regulation

Przyczyną jest regulacja (regulacja krajowa, przepis lub „domniemane ograniczenie prędkości”).

variableTrafficSign

Przyczyną jest znak drogowy o zmiennej treści.

41.

W pkt. 7.7.3.9 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „VehicleTypeValue”

Wartość

Definicja

allVehicle

Każdy pojazd, z wyjątkiem pieszych.

bicycle

Pojazd dwukołowy napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

carWithTrailer

Samochód osobowy z przyczepą.

deliveryTruck

Stosunkowo niewielki samochód ciężarowy, wykorzystywany głównie do transportu towarów i materiałów.

emergencyVehicle

Pojazd wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, w tym m.in. pojazdy policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

employeeVehicle

Pojazd prowadzony przez pracownika organizacji zgodnie z procedurami tej organizacji.

facilityVehicle

Pojazd przeznaczony do użytku na określonym obszarze w granicach terenu prywatnego lub o ograniczonym dostępie.

farmVehicle

Pojazd związany powszechnie z działalnością rolniczą.

highOccupancyVehicle

Pojazd zajmowany przez liczbę osób odpowiadającą określonej minimalnej liczbie pasażerów (lub ją przekraczającą).

lightRail

Pojazd transportowy zbliżony do pociągu, ograniczony do sieci kolejowej na ograniczonym obszarze.

mailVehicle

Pojazd zbierający, transportujący lub dostarczający pocztę.

militaryVehicle

Pojazd upoważniony przez władzę wojskową.

moped

Pojazd dwu- lub trzykołowy wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania o wielkości poniżej 50 cc i maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Pojazd dwu- lub trzykołowy wyposażony w silnik spalinowy wewnętrznego spalania o wielkości powyżej 50 cc i maksymalnej prędkości przekraczającej 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Mały pojazd zaprojektowany do prywatnego transportu osób.

pedestrian

Osoba piesza.

privateBus

Pojazd zaprojektowany do transportu dużych grup osób, będący własnością prywatną lub czarterowany.

publicBus

Pojazd zaprojektowany do transportu dużych grup osób, charakteryzujący się zasadniczo opublikowanymi trasami i rozkładami jazdy.

residentialVehicle

Pojazd, którego właścicielem jest mieszkaniec (lub gość) danej ulicy lub obszaru mieszkalnego.

schoolBus

Pojazd używany w imieniu szkoły do transportu uczniów.

snowChainEquippedVehicle

Dowolny pojazd wyposażony w łańcuchy śniegowe.

tanker

Samochód ciężarowy o więcej niż dwóch osiach, wykorzystywany do transportu płynów lub gazów luzem.

taxi

Pojazd do wynajęcia posiadający licencję, zazwyczaj wyposażony w licznik.

transportTruck

Samochód ciężarowy przeznaczony do transportu towarów na duże odległości.

trolleyBus

Środek transportu publicznego podobny do autobusu, podłączony do sieci elektrycznej będącej jego źródłem zasilania.

vehicleForDisabledPerson

Pojazd z oznaczeniem pomocniczym oznaczającym pojazd dla osób niepełnosprawnych.

vehicleWithExplosiveLoad

Pojazd przewożący ładunek wybuchowy.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Pojazd przewożący ładunek niebezpieczny, z wyjątkiem ładunków wybuchowych lub zanieczyszczających wodę.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Pojazd przewożący ładunek zanieczyszczający wodę.

42.

W pkt. 7.7.3.10 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „WeatherConditionValue”

Wartość

Definicja

fog

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia mgły.

ice

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia lodu.

rain

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia deszczu.

smog

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia pewnej ilości smogu.

snow

Prędkość ma zastosowanie w przypadku wystąpienia śniegu.

43.

W pkt. 7.8.3.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FerryUseValue”

Wartość

Definicja

cars

Prom przewozi samochody osobowe.

other

Prom przewozi inne formy transportu poza pasażerami, samochodami osobowymi i ciężarowymi oraz pociągami.

passengers

Prom przewozi pasażerów.

train

Prom przewozi pociągi.

trucks

Prom przewozi samochody ciężarowe.

44.

W pkt. 7.8.3.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „FormOfWaterwayNodeValue”

Wartość

Definicja

junctionFork

Elementy infrastruktury, na poziomie których przepływ jednego statku przecina się z innym, lub punkty, w których przepływy statków rozdzielają się lub łączą.

lockComplex

Śluza lub zespół śluz mające na celu podnoszenie i opuszczanie łodzi między odcinkami wody o różnych poziomach na drogach rzecznych i kanałach.

movableBridge

Most, który może być podniesiony lub obrócony, aby umożliwić przepłynięcie statków.

shipLift

Urządzenie do transportu łodzi między jednolitymi częściami wód położonymi na różnych poziomach, stosowane jako alternatywa w stosunku do śluz kanałowych.

waterTerminal

Miejsce, w którym towary są przeładowywane.

turningBasin

Miejsce, w którym kanał lub wąska droga wodna rozszerza się, aby umożliwić zawracanie łodzi.

45.

W pkt. 8.4.2.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „HydroNodeCategoryValue”

Wartość

Definicja

boundary

Węzeł stosowany do połączenia różnych sieci.

flowConstriction

Węzeł w sieci niezwiązany z topologią sieci, ale związany z istotnym punktem hydrograficznym lub elementem, bądź obiektem sztucznym, który ma wpływ na przepływ sieci.

flowRegulation

Węzeł sieci niezwiązany z topologią sieci, ale związany z istotnym punktem hydrograficznym lub elementem, bądź obiektem sztucznym, który reguluje przepływ sieci.

junction

Węzeł, w którym łączą się trzy lub większa ilość połączeń.

outlet

Węzeł końcowy serii powiązanych ze sobą połączeń.

source

Węzeł początkowy serii powiązanych ze sobą połączeń.

46.

W pkt. 8.5.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „CrossingTypeValue”

Wartość

Definicja

aqueduct

Rura lub sztuczny kanał zaprojektowany do transportu wody z odległego źródła, zazwyczaj za pomocą grawitacji, do celów dostawy słodkiej wody, zastosowań rolnych i/lub przemysłowych.

bridge

Konstrukcja łącząca dwa miejsca i umożliwiająca przeprowadzenie trasy transportowej nad przeszkodą w terenie.

culvert

Zamknięty kanał przeznaczony do przeprowadzenia drogi wodnej pod trasą.

siphon

Rura stosowana do transportu płynu z jednego poziomu na poziom niższy, dzięki wykorzystaniu różnicy ciśnień, w celu skierowania słupa płynu na wyższy poziom, zanim spadnie on do ujścia.

47.

W pkt. 8.5.4.2 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „HydrologicalPersistenceValue”

Wartość

Definicja

dry

Wypełniona i/lub płynąca rzadko, zazwyczaj tylko podczas silnych opadów i/lub bezpośrednio po nich.

ephemeral

Wypełniona i/lub płynąca tylko podczas opadów i bezpośrednio po nich.

intermittent

Wypełniona i/lub płynąca przez część roku.

perennial

Wypełniona i/lub płynąca nieprzerwanie przez cały rok.

48.

W pkt. 8.5.4.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „InundationValue”

Wartość

Definicja

controlled

Obszar okresowo zalewany z uwagi na regulację poziomu wody zatrzymywanej przez tamę.

natural

Obszar okresowo zalewany wodami powodziowymi, z wyjątkiem pływów morskich.

49.

W pkt. 8.5.4.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „ShoreTypeValue”

Wartość

Definicja

boulders

Duże kamienie poddane erozji pod wpływem wody lub pogody.

clay

Twarda, klejąca, drobnoziarnista ziemia składająca się głównie z uwodnionych glinokrzemianów, która staje się bardziej plastyczna po dodaniu wody, oraz może być formowana i suszona.

gravel

Małe kamienie poddane erozji pod wpływem wody lub rozkruszone.

mud

Miękka mokra gleba, piasek, pył i/lub pozostała materia ziemna.

rock

Kamienie niezależnie od wielkości.

sand

Granulowany materiał składający się z małych, erodowanych fragmentów (głównie krzemionkowych) skał, drobniejszych niż żwir i większych niż ił gruboziarnisty.

shingle

Małe, luźne, zaokrąglone poddane erozji pod wpływem wody, w szczególności nad brzegiem morza.

stone

Fragmenty skały lub substancji mineralnej (innej niż metal) o określonej formie i wielkości, zazwyczaj sztucznie ukształtowane i wykorzystywane w konkretnym celu.

50.

W pkt. 8.5.4.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „WaterLevelValue”

Wartość

Definicja

equinoctialSpringLowWater

Poziom niskiej wody syzygijnej blisko równonocy.

higherHighWater

Najwyższa z wód wysokich (lub pojedyncza woda wysoka) dowolnego określonego dnia pływu ze względu na efekty deklinacji A1 księżyca i słońca.

higherHighWaterLargeTide

Średnia najwyższych wód wysokich, jedna dla każdego z 19 lat obserwacji

highestAstronomicalTide

Najwyższy poziom pływu, którego wystąpienie można przewidywać przy średnich warunkach meteorologicznych oraz przy dowolnej kombinacji warunków astronomicznych.

highestHighWater

Najwyższy poziom wody zaobserwowany w danej lokalizacji.

highWater

Najwyższy poziom osiągnięty w danej lokalizacji przez powierzchnię wody w jednym cyklu pływowym.

highWaterSprings

Arbitralny poziom zbliżony do poziomu średniej wysokiej wody syzygijnej.

indianSpringHighWater

Poziom odniesienia pływów zbliżony do poziomu średniej wyższych wysokich wód przy pływie syzygijnym.

indianSpringLowWater

Poziom odniesienia pływów zbliżony do poziomu średniej niższych wysokich wód przy pływie syzygijnym.

localDatum

Arbitralny poziom odniesienia określony przez władzę lokalnego portu, na podstawie którego władza ta mierzy poziomy i wysokość pływów.

lowerLowWater

Najniższa z wód niskich (lub pojedyncza woda niska) dowolnego określonego dnia pływu ze względu na efekty deklinacji A1 księżyca i słońca.

lowerLowWaterLargeTide

Średnia najniższych wód niskich, jedna dla każdego z 19 lat obserwacji.

lowestAstronomicalTide

Najniższy poziom pływu, którego wystąpienie można przewidywać przy średnich warunkach meteorologicznych oraz przy dowolnej kombinacji warunków astronomicznych.

lowestLowWater

Arbitralny poziom odpowiadający najniższemu pływowi zaobserwowanemu w danej lokalizacji lub nieco niższy.

lowestLowWaterSprings

Arbitralny poziom odpowiadający najniższemu poziomowi wody zaobserwowanemu w danej lokalizacji przy pływie syzygijnym w okresie krótszym niż 19 lat.

lowWater

Przybliżenie średniej niskiej wody przyjęte jako poziom referencyjny dla ograniczonego obszaru, niezależnie od późniejszych lepszych ustaleń.

lowWaterDatum

Przybliżenie średniej niskiej wody przyjęte jako standardowy poziom referencyjny dla ograniczonego obszaru.

lowWaterSprings

Poziom zbliżony do poziomu średniej niskiej wody syzygijnej.

meanHigherHighWater

Średnia wysokość wyższych wysokich wód w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanHigherHighWaterSprings

Średnia wysokość wyższej wysokiej wody przy pływie syzygijnym w danej lokalizacji.

meanHigherLowWater

Średnia wysokość wyższych wód niskich ze wszystkich dni pływu zaobserwowana w krajowej epoce obserwacji pływowego poziomu odniesienia.

meanHighWater

Średnia wysokość wszystkich wysokich wód w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanHighWaterNeaps

Średnia wysokość wysokich wód pływu kwadraturowego.

meanHighWaterSprings

Średnia wysokość wysokich wód pływu syzygijnego.

meanLowerHighWater

Średnia wysokość niższych wód wysokich ze wszystkich dni pływu zaobserwowana w krajowej epoce obserwacji pływowego poziomu odniesienia.

meanLowerLowWater

Średnia wysokość niższych wód niskich w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanLowerLowWaterSprings

Średnia wysokość niższej niskiej wody przy pływie syzygijnym w danej lokalizacji.

meanLowWater

Średnia wysokość wszystkich niskich wód w danej lokalizacji w okresie 19 lat.

meanLowWaterNeaps

Średnia wysokość niskich wód pływu kwadraturowego.

meanLowWaterSprings

Średnia wysokość niskich wód pływu syzygijnego.

meanSeaLevel

Średnia wysokość poziomu morza przy stacji pływowej mierzona ze stałego ustalonego wcześniej poziomu referencyjnego.

meanTideLevel

Średnia arytmetyczna średniej wysokiej wody i średniej niskiej wody.

meanWaterLevel

Średnia wszystkich godzinowych poziomów wody w okresie, dla którego dostępne są zapisy.

nearlyHighestHighWater

Arbitralny poziom zbliżony do najwyższego poziomu wody zaobserwowanego w danej lokalizacji, zazwyczaj odpowiadający wysokiej wodzie syzygijnej.

nearlyLowestLowWater

Poziom zbliżony do najniższego poziomu wody zaobserwowanego w danej lokalizacji, zazwyczaj odpowiadający indyjskiemu poziomowi niskiej wody w okresie wiosennym.

tropicHigherHighWater

Najwyższa z wód wysokich (lub pojedyncza woda wysoka) pływów występująca dwa razy w miesiącu, gdy efekt maksymalnej deklinacji księżyca jest największy.

tropicLowerLowWater

Najniższa z wód niskich (lub pojedyncza woda niska) pływów występująca dwa razy w miesiącu, gdy efekt maksymalnej deklinacji księżyca jest największy.

51.

W pkt 9.4.1 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „DesignationSchemeValue”

Wartość

Definicja

emeraldNetwork

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach sieci Emerald.

IUCN

Obszar chroniony został sklasyfikowany w systemie klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).

nationalMonumentsRecord

Obszar chroniony został sklasyfikowany w systemie klasyfikacji „National Monuments Record”.

natura2000

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG) lub dyrektywy ptasiej (79/409/EWG).

ramsar

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach konwencji z Ramsar.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach programu UNESCO „Man and Biosphere” (Człowiek i biosfera)

UNESCOWorldHeritage

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach konwencji UNESCO dotyczącej światowego dziedzictwa.

52.

W pkt 9.4.3 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „IUCNDesignationValue”

Wartość

Definicja

habitatSpeciesManagementArea

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar ochrony siedliskowej/gatunkowej (habitat species management area) w ramach klasyfikacji IUCN.

managedResourceProtectedArea

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar chroniony o użytkowanych zasobach (managed resource protected area) w ramach klasyfikacji IUCN.

nationalPark

Obszar chroniony klasyfikowany jako park narodowy (national park) w ramach klasyfikacji IUCN.

naturalMonument

Obszar chroniony klasyfikowany jako pomnik przyrody (natural monument) w ramach klasyfikacji IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar chronionego krajobrazu/morza (protected landscape or seascape) w ramach klasyfikacji IUCN.

strictNatureReserve

Obszar chroniony klasyfikowany jako ścisły rezerwat przyrody (strict nature reserve) w ramach klasyfikacji IUCN.

wildernessArea

Obszar chroniony klasyfikowany jako obszar naturalny (wilderness area) w ramach klasyfikacji IUCN.

53.

W pkt 9.4.4 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „NationalMonumentsRecordDesignationValue”

Wartość

Definicja

agricultureAndSubsistence

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek rolniczy lub związany z produkcją żywności (agricultural or subsistence monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

civil

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek cywilny (civil monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

commemorative

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek upamiętniający (commemorative monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

commercial

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek komercyjny (commercial monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

communications

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek komunikacyjny (communications monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

defence

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek obronny (defence monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

domestic

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek krajowy (domestic monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

education

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek edukacyjny (education monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

gardensParksAndUrbanSpaces

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek ogrodowy, parkowy lub przestrzeni miejskiej (garden, park or urban space monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

healthAndWelfare

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek służby zdrowia i opieki społecznej (health and welfare monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

industrial

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek przemysłowy (industrial monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

maritime

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek morski (maritime monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

monument

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek o niesklasyfikowanej postaci (monument with some unclassified form) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

recreational

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek rekreacyjny (recreational monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

religiousRitualAndFunerary

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek religijny, rytualny lub funeralny (religious, ritual or funerary monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

settlement

Obszar chroniony klasyfikowany jako osada (settlement) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

transport

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek transportowy (transport monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

waterSupplyAndDrainage

Obszar chroniony klasyfikowany jako zabytek dotyczący dostawy wody i odprowadzania ścieków (water supply and drainage monument) w ramach systemu klasyfikacji „National Monuments Record”.

54.

w pkt 9.4.5 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „Natura2000DesignationValue”

Wartość

Definicja

proposedSiteOfCommunityImportance

Obszar chroniony proponowany jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Obszar chroniony proponowany jako obszar specjalnej ochrony (OSO) w ramach sieci Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Obszar chroniony wyznaczony jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura2000.

specialAreaOfConservation

Obszar chroniony wyznaczony jako specjalny obszar ochrony (SOO) w ramach sieci Natura2000.

specialProtectionArea

Obszar chroniony wyznaczony jako obszar specjalnej ochrony (OSO) w ramach sieci Natura2000.

55.

W pkt 9.4.6 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „RamsarDesignationValue”

Wartość

Definicja

ramsar

Obszar chroniony posiada oznaczenie w ramach konwencji z Ramsar.

56.

W pkt 9.4.7 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue”

Wartość

Definicja

biosphereReserve

Obszar chroniony wyznaczony jako rezerwat biosfery (Biosphere Reserve) w ramach programu „Man and Biosphere”.

57.

W pkt 9.4.8 dodaje się następującą tabelę:

Dozwolone wartości dla listy kodowej „UNESCOWorldHeritageDesignationValue”

Wartość

Definicja

cultural

Obszar chroniony wyznaczony jako obiekt światowego dziedzictwa kulturowego.

mixed

Obszar chroniony wyznaczony jako obiekt światowego dziedzictwa o charakterze mieszanym.

natural

Obszar chroniony wyznaczony jako obiekt światowego dziedzictwa przyrodniczego.


Top