EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:033E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 33, 09 luty 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 33E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
9 lutego 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Poniedziałek 11 kwiecień 2005

2006/C 033E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Oficjalne powitanie

In memoriam

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Skład komisji

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Petycje

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Kalendarz sesji miesięcznych na rok 2006

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Postępy w 2004 r. w rozwoju Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Ochrona danych osobowych (debata)

Prawa proceduralne w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej * (debata)

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) * (debata)

Ustawodawstwo socjalne odnoszące się do działalności związanej z transportem drogowym ***II — Harmonizacja przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego ***II (debata)

Żegluga bliskiego zasięgu (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

17

 

Wtorek 12 kwiecień 2005

2006/C 033E/2

PROTOKÓŁ

18

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Skład Parlamentu

Porządek dzienny i termin składania poprawek

Składanie dokumentów

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Absolutorium 2003: Sekcja III budżetu ogólnego — Absolutorium 2003: Sekcja I budżetu ogólnego — Absolutorium 2003: Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII budżetu ogólnego — Absolutorium 2003: Agencje zdecentralizowane — Absolutorium 2003: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (debata)

Milenijne Cele Rozwoju (MCR) (debata)

Zwalczanie malarii (debata)

Głosowanie

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Pomoc państwa na cele regionalne (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wspólna klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w związku z rozszerzeniem ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wyznaczenie Europolu jako centralnego biura ds. walki z fałszowaniem euro * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Żegluga bliskiego zasięgu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Procedura przyjmowania naukowców z państw trzecich: specjalna procedura * — ułatwianie przyjmowania * — jednolite wizy ***I (głosowanie)

Substancje niebezpieczne (art. 81 Regulaminu) (głosowanie)

Prawa proceduralne w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej * (głosowanie)

Absolutorium 2003: Sekcja III budżetu ogólnego (głosowanie)

Absolutorium 2003: Sekcja I budżetu ogólnego (głosowanie)

Absolutorium 2003: Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII budżetu ogólnego (głosowanie)

Absolutorium 2003: Agencje zdecentralizowane (głosowanie)

Absolutorium 2003: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)

Milenijne Cele Rozwoju (MCR) (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Wniosek Republiki Bułgarii o przystąpienie do UE *** — Wniosek Republiki Bułgarii o członkostwo w UE — Wniosek Rumunii o przystąpienie do UE *** — Wniosek Republiki Rumunii o członkostwo w UE — Skutki finansowe przystąpienia Bułgarii i Rumunii (debata)

Zintegrowany pakiet głównych kierunków polityki gospodarczej i kierunków zatrudnienia (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Światowa groźba pandemii grypy (debata)

Roczna strategia polityczna Komisji (budżet 2006) (debata)

Wyzwania polityki regionalnej — Wyzwania polityki regionalnej w kontekście ram finansowych (2007-2013) (debata)

Wymogi dotyczące eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię ***II (debata)

Zawartość siarki w paliwie do statków ***II (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

40

ZAŁĄCZNIK I

42

ZAŁĄCZNIK II

53

TEKSTY PRZYJĘTE

132

P6_TA(2005)0083
Wspólna klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (COM(2004)0592 — C6-0118/2004 — 2004/0202(COD))

132

P6_TA(2005)0084
Wyznaczenie Europolu jako centralnego biura ds. walki z fałszowaniem euro *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako centralnego biura ds. walki z fałszowaniem euro (14811/2004 — C6-0221/2004 — 2004/0817(CNS))

132

P6_TA(2005)0085
Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) jako organ Unii Europejskiej (COM(2004)0623 — C6-0203/2004 — 2004/0215(CNS))

136

P6_TA(2005)0086
Żegluga bliskiego zasięgu
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie żeglugi bliskiego zasięgu (2004/2161(INI))

142

P6_TA(2005)0087
Naukowcy z państw trzecich: specjalna procedura *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady dotyczącej specjalnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (COM(2004)0178 — C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS))

146

P6_TA(2005)0088
Ułatwienie przyjmowania naukowców z państw trzecich *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zalecenia Rady mającego na celu ułatwienie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej (COM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS))

152

P6_TA(2005)0089
Naukowcy z krajów trzecich — jednolite wizy ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu ułatwienie wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców będących obywatelami państw trzecich przemieszczających się w celu prowadzenia badań naukowych w Unii Europejskiej (COM(2004)0178 — C6-0013/2004 — 2004/0063(COD))

154

P6_TC1-COD(2004)0063
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia zalecenia 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty Europejskiej w celu dokonywania badań naukowych

154

P6_TA(2005)0090
Substancje niebezpieczne
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Komisji zmieniającej, w celu dostosowania się do postępu technicznego, Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (CMT — 2005-151 oraz CMT — 2005-642)

157

P6_TA(2005)0091
Prawa proceduralne w postępowaniu karnym *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji ramowej Rady dotyczącej niektórych praw proceduralnych w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej (COM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS))

159

P6_TA(2005)0092
Absolutorium 2003: sekcja III budżetu ogólnego *

169

169

170

171

P6_TA(2005)0093
Absolutorium 2003: Sekcja I budżetu ogólnego

191

191

192

P6_TA(2005)0094
Absolutorium 2003: Sekcja II — Rada

203

203

204

P6_TA(2005)0095
Absolutorium 2003: Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości

205

205

206

P6_TA(2005)0096
Absolutorium 2003: Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy

208

208

209

P6_TA(2005)0097
Absolutorium 2003: Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno — Społeczny

212

212

213

P6_TA(2005)0098
Absolutorium 2003: Sekcja VII — Komitet Regionów

215

215

215

P6_TA(2005)0099
Absolutorium 2003: Sekcja VIII — Rzecznik Praw Obywatelskich

218

218

219

P6_TA(2005)0100
Absolutorium 2003: Europejska Agencja Odbudowy

220

220

221

P6_TA(2005)0101
Absolutorium 2003: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

227

227

228

P6_TA(2005)0102
Absolutorium 2003: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

233

233

234

P6_TA(2005)0103
Absolutorium 2003: Europejska Agencja Środowiska

239

239

240

P6_TA(2005)0104
Absolutorium 2003: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy

245

245

246

P6_TA(2005)0105
Absolutorium 2003: Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

251

251

252

P6_TA(2005)0106
Absolutorium 2003: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

257

257

258

P6_TA(2005)0107
Absolutorium 2003: Eurojust

263

263

264

P6_TA(2005)0108
Absolutorium 2003: Europejska Fundacja Kształcenia

268

268

269

P6_TA(2005)0109
Absolutorium 2003: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

274

274

275

P6_TA(2005)0110
Absolutorium 2003: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

280

280

281

P6_TA(2005)0111
Absolutorium 2003: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

286

286

287

P6_TA(2005)0112
Absolutorium 2003: Europejska Agencja Bezpieczeństwa na Morzu

292

292

293

P6_TA(2005)0113
Absolutorium 2003: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego

297

297

298

P6_TA(2005)0114
Absolutorium 2003: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju

303

303

304

305

P6_TA(2005)0115
Milenijne Cele Rozwoju (MDG) *
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli Unii Europejskiej w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) (2004/2252(INI))

311

 

Środa 13 kwiecień 2005

2006/C 033E/3

PROTOKÓŁ

320

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 22/23 marca 2005) (debata)

Głosowanie

Kalendarz na 2006 r. (głosowanie)

Skutki finansowe przystąpienia Rumunii i Bułgarii (głosowanie)

Wniosek Bułgarii o przystąpienie (głosowanie)

Wniosek Bułgarii o przystąpienie do UE *** (głosowanie)

Wniosek Rumunii o przystąpienie (głosowanie)

Wniosek Rumunii o przystąpienie do UE *** (głosowanie)

Ustawodawstwo socjalne odnoszące się do działalności związanej z transportem drogowym ***II (głosowanie)

Harmonizacja przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego ***II (głosowanie)

Wymogi dotyczące eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię ***II (głosowanie)

Zawartośc siarki w paliwie do statków ***II (głosowanie)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie toluenu i trichlorobenzenu ***I (głosowanie)

Roczna strategia polityczna Komisji (budżet 2006) (głosowanie)

Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 22/23 marca 2005) (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich (debata)

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.) — Europejska Strategia Bezpieczeństwa (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Zwolnienia w Alstom (debata)

Dumping podatkowy i ekologiczny (debata)

Dyskryminacja na rynku wewnętrznym pracowników i przedsiębiorstw z nowych Państw Członkowskich (debata)

Przydatność do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

332

ZAŁĄCZNIK I

334

ZAŁĄCZNIK II

346

TEKSTY PRZYJĘTE

403

P6_TA(2005)0116
Skutki finansowe przystąpienia Bułgarii i Rumunii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków finansowych przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE (2005/2031(INI))

403

ZAŁĄCZNIK I
WSPÓLNA DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

403

ZAŁĄCZNIK II
PAKIET FINANSOWY ZAPROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ DNIA 22 MARCA 2004 r. DLA BUŁGARII I RUMUNII

404

P6_TA(2005)0117
Wniosek Bułgarii o przystąpienie do UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o członkostwo w Unii Europejskiej (2005/2029(INI))

404

P6_TA(2005)0118
Wniosek Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

409

P6_TA(2005)0119
Wniosek Rumunii o przystąpienie do UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (2005/2028(INI))

410

P6_TA(2005)0120
Wniosek Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))

414

P6_TA(2005)0121
Ustawodawstwo socjalne odnoszące się do działalności związanej z transportem drogowym ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących ustawodawstwa socjalnego odnoszącego się do działalności związanej z transportem drogowym (11336/1/2004 — C6-0249/2004 — 2003/0255(COD))

415

P6_TC2-COD(2003)0255
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

415

ZAŁĄCZNIK I

423

ZAŁĄCZNIK II

424

P6_TA(2005)0122
Harmonizacja przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98 (11337/2/2004 — C6-0250/2004 — 2001/0241(COD))

424

P6_TC2-COD(2001)0241
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r.w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr.../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98

425

P6_TA(2005)0123
Wymogi dotyczące eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy ustalania wymogów dotyczących eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (11414/1/2004 — C6-0246/2004 — 2003/0172(COD))

442

P6_TC2-COD(2003)0172
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy ustalania wymogów dotyczących eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

443

ZAŁĄCZNIK I
METODA OKREŚLANIA OGÓLNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EKO-PROJEKTU

459

ZAŁĄCZNIK II
METODA OKREŚLANIA SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EKO-PROJEKTU

462

ZAŁĄCZNIK III
OZNACZENIE CE

463

ZAŁĄCZNIK IV
WEWNĘTRZNA KONTROLA PROJEKTU

463

ANEKS V
SYSTEM ZARZĄDZANIA DO OCENY ZGODNOŚCI

464

ZAŁĄCZNIK VI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

466

ZAŁĄCZNIK VII
TREŚĆ ŚRODKÓW WYKONAWCZYCH

466

ZAŁĄCZNIK VIII

467

P6_TA(2005)0124
Zawartość siarki w paliwie do statków ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach do statków (12891/2/2004 — C6-0248/2004 — 2002/0259 (COD))

468

P6_TC2-COD(2002)0259
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach do statków

469

ZAŁĄCZNIK
STATKI GRECKIE

479

P6_TA(2005)0125
Wprowadzanie do obrotu i stosowanie toluenu i trichlorobenzenu ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ograniczenia wprowadzania do obrotu i stosowania toluenu i trichlorobenzenu (dwudziesta ósma zmiana dyrektywy Rady 76/769/EWG) (COM(2004)0320 — C6-0030/2004 — 2004/0111(COD))

480

P6_TC1-COD(2004)0111
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/.../WE w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu toluenu i trichlorobenzenu (zmieniającej po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 76/769/EWG)

480

ZAŁĄCZNIK

482

P6_TA(2005)0126
Roczna strategia polityczna Komisji na rok 2006
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na 2006 r.: sprawozdanie w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji (RSP) (2004/2270(BUD))

482

P6_TA(2005)0127
Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 22-23 marca 2005 r.)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22-23 marca 2005 r.

487

 

Czwartek 14 kwiecień 2005

2006/C 033E/4

PROTOKÓŁ

492

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Doping w sporcie (debata)

Różnorodność kulturowa (debata)

Odtworzenie południowej populacji morszczuka europejskiego i homara * — Zasoby soli * (debata)

Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Oficjalne powitanie

Głosowanie

Zasoby soli * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przydatność do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I (głosowanie)

Odtworzenie południowej populacji morszczuka europejskiego i homara * (głosowanie)

Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich (głosowanie)

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.) (głosowanie)

Europejska Strategia Bezpieczeństwa (głosowanie)

Doping w sporcie (głosowanie)

Różnorodność kulturowa (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Przesunięcie środków

Susza w Portugalii (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Bangladesz

Pomoc humanitarna uchodźcom z Sahary Zachodniej

Lampedusa

Głosowanie

Bangladesz (głosowanie)

Pomoc humanitarna uchodźcom z Sahary Zachodniej (głosowanie)

Lampedusa (głosowanie)

Susza w Portugalii (głosowanie)

Korekty do głosowania

Skład delegacji międzyparlamentarnych

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 51 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

505

ZAŁĄCZNIK I

507

ZAŁĄCZNIK II

516

TEKSTY PRZYJĘTE

540

P6_TA(2005)0128
Zasoby soli *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego środki odbudowy zasobów soli w Zachodnim Kanale la Manche i Zatoce Biskajskiej (COM(2003)0819 — C5-0047/2004 - 2003/0327(CNS))

540

P6_TA(2005)0129
Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zatwierdzania typów pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (COM(2004)0162 — C5-0126/2004 — 2004/0053(COD))

545

P6_TC1-COD(2004)0053
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG

545

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

551

ZAŁĄCZNIK I
WYMOGI

551

ZAŁĄCZNIK II
DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

553

ZAŁĄCZNIK III
WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU WE

555

ZAŁĄCZNIK IV
BADANIE WSTĘPNE

556

Dodatek 1 do załącznika IV
WZÓR ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI

556

ZAŁĄCZNIK V
CZĘŚCI UZNAWANE ZA NIENADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA

557

ZMIANY W DYREKTYWIE 70/156/EWG
W DYREKTYWIE 70/156/EWG WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

557

P6_TA(2005)0130
Odtworzenie zasobów morszczuka europejskiego i homara*
Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia metod odtworzenia zasobów morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży Kantabrii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 (COM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

558

P6_TA(2005)0131
Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich

565

P6_TA(2005)0132
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie raportu rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wskazań finansowych dla budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich — 2003 r. (8412/2004 — 2004/2172(INI))

573

P6_TA(2005)0133
Europejska Strategia Bezpieczeństwa
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (2004/2167(INI))

580

P6_TA(2005)0134
Doping w sporcie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania dopingu w sporcie

590

P6_TA(2005)0135
Różnorodność kulturowa
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prac nad Konwencją o ochronie różnorodności treści kulturowych i wypowiedzi artystycznych

591

P6_TA(2005)0136
Bangladesz
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Bangladeszu

594

P6_TA(2005)0137
Pomoc humanitarna dla uchodźców z Sahary Zachodniej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich

596

P6_TA(2005)0138
Lampedusa
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Lampedusy

598

P6_TA(2005)0139
Susza w Portugalii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie suszy w Portugalii

599


PL

 

Top