Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:033E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 33, 09 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 33E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
9 februari 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Måndag 11 april 2005

2006/C 033E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Välkomsthälsning

Parentation

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Utskottens sammansättning

Inkomna dokument

Avtalstexter översända av rådet

Framställningar

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Sammanträdeskalender 2006

Arbetsplan

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

De framsteg som gjorts 2004 för att genomföra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa - Datalagring av personuppgifter (debatt)

Rättssäkerhetsgarantier i brottmål * (debatt)

Europeiska polisakademin (CEPOL) * (debatt)

Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***II - Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***II (debatt)

Närsjöfarten (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

17

 

Tisdag 12 april 2005

2006/C 033E/2

PROTOKOLL

18

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Parlamentets sammansättning

Föredragningslista och sista dag för inlämnande av ändringsförslag

Inkomna dokument

Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt III - Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt I - Ansvarsfrihet 2003: Avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII i den allmänna budgeten - Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen - Ansvarsfrihet 2003: sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (debatt)

Utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration (debatt)

Kampen mot malaria (debatt)

Omröstning

Val av en vice talman i Europaparlamentet

Statligt stöd för regionala ändamål (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Utnämning av Europol till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Europeiska polisakademin (CEPOL) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Närsjöfarten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte: särskilt förfarande * - underlättande av inresa * - enhetliga viseringar ***I (omröstning)

Farliga ämnen (artikel 81 i arbetsordningen) (omröstning)

Rättssäkerhetsgarantier i brottmål * (omröstning)

Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt III (omröstning)

Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt I (omröstning)

Ansvarsfrihet 2003: Avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII i den allmänna budgeten (omröstning)

Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen (omröstning)

Ansvarsfrihet 2003: sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)

Utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Republiken Bulgariens begäran om anslutning till EU *** - Republiken Bulgariens begäran om att bli medlem av Europeiska unionen - Rumäniens ansökan om medlemskap i EU *** - Republiken Rumäniens begäran om att bli medlem av Europeiska unionen - Ekonomiska följder av Rumäniens och Bulgariens anslutning (debatt)

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken (debatt)

Frågestund (frågor till kommissionen)

Globalt hot av influensa-pandemi (debatt)

Kommissionens årliga politiska strategi för 2006 (debatt)

Regionalpolitiska utmaningar - De regionalpolitiska utmaningarna inom ramen för budgetplanen för 2007-2013 (debatt)

Ekodesign för energianvändande produkter ***II (debatt)

Svavelhalten i marina bränslen ***II (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

40

BILAGA I

42

BILAGA II

53

ANTAGNA TEXTER

132

P6_TA(2005)0083
Gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0592 - C6-0118/2004 - 2004/0202(COD))

132

P6_TA(2005)0084
Utnämning av Europol till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Förbundsrepubliken Tysklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Italiens och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands initiativ om skydd av euron mot förfalskning genom att Europol utses till centralbyrå för bekämpande av förfalskning av euron (14811/2004 - C6-0221/2004 - 2004/0817(CNS))

132

P6_TA(2005)0085
Europeiska polisakademin (CEPOL) *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) som ett av Europeiska unionens organ (KOM(2004)0623 - C6-0203/2004 - 2004/0215(CNS))

136

P6_TA(2005)0086
Närsjöfarten
Europaparlamentets resolution om närsjöfart (2004/2161(INI))

142

P6_TA(2005)0087
Förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (KOM(2004)0178 - C6-0011/2004 - 2004/0061(CNS))

146

P6_TA(2005)0088
Förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om att underlätta tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva forskning i Europeiska gemenskapen (KOM(2004)0178 - C6-0012/2004 - 2004/0062(CNS))

152

P6_TA(2005)0089
Förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte ***I
Europaparlamentets lagstifningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredje länder som flyttar i syfte att bedriva forskning i Europeiska gemenskapen (KOM (2004)0178 - C6-0013/2004 - 2004/0063(COD))

154

P6_TC1-COD(2004)0063
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2005/.../EG om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar för kortare vistelse till forskare från tredje länder som flyttar i syfte att bedriva forskning i Europeiska gemenskapen

154

P6_TA(2005)0090
Farliga ämnen
Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens beslut om kommissionens förslag till beslut om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (CMT-2005-151 och CMT-2005-642)

157

P6_TA(2005)0091
Rättssäkerhetsgarantier i brottmål *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rambeslut om vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i Europeiska unionen (KOM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))

159

P6_TA(2005)0092
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt III

169

169

170

171

P6_TA(2005)0093
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt I

191

191

192

P6_TA(2005)0094
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt II

203

203

204

P6_TA(2005)0095
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt IV

205

205

206

P6_TA(2005)0096
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt V

208

208

209

P6_TA(2005)0097
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt VI

212

212

213

P6_TA(2005)0098
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt VII

215

215

215

P6_TA(2005)0099
Ansvarsfrihet 2003: EU:s allmänna budget, avsnitt VIII

218

218

219

P6_TA(2005)0100
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

220

220

221

P6_TA(2005)0101
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

227

227

228

P6_TA(2005)0102
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

233

233

234

P6_TA(2005)0103
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

239

239

240

P6_TA(2005)0104
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

245

245

246

P6_TA(2005)0105
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

251

251

252

P6_TA(2005)0106
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

257

257

258

P6_TA(2005)0107
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

263

263

264

P6_TA(2005)0108
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

268

268

269

P6_TA(2005)0109
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

274

274

275

P6_TA(2005)0110
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

280

280

281

P6_TA(2005)0111
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

286

286

287

P6_TA(2005)0112
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

292

292

293

P6_TA(2005)0113
Ansvarsfrihet 2003: de decentraliserade organen

297

297

298

P6_TA(2005)0114
Ansvarsfrihet 2003: sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

303

303

304

305

P6_TA(2005)0115
Utvecklingsmålen i Förenta nationernas millenniedeklaration
Europaparlamentets resolution om Europeiska unionens roll när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen (2004/2252(INI))

311

 

Onsdag 13 april 2005

2006/C 033E/3

PROTOKOLL

320

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

Europeiska rådets möte (Bryssel, 22-23 mars 2005) (debatt)

Omröstning

Sammanträdeskalender 2006 (omröstning)

Ekonomiska följder av Rumäniens och Bulgariens anslutning (omröstning)

Bulgariens ansökan om medlemskap i EU (omröstning)

Bulgariens ansökan om medlemskap i EU *** (omröstning)

Rumäniens ansökan om medlemskap i EU (omröstning)

Rumäniens ansökan om medlemskap i EU *** (omröstning)

Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***II (omröstning)

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***II (omröstning)

Ekodesign för energianvändande produkter ***II (omröstning)

Svavelhalten i marina bränslen ***II (omröstning)

Utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen ***I (omröstning)

Kommissionens årliga politiska strategi för 2006 (omröstning)

Europeiska rådets möte (Bryssel, 22-23 mars 2005) (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Aktuell regional integration på västra Balkan (debatt)

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (2003) - Europeiska säkerhetsstrategin (debatt)

Frågestund (frågor till rådet)

Avskedanden hos Alstom (debatt)

Skatte- och miljödumpning (debatt)

Diskriminering av arbetstagare och företag från de nya medlemsstaterna på EU:s inre marknad (debatt)

Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av motorfordon ***I (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

332

BILAGA I

334

BILAGA II

346

ANTAGNA TEXTER

403

P6_TA(2005)0116
Ekonomiska följder av Rumäniens och Bulgariens anslutning
Europaparlamentets resolution om de ekonomiska följderna av Bulgariens och Rumäniens anslutning (2005/2031(INI))

403

BILAGA I
GEMENSAMT UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

403

BILAGA II
KOMMISSIONENS FÖRSLAG AV DEN 22 MARS 2004 TILL FINANSIELLT PAKET FÖR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN

404

P6_TA(2005)0117
Bulgariens ansökan om medlemskap i EU
Europaparlamentets resolution om Republiken Bulgariens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (2005/2029(INI))

404

P6_TA(2005)0118
Bulgariens ansökan om medlemskap i EU ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Bulgariens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (AA1/2/2005 - C6-0085/2005 - 2005/0901(AVC))

409

P6_TA(2005)0119
Rumäniens ansökan om medlemskap i EU
Europaparlamentets resolution om Rumäniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (2005/2028(INI))

410

P6_TA(2005)0120
Rumäniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen ***
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Rumäniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC))

414

P6_TA(2005)0121
Sociallagstiftning på vägtransportområdet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet (11336/1/2004 - C6-0249/2004 - 2003/0255(COD))

415

P6_TC2-COD(2003)0255
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet

415

BILAGA I

423

BILAGA II

424

P6_TA(2005)0122
Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 (11337/2/2004 - C6-0250/2004 - 2001/0241(COD))

424

P6_TC2-COD(2001)0241
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98

425

P6_TA(2005)0123
Ekodesign för energianvändande produkter ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (11414/1/2004 - C6-0246/2004 - 2003/0172(COD))

442

P6_TC2-COD(2003)0172
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG

443

BILAGA I
METOD FÖR ATT UPPRÄTTA ALLMÄNNA KRAV PÅ EKODESIGN

459

BILAGA II
METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA SPECIFIKA KRAV PÅ EKODESIGN

462

BILAGA III
CE-MÄRKNING

463

BILAGA IV
INTERN DESIGNKONTROLL

463

BILAGA V
LEDNINGSSYSTEM FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

464

BILAGA VI
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

466

BILAGA VII
GENOMFÖRANDEÅTGÄRDERNAS INNEHÅLL

466

BILAGA VIII

467

P6_TA(2005)0124
Svavelhalten i marina bränslen ***II
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (12891/2/2004 - C6-0248/2004 - 2002/0259(COD))

468

P6_TC2-COD(2002)0259
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

469

BILAGA
GREKISKA FARTYG

479

P6_TA(2005)0125
Utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen ***I
Europaparlamenttes lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen (tjugoåttonde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG) (KOM(2004)0320 - C6-0030/2004 - 2004/0111(COD))

480

P6_TC1-COD(2004)0111
Europaparlamenttes ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen (tjugoåttonde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG)

480

BILAGA

482

P6_TA(2005)0126
Kommissionens årliga politiska strategi för 2006
Europaparlamentets resolution om budgeten för 2006: Kommissionens rapport om den årliga politiska strategin (2004/2270(BUD))

482

P6_TA(2005)0127
Europeiska rådets möte (Bryssel 22-23 mars 2005)
Europaparlamentets resolution om resultatet av Europeiska rådets möte i Bryssel den 22-23 mars 2005

487

 

Torsdag 14 april 2005

2006/C 033E/4

PROTOKOLL

492

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Dopning inom idrotten (debatt)

Kulturell mångfald (debatt)

Bestånden av sydkummel och havskräfta * - Bestånden av tunga * (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Välkomsthälsning

Omröstning

Bestånden av tunga * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av motorfordon ***I (omröstning)

Bestånden av sydkummel och havskräfta * (omröstning)

Läget för den regionala integrationen i västra Balkan (omröstning)

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (2003) (omröstning)

Europeiska säkerhetsstrategin (omröstning)

Dopning inom idrotten (omröstning)

Kulturell mångfald (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Anslagsöverföringar

Torka i Portugal (debatt)

Debatt om fall av kränkning av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

Bangladesh

Humanitär hjälp till flyktingarna i Västsahara

Lampedusa

Omröstning

Bangladesh (omröstning)

Humanitär hjälp till flyktingarna i Västsahara (omröstning)

Lampedusa (omröstning)

Torka i Portugal (omröstning)

Rättelser till avgivna röster

De interparlamentariska delegationernas sammansättning

Beslut om vissa dokument

Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

505

BILAGA I

507

BILAGA II

516

ANTAGNA TEXTER

540

P6_TA(2005)0128
Bestånden av tunga *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om återhämtningsåtgärder för bestånden av tunga i västra delen av Engelska kanalen och i Biscayabukten (KOM(2003) 0819 - C5-0047/2004 - 2003/0327(CNS))

540

P6_TA(2005)0129
Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av motorfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (KOM(2004)0162 - C5-0126/2004 - 2004/0053(COD))

545

P6_TC1-COD(2004)0053
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 april 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/.../EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

545

BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

551

BILAGA I
KRAV

551

BILAGA II
INFORMATIONSDOKUMENT FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

553

BILAGA III
MALL FÖR EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

555

BILAGA IV
PRELIMINÄR BEDÖMNING

556

Tillägg 1 till bilaga IV
MALL FÖR INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

556

BILAGA V
KOMPONENTER SOM INTE FÅR ÅTERANVÄNDAS

557

BILAGA VI
ÄNDRINGAR AV DIREKTIV 70/156/EEG

557

P6_TA(2005)0130
Bestånden av sydkummel och havskräfta *
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 (KOM(2003)0818 - C5-0042/2004 - 2003/0318(CNS))

558

P6_TA(2005)0131
Regional integration i västra Balkan
Europaparlamentets resolution om läget för den regionala integrationen i västra Balkan

565

P6_TA(2005)0132
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (2003)
Europaparlamentets resolution om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller GUSP, inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2003) (8412/2004 - 2004/2172 (INI))

573

P6_TA(2005)0133
Europeiska säkerhetsstrategin
Europaparlamentets resolution om den europeiska säkerhetsstrategin (2004/2167(INI))

580

P6_TA(2005)0134
Dopning inom idrotten
Europaparlamentets resolution om kampen mot dopning inom idrotten

590

P6_TA(2005)0135
Kulturell mångfald
Europaparlamentets resolution om arbetet för en konvention om skydd för mångfalden i kulturella innehåll och konstnärliga uttryck

591

P6_TA(2005)0136
Bangladesh
Europaparlamentets resolution om Bangladesh

594

P6_TA(2005)0137
Humanitär hjälp till flyktingarna i Västsahara
Europaparlamentets resolution om det humanitära biståndet till västsahariska flyktingar

596

P6_TA(2005)0138
Lampedusa
Europaparlamentets resolution om Lampedusa

598

P6_TA(2005)0139
Torka i Portugal
Europaparlamentets resolution om torkan i Portugal

599


SV

 

Top