Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:033E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 33, 09. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 33E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
9. februára 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Pondelok 11. apríla 2005

2006/C 033E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Oficiálne privítanie

In memoriam

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Zloženie výborov

Predložené dokumenty

Text zmlúv poskytnutých Radou

Petície

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Kalendár na rok 2006

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Pokrok v rozvoji priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v roku 2004 - Uchovávanie osobných údajov (rozprava)

Procesné práva v trestnom konaní * (rozprava)

Európska policajná akadémia (CEPOL) * (rozprava)

Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II - Harmonizácia sociálnych opatrení v oblasti cestnej dopravy ***II (rozprava)

Námorná príbrežná doprava (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

17

 

Utorok 12. apríla 2005

2006/C 033E/2

ZÁPISNICA

18

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zloženie Parlamentu

Program rokovania a lehota na podanie pozmeňujúcich návrhov

Predložené dokumenty

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Absolutórium 2003: Oddiel III všeobecného rozpočtu - Absolutórium 2003: Oddiel I všeobecného rozpočtu - Absolutórium 2003: Oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII všeobecného rozpočtu - Absolutórium 2003: Decentralizované agentúry - Absolutórium 2003: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (rozprava)

Rozvojové ciele milénia (rozprava)

Boj proti malárii (rozprava)

Hlasovanie

Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu

Štátna pomoc a regionálna účelnosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) po rozšírení ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ustanovenie Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Európska policajná akadémia (CEPOL) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Námorná príbrežná doprava (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Postup prijatia výskumníkov z tretích krajín: osobitný postup * - uľahčenie prijatia * - jednotné víza ***I (hlasovanie)

Nebezpečné látky (čl. 81 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Procesné práva v trestnom konaní * (hlasovanie)

Absolutórium 2003: Oddiel III všeobecného rozpočtu (hlasovanie)

Absolutórium 2003: Oddiel I všeobecného rozpočtu (hlasovanie)

Absolutórium 2003: Oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII všeobecného rozpočtu (hlasovanie)

Absolutórium 2003: Decentralizované agentúry (hlasovanie)

Absolutórium 2003: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (hlasovanie)

Rozvojové ciele milénia (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Žiadosť o pristúpenie Bulharskej republiky k EÚ *** - Žiadosť Bulharskej republiky o členstvo v EÚ - Žiadosť o pristúpenie Rumunska k EÚ *** - Žiadosť Rumunskej republiky o členstvo v EÚ - Finančné dôsledky pristúpenia Bulharska a Rumunska (rozprava)

Balík opatrení hlavných smerov hospodárskych politík a zamestnanosti (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Globálna hrozba chrípkovej pandémie (rozprava)

Výročná politická stratégia Komisie (2006) (rozprava)

Výzvy regionálnej politiky - Výzvy regionálnej politiky v kontexte finančného rámca na obdobie (2007 - 2013) (rozprava)

Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu ***II (rozprava)

Obsah síry v lodných palivách ***II (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

40

PRÍLOHA I

42

PRÍLOHA II

53

PRIJATÉ TEXTY

132

P6_TA(2005)0083
Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii (KOM(2004)0592 — C6-0118/2004 — 2004/0202(COD))

132

P6_TA(2005)0084
Určenie Europolu ako ústredného úradu boja proti falšovaniu eura *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely prijatia rozhodnutia Rady o ochrane eura proti falšovaniu ustanovením Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura (14811/2004 — C6-0221/2004 — 2004/0817(CNS))

132

P6_TA(2005)0085
Európska policajná akadémia (CEPOL) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskej policajnej akadémie (CEPOL) ako orgánu Európskej únie (KOM(2004)0623 — C6-0203/2004 — 2004/0215(CNS))

136

P6_TA(2005)0086
Námorná príbrežná doprava
Uznesenie Európskeho parlamentu o námornej príbrežnej doprave (2004/2161(INI))

142

P6_TA(2005)0087
Výskumníci z tretích krajín: osobitný postup *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu odporúčania Rady na zjednodušenie prijímania občanov tretích krajín na účely uskutočňovania vedeckého výskumu v Európskom spoločenstve (KOM(2004)0178 — C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS))

146

P6_TA(2005)0088
Výskumníci z tretích krajín: uľahčenie prijatia *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu odporúčania Rady o uľahčení prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely uskutočňovania vedeckého výskumu v Európskom spoločenstve (KOM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS))

152

P6_TA(2005)0089
Výskumníci z tretích krajín: krátkodobé víza ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o uľahčení vydávania jednotných víz členskými štátmi na krátkodobý pobyt vyskumníkov z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Európskom spoločenstve s cieľom uskutočňovania vedeckého výskumu (KOM(2004)0178 — C6-0013/2004 — 2004/0063(COD))

154

P6_TC1-COD(2004)0063
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. apríla 2005 na účely prijatia odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o uľahčení vydávania jednotných víz členskými štátmi na krátkodobý pobyt výskumných pracovníkov z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Európskom spoločenstve s cieľom uskutočňovania vedeckého výskumu

154

P6_TA(2005)0090
Nebezpečné látky
Uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (CMT-2005-151 a CMT-2005-642)

157

P6_TA(2005)0091
Procesné práva v trestnom konaní *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o určitých procesných právach v trestnom konaní v Európskej únii (KOM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS))

159

P6_TA(2005)0092
Absolutórium 2003: Oddiel III - Komisia

169

169

170

171

P6_TA(2005)0093
Absolutórium 2003: Oddiel I - Európsky parlament

191

191

192

P6_TA(2005)0094
Absolutórium 2003: Oddiel II - Rada

203

203

204

P6_TA(2005)0095
Absolutórium 2003: Oddiel IV - Súdny dvor

205

205

206

P6_TA(2005)0096
Absolutórium 2003: Oddiel V - Dvor audítorov

208

208

209

P6_TA(2005)0097
Absolutórium 2003: Oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor

212

212

213

P6_TA(2005)0098
Absolutórium 2003: Oddiel VII - Výbor regiónov

215

215

215

P6_TA(2005)0099
Absolutórium 2003: Oddiel VIII - Ombudsman

218

218

219

P6_TA(2005)0100
Absolutórium 2003: Európska agentúra pre obnovu

220

220

221

P6_TA(2005)0101
Absolutórium 2003: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

227

227

228

P6_TA(2005)0102
Absolutórium 2003: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

233

233

234

P6_TA(2005)0103
Absolutórium 2003: Európska environmentálna agentúra

239

239

240

P6_TA(2005)0104
Absolutórium 2003: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

245

245

246

P6_TA(2005)0105
Absolutórium 2003: Európska agentúra na hodnotenie liekov

251

251

252

P6_TA(2005)0106
Absolutórium 2003: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

257

257

258

P6_TA(2005)0107
Absolutórium 2003: Eurojust

263

263

264

P6_TA(2005)0108
Absolutórium 2003: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

268

268

269

P6_TA(2005)0109
Absolutórium 2003: Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti

274

274

275

P6_TA(2005)0110
Absolutórium 2003: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

280

280

281

P6_TA(2005)0111
Absolutórium 2003: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

286

286

287

P6_TA(2005)0112
Absolutórium 2003: Európska námorná bezpečnostná agentúra

292

292

293

P6_TA(2005)0113
Absolutórium 2003: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

297

297

298

P6_TA(2005)0114
Absolutórium 2003: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond

303

303

304

305

P6_TA(2005)0115
Rozvojové ciele milénia
Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe Európskej únie pri uskutočňovaní rozvojových cieľov milénia (2004/2252(INI))

311

 

Streda 13. apríla 2005

2006/C 033E/3

ZÁPISNICA

320

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Zasadnutie Európskej rady (Brusel 22. - 23. marec 2005) (rozprava)

Hlasovanie

Kalendár schôdzí 2006 (hlasovanie)

Finančné dôsledky pristúpenia Rumunska a Bulharska (hlasovanie)

Žiadosť o pristúpenie Bulharska (hlasovanie)

Žiadosť o pristúpenie Bulharska k EÚ *** (hlasovanie)

Žiadosť o pristúpenie Rumunska (hlasovanie)

Žiadosť o pristúpenie Rumunska k EÚ *** (hlasovanie)

Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II (hlasovanie)

Harmonizácia sociálnych opatrení v oblasti cestnej dopravy ***II (hlasovanie)

Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu ***II (hlasovanie)

Obsah síry v lodných palivách ***II (hlasovanie)

Marketing a používanie toluénu a trichlórbenzénu ***I (hlasovanie)

Výročná politická stratégia Komisie (2006) (hlasovanie)

Zasadnutie Európskej rady (Brusel 22. - 23. marec 2005) (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Stav regionálnej integrácie na západnom Balkáne (rozprava)

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (2003) - Európska bezpečnostná stratégia (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Prepúšťanie v Alstom (rozprava)

Dumping v oblasti daní a životného prostredia (rozprava)

Diskriminácia pracovníkov a podnikov z nových členských štátov na vnútornom trhu (rozprava)

Opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť motorových vozidiel ***I (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

332

PRÍLOHA I

334

PRÍLOHA II

346

PRIJATÉ TEXTY

403

P6_TA(2005)0116
Finančné dôsledky pristúpenia Rumunska a Bulharska
Uznesenie Európskeho parlamentu o finančných dôsledkoch pristúpenia Bulharska a Rumunska (2005/2031(INI))

403

PRÍLOHA I
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

403

PRÍLOHA II
FINANČNÝ BALÍK NAVRHNUTÝ KOMISIOU 22. MARCA 2004 PRE BULHARSKO A RUMUNSKO

404

P6_TA(2005)0117
Žiadosť o pristúpenie Bulharska
Uznesenie Európskeho parlamentu k žiadosti Bulharskej republiky o členstvo v Európskej únii (2005/2029(INI))

404

P6_TA(2005)0118
Žiadosť o pristúpenie Bulharska k EÚ ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Bulharska o členstvo v Európskej únii (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

409

P6_TA(2005)0119
Žiadosť o pristúpenie Rumunska k EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Rumunska o členstvo v Európskej únii (2005/2028(INI))

410

P6_TA(2005)0120
Žiadosť o pristúpenie Rumunska k EÚ ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Rumunska o členstvo v Európskej únii (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))

414

P6_TA(2005)0121
Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (11336/1/2004 — C6-0249/2004 — 2003/0255(COD))

415

P6_TC2-COD(2003)0255
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. apríla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

415

PRÍLOHA I

423

PRÍLOHA II

424

P6_TA(2005)0122
Harmonizácia sociálnych opatrení v oblasti cestnej dopravy ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 (11337/2/2004 — C6-0250/2004 — 2001/0241(COD))

424

P6_TC2-COD(2001)0241
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. apríla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98

425

P6_TA(2005)0123
Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (11414/1/2004 — C6-0246/2004 — 2003/0172(COD))

442

P6_TC2-COD(2003)0172
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. apríla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o vytvorení rámca pre stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES

443

PRÍLOHA I
METÓDA URČOVANIA VŠEOBECNÝCH POŽIADAVIEK NA EKODIZAJN

459

PRÍLOHA II
METÓDA URČOVANIA ŠPECIFICKÝCH POŽIADAVIEK NA EKODIZAJN

462

PRÍLOHA III
OZNAČENIE CE

463

PRÍLOHA IV
VNÚTORNÁ KONTROLA NÁVRHU

463

PRÍLOHA V
SYSTÉM RIADENIA PRE POSUDZOVANIE ZHODY

464

PRÍLOHA VI
VYHLÁSENIE O ZHODE

466

PRÍLOHA VII
OBSAH VYKONÁVACÍCH OPATRENÍ

466

PRÍLOHA VIII

467

P6_TA(2005)0124
Obsah síry v lodných palivách ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách (12891/2/2004 — C6-0248/2004 — 2002/0259(COD))

468

P6_TC2-COD(2002)0259
Pozícia Európskeho Parlamentu prijatá v druhom čítaní 13. apríla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách

469

PRÍLOHA
GRÉCKE PLAVIDLÁ

479

P6_TA(2005)0125
Marketing a používanie toluénu a trichlórbenzénu ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzeniach uvádzania na trh a používania toluénu a trichlórbenzénu (28. zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS) (KOM(2004)0320 — C6-0030/2004 — 2004/0111 (COD))

480

P6_TC1-COD(2004)0111
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. apríla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o obmedzeniach uvádzania na trh a používania toluénu a trichlórbenzénu (28. zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS)

480

PRÍLOHA

482

P6_TA(2005)0126
Výročná politická stratégia Komisie (2006)
Uznesenie Európskeho parlamentu o rozpočte na rok 2006: Výročná správa Komisie o politickej stratégii (APS) (2004/2270(BUD))

482

P6_TA(2005)0127
Zasadanie Európskej rady (Brusel 22. - 23. marec 2005)
Uznesenie Európskeho parlamentu o výsledku zasadania Európskej rady v Bruseli v dňoch 22. - 23. marca 2005

487

 

Štvrtok 14. apríla 2005

2006/C 033E/4

ZÁPISNICA

492

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Doping v športe (rozprava)

Kultúrna rozmanitosť (rozprava)

Zásoby šťukozubca južného a homára nórskeho * - Zásoby jazyka morského * (rozprava)

Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Oficiálne privítanie

Hlasovanie

Zásoby jazyka morského * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť motorových vozidiel ***I (hlasovanie)

Zásoby šťukozubca južného a homára nórskeho * (hlasovanie)

Stav regionálnej integrácie na západnom Balkáne (hlasovanie)

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (2003) (hlasovanie)

Európska bezpečnostná stratégia (hlasovanie)

Doping v športe (hlasovanie)

Kultúrna rozmanitosť (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Prevod rozpočtových prostriedkov

Sucho v Portugalsku (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Bangladéš

Humanitárna pomoc utečencom zo Západnej Sahary

Lampedusa

Hlasovanie

Bangladéš (hlasovanie)

Humanitárna pomoc utečencom zo Západnej Sahary (hlasovanie)

Lampedusa (hlasovanie)

Sucho v Portugalsku (hlasovanie)

Opravy výsledkov hlasovania

Zloženie medziparlamentných delegácií

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

505

PRÍLOHA I

507

PRÍLOHA II

516

PRIJATÉ TEXTY

540

P6_TA(2005)0128
Zásoby jazyka morského *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o stanovení opatrení na obnovu zásob jazyka morského v západnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom zálive (KOM(2003)0819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

540

P6_TA(2005)0129
Opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť motorových vozidiel ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnoť, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (KOM(2004)0162 — C5-0126/2004 — 2004/0053(COD))

545

P6_TC1-COD(2004)0053
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14 apríla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o typovom schvaľovaní motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

545

PRÍLOHA
ZOZNAM PRÍLOH

551

PRÍLOHA I
POŽIADAVKY

551

PRÍLOHA II
INFORMAČNÝ DOKUMENT PRE ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA

553

PRÍLOHA III
VZOR OSVEDČENIA O ES TYPOVOM SCHVÁLENÍ

555

PRÍLOHA IV
PREDBEŽNÉ HODNOTENIE VÝROBCU

556

Doplnok 1 k prílohe IV
VZOR OSVEDČENIA O ZHODE

556

PRÍLOHA V
KOMPONENTY, KTORÉ SA NEDAJÚ OPÄTOVNE POUŽIŤ

557

PRÍLOHA VI
ZMENY A DOPLNENIA SMERNICE 70/156/EHS

557

P6_TA(2005)0130
Opatrenia na obnovu zásob šťukozubca južného a homára nórskeho *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu zásob šťukozubca južného a homára nórskeho v Kantabrijskom mori a na západe Pyrenejského poloostrova, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98 (KOM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

558

P6_TA(2005)0131
Západný Balkán
Uznesenie Európskeho parlamentu o stave regionálnej integrácie na západnom Balkáne

565

P6_TA(2005)0132
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (2003)
Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe Rady adresovanej Európskemu parlamentu o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP, vrátane finančného dosahu na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev na rok 2003 (8412/2004 — 2004/2172(INI))

573

P6_TA(2005)0133
Európska bezpečnostná stratégia
Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskej bezpečnostnej stratégii (2004/2167(INI))

580

P6_TA(2005)0134
Doping v športe
Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti dopingu v športe

590

P6_TA(2005)0135
Kultúrna rozmanitosť
Uznesenie Európskeho parlamentu o práci na dohovore o ochrane rozmanitosti kultúrneho obsahu a umeleckého prejavu

591

P6_TA(2005)0136
Bangladéš
Uznesenie Európskeho parlamentu o Bangladéši

594

P6_TA(2005)0137
Humanitárna pomoc utečencom zo Západnej Sahary
Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej pomoci sahrawským utečencom

596

P6_TA(2005)0138
Lampedusa
Uznesenie Európskeho parlamentu o ostrove Lampedusa

598

P6_TA(2005)0139
Sucho v Portugalsku
Uznesenie Európskeho parlamentu o suchu v Portugalsku

599


SK

 

Top