EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0072

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/72 z dnia 4 października 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych ustanawiających wymogi, które muszą spełniać systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje w celu zapewnienia stosowania wymogów niezależności pod względem rachunkowości, organizacji i procedury podejmowania decyzji (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/6652

Dz.U. L 13 z 18.1.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/72/oj

18.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/72

z dnia 4 października 2017 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych ustanawiających wymogi, które muszą spełniać systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje w celu zapewnienia stosowania wymogów niezależności pod względem rachunkowości, organizacji i procedury podejmowania decyzji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu sprecyzowania wymogów zapewniających rozdzielność systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje należy zdefiniować niektóre terminy dotyczące rachunkowości, organizacji i procesu decyzyjnego systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów.

(2)

Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje powinny mieć takie procedury rachunkowe, które umożliwią im przedstawianie informacji finansowych dotyczących odrębnych rachunków zysków i strat oraz not wyjaśniających do tych informacji finansowych. Wymogi te nie powinny zastępować ani zmieniać zasad rachunkowości i norm lub wymogów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, które mają już zastosowanie w odniesieniu do systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje.

(3)

W tym celu należy określić, w jaki sposób w ramach tych procesów rachunkowości należy przydzielać przychody i koszty. Takie procesy rachunkowości powinny być należycie udokumentowane, szczególnie w odniesieniu do przesunięć środków między systemami kart płatniczych i podmiotami obsługującymi transakcje.

(4)

W celu zapewnienia wzajemnej niezależności systemy kart płatniczych i uczestniczące podmioty obsługujące transakcje powinny co najmniej raz w roku dostarczać informacje finansowe, które powinny być potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta. Na wniosek właściwych organów powinno się im udostępniać te informacje oraz ich potwierdzenie, aby umożliwić im egzekwowanie wymogów niezależności.

(5)

Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje niebędące oddzielnymi osobami prawnymi powinny być przynajmniej zorganizowane jako różne wewnętrzne części jednostki gospodarczej. Pracownicy systemów kart płatniczych i pracownicy podmiotów obsługujących transakcje, w tym kadra kierownicza wyższego szczebla, powinni być od siebie niezależni i umieszczeni w osobnych przestrzeniach roboczych z ograniczonym, kontrolowanym dostępem. W celu promowania niezależności kadry kierowniczej wyższego szczebla, w przypadku gdy dwa podmioty należą do tej samej grupy, oraz aby zapobiec efektowi „drzwi obrotowych”, kadra kierownicza wyższego szczebla jednego podmiotu powinna mieć zakaz podejmowania pracy dla drugiego podmiotu przez okres co najmniej jednego roku po zakończeniu pracy dla dotychczasowego podmiotu.

(6)

Personel systemów kart płatniczych powinien móc wykonywać zadania związane z projektowaniem, aktualizowaniem lub wdrażaniem usług w zakresie obsługi transakcji tylko wówczas, gdy spełnione są szczególne warunki zapewniające zgodność z wymogami niezależności.

(7)

Aby wyeliminować wszelkie zachęty do zapewniania sobie wzajemnie przez systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje preferencyjnego traktowania lub uprzywilejowanych informacji niedostępnych dla ich konkurentów, wynagrodzenia pracowników systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje nie powinny pośrednio ani bezpośrednio zależeć od wyników ekonomicznych podmiotów obsługujących transakcje lub systemów kart płatniczych. Na wniosek właściwych organów powinno się im w pełni udostępniać informacje dotyczące polityki wynagrodzeń.

(8)

Należy określić, że w przypadku gdy systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje należą do tego samego podmiotu prawnego lub tej samej grupy, zasady zapewniające przestrzeganie przez personel obowiązującego rozporządzenia powinny zostać określone w kodeksie postępowania wraz ze skutecznymi sankcjami i mechanizmami egzekwowania, które należy podać do wiadomości publicznej.

(9)

Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje powinny mieć możliwość korzystania ze wspólnych usług, pod warunkiem że nie doprowadzi to do wymiany między nimi informacji szczególnie chronionych oraz że warunki korzystania ze wspólnych usług, w tym warunki finansowe udostępniania takich usług, są odpowiednio udokumentowane w pojedynczym dokumencie. Na wniosek właściwych organów powinno się im udostępniać taki dokument, aby umożliwić im stosowanie wymogów niezależności. Należy wprowadzić szczególne warunki wspólnego korzystania z systemu zarządzania informacjami. Zakazana powinna być jednak wymiana informacji szczególnie chronionych między systemami kart płatniczych i podmiotami obsługującymi transakcje, które mogłyby dać przewagę konkurencyjną systemom kart płatniczych lub podmiotom obsługującym transakcje.

(10)

W celu zapewnienia odpowiedniego łagodzenia ewentualnych konfliktów interesów w procesie podejmowania decyzji między systemami kart płatniczych i podmiotami obsługującymi transakcje należy określić warunki ustalania składu organów zarządzających systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje, niezależnie od formy prawnej i ustaleń organizacyjnych tych podmiotów. Warunki te należy podać do wiadomości publicznej i poddawać przeglądowi przez właściwe organy. Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje powinny mieć również oddzielne roczne plany operacyjne, zatwierdzane przez ich odpowiednie organy zarządzające. Na wniosek właściwych organów powinno się im w pełni udostępniać takie oddzielne roczne plany operacyjne, aby umożliwić im egzekwowanie wymogów niezależności.

(11)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).

(12)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi, które muszą spełniać systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje w celu zapewnienia stosowania art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2015/751.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„organ zarządzający” oznacza organ systemu kart płatniczych lub podmiotu obsługującego transakcje, powołany zgodnie z przepisami krajowymi, który jest uprawniony do określania strategii, celów i ogólnego kierunku działań systemu lub podmiotu i który nadzoruje i monitoruje proces podejmowania decyzji przez kierownictwo, a w jego skład wchodzą osoby, które faktycznie kierują działalnością systemu lub podmiotu;

2)

„kadra kierownicza wyższego szczebla” oznacza osoby fizyczne w ramach systemu kart płatniczych lub podmiotu obsługującego transakcje, które sprawują funkcje kierownicze i które są odpowiedzialne wobec organu zarządzającego za bieżące zarządzanie systemem kart płatniczych lub podmiotem obsługującym transakcje;

3)

„wynagrodzenie” oznacza wszystkie formy stałego i zmiennego wynagrodzenia, w tym płatności lub korzyści pieniężne lub niepieniężne, przyznawane pracownikom bezpośrednio przez system kart płatniczych lub podmiot obsługujący transakcje lub w ich imieniu;

4)

„wspólne usługi” oznaczają wszelką działalność, funkcję lub usługę wykonywaną albo przez jednostkę wewnętrzną w ramach systemu kart płatniczych lub podmiotu obsługującego transakcje, albo przez oddzielny podmiot prawny, i wykonywaną na rzecz zarówno systemu kart płatniczych, jak i podmiotu obsługującego transakcje;

5)

„grupa” oznacza jednostkę dominującą i wszystkie jej jednostki zależne, zgodnie z definicjami w art. 2 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (3).

ROZDZIAŁ II

RACHUNKOWOŚĆ

Artykuł 3

Informacje finansowe

1.   Systemy kart płatniczych i uczestniczące podmioty obsługujące transakcje muszą mieć takie procedury rachunkowe, które umożliwią im przedstawianie informacji finansowych dotyczących odrębnych rachunków zysków i strat oraz not wyjaśniających do tych informacji finansowych.

2.   Informacje finansowe, o których mowa w ust. 1, muszą być zgodne z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości stosowanymi do przygotowywania sprawozdań finansowych systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje.

Artykuł 4

Przydzielanie kosztów i przychodów

1.   Informacje finansowe, o których mowa w art. 3 ust. 1, opierają się na przydzieleniu kosztów i przychodów do systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje zgodnie z następującymi zasadami:

a)

koszty i przychody bezpośrednio odnoszące się do świadczenia usług w zakresie obsługi transakcji przydziela się podmiotowi obsługującemu transakcje;

b)

koszty i przychody bezpośrednio odnoszące się do systemów kart płatniczych przydziela się systemowi kart płatniczych;

c)

koszty i przychody, które nie odnoszą się bezpośrednio do świadczenia usług w zakresie obsługi transakcji ani do systemów kart płatniczych, przydziela się w oparciu o rachunek kosztów działań (ABC), co oznacza przydzielanie kosztów i przychodów pośrednich zgodnie z faktycznym wykorzystaniem przez podmiot obsługujący transakcje lub system kart płatniczych;

d)

koszty i przychody, które nie odnoszą się bezpośrednio do świadczenia usług w zakresie obsługi transakcji ani do systemów kart płatniczych, ani nie mogą zostać przydzielone w oparciu o ABC, przydziela się zgodnie z metodyką księgowania zawartą w załączonej nocie.

2.   W załączonej nocie, o której mowa w ust. 1 lit. d), wskazuje się dla każdego przydzielonego kosztu i przychodu:

a)

podstawę przydzielenia;

b)

uzasadnienie tej podstawy.

Artykuł 5

Dokumentowanie przesunięć środków finansowych między systemami kart płatniczych i podmiotami obsługującymi transakcje

1.   Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje sporządzają szczegółowe noty wyjaśniające w odniesieniu do wszelkich przesunięć środków finansowych między nimi związanych ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze wspólnych usług, o których mowa w art. 12. W takich notach wyjaśniających określa się ceny i opłaty za te usługi, niezależnie od wszelkich zobowiązań bazowych i ustaleń organizacyjnych między obiema stronami. Noty wyjaśniające dołącza się do informacji finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

2.   W przypadku gdy systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje należą do tego samego podmiotu prawnego lub tej samej grupy, szczegółowe noty wyjaśniające, o których mowa w ust. 1, zawierają dowody, że ceny i opłaty za świadczenie sobie wzajemnie usług lub korzystanie ze wspólnych usług nie różnią się od cen i opłat za te same lub, w przypadku braku takowych, porównywalne usługi, pobieranych od siebie wzajemnie przez systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje nienależące do tego samego podmiotu prawnego lub tej samej grupy.

Artykuł 6

Potwierdzenie informacji finansowych i ich częstotliwość

1.   Informacje finansowe dostarczane zgodnie z art. 3, 4 i 5 potwierdza niezależny biegły rewident.

2.   Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, ma formę sprawozdania zapewniającego:

a)

wiarygodny i uczciwy ogląd informacji finansowych dostarczonych przez systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje;

b)

spójność i porównywalność informacji finansowych ze standardami rachunkowości stosowanymi do przygotowywania sprawozdań finansowych systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje;

c)

spójność informacji finansowych ze strategiami przydzielania z lat poprzednich lub, w przypadku braku takiej spójności, wyjaśnienie dlaczego zmieniono strategię przydzielania oraz przywołanie liczb z lat poprzednich.

3.   Informacje finansowe, o których mowa w art. 3, 4 i 5, są przedkładane co roku biegłemu rewidentowi, o którym mowa w ust. 1, i w pełni udostępniane właściwym organom na ich wniosek wraz z potwierdzeniem biegłego rewidenta.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA

Artykuł 7

Rozdział funkcjonalny

Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje, które nie są ustanowione jako dwie oddzielne osoby prawne, organizuje się jako dwie oddzielne wewnętrzne części jednostki gospodarczej.

Artykuł 8

Rozdzielenie przestrzeni roboczej

Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje, które są zlokalizowane w tym samym obiekcie, umieszcza się w osobnych przestrzeniach roboczych z ograniczonym, kontrolowanym dostępem.

Artykuł 9

Niezależność kadry kierowniczej wyższego szczebla

Systemy kart płatniczych lub jednostki gospodarcze systemu kart płatniczych oraz podmioty obsługujące transakcje lub jednostki gospodarcze podmiotu obsługującego transakcje mają różne i niezależnie działające kadry kierownicze wyższego szczebla. Kadra kierownicza wyższego szczebla systemów kart płatniczych lub jednostek gospodarczych systemu kart płatniczych nie może podejmować pracy dla podmiotów obsługujących transakcje lub jednostek gospodarczych podmiotu obsługującego transakcje – i na odwrót – przez okres co najmniej jednego roku po zakończeniu przez nią pracy dla dotychczasowego podmiotu.

Artykuł 10

Niezależność personelu

1.   Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje mają odrębny personel.

2.   Personel systemów kart płatniczych i personel podmiotów obsługujących transakcje może wykonywać zadania związane ze świadczeniem wspólnych usług, o których mowa w art. 12.

3.   Personel podmiotów obsługujących transakcje może wykonywać zadania związane z opracowaniem pojedynczego zestawu zasad, praktyk, norm i wytycznych dotyczących wdrażania w odniesieniu do wykonywania transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, pod warunkiem że:

a)

zadania związane z opracowaniem pojedynczego zestawu zasad mogą być wykonane przez inne podmioty obsługujące transakcje na niedyskryminacyjnych zasadach;

b)

w opracowywaniu takich zasad bierze udział reprezentatywna próbka wszystkich podmiotów obsługujących transakcje uczestniczących w systemie kart płatniczych.

Artykuł 11

Wynagrodzenie

1.   Podmioty obsługujące transakcje przyjmują taką politykę wynagrodzeń, która nie zachęca ich personelu do zapewniania systemowi kart płatniczych preferencyjnego traktowania lub uprzywilejowanych informacji niedostępnych dla innych konkurentów. Wynagrodzenie ich personelu odzwierciedla zatem wyniki tego podmiotu obsługującego transakcje i nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z wynikami systemu kart płatniczych, na rzecz którego dany podmiot obsługujący transakcje świadczy usługi.

2.   Systemy kart płatniczych przyjmują taką politykę wynagrodzeń, która nie zachęca ich personelu do zapewniania podmiotowi obsługującemu transakcje preferencyjnego traktowania lub uprzywilejowanych informacji niedostępnych dla innych konkurentów. Wynagrodzenie ich personelu odzwierciedla zatem wyniki tego systemu kart płatniczych i nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z wynikami podmiotu obsługującego transakcje.

3.   Na wniosek właściwych organów w pełni udostępnia się im informacje dotyczące polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 12

Korzystanie ze wspólnych usług

1.   Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje korzystające ze wspólnych usług określają w jednym dokumencie wykaz wspólnych usług i warunków, w tym warunków finansowych, na jakich te usługi są świadczone.

2.   Na wniosek właściwych organów udostępnia się im dokument, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł 13

Korzystanie ze wspólnego systemu zarządzania informacjami

System zarządzania informacjami, z którego wspólnie korzystają system kart płatniczych i podmiot obsługujący transakcje, zapewnia:

a)

oddzielną identyfikację personelu systemu kart płatniczych i personelu podmiotu obsługującego transakcje przez procedurę uwierzytelniania w kontekście dostępu do systemu zarządzania informacjami;

b)

dostęp użytkowników wyłącznie do tych informacji, do których mają uprawnienia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W szczególności żadne informacje szczególnie chronione, o których mowa w art. 14, dotyczące podmiotu obsługującego transakcje nie mogą być dostępne dla personelu systemu kart płatniczych oraz żadne informacje szczególnie chronione dotyczące systemu kart płatniczych nie mogą być dostępne dla personelu podmiotu obsługującego transakcje.

Artykuł 14

Informacje szczególnie chronione

Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje nie mogą wymieniać się informacjami szczególnie chronionymi, które dają przewagę konkurencyjną danemu systemowi kart płatniczych lub podmiotowi obsługującemu transakcje, w przypadku gdy takie informacje są niedostępne dla innych konkurentów.

Artykuł 15

Kodeks postępowania

1.   Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje, należące do tego samego podmiotu prawnego lub tej samej grupy, sporządzają i podają do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej kodeks postępowania, określający sposób działania personelu każdego podmiotu mający na celu zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Kodeks postępowania musi zawierać również skuteczne mechanizmy egzekwowania.

2.   W kodeksie postępowania w szczególności określa się zasady zapobiegające wymianie informacji szczególnie chronionych, o których mowa w art. 14, między systemami kart płatniczych a podmiotami obsługującymi transakcje. Kodeks postępowania podlega przeglądowi przez właściwe organy.

ROZDZIAŁ IV

PROCEDURA PODEJMOWANIA DECYZJI

Artykuł 16

Niezależność organów zarządzających

1.   Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje zapewniają, aby skład ich organów zarządzających wpływał łagodząco na konflikty interesów w procesie podejmowania decyzji między systemami kart płatniczych i podmiotami obsługującymi transakcje, w tym poprzez określenie jasnych i obiektywnych kryteriów, na podstawie których ta sama osoba może sprawować stanowisko dyrektorskie w tym samym czasie w organie zarządzającym systemu kart płatniczych i podmiotu obsługującego transakcje. Warunki te należy podać do wiadomości publicznej i poddawać przeglądowi przez właściwe organy.

2.   W przypadku gdy organy zarządzające systemów kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje należą do tego samego podmiotu prawnego lub tej samej grupy, zatwierdzają one strategie dotyczące konfliktu interesów stosowane do zarządzania zgodnością z niniejszym rozporządzeniem i kontrolowania jej oraz dokonują ich okresowego przeglądu.

3.   Na potrzeby ust. 2 i w przypadkach gdy ta sama osoba może sprawować stanowisko dyrektorskie w tym samym czasie w organie zarządzającym systemu kart płatniczych i podmiotu obsługującego transakcje, systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje ustanawiają:

a)

oddzielny organ zarządzający odpowiedzialny za decyzje dotyczące działalności systemu kart płatniczych, z wyjątkiem wspólnych usług, o których mowa w art. 12, w którego skład wchodzą członkowie organu zarządzającego, którzy nie pełnią żadnej funkcji kierowniczej w odniesieniu do czynności z zakresu obsługi transakcji. Członkowie ci doradzają organowi zarządzającemu w odniesieniu do strategii dotyczącej systemu kart płatniczych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz wspomagają organ zarządzający w nadzorowaniu wdrażania tej strategii przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla;

b)

oddzielny organ zarządzający odpowiedzialny za decyzje dotyczące czynności z zakresu obsługi transakcji, z wyjątkiem wspólnych usług, o których mowa w art. 12, w którego skład wchodzą członkowie organu zarządzającego, którzy nie pełnią żadnej funkcji kierowniczej w odniesieniu do działań systemów kart płatniczych. Członkowie ci doradzają organowi zarządzającemu w odniesieniu do strategii dotyczącej podmiotu obsługującego transakcje zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz wspomagają organ zarządzający w nadzorowaniu wdrażania tej strategii przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla;

c)

niezależne kanały sprawozdawcze między – w zależności od przypadku – kadrą kierowniczą wyższego szczebla jednostki gospodarczej systemu kart płatniczych lub jednostki gospodarczej podmiotu obsługującego transakcje a organem zarządzającym.

4.   Na wniosek właściwych organów udostępnia się im ustalenia organizacyjne określone zgodnie z ust. 3.

5.   Organ zarządzający zachowuje ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Niezależność rocznych planów operacyjnych

1.   Systemy kart płatniczych i podmioty obsługujące transakcje mają oddzielne roczne plany operacyjne określające budżet, w tym kapitał i wydatki operacyjne oraz ewentualne przekazywanie uprawnień w celu wykonania tych wydatków, które są przedkładane do zatwierdzenia przez ich właściwe organy zarządzające lub, w stosownych przypadkach, przez organ zarządzający, o którym mowa w art. 16.

2.   Na wniosek właściwych organów w pełni udostępnia się im oddzielne roczne plany operacyjne.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).


Top