EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0072

A Bizottság (EU) 2018/72 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 4.) a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók által a számvitelre, a szervezeti felépítésre és a döntéshozatali eljárásra vonatkozó függetlenségi követelmények alkalmazásának biztosítása érdekében teljesítendő követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/6652

OJ L 13, 18.1.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/72/oj

18.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/72 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. október 4.)

a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók által a számvitelre, a szervezeti felépítésre és a döntéshozatali eljárásra vonatkozó függetlenségi követelmények alkalmazásának biztosítása érdekében teljesítendő követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók szétválasztását biztosító követelmények megállapítása érdekében helyénvaló, hogy a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók számvitelével, szervezeti felépítésével és döntéshozatali eljárásával kapcsolatos egyes fogalmak meghatározásra kerüljenek, függetlenül az említett szervezeti egység jogi formájától.

(2)

A fizetésikártya-rendszereknek és a feldolgozóknak olyan számviteli eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy különálló eredménykimutatásokra vonatkozó pénzügyi beszámolókat állítsanak össze és azokhoz magyarázó feljegyzést fűzzenek. Az említett előírások nem helyettesíthetik vagy módosíthatják azokat az éves pénzügyi kimutatásokra vonatkozó számviteli alapelveket és standardokat vagy követelményeket, amelyek már alkalmazandók a fizetésikártya-rendszerekre és feldolgozókra.

(3)

E célból helyénvaló meghatározni a kiadásoknak és a bevételeknek az említett számviteli eljárások keretében történő megosztásának módját. Ezeket a számviteli eljárásokat megfelelően dokumentálni kell, különösen ami a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók közötti pénzátutalásokat illeti.

(4)

A függetlenség biztosítása érdekében a fizetésikártya-rendszereknek és a részt vevő feldolgozóknak legalább éves gyakorisággal kell pénzügyi beszámolókat készíteniük, amelyeket egy független könyvvizsgálónak felül kell vizsgálnia. A függetlenségre vonatkozó előírások érvényesítésének biztosítása érdekében a szóban forgó beszámolót és annak felülvizsgálatát az illetékes hatóságok kérésére rendelkezésre kell bocsátani.

(5)

A nem különálló jogi személyeknek minősülő fizetésikártya-rendszereknek és feldolgozóknak legalább eltérő belső üzletágként kell szerveződniük. A fizetésikártya-rendszerek személyi állományának és a feldolgozók személyi állományának – ideértve a felső vezetést – egymástól függetlennek kell lennie, és különálló munkahelyeken kell elhelyezkednie, ahol a belépés korlátozott és ellenőrzött. Abban az esetben, ha a két szervezet ugyanazon csoport részét képezi, a felső vezetés függetlenségének elősegítése, valamint a forgóajtó-jelenség elkerülése érdekében elő kell írni, hogy a felső vezetők, miután távoztak attól a szervezeti egységtől, amelynek dolgoztak, legalább egy évig nem dolgozhatnak a másik üzletág számára.

(6)

A fizetésikártya-rendszereknél dolgozó személyi állomány számára csak akkor megengedett a feldolgozási szolgáltatások tervezésével, aktualizálásával vagy végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, amennyiben a függetlenségi előírások teljesítésének biztosítására vonatkozó speciális feltételek teljesülnek.

(7)

Annak elkerülése érdekében, hogy a fizetésikártya-rendszerek vagy a feldolgozók a személyi állományukon keresztül egymásnak kedvezményes elbánást vagy a versenytársaik számára rendelkezésre nem álló bizalmas információkat nyújtsanak, a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók javadalmazásra vonatkozó kerete nem alapulhat közvetlenül vagy közvetetten a feldolgozók vagy a fizetésikártya-rendszerek gazdasági teljesítményén. A javadalmazási politikákat az illetékes hatóságok kérésére maradéktalanul hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Indokolt meghatározni, hogy amikor a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó egyazon jogi személy vagy csoport részét képezi, a nyilvánosság számára is elérhető, hatékony szankciókat és végrehajtási mechanizmusokat tartalmazó magatartási kódexben kell meghatározni azokat a szabályokat, amelyek célja biztosítani, hogy a személyi állomány eleget tegyen e rendelet előírásainak.

(9)

A fizetésikártya-rendszereknek és a feldolgozóknak engedélyezhető a megosztott szolgáltatások igénybevétele, feltéve, hogy az nem eredményezi különleges adatok egymás közötti megosztását és hogy a szolgáltatások megosztásának feltételeit – ezen belül az említett szolgáltatások nyújtásának pénzügyi feltételeit – megfelelően dokumentálják egy egységes dokumentumban. Ezt a dokumentumot az illetékes hatóságok kérésére azok rendelkezésére kell bocsátani, hogy lehetővé váljék számukra a függetlenségre vonatkozó előírások alkalmazásának biztosítása. Speciális feltételeket kell bevezetni az információkezelési rendszer megosztására vonatkozóan. Meg kell azonban tiltani az olyan különleges adatok a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók közötti megosztása, amelyek ezek bármelyikének versenyelőnyt nyújthatnak.

(10)

Indokolt meghatározni a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók irányítótestületeinek összetételére vonatkozó feltételeket – függetlenül azok jogi formájától és szervezeti megállapodásaitól – annak érdekében, hogy a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók közötti, a döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódó esetleges összeférhetetlenségeket megfelelően mérsékelni lehessen. Ezeket a feltételeket nyilvánosságra kell hozni és azokat az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia. Továbbá a fizetésikártya-rendszereknek és feldolgozóknak a saját irányítótestületük által jóváhagyott különálló éves műveleti tervekkel kell rendelkezniük. Ezeket a különálló éves műveleti terveket az illetékes hatóságok kérésére maradéktalanul rendelkezésre kell bocsátani, hogy lehetővé váljék számukra a függetlenségre vonatkozó előírások végrehajtásának biztosítása.

(11)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(12)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza azokat a fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók által teljesítendő követelményeket, amelyek célja az (EU) 2015/751 rendelet 7. cikke (1) bekezdése a) pontja alkalmazásának biztosítása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „irányítótestület”: a fizetésikártya-rendszernek vagy a feldolgozónak a nemzeti joggal összhangban kinevezett testülete, amely jogosult a szervezet stratégiájának, célkitűzéseinek és általános irányításának meghatározására, és amely felügyeli és nyomon kíséri a vezetői döntéshozatalt, és amelybe beletartoznak azok a személyek, akik a szervezet üzleti tevékenységét ténylegesen irányítják;

2.   „felső vezetés”: egy adott fizetésikártya-rendszernél vagy feldolgozónál ügyvezetői feladatot ellátó természetes személyek, akik felelősek és elszámoltathatóak az irányítótestület előtt a fizetésikártya-rendszer vagy a feldolgozó napi szintű vezetéséért;

3.   „javadalmazás”: a fizetésikártya-rendszer vagy a feldolgozó által közvetlenül vagy nevében a munkavállalók számára nyújtott rögzített és változó javadalmazás valamennyi formája, amely magában foglalja a kifizetéseket, a pénzbeli és a nem pénzbeli juttatásokat;

4.   „megosztott szolgáltatások”: a fizetésikártya-rendszeren vagy a feldolgozón belüli belső egység vagy egy különálló jogi személy által végzett bármely olyan tevékenység, funkció vagy szolgáltatás, amelyet a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó javára egyaránt elvégeznek;

5.   „csoport”: egy anyavállalkozás és annak minden leányvállalkozása a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2. cikke (11) bekezdésében foglalt meghatározás szerint.

II. FEJEZET

SZÁMVITEL

3. cikk

Pénzügyi információk

(1)   A fizetésikártya-rendszerek és a részt vevő feldolgozók olyan számviteli eljárásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy különálló eredménykimutatásokra vonatkozó pénzügyi beszámolókat hozzanak létre és azokhoz magyarázó feljegyzést fűzzenek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi beszámolók megfelelnek a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók pénzügyi kimutatásainak elkészítésére vonatkozó számviteli szabályozásnak.

4. cikk

A kiadások és bevételek felosztása

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi beszámoló a kiadásoknak és a bevételeknek a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó közötti, az alábbi szabályoknak megfelelő felosztásán alapul:

a)

azon kiadásokat és bevételeket, amelyeket közvetlenül a feldolgozási szolgáltatások nyújtásához lehet hozzárendelni, a feldolgozóhoz kell csoportosítani;

b)

azon kiadásokat és bevételeket, amelyeket közvetlenül a fizetésikártya-rendszerhez lehet hozzárendelni, a fizetésikártya-rendszerhez kell csoportosítani;

c)

azon kiadásokat és bevételeket, amelyeket nem lehet közvetlenül hozzárendelni sem a feldolgozási szolgáltatások nyújtásához, sem a fizetésikártya-rendszerhez, a tevékenységalapú költségelszámolás alapján kell felosztani, ami azt jelenti, hogy a közvetett költségeket és bevételeket a feldolgozó szolgáltatásokat nyújtó szervezet vagy a fizetésikártya-rendszer tényleges fogyasztása alapján kell felosztani.

d)

azon kiadásokat és bevételeket, amelyek nem közvetlenül hozzárendelhetőek és a tevékenységalapú költségelszámolás alapján sem oszthatóak fel, külön feljegyzésben dokumentált számviteli módszertan szerint kell felosztani.

(2)   Az (1) bekezdés d) pontjában említett külön feljegyzésben a szóban forgó módszertan alapján felosztott minden egyes költségre és bevételre vonatkozóan fel kell tüntetni:

a)

a felosztás alapját;

b)

az erre az alapra vonatkozó indokolást.

5. cikk

A pénzügyi források fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók közötti átutalásának dokumentálása

(1)   A fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók külön magyarázó feljegyzéseket készítenek a pénzügyi forrásoknak szolgáltatás nyújtása vagy a 12. cikkben leírt megosztott szolgáltatás igénybevétele fejében egymás között történő átutalásáról. Ezek a magyarázó feljegyzések tartalmazzák az említett szolgáltatások árait és díjait, függetlenül a közöttük esetlegesen fennálló mögöttes kötelezettségektől és szervezeti megállapodásoktól. Ezeket a magyarázó feljegyzéseket bele kell foglalni a 3. cikk (1) bekezdésében hivatkozott pénzügyi beszámolóba.

(2)   Amennyiben a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók ugyanazon jogi személyhez vagy csoporthoz tartoznak, az (1) bekezdésben említett külön magyarázó feljegyzéseknek bizonyítékkal kell szolgálniuk arra, hogy az egymás között nyújtott szolgáltatásokért vagy a megosztott szolgáltatások igénybevételéért felszámított árak és díjak nem térnek el az ugyanazon szolgáltatásokért – vagy annak hiányában a hasonló szolgáltatásokért – felszámított azon áraktól és díjaktól, amelyeket a nem ugyanazon jogi személyhez vagy csoporthoz tartozó fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók között számítanak fel.

6. cikk

A pénzügyi beszámolók felülvizsgálata és gyakorisága

(1)   A 3., 4. és 5. cikkel összhangban összeállított pénzügyi beszámolót egy független és hitelesített könyvvizsgáló vizsgálja felül.

(2)   Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálatot egy jelentés formájában kell elkészíteni, amely biztosítja:

a)

a fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók által készített pénzügyi beszámoló megbízható és tisztességes áttekintését;

b)

a pénzügyi beszámoló következetességét és összehasonlíthatóságát a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók pénzügyi kimutatásainak elkészítésére vonatkozó számviteli szabályozással;

c)

a pénzügyi beszámoló következetességét az előző évek allokációs politikájával vagy ahol nincs ilyen következetesség, magyarázatot arra vonatkozóan, hogy miért változtatták meg az allokációs politikát, valamint az előző évi számok újramegállapítását.

(3)   A 3., 4. és 5. cikkben említett pénzügyi beszámolót évente át kell adni az (1) bekezdésben említett könyvvizsgálónak, és az illetékes hatóságok kérésére maradéktalanul azok rendelkezésére kell bocsátani a független könyvvizsgáló által készített felülvizsgálattal együtt.

III. FEJEZET

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

7. cikk

Funkcionális szétválasztás

Azok a fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók, amelyek nem minősülnek két különálló jogi személynek, két különálló belső üzletágként szerveződnek.

8. cikk

A munkahelyek szétválasztása

Azokat a fizetésikártya-rendszereket és feldolgozókat, amelyek ugyanazon telephelyen találhatók, elkülönített munkahelyeken kell elhelyezni, ahova a belépés korlátozott és ellenőrzött.

9. cikk

A felső vezetés függetlensége

A fizetésikártya-rendszer vagy a fizetésikártya-rendszer üzletág felső vezetése nem lehet azonos a feldolgozó vagy a feldolgozó üzletág felső vezetésével, és tevékenységét önállóan végzi. Miután a fizetésikártya-rendszer vagy a fizetésikártya-rendszer üzletág felső vezetésének tagja miután távozott attól a szervezettől, amelynek dolgozott, legalább egy évig nem végezhet munkát a feldolgozó vagy a feldolgozó üzletág részére, és ez fordítva sem fordulhat elő.

10. cikk

A személyi állomány függetlensége

(1)   A fizetésikártya-rendszer személyi állománya nem azonos a feldolgozók személyi állományával.

(2)   A fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók személyi állománya végezhet a 12. cikkben említett megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat.

(3)   A feldolgozó személyi állománya végezhet a kártyaalapú fizetési tranzakciók végrehajtására vonatkozó egységes szabályok, gyakorlatok, standardok és végrehajtási iránymutatások kialakításával kapcsolatos feladatokat, feltéve, hogy:

a)

az egységes szabályok kialakításával kapcsolatos feladatokat megkülönböztetésmentes módon más feldolgozók is elvégezhetik;

b)

ezen szabályok kialakításában a fizetésikártya-rendszerben részt vevő valamennyi feldolgozó reprezentatív mintája működik közre.

11. cikk

Javadalmazás

(1)   A feldolgozók olyan javadalmazási politikát alakítanak ki, amely nem ösztönzi a személyi állományukat arra, hogy valamely fizetésikártya-rendszert preferenciális elbánásban részesítsen vagy annak más versenytársak rendelkezésére nem álló bizalmas információkat nyújtson. A feldolgozók személyi állománya javadalmazásának ezért a feldolgozó teljesítményét kell tükröznie és e javadalmazás nem kapcsolódhat sem közvetlenül, sem közvetetten a fizetésikártya-rendszer teljesítményéhez, amely részére a feldolgozó szolgáltatásokat végez.

(2)   A fizetésikártya-rendszerek olyan javadalmazási politikát alakítanak ki, amely nem ösztönzi a személyi állományukat arra, hogy valamely feldolgozót preferenciális elbánásban részesítsenek vagy annak más versenytársak rendelkezésére nem álló bizalmas információkat nyújtsanak. A fizetésikártya-rendszer személyi állománya javadalmazásának ezért a fizetésikártya-rendszerek teljesítményét kell tükröznie, és e javadalmazás nem kapcsolódhat sem közvetlenül, sem közvetetten a feldolgozó teljesítményéhez.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott javadalmazási politikát az illetékes hatóság kérésére maradéktalanul annak rendelkezésére kell bocsátani.

12. cikk

Megosztott szolgáltatások igénybevétele

(1)   A megosztott szolgáltatásokat igénybe vevő fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók a megosztott szolgáltatások jegyzékét és feltételeit – ezen belül azokat a pénzügyi feltételeket, amelyek mellett az említett szolgáltatásokat nyújtják – egységes dokumentumban írják le.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott egységes dokumentumot az illetékes hatóság kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.

13. cikk

Megosztott információkezelési rendszer használata

A fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók által megosztott információkezelési rendszer biztosítja, hogy:

a)

a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó személyi állománya elkülönülten azonosítható legyen az információkezelési rendszerhez való hozzáférést biztosító azonosítási eljárás útján;

b)

a felhasználók csak azokhoz az információkhoz férhessenek hozzá, amelyekre e rendelettel összhangban jogosultak. Különösen nem férhet hozzá a fizetésikártya-rendszer személyi állománya a feldolgozó 14. cikkben említett különleges adataihoz, valamint a feldolgozó személyi állománya a fizetésikártya-rendszer különleges adataihoz.

14. cikk

Különleges adatok

A fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók nem osztanak meg olyan bizalmas jellegű adatokat, amelyek versenyelőnyt nyújtanak a fizetési rendszernek vagy a feldolgozónak, amennyiben az ilyen információkat nem osztják meg a többi versenytárssal.

15. cikk

Magatartási kódex

(1)   Az ugyanazon jogi személyhez vagy csoporthoz tartozó fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók magatartási kódexet határoznak meg és tesznek közzé a weboldalukon, melyben meghatározzák, hogy a személyi állományuknak hogyan kell eljárnia az e rendelettel való összhang biztosítása érdekében. A magatartási kódex hatékony végrehajtási mechanizmusokat is meghatároz.

(2)   A magatartási kódex mindenekelőtt szabályokat határoz meg a 14. cikkben említett különleges adatok fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók közötti megosztásának megakadályozása érdekében. A magatartási kódexet az illetékes hatóságok felülvizsgálják.

IV. FEJEZET

DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS

16. cikk

Az irányítótestületek függetlensége

(1)   A fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók biztosítják, hogy irányítótestületük összetétele mérsékelje a döntéshozatali eljárásoknál felmerülő összeférhetetlenséget a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó között, például azzal, hogy meghatározzák azokat az egyértelmű és objektív feltételeket, amelyek mellett az igazgatói álláshelyet ugyanaz a személy betöltheti egyidejűleg a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó irányítótestületében. Ezeket a feltételeket nyilvánosságra kell hozni és azokat az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk.

(2)   Az ugyanahhoz a jogi személyhez vagy csoporthoz tartozó fizetésikártya-rendszerek és feldolgozók irányítótestülete jóváhagyja és rendszeresen felülvizsgálja az összeférhetetlenségi politikákat e rendelet végrehajtásának irányítása és figyelemmel kísérése érdekében.

(3)   A (2) bekezdés alkalmazásában és abban az esetben, ha az igazgatói pozíciót ugyanaz a személy látja el a fizetésikártya-rendszer és a feldolgozó irányítótestületében, a fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók létrehozzák a következőket:

a)

a fizetésikártya-rendszer tevékenységével kapcsolatos döntésekért felelős különálló irányítótestület – a 12. cikkben említett megosztott szolgáltatások mentességével –, amely az irányítótestület olyan tagjaiból áll, akik nem hajtanak végre semmilyen ügyvezetési funkciót a feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban. Ezek a tagok tanácsokkal látják el az irányítótestületet a fizetésikártya-rendszer stratégiájával kapcsolatban e rendelettel összhangban, és segítik az irányítótestületet a stratégia felső vezetés általi végrehajtásának felügyeletében;

b)

a feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos döntésekért felelős különálló irányítótestület – a 12. cikkben említett megosztott szolgáltatások mentességével –, amely az irányítótestület olyan tagjaiból áll, akik nem hajtanak végre semmilyen ügyvezetési funkciót a fizetésikártya-rendszer tevékenységekkel kapcsolatban. Ezek a tagok tanácsokkal látják el az irányítótestületet a feldolgozó stratégiájával kapcsolatban e rendelettel összhangban, és segítik az irányítótestületet a stratégia felső vezetés általi végrehajtásának felügyeletében;

c)

a fizetésikártya-rendszer üzletágának felső vezetésétől, illetve a feldolgozó üzletág felső vezetésétől független jelentési útvonalak az irányítótestület felé.

(4)   A (3) bekezdéssel összhangban meghatározott szervezeti megállapodásokat az illetékes hatóság kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani.

(5)   Az irányítótestület viseli az általános felelősséget e rendeletnek való megfelelésért.

17. cikk

Független éves műveleti terv

(1)   A fizetésikártya-rendszerek és a feldolgozók különálló éves műveleti tervekkel rendelkeznek, amelyek meghatározzák a költségvetést, amelybe beletartoznak a tőke- és igazgatási kiadások és az említett kiadások felvállalását célzó esetleges hatáskör-átruházások, és amelyeket a felettes irányítótestületüknek vagy adott esetben a 16. cikkben említett irányítótestületnek nyújtanak be jóváhagyásra.

(2)   A különálló éves műveleti terveket az illetékes hatóságok kérésére maradéktalanul hozzáférhetővé kell tenni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 123., 2015.5.19., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).


Top