EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0072

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/72 av den 4 oktober 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner vad gäller tekniska tillsynsstandarder för de krav som ska uppfyllas av betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter för att säkerställa oberoende i fråga om redovisning, organisation och beslutsprocesser (Text av betydelse för EES. )

C/2017/6652

OJ L 13, 18.1.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/72/oj

18.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/72

av den 4 oktober 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner vad gäller tekniska tillsynsstandarder för de krav som ska uppfyllas av betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter för att säkerställa oberoende i fråga om redovisning, organisation och beslutsprocesser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (1), särskilt artikel 7.6, och

av följande skäl:

(1)

För att ange de krav som säkerställer separation mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter bör vissa villkor fastställas när det gäller kortbetalningsordningars och bearbetningsenheters redovisning, organisation och beslutsprocesser, oavsett vilken juridisk form dessa enheter har.

(2)

Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter bör ha redovisningsprocesser som gör det möjligt för dem att ta fram separata finansiella uppgifter om resultaträkningar och förklarande noter till dessa finansiella uppgifter. Dessa krav bör inte ersätta eller ändra de redovisningsprinciper och redovisningsstandarder eller krav på årsbokslut som redan är tillämpliga på betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter.

(3)

För detta ändamål är det lämpligt att ange hur utgifter och inkomster bör fördelas inom ramen för dessa redovisningsprocesser. Redovisningsprocesserna bör dokumenteras i vederbörlig ordning, särskilt i fråga om överföringar av medel mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter.

(4)

För att säkerställa oberoende bör betalningsordningar för kontokort och deltagande bearbetningsenheter ta fram finansiella uppgifter åtminstone varje år och dessa uppgifter granskas av en oberoende revisor. Dessa uppgifter samt granskningen av dem bör på begäran göras tillgängliga för behöriga myndigheter så att dessa kan se till att kraven på oberoende efterlevs.

(5)

Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som inte utgör separata juridiska personer bör åtminstone organiseras som åtskilda interna affärsenheter. Personalen hos betalningsordningar för kontokort och personalen hos bearbetningsenheter, inklusive den verkställande ledningen, bör agera oberoende av varandra och arbeta i åtskilda arbetsplatser med begränsat och kontrollerat tillträde. För att främja den verkställande ledningens oberoende när två enheter ingår i samma koncern och förhindra ett ”svängdörrssystem” bör de högsta cheferna förbjudas att börja arbeta för den andra sidan av verksamheten under minst ett år efter att de lämnat en enhet.

(6)

Personalen för betalningsordningar för kontokort bör bara få utföra uppgifter som rör utformning, uppdatering eller genomförande av bearbetningstjänster när specifika villkor som säkerställer oberoende uppfylls.

(7)

För att förhindra att betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter lockas till att via sin personal ge varandra förmånlig behandling eller konfidentiell information som inte är tillgänglig för deras konkurrenter bör ersättningarna till kortbetalningsordningars eller bearbetningsenheters personal vare sig direkt eller indirekt baseras på det ekonomiska resultatet för bearbetningsenheter respektive betalningsordningar för kontokort. Policyn för ersättningar bör på begäran göras fullt tillgänglig för behöriga myndigheter.

(8)

I de fall en betalningsordning för kontokort och en bearbetningsenhet ingår i samma juridiska person eller koncern bör det föreskrivas att regler för att garantera att personalen iakttar reglerna i denna förordning läggs fast i en uppförandekod, med ändamålsenliga påföljder och efterlevnadsmekanismer och som bör offentliggöras.

(9)

Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter bör kunna få använda gemensamma tjänster, förutsatt att en sådan användning inte medför att känsliga uppgifter utbyts dem emellan och att villkoren för gemensam användning av tjänsterna, inbegripet de ekonomiska villkoren för erbjudande av tjänsterna, dokumenteras i vederbörlig ordning i ett gemensamt dokument. Detta dokument bör på begäran göras tillgängligt för behöriga myndigheter så att de kan säkerställa att kraven på oberoende iakttas. Särskilda villkor bör införas för gemensam användning av informationshanteringssystem. Man bör dock förbjuda ett sådant utbyte av känsliga uppgifter mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som kan ge antingen kortbetalningsordningen eller bearbetningsenheten en konkurrensfördel.

(10)

Man bör fastställa villkoren för sammansättning av styrelserna för betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter, oavsett deras juridiska form och organisation, i syfte att säkerställa att potentiella intressekonflikter i samband med beslutsprocessen mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter mildras på lämpligt sätt. Dessa villkor bör offentliggöras och bli föremål för översyn av behöriga myndigheter. Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter bör vidare ha separata årliga verksamhetsplaner, som godkänts av berörda styrelser. Dessa årliga verksamhetsplaner bör på begäran göras fullt tillgängliga för behöriga myndigheter, så att de kan se till att kraven på oberoende iakttas.

(11)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat till kommissionen.

(12)

EBA har genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de krav som ska uppfyllas av betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter för att reglerna i artikel 7.1 a i förordning (EU) 2015/751 ska iakttas.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    Styrelse : ett organ hos en betalningsordning för kontokort eller bearbetningsenhet som har utsetts i enlighet med nationell rätt och har mandat att fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning, och som kontrollerar och övervakar ledningens beslutsfattande och omfattar personer som i praktiken leder enhetens verksamhet.

2.    verkställande ledning : de fysiska personer hos en betalningsordning för kontokort eller bearbetningsenhet som utövar chefsfunktioner och som har ansvaret och kan ställas till svars inför styrelsen för den dagliga ledningen av kortbetalningsordningen eller bearbetningsenheten.

3.    Ersättningar : alla former av fasta och rörliga ersättningar, inklusive utbetalningar eller förmåner, monetära eller icke-monetära, som ges till anställda direkt av en betalningsordning för kontokort eller bearbetningsenhet eller för dess räkning.

4.    gemensamma tjänster : varje aktivitet, funktion eller tjänst som utförs av antingen en intern enhet inom en betalningsordning för kontokort eller bearbetningsenhet eller av en separat juridisk person och som verkställs till förmån för både betalningsordningen för kontokort och bearbetningsenheten.

5.    Koncern : ett moderföretag och alla dess dotterföretag enligt definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (3).

KAPITEL II

REDOVISNING

Artikel 3

Finansiella uppgifter

1.   Betalningsordningar för kontokort och deltagande bearbetningsenheter ska ha redovisningsprocesser som gör det möjligt för dem att ta fram separata finansiella uppgifter om resultaträkningar och förklarande noter till dessa finansiella uppgifter.

2.   De finansiella uppgifter som avses i punkt 1 ska efterleva det tillämpliga regelverket för utarbetande av årsbokslut för betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter.

Artikel 4

Fördelning av utgifter och inkomster

1.   De finansiella uppgifter som avses i artikel 3.1 ska baseras på en fördelning av utgifter och inkomster mellan betalningsordningen för kontokort och bearbetningsenheten enligt följande regler:

a)

Utgifter och inkomster som direkt kan hänföras till tillhandahållandet av bearbetningstjänster ska fördelas till bearbetningsenheten.

b)

Utgifter och inkomster som direkt kan hänföras till betalningsordningen för kontokort ska fördelas till betalningsordningen.

c)

Utgifter och inkomster som inte direkt kan hänföras till tillhandahållandet av bearbetningstjänster eller till betalningsordningen för kontokort ska fördelas enligt en metod med verksamhetsbaserad kostnadsredovisning, som innefattar att indirekta utgifter och inkomster fördelas på grundval av den faktiska förbrukning som kan hänföras till bearbetningsenheten respektive betalningsordningen.

d)

Utgifter och inkomster som inte är direkt hänförbara och inte kan fördelas enligt en verksamhetsbaserad metod ska fördelas i enlighet med en redovisningsmetod som dokumenteras i en kompletterande not.

2.   Den kompletterande not som avses i punkt 1 d ska för varje fördelad utgift och inkomst enligt den metoden ange

a)

grunden för fördelningen,

b)

resonemanget bakom denna grund.

Artikel 5

Dokumentering av överföringar av finansiella medel mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter

1.   Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter ska ta fram särskilda förklarande noter till varje överföring av finansiella medel dem emellan för tillhandahållandet av tjänster eller användning av gemensamma tjänster som avses i artikel 12. Dessa förklarande noter ska specificera priser och avgifter för dessa tjänster, oavsett eventuella underliggande skyldigheter och organisatoriska arrangemang som kan föreligga dem emellan. Dessa förklarande noter ska ingå i de finansiella uppgifter som avses i artikel 3.1.

2.   Om betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter tillhör samma juridiska person eller koncern ska det i de särskilda förklarande noter som avses i punkt 1 ges bevisning för att priserna och avgifterna för tillhandahållande av tjänster dem emellan eller för användning av gemensamma tjänster inte skiljer sig från de priser och avgifter för samma eller, i avsaknad därav, jämförbara tjänster som tas ut mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som inte tillhör samma juridiska person eller koncern.

Artikel 6

Granskning av och frekvens för finansiella uppgifter

1.   De finansiella uppgifter som tas fram i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 ska granskas av en oberoende kvalificerad revisor.

2.   Granskningen enligt punkt 1 ska mynna ut i en rapport som

a)

ger en tillförlitlig och rättvisande bild av de finansiella uppgifter som tagits fram av betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter,

b)

säkerställer att de finansiella uppgifterna är förenliga med regelverket för utarbetande av årsbokslut för betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter och kan jämföras med det regelverket,

c)

säkerställer att de finansiella uppgifterna överensstämmer med tidigare års fördelningsprinciper eller, i de fall sådan överensstämmelse saknas, innehåller en förklaring till varför fördelningsstrategin har ändrats och en omräkning av tidigare års siffror.

3.   De finansiella uppgifter som avses i artiklarna 3, 4 och 5 ska lämnas till revisorn enligt punkt 1 varje år och på begäran göras fullt tillgängliga för behöriga myndigheter, tillsammans med den oberoende revisorns granskning.

KAPITEL III

ORGANISATION

Artikel 7

Funktionell separation

Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som inte är etablerade som två separata juridiska personer ska organiseras som två separata interna affärsenheter.

Artikel 8

Separation av arbetsplatser

Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som är belägna i samma lokaler ska organiseras som två åtskilda arbetsplatser utrustade med ett begränsat och kontrollerat tillträde.

Artikel 9

Den verkställande ledningens oberoende

Den verkställande ledningen för en betalningsordning för kontokort eller en affärsenhet för betalningsordningen får inte vara densamma som den verkställande ledningen för en bearbetningsenhet eller en affärsenhet för bearbetningstjänster och ska agera självständigt. Personer i den verkställande ledningen för en betalningsordning för kontokort eller affärsenheten för betalningsordningen får inte börja arbeta för en bearbetningsenhet eller affärsenheten för bearbetningstjänster, och vice versa, under minst ett år efter att personerna lämnat den enhet för vilken de arbetat.

Artikel 10

Personalens oberoende

1.   Personalen hos betalningsordningar för kontokort får inte vara densamma som personalen hos bearbetningsenheter.

2.   Personalen hos betalningsordningar för kontokort och hos bearbetningsenheter får utföra uppgifter relaterade till tillhandahållande av de gemensamma tjänster som avses i artikel 12.

3.   Personalen hos en bearbetningsenhet får utföra uppgifter relaterade till utformning av en gemensam uppsättning regler, förfaranden, standarder och genomföranderiktlinjer som ska gälla för verkställandet av kortbaserade betalningstransaktioner, förutsatt att

a)

de uppgifter som är relaterade till utformning av den gemensamma regeluppsättningen får utföras av andra bearbetningsenheter på icke-diskriminerande grund,

b)

utformningen av dessa regler omfattar ett representativt urval av samtliga bearbetningsenheter som deltar i betalningsordningen för kontokort.

Artikel 11

Ersättningar

1.   Bearbetningsenheter ska anta en ersättningspolicy som inte ger deras personal incitament att ge en betalningsordning för kontokort förmånlig behandling eller konfidentiell information som inte är tillgänglig för andra konkurrenter. Ersättningen till deras personal ska följaktligen återspegla bearbetningsenhetens resultat och får inte vara direkt eller indirekt kopplad till resultatet för den betalningsordning för kontokort till vilken bearbetningsenheten tillhandahåller tjänster.

2.   Betalningsordningar för kontokort ska anta en ersättningspolicy som inte ger deras personal incitament att ge en bearbetningsenhet förmånlig behandling eller konfidentiell information som inte är tillgänglig för andra konkurrenter. Ersättningen till deras personal ska följaktligen återspegla betalningsordningens resultat och får inte vara direkt eller indirekt kopplad till resultatet för en bearbetningsenhet.

3.   De ersättningspolicyer som avses i punkterna 1 och 2 ska på begäran göras fullt tillgängliga för behöriga myndigheter.

Artikel 12

Användning av gemensamma tjänster

1.   Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som använder gemensamma tjänster ska i ett gemensamt dokument uppställa en förteckning över de tjänster som delas och de villkor, däribland ekonomiska, på vilka dessa tjänster tillhandahålls.

2.   Det gemensamma dokument som avses i punkt 1 ska på begäran göras tillgängligt för behöriga myndigheter.

Artikel 13

Användning av ett gemensamt informationshanteringssystem

Ett informationshanteringssystem som delas av en betalningsordning för kontokort och en bearbetningsenhet ska säkerställa att

a)

betalningsordningens personal respektive bearbetningsenhetens personal identifieras separat via ett autentiseringsförfarande för tillträde till systemet,

b)

användare enbart har tillträde till de uppgifter som de är behöriga att få tillträde till enligt den här förordningen. I synnerhet får en bearbetningsenhets känsliga uppgifter enligt artikel 14 inte bli tillgängliga för personalen hos en betalningsordning för kontokort och känsliga uppgifter hos en betalningsordning får inte bli tillgängliga för en bearbetningsenhets personal.

Artikel 14

Känsliga uppgifter

Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter får inte dela uppgifter av känslig karaktär som ger en konkurrensfördel för antingen betalningsordningen eller bearbetningsenheten, om sådana uppgifter inte delas med andra konkurrenter.

Artikel 15

Uppförandekod

1.   Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som tillhör samma juridiska person eller koncern ska fastställa och på sin webbplats offentliggöra en uppförandekod, som beskriver hur deras respektive personal ska agera för att följa reglerna i denna förordning. Uppförandekoden ska också innehålla ändamålsenliga system för tillsyn av att lagstiftningen efterlevs.

2.   Uppförandekoden ska i synnerhet innehålla regler som förhindrar att känsliga uppgifter enligt artikel 14 delas mellan betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter. Uppförandekoden ska bli föremål för översyn av behöriga myndigheter.

KAPITEL IV

BESLUTSPROCESSER

Artikel 16

Styrelsers oberoende

1.   Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter ska säkerställa att deras respektive styrelsers sammansättning mildrar intressekonflikter vid beslutsprocessen mellan betalningsordningen och bearbetningsenheten, bland annat genom att fastställa tydliga och objektiva kriterier för på vilka villkor en och samma person samtidigt får sitta i båda enheternas styrelser. Dessa kriterier ska offentliggöras och bli föremål för översyn av behöriga myndigheter.

2.   Styrelser för betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter som tillhör samma juridiska person eller koncern ska godkänna och regelbundet se över den policy för intressekonflikter som fastställts för att följa och kontrollera efterlevnaden av reglerna i denna förordning.

3.   För tillämpning av punkt 2 och när ett styrelseuppdrag kan innehas av samma person i styrelsen för både betalningsordningen för kontokort och bearbetningsenheten ska betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter inrätta följande:

a)

En separat styrelse som ansvarar för beslut avseende betalningsordningsverksamheter, med undantag av sådana gemensamma tjänster som avses i artikel 12, och som är sammansatt av ledamöter som inte utövar någon chefsfunktion rörande bearbetningsverksamheter. Dessa ledamöter ska vägleda styrelsen angående betalningsordningens strategi i enlighet med denna förordning och biträda styrelsen vid kontrollen av hur den verkställande ledningen genomfört strategin.

b)

En separat styrelse som ansvarar för beslut avseende bearbetningsverksamheter, med undantag av sådana gemensamma tjänster som avses i artikel 12, och som är sammansatt av ledamöter som inte utövar någon chefsfunktion rörande betalningsordningsverksamheter. Dessa ledamöter ska vägleda styrelsen angående bearbetningsenhetens strategi i enlighet med denna förordning och biträda styrelsen vid kontrollen av hur den verkställande ledningen genomfört strategin.

c)

Självständiga rapportvägar från den verkställande ledningen för antingen affärsenheten för betalningsordningen eller affärsenheten för bearbetningsenheten till styrelsen.

4.   De organisatoriska arrangemang som inrättats i enlighet med punkt 3 ska på begäran göras tillgängliga för behöriga myndigheter.

5.   Styrelsen ska behålla det övergripande ansvaret för att reglerna i denna förordning efterlevs.

Artikel 17

Årliga verksamhetsplaners oberoende

1.   Betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter ska ha separata årliga verksamhetsplaner där budgeten fastställs, bland annat kapital- och driftsutgifter och eventuella delegeringar av befogenheter att effektuera dessa utgifter, och som ska lämnas till deras respektive styrelse för godkännande eller, i tillämpliga fall, till den styrelse som avses i artikel 16.

2.   Dessa separata årliga verksamhetsplaner ska på begäran göras fullt tillgängliga för behöriga myndigheter.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).


Top