EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Transgraniczne usługi doręczania paczek w UE

Transgraniczne usługi doręczania paczek w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2018/644 – transgraniczne usługi doręczania paczek

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ma na celu:

 • poprawę przejrzystości cen i usprawnienie nadzoru regulacyjnego; oraz
 • zapewnienie obywatelom i małym przedsiębiorstwom dostępu do świadczonych po przystępnych cenach transgranicznych usług doręczania paczek.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

W rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące transgranicznego doręczania paczek. Odnoszą się one do trzech podstawowych aspektów:

 • nadzoru regulacyjnego związanego z usługami doręczania paczek;
 • przejrzystości niektórych cen jednostkowych osiąganej poprzez ich publikowanie na stronie internetowej; oraz
 • ocen stawek opłat za usługi podlegające obowiązkowi świadczenia usługi powszechnej* w celu zidentyfikowania stawek, które są nadmiernie wysokie.

Przekazywane informacje

Operatorzy świadczący usługi doręczania paczek są zobowiązani przekazywać określone informacje krajowemu organowi regulacyjnemu* w państwie UE, w którym prowadzą działalność. Informacje te obejmują:

 • nazwę, status prawny i formę prawną, numer identyfikacji podatkowej na potrzeby VAT (podatku od wartości dodanej), adres i dane kontaktowe;
 • charakter i opis oferowanych usług;
 • ogólne warunki świadczenia usług, w tym opis procedury składania skarg;
 • do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego operatorzy ci przekazują następujące informacje:
  • wielkość rocznego obrotu;
  • liczba zatrudnionych osób;
  • liczba obsłużonych paczek;
  • nazwy podwykonawców;
  • cenniki obowiązujące w bieżącym roku.

Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób i świadczące usługi wyłącznie w państwie prowadzenia działalności nie muszą przekazywać tych informacji. W odniesieniu do tego zwolnienia przewidziano jednak szereg wyjątków.

Przejrzystość

Stawki objęte środkami dotyczącymi przejrzystości cen są publikowane przez Komisję Europejską na specjalnej stronie internetowej do końca marca każdego roku.

Ocena stawek opłat za dostawę transgraniczną

Krajowy organ regulacyjny dokonuje oceny przystępności cenowej stawek opłat za usługi podlegające obowiązkowi świadczenia usługi publicznej, które organ ten uznaje za wymagające oceny. Ocenie podlega szereg elementów, w tym między innymi następujące kwestie:

 • czy opłaty są przystępne i ustalane z uwzględnieniem kosztów, a także przejrzyste i niedyskryminujące;
 • krajowe i inne odnośne stawki opłat za porównywalne usługi doręczania paczek zarówno w państwie UE nadania, jak i w państwie UE przeznaczenia;
 • zastosowanie jednolitej stawki opłat do co najmniej dwóch państw UE;
 • wielkość obrotów, szczególne koszty transportu lub obsługi, inne stosowne koszty i normy jakości usług;
 • możliwy wpływ obowiązujących transgranicznych stawek opłat na korzystające z usług osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Krajowe organy regulacyjne przedkładają Komisji swoją ocenę do końca czerwca danego roku kalendarzowego. Nieopatrzona klauzulą poufności wersja oceny jest publikowana przez Komisję w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Sankcje

Przepisy dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia są ustanawiane przez państwa UE. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 22 maja 2018 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Obowiązek świadczenia usługi powszechnej: państwa UE zapewniają, że obywatele mogą skorzystać ze świadczonej w przystępnej cenie usługi pocztowej określonej jakości w dowolnym punkcie w kraju.
Krajowy organ regulacyjny: organ regulujący usługi pocztowe na szczeblu krajowym. Zapewnia on poprawne funkcjonowanie usługi powszechnej i niezakłóconą konkurencję w sektorze pocztowym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz.U. L 112 z 2.5.2018, s. 19–28)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Protokół (nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 307)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł XV – Ochrona konsumentów – Artykuł 169 (dawny artykuł 153 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 124)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64–88)

Kolejne zmiany dyrektywy zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14–25)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018

Top