ES tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2018/644 – tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentu nustatomos taisyklės tarptautinių siuntinių pristatymui, susijusios su 3 pagrindiniais aspektais:

Teikiama informacija

Siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, nacionalinei reguliavimo institucijai (NRI)* teikia toliau nurodytą informaciją, įskaitant:

Įmonės, kuriose dirba mažiau nei 50 asmenų, ir kurios teikia paslaugas tik toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusios, neprivalo teikti šios informacijos, nors galimos išimtys.

Skaidrumas

Europos Komisija kiekvienų metų kovo pabaigoje tam skirtoje interneto svetainėje publikuoja tarifus, kuriems taikomos skaidrumo užtikrinimo priemonės.

Tarptautinių tarifų vertinimas

NRI vertina tarifų, kuriems taikomas įsipareigojimas teikti universaliąsias paslaugas ir kuriuos, jų nuomone, būtina įvertinti, prieinamumą. Jos atsižvelgia į kelis elementus, įskaitant:

NRI privalo pateikti savo vertinimą Komisijai atitinkamų kalendorinių metų birželio pabaigoje. Komisija paskelbia nekonfidencialią vertinimo versiją per vieną mėnesį nuo jos gavimo.

Sankcijos

ES valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles, kurios turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2018 m. gegužės 22 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Įsipareigojimas teikti universaliąsias paslaugas: ES valstybės narės turi užtikrinti, kad visoje šalies teritorijoje piliečiams būtų teikiamos apibrėžtos kokybės pašto paslaugos už prieinamą kainą.
Nacionalinė reguliavimo institucija (NRI): institucija, kuri reglamentuoja pašto paslaugas nacionaliniu lygiu. Ji užtikrina tinkamą įsipareigojimo teikti universaliąsias paslaugas taikymą ir neiškraipytą konkurenciją pašto paslaugų srityje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (OL L 112, 2018 5 2, p. 19–28)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Protokolas (Nr. 26) dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų (OL C 202, 2016 6 7, p. 307)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai – XV antraštinė dalis – Vartotojų apsauga – 169 straipsnis (EB sutarties ex 153 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 124)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64–88)

Vėlesni Direktyvos daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21, p. 14–25)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 02.10.2018