Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/644 — grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den har til formål at:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen opstiller regler for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester vedrørende tre hovedaspekter:

Oplysninger, som skal angives

Pakkeleveringstjenester skal angive visse oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed* i det EU-land, hvor de har hjemme, herunder:

Virksomheder, der beskæftiger færre end 50 personer og kun yder leveringstjenester i det land, hvor de er etableret, skal ikke levere disse oplysninger, selv om der findes undtagelser.

Gennemsigtighed

De takster, der er omfattet af foranstaltninger til sikring af gennemsigtighed, offentliggøres af Europa-Kommissionen på et særligt websted i slutningen af marts hvert år.

Vurdering af grænseoverskridende takster

De nationale tilsynsmyndigheder vurderer, om taksterne er overkommelige i henhold til den befordringspligt, de skønner nødvendig at vurdere. De tager en række elementer i betragtning, herunder:

De nationale tilsynsmyndigheder skal indgive en vurdering til Kommissionen senest den 30. juni i hvert kalenderår. En ikkefortrolig udgave af vurderingen skal offentliggøres af Kommissionen inden for en måned efter modtagelsen.

Sanktioner

Medlemsstaterne opstiller regler for sanktionerne for overtrædelse af forordningen, og de skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 22. maj 2018.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Befordringspligt: Medlemsstaterne skal sikre, at offentligheden har adgang til en posttjeneste af en nærmere angivet kvalitet hvor som helst i landet og til en overkommelig pris.
National forvaltningsmyndighed: et organ, der regulerer posttjenester på nationalt niveau. Den sikrer, at befordringspligten fungerer, og at der er lige konkurrence inden for posttjenesterne.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (EUT L 112 af 2.5.2018, s. 19-28)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Protokol (nr. 26) om tjenesteydelser af almen interesse (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 307)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — afsnit XV — Forbrugerbeskyttelse — artikel 169 (tidl. artikel 153 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 124)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64-88)

Efterfølgende ændringer af direktivet er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EUT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 02.10.2018