EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0811

Rozporządzenie Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego

OJ L 150, 30.4.2004, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 168 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 168 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 79 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; Uchylony przez 32019R0472 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/811/oj

32004R0811Dziennik Urzędowy L 150 , 30/04/2004 P. 0001 - 0011


Rozporządzenie Rady (WE) nr 811/2004

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

ustanawiające środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ostatnie badania naukowe Międzynarodowej Rady ds. Badań Morskich (ICES) wykazały, że zasoby morszczuka północnego w wodach Wspólnoty zmniejszyły się wskutek odłowów, które zredukowały ilość dojrzałych ryb w morzu do poziomu, który może skutkować niemożnością odnowienia się gatunku w drodze reprodukcji, a tym samym istnieje zagrożenie związane z jego wyginięciem.

(2) Omawiany gatunek zamieszkuje Kattegat, Skagerrak, Morze Północne, Kanał La Manche, wody na zachód od Szkocji i wokół Irlandii oraz Zatokę Biskajską.

(3) Należy podjąć środki w celu ustanowienia wieloletniego planu na rzecz odnowy omawianych zasobów.

(4) Oczekuje się, że odnowienie zasobów zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu zajmie od pięciu do dziesięciu lat.

(5) Cel wyżej wymienionego planu zostanie uznany za osiągnięty w odniesieniu do omawianych zasobów wówczas, gdy przez dwa kolejne lata ilość dojrzałych osobników morszczuka północnego będzie większa niż poziom ustalony przez jednostki zarządzające jako mieszczący się w bezpiecznych granicach biologicznych.

(6) Aby osiągnąć wyżej wymieniony cel, należy kontrolować odłowy ryb w taki sposób, aby ilość dojrzałych osobników w morzu wzrastała z roku na rok.

(7) Kontrolę odłowów ryb można zrealizować poprzez ustanowienie odpowiedniej metody określenia poziomu całkowitego dopuszczalnego odłowu (TAC) przedmiotowych zasobów.

(8) Po odnowieniu zasobów Rada powinna podjąć decyzję dotyczącą dalszych środków zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [2].

(9) Należy włączyć dodatkowe środki kontroli niezależnie od środków ustalonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [3], celem zapewnienia zgodności ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ustanawia plan odnowy zasobów morszczuka północnego zamieszkującego wody Działu IIIa ICES, Podobszaru IV ICES i Działów Vb (wody Wspólnoty), VIa (wody Wspólnoty), Podobszaru VII ICES oraz Działów VIII a, b, d, e (zasoby morszczuka północnego).

Artykuł 2

Cel planu odnowy

Plan odnowy, o którym mowa w art. 1, ma na celu zwiększenie ilości dojrzałych osobników omawianych zasobów morszczuka północnego do wartości równej lub przekraczającej 140000 ton.

Artykuł 3

Osiąganie docelowego poziomu

Gdy Komisja stwierdzi, na podstawie konsultacji z ICES i po uzgodnieniu z Komitetem Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym ds. Rybołówstwa (STECF), że przez dwa kolejne lata osiągnięty został docelowy poziom omawianych zasobów morszczuka północnego, Rada podejmie kwalifikowaną większością decyzję w sprawie propozycji Komisji dotyczącej zastąpienia planu odnowy planem gospodarki dla zasobów zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 4

Ustalanie wartości TAC

Całkowity dopuszczalny odłów (TAC) należy ustalić zgodnie z art. 5 gdzie, dla omawianych zasobów morszczuka północnego, ilość dojrzałych morszczuków została określona przez STECF w świetle najnowszego raportu ICES na równą lub przekraczającą 100000 ton.

Artykuł 5

Procedura ustalania wartości TAC

1. Co roku, Rada podejmie kwalifikowaną większością decyzję w sprawie propozycji Komisji dotyczącej TAC na kolejny rok dla omawianych zasobów morszczuka północnego.

2. Na rok 2004, wartość TAC zostanie ustalona na poziomie odpowiadającym 0,25 odłowów, 4 % mniej niż ich status quo. Dla kolejnych lat planu odnowy, całkowity dopuszczalny odłów nie przekracza poziomu, który naukowe oszacowania STECF wskażą w świetle najnowszego raportu ICES, jako odpowiadający wartości 0,25.

3. Rada nie przyjmie TAC, którego skutkiem może być według prognoz STEFC, w świetle najnowszego raportu ICES, zmniejszenie biomasy tarła w roku jego zastosowania.

4. W przypadkach, gdy zgodnie z oczekiwaniami ustalenie wartości TAC dla danego roku zgodnie z ust. 2 przyniesie taki skutek, że ilość dojrzałych ryb pod koniec tego roku przekroczy poziom docelowy wskazany w art. 2, Komisja dokona przeglądu planu odnowy i zaproponuje, na podstawie ostatnich ocen naukowych, wszelkie niezbędne poprawki. W każdym przypadku taki przegląd należy przeprowadzić nie później niż trzy lata po przyjęciu niniejszego rozporządzenia dla zagwarantowania osiągnięcia wyznaczonych celów planu odnowy.

5. Z wyjątkiem pierwszego roku obowiązywania niniejszego rozporządzenia, stosowane są następujące przepisy:

a) gdy przepisy przewidziane w ust. 2 lub 4 mogą doprowadzić do tego, że wartość TAC dla danego roku przekroczy wartość ustaloną dla poprzedniego roku o więcej niż 15 %, to Rada przyjmie taką wartość TAC, która nie przekracza wartości ustalonej dla tego roku o więcej niż 15 %, lub;

b) gdy przepisy przewidziane w ust. 2 lub 4 mogą doprowadzić do tego, że wartość TAC dla danego roku jest mniejsza od wartości ustalonej dla poprzedniego roku o więcej niż 15 %, to Rada przyjmie taką wartość TAC, która nie jest mniejsza od wartości ustalonej dla tego roku o więcej niż 15 %.

Artykuł 6

Ustalanie wartości TAC w wyjątkowych okolicznościach

Tam, gdzie ilości dojrzałych osobników omawianych zasobów morszczuka północnego zostały oszacowane przez STECF w świetle najnowszego raportu ICES na mniej niż 100000 ton, stosowane są następujące przepisy:

a) art. 5 obowiązuje wówczas, gdy oczekiwanym skutkiem jego stosowania ma być pod koniec roku obowiązywania wartości TAC zwiększenie liczby dojrzałych osobników omawianych zasobów morszczuka północnego, do ilości równej lub większej od 100000 ton;

b) w przypadkach, gdy zgodnie z oczekiwaniami, zastosowanie art. 5 nie ma spowodować pod koniec roku obowiązywania wartości TAC zwiększenia liczby dojrzałych osobników omawianych zasobów morszczuka północnego do ilości równej lub większej od 100000 ton,

Artykuł 7

Rejestracja i rozliczanie czasu spędzonego w obszarach

Niezależnie od art. 19a rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19e i 19k tego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do statków działających w obszarze geograficznym, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 8

Wcześniejsze zgłoszenie

1. Kapitan statku rybackiego Wspólnoty lub jego/jej przedstawiciel, przed wejściem do portu lub innego miejsca wyładunku w Państwie Członkowskim z więcej niż dwoma tonami morszczuka północnego na pokładzie, co najmniej cztery godziny wcześniej poda do wiadomości właściwych organów władzy tego Państwa Członkowskiego następujące informacje:

a) nazwę portu lub innego miejsca wyładunku;

b) szacowany czas przybycia do tego portu lub innego miejsca wyładunku;

c) ilości w kilogramach żywej wagi kontrolowanego gatunku, z których ponad 50 kg znajduje się na pokładzie.

2. Właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym ma nastąpić rozładunek więcej niż dwóch ton morszczuka północnego, mogą wymagać, aby rozładunek odłowu znajdującego się na pokładzie rozpoczął się po uzyskaniu upoważnienia od tych organów.

3. Kapitan statku rybackiego Wspólnoty lub jego/jej przedstawiciel, chcący przeładować lub rozładować na morzu dowolną ilość odłowu znajdującego się na pokładzie, lub dokonać rozładunku w porcie lub innym miejscu wyładunku w kraju trzecim, co najmniej cztery godziny przed przeładunkiem, rozładunkiem na morzu lub rozładunkiem w kraju trzecim przekaże właściwemu organowi Państwa Członkowskiego bandery informacje, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 9

Wskazane porty

1. W przypadku gdy więcej niż dwie tony morszczuka północnego mają zostać rozładowane na terenie Wspólnoty ze statku rybackiego Wspólnoty, kapitan tego statku dopilnuje, aby taki rozładunek odbywał się wyłącznie we wskazanych portach.

2. Każde Państwo Członkowskie wskaże porty, w których może odbywać się rozładunek morszczuka północnego w ilościach przekraczających dwie tony.

3. Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji, do dnia 4 czerwca 2004 r. listę wskazanych portów, a następnie w ciągu 30 dni odnośne procedury kontroli i nadzoru dla tych portów, włącznie z warunkami dotyczącymi rejestracji i zgłaszania ilości morszczuka północnego w ramach każdego rozładunku. Komisja przekaże te informacje wszystkim Państwom Członkowskim.

Artykuł 10

Margines tolerancji

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie [4], dozwolony margines tolerancji przy szacowaniu ilości morszczuka północnego, w kilogramach znajdujących się na pokładzie, wynosi 8 % wartości figurującej w dzienniku okrętowym. W przypadku gdy przepisy prawne Wspólnoty nie określają żadnego współczynnika przeliczeniowego, stosowany będzie współczynnik przyjęty przez Państwo Członkowskie, pod którego flagą pływa dany statek.

Artykuł 11

Oddzielny załadunek

Zabrania się przechowywania jakichkolwiek ilości morszczuka północnego w pojemnikach na pokładzie wspólnotowego statku rybackiego, razem z innymi gatunkami organizmów morskich. Pojemniki zawierające morszczuka północnego należy odpowiednio oznakować w celach identyfikacyjnych lub zapakować w ładowni oddzielnie od pozostałych pojemników.

Artykuł 12

Transport

1. Właściwe organy władzy Państwa Członkowskiego mogą wymagać, aby każda ilość morszczuka północnego odłowionego w obszarze geograficznym określonym w art. 1 i najpierw rozładowanego w tym Państwie Członkowskim, została zważona w obecności kontrolerów przed dalszym transportem z portu pierwszego rozładunku. W przypadku morszczuka północnego pierwotnie rozładowanego w porcie wskazanym zgodnie z art. 9 reprezentatywne próbki, sięgające co najmniej 20 % ilości rozładunków, należy zważyć w obecności kontrolerów upoważnionych przez Państwa Członkowskie, zanim zostaną przekazane do pierwszej sprzedaży i sprzedane. W tym celu Państwa Członkowskie przedłożą Komisji do dnia 20 czerwca 2004 r. szczegóły warunków pobierania próbek, jakie należy wdrożyć.

2. W drodze odstępstwa od warunków określonych w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, każdej ilości morszczuka północnego przekraczającej 50 kg i transportowanej do innego miejsca niż miejsce pierwszego rozładunku lub przywozu, powinna towarzyszyć kopia deklaracji przewidzianej w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, dotyczącej ilości transportowanego morszczuka północnego.

Artykuł 13

Specjalny program monitorowania

W drodze odstępstwa od przepisów art. 34c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, specjalny program monitorowania dla omawianych zasobów morszczuka północnego może trwać dłużej niż dwa lata od daty jego wejścia w życie.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dwudziestym dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady

J. Walsh

Prezydent

[1] Opinia wydana 11 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. L 358, z 31.12.2002, str. 59.

[3] Dz.U. L 261, z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289, z 7.11.2003, str. 1).

[4] Dz.U. L 276, z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268, z 9.10.2001, str. 23).

--------------------------------------------------

Top