EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1784

Rozporządzenie (We) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

Dz.U. L 213 z 13.8.1999, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylony przez 32006R1081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1784/oj

31999R1784Dziennik Urzędowy L 213 , 13/08/1999 P. 0005 - 0008


Rozporządzenie (We) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 12 lipca 1999 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego [1]

PARLAMENT EUROPEJSKI,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 148,

uwzględniając wniosek Komisji [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [4],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [5],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych [6] zastępuje rozporządzenie (EWG) nr 2052/88 [7] i rozporządzenie (EWG) nr 4253/88 [8]; należy również zastąpić rozporządzenie Rady (EWG) nr 4255/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego [9].

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 określa ogólne ustalenia rządzące funduszami strukturalnymi jako całością i konieczne jest określenie, jaka działalność jest uprawniona do finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny (zwany dalej "Funduszem"), w ramach Celów 1, 2 i 3, określonych w art. 1 pkt 1, 2 i 3 akapit pierwszy wspomnianego rozporządzenia (zwanych dalej "Celami 1, 2 i 3), w ramach inicjatywy wspólnotowej w zakresie zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności dotyczących rynku pracy oraz w ramach środków innowacyjnych i pomocy technicznej."

(3) Należy określić rolę Funduszu w odniesieniu do zadań zapisanych w Traktacie i w kontekście priorytetów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich i zatrudnienia, uzgodnionych we Wspólnocie.

(4) Konkluzje Rady Europejskiej w Amsterdamie w czerwcu 1997 r. oraz jej rezolucja w sprawie wzrostu i zatrudnienia z 16 czerwca 1997 r. [10] zainicjowały wprowadzenie Europejskiej Strategii na rzecz Zatrudnienia, corocznych wytycznych dotyczących zatrudnienia i procesu ustalania narodowych planów działań na rzecz zatrudnienia.

(5) Konieczne jest ponowne zdefiniowanie zakresu działania Funduszu, w szczególności restrukturyzację i uproszczenie Celów funduszy strukturalnych, aby wesprzeć Europejską Strategię na rzecz Zatrudnienia i związane z nią narodowe plany działań na rzecz zatrudnienia.

(6) Należy określić wspólne ramy dla interwencji Funduszu we wszystkie trzy Cele funduszy strukturalnych, aby służyły one zapewnieniu spójności i komplementarności działań podejmowanych stosownie do tych Celów, z zamiarem poprawienia funkcjonowania rynku pracy i rozwijania zasobów ludzkich.

(7) Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają, że programowanie i wdrażanie działań finansowanych przez Fundusz, w kontekście wszystkich Celów, sprzyja promocji równości szans mężczyzn i kobiet oraz wejścia na rynek pracy i utrzymaniu się na nim upośledzonych grup i osób.

(8) Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają również, że przy wdrażaniu działań finansowanych przez Fundusz należyta uwaga zostanie poświęcona wymiarowi społecznemu i aspektowi zatrudnienia społeczeństwa informacyjnego.

(9) Konieczne jest zapewnienie, aby działania związane z adaptacją przemysłową brały pod uwagę ogólne potrzeby pracowników obu płci wynikające z już zaobserwowanych lub przewidywanych zmian zachodzących w gospodarce i w systemach produkcji, a nie przynosiły korzyści jednemu przedsiębiorstwu lub konkretnej gałęzi przemysłu; szczególną uwagę należy poświęcić małym i średnim przedsiębiorstwom i ułatwianiu im dostępu do szkoleń i poprawy organizacji pracy.

(10) Konieczne jest zapewnienie, że Fundusz nadal wzmacnia zatrudnienie i kwalifikacje zawodowe poprzez wspieranie działań wyprzedzających — w miarę możliwości — doradztwa, tworzenia sieci i kształcenia w całej Wspólnocie tak, aby w konsekwencji wspierana działalność była horyzontalna i obejmowała całość gospodarki, bez ograniczeń a priori w stosunku do pewnych gałęzi czy sektorów przemysłu.

(11) Należy ponownie zdefiniować uprawnione działania, w celu zwiększenia efektywności realizacji polityki Funduszu, w kontekście wszystkich Celów, jakimi kieruje się Fundusz; należy określić wydatki uprawnione do pomocy Funduszu w ramach partnerstwa.

(12) Należy uzupełnić i sprecyzować plany i formy pomocy, szczególnie w świetle ponownego określenia Celu 3.

(13) Udzielanie pomocy przez Fundusz na wszystkich poziomach powinno być oparte na priorytetach wspólnotowej polityki społecznej i zatrudnienia oraz na priorytetach ustanowionych w krajowych planach działań.

(14) Możliwe jest wprowadzenie ustaleń, za pomocą których grupy lokalne, w tym organizacje pozarządowe, mogą uzyskać łatwy i szybki dostęp do wsparcia Funduszu dla działań poświęconych zwalczaniu społecznego wykluczenia i w ten sposób stworzyć sobie możliwości działania w tej dziedzinie.

(15) Środki o wielkiej wadze dla Wspólnoty, podejmowane z inicjatywy Komisji, mają do odegrania bardzo ważną rolę w osiąganiu ogólnych celów działań strukturalnych Wspólnoty określonych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999; takie inicjatywy powinny przede wszystkim wspierać politykę innowacji i ponadnarodowej współpracy w realizacji polityki.

(16) Fundusz uczestniczy również we wspieraniu pomocy technicznej i działań innowacyjnych oraz przygotowywaniu, monitoringu oraz ocenie środków i kontroli, zgodnie z art. 22 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

(17) Tam gdzie to właściwe, należy ustanowić kompetencje do przyjęcia przepisów wykonawczych oraz określić przepisy przejściowe.

(18) Rozporządzenie (EWG) nr 4255/88 powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zadania

W ramach zadania powierzonego Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ("Funduszowi") na podstawie art. 146 Traktatu oraz zadań powierzonych funduszom strukturalnym na podstawie art. 159 Traktatu i zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Fundusz wspiera środki zmierzające do zapobiegania i zwalczania bezrobocia oraz rozwoju zasobów ludzkich i społecznej integracji rynku pracy w celu sprzyjania wysokiemu poziomowi zatrudnienia, równości mężczyzn i kobiet, trwałego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej. W szczególności Fundusz wspiera działania podejmowane zgodnie z Europejską Strategią na rzecz Zatrudnienia i corocznych wytycznych dla zatrudnienia.

Artykuł 2

Zakres obowiązywania

1. Fundusz wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich skierowane na rozwój rynku pracy i zasobów ludzkich w następujących dziedzinach polityki, w szczególności w kontekście swoich wieloletnich planów działania na rzecz zatrudnienia:

a) rozwijanie i wspieranie polityk aktywnego rynku pracy, w celu zwalczania i zapobiegania bezrobociu, przeciwdziałaniu, zarówno w stosunku do kobiet, jak i mężczyzn, długotrwałemu bezrobociu, ponownego włączania osób długotrwale bezrobotnych do rynku pracy oraz wspomagania zawodowego włączania do rynku pracy młodych ludzi i osób powracających na rynek pracy;

b) wspieranie równych szans dla wszystkich w dostępie do rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na społeczne wykluczenie;

c) wspieranie i rozwijanie:

- kształcenia,

- edukacji,

- doradztwa

jako część polityki ustawicznego kształcenia:

- ułatwienie i poprawa dostępu do i włączania do rynku pracy,

- poprawa i utrzymanie zdolności zatrudnienia, lub

- wspieranie mobilności zawodowej;

d) wspieranie wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do dostosowania się siły roboczej, innowacyjności i zdolności dostosowania się do organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości i warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwijania potencjału ludzkiego w dziedzinie badań, nauki i technologii;

e) szczególne środki poprawy dostępu i uczestnictwa w rynku pracy dla kobiet, z uwzględnieniem ich awansu zawodowego, ich dostępu do nowych możliwości zawodowych i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej oraz ograniczenia pionowej i horyzontalnej segregacji na tle płci na rynku pracy.

2. W ramach dziedzin polityki wymienionych w ust. 1 Fundusz bierze pod uwagę:

a) wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących zatrudnienia, w szczególności inicjatyw wspierających lokalne i terytorialne pakty zatrudnienia;

b) wymiar społeczny i rynek pracy społeczeństwa informacyjnego, poprzez rozwój polityki i programów mających na celu wykorzystanie potencjału zatrudnienia społeczeństwa informacyjnego oraz poprzez zapewnienie dostępu do jego udogodnień i korzyści;

c) równe szanse dla kobiet i mężczyzn jako część zintegrowanego podejścia.

Artykuł 3

Działania spełniające kryteria

1. Wsparcie finansowe Funduszu przyjmuje głównie formę pomocy dla osób i jest poświęcone następującym działaniom, mającym na celu rozwój zasobów ludzkich, co może być częścią włączania do rynku pracy:

a) edukacja i kształcenie zawodowe — w tym również kształcenie zawodowe stanowiące odpowiednik obowiązku szkolnego — praktyki zawodowe, szkolenia wstępne, w szczególności dające i podnoszące podstawowe kwalifikacje, rehabilitację przez zatrudnienie, środki mające na celu poprawę zdolności zatrudnienia na rynku pracy, doradztwo i kształcenie ustawiczne;

b) pomoc przy zatrudnieniu i pracy na własny rachunek;

c) w dziedzinie rozwoju badań, nauki i rozwoju technologicznego, kształcenia podyplomowego kadry zarządzającej i technicznej w instytucjach badawczych i przedsiębiorstwach;

d) rozwój nowych źródeł zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej (trzeci sektor).

2. W celu zwiększenia skuteczności działań, określonych w ust. 1, pomoc może być również przyznana na:

a) wsparcie struktur i systemów:

i) rozwój i poprawę kształcenia, edukacji i zdobywania kwalifikacji, w tym kształcenie nauczycieli, instruktorów i kadry oraz poprawa dostępu pracowników do kształcenia i nabywania kwalifikacji;

ii) modernizację i poprawę skuteczności służb zajmujących się zatrudnieniem;

iii) rozwój powiązań między światem pracy a instytucjami edukacyjnymi, kształcenia i badawczymi;

iv) rozwój, w miarę możliwości, systemów przewidywania zmian w zatrudnieniu i potrzebnych kwalifikacjach, w szczególności w związku z nowymi formami pracy i organizacji pracy, biorąc pod uwagę potrzebę pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym i umożliwienia starszym pracownikom możliwości spełnienia się w pracy aż do emerytury. Nie obejmuje to jednakże finansowania projektów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę;

b) środki towarzyszące:

i) pomoc w świadczeniu usług dla beneficjentów, w tym zapewnienie opieki i udogodnień dla podopiecznych;

ii) wspieranie rozwoju społeczno-oświatowego w celu ułatwienia włączenia do rynku pracy;

iii) podnoszenie świadomości, informacja i reklama.

3. Fundusz może finansować działania zgodne z art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Artykuł 4

Koncentracja pomocy

1. Biorąc pod uwagę narodowe priorytety ustanowione, w szczególności w narodowych planach działań na rzecz zatrudnienia, jak również ocenę ex-ante, określona zostanie strategia uwzględniająca wszystkie istotne dziedziny polityki zatrudnienia i zwracająca szczególną uwagę na obszary, określone w art. 2 ust. 1 lit. d) i e). W celu zwiększenia skuteczności pomocy świadczonej przez Fundusz jego interwencje w ramach tej strategii i w obliczu priorytetowych dziedzin, określonych w art. 2 ust. 1, skoncentrowane są na ograniczonej liczbie obszarów lub tematów i są ukierunkowane na najistotniejsze potrzeby i najbardziej skuteczne działania.

Przy przeznaczaniu przez Fundusz środków przyznanych na każdą interwencję przeprowadzany jest wspólny wybór dziedziny polityki, która uzyska pierwszeństwo. Brane są pod uwagę środki przewidziane w art. 2 ust. 1 zgodnie z priorytetami narodowymi.

2. Programowanie interwencji Funduszu zapewnia, że rozsądna kwota środków przyznanych przez Fundusz udostępniona na interwencje w ramach Celów 1 i 3 jest dostępna, zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, w formie małych dotacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych i partnerstw lokalnych. Państwa Członkowskie mogą zadecydować o stosowaniu tego ustępu zgodnie z ustaleniami finansowymi określonymi w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Artykuł 5

Inicjatywa wspólnotowa

1. Na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Fundusz, zgodnie z art. 21 ust. 2 tego rozporządzenia, wspiera wprowadzanie inicjatywy wspólnotowej na rzecz zwalczania dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy (EQUAL).

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 decyzja o udziale Funduszu w inicjatywie wspólnotowej może rozszerzyć zakres uprawnionych działań, określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia na pokrycie środków, które mogą być finansowane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 [11], (WE) nr 1257/1999 [12] i (WE) nr 1263/1999 [13], tak aby umożliwić realizację wszystkich środków przewidzianych w inicjatywie.

Artykuł 6

Środki innowacyjne i pomoc techniczna

1. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Komisja może finansować przygotowanie, monitoring i ocenę działań w Państwach Członkowskich lub na poziomie wspólnotowym, potrzebnych do wdrażania działań, określonych w niniejszym rozporządzeniu. W ich skład mogą wchodzić:

a) działania o charakterze innowacyjnym oraz projekty pilotażowe dotyczące rynków pracy, zatrudnienia i kształcenia zawodowego;

b) badania, pomoc techniczna i wymiana doświadczeń o efekcie mnożnikowym;

c) pomoc techniczna związana z przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i oceną, jak również kontrolą działań finansowanych przez Fundusz;

d) działania skierowane, w ramach dialogu społecznego, do personelu z przedsiębiorstw w jednym lub kilku Państwach Członkowskich i dotyczące przekazywania specjalistycznej wiedzy związanej z dziedzinami podlegającymi interwencji Funduszu;

e) informowanie różnych partnerów zaangażowanych w działalność, ostatecznych beneficjentów pomocy Funduszu i opinii publicznej.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 zakres działań określony w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu jest rozszerzony decyzją o udziale Funduszu, o środki, które mogą być finansowane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1783/1999, (WE) nr 1257/1999 i (WE) nr 1263/1999, tak aby obejmowały one wszystkie środki niezbędne do realizacji danych innowacyjnych działań.

Artykuł 7

Wnioski o udzielenie pomocy

Wnioskowi o udział z Funduszu powinien towarzyszyć skomputeryzowany formularz, opracowany w ramach partnerstwa, wymieniający działania dotyczące każdej formy pomocy, tak aby można było śledzić jej przebieg od zobowiązania budżetowego do końcowej wypłaty.

Artykuł 8

Przepisy wykonawcze

Wszystkie szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia przyjmowane są przez Komisję, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe określone w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 stosuje się mutatis mutandis do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Klauzula przeglądowa

Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada dokonują przeglądu niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2006 r.

Działają w sprawie wniosku, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 148 Traktatu.

Artykuł 11

Uchylenie

Z dniem 1 stycznia 2000 r. traci moc rozporządzenie (EWG) nr 4255/88.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

S. Niinistö

Przewodniczący

[1] Niniejsza publikacja uchyla i zastępuje publikację, która ukazała się w Dz.U. 161 z 26.6.1999, str. 48.

[2] Dz.U. C 176 z 9.6.1998, str. 39, iDz.U. C 74 z 18.3.1999, str. 7.

[3] Dz.U. C 407 z 28.12.1998, str. 74.

[4] Dz.U. C 51 z 22.2.1999, str. 48.

[5] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 1998 r. (Dz.U. C 379 z 7.12.1998, str. 186), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. C 134 z 14.6.1999, str. 9) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 1999 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 21 czerwca 1999 r.

[6] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

[7] Dz.U. L 185 z 15.7.1988, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3193/94 (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 11).

[8] Dz.U. L 374 z 31.12.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3193/94.

[9] Dz.U. L 374 z 31.12.1988, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2084/93 (Dz.U. L 193 z 31.7.1993, str. 39).

[10] Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 3.

[11] Dz.U. L 213 z 13.8.1999, str. 1.

[12] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80).

[13] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54).

--------------------------------------------------

Top