EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0031

Rozporządzenie komisji (WE) NR 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego

Dz.U. L 8 z 11.1.1996, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; Uchylony przez 32022R1637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/31/oj

31996R0031Dziennik Urzędowy L 008 , 11/01/1996 P. 0011 - 0015


Rozporządzenie komisji (WE) NR 31/96

z dnia 10 stycznia 1996 r.

w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania [1], ostatnio zmienione dyrektywą 94/74/WE [2], w szczególności jej art. 23 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

Państwa Członkowskie mają zwolnić od podatku akcyzowego produkty podlegające podatkowi akcyzowemu dostarczane siłom zbrojnym oraz organizacjom wymienionym w art. 23 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG;

zgodnie z art. 23 ust. 1a dyrektywy 92/12/EWG siłom zbrojnym i organizacjom wymienionym w art. 23 ust. 1 należy zezwolić na otrzymywanie produktów z innych Państw Członkowskich w oparciu o porozumienia o zawieszeniu podatku akcyzowego na podstawie dokumentu towarzyszącego, pod warunkiem że dokumentowi temu towarzyszy świadectwo zwolnienia; niezbędne jest ustalenie formy oraz treści świadectwa zwolnienia;

Państwom Członkowskim należy zezwolić na objęcie przepisami niniejszego rozporządzenia innych dziedzin opodatkowania pośredniego;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dokument zamieszczony w Załączniku jest używany jako świadectwo zwolnienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/12/EWG, z uwzględnieniem not wyjaśniających zamieszczonych w Załączniku.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie mogą dostosować świadectwo zwolnienia określone w art. 1 w celu objęcia nim również innych dziedzin opodatkowania pośredniego oraz zagwarantowania zgodności zwolnienia z warunkami i ograniczeniami w przyznawaniu zwolnień w ich prawie krajowym.

Artykuł 3

Państwo Członkowskie, które chce dostosować świadectwo zwolnienia, informuje o tym Komisję oraz przedstawia Komisji wszystkie istotne lub niezbędne informacje. Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Świadectwo zwolnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla wysyłającego,

- jeden egzemplarz towarzyszący administracyjnemu dokumentowi towarzyszącemu, określonemu w art. 18 dyrektywy 92/12/EWG.

Państwa Członkowskie mogą żądać dodatkowego egzemplarza do celów administracyjnych.

Artykuł 5

1. Uprawniony właściciel składu, dostarczający produkty zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu podatku akcyzowego siłom zbrojnym i organizacjom określonym w art. 23 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG, jest zobowiązany do przechowywania świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego jako części swojej dokumentacji.

2. Świadectwo zwolnienia z opłaty, odpowiednio opieczętowane przez właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego, zostaje przekazane przez odbiorcę uprawnionemu właścicielowi składu do celów ust. 1.

Jeżeli jednak dostarczane towary są przeznaczone do użytku służbowego, Państwa Członkowskie mogą zwolnić odbiorcę z obowiązku stemplowania świadectwa zgodnie z warunkami przez nie ustalonymi.

Artykuł 6

1. Państwa Członkowskie informują Komisje o służbach, które są odpowiedzialne za stemplowanie świadectwa zwolnienia z podatku.

2. Państwo Członkowskie, które zwalnia odbiorcę od obowiązku stemplowania świadectwa zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi, informuje o tym Komisję.

3. W ciągu miesiąca Komisja przekazuje pozostałym Państwom Członkowskim informacje otrzymane od Państw Członkowskich, zgodnie z ust. 1 i 2.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 1996 r.

W imieniu Komisji

Mario Monti

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1

[2] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 46

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top