EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

PB L 229 van 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 229/1


VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/512/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (2) geeft uitvoering aan een aantal bij Besluit 2014/145/GBVB (3) vastgestelde maatregelen. Die maatregelen omvatten de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, en beperkingen op bepaalde investeringen, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol.

(2)

Op 22 juli 2014 besloot de Raad dat, indien Rusland niet antwoordt op de eisen die werden gesteld in de conclusies van de Europese Raad van 27 juni 2014 en in zijn eigen conclusies van 22 juli, hij bereid zou zijn om onverwijld nog meer significante beperkende maatregelen aan te nemen. Het is daarom passend aanvullende beperkende maatregelen toe te passen teneinde Rusland een hogere prijs te laten betalen voor zijn acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en teneinde een vreedzame oplossing van deze crisis te bevorderen. Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en kunnen worden opgeschort of ingetrokken, of aangevuld met andere beperkende maatregelen, afhankelijk van de ontwikkelingen ter plaatse.

(3)

Het is passend beperkingen op te leggen inzake de uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (4), en inzake het verlenen van diensten die daarmee verband houden, en beperkingen op te leggen op bepaalde diensten in verband met de levering van wapens en militaire uitrusting, als de lidstaten deze goederen onder embargo hebben geplaatst. Dit verbod laat onverlet dat goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, waaronder voor de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, voor niet-militair gebruik of voor niet-militaire eindgebruikers worden uitgevoerd.

(4)

Het is eveneens passend beperkingen op te leggen inzake de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde technologieën voor de olie-industrie in Rusland door een voorafgaande vergunning verplicht te stellen.

(5)

Het is eveneens passend beperkingen op te leggen inzake de toegang tot de kapitaalmarkt voor bepaalde financiële instellingen, met uitzondering van in Rusland gevestigde instellingen met een internationale status welke zijn opgericht uit hoofde van intergouvernementele overeenkomsten en waarin Rusland één van de aandeelhouders is. Andere financiële diensten, zoals die betreffende deposito's, betalingsdiensten en de toekenning van leningen aan of door andere instellingen die onder deze verordening vallen dan die bedoeld in artikel 5, vallen niet onder deze verordening.

(6)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(7)

Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „goederen en technologie voor tweeërlei gebruik”: de producten die zijn opgesomd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009;

b)   „bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage I;

c)   „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

d)   „tussenhandeldiensten”:

i)

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologie of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii)

het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als deze zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

e)   „tussenhandel”: de volgende diensten en activiteiten:

i)

het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

ii)

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii)

het handelen voor eigen rekening;

iv)

portefeuillebeheer;

v)

beleggingsadvies;

vi)

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii)

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii)

een dienst met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

f)   „overdraagbare effecten”: op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd, zoals:

i)

aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten;

ii)

obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten;

iii)

alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten;

g)   „geldmarktinstrumenten”: alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten en commercial papers, betaalinstrumenten uitgezonderd;

h)   „kredietinstelling”: een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening;

i)   „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

1.   Het is verboden goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, ongeacht of zij van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland indien deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker.

Wanneer de eindgebruiker het Russische leger is, worden goederen en technologie voor tweeërlei gebruik die dat leger aankoopt, geacht voor militair gebruik te zijn bestemd.

2.   Wanneer zij besluiten nemen inzake verzoeken om vergunningen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn.

De bevoegde autoriteiten kunnen echter wel een vergunning verlenen indien de uitvoer betrekking heeft op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract of overeenkomst die vóór 1 augustus 2014 is gesloten.

De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle gegevens die vereist zijn voor de aanvraag van een uitvoervergunning.

Artikel 3

1.   Een voorafgaande vergunning is vereist voor het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan en uitvoeren van de technologieën die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of een ander land, indien die uitrusting of technologie bestemd is voor gebruik in Rusland.

2.   De op grond van dit artikel voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer vereiste vergunning wordt overeenkomstig de nadere regels in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009 afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

3.   Bijlage II bevat een lijst van een aantal technologieën waarvan de olie-industrie gebruik kan maken bij de exploratie en productie van olie in diepe wateren, de exploratie en productie van olie in Arctische wateren, of schalie-olieprojecten in Rusland.

4.   De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle gegevens die vereist zijn voor de aanvraag van een uitvoervergunning.

5.   De bevoegde autoriteiten verlenen geen vergunning voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de technologieën die zijn opgenomen in bijlage II, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de technologieën geschiedt ten behoeve van projecten betreffende exploratie en productie van olie in diepe wateren, de exploratie en productie van olie in Arctische wateren, of schalieolieprojecten in Rusland.

De bevoegde autoriteiten kunnen echter wel een vergunning verlenen indien de uitvoer betrekking heeft op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract of overeenkomst die vóór 1 augustus 2014 is gesloten.

6.   De bevoegde autoriteiten kunnen, onder de in lid 5 genoemde voorwaarden, een verleende uitvoervergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken.

7.   Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig lid 5 of lid 6 een vergunning weigert, nietig verklaart, opschort, substantieel beperkt of intrekt, stelt de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en deelt zij de relevante informatie met hen, met inachtneming van de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad (5).

8.   Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig lid 5 voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of lidstaten afgegeven weigering als bedoeld in lid 6 en lid 7 nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

Artikel 4

1.   Er geldt een verbod op:

a)

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand in verband met goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen (6), en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van in die lijst genoemde goederen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of bestemd voor gebruik in Rusland;

b)

het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologieën die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering of -garantie, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland;

c)

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen of technologie aan of ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland indien deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker;

d)

het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland indien deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik of voor een militaire eindgebruiker.

2.   De verbodsbepalingen in lid 1 laten de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract of overeenkomst die vóór 1 augustus 2014 is gesloten, en de verlening van bijstand die nodig is voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet.

3.   De bevoegde autoriteit in kwestie moet een vergunning verlenen voor de verstrekking van:

a)

technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage II genoemde technologieën en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze goederen, direct of indirect, aan of ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of, indien die bijstand betrekking heeft op technologieën bestemd voor gebruik in Rusland, aan personen, entiteiten of lichamen in een ander land;

b)

financiering of financiële bijstand in verband met in bijlage II genoemde technologieën, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, direct of indirect, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of, indien die bijstand betrekking heeft op technologieën bestemd voor gebruik in Rusland, aan personen, entiteiten of lichamen in een ander land.

4.   Wanneer vergunningen vereist zijn krachtens lid 2 van dit artikel, is artikel 3, en met name de leden 2 en 5 daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop, verkoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van, of andere vormen van handel in, overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen die zijn uit gegeven na 1 augustus 2014 door:

a)

een belangrijke kredietinstelling of andere belangrijke instelling gevestigd in Rusland die expliciet tot taak heeft het concurrentievermogen van de Russische economie te bevorderen, evenals de diversifiëring van de economie en de investeringen, waarvan meer dan 50 % staatseigendom is of waarvan meer dan 50 % door de staat wordt gecontroleerd met ingang van 1 augustus 2014, als genoemd in bijlage III; of

b)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam gevestigd buiten de Unie waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % eigendom zijn van in bijlage III vermelde entiteit; of

c)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit die is bedoeld onder b) van dit lid of staat vermeld in bijlage III.

Artikel 6

1.   De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

a)

krachtens artikel 3 verleende vergunningen;

b)

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.   De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende toepassing van deze verordening.

Artikel 7

De Commissie is bevoegd om bijlage I te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 8

1.   De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.   De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 9

1.   De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en vermelden deze op de in bijlage I vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke adreswijziging van de in bijlage I genoemde websites.

2.   De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mee.

3.   Voor meldingen en mededelingen aan, en andere vormen van communicatie met de Commissie die in deze verordening worden voorgeschreven, moet gebruik worden gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 10

Acties van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

Artikel 11

1.   Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a)

entiteiten als bedoeld onder b) of c), van artikel 5, of welke zijn vermeld in bijlage III;

b)

elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam;

c)

een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.   In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

3.   Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening.

Artikel 12

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de artikelen 2, 4 en 5 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild, met inbegrip van het handelen als plaatsvervanger voor de in artikel 5 vermelde entiteiten.

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Unie;

b)

aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. GOZI


(1)  Zie bladzijde 13 van dit Publicatieblad.

(2)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.

(3)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).

(4)  Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1).

(6)  Recentste versie bekendgemaakt in PB C 107 van 9.4.2014, blz. 1.


BIJLAGE I

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en het adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

1.

Informatie over de bevoegde autoriteiten van de lidstaten

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussel

België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


BIJLAGE II

Lijst van technologieën als bedoeld in artikel 3

GN-code

Omschrijving

7304 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van roestvrij staal

7304 19 10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 30

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 90

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 22 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7304 23 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, van ijzer of van staal (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 29 10

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 30

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 90

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7305 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen onder poederdek

7305 12 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen onder poederdek)

7305 19 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen)

7305 20 00

Bekledingsbuizen (casings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal

7306 11

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 19

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7306 21 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 29 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

8207 13 00

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit gesinterde metaalcarbiden of cermets

8207 19 10

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant of geagglomereerd diamant

8413 50

Oscillerende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven (met uitzondering van die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 en onderverdeling 8413 19, brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren en betonpompen)

8413 60

Roterende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven (met uitzondering van die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 en onderverdeling 8413 19, en brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren)

8413 82 00

Elevatoren voor vloeistoffen (met uitzondering van pompen)

8413 92 00

Delen van elevatoren voor vloeistoffen, niet elders genoemd

8430 49 00

Boormachines, voor het boren van of in grond, mineralen of ertsen, zonder eigen beweegkracht en niet-hydraulisch (met uitzondering van machines voor het boren van tunnels en toestellen voor handkracht)

ex 8431 39 00

Delen van machines of toestellen bedoeld bij post 8428, niet elders genoemd

ex 8431 43 00

Delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of 8430 49, niet elders genoemd

ex 8431 49

Delen van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 8430, niet elders genoemd

8705 20 00

Verrijdbare boortorens

8905 20 00

Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

8905 90 10

Zeelichtschepen, zeepompboten, drijvende zeekranen en andere zeeschepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie (met uitzondering van baggermolens en zandzuigers, boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; vissersvaartuigen en oorlogsschepen)


BIJLAGE III

Lijst van instellingen als bedoeld in artikel 5, onder a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top