EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 ( 2014. gada 31. jūlijs ), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

OV L 229, 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 229/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 833/2014

(2014. gada 31. jūlijs),

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2) tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2014/145/KĀDP (3). Minētie pasākumi ietver līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu konkrētām fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām un ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem ieguldījumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

(2)

Padome 2014. gada 22. jūlijā secināja, ka tā būs gatava bez kavēšanās ieviest plašāku un nozīmīgu ierobežojošu pasākumu kopumu, ja Krievija nereaģēs uz prasībām, kas formulētas Eiropadomes 2014. gada 27. jūnija secinājumos un Padomes 22. jūlija secinājumos. Tādēļ ir lietderīgi piemērot papildu ierobežojošus pasākumus nolūkā likt Krievijai vēl dārgāk maksāt par darbībām, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un sekmēt krīzes noregulējumu mierīgā ceļā. Minētie pasākumi tiks pastāvīgi pārskatīti, un tos var apturēt vai atcelt, vai arī papildināt ar citiem ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā notikumus uz vietas.

(3)

Ir lietderīgi piemērot ierobežojumus dažu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksportam, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 428/2009 (4), un saistīto pakalpojumu nodrošināšanai un noteikt ierobežojumus konkrētiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ieroču un militāro iekārtu piegādi, ja dalībvalstis piemēro embargo šāda veida precēm. Šim aizliegumam nebūtu jāietekmē divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksports, ieskaitot tās, kas paredzētas aeronautikas un kosmosa industrijai, izmantošanai nemilitāriem mērķiem vai nemilitāriem galalietotājiem.

(4)

Ir arī lietderīgi piemērot ierobežojumus – kā prasību saņemt iepriekšēju atļauju – konkrētu tehnoloģiju tiešai vai netiešai pārdošanai, piegādei, nosūtīšanai vai eksportam, ja šīs iekārtas un tehnoloģijas ir paredzētas naftas nozarei Krievijā.

(5)

Ir arī lietderīgi noteikt ierobežojumus konkrētu finanšu iestāžu piekļuvei kapitāla tirgiem, izņemot Krievijā esošas iestādes, kam ir starptautisks statuss un kas izveidotas ar starpvaldību nolīgumiem, kuros viena no kapitāldaļu īpašniecēm ir Krievija. Šī regula neattiecas uz citiem finanšu pakalpojumiem, tostarp noguldījumu darījumiem, maksājumu pakalpojumiem un jaunu aizdevumu piešķiršanu šajā regulā minētām iestādēm vai no šīm iestādēm, izņemot 5. pantā minētās.

(6)

Šie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas” ir priekšmeti, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā;

b)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts I pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs;

c)

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, uzturēšanu, vai jebkāds cits tehnisks pakalpojums, un tā var tikt nodrošināta tādos veidos kā, piemēram, norādījumi, konsultēšana, apmācīšana, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tostarp mutvārdu palīdzības veidi;

d)

“starpniecības pakalpojumi” ir:

i)

darījumu apspriešana vai organizēšana, lai veiktu preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai piegādi, tostarp no kādas trešās valsts uz kādu citu trešo valsti; vai

ii)

preču un tehnoloģiju vai finanšu un tehnisko pakalpojumu pirkšana vai pārdošana, tostarp trešās valstīs esošu, lai tās nodotu citai trešai valstij;

e)

“ieguldījumu pakalpojumi” ir šādi pakalpojumi un darbības:

i)

rīkojumu pieņemšana un pārsūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

ii)

rīkojumu izpilde klientu vārdā;

iii)

darījumu veikšana uz sava rēķina;

iv)

ieguldījumu portfeļu pārvaldība;

v)

ieguldījumu konsultācijas;

vi)

finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai un/vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana;

vii)

finanšu instrumentu izvietošana, nepamatojoties uz stingri noteiktām saistībām;

viii)

jebkādi pakalpojumi saistībā ar atļauju saņemšanu tirdzniecībai regulētā tirgū vai tirdzniecībai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;

f)

“pārvedami vērtspapīri” ir vērtspapīri, kas ir tirgojami kapitāla tirgū un kas nav maksāšanas instrumenti, piemēram:

i)

uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kas ir līdzvērtīgi uzņēmumu, personālsabiedrību vai citu vienību akcijām, un depozitārija kvītis attiecībā uz akcijām;

ii)

obligācijas vai citu veidu parāda vērtspapīri, tostarp depozitārija kvītis attiecībā uz šādiem vērtspapīriem;

iii)

jebkādi citi vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties vai pārdot šādus pārvedamus vērtspapīrus vai paredz norēķinu naudā;

g)

“naudas tirgus instrumenti” ir tie finanšu instrumenti, kurus parasti tirgo naudas tirgū, piemēram, valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes, noguldījumu sertifikāti un īstermiņa parāda vērtspapīri, izņemot maksāšanas instrumentus;

h)

“kredītiestāde” ir uzņēmums, kas pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un savā vārdā piešķir aizdevumus;

i)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos var paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam.

Ja galalietotājs ir Krievijas militārās struktūras, jebkuras tā iepirktās divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas uzskata par paredzētām militārām vajadzībām.

2.   Ja kompetentajām iestādēm ir jāpieņem lēmums par atļaujas pieprasījumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, tās nepiešķir atļauju eksportam jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs vai precēm varētu būt militārs galalietojums.

Tomēr kompetentās iestādes var piešķirt atļauju, ja eksports attiecas uz tādu saistību izpildi, ko nosaka līgums vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2014. gada 1. augusta.

Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

3. pants

1.   Lai jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai jebkuras citas valsts fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, ja attiecīgās iekārtas vai tehnoloģijas ir paredzēts izmantot Krievijā, tieši vai netieši pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu II pielikumā uzskaitītās tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes tehnoloģijas, ir vajadzīga iepriekšēja atļauja.

2.   Attiecībā uz visu veidu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kam saskaņā ar šo pantu vajadzīga atļauja, minēto atļauju piešķir kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, un tā atbilst sīki izstrādātajiem noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 428/2009 11. pantā. Atļauja ir derīga visā Savienībā.

3.   Regulas II pielikumā iekļauj konkrētas tehnoloģijas, kas piemērotas naftas nozarei izmantošanai naftas izpētei un ieguvei lielā dziļumā, Arktikas naftas izpētei un ieguvei vai slānekļa naftas projektiem Krievijā.

4.   Eksportētāji kompetentajām iestādēm iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga pieteikumam eksporta atļaujas saņemšanai.

5.   Kompetentās iestādes neizsniedz atļaujas II pielikumā uzskaitīto tehnoloģiju visu veidu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, ja tām ir pamatots iemesls secināt, ka minēto tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports ir paredzēts projektiem, kas saistīti ar naftas izpēti un ieguvi lielā dziļumā, Arktikas naftas izpēti un ieguvi vai slānekļa naftas projektiem Krievijā.

Tomēr kompetentās iestādes var piešķirt atļauju, ja eksports attiecas uz tādu saistību izpildi, ko nosaka līgums vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2014. gada 1. augusta.

6.   Ievērojot 5. punktā izklāstītos nosacījumus, kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt eksporta atļauju, kuru tās ir izsniegušas.

7.   Ja kompetentā iestāde eksporta atļauju nepiešķir vai saskaņā ar 5. vai 6. punktu to anulē, aptur, būtiski ierobežo vai atceļ, attiecīgā dalībvalsts par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un sniedz tām attiecīgo informāciju, vienlaikus ievērojot noteikumus par šādas informācijas konfidencialitāti, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 515/97 (5).

8.   Pirms dalībvalsts saskaņā ar 5. punktu piešķir atļauju darījumam, kas pēc būtības ir identisks citam darījumam, uz ko attiecas joprojām spēkā esošs atteikums, kuru saskaņā ar 6. un 7. punktu izdevusi cita dalībvalsts vai citas dalībvalstis, tā vispirms apspriežas ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas izdevušas šo atteikumu. Ja pēc minētajām apspriedēm attiecīgā dalībvalsts nolemj piešķirt atļauju, tā informē par to pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai šo lēmumu paskaidrotu.

4. pants

1.   Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā (6) minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar minētajā sarakstā iekļauto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā iekļautajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu vai garantiju jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai;

c)

tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām vai saistībā ar šādu preču vai tehnoloģiju piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos varētu paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam;

d)

tieši vai netieši jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai izmantošanai Krievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai, ja šos priekšmetus ir paredzēts vai tos var paredzēt pilnībā vai daļēji izmantot militārām vajadzībām vai militāram galalietotājam.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi, ko nosaka līgums vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2014. gada 1. augusta, un tādas palīdzības sniegšanu, kas nepieciešama Savienībā esošu spēju uzturēšanai un drošībai.

3.   Ir jāsaņem attiecīgās kompetentās iestādes atļauja, lai sniegtu šādus pakalpojumus:

a)

lai jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai, ja šāda palīdzība attiecas uz tehnoloģijām, ko paredzēts izmantot Krievijā, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai jebkurā citā valstī tieši vai netieši sniegtu tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām tehnoloģijām, kā arī saistībā ar minēto tehnoloģiju piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

lai jebkurai Krievijas fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai vai, ja šāda palīdzība attiecas uz tehnoloģiju, ko paredzēts izmantot Krievijā, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai jebkurā citā valstī tieši vai netieši piešķirtu finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai minēto tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

4.   Ja atļaujas ir pieprasītas saskaņā ar šā panta 2. punktu, mutatis mutandis piemēro 3. pantu un jo īpaši tā 2. un 5. punktu.

5. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, pārdot pārvedamus vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, sniegt ar tiem saistītus starpniecības pakalpojumus vai palīdzību to emitēšanā vai veikt jebkādus citus darījumus ar tiem, ja to termiņš pārsniedz 90 dienas un tos pēc 2014. gada 1. augusta ir izdevusi:

a)

liela kredītiestāde vai cita liela iestāde, kurai ir skaidri dotas pilnvaras veicināt Krievijas ekonomikas konkurētspēju, tās diversifikāciju un ieguldījumu veicināšanu, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā un kurai 2014. gada 1. augusta vairāk nekā 50 % daļu ir valsts īpašumā vai kontrolē, kā uzskaitīts III pielikumā; vai

b)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, kurai 50 % vai vairāk īpašuma daļu ir III pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

c)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta b) apakšpunktā minētas vai III pielikumā uzskaitītas personas, vienības vai struktūras vārdā vai pēc tās rīkojuma.

6. pants

1.   Dalībvalstis un Komisija cita citu informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu attiecīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju

a)

par atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar 3. pantu;

b)

par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē cita citu un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu attiecīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

7. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt I pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

8. pants

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

9. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās I pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par I pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp paziņo šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Gadījumos, kad šajā regulā ir prasība ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto I pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

10. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, tām nerada nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka ar to darbībām tiktu pārkāpti šajā regulā noteiktie pasākumi.

11. pants

1.   Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

a)

vienības, kas minētas 5. panta b) vai c) punktā vai kas uzskaitītas III pielikumā;

b)

jebkura cita Krievijas persona, vienība vai struktūra;

c)

jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar kādas no šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

2.   Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai personai, kas pieprasa šīs prasības izpildi.

3.   Šis pants neskar 1. punktā minēto personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saskaņā ar šo regulu.

12. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2., 4. un 5. pantā minēto aizliegumu apiešana, tostarp darboties kā 5. pantā minēto vienību aizstājējam.

13. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošajos gaisa kuģos vai uz to jurisdikcijā esošajiem kuģiem;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas pilnībā vai daļēji veikti Savienībā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. GOZI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 13 lappusi.

(2)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

(6)  Jaunākā versija ir publicēta OV C 107, 9.4.2014., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

1.

Informācija par dalībvalstu kompetentajām iestādēm

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id =12750&LNG = en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


II PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minēto tehnoloģiju saraksts

KN kods

Apraksts

7304 11 00

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no nerūsējošā tērauda

7304 19 10

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 168,3 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 19 30

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 168,3 mm, bet nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 19 90

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 22 00

Nerūsējošā tērauda urbšanas caurules, bezšuvju, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā

7304 23 00

Urbšanas caurules, bezšuvju, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, no dzelzs vai tērauda (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7304 29 10

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 168,3 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7304 29 30

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 168,3 mm, bet nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7304 29 90

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, bezšuvju, no dzelzs vai tērauda, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no čuguna)

7305 11 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, zem kušņu kārtas ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves

7305 12 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, metinātas garenšuvē (izņemot izstrādājumus, kuriem ir ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves)

7305 19 00

Dzelzs vai tērauda caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, no plakaniem velmējumiem (izņemot izstrādājumus, kuriem ir ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves)

7305 20 00

Dzelzs vai tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā, ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm, no plakaniem velmējumiem

7306 11

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, no nerūsējošā tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm

7306 19

Caurules, kuras izmanto naftas vai gāzes cauruļvados, metinātas, no dzelzs vai tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

7306 21 00

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no nerūsējošā tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm

7306 29 00

Urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, ko izmanto naftas vai gāzes urbumu urbšanā, metinātas, no dzelzs vai tērauda plakaniem velmējumiem, kuru ārējais diametrs nepārsniedz 406,4 mm (izņemot izstrādājumus no nerūsējošā tērauda vai čuguna)

8207 13 00

Instrumenti klinšu un grunts urbšanai, maināmi, ar metālkeramikas darbdaļu

8207 19 10

Instrumenti klinšu un grunts urbšanai, maināmi, ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu

8413 50

Abvirzienu darbības virzuļsūkņi šķidrumiem, motorizēti (izņemot pozīcijās 8413 11 un 8413 19 minētos sūkņus, iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesētājvielas sūkņus un betona sūkņus)

8413 60

Abvirzienu darbības rotorsūkņi šķidrumiem, motorizēti (izņemot pozīcijās 8413 11 un 8413 19 minētos sūkņus, iekšdedzes dzinēju degvielas, eļļas un dzesētājvielas sūkņus un betona sūkņus)

8413 82 00

Šķidrumu cēlāji (izņemot sūkņus)

8413 92 00

Šķidrumu cēlāju daļas, citur neklasificētas

8430 49 00

Urbšanas un tunelēšanas mašīnas grunts urbšanai vai minerālu un rūdu izņemšanai, bet ne pašpiedziņas un hidrauliskās mašīnas (izņemot tunelēšanas mašīnas un ar roku darbināmus instrumentus)

ex 8431 39 00

Detaļas mehānismiem, kas minēti pozīcijā 8428, citur neklasificētas

ex 8431 43 00

Detaļas apakšpozīcijas 8430 41 un 8430 49 urbšanas un izciršanas mašīnām, citur neklasificētas

ex 8431 49

Detaļas mehānismiem, kas minēti pozīcijās 8426, 8429 un 8430, citur neklasificētas

8705 20 00

Urbjiekārtu automobiļi

8905 20 00

Peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

8905 90 10

Signālkuģi, signālplatformas, peldoši celtņi un citi jūras kuģošanas līdzekļi, kuriem kuģojamība nav galvenā funkcija (izņemot bagarkuģus, peldošas vai zemūdens urbšanas vai ražošanas platformas; zvejas kuģus un karakuģus)


III PIELIKUMS

Regulas 5. panta a) punktā minēto iestāžu saraksts

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top