EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1993:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 19, 25 januari 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 19
36e jaargang
25 januari 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 

......

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Economisch en Sociaal Comité

  

Zitting van november 1992

93/C 19/01

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

1

93/C 19/02

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de rechtsbescherming van databanken

3

93/C 19/03

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in de Gemeenschap - Altener- programma

7

93/C 19/04

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende de overbrenging van radioactieve stoffen binnen de Europese Gemeenschap

13

93/C 19/05

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten

14

93/C 19/06

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/679/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico' s van blootstelling aan biologische agentia op het werk

16

93/C 19/07

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende aanpassingsmaatregelen ten behoeve van de douane-expediteurs met het oog op de totstandkoming van de interne markt

18

93/C 19/08

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot verlenging in 1993 van de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 3831/90, (EEG) nr. 3832/90, (EEG) nr. 3833/90, (EEG) nr. 3834/90 en (EEG) nr. 3835/90 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 op bepaalde produkten van oorsprong uit ontwikkelingslanden, en aanvulling van de lijst van voor deze preferenties in aanmerking komende landen

21

93/C 19/09

INITIATIEF VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de consument en de interne markt

22

93/C 19/10

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de totstandbrenging van een netwerk voor gecombineerd vervoer in de Gemeenschap

29

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 75/130/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen bepaalde lid-staten

29

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

29

93/C 19/11

Advies over:
— het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3359/90 van 20 november 1990 betreffende de tenuitvoerlegging van een actieprogramma op het gebied van de vervoersinfrastructuur met het oog op de verwezenlijking van de geïntegreerde vervoermarkt in 1992,
— het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de totstandbrenging van ee traseuropees wegennet, en
— het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ontwikkeling van een Europees waterwegennet

32

93/C 19/12

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toewijzing van de frequentiebanden voor de gecoördineerde invoering van telematicasystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap, waaronder verkeersinformatie en routegeleidingssystemen

36

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toewijzing van gemeenschappelijke frequentiebanden voor de gecoördineerde invoering van het Terrestrisch Telecommunicatiesysteem voor vliegtuigpassagiers (TFTS) in de Gemeenschap

36

93/C 19/13

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de vaststelling en het gebruik van compatibele technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en systemen voor het beheer van het luchtverkeer

39

93/C 19/14

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad inzake een systeem voor de verdeling van met transitorechten overeenkomende punten (Ecopunten) voor in een lid-staat ingeschreven voertuigen met een totaal gewicht van meer dan 7,5 ton die worden gebruikt voor transitovervoer door de Republiek Oostenrijk

42

93/C 19/15

VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de ontwerp-verordening van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die betrekking hebben op de gezamenlijke planning en coördinatie van de dienstregelingen, op de gezamenlijke exploitatie, op het overleg over passagiers- en vrachttarieven bij geregelde luchtdiensten en op de toekenning van landings- en starttijden op luchthavens

44

VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de ontwerp-verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 83/91 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten tussen ondernemingen met betrekking tot geautomatiseerde boekingssystemen voor luchtvervoerdiensten

44

93/C 19/16

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

46

93/C 19/17

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur

48

93/C 19/18

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de regeling van de belasting over de toegevoegde waarde voor het personenvervoer betreft

50

93/C 19/19

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG en tot invoering van vereenvoudigingsmaatregelen

53

93/C 19/20

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad betreffende de statistische classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap

60

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het produktiestelsel in de Europese Gemeenschap

60

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het kaderprogramma van prioritaire maatregelen op het gebied van de statistische informatie 1993-1997

60

93/C 19/21

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over
— conclusies en aanbevelingen van het comité van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van de heer Ruding over de belastingen op ondernemingen, en
— de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europese Parlement ingevolge de conclusies van het studiecomité onder voorzitterschap van de heer Ruding en betreffende richtsnoeren op het gebied van de belastingen op ondernemingen in het kader van de verbetering van de interne markt

65

93/C 19/22

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de wijziging van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toerekening van de kosten van vervoersinfrastructuur aan zware vrachtwagens

71

93/C 19/23

TWEEDE VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over de betrekkingen van de EG met de Midden- en Oosteuropese landen - Bulgarije en Roemenië

74

93/C 19/24

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE inzake het XXIe verslag over het mededingingsbeleid

90

93/C 19/25

VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het ontwerp van een verordening van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 85.3 van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector

97

93/C 19/26

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen

99

93/C 19/27

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende financiering van het derde kaderprogramma van communautaire werkzaamheden op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (1990-1994)

106

93/C 19/28

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

111

93/C 19/29

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE OVER SOCIAAL- ECONOMISCHE ORGANISATIES IN DE LANDEN VAN MIDDEN- EN OOST- EUROPA: OVERLEGSTRUCTUREN

114

93/C 19/30

VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het structuurbeleid van de Gemeenschap - Balans en perspectieven

118

93/C 19/31

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de toepassing van "Open Network Provision" (ONP) op spraaktelefonie

126

93/C 19/32

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de winning van koolwaterstoffen

128

93/C 19/33

ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot de beperking van kooldioxide-emissies door verbetering van de energie- efficiëntie (in het kader van het SAVE-programma voorgelegd voorstel)

134
NL


Top