EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1993:019:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 19, 25. januar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 19
36. årgang
25. januar 1993Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

  

Forsamling af november 1992

93/C 19/01

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed

1

93/C 19/02

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissions forslag til Rådets direktiv om retlig beskyttelse af databaser

3

93/C 19/03

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om fremme af vedvarende energikilder i Fællesskabet (ALTENER-programmet)

7

93/C 19/04

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om overførsel af radioaktive stoffer inden for Det Europæiske Fællesskab

13

93/C 19/05

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme

14

93/C 19/06

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet

16

93/C 19/07

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om tilpasning til det indre marked af erhvervet som toldklarerer og speditør

18

93/C 19/08

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om forlængelse i 1993 af gyldigheden af forordning (EØF) nr. 3831/90, (EØF) nr. 3832/90, (EØF) nr. 3833/90, (EØF) nr. 3834/90 og (EØF) nr. 3835/90 om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1991 for visse varer med oprindelse i udviklingslande og om supplering af listen over præferenceberettigede lande

21

93/C 19/09

INITIATIV TILLÆGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om forbrugerne og det indre marked

22

93/C 19/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om etablering af et net for kombineret transport i Fællesskabet

29

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 75/130/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

29

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

29

93/C 19/11

Udtalelse om:
— Forslag til Rådets forordning om ændring af forordining (EØF) nr. 3359/90 af 20. november 1990 om iværksættelse af et handlingsprogram på infrastrukturområdet med henblik på gennemførelse af det integrerede transportmarket i 1992,
— meddelelse og forslag til Rådets beslutning om etablering af et transueropæisk vejnet, og
— meddelelse og forslag til Rådets beslutning om udvikling af et europæisk net af indre vandveje

32

93/C 19/12

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af frekvensbånd til samordnet indførelse af elektroniske vejtrafiksystemer, herunder vejinformations- og ruteanvisningssystemer, i Fællesskabet

36

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af fælles frekvensbånd til samordnet indførelse af et jordbaseret flytelekommunikationssystem (Terrestrial Flight Telecommunications System - TFTS) i Fællesskabet

36

93/C 19/13

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om definition og anvendelse af tekniske kompatible standarder og specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af flytrafikken

39

93/C 19/14

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en ordning til fordeling af transitrettigheder (økopoint) for køretøjer med en totalvægt på 7,5 ton og derover, som er indregistreret i en medlemsstat og kører i transit gennem Republikken Østrig

42

93/C 19/15

TILLÆGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles planlægning og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passager- og fragttakster inden for ruteflyvning samt fordeling af ankomst- og afgangstider i lufthavne ("slots")

44

TILLÆGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om udkast til Kommissionens forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 83/91 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler mellem virksomheder om edb-reservationssystemer for lufttransportydelser

44

93/C 19/16

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 om den fælles markedsordning for sukker

46

93/C 19/17

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en EF- ordning for fiskeri og akvakultur

48

93/C 19/18

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets 6. direktiv 77/388/EØF for så vidt angår merværdiafgiftsordningen for personbefordring

50

93/C 19/19

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilføjelse til direktiv 77/388/EØF og introduktion af forenklingstiltag

53

93/C 19/20

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om Den Statistiske Aktivitetstilknyttede Produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

60

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab

60

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om rammeprogrammet for prioriterede aktioner vedrørende statistiske oplysninger 1993-1997

60

93/C 19/21

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om
— konklusioner og henstillinger vedrørende selskabsbeskatning fra et udvalg af uafhængige eksperter med Onno Ruding som formand, og
— Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet i lyset af Ruding-udvalgets rapport om retningslinjer for selskabsbeskatningen under udbygningen af det indre market

65

93/C 19/22

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om ændring af forslag til Rådets direktiv om afgifter på visse tunge lastvogne med henblik på dækning af transportinfrastrukturomkostningerne

71

93/C 19/23

ANDET TILLÆGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EG' s forbindelser med landene i Central- og Østeuropa: Bulgarien og Rumænien

74

93/C 19/24

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens 21. beretning om konkurrencepolitikken

90

93/C 19/25

TILLAEGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

97

93/C 19/26

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om den fælles markedsordning for bananer

99

93/C 19/27

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om supplerende finansiering af det 3. rammeprogram for Fællesskabets indsats inden for forskning og teknologisk udvikling (1990-1994)

106

93/C 19/28

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg

111

93/C 19/29

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Erhvervs- og samfundslivets interesseorganisationer i Central- og Østeuropa: rådgivende mekanismer

114

93/C 19/30

TILLÆGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Fællesskabets strukturpolitik - Status og perspektiver

118

93/C 19/31

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af ONP-vilkår inden for taletelefoni

126

93/C 19/32

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter

128

93/C 19/33

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om begrænsning af kuldioxidemissionen gennem en forbedring af energieffektiviteten (forslaget forelægges som led i SAVE- programmet)

134
DA


Top