EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 294, 13 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 294

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
13 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1320/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1321/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen om overeenkomstig Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad uitgewisselde informatie over voorvallen in de burgerluchtvaart op te nemen in een centraal register (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1322/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 458/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (Essobs) wat betreft de passende formaten voor de indiening van gegevens, de in te dienen resultaten en de criteria voor het meten van de kwaliteit van het Essobs-kernsysteem en de module over pensioengerechtigden

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1323/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat firocoxib betreft (1)

11

 

*

Verordening (EG) nr. 1324/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1325/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in zone Vb en VIb; EG-wateren van VIaN door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1326/2007 van de Commissie van 12 november 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in ICES-zone I en IIb door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

19

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europees Parlement en Raad

 

 

2007/726/EG

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

21

 

 

Raad

 

 

2007/727/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 8 november 2007 waarbij de Republiek Slovenië wordt gemachtigd om in het belang van de Europese Gemeenschap het Protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie te bekrachtigen

23

 

 

2007/728/EG

 

*

Besluit van de Raad van 8 november 2007 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

25

 

 

Commissie

 

 

2007/729/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 7 november 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 90/539/EEG, 92/35/EEG, 92/119/EEG, 93/53/EEG, 95/70/EG, 2000/75/EG, 2001/89/EG en 2002/60/EG van de Raad en de Beschikkingen 2001/618/EG en 2004/233/EG wat betreft de lijsten van nationale referentielaboratoria en rijksinstituten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1303/2007 van de Commissie van 5 november 2007 tot vaststelling van voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad betreffende de elektronische registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie (PB L 290 van 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top