EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 294, 13. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 294

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
13. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2007 af 12. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1322/2007 af 12. november 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 458/2007 om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS), for så vidt angår et passende indberetningsformat, de resultater, der skal indberettes, og kriterierne for måling af kvaliteten i forbindelse med basissystemet i ESSPROSS og modulet om pensionsmodtagere

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1323/2007 af 12. november 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår firocoxib (1)

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1324/2007 af 12. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1325/2007 af 12. november 2007 om forbud mod fiskeri efter sild i ICES-område V b og VI b og i EF-farvande i VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1326/2007 af 12. november 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II b fra fartøjer, der fører fransk flag

19

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2007/726/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 23. oktober 2007 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

21

 

 

Rådet

 

 

2007/727/EF

 

*

Rådets beslutning af 8. november 2007 om bemyndigelse af Republikken Slovenien til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere protokollen af 12. februar 2004 om ændring af Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område

23

 

 

2007/728/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

25

 

 

Kommissionen

 

 

2007/729/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF og 2002/60/EF samt af beslutning 2001/618/EF og 2004/233/EF for så vidt angår listerne over nationale referencelaboratorier og statsinstitutter (meddelt under nummer K(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1303/2007 af 5. november 2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (EUT L 290 af 8.11.2007)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top