EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:157:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 157, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598
L 157
47e jaargang
30 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving


InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*BESLUIT NR. 845/2004/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT NR. 163/2001/EG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN EEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR VAKMENSEN VAN DE EUROPESE AUDIOVISUELE PROGRAMMA-INDUSTRIE (MEDIA-OPLEIDING) (2001-2005) 1
*BESLUIT NR. 846/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 2000/821/EG VAN DE RAAD BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE ONTWIKKELING, DE DISTRIBUTIE EN DE PROMOTIE VAN EUROPESE AUDIOVISUELE WERKEN (MEDIA PLUS - ONTWIKKELING, DISTRIBUTIE EN PROMOTIE) (2001-2005) 4
*VERORDENING (EG) NR. 847/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 INZAKE ONDERHANDELINGEN OVER EN DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN INZAKE LUCHTDIENSTEN TUSSEN LIDSTATEN EN DERDE LANDEN 7
*BESLUIT NR. 848/2004/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT VASTSTELLING VAN EEN COMMUNAUTAIR ACTIEPROGRAMMA TER BEVORDERING VAN ORGANISATIES DIE OP EUROPEES NIVEAU OP HET GEBIED VAN DE GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN ACTIEF ZIJN 18
*RICHTLIJN 2004/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 21 APRIL 2004 HOUDENDE INTREKKING VAN BEPAALDE RICHTLIJNEN INZAKE LEVENSMIDDELENHYGIËNE EN TOT VASTSTELLING VAN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE PRODUCTIE EN HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN BEPAALDE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, EN TOT WIJZIGING VAN DE RICHTLIJNEN 89/662/EEG EN 92/118/EEG VAN DE RAAD EN VAN BESCHIKKING 95/408/EG VAN DE RAAD 33
*RICHTLIJN 2004/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 BETREFFENDE DE HANDHAVING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 45
*RICHTLIJN 2004/74/EG VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 2003/96/EG TENEINDE BEPAALDE LIDSTATEN TOE TE STAAN OM TIJDELIJKE VRIJSTELLINGEN OF VERLAGINGEN VAN DE BELASTINGNIVEAUS TOE TE PASSEN VOOR ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT 87
*RICHTLIJN 2004/75/EG VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 2003/96/EG WAARBIJ CYPRUS VOOR ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT TIJDELIJK BELASTINGVERLAGINGEN OF –VRIJSTELLINGEN MAG TOEPASSEN 100
*RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 2003/49/EG WAARBIJ BEPAALDE LIDSTATEN OVERGANGSPERIODEN MOGEN INSTELLEN VOOR DE TOEPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BELASTINGREGELING INZAKE UITKERINGEN VAN INTEREST EN ROYALTY'S TUSSEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN VAN VERSCHILLENDE LIDSTATEN 106

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
*(2004/465/EG)BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 INZAKE EEN FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE GEMEENSCHAP AAN DE VISSERIJCONTROLEPROGRAMMA'S VAN DE LIDSTATEN 114
*(2004/466/EC)BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 HOUDENDE OPNEMING IN HET GEMEENSCHAPPELIJK HANDBOEK VAN EEN BEPALING BETREFFENDE DOELGERICHTE GRENSCONTROLES OP BEGELEIDE MINDERJARIGEN 136

NL


Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top