EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0171

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/171 van de Commissie van 20 november 2015 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

OJ L 33, 10.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/171/oj

10.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 33/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/171 VAN DE COMMISSIE

van 20 november 2015

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (1), en met name artikel 15, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In punt 4 van aanbeveling 14-01 van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen („ICCAT”) inzake een meerjarig programma voor de instandhouding en het beheer van tropische tonijnen is bepaald dat vissersvaartuigen met een lengte over alles van 20 meter of meer die niet zijn opgenomen in het ICCAT-register van vaartuigen die op tropische tonijnen mogen vissen, worden beschouwd als niet gemachtigd om grootoog- en/of geelvintonijnen uit het ICCAT-verdragsgebied te bevissen, aan boord te houden, over te laden, te vervoeren, over te brengen, te verwerken of aan te landen. Krachtens artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie (2) geldt voor de toepassing van deze ICCAT-regel een vrijstelling van de aanlandingsverplichting als bedoeld in artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013, zij het alleen met betrekking tot grootoogtonijn. Aangezien in de praktijk bijvangsten van geelvintonijn mogelijk zijn in andere visserijen die niet gericht op geelvintonijn vissen en die onderworpen zijn aan de aanlandingsverplichting, moet artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 worden gewijzigd zodat daaronder naast grootoogtonijn ook geelvintonijn valt.

(2)

Artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 voorziet in een afwijking van de aanlandingsverplichting voor blauwvintonijn onder de minimummaten als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad (3). De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 302/2009 genoemde minimummaten zijn 30 kg en 115 cm. In artikel 9, leden 2 en 8, van die verordening is echter voorzien in een andere minimumgrootte voor blauwvintonijn wanneer de vis i) in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt gevangen door met de hengel of de sleeplijn vissende vaartuigen; ii) in de Adriatische zee wordt gevangen voor kweekdoeleinden; en iii) in de Middellandse Zee wordt gevangen in het kader van de ambachtelijke kustvisserij op verse vis door vaartuigen die met de hengel, de beug en de handlijn vissen. Artikel 4, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 moet worden gewijzigd om er de in artikel 9, leden 2 en 8, van Verordening (EG) nr. 302/2009 bedoelde minimummaten van 30 kg en 115 cm in op te nemen.

(3)

Artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 voorziet in afwijkingen van de aanlandingsverplichting met betrekking tot zwaardvis (Xiphias gladius) in de Noord-Atlantische Oceaan. Aangezien punt 9 van ICCAT-aanbeveling 13-02 inzake de instandhouding van Noord-Atlantische zwaardvis van toepassing is op zwaardvis die in het hele gebied van de Atlantische Oceaan wordt gevangen of aangeland, moet dat artikel worden gewijzigd om het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot de hele Atlantische Oceaan.

(4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 moet derhalve dienovereenkomstig worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Grootoog- en geelvintonijn

1.   Dit artikel is van toepassing op grootoogtonijn (Thunnus obesus) en geelvintonijn (Thunnus albacares) in de Atlantische Oceaan.

2.   In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 mogen vissersvaartuigen met een lengte over alles van 20 meter of meer die niet zijn opgenomen in het register van gemachtigde grootoog- en geelvintonijnvaartuigen van de ICCAT geen grootoog- en geelvintonijn bevissen, aan boord houden, overladen, vervoeren, overbrengen, verwerken of aanlanden in de Atlantische Oceaan.”.

2)

Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is het verboden om blauwvintonijn te bevissen, aan boord te houden, over te laden, te vervoeren, te verwerken, aan te landen, over te brengen, te verkopen, uit te stallen of te koop aan te bieden:

a)

wanneer die kleiner is dan de minimummaat als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 302/2009, of

b)

in de in artikel 9, leden 2 en 8, van Verordening (EG) nr. 302/2009 bedoelde gevallen, wanneer die kleiner is dan de in artikel 9, leden 2 en 8, van die verordening bedoelde minimummaten.”.

3)

Artikel 5, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Dit artikel is van toepassing op zwaardvis (Xiphias gladius) in de Atlantische Oceaan.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (PB L 16 van 23.1.2015, blz. 23).

(3)  Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad van 6 april 2009 betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2009 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1559/2007 (PB L 96 van 15.4.2009, blz. 1).


Top