EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0171

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/171 av den 20 november 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

OJ L 33, 10.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/171/oj

10.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/171

av den 20 november 2015

om ändring av den delegerade förordningen (EU) 2015/98 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rekommendation 14–01 fjärde stycket från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (nedan kallad Iccat) om ett flerårigt bevarande- och förvaltningsprogram för tropisk tonfisk bör fiskefartyg med en längd över allt på 20 meter eller mer som inte är införda i Iccats register över godkända fartyg för tropisk tonfisk inte fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa storögd tonfisk eller gulfenad tonfisk i Iccats konventionsområde. Enligt artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 (2) undantas denna Iccat-regel från tillämpningen av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, men endast med avseende på storögd tonfisk. Eftersom bifångst av gulfenad tonfisk i praktiken är möjlig i fisken som inte inriktar sig på gulfenad tonfisk som är föremål för landningsskyldigheten, bör artikel 3 i den delegerade förordningen (EU) 2015/98 ändras för att omfatta gulfenad tonfisk utöver storögd tonfisk.

(2)

Artikel 4.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/98 föreskriver ett undantag från landningsskyldigheten för blåfenad tonfisk som understiger den minsta storlek som anges i artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 302/2009 (3). Den minsta storlek som fastställs i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 302/2009 är 30 kg eller 115 cm. Artikel 9.2 och 9.8 i den förordningen föreskriver dock en annan minsta storlek för blåfenad tonfisk som fångas i) i östra Atlanten av spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg, ii) i Adriatiska havet i odlingssyfte, samt iii) i Medelhavet av spöfiskefartyg, långrevsfartyg och fartyg med handlinor vid kustnära icke-industriellt fiske efter färsk fisk. Artikel 4.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/98 bör ändras så att den omfattar de minimistorlekar under 30 kg eller 115 cm som fastställs i artikel 9.2 och 9.8 i förordning (EG) nr 302/2009.

(3)

Artikel 5 i den delegerade förordningen (EU) 2015/98 föreskriver undantag från landningsskyldigheten för svärdfisk (Xiphias gladius) i Nordatlanten. Eftersom Iccats rekommendation 13–02 nionde stycket om bevarande av svärdfisk i Nordatlanten är tillämplig på svärdfisk som fångats eller landats i hela Atlanten, bör den artikeln ändras till att omfatta hela Atlanten.

(4)

Den delegerade förordningen (EU) 2015/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den delegerade förordningen (EU) 2015/98 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Storögd och gulfenad tonfisk

1.   Denna artikel ska tillämpas på storögd tonfisk (Thunnus obesus) och gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) i Atlanten.

2.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fiskefartyg med en längd över allt på 20 meter eller mer som inte är införda i Iccats register över godkända fartyg för storögd tonfisk inte fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa storögd tonfisk och gulfenad tonfisk i Atlanten.”

2.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska det vara förbjudet att fiska efter, behålla ombord, lasta om, överföra, landa, transportera, lagra, sälja, ställa ut eller utbjuda till försäljning blåfenad tonfisk:

a)

under den minsta storlek som fastställs i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 302/2009, eller

b)

i de situationer som avses i artikel 9.2 och 9.8 i förordning (EG) nr 302/2009, under de minsta storlekar som fastställs i den artikeln 9.2 och 9.8.”

3.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Denna artikel ska tillämpas på svärdfisk (Xiphias gladius) i Atlanten.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/98 av den 18 november 2014 om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (EUT L 16, 23.1.2015, s. 23).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, ändring av förordning (EG) nr 43/2009 och upphävande av förordning (EG) nr 1559/2007 (EUT L 96, 15.4.2009, s. 1).


Top