EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0631

2013/631/EU: Besluit van de Commissie van 29 oktober 2013 inzake de overeenstemming van de eenheidstarieven voor heffingszones voor 2014 met artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7095)

PB L 289 van 31.10.2013, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2015; opgeheven door 32015D0290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/631/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/68


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 29 oktober 2013

inzake de overeenstemming van de eenheidstarieven voor heffingszones voor 2014 met artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7095)

(2013/631/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtvaartnavigatiedienstenverordening”) (1), en met name artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 (2) van de Commissie van 3 mei 2013 is een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten vastgesteld. Het gemeenschappelijke heffingenstelsel is een integraal element voor het bereiken van de doelstellingen van de prestatieregeling als vastgesteld op grond van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 van de Commissie (4).

(2)

Bij Besluit 2011/121/EU van de Commissie (5) zijn EU-wijde prestatiedoelen vastgesteld, inclusief een kosteneffectiviteitsdoelstelling voor het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten voor de periode 2012-2014. Bij brieven van 19 juli 2012 en 17 december 2012 heeft de Commissie de lidstaten ervan in kennis gesteld dat hun herziene prestatieplannen en -doelen consistent zijn met en op passende wijze bijdragen tot de EU-wijde prestatiedoelen. De kostenefficiëntiedoelstellingen worden uitgedrukt in termen van vastgestelde eenheidstarieven.

(3)

In artikel 17, lid 1, onder c), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 is bepaald dat de Commissie de eenheidstarieven voor heffingszones voor 2014, die uiterlijk op 1 juni 2013 door de lidstaten bij de Commissie moesten worden ingediend overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van artikel 9, leden 1 en 2, van die verordening, moet toetsen. Bij deze toetsing wordt gecontroleerd of de eenheidstarieven voor 2014 in overeenstemming zijn met Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013.

(4)

De Commissie heeft de toetsing van de eenheidstarieven voor heffingszones voor 2014 uitgevoerd met de steun van het prestatiebeoordelingsorgaan (PBO) en het Eurocontrol Central Route Charges Office, waarbij zij gebruik heeft gemaakt van de gegevens en aanvullende informatie die tegen juni 2013 door de lidstaten moesten worden ingediend. Bij de beoordeling is ook rekening gehouden met de uitleg die is verstrekt en de correcties die zijn aangebracht vóór de overlegvergadering die op 26 juni 2013 is gehouden, zoals bepaald in artikel 9, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013, en met latere correspondentie tussen de Commissie en Denemarken, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Malta, Nederland, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

(5)

Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland en Roemenië hebben voorgesteld de aanpassingen die voorzien zijn in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 volledig of gedeeltelijk te compenseren om het eenheidstarief te verlagen of op een bepaald niveau te behouden, hetgeen in het belang is van gebruikers van het luchtruim. Deze bedragen mogen daarom niet worden teruggevorderd in de daaropvolgende jaren.

(6)

De Commissie stelt vast dat Spanje voornemens is een overgangsbepaling toe te passen overeenkomstig artikel 2 van Verordening van de Commissie (EU) 1191/2010 (6). De Commissie heeft de door Spanje verstrekte informatie op dit gebied geverifieerd en is het ermee eens dat Spanje voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van Verordening (EU) 1191/2010 en kan besluiten om de bepaalde kosten van verleners van luchtvaartnavigatiediensten vrij te stellen van artikel 11 bis, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie (7). Het verkeersrisicodelingsmechanisme, waarbij de winsten of verliezen die voortvloeien uit een verschil tussen werkelijke diensteenheden en voorspelde diensteenheden volgens een verhouding 30/70 wordt verdeeld tussen de verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de gebruikers van het luchtruim, moet daarom al worden toegepast na een verschil van 0 % in plaats van na een verschil van 2 %. In overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EU) 1191/2010 en de door Spanje besloten vermindering van het eenheidstarief voor het jaar 2012 is deze vrijstelling beperkt tot de verkeersrisicodeling met betrekking tot de omzet van dat jaar. Spanje is voornemens de daaruit voortvloeiende overdracht te spreiden over de volgende jaren, beginnende vanaf 2015.

(7)

In artikel 17, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 is bepaald dat de Commissie de betrokken lidstaten in kennis stelt als de eenheidstarieven voldoen aan Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013.

(8)

De kennisgeving dat de tarieven voor heffingszones in overeenstemming zijn met Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 mag geen afbreuk doen aan artikel 16 van Verordening (EG) nr. 550/2004.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidstarieven voor heffingszones voor 2014 in de bijlage bij dit besluit zijn in overeenstemming met Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 (EU) nr. 391/2013.

Artikel 2

De kennisgeving dat de tarieven voor heffingszones in overeenstemming zijn met Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 mag geen afbreuk doen aan artikel 16 van Verordening (EG) nr. 550/2004.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2013.

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10.

(2)  Verordening (EU) nr. 391/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PB L 128 van 9.5.2013, blz. 31).

(3)  Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim („de kaderverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PB L 128 van 9.5.2013, blz. 1).

(5)  Besluit 2011/121/EU van de Commissie van 21 februari 2011 inzake de vaststelling van EU-wijde prestatiedoelen en waarschuwingsdrempels voor het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten voor de periode 2012-2014 (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 16).

(6)  Verordening (EU) nr. 1191/2010 van de Commissie van 16 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1794/2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PB L 333 van 17.12.2010, blz. 6).

(7)  Verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie van 6 december 2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PB L 341 van 7.12.2006, blz. 3).


BIJLAGE

Heffingszone

En-route-eenheidstarief voor 2014

in nationale munt (1)

(ISO-code)

België en Luxemburg

72,04 EUR

Bulgarije

73,50 BGN

Tsjechië

1 198,16 CZK

Denemarken

537,56 DKK

Duitsland

77,32 EUR

Estland

23,97 EUR

Ierland

30,62 EUR

Griekenland

34,53 EUR

Continentaal Spanje

71,69 EUR

Spanje (Canarische Eilanden)

58,36 EUR

Frankrijk

65,77 EUR

Italië

78,83 EUR

Cyprus

38,41 EUR

Letland

19,99 LVL

Litouwen

162,08 LTL

Hongarije

13 190,76 HUF

Malta

27,61 EUR

Nederland

66,47 EUR

Oostenrijk

73,39 EUR

Polen

148,89 PLN

Portugal — Lissabon

38,74 EUR

Roemenië

168,83 RON

Slovenië

67,46 EUR

Slowakije

60,04 EUR

Finland

52,06 EUR

Zweden

638,85 SEK

Verenigd Koninkrijk

70,46 GBP


(1)  Deze eenheidstarieven omvatten niet het administratief eenheidstarief waarnaar wordt verwezen in artikel 18 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 en dat van toepassing is op de landen die partij zijn bij de multilaterale Eurocontrolovereenkomst met betrekking tot routeheffingen


Top