EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0010

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen Voor de EER relevante tekst

OJ L 12, 15.1.2011, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 42 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj

15.1.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 12/1


VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE

van 14 januari 2011

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a), c), d), e), f), h), i) en j),

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1935/2004 bevat de algemene beginselen voor het wegnemen van de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten betreffende materialen die met levensmiddelen in contact komen. Artikel 5, lid 1, van die verordening voorziet in de vaststelling van bijzondere maatregelen voor groepen materialen en voorwerpen en beschrijft in detail de procedure voor de toelating van stoffen op EU-niveau wanneer een bijzondere maatregel voorziet in de opstelling van een lijst van toegelaten stoffen.

(2)

Deze verordening is een bijzondere maatregel in de zin van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1935/2004. Bij deze verordening moeten voor materialen en voorwerpen van kunststof de bijzondere voorschriften worden vastgesteld die moeten worden toegepast voor het veilige gebruik daarvan en moet Richtlijn 2002/72/EG van de Commissie van 6 augustus 2002 inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (2) worden ingetrokken.

(3)

Richtlijn 2002/72/EG bevat de basisvoorschriften voor het vervaardigen van materialen en voorwerpen van kunststof. Die richtlijn is zesmaal op belangrijke punten gewijzigd. Voor de duidelijkheid moet de tekst geconsolideerd worden, waarbij overbodige en verouderde delen worden geschrapt.

(4)

Richtlijn 2002/72/EG en de wijzigingen daarvan zijn destijds zonder grote aanpassingen in nationale wetgeving omgezet. De omzetting in nationaal recht vergt doorgaans een periode van twaalf maanden. Als de lijsten van monomeren en additieven worden gewijzigd om nieuwe stoffen toe te laten, leidt deze omzettingsduur tot vertraging bij de toelating, waardoor de innovatie wordt geremd. Daarom is het wenselijk om de voorschriften voor materialen en voorwerpen van kunststof op te nemen in een verordening, die rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten.

(5)

Richtlijn 2002/72/EG is van toepassing op materialen en voorwerpen die uitsluitend van kunststof gemaakt zijn en op pakkingen van kunststof in deksels. Vroeger waren dit de belangrijkste toepassingen van kunststoffen op de markt. De laatste jaren worden kunststoffen, behalve voor materialen en voorwerpen die uitsluitend daaruit bestaan, echter ook in combinatie met andere materialen gebruikt in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen. De voorschriften voor het gebruik van vinylchloride-monomeer in Richtlijn 78/142/EEG van de Raad van 30 januari 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake materialen en voorwerpen die vinylchloride-monomeer bevatten en bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen (3) gelden al voor alle kunststoffen. Daarom is het wenselijk het toepassingsgebied van deze verordening uit te breiden tot lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen.

(6)

Materialen en voorwerpen van kunststof kunnen bestaan uit diverse lagen van kunststof die met kleefstoffen aan elkaar zijn bevestigd. Materialen en voorwerpen van kunststof kunnen ook bedrukt zijn of voorzien van een organische of anorganische deklaag. Materialen en voorwerpen van kunststof die bedrukt of van een deklaag voorzien zijn of die met kleefstoffen zijn vervaardigd, moeten binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Kleefstoffen, deklagen en drukinkten bestaan niet noodzakelijkerwijs uit dezelfde stoffen als kunststoffen. Verordening (EG) nr. 1935/2004 biedt de mogelijkheid om bijzondere maatregelen vast te stellen voor kleefstoffen, deklagen en drukinkten. Daarom moet het bij materialen en voorwerpen van kunststof die bedrukt, van een deklaag voorzien of met kleefstoffen vervaardigd zijn, toegestaan zijn dat die bedrukking, deklaag of kleeflaag andere stoffen bevat dan op EU-niveau voor kunststoffen zijn toegelaten. Voor die lagen kunnen andere voorschriften van de Unie of de lidstaten gelden.

(7)

Kunststoffen en ionenwisselaarharsen, rubber en siliconen zijn macromoleculaire stoffen die door polymerisatie zijn verkregen. Verordening (EG) nr. 1935/2004 biedt de mogelijkheid om bijzondere maatregelen vast te stellen voor ionenwisselaarharsen, rubber en siliconen. Aangezien die materialen uit andere stoffen dan kunststoffen bestaan en andere fysische en chemische eigenschappen hebben, zijn daarvoor bijzondere voorschriften nodig en moet worden gepreciseerd dat zij buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

(8)

Kunststoffen zijn vervaardigd van monomeren en andere uitgangsstoffen, die een chemische reactie ondergaan waarbij een macromoleculaire structuur, het polymeer, wordt gevormd, dat de voornaamste structurele component van de kunststoffen is. Aan het polymeer worden additieven toegevoegd om bepaalde technologische effecten teweeg te brengen. Het polymeer als zodanig is een inerte structuur met hoge molecuulmassa. Aangezien stoffen met een molecuulmassa van meer dan 1 000 Da doorgaans niet in het lichaam kunnen worden opgenomen is het potentiële gezondheidsrisico als gevolg van het polymeer zelf zeer gering. Er kunnen gezondheidsrisico’s optreden door monomeren of andere uitgangsstoffen die niet of niet volledig gereageerd hebben of door additieven met een lage molecuulmassa die door migratie uit het materiaal van kunststof dat met levensmiddelen in contact komt, in die levensmiddelen terechtkomen. Daarom moet het risico van monomeren, andere uitgangsstoffen en additieven worden beoordeeld en moeten zij worden toegelaten voordat zij bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt.

(9)

De risicobeoordeling van een stof door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moet betrekking hebben op de stof zelf, relevante verontreinigingen en bij het beoogde gebruik te verwachten reactie- en afbraakproducten. De risicobeoordeling moet ook betrekking hebben op de potentiële migratie onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden en de toxiciteit. Op grond van de risicobeoordeling moeten bij de toelating zo nodig specificaties voor de stof en beperkingen voor het gebruik, kwantitatieve beperkingen of migratielimieten worden vastgesteld om de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp te waarborgen.

(10)

Er zijn op EU-niveau nog geen voorschriften vastgesteld voor de risicobeoordeling en het gebruik van kleurstoffen in kunststoffen. Daarom moet het gebruik daarvan onder de nationale wetgeving blijven vallen. Deze situatie moet later opnieuw worden beoordeeld.

(11)

Oplosmiddelen die bij de vervaardiging van kunststoffen worden gebruikt om een geschikt reactiemilieu te vormen, zullen in de loop van het vervaardigingsproces waarschijnlijk worden verwijderd, omdat zij doorgaans vluchtig zijn. Er zijn op EU-niveau nog geen voorschriften vastgesteld voor de risicobeoordeling en het gebruik van oplosmiddelen bij de vervaardiging van kunststoffen. Daarom moet het gebruik daarvan onder de nationale wetgeving blijven vallen. Deze situatie moet later opnieuw worden beoordeeld.

(12)

Kunststoffen kunnen ook worden gemaakt van synthetische of natuurlijke macromoleculaire structuren die een chemische reactie met andere uitgangsstoffen ondergaan om een gemodificeerd macromolecuul te vormen. De gebruikte synthetische macromoleculen zijn vaak tussenstructuren, die niet volledig gepolymeriseerd zijn. Er kunnen risico’s voor de gezondheid ontstaan door migratie van andere voor het modificeren van het macromolecuul gebruikte uitgangsstoffen die niet of niet volledig gereageerd hebben of van macromoleculen die niet volledig gereageerd hebben. Daarom moet het risico van de bij de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen gebruikte andere uitgangsstoffen en macromoleculen worden beoordeeld en moeten zij worden toegelaten voordat zij bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt.

(13)

Kunststoffen kunnen ook worden vervaardigd door micro-organismen die door fermentatieprocessen van uitgangsstoffen macromoleculaire structuren maken. Het gevormde macromolecuul komt vrij in een medium of wordt geëxtraheerd. Er kunnen risico’s voor de gezondheid ontstaan door migratie van uitgangsstoffen die niet of niet volledig gereageerd hebben of van tussenproducten of bijproducten van het fermentatieproces. In dit geval moet het risico van het eindproduct worden beoordeeld en moet dit worden toegelaten voordat het bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof wordt gebruikt.

(14)

Richtlijn 2002/72/EG bevat verschillende lijsten van monomeren en andere uitgangsstoffen en van additieven die voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof zijn toegelaten. Voor monomeren, andere uitgangsstoffen en additieven is de EU-lijst nu volledig, wat betekent dat alleen stoffen die op EU-niveau zijn toegelaten, gebruikt mogen worden. Er hoeven dus geen aparte lijsten meer voor monomeren en andere uitgangsstoffen, respectievelijk additieven te zijn naargelang hun toelatingsstatus. Aangezien sommige stoffen als monomeer of andere uitgangsstof en tevens als additief kunnen worden gebruikt, moet er voor de duidelijkheid één lijst van toegelaten stoffen worden gepubliceerd, met vermelding van de functie of functies waarvoor elke stof is toegelaten.

(15)

Polymeren kunnen niet alleen worden gebruikt als voornaamste structurele component van kunststoffen, maar ook als additief om bepaalde technologische effecten in de kunststof te verkrijgen. Als zo’n polymeer additief identiek is aan een polymeer dat de voornaamste structurele component van een kunststof kan zijn, mag ervan worden uitgegaan dat het risico van het polymere additief beoordeeld is als de monomeren al beoordeeld en toegelaten zijn. In dat geval hoeft het polymere additief niet toegelaten te worden, maar kan het worden gebruikt op grond van de toelating van de monomeren en andere uitgangsstoffen ervan. Als zo’n polymeer additief niet identiek is aan een polymeer dat de voornaamste structurele component van een kunststof kan zijn, mag er niet van worden uitgegaan dat het risico van het polymere additief beoordeeld is als de monomeren al beoordeeld zijn. In dat geval moet het risico van de fractie van het polymere additief met een molecuulmassa kleiner dan 1 000 Da worden beoordeeld en moet het additief worden toegelaten voordat het bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof wordt gebruikt.

(16)

In het verleden werd geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen additieven die een functie in het uiteindelijke polymeer hebben en polymerisatiehulpmiddelen, die alleen een functie hebben bij het vervaardigingsproces en niet bedoeld zijn om in het afgewerkte voorwerp achter te blijven. Sommige stoffen die als polymerisatiehulpmiddel dienen, zijn in het verleden al in de onvolledige lijst van additieven opgenomen. Deze polymerisatiehulpmiddelen moeten op de EU-lijst van toegelaten stoffen blijven staan. Gepreciseerd moet echter worden dat het gebruik van andere polymerisatiehulpmiddelen mogelijk blijft, met inachtneming van de nationale wetgeving. Deze situatie moet later opnieuw worden beoordeeld.

(17)

Op de EU-lijst staan de stoffen die voor de vervaardiging van kunststoffen zijn toegelaten. Stoffen als zuren, alcoholen en fenolen kunnen ook in de vorm van zouten voorkomen. Daar de zouten in de maag in de regel weer in het zuur, de alcohol of het fenol worden omgezet, moeten zouten met kationen die een veiligheidsbeoordeling hebben ondergaan, in principe tegelijk met het zuur, de alcohol of het fenol worden toegelaten. In sommige gevallen, wanneer uit de veiligheidsbeoordeling bezwaren tegen het gebruik van de vrije zuren naar voren komen, moeten alleen de zouten worden toegestaan door in de lijst de naam te vermelden als „… zuur/zuren, zouten”.

(18)

Stoffen die bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, kunnen verontreinigingen als gevolg van het vervaardigings- of extractieproces bevatten. Die verontreinigingen worden onbedoeld samen met de stof bij de vervaardiging van de kunststof toegevoegd (niet opzettelijk toegevoegde stoffen). Voor zover zij relevant zijn voor de risicobeoordeling moeten de belangrijkste verontreinigingen van een stof in aanmerking genomen worden en zo nodig in de specificaties van de stof worden vermeld. Het is echter onmogelijk om alle verontreinigingen in de toelating te vermelden en in aanmerking te nemen. Daarom kunnen zij in het materiaal of voorwerp aanwezig zijn zonder dat zij op de EU-lijst staan.

(19)

Bij de vervaardiging van polymeren worden stoffen gebruikt om de polymerisatiereactie op gang te brengen, zoals katalysatoren, en de reactie te regelen, zoals ketenoverdragers, ketenverlengers en ketenstoppers. Deze stoffen die de polymerisatie direct beïnvloeden, worden in uiterst kleine hoeveelheden gebruikt en worden niet geacht in het uiteindelijke polymeer achter te blijven. Daarom hoeven zij vooralsnog geen toelatingsprocedure op EU-niveau te doorlopen. De eventuele gezondheidsrisico’s in het afgewerkte materiaal of voorwerp door het gebruik van deze stoffen moeten door de fabrikant worden beoordeeld overeenkomstig internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.

(20)

Bij de vervaardiging en het gebruik van materialen en voorwerpen van kunststof kunnen reactie- en afbraakproducten ontstaan. Die reactie- en afbraakproducten zijn niet opzettelijk in de kunststof aanwezig. Voor zover zij relevant zijn voor de risicobeoordeling moeten de belangrijkste reactie- en afbraakproducten van de beoogde toepassing van een stof in aanmerking genomen worden en in de beperkingen betreffende de stof worden vermeld. Het is echter onmogelijk om alle reactie- en afbraakproducten in de toelating te vermelden en in aanmerking te nemen. Daarom hoeven zij niet afzonderlijk in de EU-lijst worden opgenomen. De eventuele gezondheidsrisico’s in het afgewerkte materiaal of voorwerp door reactie- en afbraakproducten moeten door de fabrikant worden beoordeeld overeenkomstig internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.

(21)

Voordat de EU-lijst van additieven werd opgesteld, konden andere dan op EU-niveau toegelaten additieven bij de vervaardiging van kunststoffen worden gebruikt. Voor de additieven die in de lidstaten toegestaan waren, is de termijn voor de indiening van de gegevens voor de veiligheidsbeoordeling door de EFSA met het oog op de opneming daarvan in de EU-lijst op 31 december 2006 verstreken. Additieven waarvoor binnen deze termijn een geldige aanvraag was ingediend, zijn in een voorlopige lijst opgenomen. Voor een aantal additieven op de voorlopige lijst is nog geen beslissing over hun toelating op EU-niveau genomen. Die additieven moeten nog overeenkomstig de nationale wetgeving gebruikt kunnen blijven worden totdat hun evaluatie is afgerond en een beslissing over opname in de EU-lijst is genomen.

(22)

Wanneer een op de voorlopige lijst voorkomend additief in de EU-lijst wordt opgenomen of wanneer wordt besloten om het niet in de EU-lijst op te nemen, moet dat additief uit de voorlopige lijst van additieven worden geschrapt.

(23)

Bij nieuwe technologieën worden stoffen met een uiterst kleine deeltjesgrootte geproduceerd, waarvan de chemische en fysische eigenschappen aanzienlijk verschillen van die van grotere deeltjes; het gaat hier bijvoorbeeld om nanodeeltjes. Deze verschillen in eigenschappen kunnen leiden tot verschillen in de toxiciteit en daarom moeten deze stoffen van geval tot geval door de EFSA op hun risico worden beoordeeld, totdat meer bekend is over deze nieuwe technologie. Daarom moet gepreciseerd worden dat toelatingen die gebaseerd zijn op de risicobeoordeling van de gebruikelijke deeltjesgrootte van een stof niet van toepassing zijn op synthetische nanodeeltjes.

(24)

Op grond van de risicobeoordeling moeten bij de toelating zo nodig specifieke migratielimieten worden vastgesteld om de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp te waarborgen. Als een additief dat voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof toegelaten is, tegelijkertijd als levensmiddelenadditief of aromastof is toegelaten, moet ervoor worden gezorgd dat de samenstelling van het levensmiddel door het vrijkomen van de stof niet op onaanvaardbare wijze verandert. Daarom mag het vrijkomen van zo’n additief of aromastof voor tweeledig gebruik niet leiden tot een technologisch effect in het levensmiddel, tenzij dat zo bedoeld is en het materiaal dat met levensmiddelen in contact komt, voldoet aan de voorschriften voor actieve materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen in Verordening (EG) nr. 1935/2004 en Verordening (EG) nr. 450/2009 van de Commissie van 29 mei 2009 betreffende actieve en intelligente materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (4). Waar van toepassing moeten de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelen (5) en Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (6) in acht worden genomen.

(25)

Volgens artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1935/2004 mogen materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen geen stoffen afgeven die tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen leiden. Door toepassing van goede fabricagemethoden is het mogelijk materialen van kunststof zodanig te vervaardigen dat zij niet meer dan 10 mg stoffen per dm2 oppervlakte van het kunststofmateriaal afgeven. Als de risicobeoordeling van een bepaalde stof geen aanleiding geeft om een lager niveau vast te stellen, moet deze waarde worden gekozen als algemene limiet voor de inertheid van een materiaal van kunststof, de totale migratielimiet. Om bij de controle op de naleving van de totale migratielimiet vergelijkbare resultaten te verkrijgen moeten de testen worden uitgevoerd onder gestandaardiseerde testomstandigheden, waaronder de duur van de test, de temperatuur en het testmedium (levensmiddelsimulant), onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden van het materiaal of voorwerp van kunststof.

(26)

De totale migratielimiet van 10 mg per dm2 komt voor een kubusvormige verpakking met 1 kg levensmiddel neer op een migratie van 60 mg per kg levensmiddel. Voor kleine verpakkingen, waarbij de verhouding tussen oppervlakte en volume groter is, wordt de migratie naar het levensmiddel groter. Voor zuigelingen en peuters, die per kilogram lichaamsgewicht meer voedsel eten dan volwassenen en nog geen gevarieerde voeding hebben, moeten er bijzondere bepalingen komen om de inname van stoffen die migreren uit materialen die met levensmiddelen in contact komen, te beperken. Om voor verpakkingen van klein volume dezelfde bescherming mogelijk te maken als voor verpakkingen van groot volume, moet de totale migratielimiet voor materialen die met levensmiddelen in contact komen en bedoeld zijn voor het verpakken van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, gekoppeld worden aan de limiet in het levensmiddel en niet aan de oppervlakte van de verpakking.

(27)

Sinds enkele jaren worden er materialen van kunststof voor contact met levensmiddelen ontwikkeld die niet uit slechts één kunststof, maar uit tot wel 15 verschillende lagen van kunststof bestaan, om een optimale functionaliteit en bescherming van het levensmiddel te verkrijgen en tegelijkertijd de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. Bij dergelijke meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof kunnen de lagen door een functionele sperlaag van het levensmiddel gescheiden zijn. Deze laag vorm een barrière in materialen of voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen en voorkomt dat stoffen van achter die barrière naar het levensmiddel migreren. Achter een functionele sperlaag mogen niet-toegelaten stoffen worden gebruikt, mits die aan bepaalde criteria voldoen en de migratie ervan onder een gegeven aantoonbaarheidsgrens blijft. Met het oog op levensmiddelen voor zuigelingen en andere bijzonder gevoelige personen en gelet op de grote analysetolerantie van migratieanalyses moet voor de migratie van niet-toegelaten stoffen door een functionele sperlaag een maximum van 0,01 mg/kg in levensmiddelen worden vastgesteld. Stoffen die mutageen, kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn, mogen niet zonder voorafgaande toelating worden gebruikt in materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen en daarop dient het principe van de functionele sperlaag dan ook niet van toepassing te zijn. Nieuwe technologieën waarmee stoffen met uiterst kleine deeltjesgrootte worden geproduceerd waarvan de chemische en fysische eigenschappen aanzienlijk verschillen van die van grotere deeltjes, bijvoorbeeld nanodeeltjes, moeten wat hun risico betreft van geval tot geval worden beoordeeld totdat meer informatie over deze nieuwe technologie bekend is. Daarop dient het principe van de functionele sperlaag dan ook niet van toepassing te zijn.

(28)

Sinds enkele jaren worden er materialen en voorwerpen voor contact met levensmiddelen ontwikkeld die bestaan uit een combinatie van verschillende materialen, om een optimale functionaliteit en bescherming van het levensmiddel te verkrijgen en tegelijkertijd de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. De lagen van kunststof in deze meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen moeten aan dezelfde samenstellingseisen voldoen als lagen van kunststof die niet met andere materialen gecombineerd zijn. Voor lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal die door een functionele sperlaag van het levensmiddel gescheiden zijn, moet het principe van de functionele sperlaag gelden. Aangezien de lagen van kunststof met andere materialen gecombineerd worden en voor die andere materialen nog geen bijzondere maatregelen op EU-niveau zijn vastgesteld, kunnen er voor de afgewerkte meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen nog geen voorschriften worden gegeven. Daarom dienen er geen specifieke migratielimieten en totale migratielimiet te gelden, behalve voor vinylchloride-monomeer, waarvoor al een dergelijke beperking geldt. Bij ontbreken van een bijzondere maatregel op EU-niveau voor het gehele meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materiaal of voorwerp mogen de lidstaten nationale bepalingen handhaven of vaststellen, mits die in overeenstemming zijn met het Verdrag.

(29)

Krachtens artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1935/2004 moeten materialen en voorwerpen waarvoor bijzondere maatregelen gelden, vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat zij aan de desbetreffende voorschriften voldoen. Om de coördinatie en verantwoordelijkheid van de leveranciers in elk stadium van de vervaardiging, ook in dat van de uitgangsstoffen, te vergroten moeten de verantwoordelijke personen in een verklaring van overeenstemming die zij aan hun afnemers verstrekken, vastleggen dat de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd.

(30)

Voor deklagen, drukinkten en kleefstoffen bestaat nog geen specifieke EU-wetgeving, zodat hiervoor geen verklaring van overeenstemming hoeft te worden verstrekt. Wel moet voor deklagen, drukinkten en kleefstoffen die in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, aan de fabrikant van het afgewerkte voorwerp van kunststof de nodige informatie worden verstrekt zodat hij ervoor kan zorgen dat voor stoffen waarvoor in deze verordening migratielimieten zijn vastgesteld, aan die limieten wordt voldaan.

(31)

Volgens artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (7) moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor zorgen dat de levensmiddelen voldoen aan de geldende voorschriften. Daartoe moet met inachtneming van het vertrouwelijkheidsvereiste aan deze exploitanten toegang worden verleend tot de nodige gegevens om te waarborgen dat de migratie uit de materialen en voorwerpen naar de levensmiddelen aan de specificaties en beperkingen in de levensmiddelenwetgeving voldoet.

(32)

In elk stadium van de vervaardiging moeten bewijsstukken met betrekking tot de verklaring van overeenstemming beschikbaar zijn voor de handhavingsautoriteiten. De overeenstemming mag aan de hand van migratietesten worden aangetoond. Aangezien migratietesten ingewikkeld, duur en tijdrovend zijn, moet worden toegestaan dat de overeenstemming ook mag worden aangetoond aan de hand van berekeningen, met inbegrip van modellering, andere analyses en wetenschappelijke gegevens of argumenten indien de resultaten daarvan ten minste even stringent zijn als de migratietesten. De testresultaten moeten als valide worden beschouwd zolang de formuleringen en de procesomstandigheden constant blijven door toepassing van een kwaliteitsborgingssysteem.

(33)

Bij het testen van voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen is het voor sommige voorwerpen, zoals folies of deksels, vaak niet mogelijk om de oppervlakte te bepalen die met een gegeven volume levensmiddel in contact komt. Voor die voorwerpen moeten speciale voorschriften worden vastgesteld om de overeenstemming na te gaan.

(34)

Bij de vaststelling van migratielimieten wordt uitgegaan van de conventionele aanname dat een persoon van 60 kg lichaamsgewicht dagelijks 1 kg levensmiddel tot zich neemt en dat het levensmiddel verpakt wordt in een kubusvormige verpakking met een oppervlakte van 6 dm2 waaruit de stof vrijkomt. Voor heel kleine en heel grote verpakkingen wijkt de werkelijke oppervlakte-volumeverhouding van het verpakte levensmiddel sterkt af van de conventionele aanname. Daarom moet de oppervlakte daarvan worden genormaliseerd voordat de testresultaten met de migratielimieten worden vergeleken. Deze voorschriften moeten worden herzien wanneer er nieuwe gegevens over levensmiddelenverpakkingen beschikbaar zijn.

(35)

De specifieke migratielimiet is een maximaal toegestane hoeveelheid stof in een levensmiddel. Deze limiet moet waarborgen dat het materiaal dat met levensmiddelen in contact komt geen risico voor de gezondheid oplevert. De fabrikant moet ervoor zorgen dat materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, aan deze limieten voldoen wanneer zij onder de ongunstigste te verwachten omstandigheden met levensmiddelen in contact komen. Daarom moet worden nagegaan of materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, met de voorschriften in overeenstemming zijn en moeten er bepalingen voor dergelijke testen worden vastgesteld.

(36)

Levensmiddelen vormen een complexe matrix, waardoor de analyse van migrerende stoffen in het levensmiddel problematisch kan zijn. Daarom moeten testmedia worden aangewezen waarmee de overdracht van stoffen uit het materiaal van kunststof naar het levensmiddel wordt gesimuleerd. Zij moeten de belangrijkste fysische en chemische eigenschappen van levensmiddelen vertonen. Bij het gebruik van levensmiddelsimulanten moeten een standaardduur van de test en een standaardtemperatuur worden gekozen waarmee de migratie uit het voorwerp naar het levensmiddel zo goed mogelijk gereproduceerd wordt.

(37)

Om uit te maken welke levensmiddelsimulant voor bepaalde levensmiddelen geschikt is, moeten de chemische samenstelling en de fysische eigenschappen van het levensmiddel in aanmerking genomen worden. Voor bepaalde representatieve levensmiddelen zijn onderzoeksresultaten beschikbaar waarbij de migratie naar het levensmiddel vergeleken wordt met de migratie naar levensmiddelsimulanten. Aan de hand van die resultaten moeten levensmiddelsimulanten worden gekozen. Met name bij levensmiddelen die vet bevatten kan het met een levensmiddelsimulant verkregen resultaat soms een aanzienlijk te hoge waarde voor de migratie naar het levensmiddel te zien geven. In die gevallen moet het resultaat in de levensmiddelsimulant met een reductiecoëfficiënt kunnen worden gecorrigeerd.

(38)

Bij de bepaling van de blootstelling aan stoffen die migreren uit materialen die met levensmiddelen in contact komen werd uitgegaan van de conventionele aanname dat een persoon dagelijks 1 kg levensmiddelen tot zich neemt. De dagelijkse vetinname is echter niet meer dan 200 g. Voor lipofiele stoffen die alleen naar vet migreren, moet hier rekening mee worden gehouden. De specifieke migratie moet daarom worden gecorrigeerd met een correctiecoëfficiënt voor lipofiele stoffen overeenkomstig het advies van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (8) en het advies van de EFSA (9).

(39)

Voor de officiële controles moeten teststrategieën worden vastgesteld zodat de handhavingsautoriteiten doelmatige controles kunnen uitvoeren met optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Daarom moet onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen worden gemaakt van screeningsmethoden om de overeenstemming te controleren. Indien een materiaal of voorwerp niet met de voorschriften in overeenstemming is, moet dit met een controlemethode worden bevestigd.

(40)

In deze verordening moet de basisvoorschriften voor migratietesten worden vastgelegd. Aangezien dit een complexe problematiek is, kunnen in deze basisvoorschriften niet alle denkbare gevallen en bijzonderheden aan de orde komen die voor het uitvoeren van de testen nodig zijn. Daarom moet er een EU-leidraad worden opgesteld waarin uitvoeriger op de toepassing van de basisvoorschriften voor migratietesten wordt ingegaan.

(41)

De bijgewerkte voorschriften voor levensmiddelsimulanten en migratietesten van deze verordening komen in de plaats van die van Richtlijn 78/142/EEG en de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG van de Raad van 18 oktober 1982 betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (10).

(42)

Stoffen die in kunststoffen aanwezig zijn, maar niet in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, hebben niet per definitie een risicobeoordeling ondergaan omdat zij geen toelatingsprocedure hebben doorlopen. De desbetreffende exploitant moet de overeenstemming van deze stoffen met artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beoordelen overeenkomstig internationaal erkende wetenschappelijke beginselen, met inachtneming van de blootstelling als gevolg van materialen die met levensmiddelen in contact komen en andere bronnen.

(43)

Onlangs heeft de EFSA een aantal nieuwe monomeren, andere uitgangsstoffen en additieven positief beoordeeld, die nu aan de EU-lijst moeten worden toegevoegd.

(44)

Aangezien aan de EU-lijst nieuwe stoffen worden toegevoegd, moet deze verordening zo spoedig mogelijk van toepassing worden, zodat de fabrikanten zich aan de technische vooruitgang kunnen aanpassen en innovatie mogelijk wordt.

(45)

Sommige voorschriften voor migratietesten moeten in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden geactualiseerd. De handhavingsautoriteiten en het bedrijfsleven moeten hun huidige testmethoden aan die geactualiseerde voorschriften aanpassen. Om deze aanpassing mogelijk te maken is het wenselijk dat de geactualiseerde voorschriften pas twee jaar na de vaststelling van de verordening van toepassing worden.

(46)

Exploitanten staven hun verklaring van overeenstemming momenteel met bewijsstukken overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2002/72/EG. De verklaring van overeenstemming hoeft in principe alleen geactualiseerd te worden als ingrijpende wijzigingen in de productie tot veranderingen in de migratie leiden of als er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Om de exploitanten niet te veel te belasten moeten materialen die rechtmatig volgens de voorschriften van Richtlijn 2002/72/EG in de handel gebracht zijn, nog gedurende vijf jaar na de vaststelling van deze verordening in de handel gebracht kunnen worden met een verklaring van overeenstemming op basis van bewijsstukken overeenkomstig Richtlijn 2002/72/EG.

(47)

De analysemethoden voor het bepalen van de migratie en het restgehalte van vinylchloride-monomeer zoals beschreven in de Richtlijn 80/766/EEG van de Commissie van 8 juli 1980 tot vaststelling van de communautaire analysemethode voor de officiële controle van het gehalte aan vinylchloride-monomeer in materialen en voorwerpen die zijn bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (11) en Richtlijn 81/432/EEG van de Commissie van 29 april 1981 tot vaststelling van de communautaire analysemethode voor de officiële controle van het door materialen en voorwerpen aan levensmiddelen afgegeven vinylchloride (12) zijn verouderd. Analysemethoden moeten voldoen aan de criteria van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (13) inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. Daarom moeten de Richtlijnen 80/766/EEG en 81/432/EEG worden ingetrokken.

(48)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

1.   Deze verordening is een bijzondere maatregel in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1935/2004.

2.   In deze verordening worden specifieke voorschriften vastgesteld voor het vervaardigen en in de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof:

a)

die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, of

b)

die al met levensmiddelen in contact zijn, of

c)

waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij met levensmiddelen in contact komen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.   Deze verordening is van toepassing op materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en onder de volgende categorieën vallen:

a)

materialen en voorwerpen, alsmede delen daarvan, die uitsluitend uit kunststoffen bestaan;

b)

meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof waarvan de lagen met kleefstoffen of op andere wijze aan elkaar zijn bevestigd;

c)

onder a) en b) bedoelde materialen en voorwerpen die bedrukt en/of van een deklaag voorzien zijn;

d)

lagen of bekledingen van kunststof die dienen als pakking in doppen en sluitingen en samen met die doppen of sluitingen twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal vormen;

e)

lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen.

2.   Deze verordening is niet van toepassing op de volgende materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en waarvoor andere bijzondere maatregelen moeten worden vastgesteld:

a)

ionenwisselaarharsen;

b)

rubber;

c)

siliconen.

3.   Deze verordening is van toepassing onverminderd bepalingen van de Unie of de lidstaten met betrekking tot drukinkten, kleefstoffen of deklagen.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„materialen en voorwerpen van kunststof”:

a)

de in artikel 2, lid 1, onder a), b) en c), bedoelde materialen en voorwerpen, en

b)

de in artikel 2, lid 1, onder d) en e), bedoelde lagen van kunststof;

2.

„kunststof”: een polymeer waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, dat als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen en voorwerpen kan fungeren;

3.

„polymeer”: een macromoleculaire stof die is verkregen door:

a)

een polymerisatieproces zoals polyadditie of polycondensatie of een soortgelijke reactie van monomeren en andere uitgangsstoffen, of

b)

chemische modificatie van natuurlijke of synthetische macromoleculen, of

c)

microbiële fermentatie;

4.

„meerlaags materiaal of voorwerp van kunststof”: een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen kunststof;

5.

„meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp”: een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal, waarvan er ten minste één van kunststof is;

6.

„monomeer of andere uitgangsstof”:

a)

een stof die een of ander polymerisatieproces ondergaat om polymeren te vervaardigen, of

b)

een natuurlijke of synthetische macromoleculaire stof die bij de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen wordt gebruikt, of

c)

een stof die wordt gebruikt om bestaande natuurlijke of synthetische macromoleculen te modificeren;

7.

„additief”: een stof die opzettelijk aan kunststoffen wordt toegevoegd om tijdens de verwerking van de kunststof of in het afgewerkte materiaal of voorwerp een fysisch of chemisch effect te bewerkstelligen; het is de bedoeling dat deze stof in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig is;

8.

„polymerisatiehulpmiddel”: een stof die gebruikt wordt om een geschikt medium voor de vervaardiging van een polymeer of kunststof te verkrijgen; deze stof kan in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig zijn, maar het is niet de bedoeling dat de stof daarin aanwezig is of daarin een fysisch of chemisch effect heeft;

9.

„niet opzettelijk toegevoegde stof”: een verontreiniging in de gebruikte stoffen of een tussenproduct dat tijdens het productieproces is gevormd, of een ontledings- of reactieproduct;

10.

„stof die de polymerisatie direct beïnvloedt”: een stof die de polymerisatie initieert en/of de vorming van de macromoleculaire structuur regelt;

11.

„totale migratielimiet” (TML): de maximale hoeveelheid niet-vluchtige stoffen die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelsimulanten mag afgeven;

12.

„levensmiddelsimulant”: een testmedium waarmee een levensmiddel wordt geïmiteerd; door het gedrag van de levensmiddelsimulant wordt de migratie uit de materialen die met levensmiddelen in contact komen nagebootst;

13.

„specifieke migratielimiet” (SML): de maximale hoeveelheid van een bepaalde stof die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven;

14.

„totale specifieke migratielimiet” (SML(T)): de maximaal toegestane hoeveelheid van een aantal stoffen tezamen die aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten wordt afgegeven, uitgedrukt als totaal van de vermelde stof(fen) of atoomgroep;

15.

„functionele sperlaag”: een uit een of meer lagen van ongeacht welk type materiaal bestaande sperlaag die ervoor zorgt dat het afgewerkte materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en aan deze verordening;

16.

„niet-vette levensmiddelen”: levensmiddelen waarvoor in tabel 2 van bijlage V voor migratietesten alleen andere levensmiddelsimulanten dan de levensmiddelsimulanten D1 en D2 zijn vastgesteld;

17.

„beperking”: een begrenzing van het gebruik van een stof, een migratielimiet of een limiet voor het gehalte van de stof in het materiaal of voorwerp;

18.

„specificatie”: de samenstelling van een stof, zuiverheidseisen voor een stof, fysische of chemische eigenschappen van een stof, bijzonderheden over het vervaardigingsproces van een stof of een nadere toelichting op de wijze waarop de migratielimieten uitgedrukt zijn.

Artikel 4

In de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof

Materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen in de handel worden gebracht als zij:

a)

bij beoogd en te verwachten gebruik voldoen aan de desbetreffende voorschriften van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en

b)

voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en

c)

voldoen aan de traceerbaarheidsvoorschriften van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en

d)

worden vervaardigd volgens goede fabricagemethoden zoals aangegeven in Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie (14), en

e)

voldoen aan de in de hoofdstukken II, III en IV van deze verordening vastgestelde voorschriften inzake samenstelling en verklaring van overeenstemming.

HOOFDSTUK II

VOORSCHRIFTEN INZAKE SAMENSTELLING

AFDELING 1

Toegelaten stoffen

Artikel 5

EU-lijst van toegelaten stoffen

1.   Bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen stoffen die zijn opgenomen in de EU-lijst van toegelaten stoffen, hierna de „EU-lijst” genoemd, opzettelijk worden gebruikt.

2.   De EU-lijst omvat:

a)

monomeren en andere uitgangsstoffen;

b)

additieven met uitzondering van kleurstoffen;

c)

polymerisatiehulpmiddelen met uitzondering van oplosmiddelen;

d)

door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen.

3.   De EU-lijst kan worden gewijzigd volgens de in de artikelen 8 tot en met 12 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 vastgelegde procedure.

Artikel 6

Afwijkingen voor stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen

1.   In afwijking van artikel 5 mogen stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen, met inachtneming van de nationale wetgeving als polymerisatiehulpmiddel worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

2.   In afwijking van artikel 5 mogen kleurstoffen en oplosmiddelen met inachtneming van de nationale wetgeving worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

3.   De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen zijn toegelaten, met inachtneming van de voorschriften van de artikelen 8 tot en met 12:

a)

aluminium-, ammonium-, barium-, calcium-, ijzer-, kalium-, kobalt-, koper-, lithium-, magnesium-, mangaan-, natrium- en zinkzouten (met inbegrip van dubbelzouten en zure zouten) van de toegelaten zuren, fenolen en alcoholen;

b)

mengsels verkregen door menging van toegelaten stoffen, zonder dat er tussen de bestanddelen een chemische reactie optreedt;

c)

indien gebruikt als additief, natuurlijke of synthetische polymeren met een molecuulmassa van ten minste 1 000 Da, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, als zij kunnen fungeren als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen of voorwerpen;

d)

indien gebruikt als monomeer of andere uitgangsstof, prepolymeren en natuurlijke of synthetische macromoleculaire stoffen alsmede mengsels daarvan, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, als de voor de synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of uitgangsstoffen in de EU-lijst zijn opgenomen.

4.   De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen mogen voorkomen in lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof:

a)

niet opzettelijk toegevoegde stoffen;

b)

stoffen die de polymerisatie direct beïnvloeden.

5.   In afwijking van artikel 5 mogen niet in de EU-lijst opgenomen additieven, mits zij op de in artikel 7 bedoelde voorlopige lijst staan, met inachtneming van de nationale wetgeving ook na 1 januari 2010 nog worden gebruikt, totdat een beslissing over hun opname in de EU-lijst is genomen.

Artikel 7

Opstelling en beheer van de voorlopige lijst

1.   De voorlopige lijst van additieven die momenteel door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden beoordeeld, die de Commissie in 2008 bekendgemaakt heeft, wordt regelmatig bijgewerkt.

2.   Een additief wordt uit de voorlopige lijst geschrapt:

a)

als het wordt opgenomen in de EU-lijst in bijlage I, of

b)

als de Commissie besluit het niet in de EU-lijst op te nemen, of

c)

als de EFSA tijdens het onderzoek van de gegevens om aanvullende informatie vraagt en die informatie niet binnen de door haar vastgestelde termijnen wordt ingediend.

AFDELING 2

Algemene vereisten, beperkingen en specificaties

Artikel 8

Algemeen vereiste voor stoffen

Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten van geschikte technische kwaliteit en zuiverheid zijn, gelet op het beoogde en te verwachten gebruik van de materialen en voorwerpen. De fabrikant moet de samenstelling van de stof kennen en deze op verzoek aan de bevoegde autoriteiten meedelen.

Artikel 9

Specifieke vereisten voor stoffen

1.   Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten aan de volgende beperkingen en specificaties voldoen:

a)

de specifieke migratielimiet als bedoeld in artikel 11;

b)

de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12;

c)

de beperkingen en specificaties in bijlage I, punt 1, tabel 1, kolom 10;

d)

de nadere specificaties in bijlage I, punt 4.

2.   Stoffen in nanovorm mogen uitsluitend worden gebruikt als zij uitdrukkelijk toegelaten zijn en als zodanig in de specificaties in bijlage I genoemd worden.

Artikel 10

Algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof

In bijlage II zijn algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof opgenomen.

Artikel 11

Specifieke migratielimieten

1.   De migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelen mag niet hoger zijn dan de in bijlage I vermelde specifieke migratielimieten (SML’s). Die SML’s worden uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel (mg/kg).

2.   Indien voor een stof in bijlage I geen specifieke migratielimiet of andere beperking is vermeld, geldt een algemene specifieke migratielimiet van 60 mg/kg.

3.   In afwijking van de leden 1 en 2 mag de migratie van additieven die tevens zijn toegelaten als levensmiddelenadditief bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 of als aroma bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 niet zodanig zijn dat het additief een technisch effect in het uiteindelijke levensmiddel heeft en mag deze migratie niet:

a)

hoger zijn dan de beperkingen in Verordening (EG) nr. 1333/2008 of Verordening (EG) nr. 1334/2008 en in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarin het gebruik van het desbetreffende additief als levensmiddelenadditief of aroma toegestaan is, of

b)

hoger zijn dan de beperkingen in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarvoor het gebruik van het additief als levensmiddelenadditief of aroma niet toegestaan is.

Artikel 12

Totale migratielimiet

1.   De totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelsimulanten mag niet hoger zijn dan 10 mg per dm2 van de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (mg/dm2).

2.   In afwijking van lid 1 mag de totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG (15) en 2006/125/EG (16) van de Commissie, naar levensmiddelsimulanten niet hoger zijn dan 60 mg per kg levensmiddelsimulant.

HOOFDSTUK III

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EN VOORWERPEN

Artikel 13

Meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof

1.   Bij meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2.   In afwijking van lid 1 geldt voor lagen van kunststof die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn het volgende:

a)

zij hoeven niet te voldoen aan de beperkingen en specificaties in deze verordening, behalve wat betreft vinylchloride-monomeer zoals bepaald in bijlage I, en/of

b)

zij mogen worden vervaardigd met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

3.   De migratie van de in lid 2, onder b), bedoelde stoffen naar levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag niet met statistische zekerheid aantoonbaar zijn met een analysemethode overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004 die een aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg/kg heeft. Die grenswaarde wordt altijd uitgedrukt als concentratie in levensmiddelen of levensmiddelsimulanten. De grenswaarde geldt voor een groep verbindingen indien die structureel en toxicologisch verwant zijn, met name isomeren of verbindingen met dezelfde relevante functionele groep, en omvat in voorkomend geval de overdracht door afgeven.

4.   Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, onder b), mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

a)

stoffen die zijn ingedeeld als „mutageen”, „kankerverwekkend” of „giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (17);

b)

stoffen in nanovorm.

5.   Het afgewerkte meerlaagse materiaal of voorwerp van kunststof moet voldoen aan de specifieke migratielimieten als bedoeld in artikel 11 en de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12 van deze verordening.

Artikel 14

Meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen

1.   Bij meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2.   In afwijking van lid 1 mogen lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp, die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn, vervaardigd worden met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

3.   Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

a)

stoffen die zijn ingedeeld als „mutageen”, „kankerverwekkend” of „giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

b)

stoffen in nanovorm.

4.   In afwijking van lid 1 gelden de artikelen 11 en 12 niet voor lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen en voorwerpen bestaande materialen en voorwerpen.

5.   De lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp moeten altijd voldoen aan de beperkingen voor vinylchloride-monomeer in bijlage I bij deze verordening.

6.   Voor meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen kunnen in de nationale wetgeving specifieke en totale migratielimieten worden vastgesteld voor de lagen van kunststof en voor het afgewerkte materiaal of voorwerp.

HOOFDSTUK IV

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN BEWIJSSTUKKEN

Artikel 15

Verklaring van overeenstemming

1.   In de andere stadia van de handelscyclus dan de detailhandel is voor materialen en voorwerpen van kunststof, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen een schriftelijke verklaring overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beschikbaar.

2.   De in lid 1 bedoelde schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de exploitant en bevat de in bijlage IV vastgestelde gegevens.

3.   Aan de hand van de schriftelijke verklaring moeten de materialen, voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten respectievelijk stoffen waarvoor zij is afgegeven, gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. Indien ingrijpende wijzigingen in de samenstelling of productie tot veranderingen in de migratie uit de materialen of voorwerpen leiden of indien er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar komen, moet een nieuwe verklaring worden opgesteld.

Artikel 16

Bewijsstukken

1.   De exploitant verstrekt de nationale bevoegde autoriteiten op verzoek de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen en voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen.

2.   Die bewijsstukken omvatten de testomstandigheden en testresultaten, berekeningen, met inbegrip van modellering, andere analyses en gegevens over de veiligheid of argumenten waarom aan de voorschriften wordt voldaan. Hoofdstuk V bevat voorschriften om experimenteel aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan.

HOOFDSTUK V

OVEREENSTEMMING

Artikel 17

Uitdrukking van de resultaten van migratietesten

1.   Om de overeenstemming na te gaan worden de specifieke migratiewaarden uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van de werkelijke oppervlakte-volumeverhouding bij feitelijk of te verwachten gebruik.

2.   In afwijking van lid 1 wordt voor:

a)

recipiënten en andere voorwerpen die minder dan 500 ml of gram, dan wel meer dan 10 l bevatten of voor dergelijke hoeveelheden bestemd zijn,

b)

materialen en voorwerpen waarvoor vanwege hun vorm een schatting van de relatie tussen de oppervlakte van dergelijke materialen of voorwerpen en de hoeveelheid levensmiddelen die hiermee in contact komt, onuitvoerbaar is,

c)

folie en film die nog niet met levensmiddelen in contact komen,

d)

folie en film die minder dan 500 ml of gram, dan wel meer dan 10 l bevatten,

de migratie uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van een oppervlakte-volumeverhouding van 6 dm2 per kg levensmiddel.

De eerste alinea is niet van toepassing op materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen of al in contact komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG en 2006/125/EG.

3.   In afwijking van lid 1 wordt de specifieke migratie voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen uitgedrukt in:

a)

mg/kg onder gebruikmaking van de feitelijke inhoud van de recipiënt waarvoor de afsluiting bestemd is, of in mg/dm2 onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is, met inachtneming van lid 2;

b)

mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

4.   Voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen wordt de totale migratie uitgedrukt in:

a)

mg/dm2 onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is;

b)

mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

Artikel 18

Voorschriften voor het beoordelen van de overeenstemming met de migratielimieten

1.   Voor materialen en voorwerpen die al met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimieten bepaald overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 1.

2.   Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimieten overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.1, bepaald met levensmiddelen of met de in bijlage III beschreven levensmiddelsimulanten.

3.   Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de specifieke migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.2. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimieten blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 2 worden bevestigd.

4.   Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de totale migratielimiet overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, punt 3.1, bepaald met de levensmiddelsimulanten A, B, C, D1 en D2 zoals beschreven in bijlage III.

5.   Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de totale migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, punt 3.4. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimiet blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 4 worden bevestigd.

6.   Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelen prevaleren boven testresultaten die met levensmiddelsimulanten zijn verkregen. Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelsimulanten prevaleren boven resultaten van screeningsmethoden.

7.   Voordat de testresultaten betreffende de specifieke en totale migratie met de migratielimieten worden vergeleken, worden de correctiefactoren in bijlage V, hoofdstuk 4, op de daar aangegeven wijze toegepast.

Artikel 19

Beoordeling van stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen

Voor de in artikel 6, leden 1, 2, 4 en 5, en artikel 14, lid 2, van deze verordening bedoelde stoffen die niet in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, wordt de overeenstemming met artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beoordeeld aan de hand van internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Wijziging van EU-wetgeving

De bijlage bij Richtlijn 85/572/EEG van de Raad (18) komt als volgt te luiden:

„De simulatiestoffen voor levensmiddelen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op de migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, staan vermeld in bijlage III, punt 3, bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie.”.

Artikel 21

Intrekking van EU-wetgeving

De Richtlijnen 80/766/EEG, 81/432/EEG en 2002/72/EG worden ingetrokken met ingang van 1 mei 2011.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de concordantietabellen in bijlage VI.

Artikel 22

Overgangsbepalingen

1.   Tot en met 31 december 2012 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken gebaseerd op de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG.

2.   Met ingang van 1 januari 2013 mogen de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken voor materialen, voorwerpen en stoffen die tot en met 31 december 2015 in de handel worden gebracht, gebaseerd worden op:

a)

de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18 van deze verordening, of

b)

de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG.

3.   Met ingang van 1 januari 2016 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken, onverminderd lid 2 van dit artikel, gebaseerd op de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18.

4.   Tot en met 31 december 2015 moeten additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen en die niet in bijlage I zijn opgenomen, voldoen aan de bepalingen inzake risicobeoordeling van artikel 19.

5.   Materialen en voorwerpen die vóór 1 mei 2011 op wettige wijze in de handel zijn gebracht, mogen tot en met 31 december 2012 in de handel worden gebracht.

Artikel 23

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven met uitzondering van weekmakers op lagen of bekledingen van kunststof in doppen en sluitingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d), van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 18, leden 2 en 4, en artikel 20 zijn van toepassing met ingang van 31 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 14 januari 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

(2)  PB L 220 van 15.8.2002, blz. 18.

(3)  PB L 44 van 15.2.1978, blz. 15.

(4)  PB L 135 van 30.5.2009, blz. 3.

(5)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(6)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

(7)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(8)  SCF opinion of 4 december 2002 on the introduction of a Fat (Consumption) Reduction Factor (FRF) in the estimation of the exposure to a migrant from food contact materials.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf.

(9)  Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission related to the introduction of a Fat (consumption) Reduction Factor for infants and children, The EFSA Journal (2004) 103, blz. 1-8.

(10)  PB L 297 van 23.10.1982, blz. 26.

(11)  PB L 213 van 16.8.1980, blz. 42.

(12)  PB L 167 van 24.6.1981, blz. 6.

(13)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(14)  PB L 384 van 29.12.2006, blz. 75.

(15)  PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1.

(16)  PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16.

(17)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(18)  PB L 372 van 31.12.1985, blz. 14.


BIJLAGE I

Stoffen

1.   EU-lijst van toegelaten monomeren, andere uitgangsstoffen, door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, additieven en polymerisatiehulpmiddelen

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FCM-stofnr.): het unieke identificatienummer van de stof;

kolom 2 (Ref.-nr.): het EEG-referentienummer voor verpakkingsmateriaal;

kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;

kolom 4 (Naam van de stof): de chemische naam;

kolom 5 (Gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel (ja/neen)): vermelding of de stof voor gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (neen). Als de stof alleen als polymerisatiehulpmiddel is toegelaten, staat in deze kolom „ja” en wordt in de specificaties aangegeven dat dit alleen geldt voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel.

kolom 6 (Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul (ja/neen)): vermelding of de stof voor gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (neen). Als de stof is toegelaten als door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten, staat in deze kolom „ja” en wordt in de specificaties aangegeven dat het gaat om een door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul.

kolom 7 (FRF van toepassing (ja/neen)): vermelding of de migratieresultaten voor de stof met de vetreductiecoëfficiënt (FRF) gecorrigeerd mogen worden (ja), dan wel dit niet het geval is (neen).

kolom 8 (SML [mg/kg]): de specifieke migratielimiet voor de stof. Deze wordt uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel. NA betekent dat de stof niet in aantoonbare hoeveelheden mag migreren;

kolom 9 (SML(T) [mg/kg] (groepsbeperking nr.)): identificatienummer voor de groep stoffen waarvoor de groepsbeperking in kolom 1 van tabel 2 van deze bijlage geldt.

kolom 10 (Beperkingen en specificaties): bevat andere specifiek vermelde beperkingen dan de specifieke migratielimiet, alsmede specificaties voor de stof. Indien nadere specificaties zijn vastgesteld, wordt hier verwezen naar tabel 4.

kolom 11 (Noten betreffende de controle op de naleving): het nummer dat verwijst naar de noot met nadere regels voor de controle op de naleving voor deze stof, aangegeven in kolom 1 van tabel 3 van deze bijlage.

Als een stof die in de lijst afzonderlijk wordt vermeld, tevens valt onder een algemene benaming, gelden voor deze stof de beperkingen die bij de afzonderlijke vermelding zijn opgenomen.

Als in kolom 8 voor de specifieke migratielimiet NA (niet aantoonbaar) staat aangegeven, geldt een aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg stof per kg levensmiddel, tenzij voor de desbetreffende stof een andere waarde is aangegeven.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

FCM-stofnr.

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam van de stof

Gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel

(ja/neen)

Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul

(ja/neen)

FRF van toepassing

(ja/neen)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(groepsbeperking nr.)

Beperkingen en specificaties

Noten betreffende de controle op de naleving

1

12310

0266309-43-7

albumine

neen

ja

neen

 

 

 

 

2

12340

albumine, gecoaguleerd door formaldehyd

neen

ja

neen

 

 

 

 

3

12375

alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C4-C22)

neen

ja

neen

 

 

 

 

4

22332

mengsel van (40 % m/m) 2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat en (60 % m/m) 2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

5

25360

2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15)acetaat

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep.

Molecuulmassa = 43 Da

 

6

25380

vinyl-trialkyl(C7-C17)acetaat (= vinylversataat)

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetylazijnzuur, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

8

30401

geacetyleerde mono- en diglyceriden van vetzuren

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

9

30610

monocarbonzuren, C2-C24, alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, en hun mono-, di- en triglycerolesters (vertakte vetzuren in natuurlijke hoeveelheden inbegrepen)

ja

neen

neen

 

 

 

 

10

30612

monocarbonzuren, C2-C24, alifatisch, onvertakt, synthetisch, en hun mono-, di- en triglycerolesters

ja

neen

neen

 

 

 

 

11

30960

esters van alifatische monocarbonzuren (C6-C22) met polyglycerol

ja

neen

neen

 

 

 

 

12

31328

vetzuren uit eetbare dierlijke of plantaardige vetten en oliën

ja

neen

neen

 

 

 

 

13

33120

alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C4-C24)

ja

neen

neen

 

 

 

 

14

33801

n-alkyl(C10-C13)benzeensulfonzuur

ja

neen

neen

30

 

 

 

15

34130

alkyl[onvertakt met even aantal koolstofatomen (C12-C20)]dimethylaminen

ja

neen

ja

30

 

 

 

16

34230

alkyl(C8-C22)sulfonzuur

ja

neen

neen

6

 

 

 

17

34281

alkyl(C8-C22)zwavelzuren, onvertakt, primair, met een even aantal koolstofatomen

ja

neen

neen

 

 

 

 

18

34475

aluminiumcalciumhydroxyfosfiet, hydraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine

ja

neen

neen

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminehydrochloride

ja

neen

neen

 

(7)

SML(T) uitgedrukt zonder HCl

 

21

42500

koolzuur, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

22

43200

ricinusolie, mono- en diglyceriden

ja

neen

neen

 

 

 

 

23

43515

choline-esterchloride van kokosolievetzuren

ja

neen

neen

0,9

 

 

(1)

24

45280

katoenvezels

ja

neen

neen

 

 

 

 

25

45440

kresolen, gebutyleerd, gestyreniseerd

ja

neen

neen

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- en 2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on, bestaande uit: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (80-100 % m/m) en b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (0-20 % m/m)

ja

neen

neen

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihydroxystearinezuur en oligomeren daarvan

ja

neen

neen

5

 

 

 

28

50160

di-n-octyltinbis(n-alkyl(C10-C16)mercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-octyltinbis(ethylmaleaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-octyltin-1,4-butaandiol-bis(mercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-octyltindimaleaat, veresterd

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-octyltindimaleaat, polymeren (n = 2-4)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-octyltinthiobenzoaat-2-ethylhexylmercaptoacetaat

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

34

54270

ethylhydroxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

35

54280

ethylhydroxypropylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

36

54450

vetten en oliën, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong

ja

neen

neen

 

 

 

 

37

54480

vetten en oliën, gehydrogeneerd, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong

ja

neen

neen

 

 

 

 

38

55520

glasvezels

ja

neen

neen

 

 

 

 

39

55600

microglasparels

ja

neen

neen

 

 

 

 

40

56360

esters van glycerol met azijnzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

41

56486

esters van glycerol met alifatische verzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C14-C18) en met alifatische onverzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C16-C18)

ja

neen

neen

 

 

 

 

42

56487

esters van glycerol met boterzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

43

56490

esters van glycerol met erucazuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

44

56495

esters van glycerol met 12-hydroxystearinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

45

56500

esters van glycerol met laurinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

46

56510

esters van glycerol met linolzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

47

56520

esters van glycerol met myristinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

48

56535

esters van glycerol met nonaanzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

49

56540

esters van glycerol met oliezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

50

56550

esters van glycerol met palmitinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

51

56570

esters van glycerol met propionzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

52

56580

esters van glycerol met ricinolzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

53

56585

esters van glycerol met stearinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

54

57040

glycerolmonooleaat, ester met ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

55

57120

glycerolmonooleaat, ester met citroenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

56

57200

glycerolmonopalmitaat, ester met ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

57

57280

glycerolmonopalmitaat, ester met citroenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

58

57600

glycerolmonostearaat, ester met ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

59

57680

glycerolmonostearaat, ester met citroenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

60

58300

glycine, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

62

64500

lysine, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

63

65440

mangaanpyrofosfiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

64

66695

methylhydroxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

65

67155

mengsel van 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen en 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen)

ja

neen

neen

 

 

Ten hoogste 0,05 % (m/m) (hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering).

Mengsel verkregen bij het vervaardigingsproces in de typische verhouding van (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)

 

66

67600

mono-n-octyltintris[alkyl(C10-C16)mercaptoacetaat]

ja

neen

neen

 

(11)

 

 

67

67840

montaanzuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butaandiol en/of glycerol

ja

neen

neen

 

 

 

 

68

73160

mono- en di-n-alkyl(C16- en C18-)esters van fosforzuur

ja

neen

ja

0,05

 

 

 

69

74400

tris(nonyl- en/of dinonylfenyl)fosfiet

ja

neen

ja

30

 

 

 

70

76463

polyacrylzuur, zouten

ja

neen

neen

 

(22)

 

 

71

76730

polydimethylsiloxaan, γ-gehydroxypropyleerd

ja

neen

neen

6

 

 

 

72

76815

polyester van adipinezuur met glycerol of pentaerytritol, esters met onvertakte C12-C22-vetzuren met een even aantal koolstofatomen

ja

neen

neen

 

(32)

Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 5 % (m/m)

 

73

76866

polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur, eventueel met azijnzuur, C12-C18-vetzuren, n-octanol en/of n-decanol als eindgroepen

ja

neen

ja

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polyethyleenglycoldiricinoleaat

ja

neen

ja

42

 

 

 

75

77702

esters van polyethyleenglycol met alifatische monocarbonzuren (C6-C22) en hun ammonium- en natriumsulfaten

ja

neen

neen

 

 

 

 

76

77732

polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in pet

 

77

77733

polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in pet

 

78

77897

polyethyleenglycol(EO = 1-50)monoalkylether (onvertakt en vertakt, C8-C20) sulfaat, zouten

ja

neen

neen

5

 

 

 

79

80640

polyoxyalkyl(C2-C4)-dimethylpolysiloxaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

80

81760

poeders, schilfers en vezels van brons, koper, messing, roestvast staal, tin en ijzer en legeringen van koper, tin en ijzer

ja

neen

neen

 

 

 

 

81

83320

propylhydroxyethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

82

83325

propylhydroxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

83

83330

propylhydroxypropylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

84

85601

silicaten, natuurlijk (met uitzondering van asbest)

ja

neen

neen

 

 

 

 

85

85610

silicaten, natuurlijk, gesilyleerd (met uitzondering van asbest)

ja

neen

neen

 

 

 

 

86

86000

kiezelzuur, gesilyleerd

ja

neen

neen

 

 

 

 

87

86285

siliciumdioxide, gesilyleerd

ja

neen

neen

 

 

 

 

88

86880

natriummonoalkyldialkylfenoxybenzeendisulfonaat

ja

neen

neen

9

 

 

 

89

89440

esters van stearinezuur met ethyleenglycol

ja

neen

neen

 

(2)

 

 

90

92195

taurine, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

91

92320

tetradecylpolyethyleenoxide(EO = 3-8)ether van glycolzuur

ja

neen

ja

15

 

 

 

92

93970

tricyclodecaandimethanolbis(hexahydroftalaat)

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

93

95858

wassen, paraffine-, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, lage viscositeit

ja

neen

neen

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld.

Gemiddelde molecuulmassa ten minste 350 Da.

Minimale viscositeit bij 100 °C: 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Gehalte aan koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 40 % (m/m)

 

94

95859

wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, hoge viscositeit

ja

neen

neen

 

 

Gemiddelde molecuulmassa ten minste 500 Da.

Minimale viscositeit bij 100 °C: 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m)

 

95

95883

paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fracties van aardolie

ja

neen

neen

 

 

Gemiddelde molecuulmassa ten minste 480 Da.

Minimale viscositeit bij 100 °C: 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m)

 

96

95920

houtmeel en -vezels, onbehandeld

ja

neen

neen

 

 

 

 

97

72081/10

koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd

ja

neen

neen

 

 

Gehydrogeneerde koolwaterstofharsen uit aardolie worden geproduceerd door katalytische of thermische polymerisatie van diënen en olefinen van alifatisch, alicyclisch en/of monobenzeenarylalkeentype, afkomstig van destillaten van gekraakte aardolie met een kooktraject tot 220 °C, en de zuivere monomeren die in deze destillatiefracties voorkomen, gevolgd door destillatie, hydrogenering en verdere verwerking

Eigenschappen:

viscositeit bij 120 °C: > 3 Pa.s;

verwekingspunt: > 95 °C, bepaald volgens ASTM-methode E 28-67;

broomgetal: < 40 (ASTM D1159)

kleur van een 50 %-oplossing in tolueen: < 11 op de gardnerschaal;

resterend aromatisch monomeer: ≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehyd

ja

ja

neen

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

melkzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

ja

ja

neen

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glucose

neen

ja

neen

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glycerol

ja

ja

neen

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

hexadecyltrimethylammoniumbromide

ja

neen

neen

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitinezuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearinezuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

ureum

neen

ja

neen

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

sacharose

neen

ja

neen

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propaandiol

ja

ja

neen

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tocoferol

ja

neen

neen

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

ethyleendiaminetetraazijnzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

ethanol

ja

ja

neen

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

mierenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

azijnzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

benzoëzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

methanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

ja

ja

neen

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

aceton

ja

neen

neen

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimethylsulfoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicylzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etheen

neen

ja

neen

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetyleen

neen

ja

neen

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinylchloride

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

128

10060

0000075-07-0

aceetaldehyd

neen

ja

neen

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

ethyleenoxide

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinylideenchloride

neen

ja

neen

NA

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluorethaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

vinylideenfluoride

neen

ja

neen

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

carbonylchloride

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

chloordifluormethaan

ja

neen

neen

6

 

Gehalte aan chloorfluormethaan minder dan 1 mg/kg van de stof

 

135

24010

0000075-56-9

propyleenoxide

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

136

41680

0000076-22-2

kamfer

ja

neen

neen

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-methyleenbis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol)

ja

neen

ja

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butylacetylcitraat

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

citroenzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

triethylcitraat

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimethylolpropaan

ja

ja

neen

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

vinyltriethoxysilaan

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel

(1)

143

62450

0000078-78-4

isopentaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-methyl-1,3-butadieen

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

21640

145

10630

0000079-06-1

acrylamide

neen

ja

neen

NA

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

acrylzuur

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

chloortrifluorethyleen

neen

ja

neen

NA

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

methacrylamide

neen

ja

neen

NA

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

methacrylzuur

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan

neen

ja

neen

0,6

 

 

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-dichloordifenylsulfon

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodifenylsulfon

neen

ja

neen

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihydroxydifenylsulfon

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pineen

neen

ja

neen

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

methylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

dibutylftalaat

ja

neen

neen

0,3

(32)

Alleen voor gebruik als:

a)

weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen;

b)

technische hulpstof in polyolefinen in een concentratie van maximaal 0,05 % in het eindproduct.

(7)

158

23380

0000085-44-9

ftaalzuuranhydride

ja

ja

neen

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

benzylbutylftalaat

ja

neen

neen

30

(32)

Alleen voor gebruik als:

a)

weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik;

b)

weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG;

c)

technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct

(7)

160

84800

0000087-18-3

4-tert-butylfenylsalicylaat

ja

neen

ja

12

 

 

 

161

92160

0000087-69-4

wijnsteenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

162

65520

0000087-78-5

mannitol

ja

neen

neen

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-methyleenbis(4-ethyl-6-tert-butylfenol)

ja

neen

ja

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamide

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in pet voor water en dranken

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftaalzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

pyromellietzuuranhydride

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-tolueendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine

neen

ja

neen

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimethyl-4,4′-diisocyanatobifenyl

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihydroxybifenyl

neen

ja

neen

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

methylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

ethylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

propyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-kresol

neen

ja

neen

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

allylmethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

methylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

ethyleencarbonaat

neen

ja

neen

30

 

SML uitgedrukt als ethyleenglycol.

Restgehalte 5 mg ethyleencarbonaat per kg hydrogel, waarbij maximaal 10 g hydrogel met 1 kg levensmiddel in contact mag komen

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-thiobis(6-tert-butyl-3-methylfenol)

ja

neen

ja

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichloordifenylmethaan

ja

neen

ja

12

 

 

 

180

17160

0000097-53-0

eugenol

neen

ja

neen

NA

 

 

 

181

20890

0000097-63-2

ethylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itaconzuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

isobutylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

butylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

ethyleenglycoldimethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butylfenol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-methylstyreen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

isoftaalzuurdichloride

neen

ja

neen

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

methyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hydroxybenzoëzuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

tereftaalzuurdichloride

neen

ja

neen

 

(28)

 

 

192

23187

ftaalzuur

neen

ja

neen

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

styreen

neen

ja

neen

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzylalcohol

neen

ja

neen

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehyd

ja

neen

neen

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexamethyleentetramine

ja

ja

nee

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

cyclohexylmethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenylmethaan-4,4′-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

199

24073

0000101-90-6

resorcinoldiglycidylether

neen

ja

neen

NA

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld.

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difenylthioureum

ja

neen

ja

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenylcarbonaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-fenyleendioxy)diazijnzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzeen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethyleendiamine

ja

ja

nee

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

triallylamine

neen

ja

neen

 

 

40 mg/kg hydrogel bij een verhouding van 1 kg levensmiddel op ten hoogste 1,5 g hydrogel.

Alleen voor gebruik in hydrogels die niet bestemd zijn om direct met levensmiddelen in contact te komen

 

206

11500

0000103-11-7

2-ethylhexylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

bis(2-ethylhexyl)adipaat

ja

neen

ja

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxyfenyl)aceetamide

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-ethyl-1-hexanol

neen

ja

neen

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan

nee

ja

nee

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

vinylpropionaat

neen

ja

neen

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

caprolactam

ja

ja

nee

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propyleenglycoldioleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hydroxystearinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

boterzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-kresol

neen

ja

neen

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dichloorbenzeen

neen

ja

neen

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

isobutylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epichloorhydrine

nee

ja

nee

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

2,3-epoxypropylmethacrylaat

neen

ja

neen

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buteen

neen

ja

neen

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadieen

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

224

13900

0000107-01-7

2-buteen

neen

ja

neen

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

acrylnitril

neen

ja

neen

NA

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

ethyleendiamine

nee

ja

nee

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

ethyleenglycol

ja

ja

nee

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butaandiol

neen

ja

neen

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

boterzuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimethylaminoethanol

neen

ja

neen

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

vinylacetaat

neen

ja

neen

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

azijnzuuranhydride

ja

ja

nee

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

barnsteenzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

maleïnezuuranhydride

neen

ja

neen

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-kresol

neen

ja

neen

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenyleendiamine

neen

ja

neen

NA

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihydroxybenzeen

nee

ja

nee

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutaarzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazine

ja

ja

nee

30

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91-8

cyclohexylamine

ja

neen

neen

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

fenol

neen

ja

neen

 

 

 

 

242

85360

0000109-43-3

dibutylsebacaat

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

isobutylvinylether

neen

ja

neen

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penteen

neen

ja

neen

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahydrofuran

neen

ja

neen

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

barnsteenzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleïnezuur

ja

ja

nee

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumaarzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-ethyleenbisstearamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-ethyleenbisoleamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutaan

neen

ja

neen

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butaandiol

ja

ja

nee

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioxaan

neen

ja

neen

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutaarzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98-5

dipropyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

16660

51760

258

70480

0000111-06-8

butylpalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptaanzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinezuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

diethyleentriamine

neen

ja

neen

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoethyl)ethanolamine

ja

neen

neen

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld.

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

 

263

13326

0000111-46-6

diethyleenglycol

ja

ja

nee

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-octeen

neen

ja

neen

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-octanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

triethyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-decanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodeceen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraethyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oliezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erucamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

beheenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

erucazuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

octadecylisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

275

23980

0000115-07-1

propeen

neen

ja

neen

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

isobuteen

neen

ja

neen

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuuranhydride

neen

ja

neen

NA

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuur

neen

ja

neen

NA

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaerytritol

ja

ja

nee

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

trichloorethylfosfaat

ja

neen

neen

NA

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoretheen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

hexafluorpropeen

neen

ja

neen

NA

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

bis(2-ethylhexyl)ftalaat

ja

neen

neen

1,5

(32)

Alleen voor gebruik als:

a)

weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen;

b)

technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct

(7)

284

84880

0000119-36-8

methylsalicylaat

ja

neen

neen

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)

ja

neen

ja

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzofenon

ja

neen

ja

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

ethyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

dimethyltereftalaat

neen

ja

neen

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihydroxybenzeen

nee

ja

nee

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

propylgallaat

ja

neen

neen

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

isoftaalzuur

neen

ja

neen

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triisopropanolamine

ja

neen

neen

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

triethylfosfiet

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(1)

294

93120

0000123-28-4

didodecylthiodipropionaat

ja

neen

ja

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihydroxybenzeen

ja

ja

nee

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehyd

neen

ja

neen

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butyraldehyd

neen

ja

neen

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

butylacetaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

butylstearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelaïnezuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipinezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

caprylzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexamethyleendiamine

nee

ja

nee

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

koolstofdioxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

sucroseacetaatisobutyraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

sucroseoctaacetaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimethyl-1,3-propaandiol

nee

ja

nee

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaerytritol

ja

ja

nee

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

methacrylnitril

neen

ja

neen

NA

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenylsulfon

ja

ja

nee

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pineen

neen

ja

neen

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

ja

neen

neen

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

diallylftalaat

neen

ja

neen

NA

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxybenzofenon

ja

neen

neen

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxy-4-methoxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

butylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

ascorbylpalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

butyllactaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

ethylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

ricinolzuur

ja

neen

ja

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

n-butylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoethanol

ja

ja

nee

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor simulant D is vastgesteld.

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

 

35170

327

30140

0000141-78-6

ethylacetaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

hexaanzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

laurinezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleylalcohol

ja

neen

neen

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

oxaalzuur

ja

ja

nee

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

ethyleenimine

neen

ja

neen

NA

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-decaanzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4′-difluorbenzofenon

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitoleïnezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

siliciumcarbide

ja

neen

neen

 

 

 

 

340

47440

0000461-58-5

dicyaandiamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

341

13180

0000498-66-8

bicyclo[2.2.1]hept-2-een

nee

ja

nee

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

caprolacton

neen

ja

neen

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propaandiol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butaandiolformal

nee

ja

nee

NA

 

 

(10)

21821

345

35840

0000506-30-9

arachidinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abiëtinezuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimellietzuur

nee

ja

nee

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

myristinezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimellietzuuranhydride

neen

ja

neen

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-methyl-1-buteen

neen

ja

neen

NA

 

Alleen voor gebruik in polypropyleen

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimethylfenol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

rubidiumcarbonaat

ja

neen

neen

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-tolueendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

355

20170

0000585-07-9

tert-butylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-hexeen

neen

ja

neen

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buteen-2-ol

neen

ja

neen

NA

 

Alleen voor gebruik als comonomeer voor de bereiding van polymere additieven

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-cumylfenol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-dihydroxybenzofenon

ja

ja

nee

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glyceroltriheptanoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexaandiol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

koolstofmonoxide

neen

ja

neen

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolaan

neen

ja

neen

5

 

 

 

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

neen

ja

neen

5

 

Alleen voor gebruik als comonomeer in poly(ethyleen-co-isosorbidetereftalaat)

 

365

11680

0000689-12-3

isopropylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-methyl-1-penteen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodecaandizuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

dioctadecylthiodipropionaat

ja

neen

ja

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododecaanzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

methacrylzuuranhydride

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

ethyleenglycolmonoacrylaat

nee

ja

nee

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

hexamethyleendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

373

22390

0000840-65-3

dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

ethyleenglycolmonomethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-deceen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

376

66905

0000872-50-4

N-methylpyrrolidon

ja

neen

neen

 

 

 

 

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropyltriethoxysilaan

neen

ja

neen

0,05

 

Resterend extraheerbaar gehalte 3-aminopropyltriethoxysilaan lager dan 3 mg/kg vulstof bij gebruik voor reactieve oppervlakbehandeling van anorganische vulstoffen.

SML = 0,05 mg/kg bij gebruik voor oppervlakbehandeling van materialen en voorwerpen

 

378

21970

0000923-02-4

N-methylolmethacrylamide

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-methylolacrylamide

neen

ja

neen

NA

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

propylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

cycloocteen

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in polymeren die in contact komen met levensmiddelen waarvoor simulant A is vastgesteld

 

382

19490

0000947-04-6

laurolactam

neen

ja

neen

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenylindool

ja

neen

ja

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

ja

neen

ja

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

2-hydroxypropylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

SML uitgedrukt als de som van 2-hydroxypropylacrylaat en 2-hydroxyisopropylacrylaat.

Mag maximaal 25 % (m/m) 2-hydroxyisopropylacrylaat (CAS-nr. 0002918-23-2) bevatten

(1)

386

55280

0001034-01-1

octylgallaat

ja

neen

neen

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazool

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

388

25080

0001120-36-1

1-tetradeceen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naftaleendicarbonzuur

neen

ja

neen

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

dodecylgallaat

ja

neen

neen

 

(20)

 

 

391

22932

0001187-93-5

perfluormethyl-perfluorvinylether

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik voor antikleefcoatings

 

392

72800

0001241-94-7

difenyl-2-ethylhexylfosfaat

ja

neen

ja

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentoniet

ja

neen

neen

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

calciumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

calciumoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnesiumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnesiumoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

antimoontrioxide

ja

neen

neen

0,04

 

SML uitgedrukt als antimoon

(6)

399

81600

0001310-58-3

kaliumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

natriumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

natriumsulfide

neen

ja

neen

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

zinkoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

zinksulfide

ja

neen

neen

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molybdeendisulfide

ja

neen

neen

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinylbenzeen

neen

ja

neen

NA

 

SML uitgedrukt als de som van divinylbenzeen en ethylvinylbenzeen.

Mag maximaal 45 % (m/m) ethylvinylbenzeen bevatten

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propyleenglycolmonostearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

natriumtetraboraat

ja

neen

neen

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propyleenglycolmonooleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

ijzeroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

410

62720

0001332-58-7

kaolien

ja

neen

neen

 

 

 

 

411

42080

0001333-86-4

koolzwart (carbon black)

ja

neen

neen

 

 

Primaire deeltjes van 10-300 nm, geaggregeerd tot 100-1 200 nm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 300 nm en enkele mm.

Met tolueen extraheerbare stoffen: maximaal 0,1 %, bepaald volgens de methode van ISO-norm 6209.

Uv-absorptie van een cyclohexaanextract bij 386 nm: extinctie < 0,02 voor een cuvet van 1 cm of < 0,1 voor een cuvet van 5 cm, bepaald volgens een algemeen erkende analysemethode.

Benzo[a]pyreengehalte: maximaal 0,25 mg/kg koolzwart.

Maximale gebruiksconcentratie koolzwart in het polymeer: 2,5 % (m/m)

 

412

45200

0001335-23-5

koperjodide

ja

neen

neen

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

ammoniumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitaanmonolauraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitaanmonostearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitaanmonooleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

kiezelzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

aluminiumoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

looizuur

ja

neen

neen

 

 

Volgens JECFA-specificatie

 

420

19210

0001459-93-4

dimethylisoftalaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzeendimethaanamine

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen

ja

neen

ja

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluorpropyl-perfluorvinylether

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-decadieen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

tert-butylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether

nee

ja

nee

 

 

Volgens Verordening (EG) nr. 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexeen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzeen

ja

neen

neen

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyclohexyl)methaan

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylfenyl)butaan

ja

neen

ja

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipinezuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat

ja

neen

ja

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

1,4-butaandioldimethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

caprolactam, natriumzout

neen

ja

neen

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

vinyllauraat

neen

ja

neen

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

dodecylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

(2)

438

38875

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)carbodiimide

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

 

439

21280

0002177-70-0

fenylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

propylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

propylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butaandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether

neen

ja

neen

NA

 

Restgehalte = 1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep.

Molecuulmassa = 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundecaanzuur

neen

ja

neen

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazool

ja

neen

neen

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pyrofosforzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

benzylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

benzylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

n-octylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

449

49840

0002500-88-1

dioctadecyldisulfide

ja

neen

ja

3

 

 

 

450

24430

0002561-88-8

sebacinezuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-methyl-4-isothiazoline-3-on

ja

neen

neen

0,5

 

Alleen voor gebruik in waterige polymeerdispersies en -emulsies

 

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyfenyl)-1,3,5-triazine

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in waterige levensmiddelen

 

453

26320

0002768-02-7

vinyltrimethoxysilaan

neen

ja

neen

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

neen

ja

neen

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

2-(dimethylamino)ethylmethacrylaat

neen

ja

neen

NA

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

sec-butylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

sec-butylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

beheenamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cyclohexylisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naftaleendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinyl-N-methylaceetamide

neen

ja

neen

0,02

 

 

(1)

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimethylolpropaantrimethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

3-fenyl-7-[2H-nafto[1,2-d]triazool-2-yl]cumarine

ja

neen

neen

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-octyltindilauraat

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

crotonzuur

ja

ja

nee

0,05

 

 

(1)

45600

468

71960

0003825-26-1

ammoniumperfluoroctanoaat

ja

neen

neen

 

 

Alleen voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik die bij hoge temperatuur worden gesinterd

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool

ja

neen

ja

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool

ja

neen

ja

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

dimethyl-5-sulfoisoftalaat, mononatriumzout

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2′-methyleenbis(4-methyl-6-cyclohexylfenol)

ja

neen

ja

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

divinyladipaat

neen

ja

neen

NA

 

5 mg/kg in het eindproduct.

Alleen voor gebruik als comonomeer

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

ja

neen

neen

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

476

16570

0004128-73-8

difenylether-4,4′-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-ethylfenol

ja

neen

ja

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

isopropyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

azelaïnezuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-benzeentricarbonzuurtrichloride

neen

ja

neen

0,05

 

SML uitgedrukt als 1,3,5-benzeentricarbonzuur

(1)

482

21100

0004655-34-9

isopropylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-octylfosfonzuur

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicyclohexylmethaan-4,4′-diisocyanaat

nee

ja

nee

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

ethyleen-N-palmitamide-N′-stearamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

ethyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-ethyleenbispalmitamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

calciumbutyraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

difenylmethaan-2,4′-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propyleenglycoldistearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-ethylhexyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat

ja

neen

neen