EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0010

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 ( 2011. gada 14. janvāris ) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 12, 15.1.2011, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 42 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj

15.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 10/2011

(2011. gada 14. janvāris)

par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a), c), d), e), f), h), i) un j) apakšpunktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1935/2004 noteikti vispārējie principi, lai novērstu atšķirības dalībvalstu tiesību aktos attiecībā uz materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. Minētās regulas 5. panta 1. punktā paredzēts, ka attiecībā uz materiālu un izstrādājumu grupām var pieņemt īpašus pasākumus, un tajā ir sīki aprakstīta procedūra vielu atļaušanai ES mērogā, ja konkrēts tiesību akts paredz atļauto vielu sarakstu.

(2)

Šī regula ir īpašs pasākums Regulas (EK) Nr. 1935/2004 5. panta 1. punkta nozīmē. Šajā regulā jānosaka īpaši nosacījumi attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, ko piemērotu šādu materiālu un izstrādājumu drošai lietošanai, un ar to jāatceļ Komisijas 2002. gada 6. augusta Direktīva 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (2).

(3)

Direktīva 2002/72/EK paredz pamatnoteikumus plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai. Šī direktīva ir sešas reizes būtiski grozīta. Skaidrības labad tās teksts jākonsolidē un jāsvītro nevajadzīgās un novecojušās daļas.

(4)

Iepriekš Direktīva 2002/72/EK un tās grozījumi transponēti valstu tiesību aktos, neveicot būtiskus pielāgojumus. Parasti transponēšanai valstu tiesību aktos vajadzīgi 12 mēneši. Grozot monomēru un piedevu sarakstus, lai piešķirtu atļaujas jaunām vielām, minētais transponēšanas laiks aizkavē atļaujas piešķiršanu, tādējādi kavējot inovāciju. Tāpēc šķiet lietderīgi pieņemt nosacījumus par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem regulā, kas tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

(5)

Direktīvu 2002/72/EK piemēro materiāliem un izstrādājumiem, kas ražoti tikai no plastmasas, un vāku starplikām no plastmasas. Agrāk tie bija galvenie plastmasu izmantošanas veidi tirgū. Tomēr pēdējos gados papildus materiāliem un izstrādājumiem tikai no plastmasas, plastmasas kombinē arī ar citiem materiāliem (tā dēvētie dažāda sastāva daudzslāņu materiāli un izstrādājumi). Padomes 1978. gada 30. janvāra Direktīvā 78/142/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kuri satur vinilhlorīda monomēru un kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (3), paredzētās prasības par vinilhlorīda monomēra izmantošanu jau piemēro visām plastmasām. Tāpēc šķiet lietderīgi paplašināt šīs regulas darbības jomu, attiecinot to arī uz plastmasas slāņiem dažāda sastāva daudzslāņu materiālos.

(6)

Plastmasas materiāli un izstrādājumi var sastāvēt no dažādu plastmasu slāņiem, kurus kopā satur līmvielas. Plastmasas materiāli un izstrādājumi var būt arī apdrukāti vai pārklāti ar organisku vai neorganisku pārklājumu. Šīs regulas darbības jomā jāietver apdrukāti vai ar pārklājumu pārklāti plastmasas materiāli un izstrādājumi un plastmasas materiāli un izstrādājumi, kurus kopā satur līmvielas. Līmvielas, pārklājumi un tipogrāfijas krāsas ne vienmēr sastāv no tām pašām vielām, no kurām sastāv plastmasas. Regula (EK) Nr. 1935/2004 paredz, ka var pieņemt īpašus pasākumus attiecībā uz līmvielām, pārklājumiem un tipogrāfijas krāsām. Tāpēc jāatļauj, ka plastmasas materiālu un izstrādājumu, kuri ir apdrukāti, pārklāti ar pārklājumu vai salīmēti ar līmvielām, tipogrāfijas krāsas, pārklājuma vai līmvielu slānī var būt citas vielas nekā tās, kas ES līmenī atļautas plastmasām. Uz minētajiem slāņiem var attiekties citi ES vai valsts līmeņa noteikumi.

(7)

Plastmasas, tāpat kā jonu apmaiņas sveķi, kaučuki un silikoni, ir lielmolekulāras vielas, ko iegūst polimerizācijas procesos. Regula (EK) Nr. 1935/2004 paredz, ka var pieņemt īpašus pasākumus attiecībā uz jonu apmaiņas sveķiem, kaučukiem un silikoniem. Minētie materiāli sastāv no citām vielām nekā plastmasas un tiem ir citādākas fiziskās un ķīmiskās īpašības, tādēļ tiem jāpiemēro īpašas prasības un skaidri jāpasaka, ka uz tiem neattiecas šīs regulas darbības joma.

(8)

Plastmasas ražo no monomēriem un citām izejvielām, kas ķīmiskā reakcijā savienojas ar lielmolekulāru struktūru, polimēru, kas ir plastmasu galvenā sastāvdaļa. Polimēram pievieno piedevas, lai panāktu noteiktu tehnoloģisku iedarbību. Pats par sevi polimērs ir inerta struktūra ar lielu molekulmasu. Ķermenis parasti nevar absorbēt vielas, kuru molekulmasa ir lielāka par 1 000 Da, tādēļ potenciālais risks veselībai, ko rada pats polimērs, ir niecīgs. Potenciālu risku veselībai var radīt nereaģējuši vai nepilnīgi izreaģējuši monomēri vai citas izejvielas, vai piedevas ar mazu molekulmasu, kuras tiek pārnestas uz pārtiku migrācijā no plastmasas materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku. Tāpēc monomēriem, citām izejvielām un piedevām jāveic riska novērtējums un jāpiešķir atļauja, pirms tās lieto plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā.

(9)

Vielas riska novērtējumā, ko veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”), jāietver pati viela, attiecīgie piemaisījumi un plānotajā izmantojumā paredzamie reakcijas un noārdīšanās produkti. Riska novērtējumā jāietver iespējamā migrācija vissmagākajos paredzamajos lietošanas apstākļos un toksiskums. Pamatojoties uz riska novērtējumu, atļaujā vajadzības gadījumā jānorāda vielas specifikācijas un lietošanas ierobežojumi, kvantitatīvie ierobežojumi vai migrācijas robežas, lai nodrošinātu gala materiāla vai izstrādājuma drošumu.

(10)

ES līmenī vēl nav izstrādātas prasības riska novērtēšanai un krāsvielu izmantošanai plastmasās. Tāpēc uz to izmantošanu arī turpmāk attieksies valstu tiesību akti. Šī situācija būtu atkārtoti jāizvērtē vēlākā posmā.

(11)

Šķīdinātāji, ko izmanto ražošanā, lai izveidotu piemērotu reakcijas vidi, ražošanas procesā parasti izdalās, jo tie visbiežāk ir gaistoši. ES līmenī vēl nav izstrādātas prasības riska novērtēšanai un šķīdinātāju izmantošanai plastmasu ražošanā. Tāpēc uz to izmantošanu arī turpmāk attieksies valstu tiesību akti. Šī situācija būtu atkārtoti jāizvērtē vēlākā posmā.

(12)

Plastmasas var iegūt arī no sintētiskām un dabīgām lielmolekulārām struktūrām, kuras ķīmiskā reakcijā ar citām izejvielām veido modificētu makromolekulu. Izmantotās sintētiskās makromolekulas bieži vien ir starpstruktūras, kas nav pilnībā polimerizētas. Potenciālu risku veselībai var radīt citu nereaģējušu vai nepilnīgi izreaģējušu izejvielu migrācija, kuras izmanto, lai modificētu makromolekulu, vai nepilnīgi izreaģējusi makromolekula. Tāpēc šādām citām izejvielām, kā arī makromolekulām, kas izmantotas modificētu makromolekulu ražošanā, jāveic riska novērtējums un jāpiešķir atļauja, pirms tās lieto plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā.

(13)

Plastmasas var iegūt arī, izmantojot mikroorganismus, kuri veido lielmolekulāras struktūras no izejvielām fermentācijas procesos. Tādā gadījumā makromolekulu vai nu izdala kādā vidē, vai arī to ekstrahē. Potenciālu risku veselībai var radīt nereaģējušu vai nepilnīgi izreaģējušu izejvielu, starpproduktu vai fermentācijas procesa blakusproduktu migrācija. Tādā gadījumā gala produktam jāveic riska novērtējums un jāpiešķir atļauja, pirms to lieto plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā.

(14)

Direktīvā 2002/72/EK ietverti dažādi monomēru vai citu izejvielu saraksti un to piedevu saraksti, kuras atļauts izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai. Pašlaik Eiropas Savienībā ir pilnībā izveidots saraksts monomēriem, citām izejvielām un piedevām, un tas nozīmē, ka drīkst lietot tikai vielas, kuras ir atļautas ES līmenī. Tādējādi vairs nav nepieciešams nodalīt monomērus vai citas izejvielas un piedevas atsevišķos sarakstos atļaujas piešķiršanas statusa dēļ. Dažas vielas var izmantot gan kā monomēru vai kā citas izejvielas, gan kā piedevas, tādēļ skaidrības labad tās jāpublicē vienā atļauto vielu sarakstā, norādot atļauto funkciju.

(15)

Polimērus var izmantot ne tikai kā plastmasu galveno sastāvdaļu, bet arī kā piedevas, panākot noteiktu tehnoloģisko iedarbību uz plastmasu. Ja šāda polimēru piedeva ir identiska ar polimēru, kas var veidot plastmasas materiāla galveno sastāvdaļu, polimēru piedevas radīto risku var uzskatīt par novērtētu, ja monomēri jau ir novērtēti un tiem piešķirta atļauja. Tādā gadījumā polimēru piedevas lietošanai nebūtu nepieciešams atļauja, bet to varētu lietot, pamatojoties uz tās monomēru un citu izejvielu atļauju. Ja šāda polimēru piedeva nav identiska ar polimēru, kas var veidot plastmasas materiāla galveno sastāvdaļu, tad polimēru piedevas radīto risku nevar uzskatīt par novērtētu, pamatojoties uz monomēru novērtējumu. Tādā gadījumā jāveic polimēru piedevas riska novērtējums attiecībā uz mazas molekulmasas frakciju, kas mazāka par 1 000 Da, un jāpiešķir atļauja, pirms to lieto plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā.

(16)

Agrāk skaidri nenošķīra piedevas, kuras veic funkciju gala polimērā, un polimerizācijas palīgvielas (PPA), kurām ir funkcija tikai ražošanas procesā un kuru klātbūtne nav paredzēta gala izstrādājumā. Dažas vielas, kas darbojas kā PPA, jau agrāk tika iekļautas nepabeigtajā piedevu sarakstā. Šīm PPA arī turpmāk ir jābūt iekļautām Savienības atļauto vielu sarakstā. Tomēr jāprecizē, ka varēs izmantot arī citas PPA, ievērojot valstu tiesību aktus. Šī situācija būtu atkārtoti jāizvērtē vēlākā posmā.

(17)

Savienības sarakstā ir vielas, kuras atļauts lietot plastmasu ražošanā. Tādas vielas kā skābes, spirti un fenoli var būt sastopamas arī sāļu veidā. Tā kā sāļi kuņģī parasti pārvēršas skābē, spirtā vai fenolā, principā būtu jāatļauj kopā ar skābi, spirtu vai fenolu lietot sāļus ar katjoniem, kuriem veikts drošuma novērtējums. Dažos gadījumos, ja drošuma novērtējumā konstatēts, ka brīvo skābju lietošana var nebūt droša, būtu jāatļauj tikai sāļi, sarakstā to nosaukumu norādot kā “… skābes(-ju) sāļi”.

(18)

Vielās, ko izmanto plastmasas materiālu vai izstrādājumu ražošanā, var būt piemaisījumi, kas radušies ražošanas vai ekstrakcijas procesā. Šie piemaisījumi nejauši pievienojušies vielai, ražojot plastmasas materiālu (nejauši pievienojusies viela – NPV). Galvenie vielas piemaisījumi ir jāņem vērā, ja tie attiecas uz riska novērtējumu, un vajadzības gadījumā jāiekļauj vielas specifikācijā. Tomēr atļaujā nav iespējams uzskaitīt un ņemt vērā visus piemaisījumus. Tāpēc tie var būt materiāla vai izstrādājuma sastāvā un nebūt iekļauti Savienības sarakstā.

(19)

Polimēru ražošanā izmanto vielas polimerizācijas reakcijas izraisīšanai, piemēram, katalizatorus, un polimerizācijas reakcijas vadīšanai, piemēram, ķēdes pārneses, ķēdes pagarināšanas vai ķēdes pārtraukšanas reaģentus. Šos polimerizācijas iniciatorus izmanto ļoti mazā daudzumā, un šīm vielām nav paredzēts būt gala polimērā. Tāpēc pašlaik uz tām nevajadzētu attiecināt ES līmeņa atļauju procedūru. Ražotājam saskaņā ar starptautiski atzītiem zinātniskiem riska novērtēšanas principiem jāizvērtē visu veidu potenciālais risks veselībai, kas varētu rasties, lietojot gala materiālu vai izstrādājumu.

(20)

Plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanas un lietošanas laikā var veidoties reakcijas un noārdīšanās produkti. Šie reakcijas un noārdīšanās produkti ir nejauši nonākuši plastmasas materiālā (NPV). Galvenie reakcijas un noārdīšanās produkti, kas varētu rasties, izmantojot vielu paredzētajā veidā, ja tie attiecas uz riska novērtējumu, ir jāņem vērā un vajadzības gadījumā jāiekļauj ierobežojumos attiecībā uz šo vielu. Tomēr atļaujā nav iespējams uzskaitīt un ņemt vērā visus reakcijas un noārdīšanās produktus. Tāpēc tie nav jāiekļauj kā atsevišķi ieraksti Savienības sarakstā. Ražotājam saskaņā ar starptautiski atzītiem zinātniskiem riska novērtēšanas principiem jāizvērtē visu veidu potenciālais risks veselībai, ko varētu radīt reakcijas un noārdīšanās produkti.

(21)

Kamēr nav izveidots Savienības saraksts par piedevām, plastmasu ražošanā varētu izmantot citas piedevas nekā tās, kas atļautas ES līmenī. Piedevām, kuras bija atļautas dalībvalstīs, termiņš datu iesniegšanai Iestādē, lai novērtētu to drošumu ar mērķi tās iekļaut Savienības sarakstā, beidzās 2006. gada 31. decembrī. Piedevas, par kurām minētajā termiņā tika iesniegts spēkā esošs pieteikums, tika iekļautas pagaidu sarakstā. Par dažām pagaidu sarakstā minētajām piedevām lēmums par to atļaušanu ES līmenī vēl nav pieņemts. Tādos gadījumos jāparedz iespēja turpināt lietot šīs piedevas saskaņā ar valsts tiesību aktiem līdz brīdim, kad būs pabeigta to novērtēšana un pieņemts lēmums par to iekļaušanu Savienības sarakstā.

(22)

Kad piedevu, kas ir pagaidu sarakstā, iekļauj Savienības sarakstā vai kad nolemj to neiekļaut Savienības sarakstā, šī piedeva jāsvītro no piedevu pagaidu saraksta.

(23)

Ar jaunas tehnoloģijas palīdzību var izstrādāt vielas līdz ļoti sīku daļiņu lielumam (piemēram, nanodaļiņas), kurām piemītošās ķīmiskās un fizikālās iezīmes būtiski atšķiras no iezīmēm, kas piemīt lielāka izmēra daļiņām. Šo atšķirīgo īpašību dēļ var atšķirties toksikoloģiskās īpašības, tādēļ iestādei katrā atsevišķā gadījumā būtu jānovērtē šo vielu radītais risks, līdz būs pieejama plašāka informācija par šādu jaunu tehnoloģiju. Tāpēc skaidri jānosaka, ka atļaujas, kas piešķirtas, pamatojoties uz vielas vispārpieņemtā lieluma daļiņas riska novērtējumu, neattiecas uz jaunizstrādātām nanodaļiņām.

(24)

Pamatojoties uz riska novērtējumu, atļaujā vajadzības gadījumā jānorāda konkrētas migrācijas robežas, lai nodrošinātu gala materiāla vai izstrādājuma drošumu. Ja piedevu, kuru ir atļauts izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanai, vienlaicīgi ir atļauts izmantot kā pārtikas piedevu vai kā aromatizējošu vielu, ir jānodrošina, lai vielas izdalīšanās nepieņemami nemainītu pārtikas produkta sastāvu. Tāpēc, ja izdalās šāda piedeva vai aromatizētājs, ko var izmantot divos veidos, tai nedrīkstētu būt tehnoloģiska funkcija pārtikā, izņemot gadījumus, kad šāda funkcija ir plānota un materiāls, kas ir saskarē ar pārtiku, atbilst prasībām, kas noteiktas aktīvajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas ir saskarē ar pārtiku, Regulā (EK) Nr. 1935/2004 un Komisijas 2009. gada 29. maija Regulā (EK) Nr. 450/2009 par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (4). Attiecīgos gadījumos jāievēro prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (5) vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (6).

(25)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu vielas, kas var izdalīties no materiāliem un izstrādājumiem, kas ir saskarē ar pārtiku, nedrīkstētu radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā. Saskaņā ar labu ražošanas praksi ir iespējams ražot plastmasas materiālus tā, lai uz 1 dm2 plastmasas materiālu virsmas no tiem neizdalītos vairāk par 10 mg vielas. Ja atsevišķas vielas riska novērtējums neliecina par zemāku līmeni, šis līmenis jānosaka kā plastmasas materiāla inertuma vispārēja robeža (kopējā migrācijas robeža). Lai panāktu salīdzināmus rezultātus kopējās migrācijas robežas atbilstības pārbaudē, jāveic tests standarta testēšanas apstākļos, ieskaitot testēšanas laiku, temperatūru un testēšanas vidi (pārtikas aizstājējs), kuri atbilst vissmagākajiem paredzamajiem plastmasas materiāla vai izstrādājuma lietošanas apstākļiem.

(26)

Kopējā migrācijas robeža 10 mg uz 1 dm2 kubveida iepakojumam, kurā ir 1 kg pārtikas, atbildīs migrācijai 60 mg uz kg pārtikas. Nelielam iepakojumam, kura virsmas attiecība pret tilpumu ir lielāka, iegūtā migrācija pārtikā būs lielāka. Zīdaiņiem un maziem bērniem, kuri patērē vairāk pārtikas uz vienu kilogramu ķermeņa svara nekā pieaugušie un kuri vēl nelieto daudzveidīgu uzturu, jānosaka īpašas prasības, lai ierobežotu no materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku, migrējušu vielu uzņemšanu ar pārtiku. Lai neliela tilpuma iepakojumiem nodrošinātu tādu pašu aizsardzību kā liela tilpuma iepakojumiem, zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas pārtikas iepakojuma materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku, kopējā migrācijas robeža jāsaista ar robežvērtību, kas norāda vielas saturu pārtikā, nevis ar iepakojuma virsmas lielumu.

(27)

Pēdējos gados tiek izstrādāti tādi saskarei ar pārtiku paredzēti plastmasas materiāli, kuri sastāv nevis no vienas plastmasas, bet kuros ir apvienoti līdz pat 15 dažādi plastmasas slāņi, lai panāktu šo materiālu vislabāko funkcionalitāti un aizsargātu pārtiku, vienlaikus samazinot iepakojuma radīto atkritumu daudzumu. Šādos daudzslāņu plastmasas materiālos vai izstrādājumos slāņi var būt nošķirti no pārtikas ar funkcionālu barjeru. Šī barjera ir slānis materiālos vai izstrādājumos, kuri ir saskarē ar pārtiku, un tas novērš aiz šīs barjeras esošo vielu migrāciju pārtikā. Lietojot funkcionālu barjeru, var izmantot neatļautas vielas ar nosacījumu, ka tās atbilst konkrētiem kritērijiem un to migrācija nekad nepārsniedz norādīto noteikšanas robežu. Ņemot vērā pārtiku zīdaiņiem un citām īpaši uzņēmīgām personām un lielo analītisko pielaidi migrācijas analīzēs, neatļautas vielas migrācijai caur funkcionālo barjeru pārtikā jānosaka maksimālā robeža 0,01 mg/kg. Materiālos vai izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nedrīkstētu izmantot mutagēnas, kancerogēnas vai teratogēnas vielas, ja iepriekš nav saņemta atļauja, tādēļ uz šādām vielām nebūtu attiecināms funkcionālās barjeras jēdziens. Katrā atsevišķā gadījumā jānovērtē risks, kas saistīts ar jaunu tehnoloģiju, ar kuras palīdzību var izstrādāt vielas līdz ļoti sīku daļiņu lielumam (piemēram, nanodaļiņas), kurām piemītošās ķīmiskās un fizikālās iezīmes būtiski atšķiras no iezīmēm, kas piemīt lielāka izmēra daļiņām, līdz būs pieejama plašāka informācija par šādu jaunu tehnoloģiju. Tāpēc uz šādu tehnoloģiju nebūtu attiecināms funkcionālās barjeras jēdziens.

(28)

Pēdējos gados tiek izstrādāti tādi saskarei ar pārtiku paredzēti plastmasas materiāli un izstrādājumi, kuru sastāvā ir apvienoti dažādi materiāli, lai panāktu vislabāko funkcionalitāti un aizsargātu pārtiku, vienlaikus samazinot iepakojuma radīto atkritumu daudzumu. Plastmasai šajos dažāda sastāva daudzslāņu materiālos jāatbilst tām pašām prasībām attiecībā uz sastāvu, kādas attiecas uz plastmasas slāņiem, kuri nav apvienoti ar citiem materiāliem. Uz tādiem plastmasas slāņiem dažāda sastāva daudzslāņu materiālos, kuri ir nošķirti no pārtikas ar funkcionālu barjeru, jāattiecina funkcionālās barjeras jēdziens. Plastmasas slāņi tiek apvienoti ar citiem materiāliem, attiecībā uz kuriem ES līmenī vēl nav pieņemti īpaši pasākumi, tādēļ pagaidām nav iespējams noteikt prasības attiecībā uz dažāda sastāva daudzslāņu gala materiāliem un izstrādājumiem. Tādējādi nebūtu jāpiemēro īpatnējās migrācijas robežas un kopējā migrācijas robeža, izņemot vinilhlorīda monomēru, attiecībā uz kuru šāds ierobežojums jau ir noteikts. Kamēr ES līmenī nav noteikti īpaši pasākumi, kas attiektos uz pilnīgi visiem dažāda sastāva daudzslāņu materiāliem vai izstrādājumiem, dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt valsts līmeņa noteikumus par šādiem materiāliem un izstrādājumiem ar nosacījumu, ka tie atbilst Līguma nosacījumiem.

(29)

Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. panta 1. punktā noteikts, ka materiāliem un izstrādājumiem, uz ko attiecas īpaši pasākumi, jāpievieno rakstveida deklarācija, kura apliecina to atbilstību tiem piemērojamiem noteikumiem. Lai uzlabotu piegādātāju koordināciju un atbildību, katrā ražošanas stadijā, tostarp izejvielu stadijā, atbildīgajām personām ir jādokumentē atbilstība attiecīgajiem noteikumiem atbilstības deklarācijā, kas ir pieejama viņu klientiem.

(30)

Uz pārklājumiem, tipogrāfijas krāsām un līmvielām pagaidām neattiecas īpaši ES tiesību akti un līdz ar to arī prasības par atbilstības deklarāciju. Tomēr attiecībā uz pārklājumiem, tipogrāfijas krāsām un līmvielām, ko lieto plastmasas materiālos un izstrādājumos, ir jāsniedz atbilstoša informācija gala plastmasas izstrādājuma ražotājam, lai ražotājs varētu nodrošināt atbilstību attiecībā uz vielām, kurām šajā regulā ir noteiktas migrācijas robežas.

(31)

Saskaņā ar 17. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (7), uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, jāpārbauda, vai pārtika atbilst attiecīgajiem nosacījumiem. Šim nolūkam un ievērojot konfidencialitātes prasības, uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, jāsaņem pieeja attiecīgai informācijai, kas tiem ļautu nodrošināt, ka migrācija no materiāliem un izstrādājumiem uz pārtiku atbilst pārtikas tiesību aktos paredzētajām specifikācijām un ierobežojumiem.

(32)

Katrā ražošanas stadijā apliecinošiem dokumentiem, ar kuriem pamatota atbilstības deklarācija, jābūt pieejamiem iesaistītajām iestādēm. Šādu atbilstības pierādīšanu var pamatot ar migrācijas pārbaudēm. Tā kā migrācijas pārbaudes ir sarežģītas, dārgas un prasa daudz laika, vajadzētu ļaut, lai atbilstību varētu pierādīt arī, izmantojot aprēķinus, tostarp modelēšanu, citas analīzes un zinātniskus pierādījumus vai zinātniskus argumentus, ja to rezultāti ir vismaz tikpat pārliecinoši kā migrācijas pārbaužu rezultāti. Testu rezultāti jāuzskata par derīgiem, ja formulējumi un apstrādes nosacījumi nemainās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros.

(33)

Pārbaudot izstrādājumus, kuri vēl nav nonākuši saskarē ar pārtiku, dažiem izstrādājumiem, piemēram, plēvēm vai vākiem, bieži vien nav iespējams noteikt, cik liela virsmas daļa būs saskarē ar noteiktu pārtikas tilpumu. Šādiem izstrādājumiem jānosaka īpašas atbilstības pārbaudes prasības.

(34)

Migrācijas robežas nosaka, ņemot vērā vispārēju pieņēmumu, ka cilvēks, kura ķermeņa svars ir 60 kg, katru dienu patērē 1 kg pārtikas un ka šī pārtika ir iesaiņota kubveida traukā ar 6 dm2 virsmu, no kuras izdalās viela. Ļoti maziem un ļoti lieliem traukiem reālā virsma attiecībā pret iepakoto tilpumu stipri atšķiras no vispārējā pieņēmuma. Tāpēc, pirms salīdzina pārbaužu rezultātus ar migrācijas robežu, šādu trauku virsmas lielums jāstandartizē. Šie nosacījumi jāpārskata, kad ir pieejami jauni dati par pārtikas iepakojuma izmantošanas veidiem.

(35)

Īpatnējā migrācijas robeža ir maksimālais atļautais vielas daudzums pārtikā. Šai robežai jānodrošina, ka materiāls, kurš ir saskarē ar pārtiku, nerada risku veselībai. Ražotājam būtu jānodrošina, lai materiāli un izstrādājumi, kuri vēl nav saskarē ar pārtiku, nonākot saskarē ar pārtiku vissmagākajos paredzamajos saskares apstākļos, atbilstu šiem ierobežojumiem. Tāpēc jānovērtē tādu materiālu un izstrādājumu atbilstība, kuri vēl nav saskarē ar pārtiku, un jāparedz nosacījumi attiecībā uz šādām pārbaudēm.

(36)

Pārtika ir sarežģīta matrica, tādēļ migrējošu vielu analīze pārtikā var būt analītiski sarežģīta. Tāpēc jāizvēlas tāda testēšanas vide, kas stimulētu vielu pārnesi no plastmasas materiāla uz pārtiku. Tajā jābūt pārstāvētām galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kādas ir pārtikai. Izmantojot pārtikas aizstājējus, standarta testēšanas laikam un temperatūrai jābūt tādai, lai pēc iespējas precīzāk atveidotu iespējamo migrāciju no izstrādājuma uz pārtiku.

(37)

Lai izvēlētos piemērotāko pārtikas aizstājēju konkrēta veida pārtikai, jāņem vērā šīs pārtikas ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības. Ir pieejami pētījumu rezultāti par dažiem reprezentatīviem pārtikas veidiem, ar kuru palīdzību migrācija pārtikā salīdzināta ar migrāciju pārtikas aizstājējos. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, jāizvēlas pārtikas aizstājēji. Īpaši taukus saturošai pārtikai, rezultāts, kas iegūts, izmantojot pārtikas aizstājējus, dažos gadījumos var likt ievērojami pārvērtēt migrāciju pārtikā. Šādos gadījumos jāparedz, ka rezultātu, kas iegūts, izmantojot pārtikas aizstājēju, koriģē ar samazinājuma koeficientu.

(38)

To vielu iedarbību, kuras migrē no materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku, pamatoja ar vispārēju pieņēmumu, ka cilvēks dienā patērē 1 kg pārtikas. Tomēr ikdienā viens cilvēks uzņem ne vairāk kā 200 g tauku. Tas jāņem vērā attiecībā uz lipofīlām vielām, kuras migrē tikai taukos. Tāpēc jāparedz īpatnējās migrācijas koriģēšana ar korekcijas koeficientu, ko piemēro lipofīlām vielām, saskaņā ar Pārtikas zinātniskās komitejas (PZK) atzinumu (8) un iestādes atzinumu (9).

(39)

Oficiālajā kontrolē jānosaka pārbaužu stratēģijas, ar kuru palīdzību iesaistītās iestādes varēs efektīvi veikt kontroli, vislietderīgāk izmantojot pieejamos resursus. Tāpēc noteiktos apstākļos tām jāļauj izmantot izvērtēšanas metodes, lai pārbaudītu atbilstību. Materiāla vai izstrādājuma neatbilstība jāapliecina, izmantojot pārbaudes metodi.

(40)

Šajā regulā jānosaka pamata nosacījumi migrācijas pārbaudēm. Migrācijas pārbaudes ir ļoti sarežģītas, tādēļ šie pamata nosacījumi diemžēl nevar būt attiecināmi uz pilnīgi visiem paredzamajiem gadījumiem un tajos nevar ietvert visas vajadzīgās detaļas pārbaužu veikšanai. Tāpēc ir jāizstrādā ES norādījumi, kuros sniegts sīkāks pārskats par to, kā piemērojami migrācijas pārbaužu pamata nosacījumi.

(41)

Šajā regulā paredzētie atjauninātie nosacījumi par pārtikas aizstājējiem un migrācijas pārbaudēm aizstās Direktīvas 78/142/EEK nosacījumus un nosacījumus, kas minēti pielikumā Padomes 1982. gada 18. oktobra Direktīvai 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (10).

(42)

Vielām, kuras ir plastmasā, bet nav minētas šīs regulas I pielikumā, var nebūt veikts riska novērtējums, jo tām nav veikta atļaujas piešķiršanas procedūra. Šādu vielu atbilstība Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. pantam jānovērtē attiecīgajam uzņēmējam saskaņā ar starptautiski atzītiem zinātniskiem principiem, ņemot vērā ietekmi no materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku, un no citiem avotiem.

(43)

Nesen iestāde sniedza labvēlīgu zinātnisko novērtējumu papildu monomēriem, citām izejvielām un piedevām, un tagad šīs vielas jāiekļauj Savienības sarakstā.

(44)

Savienības sarakstā tiek iekļautas jaunas vielas, tādēļ šī regula jāpiemēro pēc iespējas drīz, lai ražotāji varētu pielāgoties tehnikas attīstībai un lai dotu iespēju inovācijai.

(45)

Daži migrācijas pārbaužu nosacījumi jāatjaunina, ņemot vērā jaunas zinātnes atziņas. Iesaistītajām iestādēm un nozares pārstāvjiem pārbaužu režīms, ko viņi izmanto pašlaik, jāpielāgo šiem atjauninātajiem nosacījumiem. Lai šādi pielāgojumi būtu iespējami, varētu būt lietderīgi atjauninātos nosacījumus piemērot tikai divus gadus pēc tam, kad pieņemta šī regula.

(46)

Pašlaik uzņēmēji pamato atbilstības deklarāciju ar apliecinošiem dokumentiem, ievērojot Direktīvā 2002/72/EK noteiktās prasības. Atbilstības deklarācija principā ir jāatjaunina tikai tad, ja būtiskas pārmaiņas ražošanā izraisa izmaiņas migrācijā vai ja ir pieejama jauna zinātniskā informācija. Lai ierobežotu slogu uzņēmējiem, ir jābūt iespējai laist tirgū materiālus, kuri ir likumīgi laisti tirgū, pamatojoties uz Direktīvā 2002/72/EK noteiktajām prasībām, tiem pievienojot atbilstības deklarāciju, kas pamatota ar apliecinošiem dokumentiem saskaņā ar Direktīvu 2002/72/EK vēl piecus gadus pēc tam, kad pieņemta šī regula.

(47)

Komisijas 1980. gada 8. jūlija Direktīvā 80/766/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīzes metodi, kura izmantojama, lai veiktu oficiālu kontroli attiecībā uz vinilhlorīda monomēra saturu materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (11), un Komisijas 1981. gada 29. aprīļa Direktīvā 81/432/EEK, ar ko nosaka Kopienas analīzes metodi, kura izmantojama, veicot oficiālu kontroli attiecībā uz vinilhlorīdu, kas pārtikas produktos nonācis no materiāliem un priekšmetiem (12), noteiktās analīzes metodes migrācijas un vinilhlorīda monomēra atlieku satura pārbaudei ir novecojušas. Analīzes metodēm jāatbilst kritērijiem, kuri noteikti 11. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 882/2004 (13) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem. Tāpēc jāatceļ Direktīva 80/766/EEK un Direktīva 81/432/EEK.

(48)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

1. pants

Priekšmets

1.   Šī regula ir īpašs pasākums Regulas (EK) Nr. 1935/2004 5. panta nozīmē.

2.   Šajā regulā noteiktas īpašas prasības attiecībā uz šādu plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību:

a)

kuri ir paredzēti saskarei ar pārtiku vai

b)

kuri jau ir saskarē ar pārtiku, vai

c)

par kuriem var pamatoti uzskatīt, ka tie nonāks saskarē ar pārtiku.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro materiāliem un izstrādājumiem, kuri ir laisti ES tirgū un ietilpst šādās kategorijās:

a)

materiāli un izstrādājumi, un to daļas, kas sastāv tikai no plastmasas;

b)

daudzslāņu plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas sastiprināti kopā ar līmvielām vai citiem līdzekļiem;

c)

a) vai b) apakšpunktā minētie materiāli un izstrādājumi, kas ir apdrukāti un/vai pārklāti ar pārklājumu;

d)

plastmasas slāņi vai plastmasas pārklājumi, kuri veido vāku un noslēdzošu izstrādājumu starplikas, kas kopā ar šiem vākiem un noslēdzošajiem izstrādājumiem sastāv no diviem vai vairāk dažāda veida materiālu slāņiem;

e)

plastmasas slāņi dažāda sastāva daudzslāņu materiālos un izstrādājumos.

2.   Šo regulu nepiemēro šādiem materiāliem un izstrādājumiem, kuri ir laisti ES tirgū un uz kuriem attieksies citi īpašie pasākumi:

a)

jonu apmaiņas sveķiem,

b)

kaučukam;

c)

silikoniem.

3.   Šī regula neskar tos ES vai valstu tiesību aktus, kurus piemēro tipogrāfijas krāsām, līmvielām un pārklājumiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“plastmasas materiāli un izstrādājumi” ir:

a)

materiāli un izstrādājumi, kas minēti 2. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un

b)

plastmasas slāņi, kas minēti 2. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā;

2)

“plastmasa” ir polimērs, kam var būt pievienotas piedevas vai citas vielas un kas spēj funkcionēt kā gala materiālu un izstrādājumu galvenā sastāvdaļa;

3)

“polimērs” ir lielmolekulāra viela, kas iegūta:

a)

polimerizācijas procesā, piemēram, polipievienošanā vai polikondensācijā, vai citos līdzīgos procesos ar monomēriem un citām izejvielām, vai

b)

ķīmiski modificējot dabīgas vai sintētiskas makromolekulas, vai

c)

mikrobioloģiskā fermentācijā;

4)

“daudzslāņu plastmasa” ir materiāls vai izstrādājums, kas sastāv no diviem vai vairāk plastmasas slāņiem;

5)

“dažāda sastāva daudzslāņu materiāli vai izstrādājumi” ir materiāli vai izstrādājumi, kas sastāv no diviem vai vairāk dažāda sastāva materiālu slāņiem, no kuriem vismaz viens ir plastmasas slānis;

6)

“monomērs vai cita izejviela” ir:

a)

viela, kas pakļauta jebkura veida polimerizācijas procesam ar mērķi ražot polimērus vai

b)

dabīga vai sintētiska lielmolekulāra viela, ko izmanto modificētu makromolekulu ražošanai, vai

c)

viela, kuru izmanto esošo dabīgo vai sintētisko makromolekulu modificēšanai;

7)

“piedeva” ir viela, kuru speciāli pievieno plastmasas, gala materiāla vai izstrādājuma ražošanas laikā, lai panāktu fizikālu vai ķīmisku ietekmi. Ir paredzēts, ka tā būs gala materiāla vai izstrādājuma sastāvā;

8)

“polimerizācijas palīgviela” ir ikviena viela, kuru izmanto, lai nodrošinātu polimēra vai plastmasas ražošanai piemērotu vidi. Tā var būt gala materiālu vai izstrādājumu sastāvā, taču tas tā nav paredzēts, un šī viela ne fizikāli, ne ķīmiski neietekmē gala materiālu vai izstrādājumu;

9)

“nejauši pievienojusies viela” ir piemaisījums izmantotajās vielās vai reakcijas starpprodukts, kas veidojies ražošanas procesā, vai sadalīšanās vai reakcijas produkts;

10)

“polimerizācijas iniciators” ir viela, kas ierosina polimerizāciju un/vai kontrolē lielmolekulārās struktūras veidošanos;

11)

“kopējā migrācijas robeža” (OML) ir negaistošu vielu maksimālais atļautais daudzums, kas izdalījies no materiāla vai izstrādājuma pārtikas aizstājējā;

12)

“pārtikas aizstājējs” ir testēšanas vide, kas imitē pārtiku, – pārtikas aizstājējs pēc savām īpašībām atdarina migrāciju no materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku;

13)

“īpatnējā migrācijas robeža” (SML) ir attiecīgās vielas maksimālais atļautais daudzums, kas izdalījies no materiāla vai izstrādājuma pārtikas aizstājējos;

14)

“kopējā īpatnējā migrācijas robeža” (SML(T)) ir tādas konkrētas vielas maksimālā atļautā daudzuma summa, kura ir izdalījusies pārtikā vai pārtikas aizstājējos, izteikta kā norādīto vielu kopējais daudzums;

15)

“funkcionālā barjera” ir barjera, kas sastāv no viena vai vairākiem jebkāda materiāla slāņiem un kas nodrošina to, ka gala materiāls vai izstrādājums atbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. pantam un šīs regulas nosacījumiem;

16)

“taukus nesaturoša pārtika” ir pārtika, kam šīs regulas V pielikuma 2. tabulā migrācijas pārbaudēm noteikti tikai tie pārtikas aizstājēji, kuri nav pārtikas aizstājēji D1 vai D2;

17)

“ierobežojums” ir vielas lietošanas vai migrācijas robežas, vai pieļaujamā vielas satura materiālā vai izstrādājumā ierobežojums;

18)

“specifikācija” ir vielas sastāvs, vielas tīrības kritēriji, vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības, sīka informācija par vielas ražošanas procesu vai papildu informācija par migrācijas robežām.

4. pants

Plastmasas materiālu un izstrādājumu laišana tirgū

Plastmasas materiālus un izstrādājumus var laist tirgū tikai tad, ja tie:

a)

atbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. pantā, tiem domātajai izmantošanai paredzamā veidā un

b)

atbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 15. pantā noteiktajām marķēšanas prasībām, un

c)

atbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 17. pantā noteiktajām izsekojamības prasībām, un

d)

ir ražoti saskaņā ar labu ražošanas praksi, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 2023/2006 (14), un

e)

atbilst prasībām attiecībā uz sastāvu un deklarēšanu, kā noteikts šīs regulas II, III, un IV nodaļā.

II NODAĻA

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SASTĀVU

1. IEDAĻA

Atļautas vielas

5. pants

Savienības atļauto vielu saraksts

1.   Tikai vielas, kas ir iekļautas Savienības atļauto vielu sarakstā (“Savienības saraksts”) I pielikumā, var apzināti izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu plastmasas slāņu ražošanā.

2.   Savienības sarakstā iekļauj:

a)

monomērus vai citas izejvielas;

b)

piedevas, izņemot krāsvielas;

c)

polimerizācijas palīgvielas, izņemot šķīdinātājus;

d)

makromolekulas, kas iegūtas mikrobioloģiskā fermentācijā.

3.   Savienības sarakstu var grozīt saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1935/2004 8.–12. pantā.

6. pants

Atkāpes vielām, kas nav iekļautas Savienības sarakstā

1.   Atkāpjoties no 5. panta, kā polimerizācijas palīgvielas plastmasas materiālu un izstrādājumu plastmasas slāņu ražošanā atbilstoši valsts tiesību aktiem var izmantot arī vielas, kas nav iekļautas Savienības sarakstā.

2.   Atkāpjoties no 5. panta, plastmasas materiālu un izstrādājumu plastmasas slāņu ražošanā atbilstoši valsts tiesību aktiem var izmantot krāsvielas un šķīdinātājus.

3.   Ievērojot 8., 9., 10., 11. un 12. panta prasības, ir atļautas šādas vielas, kas nav iekļautas Savienības sarakstā:

a)

atļauto skābju, fenolu vai spirtu alumīnija, amonija, bārija, kalcija, kobalta, vara, dzelzs, litija, magnija, mangāna, kālija, nātrija un cinka sāļi (tajā skaitā dubultsāļi un skābie sāļi);

b)

maisījumi, kas iegūti, samaisot kopā atļautas vielas bez sastāvdaļu ķīmiskas reakcijas;

c)

izmantojot kā piedevas, – dabīgie polimēri vai sintētiskie polimēri ar molekulmasu vismaz 1 000 Da, izņemot mikrobioloģiskā fermentācijā iegūtas makromolekulas, kas atbilst šīs regulas prasībām, ja tās spēj funkcionēt kā gala materiālu vai izstrādājumu galvenā sastāvdaļa;

d)

izmantojot kā monomēru vai citu izejvielu, – prepolimēri un dabīgās vai sintētiskās lielmolekulāras vielas un to maisījumi, izņemot mikrobioloģiskā fermentācijā iegūtas makromolekulas, ja sintezēšanai vajadzīgie monomēri vai izejvielas ir iekļautas Savienības sarakstā.

4.   Plastmasas materiālu un izstrādājumu plastmasas slāņos drīkst būt šādas vielas, kas nav iekļautas Savienības sarakstā:

a)

nejauši pievienojušās vielas;

b)

polimerizācijas iniciatori.

5.   Atkāpjoties no 5. panta, piedevas, kas nav Savienības sarakstā, var turpināt izmantot pēc 2010. gada 1. janvāra, ievērojot valsts tiesību aktus, līdz brīdim, kad būs pieņemts lēmums tās iekļaut vai neiekļaut Savienības sarakstā, ar nosacījumu, ka tās ir iekļautas 7. pantā minētajā pagaidu sarakstā.

7. pants

Pagaidu saraksta izstrādāšana un pārzināšana

1.   Regulāri atjaunina to piedevu pagaidu sarakstu, kuras pašlaik vērtē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) un kuru 2008. gadā publicējusi Komisija.

2.   Piedevu svītro no pagaidu saraksta:

a)

kad to iekļauj Savienības sarakstā, kas noteikts I pielikumā, vai

b)

kad Komisija pieņēmusi lēmumu to neiekļaut Savienības sarakstā, vai

c)

ja pārbaudes laikā iestāde pieprasa papildu informāciju un šī informācija netiek iesniegta iestādes noteiktajā termiņā.

2. IEDAĻA

Vispārīgas prasības, ierobežojumi un specifikācias

8. pants

Vispārīgas prasības vielām

Vielām, ko izmanto plastmasas materiālu un izstrādājumu plastmasas slāņu ražošanā, ir laba tehniskā kvalitāte un tīrība, kas ir piemērota šiem materiāliem vai izstrādājumiem domātajai izmantošanai paredzamā veidā. Vielas ražotājam ir zināms vielas sastāvs, un viņš šo informāciju sniedz kompetentajām iestādēm, ja tās to pieprasa.

9. pants

Īpašas prasības vielām

1.   Uz vielām, ko izmanto plastmasas materiālu un izstrādājumu plastmasas slāņu ražošanā, attiecas šādi ierobežojumi un specifikācijas:

a)

īpatnējā migrācijas robeža, kā noteikts 11. pantā;

b)

kopējā migrācijas robeža, kā noteikts 12. pantā;

c)

ierobežojumi un specifikācijas, kas noteikti 1. tabulas 10. ailē I pielikuma 1. punktā;

d)

sīki izstrādātās specifikācijas, kas noteiktas I pielikuma 4. punktā.

2.   Vielas nano formā izmanto tikai tad, ja tas skaidri atļauts un minēts specifikācijās I pielikumā.

10. pants

Vispārīgi ierobežojumi plastmasas materiāliem un izstrādājumiem

Vispārīgi ierobežojumi attiecībā uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem noteikti II pielikumā.

11. pants

Īpatnējās migrācijas robežas

1.   Plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļas nedrīkst pāriet pārtikā tādā daudzumā, kas pārsniedz īpatnējās migrācijas robežas (SML), kā noteikts I pielikumā. Šīs īpatnējās migrācijas robežas (SML) ir izteiktas mg vielas uz kg pārtikas (mg/kg).

2.   Vielām, kurām I pielikumā nav noteiktas īpatnējās migrācijas robežas vai citi ierobežojumi, piemēro vispārīgu īpatnējo migrācijas robežu 60 mg/kg.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, piedevas, kuras ir atļautas arī kā pārtikas piedevas ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008 vai kā aromatizētāji ar Regulu (EK) Nr. 1334/2008, nedrīkst migrēt pārtikā tādos daudzumos, kas tehniski ietekmē gala pārtikas produktus, un nedrīkst:

a)

pārsniegt Regulā (EK) Nr. 1333/2008, Regulā (EK) Nr. 1334/2008 vai šīs regulas I pielikumā noteiktos ierobežojumus pārtikas produktiem, kuros attiecīgās piedevas ir atļauts lietot kā pārtikas piedevas vai kā aromatizējošas vielas, vai

b)

pārsniegt šīs regulas I pielikumā noteiktos ierobežojumus pārtikas produktos, kuros attiecīgās piedevas nav atļauts lietot kā pārtikas piedevas vai kā aromatizējošas vielas.

12. pants

Kopējā migrācijas robeža

1.   Plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļas nedrīkst pāriet pārtikas aizstājējos daudzumā, kas pārsniedz 10 miligramus no kopējā sastāvdaļu daudzuma, kas izdalās uz dm2 virsmas, kura ir saskarē ar pārtiku (mg/dm2).

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļas, kas paredzēti saskarei ar zīdaiņiem un maziem bērniem domātu pārtiku atbilstoši Komisijas Direktīvai 2006/141/EK (15) un Direktīvai 2006/125/EK (16), nedrīkst pāriet pārtikas aizstājējos daudzumā, kas pārsniedz 60 miligramus no kopējā sastāvdaļu daudzuma, kas izdalās uz kg pārtikas aizstājēja.

III NODAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS KONKRĒTIEM MATERIĀLIEM UN IZSTRĀDĀJUMIEM

13. pants

Daudzslāņu plastmasas materiāli un izstrādājumi

1.   Daudzslāņu plastmasas materiālā vai izstrādājumā katra plastmasas slāņa sastāvam ir jāatbilst šai regulai.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, plastmasas slānis, kurš nav tiešā saskarē ar pārtiku un kurš ir nošķirts no pārtikas ar funkcionālu barjeru, drīkst

a)

neatbilst šajā regulā noteiktajiem ierobežojumiem un specifikācijām, izņemot vinilhlorīda monomēru, kā noteikts I pielikumā; un/vai

b)

būt ražots ar vielām, kuras nav minētas Savienības sarakstā vai pagaidu sarakstā.

3.   2. punkta b) apakšpunktā minēto vielu migrāciju pārtikā vai pārtikas aizstājējā nedrīkst noteikt, mērot ar statistisku ticamību un izmantojot Regulas (EK) Nr. 882/2004 11. pantā minēto analīzes metodi, ar noteikšanas robežu 0,01 mg/kg. Šo robežu vienmēr izsaka kā koncentrāciju pārtikas produktos vai pārtikas aizstājējos. Šī robeža jāpiemēro savienojumu grupai, ja tie ir strukturāli vai toksikoloģiski līdzīgi, jo īpaši izomēri vai savienojumi ar tādu pašu attiecīgo funkcionālo grupu, un tajā jāietver iespējamā netīšā vielu pārnese.

4.   2. punkta b) apakšpunktā minētās vielas, kuras nav uzskaitītas Savienības sarakstā vai pagaidu sarakstā, nedrīkst ietilpt šādās kategorijās:

a)

vielas, kuras saskaņā ar kritērijiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (17) I pielikuma 3.5., 3.6. un 3.7. iedaļā ir klasificētas kā “mutagēnas”, “kancerogēnas” vai “toksiskas attiecībā uz reproduktīvo funkciju”;

b)

vielas nano formā.

5.   Gala daudzslāņu plastmasas materiāls vai izstrādājums atbilst šīs regulas 11. pantā noteiktajām īpatnējās migrācijas robežām un 12. pantā noteiktajai kopējai migrācijas robežai.

14. pants

Dažāda sastāva daudzslāņu materiāli un izstrādājumi

1.   Dažāda sastāva daudzslāņu materiālā vai izstrādājumā katra plastmasas slāņa sastāvs atbilst šai regulai.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dažāda sastāva daudzslāņu materiālā vai izstrādājumā plastmasas slānis, kurš nav tiešā saskarē ar pārtiku un kurš ir nošķirts no pārtikas ar funkcionālu barjeru, drīkst būt ražots ar vielām, kuras nav minētas Savienības sarakstā vai pagaidu sarakstā.

3.   2. punktā minētās vielas, kuras nav uzskaitītas Savienības sarakstā vai pagaidu sarakstā, nedrīkst ietilpt šādās kategorijās:

a)

vielas, kuras saskaņā ar kritērijiem Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 3.5., 3.6. un 3.7. iedaļā ir klasificētas kā “mutagēnas”, “kancerogēnas” vai “toksiskas attiecībā uz reproduktīvo funkciju”;

b)

vielas nano formā.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, šīs regulas 11. un 12. pantu nepiemēro plastmasas slāņiem dažāda sastāva daudzslāņu materiālos vai izstrādājumos.

5.   Plastmasas slāņi dažāda sastāva daudzslāņu materiālā vai izstrādājumā vienmēr atbilst ierobežojumiem, kas vinilhlorīda monomēram noteikti šīs regulas I pielikumā.

6.   Dažāda sastāva daudzslāņu materiāliem vai izstrādājumiem valstu tiesību aktos var noteikt īpatnējās un kopējās migrācijas robežas plastmasas slāņiem un gala materiāliem vai izstrādājumiem.

IV NODAĻA

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA UN DOKUMENTĀCIJA

15. pants

Atbilstības deklarācija

1.   Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecības posmu, ir pieejama rakstveida deklarācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. pantu par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, produktiem, kas iegūti to ražošanas procesa starpposmā, un vielām, kas paredzētas šo materiālu un izstrādājumu ražošanai.

2.   1. punktā minēto rakstveida deklarāciju izsniedz uzņēmējs, un tajā ir ietverta IV pielikumā minētā informācija.

3.   Rakstveida deklarācija ļauj viegli identificēt materiālus, izstrādājumus vai produktus, kas iegūti to ražošanas procesa starpposmā, vai vielas, par kurām tā ir izsniegta. Deklarāciju atjauno, kad notiek tādas būtiskas izmaiņas sastāvā vai ražošanā, kuras izraisa pārmaiņas migrācijā no materiāliem vai izstrādājumiem, vai kad ir pieejami jauni zinātniski dati.

16. pants

Apliecinoši dokumenti

1.   Pēc valsts kompetento iestāžu pieprasījuma uzņēmējs tām sniedz attiecīgo dokumentāciju, kas apliecina, ka plastmasas materiāli un izstrādājumi, produkti, kas iegūti to ražošanas procesa starpposmā, un vielas, kas paredzētas šo materiālu un izstrādājumu ražošanai, atbilst šīs regulas prasībām.

2.   Dokumentācijā iekļauj nosacījumus un pārbaužu rezultātus, aprēķinus, tostarp modelēšanu, citas analīzes un pierādījumus par drošību vai pamatojumu, kas apliecina atbilstību. V nodaļā ir paredzēti nosacījumi par atbilstības pierādīšanu izmēģinājumu veidā.

V NODAĻA

ATBILSTĪBA

17. pants

Migrācijas pārbaudes rezultātu izteikšana

1.   Lai pārbaudītu atbilstību, īpatnējās migrācijas vērtības izsaka mg/kg, piemērojot reālās virsmas attiecību pret tilpumu reālā vai paredzētā izmantojumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta:

a)

traukiem un citiem izstrādājumiem, kuri satur vai kuriem paredzēts saturēt mazāk nekā 500 mililitrus vai gramus vai vairāk nekā 10 litrus;

b)

materiāliem un izstrādājumiem, kuriem to formas dēļ nav iespējams aprēķināt attiecību starp šādu materiālu vai izstrādājumu virsmas laukumu un pārtikas daudzumu, kas ar to saskaras;

c)

loksnēm un plēvei, kas vēl nav saskarē ar pārtiku;

d)

loksnēm un plēvei, kas satur mazāk nekā 500 mililitrus vai gramus vai vairāk nekā 10 litrus,

migrācijas vērtību izsaka mg/kg, piemērojot virsmas attiecību pret tilpumu 6 dm2 uz kg pārtikas.

Šo punktu nepiemēro plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri ir paredzēti saskarei ar zīdaiņiem un maziem bērniem domātu pārtiku vai kuri jau ir saskarē ar šādu pārtiku, kā definēts Direktīvā 2006/141/EK un Direktīvā 2006/125/EK.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, vākiem, starplikām, aizbāžņiem un tamlīdzīgiem blīvi noslēdzošiem izstrādājumiem īpatnējo migrācijas vērtību izsaka:

a)

mg/kg, izmantojot tā trauka faktisko saturu, kuram paredzēts noslēdzošais izstrādājums, vai mg/dm2, izmantojot blīvi noslēdzošā izstrādājuma un blīvi noslēgtā trauka virsmas, kura ir saskarē ar pārtiku, kopējo laukumu, ja ir zināms, kā šo izstrādājumu paredzēts izmantot, vienlaikus ņemot vērā 2. punktā minētās prasības;

b)

mg/izstrādājumu, ja ir zināms, kā šo izstrādājumu paredzēts izmantot.

4.   Vākiem, starplikām, aizbāžņiem un tamlīdzīgiem blīvi noslēdzošiem izstrādājumiem kopējo migrācijas vērtību izsaka:

a)

mg/dm2, izmantojot blīvi noslēdzošā izstrādājuma un blīvi noslēgtā trauka virsmas kopējo laukumu, ja ir zināms, kā šo izstrādājumu paredzēts izmantot;

b)

mg/izstrādājumu, ja ir zināms, kā šo izstrādājumu paredzēts izmantot.

18. pants

Nosacījumi migrācijas robežu atbilstības novērtēšanai

1.   Materiāliem un izstrādājumiem, kuri jau ir saskarē ar pārtiku, pārbauda atbilstību īpatnējām migrācijas robežām saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti V pielikuma 1. nodaļā.

2.   Materiāliem un izstrādājumiem, kuri vēl nav saskarē ar pārtiku, pārbauda atbilstību īpatnējām migrācijas robežām III pielikumā noteiktajā pārtikā un pārtikas aizstājējos saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti V pielikuma 2. nodaļas 2.1. iedaļā.

3.   Materiāliem un izstrādājumiem, kuri vēl nav saskarē ar pārtiku, var izvērtēt atbilstību īpatnējai migrācijas robežai, izmantojot izvērtēšanas metodes saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti V pielikuma 2. nodaļas 2.2. iedaļā. Ja materiāls vai izstrādājums neatbilst migrācijas robežām, izmantojot izvērtēšanas metodi, slēdziens par neatbilstību jāapstiprina, veicot atbilstības pārbaudi saskaņā ar 2. punktu.

4.   Materiāliem un izstrādājumiem, kuri vēl nav saskarē ar pārtiku, pārbauda atbilstību kopējai migrācijas robežai pārtikas aizstājējos A, B, C, D, D1 un D2, kā noteikts III pielikumā, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti V pielikuma 3. nodaļas 3.1. iedaļā.

5.   Materiāliem un izstrādājumiem, kuri vēl nav saskarē ar pārtiku, var izvērtēt atbilstību kopējai migrācijas robežai, izmantojot izvērtēšanas metodes saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti V pielikuma 3. nodaļas 3.4. iedaļā. Ja materiāls vai izstrādājums neatbilst migrācijas robežai, izmantojot izvērtēšanas metodi, slēdziens par neatbilstību jāapstiprina, veicot atbilstības pārbaudi saskaņā ar 4. punktu.

6.   Īpatnējās migrācijas pārbaužu rezultātiem pārtikā jābūt pārsvarā pār pārtikas aizstājējos iegūtajiem rezultātiem. Īpatnējās migrācijas pārbaužu rezultātiem pārtikas aizstājējos jābūt pārsvarā pār rezultātiem, kas iegūti, izmantojot izvērtēšanas metodes.

7.   Pirms salīdzina īpatnējās un kopējās migrācijas pārbaužu rezultātus ar migrācijas robežām, piemēro V pielikuma 4. nodaļā noteikto korekcijas koeficientu saskaņā ar minētajā nodaļā paredzētajiem nosacījumiem.

19. pants

To vielu novērtējums, kuras nav iekļautas Savienības sarakstā

To, vai šīs regulas 6. panta 1., 2., 4., un 5. punktā un 14. panta 2.punktā minētās vielas, uz kurām neattiecas iekļaušana šīs regulas I pielikumā, atbilst Regulas (EK) Nr. 1935/2004 3. pantam, novērtē saskaņā ar starptautiski atzītiem zinātniskiem principiem par riska novērtējumu.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA PRASĪBAS

20. pants

Grozījumi ES tiesību aktos

Padomes Direktīvas 85/572/EEK (18) pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Pārtikas aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kuri paredzēti saskarei ar atsevišķiem pārtikas produktiem vai konkrētām pārtikas produktu grupām, ir noteikti Komisijas Regulas (ES) Nr. 10/2011 III pielikuma 3. punktā.”

21. pants

ES tiesību aktu atcelšana

Direktīvu 80/766/EEK, Direktīvu 81/432/EEK un Direktīvu 2002/72/EK atceļ no 2011. gada 1. maija.

Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulām VI pielikumā.

22. pants

Pārejas noteikumi

1.   Līdz 2012. gada 31. decembrim 16. pantā minētos apliecinošos dokumentus pamato ar kopējās un īpatnējās migrācijas pārbaudes pamatnoteikumiem, kuri ir paredzēti Direktīvas 82/711/EEK pielikumā.

2.   No 2013. gada 1. janvāra 16. pantā minētos apliecinošos dokumentus materiāliem, izstrādājumiem un vielām, ko laiž tirgū līdz 2015. gada 31. decembrim, var pamatot ar:

a)

šīs regulas 18. pantā paredzētajiem migrācijas pārbaužu nosacījumiem vai

b)

kopējās un īpatnējās migrācijas pārbaudes pamatnoteikumiem, kuri ir paredzēti Direktīvas 82/711/EEK pielikumā.

3.   No 2016. gada 1. janvāra 16. pantā minētos apliecinošos dokumentus pamato ar 18. pantā paredzētajiem migrācijas pārbaužu nosacījumiem, neskarot šā panta 2. punktu.

4.   Līdz 2015. gada 31. decembrim piedevām, kuras izmanto stikla šķiedras pārklājumos ar stikla šķiedru pastiprinātām plastmasām un kuras nav minētas I pielikumā, jāatbilst 19. pantā paredzētajām prasībām par riska novērtējumu.

5.   Materiālus un izstrādājumus, kuri ir likumīgi laisti tirgū pirms 2011. gada 1. maija, var laist tirgū līdz 2012. gada 31. decembrim.

23. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. maija.

5. panta nosacījumu attiecībā uz piedevu, izņemot plastifikatorus, izmantošanu 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem vāku un noslēdzošu izstrādājumu plastmasas slāņiem vai plastmasas pārklājumiem piemēro no 2015. gada 31. decembra.

5. panta nosacījumu attiecībā uz tādu piedevu izmantošanu, kuras izmanto stikla šķiedras pārklājumos ar stikla šķiedru pastiprinātām plastmasām, piemēro no 2015. gada 31. decembra.

18. panta 2. un 4. punkta un 20. panta nosacījumus piemēro no 2012. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2011. gada 14. janvāris.

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp.

(3)  OV L 44, 15.2.1978., 15. lpp.

(4)  OV L 135, 30.5.2009., 3. lpp.

(5)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(6)  OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.

(7)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(8)  PZK 2002. gada 4. decembra atzinums par tauku (patēriņa) samazinājuma koeficienta (FRF) ieviešanu, nosakot to vielu iedarbību, kuras migrē no materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(9)  Atzinums, ko attiecībā uz tauku (patēriņa) samazinājuma koeficienta ieviešanu zīdaiņiem un bērniem pēc Komisijas pieprasījuma sniegusi Ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām, aromatizētājiem, pārstrādes līdzekļiem un materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (AFC). The EFSA Journal (2004) 103, 1-8.

(10)  OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp.

(11)  OV L 213, 16.8.1980., 42. lpp.

(12)  OV L 167, 24.6.1981., 6. lpp.

(13)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(14)  OV L 384, 29.12.2006., 75. lpp.

(15)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(16)  OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.

(17)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(18)  OV L 372, 31.12.1985., 14. lpp.


I PIELIKUMS

Vielas

1.   Savienības atļauto monomēru, citu izejvielu, mikrobioloģiskā fermentācijā iegūtu makromolekulu, piedevu un polimerizācijas palīgvielu saraksts

1. tabulā iekļauta šāda informācija.

1. ailē (MSP vielas Nr.): vielas unikālais skaitliskais identifikators.

2. ailē (Atsauces Nr.): EEK iepakojuma materiāla numurs.

3. ailē (CAS Nr.): CAS (Chemical Abstracts Service) reģistra numurs.

4. ailē (Vielas nosaukums): ķīmiskais nosaukums.

5. ailē (Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu (jā/nē)): norādīts, vai vielu ir atļauts izmantot kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu (jā), vai arī to nav atļauts izmantot kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu (nē). Ja vielu ir atļauts izmantot kā polimerizācijas palīgvielu, tai ir norādīts (jā), un specifikācijās norādīts ierobežojums to izmantot tikai kā polimerizācijas palīgvielu.

6. ailē (Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā (jā/nē)): norādīts, vai vielu ir atļauts izmantot kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā (jā), vai arī to nav atļauts izmantot kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā (nē). Ja vielu ir atļauts izmantot kā makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā, tai ir norādīts (jā), un specifikācijās norādīts, ka šī viela ir makromolekula, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā.

7. ailē (Piemēro FRF (jā/nē)): norādīts, vai migrācijas rezultātus vielai var koriģēt ar tauku patēriņa samazinājuma koeficientu (FRF) (jā), vai arī tos nevar koriģēt ar FRF (nē).

8. ailē (SML [mg/kg]): vielas īpatnējā migrācijas robeža. To izsaka mg vielas uz kg pārtikas. “ND” norāda, ja viela nedrīkst migrēt nosakāmos daudzumos.

9. ailē (SML(T) [mg/kg] (grupas ierobežojumu Nr.): ietver tās vielu grupas identifikācijas numuru, kurai piemēro šā pielikuma 2. tabulas 1. ailē minēto grupas ierobežojumu.

10. ailē (Ierobežojumi un specifikācijas): ietver citus ierobežojumus, izņemot konkrēti minēto īpatnējo migrācijas robežu, un specifikācijas saistībā ar vielu. Ja ir noteiktas sīki izstrādātas specifikācijas, ailē iekļauj atsauci uz 4. tabulu.

11. ailē (Piezīmes par atbilstības pārbaudi): ietver tās piezīmes numuru, kura atsaucas uz sīki izstrādātajiem nosacījumiem, ko piemēro atbilstības pārbaudē šai vielai, kas iekļauta šā pielikuma 3. tabulas 1. ailē.

Ja uz vielu, kas norādīta sarakstā kā atsevišķs savienojums, attiecas arī kāds vispārējs termins, tad šai vielai piemēro ierobežojumus, kas norādīti atsevišķajam savienojumam.

Ja īpatnējā migrācijas robeža, kas norādīta 8. ailē, nav nosakāma (ND), piemēro noteikšanas robežu 0,01 mg vielas uz kg pārtikas, ja atsevišķai vielai nav norādīts citādi.

1. tabula

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

MSP vielas Nr.

Atsauces Nr.

CAS Nr.

Vielas nosaukums

Izmanto kā piedevu vai polimerizācijas palīgvielu

(jā/nē)

Izmanto kā monomēru vai citu izejvielu vai makromolekulu, kas iegūta mikrobioloģiskā fermentācijā

(jā/nē)

Piemēro FRF

(jā/nē)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(grupas ierobežojumu Nr.)

Ierobežojumi un specifikācijas

Piezīmes par atbilstības pārbaudi

1

12310

0266309-43-7

albumīns

 

 

 

 

2

12340

albumīns, koagulēts ar formaldehīdu

 

 

 

 

3

12375

alifātiskie nesazarotas ķēdes vienvērtīgie piesātinātie pirmējie spirti (C4-C22)

 

 

 

 

4

22332

2,2,4-trimetilheksān-1,6-diizocianāta (40 % m/m) un 2,4,4-trimetilheksān-1,6-diizocianāta (60 % m/m) maisījums

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

5

25360

trialkil(C5-C15)etiķskābes 2,3-epoksipropilesteris

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā epoksīda grupa.

Molekulmasa ir 43 Da

 

6

25380

trialkil(C7-C17)etiķskābes vinilesteri

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetiletiķskābes sāļi

 

 

 

 

8

30401

acetilēti taukskābju mono- un diglicerīdi

 

(32)

 

 

9

30610

no dabīgiem taukiem un eļļām iegūtas nesazarotas ķēdes (C2-C24) alifātiskās monokarbonskābes, to mono-, di- un triglicerīnesteri (ieskaitot sazarotas ķēdes taukskābes parastajā daudzumā)

 

 

 

 

10

30612

sintētiski iegūtas nesazarotas ķēdes (C2-C24) alifātiskās monokarbonskābes, to mono-, di- un triglicerīnesteri

 

 

 

 

11

30960

alifātisko monokarbonskābju (C6-C22) poliglicerīnesteri

 

 

 

 

12

31328

no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas taukiem un eļļām iegūtas taukskābes

 

 

 

 

13

33120

alifātiskie nesazarotas ķēdes vienvērtīgie piesātinātie pirmējie spirti (C4-C24)

 

 

 

 

14

33801

n-alkil(C10-C13)benzosulfonskābe

30

 

 

 

15

34130

nesazarotas ķēdes alkildimetilamīni ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C12-C20)

30

 

 

 

16

34230

alkil(C8-C22)sulfonskābes

6

 

 

 

17

34281

nesazarotas ķēdes pirmējās alkil(C8-C22) sulfoskābes ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu

 

 

 

 

18

34475

alumīnija kalcija hidroksofosfīta hidrāts

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīns

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amīna hidrogēnhlorīdi

 

(7)

SML(T), izteikta bez HCl

 

21

42500

ogļskābes sāļi

 

 

 

 

22

43200

rīcineļļas mono- un diglicerīdi

 

 

 

 

23

43515

no kokosriekstiem iegūto taukskābju holīnesteru hlorīdi

0,9

 

 

(1)

24

45280

kokvilnas šķiedra

 

 

 

 

25

45440

krezolu butil- un stirilatvasinājumi

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-terc-butil-3-(3,4- un 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-ons, kas satur: a) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-onu (80–100 % m/m), un b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-onu (0–20 % m/m)

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihidroksistearīnskābe un tās oligomēri

5

 

 

 

28

50160

di-n-oktilalvas bis(n-alkil(C10–C16)merkaptoacetāts

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-oktilalvas bis(etilmaleāts)

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-oktilalvas 1,4-butāndiol-bis(merkaptoacetāts)

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-oktilalvas dimaleāts, esterificēts

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-oktilalvas dimaleāts, polimēri (n = 2–4)

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-oktilalvas tiobenzoāta 2-etilheksil merkaptoacetāts

 

(10)

 

 

34

54270

etilhidroksimetilceluloze

 

 

 

 

35

54280

etilhidroksipropilceluloze

 

 

 

 

36

54450

no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas produktiem iegūti tauki un eļļas

 

 

 

 

37

54480

no dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas produktiem iegūti hidrogenēti tauki un eļļas

 

 

 

 

38

55520

stiklšķiedra

 

 

 

 

39

55600

stikla mikrolodītes

 

 

 

 

40

56360

etiķskābes glicerīna esteri

 

 

 

 

41

56486

glicerīna esteri ar nesazarotas ķēdes alifātiskajām piesātinātajām karbonskābēm ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C14-C18) un nesazarotas ķēdes alifātiskajām nepiesātinātajām karbonskābēm ar pārskaitļa oglekļa atomu skaitu (C16-C18)

 

 

 

 

42

56487

glicerīna sviestskābes esteri

 

 

 

 

43

56490

glicerīna erukskābes esteri

 

 

 

 

44

56495

glicerīna 12-hidroksistearīnskābes esteri

 

 

 

 

45

56500

glicerīna laurīnskābes esteri

 

 

 

 

46

56510

glicerīna linolskābes esteri

 

 

 

 

47

56520

glicerīna miristīnskābes esteri

 

 

 

 

48

56535

etiķskābes glicerīna esteri

 

 

 

 

49

56540

glicerīna oleīnskābes esteri

 

 

 

 

50

56550

glicerīna palmitīnskābes esteri

 

 

 

 

51

56570

glicerīna propionskābes esteri

 

 

 

 

52

56580

glicerīna ricinoleīnskābes esteri

 

 

 

 

53

56585

glicerīna stearīnskābes esteri

 

 

 

 

54

57040

glicerīna monooleāts, esteris ar askorbīnskābi

 

 

 

 

55

57120

glicerīna monooleāts, esteris ar citronskābi

 

 

 

 

56

57200

glicerīna monopalmitināts, esteris ar askorbīnskābi

 

 

 

 

57

57280

glicerīna monopalmitināts, esteris ar citronskābi

 

 

 

 

58

57600

glicerīna monostearāts, esteris ar askorbīnskābi

 

 

 

 

59

57680

glicerīna monosterarāts, esteris ar citronskābi

 

 

 

 

60

58300

glicīna sāļi

 

 

 

 

61

60025

hidrogenēti homopolimēri un/vai kopolimēri, ko veido 1-decēns un/vai 1-dodecēns, un/vai 1-oktēns

 

 

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 450 Da.

Viskozitāte pie 100 °C ne mazāka kā 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s)

 

62

64500

lizīna sāļi

 

 

 

 

63

65440

mangāna pirofosfīts

 

 

 

 

64

66695

metilhidroksimetilceluloze

 

 

 

 

65

67155

4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil)stilbēna, 4,4′-bis(2-benzoksazolil)stilbēna un 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil)stilbēna maisījums

 

 

Ne vairāk par 0,05 % m/m (izmantotās vielas daudzums/preparāta daudzums).

Maisījumu iegūst ražošanas procesā standartattiecībā (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %)

 

66

67600

mono-n-oktilalvas tris(alkil(C10-C16)merkaptoacetāts

 

(11)

 

 

67

67840

montānskābes un/vai to etilēnglikola esteri, un/vai 1,3-butāndiola esteri un/vai glicerīna esteri

 

 

 

 

68

73160

fosforskābes mono- un di-n-alkil(C16 un C18)esteri

0,05

 

 

 

69

74400

fosforpaskābes tris(nonil- un/vai dinonilfenil) esteris

30

 

 

 

70

76463

poliakrilskābes sāļi

 

(22)

 

 

71

76730

(γ-hidroksipropil)polidimetilsiloksāns

6

 

 

 

72

76815

adipīnskābes un glicerīna vai pentaeritrīta poliesteris, pāra skaitļu nesazarotas ķēdes C12-C22 taukskābju esteri

 

(32)

Frakcija ar molekulmasu zem 1 000 Da nedrīkst pārsniegt 5 % (m/m)

 

73

76866

1,2-propāndiola un/vai 1,3- un/vai 1,4-butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskābi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C12-C18 vai n-oktanola un/vai n-dekanola atlikumi

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polietilēnglikola dirīcinoleāts

42

 

 

 

75

77702

polietilēnglikola esteri ar alifātiskajām monokarbonskābēm (C6-C22), un to amonija un nātrija sulfāti

 

 

 

 

76

77732

polietilenglikols (EO = 1-30, parasti 5) butil 2-ciano 3-(4-hidroksi-3-methoksifenil) akrilāta ēteris

0,05

 

Tikai izmantošanai PET

 

77

77733

polietilēnglikols (EO = 1-30, parasti 5) butil-2-ciano-3-(4-hidroksifenil)akrilāta ēteris

0,05

 

Tikai izmantošanai PET

 

78

77897

polietilēnglikola (EO = 1-50) monoalkilēters (nesazarotas un sazarotas ķēdes, C8-C20) sulfāta sāļi

5

 

 

 

79

80640

polioksialkil(C2-C4)dimetilpolisiloksāns

 

 

 

 

80

81760

misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā tērauda, alvas, dzelzs un vara, alvas un dzelzs sakausējumu pulveri, pārslas un šķiedras

 

 

 

 

81

83320

propilhidroksietilceluloze

 

 

 

 

82

83325

propilhidroksimetilceluloze

 

 

 

 

83

83330

propilhidroksipropilceluloze

 

 

 

 

84

85601

dabīgie silikāti (izņemot azbestu)

 

 

 

 

85

85610

silanēti dabīgie silikāti (izņemot azbestu)

 

 

 

 

86

86000

silīcijskābe, sililēta

 

 

 

 

87

86285

silīcija dioksīds, silanēts

 

 

 

 

88

86880

nātrija monoalkildialkilfenoksibenzodisulfonāts

9

 

 

 

89

89440

stearīnskābes esteri ar etilēnglikolu

 

(2)

 

 

90

92195

taurīna sāļi

 

 

 

 

91

92320

glikolskābes tetradecil-polietilēnglikola (EO = 3-8) ēteris

15

 

 

 

92

93970

triciklodekandimetanol-bis(heksahidroftalāts)

0,05

 

 

 

93

95858

no naftas vai sintētiskām ogļūdeņražu izejvielām iegūti attīrīti vaski, parafīni, zema viskozitāte

0,05

 

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 350 Da.

Viskozitāte pie 100 °C ne mazāka kā 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu mazāku par 25 saturs ne vairāk kā 40 % (m/m)

 

94

95859

attīrīti vaski, iegūti no naftas vai sintētisko ogļūdeņražu izejvielām, augsta viskozitāte

 

 

Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 500 Da.

Viskozitāte pie 100 °C ne mazāka kā 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu molekulā līdz 25 – ne vairāk par 5 % (m/m)

 

95

95883

parafīnu vazelīneļļas, iegūtas no naftas ogļūdeņražu izejvielām

 

 

Vidējā molekulmasa ne mazāka kā 480 Da.

Viskozitāte pie 100 °C ne mazāka kā 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu molekulā līdz 25 – ne vairāk par 5 % (m/m)

 

96

95920

koksnes pulveris un šķiedra, neapstrādāta

 

 

 

 

97

72081/10

naftas ogļūdeņraža sveķi (hidrogenēti)

 

 

Hidrogenētus naftas ogļūdeņraža sveķus ražo, katalītiski vai termiski polimerizējot alifātisku, aliciklisku un/vai monobenzēnu arilalkēna veidu diēnus un olefīnus no destilātiem, kas rodas no naftas pēc krekinga, ar viršanas diapazonu ne vairāk kā 220 °C, kā arī no tīriem monomēriem destilācijas plūsmā, kam secīgi seko destilācija, hidrogenēšana un papildu apstrāde.

Īpašības:

viskozitāte > 3 Pa.s pie 120 °C;

mīkstēšanas temperatūra: > 95 °C, kā noteikts ar ASTM metodi E 28-67;

broma skaitlis: < 40 (ASTM D1159);

krāsa 50 % šķīdumam toluolā < 11 pēc Gardnera skalas;

aromāta monomēra atliekas ≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehīds

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

pienskābe

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbīts

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

askorbīnskābe

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glikoze

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glicerīns

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

heksadeciltrimetilamonija bromīds

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitīnskābe

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearīnskābe

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

urīnviela

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

saharoze

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propāndiols

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tokoferols

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

etilēndiamīntetraetiķskābe

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolskābe

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

etanols

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

skudrskābe

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

etiķskābe

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

benzoskābe

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

metanols

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanols

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

acetons

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimetilsulfoksīds

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicilskābe

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanols

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanols

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanols

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etilēns

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetilēns

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinilhlorīds

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehīds

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

etilēnoksīds

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinilidēnhlorīds

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoretāns

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

vinilidēnfluorīds

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

karbonilhlorīds

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

hlordifluormetāns

6

 

Hlordifluormetāna saturs mazāks par 1 mg/kg vielas

 

135

24010

0000075-56-9

propilēnoksīds

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

 

136

41680

0000076-22-2

kampars

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-(1-metilcikloheksil)fenols)

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butilacetilcitrāts

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

citronskābe

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

citronskābes trietilesteris

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropāns

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

viniltrietoksisilāns

0,05

 

Atļauts lietot tikai kā virsmas apstrādes līdzekli

(1)

143

62450

0000078-78-4

izopentāns

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-metil-1,3-butadiēns

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

 

21640

145

10630

0000079-06-1

akrilamīds

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionskābe

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

akrilskābe

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

hlortrifluoretilēns

ND

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

metakrilamīds

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

metakrilskābe

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2–bis(4–hidroksifenil)propāns

0,6

 

 

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-dihlordifenilsulfons

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodifenilsulfons

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihidroksidifenilsulfons

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinēns

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

metakrilskābes metilesteris

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

ftālskābes dialilesteris

0,3

(32)

Atļauts lietot tikai:

a)

kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku;

b)

kā tehniskā atbalsta vielu poliolefīnos koncentrācijā līdz 0,05 % gatavā produktā

(7)

158

23380

0000085-44-9

ftālskābes anhidrīds

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

ftālskābes benzilbutilesteris

30

(32)

Atļauts lietot tikai:

a)

kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b)

kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem, kā definēts Direktīvā 2006/141/EK, un kuros ir apstrādāta graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā definēts Direktīvā 2006/125/EK;

c)

kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā

(7)

160

84800

0000087-18-3

salicilskābes 4-terc-butilfenilesteris

12

 

 

 

161

92160

0000087-69-4

vīnskābe

 

 

 

 

162

65520

0000087-78-5

mannīts

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-metilēn-bis(4-etil-6-terc-butilfenols)

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamīds

0,05

 

Tikai izmantošanai PET, kurā pilda ūdeni un dzērienus

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftālskābe

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

piromelītskābes anhidrīds

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluildiizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimetil-4,4′-diizocianobifenils

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihidroksibifenils

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

benzoskābes metilesteris

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

benzoskābes etilesteris

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-hidroksibenzoskābes propilesteris

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-krezols

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

metakrilskābes alilesteris

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

akrilskābes metilesteris

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

etilēna karbonāts

30

 

SML izteikta kā etilēnglikols.

Atlieku saturs 5 mg etilēna karbonāta uz 1 kg hidrogela, ievērojot proporciju, kad kontaktā ar 1 kg pārtikas ir ne vairāk par 10 g hidrogela

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-tio-bis(6-terc-butil-3-metilfenols)

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihidroksi-5,5′-dihlordifenilmetāns

12

 

 

 

180

17160

0000097-53-0

eigenols

ND

 

 

 

181

20890

0000097-63-2

metakrilskābes etilesteris

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itakonskābe

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

metakrilskābes izobutilesteris

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

metakrilskābes butilesteris

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

metakrilskābes un etilēnglikola diesteris

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-terc-butilfenols

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-metilstirols

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

izoftālskābes dihlorīds

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-hidroksibenzoskābes metilesteris

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hidroksibenzoskābe

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

tereftālskābes dihlorīds

 

(28)

 

 

192

23187

ftālskābe

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

stirols

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzilspirts

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehīds

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

heksametilēntetramīns

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

metakrilskābes cikloheksilesteris

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenilmetān-4,4′-diizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

199

24073

0000101-90-6

rezorcīna diglicidilēteris

ND

 

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Atļauts lietot tikai netiešā saskarē ar pārtiku zem PET slāņa

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difeniltiourīnviela

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenilkarbonāts

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-fenilēndioksi)dietiķskābe

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hidroksietoksi)benzols

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hidroksipropil)etilēndiamīns

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

trialilamīns

 

 

40 mg/kg hidrogela, ievērojot proporciju ne vairāk par 1,5 g hidrogela uz 1 kg pārtikas.

Atļauts lietot tikai hidrogelos, kas ir paredzēti netiešai saskarei ar pārtiku

 

206

11500

0000103-11-7

akrilskābes 2-etilheksilesteris

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

adipīnskābes bis(2-etilheksil)esteris

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hidroksifenil)acetamīds

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-etil-1-heksanols

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksāns

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

propionskābes vinilesteris

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

kaprolaktāms

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propilēnglikola dioleāts

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hidroksistearīnskābe

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

butiranhidrīds

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-krezols

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dihlorbenzols

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

akrilskābes izobutilesteris

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epihlorohidrīns

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

metakrilskābes 2,3-epoksipropilesteris

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butāns

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-butēns

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadiēns

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

 

224

13900

0000107-01-7

2-butēns

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

akrilnitrils

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

etilēndiamīns

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

etilēnglikols

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butāndiols

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

sviestskābe

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimetilaminoetanols

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

etiķskābes vinilesteris

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

etiķskābes anhidrīds

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

dzintarskābes anhidrīds

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

maleīnskābes anhidrīds

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-krezols

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenilēndiamīns

ND

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihidroksibenzols

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutārskābes anhidrīds

 

 

 

 

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns

30

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91-8

cikloheksilamīns

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

fenols

 

 

 

 

242

85360

0000109-43-3

sebacīnskābes dibutilesteris

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

izobutilvinilēteris

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentāns

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-pentēns

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahidrofurāns

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

dzintarskābe

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleīnskābe

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumārskābe

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-etilēn-bis-stearīnskābes amīds

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-etilēn-bis-oleīnskābes amīds

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbīnskābe

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutāns

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butāndiols

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioksāns

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutārskābe

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98-5

dipropilēnglikols

 

 

 

 

16660

51760

258

70480

0000111-06-8

palmitīnskābes butilesteris

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptānskābe

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacīnskābe

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

dietilēntriamīns

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoetil)etanolamīns

0,05

 

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Atļauts lietot tikai netiešā saskarē ar pārtiku zem PET slāņa

 

263

13326

0000111-46-6

dietilēnglikols

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-oktēns

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-oktanols

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

trietilēnglikols

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-dekanols

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecēns

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraetilēnglikols

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oleīnskābe

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erukskābes amīds

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

behenskābe

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

erukskābe

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

oktadecilizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

275

23980

0000115-07-1

propilēns

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

izobutēns

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

heksahlorendometilēntetrahidroftālskābes anhidrīds

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

heksahlorendometilēntetrahidroftālskābe

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaeritrīts

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

fosforskābes trihloretilesteris

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoretilēns

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

heksafluorpropilēns

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

ftālskābes bis(2-etilheksil)esteris

1,5

(32)

Atļauts lietot tikai:

a)

kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku;

b)

kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā

(7)

284

84880

0000119-36-8

salicilskābes metilesteris

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-terc-butilfenols)

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzofenons

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-hidroksibenzoskābes etilesteris

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

tereftālskābes dimetilesteris

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihidroksibenzols

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

gallusskābes propilesteris

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

izoftālskābe

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triizopropanolamīns

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

fosforpaskābes trietilesteris

ND

 

1 mg/kg gatavā produktā

(1)

294

93120

0000123-28-4

tiodipropionskābes didodecilesteris

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihidroksibenzols

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehīds

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionskābes anhidrīds

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butiraldehīds

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulīnskābe

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

etiķskābes butilesteris

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

stearīnskābes butilesteris

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelaīnskābe

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipīnskābe

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

kaprilskābe

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

heksametilēndiamīns

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamīds

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

oglekļa dioksīds

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

saharozes acetāta izobutirāts

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

saharozes oktaacetāts

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimetil-1,3-propāndiols

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaeritrīts

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

metakrilnitrils

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenilsulfons

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinēns

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-terc-butil-p-krezols

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

ftālskābes dialilesteris

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihidroksi-4-metoksibenzofenons

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihidroksibenzofenons

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hidroksi-4-metoksibenzofenons

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

benzoskābes butilesteris

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

askorbilpalmitāts

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

pienskābes butilesteris

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

akrilskābes etilesteris

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

rīcinolskābe

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

akrilskābes n-butilesteris

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoetanols

0,05

 

Aizliegts lietot izstrādājumos, kuri ir saskarē ar taukus saturošu pārtiku, kurai noteikts aizstājējs D.

Atļauts lietot tikai netiešā saskarē ar pārtiku zem PET slāņa

 

35170

327

30140

0000141-78-6

etiķskābes etilesteris

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonskābe

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

heksānskābe

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

laurīnskābe

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanols

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleilspirts

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

skābeņskābe

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

etilēnimīns

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleīnskābes amīds

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-dekānskābe

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4, 4′-difluorbenzofenons

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitoleīnskābe

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

silīcija karbīds

 

 

 

 

340

47440

0000461-58-5

diciāndiamīds

 

 

 

 

341

13180

0000498-66-8

biciklo[2.2.1]hept-2-ēns

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

kaprolaktons

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propāndiols

0,05

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butāndiola formāls

ND

 

 

(10)

21821

345

35840

0000506-30-9

arahīnskābe

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abietīnskābe

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimelītskābe

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

miristīnskābe

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimelītanhidrīds

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerīnskābe

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-metil-1-butēns

ND

 

Atļauts lietot tikai polipropilēnā

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimetilfenols

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

rubīdija karbonāts

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-toluildiizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

355

20170

0000585-07-9

metakrilskābes terc-butilesteris

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-heksēns

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-butēn-2-ols

ND

 

Atļauts lietot tikai kā komonomēru polimēru piedevas ražošanai

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-kumilfenols

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4, 4′-dihidroksibenzofenons

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glicerīna triheptanoāts

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6–heksāndiols

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

oglekļa monoksīds

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioksolāns

5

 

 

 

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhidrosorbīts

5

 

Atļauts lietot tikai kā komonomēru poli(etilēn-ko-izosorbīda tereftalātā)

 

365

11680

0000689-12-3

akrilskābes izopropilesteris

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-metil-1-pentēns

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodekāndiskābe

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

tiodipropionskābes dioktadecilesteris

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododekānskābe

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

metakrilskābes anhidrīds

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

akrilskābes un etilēnglikola monoesteris

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

heksametilēndiizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naftalīndikarbonskābes dimetilesteris

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

metakrilskābes un etilēnglikola monoesteris

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-decēns

0,05

 

 

 

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirolidons

 

 

 

 

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropiltrietoksisilāns

0,05

 

3-aminopropiltrietoksisilāna ekstrahējamo atlieku saturam jābūt zemākam nekā 3 mg/kg pildvielas, ja to izmanto neorganisku pildvielu reaģējošas virsmas apstrādei,

SML = 0,05 mg/kg, ja to izmanto materiālu un izstrādājumu virsmas apstrādei

 

378

21970

0000923-02-4

N-metilolmetakrilamīds

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-metilolakrilamīds

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

akrilskābes propilesteris

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

ciklooktēns

0,05

 

Atļauts lietot tikai polimēros, kas saskaras ar pārtikas produktiem, kuriem noteikts pārtikas aizstājējs A

 

382

19490

0000947-04-6

laurolaktāms

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenilīndols

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-bitilanilīn)-1,3,5-triazīns

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

akrilskābes 2–hidroksipropilesteris

0,05

 

SML izteikta kā akrilskābes 2–hidroksipropilestera un akrilskābes 2–hidroksiizopropilestera summa.

Var saturēt līdz 25 % (m/m) akrilskābes 2–hidroksiizopropilestera (CAS Nr. 002918–23–2)

(1)

386

55280

0001034-01-1

gallusskābes oktilesteris

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinilimidazols

0,05

 

 

(1)

388

25080

0001120-36-1

1-tetradecēns

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naftalīndikarbonskābe

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

gallusskābes dodecilesteris

 

(20)

 

 

391

22932

0001187-93-5

perfluormetil-perfluorvinilēteris

0,05

 

Atļauts lietot tikai pretsalipes pārklājumos

 

392

72800

0001241-94-7

fosforskābes difenil 2-etilheksilesteris

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonīts

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

kalcija hidroksīds

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

kalcija oksīds

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnija hidroksīds

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnija oksīds

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

antimona trioksīds

0,04

 

SML izteikta kā antimons

(6)

399

81600

0001310-58-3

kālija hidroksīds

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

nātrija hidroksīds

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

nātrija sulfīds

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

cinka oksīds

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

cinka sulfīds

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molibdēna disulfīds

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinilbenzols

ND

 

SML izteikta kā divinilbenzola un etilvinilbenzola summa.

Var saturēt līdz 45 % etilvinilbenzola

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propilēnglikola monostearāts

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

nātrija tetraborāts

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propilēnglikola monooleāts

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

dzelzs oksīds

 

 

 

 

410

62720

0001332-58-7

kaolīns

 

 

 

 

411

42080

0001333-86-4

melnā ogle

 

 

10–300 nm primārās daļiņas, kas apvienotas 100–1 200 nm lielās daļiņās, kuras spēj veidot aglomerātus lieluma sadalījumā 300 nm-mm

Ekstrahējams toluols: ne vairāk kā 0,1 %, ko nosaka saskaņā ar ISO metodi 6209.

Cikloheksāna ekstrakta UV absorbcija pie 386 nm: < 0,02 AU 1 cm šūnai vai < 0,1 AU 5 cm šūnai, ko nosaka saskaņā ar vispārīgi atzītu analīzes metodi.

Benzopirēna saturs: maks. 0,25 mg/kg melnās ogles.

Maksimālais melnās ogles izmantojuma līmenis polimērā: 2,5 % m/m

 

412

45200

0001335-23-5

vara jodīds

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

amonija hidroksīds

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitāna monolaurāts

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitāna monostearāts

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitāna monooleāts

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

silīcijskābe

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

alumīnija oksīds

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

miecskābes

 

 

Saskaņā ar JECFA noteiktajām specifikācijām

 

420

19210

0001459-93-4

izoftālskābes dimetilesteris

0,05

 

 

 

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzodimetānamīns

0,05

 

 

 

422

38515

0001533-45-5

4, 4′-bis(2-benzoksazolil)stilbēns

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluorpropilperfluorvinilēteris

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-dekadiēns

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

akrilskābes terc-butilesteris

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris

 

 

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

1 4–(hidroksimetil)1–cikloheksēns

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)benzols

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocikloheksil)metāns

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butāns

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipīnskābes anhidrīds

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksilfenil)propionāts

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

metakrilskābes un 1,4-butāndiola diesteris

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

kaprolaktāma nātrija sāls

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

laurīnskābes vinilesteris

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

akrilskābes dodecilesteris

0,05

 

 

(2)

438

38875

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropilfenil)karbodiimīds

0,05

 

Atļauts lietot tikai netiešā saskarē ar pārtiku zem PET slāņa

 

439

21280

0002177-70-0

metakrilskābes fenilesteris

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

metakrilskābes propilesteris

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

benzoskābes propilesteris

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butāndiol-bis(2,3-epoksipropil)ēteris

ND

 

Atlieku saturs 1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā epoksīda grupa.

Molekulmasa ir 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundekānskābe

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2′-hidroksi-5′-metilfenil)benztriazols

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pirofosforskābe

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

akrilskābes benzilesteris

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

metakrilskābes benzilesteris

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

akrilskābes n-oktilesteris

 

(22)

 

 

449

49840

0002500-88-1

dioktadecildisulfīds

3

 

 

 

450

24430

0002561-88-8

sebacīnskābes anhidrīds

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-metil-4-izotiazol-3-ons

0,5

 

Atļauts lietot tikai polimēru dispersijai ūdens vidē un emulsijās

 

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazīns

0,05

 

Atļauts lietot tikai ūdeni saturošos pārtikas produktos

 

453

26320

0002768-02-7

viniltrimetoksisilāns

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksāns

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

metakrilskābes 2-(dimetilamino)-etilesteris

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

akrilskābes sec-butilesteris

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

metakrilskābes sec-butilesteris

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

behenamīds

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonskābes dioktadecilesteris

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cikloheksilizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naftalīndiizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinil-N-metilacetamīds

0,02

 

 

(1)

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimetilolpropāntrimetakrilāts

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilkumarīns

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-oktilalvas dilaurāts

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

krotonskābe

0,05

 

 

(1)

45600

468

71960

0003825-26-1

perfluoroktānskābes amonija sāls

 

 

Atļauts lietot tikai vairākkārt lietojamos izstrādājumos, kas sakausēti augstā temperatūrā

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2′-hidroksi-3,5′-di-terc-butilfenil)-5-hlorbenztriazols

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2′-hidroksi-3′-di-terc-butil-5′-metilfenil)-5-hlorbenztriazols

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

5-sulfoizoftālskābes dimetilestera mononātrija sāls

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2′-metilēn-bis(4-metil-6-cikloheksilfenols)

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

adipīnskābes divinilesteris

ND

 

5 mg/kg gatavā produktā

Atļauts lietot tikai kā komonomēru

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijdamantāna hlorīds

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-izociano-3-izocianometil-3,5,5-trimetilcikloheksāns

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

476

16570

0004128-73-8

difenilēter-4,4′-diizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-terc-butil-4-etilfenols

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

4-hidroksibenzoskābes izopropilesteris

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

azelaīnskābes anhidrīds

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābes 2,4-di-terc-butilfenilesteris

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-benzotrikarbonskābes trihlorīds

0,05

 

SML izteikta kā 1,3,5-benzotrikarbonskābe

(1)

482

21100

0004655-34-9

metakrilskābes izopropilesteris

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-oktilfosfonskābe

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicikloheksilmetān-4, 4′-diizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

etilēn-N-palmitamido- N′-stearīnskābes amīds

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

2-ciān-3,3-difenilakrilskābes etilesteris

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-etilēn-bis-palmitīnskābes amīds

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

kalcija butirāts

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

difenilmetān-2,4′-diizocianāts

 

(17)

1 mg/kg gatavā produktā, izteikts kā NCO

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propilēnglikola distearāts

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-ciān-3,3-difenilakrilskābes 2-etilheksilesteris

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-(dodeciloksi)metilammonija hlorīds

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

fosforapskābe (hipofosforpaskābe)

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3