EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0867

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/867 van de Commissie van 13 juni 2018 tot vaststelling van het reglement voor de procesvoering van de kamer(s) van beroep van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (Voor de EER relevante tekst.)

C/2018/3683

OJ L 149, 14.6.2018, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/867/oj

14.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 149/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/867 VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 2018

tot vaststelling van het reglement voor de procesvoering van de kamer(s) van beroep van het Spoorwegbureau van de Europese Unie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (1), en met name artikel 55, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/796 machtigt de raad van bestuur van het Spoorwegbureau van de Europese Unie („het Bureau”) om een of meer kamer(s) van beroep in te stellen die belast zijn met de in de artikelen 58 en 61 van die verordening bedoelde beroeps- en arbitrageprocedures.

(2)

Aangezien Verordening (EU) 2016/796 voor de behandeling van beroepen slechts voorziet in een aantal grondbeginselen, moeten regels inzake het reglement voor de procesvoering van de kamer van beroep worden vastgesteld, met inbegrip van de voorschriften voor de stemming, de procedures voor het indienen van een beroep en de voorwaarden voor vergoeding van kosten van de leden van de kamers. Op voorstel van het Bureau en na raadpleging van de raad van bestuur van het Bureau stelt de Commissie het reglement voor de procesvoering van de kamer van beroep vast.

(3)

Om consistentie en samenhang in de besluitvorming te waarborgen, om tijdens beroep- of arbitrageverzoeken de administratieve lasten te verminderen en minder tijd te verliezen bij de benoeming van leden, en om de individuele en collectieve deskundigheid van haar leden te benutten moet de raad van bestuur van het Bureau ten minste één kamer van beroep als een permanent orgaan instellen.

(4)

De raad van bestuur van het Bureau kan overeenkomstig artikel 55, lid 4, van Verordening (EU) 2016/796 de kamer(s) van beroep instellen met drie of vijf leden en het respectieve aantal plaatsvervangers.

(5)

Om te verzekeren dat de kamer van beroep vlot en efficiënt kan functioneren, moet één van de leden worden benoemd als voorzitter van de kamer van beroep. Het is van wezenlijk belang dat de voorzitter toeziet op de kwaliteit en de consistentie van de beslissingen van de kamer van beroep.

(6)

De kamer van beroep moet bij de uitoefening van haar taken ook worden bijgestaan door een griffier en een rapporteur. Hun benoeming, functies en taken moeten duidelijk worden vastgesteld. Voor elke procedure moet een rapporteur worden aangewezen en de diensten van de griffier moeten door alle kamers van beroep worden gedeeld.

(7)

De kamer van beroep moet specifieke administratieve richtsnoeren kunnen uitbrengen, teneinde dit reglement voor de procesvoering aan te vullen met praktische regelingen.

(8)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 81, lid 1, van Verordening (EU) 2016/796 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

INSTELLING EN ORGANISATIE

Artikel 1

Instelling

1.   De in deze verordening vastgestelde regels voor de kamer van beroep zijn van toepassing op elke kamer van beroep die bij beslissing van de raad van bestuur van het Bureau wordt ingesteld. Alle kamers worden hierna gezamenlijk aangeduid als „de kamer van beroep”.

2.   Om te waarborgen dat de overwegingen kenbaar worden gemaakt binnen de gestelde termijnen en om de kwaliteit en consistentie van de beslissingen te verzekeren, moet één kamer van beroep worden ingesteld als permanent orgaan overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) 2016/796.

Artikel 2

Leden

1.   De voorzitter, de andere leden en de plaatsvervangers die samen een kamer van beroep vormen, worden hierna aangeduid als de „leden” van die kamer, tenzij anders bepaald.

2.   De ambtstermijn van elk lid begint en eindigt op de data die zijn vastgesteld in het benoemingsbesluit. Bij de vaststelling van de datum kan rekening worden gehouden met een functie of met de einddatum van een procedure. Overeenkomstig artikel 56, lid 1, van Verordening (EU) 2016/796 bedraagt de ambtstermijn van een lid van de kamer van beroep ten hoogste vier jaar en kan deze eenmaal worden verlengd.

3.   In elke ingestelde kamer van beroep moet technische, juridische en procedurele expertise en/of ervaring worden gewaarborgd.

Artikel 3

Vervanging

1.   Elk lid van een kamer van beroep dat niet beschikbaar is om zijn functie uit te oefenen, of dat dreigt te worden, moet de voorzitter daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen.

2.   Ingeval de voorzitter niet beschikbaar is, beslist de kamer van beroep wie van de overblijvende leden als voorzitter zal fungeren.

3.   De voorzitter benoemt één van de plaatsvervangers als lid.

4.   De in de leden 2 en 3 bedoelde benoeming van een vervanger duurt zolang het vervangen lid of de vervangen voorzitter verhinderd is, en ten minste tot de desbetreffende beroeps- of arbitrageprocedure is afgerond.

5.   Wanneer de onbeschikbaarheid permanent wordt of langer duurt dan twaalf maanden, stelt de raad van bestuur van het Bureau een nieuw lid of nieuwe voorzitter aan en, in voorkomend geval, een plaatsvervanger.

Artikel 4

Rol van de voorzitter

1.   De voorzitter van een kamer van beroep zit de beroeps- en arbitrageprocedures voor.

2.   De voorzitter ziet toe op de kwaliteit en de samenhang van de beslissingen die een kamer van beroep neemt.

3.   Voor elke procedure wijst de voorzitter een van de leden van de kamer van beroep aan als rapporteur.

4.   De voorzitter en de griffier zien erop toe dat het in deze verordening vastgelegde reglement voor de procesvoering correct wordt toegepast.

5.   Indien de raad van bestuur van het Bureau meer dan één kamer van beroep heeft ingesteld, stellen de voorzitters samen een methodiek op voor de verdeling van de procedures over de kamers en delen zij die mee aan de griffier.

Artikel 5

Rol van de rapporteur

1.   De rapporteur onderwerpt het beroep aan een voorafgaand onderzoek en presenteert de resultaten daarvan aan de andere leden van de kamer van beroep.

2.   De rapporteur stelt een ontwerpversie op van de overwegingen van de kamer van beroep.

Artikel 6

Vestigingslocatie van de kamer van beroep

De kamer van beroep is gevestigd op de locatie van het Bureau.

Artikel 7

De griffier

1.   De kamer van beroep wordt bij de uitoefening van haar taken bijgestaan door een griffier.

2.   De griffier:

a)

registreert alle procedures met een nummer en stelt de kamer van beroep en alle partijen daarvan in kennis;

b)

is verantwoordelijk voor de ontvangst, de doorzending en de veilige opslag van alle voor de beroeps- en arbitrageprocedures relevante documenten, voor de communicatie met de partijen en voor alle andere administratieve taken die verband houden met de procedures;

c)

informeert de partijen zo snel mogelijk over de samenstelling van de kamer van beroep die de zaak zal behandelen, en over eventuele veranderingen in die samenstelling;

d)

informeert de partijen bij het beroep over hun recht op wraking van een aan de beroepsprocedure deelnemend lid overeenkomstig artikel 57, lid 3, van Verordening (EU) 2016/796;

e)

zorgt voor een aankondiging van het beroep op de website van het Bureau met vermelding van de datum van registratie van het beroep, de namen en contactgegevens van de partijen, de taal van de procedure en de bestreden beslissing;

f)

controleert of alle termijnen en andere formele voorwaarden voor het indienen van een beroep zijn nageleefd en stelt de kamer van beroep daarvan in kennis;

g)

maakt verslagen van de zittingen, de verhoren van getuigen of deskundigen en de beraadslagingen van de kamer van beroep;

h)

houdt een archief bij met alle beslissingen over beroeps- en arbitrageprocedures die door de kamer van beroep zijn genomen;

i)

neemt de verzoeken en overwegingen van de kamer van beroep op in het informatie- en communicatiesysteem als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) 2016/796 („het eenloketsysteem”).

Artikel 8

Benoeming en bevoegdheden van de griffier

1.   De griffier wordt door de kamer van beroep, op voordracht van het Bureau, benoemd uit de personeelsleden van het Bureau. Indien er meerdere kamers van beroep zijn, benoemen deze een griffier bij consensus.

2.   De griffier mag niet deelnemen aan taken of procedures van het Bureau betreffende beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) 2016/796.

3.   De griffier oefent zijn taken uit onder toezicht van de voorzitter van de kamer van beroep en volgt diens instructies op.

4.   De griffier kan worden bijgestaan door personeel, waarop dit artikel eveneens van toepassing is.

HOOFDSTUK II

HET BEROEP

Artikel 9

Indiening en kennisgeving van het beroep

1.   Een beroep wordt via de griffier in het daartoe bestemde elektronisch formaat ingediend bij de kamer van beroep binnen twee maanden na de in artikel 59, lid 2, van Verordening (EU) 2016/796 genoemde data.

2.   Het beroep bevat, naargelang het geval:

a)

de naam en het adres van de appellant;

b)

indien de appellant een vertegenwoordiger heeft aangewezen, de naam en adres van deze vertegenwoordiger;

c)

een e-mailadres;

d)

indien de appellant een rechtspersoon is, verstrekt deze aan de griffier zijn statuten, of een recent uittreksel uit het handelsregister of een recent uittreksel uit het verenigingsregister, of enig ander bewijs van zijn bestaan in rechte;

e)

de vermelding van de bestreden beslissing en het middel ingesteld door de appellant;

f)

de aangevoerde argumenten;

g)

indien nodig, de aard van het bewijsmateriaal en een verklaring waarin de feiten waarvoor het bewijs wordt aangeboden, worden uiteengezet;

h)

indien nodig, een verzoek om vertrouwelijke behandeling van documenten of delen ervan;

i)

indien de appellant niet diegene is op wie de bestreden beslissing betrekking heeft, de redenen waarom de appellant direct of indirect bij de beslissing betrokken is en een bewijsstuk inzake de datum waarop de appellant kennis heeft genomen van de beslissing.

3.   Indien het beroep niet de in lid 2 opgesomde informatie bevat, bepaalt de griffier een termijn van maximaal tien werkdagen waarbinnen de appellant deze informatie moet verstrekken. De griffier kan een dergelijke termijn slechts eenmaal vaststellen. Gedurende deze termijn wordt de in de artikelen 58 en 62 van Verordening (EU) 2016/796 bepaalde termijn opgeschort.

4.   De griffier stelt de kamer van beroep, het Bureau, en elke andere betrokken identificeerbare partij in kennis van het beroep binnen één werkdag na ontvangst van het beroep.

Artikel 10

Vertrouwelijkheid

1.   In elk verzoek om vertrouwelijke behandeling worden de woorden, gegevens, cijfers of passages vermeld waarvan de vertrouwelijkheid wordt ingeroepen, evenals de precieze redenen daarvoor. Het niet vermelden hiervan kan resulteren in een afwijzing van het verzoek door de kamer van beroep.

2.   De voorzitter beslist of de in een aanvraag vermelde gegevens overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h), als vertrouwelijk moeten worden beschouwd en ziet erop toe dat de als vertrouwelijk beschouwde gegevens niet worden bekendgemaakt.

Artikel 11

Onontvankelijkheid van het beroep

De kamer van beroep kan een beroep onontvankelijk verklaren op basis van een of meer van de volgende gronden:

a)

het beroep voldoet niet aan de formele vereisten die in artikel 9 zijn vastgelegd;

b)

de appellant heeft de termijn om beroep in te stellen, overschreden;

c)

de beslissing waartegen een beroep wordt ingesteld is niet vatbaar voor beroep;

d)

de appellant is niet degene tot wie de bestreden beslissing is gericht en kan evenmin een rechtstreeks en individueel belang bij die beslissing aantonen.

Artikel 12

Belangenconflict

1.   Nadat een beroep is ingediend bij de kamer van beroep moet elk lid dat een mogelijk belangenconflict vaststelt een met redenen omklede verklaring opstellen overeenkomstig artikel 57, lid 2, van Verordening (EU) 2016/796, en die aan de voorzitter verstrekken.

2.   De partijen bij het beroep worden van elke verklaring zo snel mogelijk in kennis gesteld.

3.   Een wraking door een partij bij het beroep is ontvankelijk indien deze is ingediend binnen tien werkdagen na de datum waarop de partij die om de wraking heeft verzocht kennis heeft gekregen van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de wraking.

4.   Het betrokken lid wordt in kennis gesteld van de wraking en verzocht om binnen vijf werkdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving zijn antwoord mee te delen aan de voorzitter.

5.   De kamer van beroep neemt zonder verwijl een beslissing over de uitsluiting van het betrokken lid uit de procedure overeenkomstig artikel 57, lid 2, van Verordening (EU) 2016/796. Het betrokken lid zal niet worden betrokken bij het nemen van deze beslissing.

6.   De uitsluiting van het betrokken lid is van tijdelijke aard en is van toepassing op de beroeps- of arbitrageprocedure waarin om wraking werd verzocht. Het uitgesloten lid of de uitgesloten voorzitter wordt vervangen overeenkomstig artikel 3.

Artikel 13

Procedure voor prejudiciële herziening

1.   Overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) 2016/796 wordt elk beroep dat wordt ingesteld tegen een beslissing van het Bureau op grond van de artikelen 14, 20, 21 en 22 van die verordening, of omdat het Bureau nalaat te handelen binnen de gestelde termijnen, onderworpen aan een prejudiciële herziening alvorens het voor onderzoek aan de kamer van beroep wordt voorgelegd.

2.   Na kennisgeving van het beroep heeft het Bureau één maand de tijd om:

a)

de beslissing of het nalaten te handelen, te corrigeren;

b)

de bestreden beslissing te bevestigen en te motiveren;

c)

te bevestigen dat de prejudiciële herziening niet van toepassing is overeenkomstig artikel 60, lid 1, tweede zin, van Verordening (EU) 2016/796 en daarvoor redenen aan te voeren;

d)

redenen aan te voeren waarom het beroep onontvankelijk wordt geacht.

3.   In alle hierboven genoemde gevallen informeert het Bureau de griffier over zijn actie en verstrekt het de nodige ondersteunende documenten, naargelang het geval.

4.   In het in lid 2, onder a), bedoelde geval deelt het Bureau zijn beslissing mee, beëindigt de griffier de beroepsprocedure en stelt hij alle partijen bij de procedure daarvan in kennis.

5.   In de in lid 2, onder b), c), en d), bedoelde gevallen stelt de griffier de appellant in kennis en verwijst hij de zaak door naar de kamer van beroep voor onderzoek.

6.   De appellant kan zijn beroep intrekken binnen tien werkdagen na de dag van kennisgeving van de doorverwijzing.

7.   Voor de berekening van de in de artikelen 58 en 62 van Verordening (EU) 2016/796 bepaalde termijn wordt de datum van de doorverwijzing naar de kamer van beroep voor onderzoek beschouwd als de datum van indiening.

8.   In geval van doorverwijzing kan het Bureau beslissen de toepassing van de beslissing waartegen het beroep is ingesteld, te schorsen.

Artikel 14

Verweerschrift

1.   Het Bureau dient een verweerschrift in binnen één maand na de datum van kennisgeving van het beroep.

2.   Indien de in artikel 13 vermelde prejudiciële herziening van toepassing is, kan een verweerschrift worden ingediend voor de in lid 2, onder c) en d), vermelde gevallen. De onder b) bedoelde redenen fungeren als verweerschrift.

3.   Dit verweerschrift vermeldt de redenen en omvat alle ondersteunende documenten.

4.   Indien het Bureau nalaat een verweerschrift in te dienen, wordt de procedure zonder verweerschrift voortgezet.

Artikel 15

Tussenkomst

1.   De kamer van beroep kan elke persoon die aantoont een legitiem belang te hebben bij de uitkomst van de procedure, het recht verlenen op tussenkomst in de procedure voor de kamer.

2.   Een verzoek tot tussenkomst wordt ingediend binnen tien werkdagen na de bekendmaking van de aankondiging over het beroep op de website van het Bureau.

3.   Het verzoek tot tussenkomst wordt ter kennis gebracht van de partijen om hen de gelegenheid te geven noodzakelijk geachte opmerkingen in te dienen vóór de kamer van beroep haar beslissing over de tussenkomst kenbaar maakt.

4.   De tussenkomst moet het middel van een van de partijen geheel of ten dele ondersteunen of verwerpen. De tussenkomst kent niet dezelfde procedurele rechten toe als die welke reeds aan de partijen zijn toegekend.

Artikel 16

Inhoud van het verzoek tot tussenkomst

1.   Het verzoek tot tussenkomst bevat:

a)

de naam en het adres van de tussenkomende partij;

b)

de naam en het adres van de vertegenwoordiger van de tussenkomende partij, indien van toepassing;

c)

een gekozen domicilie, indien dit een ander adres is dan onder a) en b);

d)

een vermelding van de procedure waarvoor het verzoek is ingediend;

e)

een verklaring ter ondersteuning of verwerping, geheel of gedeeltelijk, van het middel van een van de partijen;

f)

de aangevoerde redenen en argumenten, zowel in feite als in rechte;

g)

in voorkomend geval, het desbetreffende bewijsmateriaal.

2.   Na de indiening van het verzoek tot de tussenkomst bepaalt de voorzitter een termijn van maximaal tien werkdagen waarbinnen de partijen kunnen reageren op de tussenkomst.

Artikel 17

Verzoek tot opschorting

1.   De kamer van beroep kan de bestreden beslissing laten opschorten indien de appellant heeft aangetoond dat er een dringende reden is voor het verlenen van een opschorting ter vrijwaring van zijn rechten en belangen die ernstig en onherstelbaar dreigen te worden geschaad.

2.   De voorzitter kan de tegenpartij verzoeken schriftelijke opmerkingen over het verzoek in te dienen.

Artikel 18

Schorsing van de procedure

1.   De kamer van beroep kan een schorsing van de procedure opleggen van ten hoogste tien werkdagen wanneer alle bij het beroep betrokken partijen daarmee instemmen.

2.   In de schorsingsbeslissing worden de termijn en de redenen voor de schorsing aangegeven.

3.   Gedurende de schorsing worden ook alle procedurele termijnen opgeschort.

HOOFDSTUK III

ARBITRAGE

Artikel 19

Verzoek tot arbitrage

1.   De betrokken nationale veiligheidsinstantie(s) kan/kunnen een verzoek tot arbitrage indienen overeenkomstig artikel 61 van Verordening (EU) 2016/796.

2.   Het verzoek wordt bij de griffier ingediend, die het Bureau en de kamer van beroep binnen één werkdag hiervan in kennis stelt.

Artikel 20

Verzoek tot ERTMS-arbitrage

1.   Het Bureau stelt de griffier overeenkomstig artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 2016/796 in kennis van de samenwerkingsprocedure, en van de betrokken partijen en van toepassing zijnde termijnen.

2.   Indien na één maand na het begin van de coördinatieprocedure geen wederzijds aanvaardbare oplossing wordt gevonden, verwijst de griffier de procedure door naar de kamer van beroep voor arbitrage en stelt hij de betrokken partijen daarvan in kennis.

Artikel 21

Arbitrageprocedure

1.   De kamer van beroep heeft één maand de tijd om te beslissen of zij met het standpunt van het Bureau instemt.

2.   Alle overeenkomstige bepalingen in hoofdstuk II zijn mutatis mutandis van toepassing.

Artikel 22

Beslissing van de kamer van beroep

De beslissing van de kamer van beroep omvat ten minste de volgende elementen:

a)

de namen van de partijen en van hun vertegenwoordigers, indien van toepassing;

b)

een samenvatting van de betwiste feiten en kwesties;

c)

de respectieve standpunten en argumenten van de partijen;

d)

een analyse van de overwegingen;

e)

het dictum met de beslissing.

HOOFDSTUK IV

GEMEENSCHAPPELIJKE PROCEDUREVEREISTEN

AFDELING 1

Taal

Artikel 23

Taal van de procedure

1.   Indien de appellant de geadresseerde is van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, wordt het beroep ingediend in de taal van de procedure die heeft geleid tot de beslissing waartegen het beroep wordt ingesteld.

2.   Indien de appellant niet de geadresseerde van de bestreden beslissing is, mag het beroep worden ingediend in een van de officiële talen van de Unie.

3.   Het verzoek tot arbitrage mag worden ingediend in een van de officiële talen van de Unie. De arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in de taal van de betrokken nationale veiligheidsinstantie.

4.   De in de leden 1, 2, en 3 bedoelde taal is de taal van de beroeps- of arbitrageprocedure. Deze wordt gebruikt bij de schriftelijke en mondelinge procesvoering en bij alle communicaties met de partijen.

5.   Alle technische en ondersteunende documenten, gevoegd bij het beroep, het arbitrageverzoek en het verweerschrift, worden ingediend in de taal van de procedure.

6.   De overwegingen van de kamer van beroep worden gedaan in de taal van de procedure.

7.   De tussenkomende partijen gebruiken de taal van de procedure.

8.   Met het oog op de efficiëntie en om kosten te besparen, kan de kamer van beroep van de bovengenoemde leden afwijken tijdens de schriftelijke en mondelinge procesvoering of gedeelten ervan, met inbegrip van individuele documenten en/of mondelinge tussenkomsten, op voorwaarde dat alle partijen daarover een andersluidend akkoord bereiken. Op verzoek akteert de kamer van beroep een dergelijk akkoord en de voorwaarden waarop dit zou zijn gebaseerd.

Artikel 24

Vertaling

1.   Alle kosten voor de vertaling van bijgevoegde technische en andere ondersteunende documenten in de taal van de procedure worden gedragen door de partij die het document indient.

2.   Vertalingen en het inschakelen van tolken op verzoek van de kamer van beroep worden tot een minimum beperkt en zijn ten laste van het Bureau.

3.   In geval van vertaling moet de betrokken partij een gecertificeerde vertaling verstrekken.

AFDELING 2

Procedure

Artikel 25

Procedurele maatregelen

1.   De voorzitter kan in elk stadium van de procedure procedurele maatregelen opleggen, al dan niet op verzoek van de partijen.

2.   De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen met name het volgende omvatten:

a)

partijen, getuigen of deskundigen en elke andere persoon die over informatie beschikt die bepalend is voor de procedure, horen;

b)

partijen uitnodigen om schriftelijke en mondelinge opmerkingen te maken met betrekking tot doorslaggevende aspecten van de procedure;

c)

partijen uitnodigen om documentatie in te dienen;

d)

opdracht geven tot deskundigenonderzoek;

e)

opdracht geven tot voor de procedure beslissende inspecties en audits.

Artikel 26

Verlenging van de termijnen in uitzonderlijke omstandigheden

In uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de betrokken partij het bestaan kan aantonen van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die buiten haar invloed lagen en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, kan de kamer van beroep een op grond van deze verordening voorgeschreven termijn aanpassen, teneinde de belangen van alle bij de procedure betrokken partijen op evenwichtige wijze te kunnen waarborgen.

Artikel 27

Documenten ter inleiding van de procedure of als aanvullend bewijs

1.   Voor de berekening van de termijnen wordt een document pas geacht te zijn ingediend wanneer het door de griffier is ontvangen, die de ontvangst ervan moet bevestigen.

2.   Op de documenten wordt het nummer van de beroeps- of arbitrageprocedure vermeld dat door de griffier werd toegewezen op het moment dat de beroeps- of arbitragezaak oorspronkelijk werd ingediend.

3.   Het maximumaantal pagina's van de documenten wordt als volgt vastgesteld:

a)

20 pagina's voor het beroep en het verweerschrift; en

b)

10 pagina's voor elke tussenkomst.

De maximumaantallen pagina's zijn niet van toepassing op de bijlagen bij de procedurele documenten.

4.   Alleen in procedures met bijzonder complexe feitenkwesties kan de griffier, in overleg met de voorzitter, een overschrijding van het in lid 3 genoemde maximumaantal pagina's toestaan.

Artikel 28

Beraadslagingen

De beraadslagingen van de kamer van beroep zijn vertrouwelijk en onderworpen aan artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2).

Beraadslagingen kunnen gehouden worden in eender welke passend geachte vorm en zijn niet beperkt tot fysieke bijeenkomsten.

Artikel 29

Getuigen, deskundigen en hoorzittingen

1.   Op verzoek van een partij kan de kamer van beroep getuigen horen over doorslaggevende feiten die een effect kunnen hebben op het resultaat van de procedure. In een verzoek van een partij om een getuige te horen, moeten de doorslaggevende feiten worden vermeld waarover de getuige wordt gehoord en de relevante gronden op basis waarvan de getuige wordt opgeroepen.

2.   De kamer van beroep kan deskundigen horen om bepaalde aspecten van de procedure te verduidelijken of een deskundige aanstellen om een rapport op te stellen.

3.   Bij de aanstelling van deskundigen bepaalt de kamer van beroep hun opdrachten en termijnen waarbinnen het rapport moet worden ingediend.

4.   Alvorens te getuigen, verklaart de deskundige of hij/zij directe of indirecte persoonlijke belangen bij de zaak heeft, met name wanneer hij/zij eerder als vertegenwoordiger van een partij heeft opgetreden, of indien hij/zij een rol heeft gespeeld bij de beslissing waartegen het beroep is ingesteld of in verwante arbitrageprocedures.

5.   Indien een van de partijen bezwaar maakt tegen een deskundige vanwege een mogelijk belangenconflict, oordeelt de kamer van beroep over de zaak, door artikel 12 mutatis mutandis toe te passen.

6.   Indien de kamer van beroep oordeelt dat er sprake is van een belangenconflict of een risico daarop, kan zij beslissen om de deskundige als getuige te horen.

7.   De kamer van beroep kan een mondelinge hoorzitting houden indien zij dit noodzakelijk acht om bewijsmateriaal te staven met betrekking tot doorslaggevende feiten die een effect kunnen hebben op het resultaat van de procedure. Daarbij wordt rekening gehouden met efficiëntieoverwegingen.

Artikel 30

Nieuwe argumenten of bewijzen

1.   De kamer van beroep bepaalt de termijn waarbinnen nieuwe argumenten of bewijzen mogen worden voorgedragen.

2.   Indien nodig verzoekt de kamer van beroep de partijen opmerkingen of bijkomende informatie in te dienen binnen een door haar te bepalen termijn.

3.   Indien nieuwe argumenten of bewijzen ontvankelijk worden geacht, mogen de andere partijen hun opmerkingen indienen.

AFDELING 3

De beslissing

Artikel 31

Stemming

De kamer van beroep neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. In geval van een gelijk aantal stemmen brengt de voorzitter de beslissende stem uit.

Artikel 32

Overwegingen van de kamer van beroep

1.   De met redenen omklede overwegingen van de kamer van beroep worden schriftelijk opgesteld. De overwegingen bevatten ten minste de volgende elementen:

a)

de namen van de leden van de kamer van beroep die aan de procedure deelnemen;

b)

de namen van de partijen en van hun vertegenwoordigers, indien van toepassing;

c)

een samenvatting van de relevante feiten;

d)

de middelen van de partijen;

e)

een samenvatting van de argumenten van de partijen;

f)

de gronden voor ontvankelijkheid;

g)

het dictum van de overwegingen en de motivering waarop dit is gebaseerd;

h)

de datum waarop de overwegingen worden uitgesproken.

2.   De overwegingen worden ondertekend door de stemgerechtigde leden van de kamer van beroep en door de griffier.

Artikel 33

Definitieve beslissing van het Bureau over het beroep

1.   Indien de kamer van beroep het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, verzendt het Bureau overeenkomstig de overwegingen van de kamer een definitieve beslissing aan de betrokken partijen binnen één maand na de uitspraak van de beslissing door de kamer van beroep.

2.   De beslissing moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a)

de namen van de partijen en van hun vertegenwoordigers, indien van toepassing;

b)

de overwegingen van de kamer van beroep;

c)

het dictum van de beslissing en de motivering waarop dit is gebaseerd.

3.   Indien de kamer van beroep de beslissing van het Bureau heeft bevestigd, reikt het Bureau een factuur uit voor het beroep overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 van de Commissie (3).

4.   Een samenvatting van de overwegingen van de kamer van beroep wordt bekendgemaakt op de website van het Bureau.

AFDELING 4

Kosten

Artikel 34

Kosten van de partijen

1.   De kosten voor een beroep worden vastgesteld overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 van de Commissie.

2.   Elke partij bij de arbitrageprocedure draagt haar eigen kosten.

Artikel 35

Kosten voor deelname

1.   De tussenkomende partijen dragen hun eigen kosten.

2.   In het gelijk gestelde appellanten hebben bij de deelname aan hoorzittingen recht op een terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten en op een door de kamer van beroep passend geachte vergoeding voor de derving van inkomsten.

3.   Getuigen hebben bij de deelname aan hoorzittingen recht op een terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten en op een door de kamer van beroep passend geachte vergoeding voor de derving van inkomsten.

4.   Deskundigen hebben recht op een vergoeding voor hun diensten op basis van het tarief voor deskundigen die het Bureau bijstaan, evenals op een terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten.

5.   De raad van bestuur van het Bureau stelt gedetailleerde regels vast die van toepassing zijn op deze vergoedingen en terugbetalingen.

HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 36

Vergoeding voor leden van de kamer van beroep

1.   De leden van de kamer van beroep hebben recht op een vergoeding voor de uitvoering van hun taken als leden van de kamer van beroep, op basis van de vergoedingsregeling in de bijlage.

2.   De leden van de kamer van beroep hebben recht op de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten en op een dagvergoeding. De raad van bestuur van het Bureau stelt gedetailleerde regels vast die van toepassing zijn op de berekening van deze bedragen.

Artikel 37

Transparantieplicht

Betrokken partijen hebben toegang tot documenten die de kamer van beroep heeft opgesteld of ontvangen krachtens de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001 en overeenkomstig het beleid van het Bureau inzake toegang van het publiek tot documenten.

Artikel 38

Richtsnoeren en andere relevante informatie

1.   De kamer van beroep stelt richtsnoeren betreffende de procedures vast bij meerderheid van stemmen.

2.   De richtsnoeren worden, samen met alle andere informatie die van belang is voor appellanten, bekendgemaakt op de website van het Bureau.

Artikel 39

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 1).

(2)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 van de Commissie van 2 mei 2018 inzake de aan het Spoorwegbureau van de Europese Unie te betalen vergoedingen en kosten en de betalingsvoorwaarden (PB L 129 van 25.5.2018, blz. 68).


BIJLAGE

VERGOEDING

1.   VERGOEDING VOOR BEROEPS-/ARBITRAGEPROCEDURES (TARIEVEN):

(1)

Leden en plaatsvervangers van de kamer(s) van beroep hebben recht op een vergoeding als zij worden aangewezen voor een beroeps-/arbitrageprocedure. De vergoeding van leden en plaatsvervangers die aan de procedures deelnemen, bedraagt voor een beroeps-/arbitrageprocedure 600 EUR per werkdag of, als geen volledige werkdag wordt gepresteerd, 75 EUR per uur, met een maximum van 9 000 EUR per procedure per persoon.

(2)

Voor de voorzitter van de kamer(s) van beroep en de rapporteur van de procedures bedraagt de vergoeding voor een beroeps-/arbitrageprocedure 700 EUR per werkdag of, als geen volledige werkdag wordt gepresteerd, 87,5 EUR per uur, met een maximum van 18 000 EUR per procedure per persoon.

 

Vergoeding per dag die een persoon aan de procedure besteedt

Maximale vergoeding per persoon per procedure

Leden en plaatsvervangers in functie

600 EUR

9 000 EUR

Voorzitter en rapporteur van de aangewezen procedures

700 EUR

18 000 EUR

2.   VERGOEDING VOOR DEELNAME AAN VERGADERINGEN VAN DE KAMER(S) VAN BEROEP DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET BEROEPS-/ARBITRAGEPROCEDURES

De kamer van beroep of de leden daarvan kunnen om organisatorische of administratieve redenen bijeenkomen. De vergoeding voor deelname aan dergelijke vergaderingen bedraagt 600 EUR per vergadering. Per kalenderjaar mogen niet meer dan zes vergaderingen worden georganiseerd. Het Bureau helpt dergelijke vergaderingen organiseren.

 

Vergoeding per vergadering per persoon

Maximaal aantal vergaderingen per jaar per persoon

Leden en plaatsvervangers van de kamer van beroep

600 EUR

Zes vergaderingen

3.   VERGOEDING VOOR DEELNAME AAN ANDERE VERGADERINGEN

Leden en plaatsvervangers van de kamer(s) van beroep hebben ook recht op een terugbetaling van reis- en verblijfskosten voor ad-hocvergaderingen die niet in de punten 1 en 2 beschreven categorieën vallen en die op uitnodiging van het Bureau plaatsvinden.


Top