EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0318

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-miżuri li l- Unjoni tista’ tadotta relatati ma’ l-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar (kodifikazzjoni)

/* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */

52014PC0318

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-miżuri li l- Unjoni tista’ tadotta relatati ma’ l-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar (kodifikazzjoni) /* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.           Fl-isfond ta’ Ewropa tal-poplu, il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lis‑simplifikazzjoni u liċ-ċarezza tal-liġi tal-Unjoni sabiex tkun iktar ċara u iktar aċċessibbli għaċ-ċittadini biex b’hekk toffrilhom opportunitajiet ġodda u ċ-ċans li jagħmlu użu mid-drittijiet speċifiċi li tagħtihom.

Ma jistax jintlaħaq dan il-għan sakemm il-bosta dispożizzjonijiet li ġew emendati ħafna drabi, spiss b’mod sostanzjali, jibqgħu mferrxin bejn l-att oriġinali u atti sussegwenti li jemendaw l-att oriġinali. Hemm bżonn għalhekk ta’ xogħol ta’ riċerka konsiderevoli li jqabbel ħafna atti differenti ma’ xulxin sabiex jiġu identifikati r‑regoli attwalment fis-seħħ.

Għalhekk huwa essenzjali li ssir kodifikazzjoni ta’ regoli li ġew emendati ta’ sikwit sabiex il-liġi tkun ċara u trasparenti.

2.           Fl-1 ta’ April 1987 il-Kummissjoni ddeċidiet[1] li tordna lill-persunal tagħha li kull att għandu jiġi kkodifikat wara mhux iktar minn għaxar emendi, filwaqt li enfasizzat li din hija kundizzjoni minima u li d-dipartimenti għandhom jippruvaw jikkodifikaw it‑testi li huma responsabbli għalihom anke f’intervalli iqsar biex jiżguraw li d‑dispożizzjonijiet tagħhom ikunu ċari u jinftiehmu malajr.

3.           Dan ġie kkonfermat mill-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgu (Diċembru 1992)[2], filwaqt li saħqu fuq l-importanza tal‑kodifikazzjoni għaliex tagħti ċertezza f’dak li jirrigwarda l-liġi applikabbli għal suġġett partikolari f’mument partikolari.

Il-kodifikazzjoni għandha ssir f’konformità sħiħa mal-proċedura normali għall‑adozzjoni ta’ atti tal-Unjoni.

Billi l-ebda bidla sostanzjali ma tista’ ssir fl-atti li jiġu kkodifikati, il‑Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu, permezz ta’ ftehim interistituzzjonali tal-20 ta’ Diċembru 1994, li jista’ jintuża metodu ta' ħidma aċċelerat għall-adozzjoni rapida ta’ atti ta’ kodifikazzjoni.

4.           L-għan ta’ din il-proposta huwa li ssir il-kodifikazzjoni tar‑Regolament tal‑Kunsill (KE) Nru 452/2003 tas-6 ta’ Marzu 2003 dwar il-miżuri li l-Komunità tista’ tadotta relatati ma’ l-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra dumping u kontra s‑sussidju b’miżuri ta’ salvagwardjar[3]. Ir‑Regolament il‑ġdid jissostitwixxi d-diversi atti inkorporati fih[4]; din il‑proposta żżomm il-kontenut kollu tal-atti li qed jiġu kkodifikati u għalhekk kulma tagħmel huwa li tgħaqqadhom flimkien filwaqt li tagħmel biss l-emendi formali meħtieġa mill‑eżerċizzju ta’ kodifikazzjoni nnifsu.

5.           Il-proposta ta’ kodifikazzjoni tħejjiet fuq il-bażi ta’ konsolidazzjoni preliminari, fi 22 lingwa uffiċjali tar-Regolament (KE) Nru 452/2003 u tal-att li jemendah, magħmula mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, permezz ta’ sistema ta’ pproċessar ta’ dejta. Fejn l-Artikoli ġew innumerati mill-ġdid, il‑korrelazzjoni bejn in-numri qodma u ġodda tidher fit-tabella li tinsab fl-Anness II tar-Regolament kodifikat.

ê 452/2003 (adattat)

2014/0164 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-miżuri li l- Ö Unjoni Õ tista’ tadotta relatati ma’ l-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji b’miżuri ta’ salvagwardjar (kodifikazzjoni)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat Ö dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea Õ , u b'mod partikolari l-Artikolu Ö 207(2) Õ tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[5],

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

ê

(1)       Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 452/2003[6] ġie emendat b'mod sostanzjali[7]. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, dak ir-Regolament għandu jiġi kodifikat.

ê 452/2003 premessa 1 (adattat)

(2)       Permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009[8], il-Kunsill adotta regoli komuni għall-protezzjoni kontra Ö importazzjonijiet suġġetti ta' dumping Õ minn pajjiżi mhux membri tal-Ö Unjoni Õ .

ê 452/2003 premessa 2 (adattat)

(3)       Permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009[9], regoli komuni Ö ġew adottati Õ għall-protezzjoni kontra l-importazzjoni sussidjata minn pajjiżi mhux membri tal-Ö Unjoni Õ.

ê 452/2003 premessa 3 (adattat)

(4)       Permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2009[10] u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 625/2009[11], il-Kunsill adotta regoli komuni sabiex jadotta miżuri ta’ salvagwardjar kontra l-importazzjoni minn ċerti pajjiżi mhux membri tal‑Ö Unjoni Õ. Il-miżuri ta’ salvagwardjar jistgħu jkunu f’forma ta’ tariffi applikabbli jew għall-importazzjoni kollha jew għal dawk l-affarjiet impurtati aktar mill-kwantità pre-determinata. Miżuri ta’ salvagwardjar bħal dawn jimplikaw li l‑merkanzija hija eliġibbli sabiex tidħol fis-suq tal-Ö Unjoni Õ meta jitħallas id‑dazju meħtieġ.

ê 452/2003 premessa 4 (adattat)

(5)       L-importazzjoni ta’ ċerta merkanzija tista’ tkun soġġetta għal miżuri kemm kontra dumping kif ukoll kontra s-sussidju fuq naħa waħda u miżuri ta’ tariffi ta’ salvagwardjar fuq in-naħa l-oħra. L-għanijiet ta’ l-ewwel huma li tirranġa xi distorsjoni fis-suq, magħmul minn prattiċi mhux ġusti ta’ kummerċ, u l-għanijiet ta’ l‑oħra huma li taċċerta kontra li jiżdiedu wisq l-importazzjonijiet.

ê 452/2003 premessa 5 (adattat)

(6)       Madankollu, il-kombinazzjoni ta’ miżuri kontra dumping jew kontra s-sussidji flimkien ma’ miżuri ta’ tariffi ta’ salvagwardjar fuq l-istess prodott jista’ jkollhom effett akbar minn dak maħsub jew mixtieq fit-termini tal-politika u ta’ l-għanijiet tad‑difiża tal-kummerċ tal-Komunità. B’mod partikolari, kombinazzjoni ta’ miżuri bħal din tista’ tkun ta’ piż kbir fuq ċerti produtturi/esportaturi li jfittxu li jesportaw lejn l‑Ö Unjoni Õ, u għalhekk jista’ jkun hemm l-effett li ma jkollhomx aċċess għas-suq tal-Ö Unjoni Õ.

ê 452/2003 premessa 6 (adattat)

(7)       Għaldaqstant, produtturi li jesportaw li jfittxu li jesportaw lejn l- Ö Unjoni Õ m’għandhomx ikunu soġġetti għall-piżijiet kbar u Ö għandu Õ jkompli jkollhom aċċess għas-suq tal-Ö Unjoni Õ.

ê 452/2003 premessa 7 (adattat)

(8)       Huwa għalhekk mixtieq li Ö jiġi żgurat li Õ l-għanijiet ta’ miżuri ta’ tariffi ta’ salvagwardjar u ta’ dawk kontra dumping jew/u kontra s-sussidju Ö jistgħu Õ jintlaħqu mingħajr ma jiċċaħħad l-aċċess għas-suq tal-Ö Unjoni Õ lil dawk il‑produtturi li jesportaw.

ê 452/2003 premessa 8 (adattat)

(9)       Għalhekk, dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom jiġu introdotti sabiex iħallu lill‑Kummissjoni, fejn tikkunsidra xieraq, jieħdu azzjoni bl-għan li jiżguraw li kombinazzjoni ta’ miżuri kontra dumping jew kontra s-sussidju b’miżuri ta’ tariffi ta’ salvagwardjar fuq l-istess prodott ma jkollhiex dan it-tip ta' effett.

ê 452/2003 premessa 9 (adattat)

(10)     Għalkemm id-dazju ta’ salvagwardjar u l-miżuri kontra dumping jew kontra s‑sussidju jistgħu jkunu applikabbli b’mod simultanju fuq l-istess prodott, mhux dejjem huwa possibli li tiddetermina minn qabel f’liema punt preċiż fiż-żmien dan jista’ jseħħ. Għalhekk, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu f’pożizzjoni li jipprovdu għal sitwazzjoni bħal din b’mod li jassigura tbassir suffiċjenti u ċertezza legali għall‑operaturi kollha kkonċernati.

ê 452/2003 premessa 10 (adattat)

(11)     Il-Kunsill u l-Kummissjoni jistgħu jikkunsidraw xieraq li jagħmlu emendi, li jissospendu jew li jirrepellaw miżuri kontra dumping jew kontra s-sussidju jew li jipprovdu għal eżenzjonijiet sħaħ jew f’partijiet minn xi dazji dumping jew li jikkontrobilanċjaw li b’mod ieħor dawn jistgħu jitħallsu, jew li jadottaw xi miżuri oħra speċifiċi. Kwalunkwe sospensjoni jew emenda, jew eżenzjoni minn miżuri kontra dumping jew kontra s-sussidju għandhom jingħataw biss għal perjodu limitat ta’ żmien.

ê 452/2003 premessa 11 (adattat)

(12)     Kwalunkwe miżuri meħuda taħt dan ir-Regolament għandhom ikunu applikati mid­data tad-dħul fis-seħħ, kemm-il darba ma jkunx speċifikat mod ieħor, u għalhekk m’għandhomx jipprovdu bażi sabiex issir rifużjoni tad-dazji miġbura qabel dik id‑data.

ê 37/2014 Art. 1 u Anness.10 (adattat)

(13)     Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni Ö ta' dan ir‑Regolament Õ, huwa xieraq li l-Kummissjoni jingħatawlha setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[12],

ê 452/2003

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

ê 37/2014 Art.1 u Anness. 10(1)

1. Fejn il-Kummissjoni tqis li kombinazzjoni ta' miżuri anti-dumping jew kontra s-sussidji flimkien ma' miżuri ta' tariffi ta' salvagwardja fuq l-istess importazzjonijiet tista' twassal għall‑effetti akbar milli mixtieq f'termini tal-politika ta' difiża tal-kummerċ tal-Unjoni, din tista' tadotta xi miżuri minn dawn li ġejjin kif jidhrilha xieraq f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 3(2):

ê 452/2003 (adattat)

(a)          miżuri sabiex temenda, tissospendi, jew tirripella l-miżuri eżistenti kontra dumping u/jew kontra s-sussidju;

(b)          miżuri biex teżenta importazzjonijiet sħaħ jew f’partijiet minn dazji kontra dumping jew li jikkontrobilanċjaw u b’mod ieħor jitħallsu;

(ċ)          kwalunkwe miżura speċjali oħra kkunsidrata xierqa fiċ-ċirkostanza.

2. Kull emenda,sospensjoni jew eżenzjoni skont paragrafu 1 għandha tkun limitata fiż-żmien u għandhom jgħoddu biss meta l-miżuri relevanti ta’ salvagwardjar huma fis-seħħ.

Artikolu 2

Kwalunkwe miżura adottata skont dan ir-Regolament għandha Ö tapplika Õ mid-data Ö tad-dħul Õ fis-seħħ Ö tiegħu Õ. M’għandhiex isservi bħala bażi għal rifużjoni ta’ dazji miġbura qabel dik id-data, kemm-il darba ma jkunx speċifikat mod ieħor.

ê 37/2014 Art.1 u Anness. 10(2)

Artikolu 3

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar‑Regolament (KE) Nru 1225/2009. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar‑Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

ê

Artikolu 4

Ir-Regolament (KE) Nru 452/2003 huwa mħassar.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għal dan ir‑Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

ê 452/2003 (adattat)

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ Ö fl-għoxrin Õ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew                            Għall-Kunsill

Il-President                                                    Il-President

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Ara l-Anness 3 tal-Parti A tal-Konklużjonijiet.

[3]               Imdaħħal fil-programm leġiżlattiv għas-sena 2014.

[4]               Ara l-Anness I ta' din il-proposta.

[5]               ĠU C […], […], p. […].

[6]               Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 452/2003 tas-6 ta’ Marzu 2003 dwar il-miżuri li l-Komunità tista’ tadotta relatati ma’ l-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra r-rimi u kontra s-sussidju b’miżuri ta’ salvagwardjar (ĠU L 69, 13.3.2003, p. 8).

[7]               Ara l-Anness I.

[8]               Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l‑importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (ĠU‑L 343, 22.12.2009, p. 51).

[9]               Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 tal-11 ta’ Ġunju 2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea, (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 93).

[10]             Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar ir-regoli komuni għall‑importazzjonijiet, (ĠU L 84, 31.3.2009, p. 1).

[11]             Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 625/2009 tas- 7 ta' Lulju 2009 dwar regoli komuni għall‑importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (ĠU L 185, 17.7.2009, p. 1).

[12]             Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r- regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal‑eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

é

ANNESS I

Regolament imħassar flimkien mal-emenda tiegħu

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 452/2003 (ĠU L 69, 13.3.2003, p. 8) ||

|| Regolament (UE) Nru 37/2014 tal-Parlament Ewropewu tal-Kunsill (ĠU L 18, 21.1.2014, p. 1) || Il-punt 10 tal-Anness biss ||

_____________

ANNESS II

TABELLA TA' KORELAZZJONI

Regolament (UE) Nru 452/2003 || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || Artikolu 1

Artikolu 2 || Artikolu 2

Artikolu 2a || Artikolu 3

- || Artikolu 4

Artikolu 3 || Artikolu 5

- || Anness I

- || Anness II

_____________

Top