52014PC0318

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity) /* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */


UZASADNIENIE

1.           W kontekście społeczeństwa obywatelskiego w Europie Komisja przywiązuje wielką wagę do uproszczenia i uporządkowania prawa Unii, tak aby stało się ono bardziej przejrzyste i dostępne dla obywateli, otwierając im w ten sposób nowe możliwości korzystania z przysługujących im konkretnych uprawnień.

Ten cel nie może zostać osiągnięty tak długo, jak liczne przepisy, które były wielokrotnie zmieniane, często zasadniczo, pozostają rozproszone, tak iż trzeba ich szukać częściowo w oryginalnym akcie, a częściowo w późniejszych aktach zmieniających. Wymaga to pracochłonnego porównywania wielu różnych aktów w celu ustalenia obowiązujących norm prawnych.

Z tego powodu ujednolicenie przepisów często zmienianych jest potrzebne, aby prawo stało się jasne i zrozumiałe.

2.           W dniu 1 kwietnia 1987 r. Komisja postanowiła[1] zalecić swoim pracownikom, aby wszystkie akty były ujednolicane nie później niż po 10 zmianach, podkreślając, że jest to wymaganie minimum i że odpowiednie jednostki powinny starać się nawet częściej ujednolicać teksty, za które są odpowiedzialne, tak aby przepisy tych aktów były jasne i łatwo zrozumiałe.

3.           Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej w Edynburgu (grudzień 1992 r.) potwierdziły to stanowisko[2], podkreślając wagę ujednolicania, które daje pewność co do prawa stosowanego wobec danej materii w danym czasie.

Ujednolicanie musi być podejmowane w pełnej zgodności z normalną procedurą przyjmowania aktów Unii.

Zważywszy, że żadne zmiany co do treści nie mogą być wprowadzane do ujednolicanych aktów, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, w drodze porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 grudnia 1994 r., możliwość stosowania przyspieszonej procedury dla szybkiego przyjmowania takich aktów.

4.           Celem niniejszego wniosku jest ujednolicenie rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie środków, jakie może przyjąć Wspólnota w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych[3]. Nowe rozporządzenie zastąpi włączone do niego akty[4]; niniejszy wniosek całkowicie zachowuje treść ujednolicanych aktów, zbiera je więc jedynie razem, dokonując tylko takich formalnych zmian, jakie wynikają z samego zadania ujednolicenia.

5.           Wniosek w sprawie ujednolicenia został sporządzony na podstawie wstępnej konsolidacji, w 22 językach urzędowych, rozporządzenia (WE) nr 452/2003 i aktu je zmieniającego, przygotowanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pomocą systemu przetwarzania danych. Tam, gdzie artykułom nadano nowe numery, korelacja pomiędzy starą i nową numeracją została określona w tabeli zawartej w załączniku II do ujednoliconego rozporządzenia.

ê 452/2003 (dostosowany)

2014/0164 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie środków, Ö które Unia może podjąć Õ w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat Ö o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Õ, w szczególności jego art. Ö 207 ust. 2 Õ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[5],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

ê

(1)       Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2003[6] zostało znacząco zmienione[7]. Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

ê 452/2003 motyw 1 (dostosowany)

(2)       Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009[8], Ö określono Õ wspólne reguły ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Ö Unii Õ.

ê 452/2003 motyw 2 (dostosowany)

(3)       Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009[9], Ö określono Õ wspólne reguły ochrony przed subsydiowanym przywozem z krajów nie będących członkami Ö Unii Õ.

ê 452/2003 motyw 3 (dostosowany)

(4)       Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009[10] i rozporządzenia Rady (WE) nr 625/2009[11], Ö określono Õ wspólne reguły dla przyjęcia środków ochronnych przeciwko przywozowi z pewnych krajów niebędących członkami Ö Unii Õ. Środki ochronne mogą przybierać formę środków taryfowych stosowanych albo do całości przywozu, albo do przywozu powyżej ustalonej ilości. Takie środki ochronne oznaczają, że towary mogą zostać wprowadzone na rynek Ö Unii Õ po uiszczeniu odpowiednich opłat celnych.

ê 452/2003 motyw 4

(5)       Przywóz pewnych towarów może być przedmiotem zarówno środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych z jednej strony, jak i ochronnych środków taryfowych z drugiej. Celem pierwszych jest wyeliminowanie zniekształceń rynkowych spowodowanych nieuczciwymi praktykami handlowymi, podczas gdy celem środków ochronnych jest udzielenie ochrony przed znacznym wzrostem przywozu.

ê 452/2003 motyw 5 (dostosowany)

(6)       Jednakże połączenie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych z ochronnymi środkami taryfowymi w stosunku do tego samego produktu może mieć skutek większy niż zamierzony lub pożądany w ramach polityki ochrony handlu i celów Ö Unii Õ. W szczególności, takie połączenie środków może nakładać niepożądanie uciążliwe obciążenia na pewnych producentów eksportujących pragnących dokonywać wywozu do Ö Unii Õ, co może skutkować odmówieniem im dostępu do rynku Ö Unii Õ.

ê 452/2003 motyw 6 (dostosowany)

(7)       W konsekwencji, producenci eksportujący pragnący dokonywać wywozu do Ö Unii Õ nie powinni być przedmiotem niepożądanie Ö trudnych obciążeń Õ i powinni mieć dostęp do rynku Ö Unii. Õ

ê 452/2003 motyw 7 (dostosowany)

(8)       Dlatego pożądane jest zapewnienie, że cele ochronnych środków taryfowych oraz środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych mogą być spełniane bez odmawiania tym producentom eksportującym dostępu do rynku Ö Unii Õ.

ê 452/2003 motyw 8 (dostosowany)

(9)       Dlatego należy Ö ustanowić Õ przepisy szczególne umożliwiające Komisji, Ö jeśli uzna ona to Õ za właściwe, podejmowanie działań mających na celu zapewnienie, że połączenie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych z ochronnymi środkami taryfowymi w stosunku do tego samego produktu nie ma takiego oddziaływania.

ê 452/2003 motyw 9 (dostosowany)

(10)     Podczas gdy można przewidzieć, że cło ochronne oraz środki antydumpingowe lub antysubsydyjne mogą równocześnie być zastosowanie do tego samego produktu, nie zawsze jest możliwe ustalenie z góry, w którym dokładnie momencie może się to wydarzyć. Dlatego Komisja Ö powinna Õ być w stanie odnieść się do takiej sytuacji w sposób zapewniający wystarczającą przewidywalność i pewność prawną dla wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

ê 452/2003 motyw 10 (dostosowany)

(11)     Komisja Ö może Õ uznać za właściwe, aby zmienić, zawiesić lub uchylić środki antydumpingowe lub antysubsydyjne lub orzec zwolnienie w całości lub części z ceł antydumpingowych lub wyrównawczych, które w innym przypadku musiałyby zostać zapłacone, albo przyjąć jakiekolwiek inne specjalne środki. Każde zawieszenie, korekta lub zwolnienie ze środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych powinno być udzielone wyłącznie na czas określony.

ê 452/2003 motyw 11

(12)     Wszelkie środki podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być stosowane od dnia ich wejścia w życie, chyba że ustalono w nich inaczej, i dlatego nie powinny stanowić podstawy zwrotu należności celnych pobranych przed tą datą.

ê 37/2014 art. 1 i załącznik pkt 10 (dostosowany)

(13)     W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania Ö niniejszego rozporządzenia Õ należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011[12],

ê 452/2003

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

ê 37/2014 art. 1 i załącznik pkt 10 ppkt 1)

1. Jeżeli Komisja uzna, że połączenie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych z ochronnymi środkami taryfowymi w stosunku do tego samego przywozu mogłoby mieć skutki większe niż pożądane w ramach polityki ochrony handlu Unii, Komisja może przyjąć zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 3 ust. 2, takie spośród następujących środków, jakie uzna za właściwe:

ê 452/2003

a)           środki zmieniające, zawieszające lub uchylające istniejące środki antydumpingowe i/lub antysubsydyjne;

b)           środki zwalniające przywóz w całości lub w części z ceł antydumpingowych lub wyrównawczych, które w innym przypadku przypadałyby do zapłacenia;

c)           wszelkie inne specjalne środki uważane za odpowiednie do okoliczności.

2. Wszelkie zmiany, zawieszenia lub zwolnienia w zastosowaniu ust. 1 są ograniczone w czasie i mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy obowiązują odpowiednie środki ochronne.

Artykuł 2

Wszelkie środki przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia ich wejścia w życie. Nie będą one służyć za podstawę zwrotu należności celnych pobranych przed tą datą, chyba że dany środek stanowi inaczej.

ê 37/2014 art. 1 i załącznik pkt 10 ppkt 2)

Artykuł 3

1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

ê

Artykuł 4

Rozporządzenie (WE) nr 452/2003 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

ê 452/2003 (dostosowany)

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie Ö dwudziestego Õ dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Zob. załącznik 3 do części A konkluzji.

[3]               Włączone do programu legislacyjnego na 2014 r.

[4]               Zob. załącznik I do niniejszego wniosku.

[5]               Dz.U. C […] z […], s. […].

[6]               Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie środków, jakie może przyjąć Wspólnota w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 8).

[7]               Zob. załącznik I.

[8]               Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51).

[9]               Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93).

[10]             Rozporządzenie Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu (Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1).

[11]             Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (Dz.U. L 185 z 17.7.2009, s. 1).

[12]             Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

é

ZAŁĄCZNIK I

Uchylone rozporządzenie i jego zmiana

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2003 (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 8) || ||

|| Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014 (Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1) || wyłącznie pkt 10 załącznika

_____________

ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 452/2003 || Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 || Artykuł 1

Artykuł 2 || Artykuł 2

Artykuł 2a || Artykuł 3

- || Artykuł 4

Artykuł 3 || Artykuł 5

- || Załącznik I

- || Załącznik II

_____________