52014PC0318

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de maatregelen die de Unie kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (codificatie) /* COM/2014/0318 final - 2014/0164 (COD) */


TOELICHTING

1.           In de context van een Europa van de burgers hecht de Commissie groot belang aan het vereenvoudigen en verduidelijken van het recht van de Unie om het duidelijker en toegankelijker te maken voor de gewone burger, zodat deze nieuwe mogelijkheden krijgt en in staat wordt gesteld gebruik te maken van de specifieke rechten die hij aan het recht van de Unie kan ontlenen.

Dit doel kan niet worden verwezenlijkt zolang talloze bepalingen die meermaals en vaak ingrijpend zijn gewijzigd, gedeeltelijk in de oorspronkelijke handeling en gedeeltelijk in de latere wijzigingshandelingen te vinden zijn. Om dan na te gaan wat de geldende regels zijn, is veel zoekwerk vereist, waarbij een groot aantal handelingen moet worden vergeleken.

Codificatie van meermaals gewijzigde regels is dan ook van essentieel belang om het recht duidelijk en doorzichtig te maken.

2.           Bij haar besluit van 1 april 1987[1] heeft de Commissie haar diensten opgedragen alle handelingen na maximaal tien wijzigingen te codificeren, waarbij zij erop wijst dat dit een minimumregel is en dat haar diensten ter wille van de duidelijkheid en het juiste begrip van de bepalingen ernaar zouden moeten streven de teksten waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen, met nog kortere tussenpozen te codificeren.

3.           De conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Edinburgh (december 1992) hebben dit bevestigd[2] en het belang van codificatie onderstreept, omdat daarmee rechtszekerheid wordt verschaft omtrent de vraag welke wet op een gegeven moment op een bepaald onderwerp van toepassing is.

Bij codificatie moet de normale procedure voor de vaststelling van handelingen van de Unie volledig in acht worden genomen.

Aangezien bij codificatie geen inhoudelijke wijzigingen in de betrokken wetteksten mogen worden aangebracht, zijn het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bij Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 een versnelde werkmethode voor de codificatie van wetteksten overeengekomen.

4.           Dit voorstel beoogt de codificatie van Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad van 6 maart 2003 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen[3]. De nieuwe verordening vervangt de verschillende handelingen die erin zijn verwerkt[4]; dit voorstel laat de inhoud van de handelingen die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn.

5.           Dit voorstel voor een codificatie is opgesteld op basis van een voorafgaande consolidatie, in 22 officiële talen, van Verordening (EG) nr. 452/2003 en de handeling tot wijziging daarvan, met behulp van een gegevensverwerkingssysteem van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie. Voor zover de artikelen zijn vernummerd, is het verband tussen de oude en de nieuwe nummering weergegeven in een concordantietabel die is opgenomen in bijlage II bij de gecodificeerde verordening.

ê 452/2003 (aangepast)

2014/0164 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake de maatregelen die de Ö Unie Õ kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (codificatie)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag Ö betreffende de werking van de Europese Unie Õ, en met name artikel Ö 207, lid 2 Õ ,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[5],

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

ê

(1)       Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad[6] is ingrijpend gewijzigd[7]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van die verordening te worden overgegaan.

ê 452/2003 overweging 1 (aangepast)

(2)       Bij Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad[8] Ö zijn Õ beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Ö Unie Õ .

ê 452/2003 overweging 2 (aangepast)

(3)       Bij Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad[9] Ö zijn Õ beschermende maatregelen vastgesteld tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Ö Unie Õ .

ê 452/2003 overweging 3 (aangepast)

(4)       Bij Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad[10] en Verordening (EG) nr. 625/2009 van de Raad[11] Ö zijn Õ gemeenschappelijke regels vastgesteld voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer uit bepaalde landen die geen lid zijn van de Europese Ö Unie Õ . Vrijwaringsmaatregelen kunnen de vorm hebben van tariefmaatregelen die van toepassing zijn op hetzij alle invoer, hetzij enkel de invoer die een vooraf vastgestelde hoeveelheid overschrijdt. Dergelijke vrijwarings­maatregelen houden in dat de betrokken goederen in de Ö Unie Õ in de handel mogen worden gebracht tegen betaling van de rechten waaraan zij zijn onderworpen.

ê 452/2003 overweging 4

(5)       De invoer van bepaalde goederen kan zowel aan antidumping- of antisubsidiemaatregelen als aan vrijwaringsmaatregelen zijn onderworpen. De eerstgenoemde maatregelen hebben ten doel een einde te maken aan oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren, terwijl de laatstgenoemde erop gericht zijn bescherming te bieden tegen sterk toegenomen invoer.

ê 452/2003 overweging 5 (aangepast)

(6)       De combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwarings­maatregelen ten aanzien van hetzelfde product kan in bepaalde gevallen evenwel een groter effect sorteren dan voor de doelstellingen van de handelspolitiek en de handelsbescherming Ö van de Unie Õ wenselijk of noodzakelijk is. Een dergelijke combinatie van maatregelen zou met name een ongewenst zware last kunnen betekenen voor bepaalde producenten/exporteurs die hun producten naar de Ö Unie Õ wensen uit te voeren, omdat zij deze exporteurs de toegang tot de markt van de Ö Unie Õ de facto zou ontzeggen.

ê 452/2003 overweging 6 (aangepast)

(7)       Producenten/exporteurs die hun producten naar de Ö Unie Õ wensen uit te voeren, mogen niet aan een dermate zware belasting worden onderworpen en moeten verder toegang hebben tot de markt van de Ö Unie Õ.

ê 452/2003 overweging 7 (aangepast)

(8)       Het verdient derhalve aanbeveling ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de vrijwarings­maatregelen en de antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen kunnen worden verwezenlijkt zonder dat de betrokken producenten/exporteurs de toegang tot de markt van de Ö Unie Õ wordt ontzegd.

ê 452/2003 overweging 8 (aangepast)

(9)       Het is derhalve noodzakelijk specifieke bepalingen vast te stellen die de Commissie de mogelijkheid geven, wanneer zij dit dienstig acht, maatregelen te nemen die voorkomen dat een combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van hetzelfde product een dergelijk effect sorteert.

ê 452/2003 overweging 9 (aangepast)

(10)     Hoewel het in bepaalde gevallen voorspelbaar is dat eenzelfde product zowel aan vrijwaringsmaatregelen als aan antidumping- of antisubsidiemaatregelen zal worden onderworpen, kan niet steeds vooraf worden bepaald op welk tijdstip dit zal gebeuren. De Commissie moet derhalve in de gelegenheid worden gesteld een oplossing te vinden voor dit probleem op een wijze die alle betrokkenen voldoende voorspelbaarheid en rechtszekerheid garandeert.

ê 452/2003 overweging 10 (aangepast)

(11)     De Commissie Ö kan Õ het in bepaalde gevallen dienstig achten antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen te wijzigen, op te schorten of in te trekken, dan wel over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de antidumpingrechten of compenserende rechten die zonder deze maatregelen verschuldigd zouden zijn, dan wel bepaalde andere bijzondere maatregelen te nemen. Schorsingen, wijzigingen of vrijstellingen van antidumping- of antisubsidiemaatregelen mogen slechts voor beperkte tijd worden toegekend.

ê 452/2003 overweging 11

(12)     De krachtens deze verordening genomen maatregelen dienen, behoudens daarin neergelegde andersluidende bepalingen, van toepassing te worden op de datum van hun inwerkingtreding en mogen derhalve niet tot grondslag dienen voor de terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten.

ê 37/2014 art. 1 en bijlage, punt 10 (aangepast)

(13)     Aan de Commissie Ö moeten Õ uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze Ö verordening Õ te waarborgen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad[12],

ê 452/2003

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

ê 37/2014 art. 1 en bijlage, punt 10, onder 1) (aangepast)

1. Wanneer de Commissie van oordeel is dat een combinatie van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van dezelfde ingevoerde producten een groter effect zou kunnen sorteren dan voor de doeleinden van de handelsbescherming van de Unie wenselijk is, kan zij volgens de in artikel 3, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, een of meer van de volgende maatregelen nemen die zij dienstig acht:

ê 452/2003 (aangepast)

a)           maatregelen tot wijziging, schorsing of intrekking van bestaande antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen;

b)           maatregelen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van antidumpingrechten of compenserende rechten die zonder deze maatregelen verschuldigd zouden zijn;

c)           alle andere bijzondere maatregelen die Ö zij Õ onder de gegeven omstandigheden dienstig acht.

2. Alle wijzigingen, schorsingen of vrijstellingen krachtens lid 1 zijn beperkt in de tijd en zijn enkel van toepassing wanneer de desbetreffende vrijwaringsmaatregelen van kracht zijn.

Artikel 2

Alle overeenkomstig deze verordening genomen maatregelen worden van Ö toepassing Õ op de datum waarop zij in werking Ö treden Õ . Ö Zij kunnen Õ niet als grondslag dienen voor de terugbetaling van voor die datum ingevorderde rechten, tenzij in de desbetreffende maatregel anders is bepaald.

ê 37/2014 art. 1 en bijlage, punt 10, onder 2)

Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 opgerichte comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

ê

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 452/2003 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

ê 452/2003 (aangepast)

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de Ö twintigste Õ dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement                        Voor de Raad

De voorzitter                                                  De voorzitter

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Zie bijlage 3 bij deel A van die conclusies.

[3]               Opgenomen in het wetgevingsprogramma voor 2014.

[4]               Zie bijlage I bij dit voorstel.

[5]               PB C […] van […], blz. […].

[6]               Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad van 6 maart 2003 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 8).

[7]               Zie bijlage I.

[8]               Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51).

[9]               Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (PB L 188 van 18.7.2009, blz. 93).

[10]             Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling (PB L 84 van 31.3.2009, blz. 1).

[11]             Verordening (EG) nr. 625/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (PB L 185 van 17.7.2009, blz. 1).

[12]             Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

é

BIJLAGE I

Ingetrokken verordening met de wijziging ervan

Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 8) || ||

|| Verordening (EG) nr. 37/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 18 van 21.1.2014, blz. 1) || Uitsluitend punt 10 van de bijlage

_____________

BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 452/2003 || De onderhavige verordening

Artikel 1 || Artikel 1

Artikel 2 || Artikel 2

Artikel 2 bis || Artikel 3

- || Artikel 4

Artikel 3 || Artikel 5

- || Bijlage I

- || Bijlage II

_____________