EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0692

2014/692/ES, Euratom: Padomes Lēmums ( 2014. gada 29. septembris ), ar ko groza Padomes reglamentu

OJ L 289, 3.10.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/692/oj

3.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/18


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 29. septembris),

ar ko groza Padomes reglamentu

(2014/692/ES, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 240. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

No 2014. gada 1. novembra, ja Padomei jāpieņem akts ar kvalificētu balsu vairākumu, ir jāpārbauda, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, aptver vismaz 65 % no Savienības iedzīvotājiem.

(2)

Laikposmā līdz 2017. gada 31. martam, ja Padomei jāpieņem akts ar kvalificētu balsu vairākumu, Padomes loceklis var lūgt, lai to pieņem ar tādu kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts 3. panta 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam. Minētajā gadījumā Padomes loceklis var lūgt veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, aptver vismaz 62 % no visiem Savienības iedzīvotājiem. Lai to atbilstīgi reģistrētu, Padomes locekļa lūgums, kas veikts saskaņā ar Protokola (Nr. 36) 3. panta 2. punktu, būtu rakstiski jāiesniedz Ģenerālsekretāram vai jāpauž mutiski Pastāvīgo pārstāvju komitejas vai Padomes sanāksmē. Visi mutiski paustie lūgumi būtu jāiekļauj sanāksmes protokolā.

(3)

Lai aprēķinātu minētos procentuālos lielumus, Padomes reglamentā (1) (turpmāk “reglaments”) būtu jānorāda iedzīvotāju skaita rādītāji un procentuālie lielumi, ko tie veido attiecībā pret Savienības iedzīvotāju skaitu.

(4)

Tādēļ reglaments būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reglamentu groza šādi:

1)

reglamenta 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ja Padomei jāpieņem lēmums ar kvalificētu balsu vairākumu, 65 % no Savienības iedzīvotājiem vai, ja balsošanā nepiedalās visas dalībvalstis, no to dalībvalstu iedzīvotājiem, kuras piedalās balsošanā, un minimālo Padomes locekļu skaitu, kas pārstāv vairāk nekā 35 % no iesaistīto dalībvalstu iedzīvotāju skaita, aprēķina saskaņā ar iedzīvotāju skaita rādītājiem, kuri norādīti III pielikumā. Šos rādītājus piemēro arī laikposmā starp 2014. gada 1. novembri un 2017. gada 31. martu, ja saskaņā ar 3. panta 2. punktu Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam, Padomes loceklis lūdz, lai aktu pieņem ar tādu kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts minētā panta 3. punktā, un Padomes loceklis lūdz pārbaudīt, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, aptver vismaz 62 % no visiem Savienības iedzīvotājiem.”

;

2)

reglamenta 11. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Padome saskaņā ar informāciju, kas Eiropas Savienības Statistikas birojam pieejama iepriekšējā gada 30. septembrī, pielāgo III pielikumā noteiktos skaitļus, šādam pielāgojumam stājoties spēkā katra gada 1. janvārī. Minēto lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

;

3)

III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Savienības iedzīvotāju skaita un katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita rādītāji, lai piemērotu noteikumus par kvalificēta vairākuma balsošanu Padomē

Lai piemērotu LES 16. panta 4. punktu, LESD 238. panta 2. un 3. punktu un Protokola (Nr. 36) 3. panta 2. punktu, Savienības iedzīvotāju skaits un katras dalībvalsts iedzīvotāju skaits, kā arī katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita procentuālais lielums attiecībā pret Savienības iedzīvotāju skaitu laikposmam no 2014. gada 1. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim ir šāds:

Dalībvalsts

Iedzīvotāju skaits (tūkstošos)

Procentuālais lielums no Savienības iedzīvotāju skaita

Vācija

80 523,7

15,93

Francija

65 633,2

12,98

Apvienotā Karaliste

63 730,1

12,61

Itālija

59 685,2

11,81

Spānija

46 704,3

9,24

Polija

38 533,3

7,62

Rumānija

20 057,5

3,97

Nīderlande

16 779,6

3,32

Beļģija

11 161,6

2,21

Grieķija

11 062,5

2,19

Čehijas Republika

10 516,1

2,08

Portugāle

10 487,3

2,07

Ungārija

9 908,8

1,96

Zviedrija

9 555,9

1,89

Austrija

8 451,9

1,67

Bulgārija

7 284,6

1,44

Dānija

5 602,6

1,11

Somija

5 426,7

1,07

Slovākija

5 410,8

1,07

Īrija

4 591,1

0,91

Horvātija

4 262,1

0,84

Lietuva

2 971,9

0,59

Slovēnija

2 058,8

0,41

Latvija

2 023,8

0,40

Igaunija

1 324,8

0,26

Kipra

865,9

0,17

Luksemburga

537,0

0,11

Malta

421,4

0,08

Kopā

505 572,5

100”

Slieksnis (62 %)

313 455,0

 

Slieksnis (65 %)

328 622,1

 

.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. novembra.

Briselē, 2014. gada 29. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

S. GOZI


(1)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).


Top