EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0016

Komisijas Regula (ES) Nr. 16/2012 ( 2012. gada 11. janvāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu par prasībām attiecībā uz saldētu dzīvnieku izcelsmes pārtiku, kas paredzēta lietošanai cilvēku uzturā Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 8, 12.1.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 125 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/16/oj

12.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/29


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 16/2012

(2012. gada 11. janvāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu par prasībām attiecībā uz saldētu dzīvnieku izcelsmes pārtiku, kas paredzēta lietošanai cilvēku uzturā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas higiēnas noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jāievēro prasības, kas ir paredzētas minētās regulas II pielikumā.

(2)

Kopš Regulas (EK) Nr. 853/2004 stāšanās spēkā gūtā pieredze liecina, ka ir zināmas grūtības saistībā ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas glabāšanu. Ja šādas pārtikas sākotnējās sasaldēšanas datums tiktu norādīts, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki varētu vieglāk izlemt, vai šī pārtika ir piemērota lietošanai cilvēku uzturā.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (2) attiecas uz galapatērētājam piegādājamo pārtikas produktu marķēšanu, kā arī dažiem to noformēšanas un reklāmas aspektiem. Tomēr šo direktīvu nepiemēro pārtikas ražošanas iepriekšējiem posmiem.

(4)

Turklāt, kompetentajām iestādēm uzraugot atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 noteikumiem, atklājās, ka ir vajadzīgi detalizētāki noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanu un sasaldēšanu ražošanas posmos pirms šādas pārtikas piegādes galapatērētājam.

(5)

Attiecīgi Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikums būtu jāgroza, lai ietvertu prasības, kas piemērojamas saldētai dzīvnieku izcelsmes pārtikai.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 853/2004.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumam pievieno šādu IV sadaļu:

“IV SADAĻA:   PRASĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS SALDĒTAI DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAI

1.

Šajā sadaļā “izgatavošanas datums” ir:

a)

nokaušanas datums liemeņu, pusliemeņu un ceturtdaļliemeņu gadījumā;

b)

nonāvēšanas datums medījamo dzīvnieku ķermeņu gadījumā;

c)

ievākšanas vai nozvejas datums zvejniecības produktu gadījumā;

d)

attiecīgā gadījumā pārstrādes, sadalīšanas, sakapāšanas vai sagatavošanas datums jebkādas citas dzīvnieku izcelsmes pārtikas gadījumā.

2.

Līdz posmam, kurā pārtiku marķē saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK vai izmanto turpmākai pārstrādei, pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jānodrošina, ka gadījumā ar saldētu dzīvnieku izcelsmes pārtiku, kas paredzēta lietošanai cilvēku uzturā, pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kam piegādā attiecīgo pārtiku, un kompetentajai iestādei (pēc pieprasījuma) dara pieejamu šādu informāciju:

a)

izgatavošanas datumu; un

b)

sasaldēšanas datumu, ja atšķiras no izgatavošanas datuma.

Ja pārtiku ražo no izejvielu partijas ar atšķirīgiem izgatavošanas un sasaldēšanas datumiem, jādara pieejami vecākie izgatavošanas un/vai sasaldēšanas datumi.

3.

Atbilstošo veidu, kā darīt pieejamu šo informāciju, izvēlas saldētās pārtikas piegādātājs, nodrošinot, ka 2. punktā minētā informācija ir skaidri un nepārprotami pieejama un atrodama pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kuram piegādā šo pārtiku.”


Top